INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres Hvad er regres? 1 2. EAL Betingelserne for anvendelse af EAL Der skal foreligge et erstatningsansvar Erstatningsbeløbet skal være udbetalt Forsikringsselskabet skal have været forpligtet til at foretage udbetaling Forsikringsselskabets krav er et afledet krav Konkurrence mellem skadelidtes og forsikringsselskabets krav Ansvarsbegrænsende aftaler Sædvanlige aftaler Afskærer aftalen forsikringstageren/sikrede for forsikringsdækning, jf. FAL 52, stk Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, er spørgsmålet, om forsikringsselskabet er afskåret fra at gøre et regreskrav gældende over for den ansvarlige skadevolder Hvilket krav kan forsikringsselskabet rejse? Den ulovregulerede regresadgang 12 Kap. 2 Regres i henhold til EAL 14 Hvornår har forsikringsselskabet mulighed for regres? 14 Hovedregel.. 14 Undtagelser Den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller groft uagtsomt (EAL 19, stk. 2, nr. 1) Skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan sidestilles hermed (EAL 19, stk. 2, nr. 1) Offentlig virksomhed Erhvervsmæssig virksomhed Begrebet under udøvelse af offentlig/erhvervsmæssig virksomhed Regres over for en skadevolder som er ansvarlig i henhold til færdselsloven (EAL 21, nr. 1) Regres over for en skadevolder som er ansvarlig i henhold til luftfartsloven (EAL 21, nr. 2).. 21

3 1.5. Regres over for en skadevolder som er ansvarlig i henhold til Søloven (EAL 21, nr. 3) Indskrænket regres som følge af lempelse eller bortfald af erstatningsansvar EAL 19, stk EAL 23, stk. 2, 1. pkt EAL 23, stk EAL Kravets størrelse Ansvarets beskaffenhed Skadelidtes interesser/foreliggende forsikringer Skadelidtes egen skyld EAL 24a EAL 24b 31 Kap. 3 Regres i henhold til færdselsloven Objektivt ansvar Grov hensynsløshed Hvem kan regreskrav rejses overfor? Brugstyve 35 Kap. 4 Policeregres FAL Policeregres motoransvarsforsikring Regres efter udbetaling til panthaver 40 Kap. 5 Flere ansvarlige EAL EAL Særlige bemærkninger om EAL 25 ved fordeling imellem motordrevne køretøjer 48 Kap. 6 Forældelse af regreskrav De hidtidige regler Hvornår regnes forældelsesfristen fra? Konklusion Suspension af forældelse Suspension i henhold til 1908-lovens Aftalt suspension Konsekvensen af suspension Konsekvensen af lovbaseret suspension Konsekvensen af aftalebaseret suspension Afbrydelse af forældelse Skyldnerens erkendelse Retslige skridt til opnåelse af forlig, dom eller anden retsafgørelse.. 59

4 1.2. Den nye forældelseslov Anvendelsesområde Hvornår begynder forældelsen at løbe? Suspension Konsekvensen af lovbaseret suspension Tillægsfrist ved regreskrav mellem flere solidarisk hæftende skyldnere Afbrydelse af forældelse Foreløbig afbrydelse af forældelse/tillægsfrist Overgangsregler 63 II. Den praktiske fremgangsmåde 64 Kap. 1 De første overvejelser om regres Den indledende vurdering. 64 Kap. 2 Sikring af beviser Syn og skøn i henhold til retsplejeloven Privat aftalt syn og skøn Bevissikring ved besigtigelse Bevissikring ved fotos, video el. lign. 70 Kap. 3 Fremsættelse af kravet Opgørelse af kravet og betingelser for dokumentation Renterne Dagsværdiopgørelse Erstatningsaftaler. 74 Kap. 4 Regresfrafaldsaftaler.. 76 Kap. 5 Kommunikation Brev, , telefon Mødereferater 77 Litteraturliste 78 Bilag 1 Regresfrafaldsaftale Bilag 2 Regresaftale Bilag 3 Dobbeltforsikringsaftalen

5 REGRES REGLERNE OG DEN PRAKTISKE FREMGANGSMÅDE Dette kompendium henvender sig til skademedarbejdere i forsikringsselskaber. I kompendiets første afsnit gives en indføring i reglerne for regres. I kompendiets andet afsnit gives nogle praktiske råd om, hvordan regres kan gennemføres. I. Reglerne Kap. 1 - Det retlige udgangspunkt for regres 1. Hvad er regres? Overordnet set kan et regreskrav defineres som et krav, der udspringer af, at en fysisk eller juridisk person har betalt et beløb, som en anden person i sidste ende er forpligtet til at betale. Situationen tager for forsikringsselskaber ofte udgangspunkt i, at forsikringsselskabet i forbindelse med en skade har opfyldt sin forpligtelse til dækning i henhold til en forsikringsaftale, og at det viser sig, at der findes en skadevolder, som er ansvarlig for den skade, forsikringsselskabet har dækket. Det følger af almindelige såkaldte obligationsretlige regler om indtræden (subrogation), at den (juridiske) person, der har udbetalt et beløb til en skadelidt, indtræder i det krav, som den skadelidte selv kunne have krævet direkte hos den ansvarlige skadevolder. Forsikringsselskabers regresadgang er direkte lovhjemlet i EAL 22, for så vidt angår udbetalinger i henhold til en skadeforsikring. Bestemmelsen betyder omvendt, at forsikringsselskaber ikke kan kræve regres hos en ansvarlig skadevolder for udbetalinger fra en ikkeskadeforsikring. Dette gælder også, selvom f.eks. en ulykkesforsikring er tegnet i et skadesforsikringsselskab. Den regresadgang som EAL 22 regulerer, omhandler forsikringsselskabets adgang til regres imod en ansvarlig skadevolder. Når et forsikringsselskab rejser regreskrav imod sin egen forsikringstager eller en sikret under en police, taler man om policeregres. Denne type regres er særegen og reguleres ikke af EAL 22.

6 2. EAL 22 Det følger af EAL 22, stk. 1, at forsikringsselskabet indtræder i skadelidtes