Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55"

Transkript

1 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6

2 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN) 3 3 HVORD~j FOREGÅR TILMELDINGEN) 3 4 BEREGNING Aå PRÆMIE OG STØRRELSEN AF PRÆMIESATSEN 3 5 TIDSPTJTSJKT FOR OPKRÆVNING AF PRÆMIEN 4 6 FORSIKRINGENS IIUL&JZnRÆDEN 4 7 HVEM UDBETALER SYGEDAGPENGE) 4 8 ANMELDELSE AF SYGEFPSVÆR 4 9 ANMODNING OM REFUSION AF UDB ETALTE SYGEDAGPENGE 4 10 HVORDAN KAN FORSIKRINGEN ÆNDRES) 5 11 UDMELD ELSE 5 12 UDELUKJcgL5~ 13 OPLYSNINGER 14 LOVGRUNDJ~G 6 15 KONTAJCTOPLYSN~GER TIL FORSIKRINGSORDN~GERNE 6 Side2af6

3 b) STATENSA IVILNISTRATION i Hvem kan tegne en sygedagpengeforsjkrjflg7 Private arbejdsgivere, der har et aktivt CVR/5Enun~er og en samlet lønudgift i det foregående år, der ikke overstiger x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge (en lønudgift på kr. i 2011), kan tegne en forsikring, der giver ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage af en sygeperiode. Der gives dog ikke ret til refusion for 1. fra værsdag. Pr. 2. januar 2012 er højeste sygeda~gpengebeløb pr. uge kr. og pr. time 106,49 kr. Som hovedregel kan private arbejdsgivere, der modtager midler fra det offentlige med mindst 50 % af drifts udgifterne, dog ikke tegne en forsikring. Ved opgørelse af de 50 % er det uden betydning, om den offentlige ydelse bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til en borger som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren. Forældre, der modtager tilskud efter dagtilbudslovens ~ 80 til privat pasning af børn, anses som private ar bejdsgivere og kan tegne en forsikiing, selv om det offentlige tilskud udgør 50 % eller derover af pasnings udgifterne. Hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvfrksomhed er arbejdsgiveren og en evt. medarbejdende ægtefælle ikke omfattet af denne forsikring. Der kan eventuelt i stedet tegnes forsikring i ordningen for selv stændige erhvervsdrivende 2 Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker alle ansatte, der har været beskæftiget hos arbejdsgiveren uafbrudt eller i flere perioder i de sidste 8 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 74 timer. En ægtefælle, der er ansat som lønmodtager i en virksomhed efter lønaftale med den anden ægtefælle efter kildeskatteloven5 ~ 25 A, stk. 7, er også omfattet af denne forsikring. 3 Hvordan foregår tilmeldingen? Tilmeldings blanketter fås i den kommune hvor virksomheden ligger eller på w rent ~mdi&isjjo~ Blanketten sendes til Forsikriflgsordmhgerne der vurderer, om betingelserne for at teg ne en forsikring er opfyldt. 4 Beregning af præmie og størrelsen af præmiesatsen Præmien for den enkelte arbejdsgiver beregnes pa grundlag af virksomhedens samlede lønudgift. I 2012 er prærniesatsen 0,76 %. Side 3 af 6

4 STATENS ADMINISTRATION 5 Tidspunkt for opkrævning af r mien Præmien opkræves i løbet af kalenderåret som en foreløbig præmie i 2 halvårlige rater. Opkrævningerne udsendes i december og juni måned med betalingsfrist 15. januar/15. juli. Ved overskridelse af betalingsfri sten pålægges et gebyr pa 2 % af det skyldige beløb. Den første opkrævning, der udsendes ved tilmeldning/gentj1me1~g til Forsikringsordningerne, kan inde holde mere end en halvårlig præmie. Den endelige præmie for forsikringsåret afregnes det efterfølgende ar i juni måned på grundlag af de faktiske lønudgifter. Præmien er fradragsberettiget. 6 Forsikringens ikrafttræden Forsikringen træder i kraft 7 dage efter, at tilmeldingsbla~iketten er modtaget i Forsikringsordningerne hvis betingelserne for at tegne en forsikring er opf~yldt. Forsikringen dækker ikke sygdomstilfælde, som er opstået, før forsikringen er trådt i kraft. Endvidere dækker forsikringen ikke fravær pa grund af syge børn. 7 Hvem udbetaler sygedagpenge? Arbejdsgiveren beregner og udbetaler sygedagpenge til lønmodtageren i de første 30 kalenderdage af en sygeperiode. 8 Anmeldelse afsygefravær Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygefravær, der strækker sig ud over 30 kalenderdage, skal arbejds giveren anmelde fraværet til kommunen senest 5 uger efter 1. fraværsdag. Arbejdsgiveren skal anmelde sygefravær til kommunen via 9 Anmodning om refusion af udbetalte sygedagpenge Hvis sygefraværet er anmeldt rettidigt, eller hvis sygefraværet er afsluttet inden for 30 kalenderdage, kan der ydes refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for anmodningen om refusion. Der ydes dog ikke refusion for 1. fraværsdag inden for en 30 dages periode. Arbejdsgiveren skal anmelde refusionskravet elektronisk til kommunen via ~ Side4af6

5 b ) STATENS ADMINISTRAn i J 10 Hvordan kan forsikringen ændres? Ændringer i virksomhedens forhold, som har betydmhg for forsikringen eller prærnieberegmhgen, skal med deles skriftlig til Forsikringsordmhgerne 11 (Jdmeldelse Udmeldelse kan ske med virkning fra den dato, Forsikringsordmhgerne har modtaget skriftlig anmodning herom. 12 Udelukkelse En arbejdsgiver udelukkes af forsikringen fra udgangen af februar eller august måned, hvis der den 15. fe bruar/ 15. august er en præmieres tance pa 500 kr. eller mere. Ved anmodning om genindtræden i forsikrin gen er der 7 dages ventetid. Der kan også ske udelukkelse i andre tilfælde: En arbejdsgiver kan ikke fortsætte i forsikringen hvis lønudgiften i det forudgående kalenderår overstiger 2160 x det højeste sygedagpengebel0b pr. uge, eller i 3 på hinanden følgende kalenderar overstiger beløbsgrænsen for optagelse i forsikringsorclmhgen Udelukkelsesgrænsen udgjorde i kr. I tilfælde hvor en forsikret arbejdsgiver har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for uberettiget modtagelse af reftision, kan Arbejdsmarkedss~elsen efter indstilling fra kommunen udelukke arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra udgangen af en måned. Endvidere kan Forsikringsordmhgerne udel e en arbejdsgiver, hvis kommunen har truffet afgørelse om ar bejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge, og arbejdsgiveren fortsat undlader at beregne og udbetale sygedagpenge. Udelukkelse har virkning fra udgangen af den maned, hvori Forsikringsordmhgeme får kendskab til forholdene. Genindtrædelse i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelsen hvis denne er sket på bag grund af en indstilling til ~ eller undladelse af at udbetale sygedagpenge. 13 Oplysninger Yderligere oplysninger om forsikringen findes på bagsiden af tilmeldingsblanjretten Spørgsmål vedrørende beregning og udbetaling af sygedagpenge samt spørgsmål omkring barsel kan rettes til kommunen Side 5 af 6

6 SYG EDAGPENGEFORSIKRING FOR PRIVATE ARBEJDSGIVERE STATENS ADM I N ISTRATION Blankettil brug for Forsikringsordningerne Statens Administration TILM ELDING Postboks 9069 UDM ELDELSE 1022 København K. ÆNDRING Tlf Fax Læs orienteringen på side CVR/SE-NR. (SKAL ALTID UDFYLDES CVR/SE-nr. 2. ARBEJDSGIVERENS NAVN OG ADRESSE SKAL ALTID UDFYLDES) Firmanavn Adresse Postnr./by Branche Tlf. E-maiI 3. TILM ELDING OG LØN SUMSOPLYSNINGER (SKAL KUN UDFYLDES VED TILMELDING) A Modtager du offentlige midler med mindst 50% af dine driftsudgifter? Ja Nej B Modtager du tilskud efter dagtilbudslovens 80? EJ Ja Nej C Forsikringen ønskes tegnet fra blanketten er modtaget i Statens Administration plus 7 dage fra den 20 (senere end 7 dage efter at blanketten er modtaget) D Samlet lønudgift i sidste kalenderår kr. E Samlet forventet lønudgift i dette kalenderår kr. F Samlet forventet lønudgift i næste kalenderår kr. G Hvis firmaet er nystartet bedes datoen for første lønudbetaling oplyst den 4. ÆNDRING AF LØNUDGI FT (SKAL IKKE UDFYLDES VED TILMELDING) Ny forventet lønudgift i dette kalenderår kr Ny forventet lønudgift i næste kalenderår kr. 5. UDMELDELSE Udmeldelsen skal ske EJ fra blanketten er modtaget i Statens Administration El fra den Årsag til udmeldelsen 6. EVENTUE LE BEMÆRKN NGER 7. UNDERSKRIFT OPLYSNINGERNE ER AFGIVET UNDER STRAFANSVAR Dato Underskrift HUSK AT BEHOLDE EN KOPI!

7 I ORIENTERING A. Betingelsernefortilmeldingjf rubrik 1-3 Private arbejdsgivere kan tegne en sygedagpengeforsikring, der giver ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmod tagere har ret til fra arbejdsgiveren. Der gives dog ikke ret til refusion for lenmodtagerens i. fraværsdag. Det er en betingelse, at arbejds giverens lenudgift i det foregående kalenderår ikke overstiger 1750 x det hejeste sygedagpengebeleb pr. uge, og at arbejdsgiveren har et aktivt CVR/SE-nummer. Endvidere er det en betingelse, at arbejdsgiveren normalt ikke modtageroffentlige midler med mindst 50% af driftsudgifterne. Forældre, der modtager tilskud efter dagtilbudslovens 80, anses som private arbejdsgivere efter sygedagpengeloven, og de kan tegne en forsikring, selv om det offentlige tilskud udger 50% eller derover afpasnings udgifterne. Ved opgørelse af de 50% er det uden betyd ning, om den offentlige ydelse bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til en bruger som stene til betaling for en ydelse hos arbejds giveren. B. Lenudgift Lenudgiften er afgerende for: 1) tilmeldelse, 21 beregning afaconto præmie, 3) ber egning af den endelige præmie og 41 forbliven i ordningen. Lenudgiften er summen af lennen til alle ansatte hos arbejdsgiveren. lenudgiften indgår alle virksomhedens lenudgifter, hvad enten disse anses for A- eller B-indkomst C. Forsikringens ikrafttræden Forsikringen træder tidligst i kraft 7 dage efter, at Statens Administration har modtaget blanketten, og dækker ikke sygdomstilfælde, der er opstået før forsikringens ikrafttræden. D. Forsikringsår og præmiesats Forsikringsåret løber fra 1. januar til 31. december. Præmien beregnes på grundlag af lenudgiften ~ pkt B). E. Opkrævning og beregning afacontopræmie Der opkræves i løbet af forsikringsåret to acontopræmier halvårs vis forud i henholdsvis juni og december måned. Acontobelebene beregnes på grundlag af en forventet årlig lenudgift eller den seneste kendte årlige lenudgift. Præmien erfradragsberettiget. F. Ændring af lenudgift,jf. rubrik 4 Arbejdsgiveren kan skriftligt anmode Statens Administration om at få ændret beregningsgrundlagetforacontopræmien G. Følger af forsinkelse med eller manglende betaling af præmie Acontopræmien skal indbetales senest den 15. januar/i 5juli. Hvis indbetalingen ikke sker rettidigt, udsendes en rykker, der skal være betalt senest den 15. februar/is. august og der pålægges et gebyr på 2% af det skyldige beløb. Hvis en arbejdsgiver den 15. februar/is. august er i restance med mindst 500 kt, udelukkes arbejdsgiveren af forsikringen med virkning fta udgangen af februar/august måned. Skyldige beløb kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter. H. Endelig afregning af præmie (årsregulering) Den endelige afregning af præmie for et forsikringsår beregnes i juni idet efterfølgende år på grundlag af oplysninger om lønudgiften fra SKAT. Beløb, der beskattes som B-indkomst, oplyses dog særskiltaf arbejds giveren. Årsreguleringen udsendes sammen med opkrævning for 2. halvår. En arbejdsgiver kan anmode om at få fradraget løn til i) personer i fleksjob, 2) personer ansat i jobtræning med lentilskud, 3) personer med hvem arbejdsgiveren har indgået aftale efter lovens ~ S6-S8 (langvarig/kronisk lidelse) og 4) beløb, der er A-indkomst, men ikke løn i et ansættelsesforhold, hvis de nødvendige oplysninger til vurdering af forholdet, herunder belebenes størrelse, foreligger i Statens Administration inden i.september efter forsikringsårets udløb Gf. pkt B). Oplysningerne skal være dokumenteret af SKAT, revisor eller lignende. I. Udmeldelsejf. rubrik 5 Udmeldelse kan ske fra den dato, hvor brev herom er modtaget i Statens Administration. Ved udmeldelse dækker forsikringen for sygdoms tilfælde, der er opstået før udmeldelsens ikrafttræden, selv om de varer ud over denne. Hvis CVR/SE-nummer et bliver inaktivt udmeldes arbejdsgiveren ved udgangen af den måned, hvor Statens Administration får kendskab hertil. Hvis virksomheden fortsætter under nyt CVR/SE-nummer som følge af ejerskifte, ændring af driftsform, konkurs eller dødsfald, kan den nye arbejdsgiver tilmeldes på sædvanlig tilmeldelsesbianket med virkning fra den efterfølgende måneds begyndelse. i Udelukkelse En arbejdsgiver kan ikke fortsætte i forsikringen, hvis lønudgiften i det forudgående kalenderår overstiger 2160 x det højeste sygedagpenge beløb pr. uge, eller i 3 på hinanden følgende kalenderår overstiger belebsgrænsen for optagelse i forsikringsordningen. I tilfælde, hvor en forsikret arbejdsgiver har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for uberettiget modtagelse af refusion, kan Arbejdsdirek toratet efter indstilling fra kommunen udelukke arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra udgangen af en måned. Endvidere kan Statens Administration udelukke en arbejdsgiver, hvis kommunen har truffet afgørelse om arbejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge, og arbejdsgiveren fortsat undlader at beregne og udbetale sygedagpenge. Udelukkelse har virkning fra udgangen af den måned, hvori Statens Administration får kendskab til forholdene. Genindtrædelse i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelsen, hvis denne er sket på baggrund af en indstilling til Arbejdsdirektoratet eller undladelse af at udbetale sygedagpenge. K. En delig afregning af præmie ved ophør af forsikringen Ved udmeldelse eller udelukkelse anses den opkrævede aconto præmie i forsikringsåret som endelig præmie. Der efterreguleres dog, hvis forsikringen har været aktiv 31. december, og den endelige præmie afviger med 1000kr. eller mere fra acontopræmien, eller hvis arbejdsgiveren er gentilmeldt på tidspunktet for årsreguleringen. L. Udbetaling af sygedagpenge efter forsikringens ikrafttræden Efter forsikringens ikrafttræden beregner og udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge til lønmodtageren i de første 21 kalenderdage fta i. hele fraværsdag, hvis lønmodtageren har været uafbrudt ansat hos arbejds giveren i de sidste 8 uger før sygeftaværet eller flere gange i denne periode, og har været beskæftiget i mindst 74 timer. Sygedagpenge beregnes normalt på grundlag af den løn og for det antal timer, som lønmodtageren ville have været berettiget til under sygeftaværet. M. Refusion af udbetalte sygedagpenge Arbejdsgiveren anmoder elektronisk kommunen om refusion afudbe talte sygedagpenge, se Anmodning om refusion skal fremsættes senest 3 måneder efter 1. fraværsdag, hvis sygeftaværet er afsluttet inden de første 21 kalen derdage. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygefravær, der strækker sig ud over den periode, hvori arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge, skal arbejdsgiveren anmelde fraværet til kommunen senest 4 uger efter i. ftaværsdag, og anmode om refusion senest 3 måneder efter i. fraværsdag. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for refusionskrav. Ved særlig stor sygelighed hos en ansat kan kommunen gøre fremti dig arbejdsgiverrefusion afhængig af modtagelsen af en lægeerklæring. Denne betales af arbejdsgiveren. N. Klagevejledning Afgørelser vedrørende forsikringen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed

8 ST1~TENS A MH ~HSTRAT1ON 14 Lovgiundlag Lov nr af 12. december 2011 om sygedagpenge Bekendtgørelse nr. 665 af 20. ji.ini 2006 om sygedagpenge Bekendtgørelse nr af 25. november 2011 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende 15 Kontaktoplysninger til Forsikringsordningerne Statens Administration Forsikringsordningerne Postboks København K forsikring~statensadm.dk Tlf: (Telefontid: mandag-fredag kl Fax: Side 6 af 6

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere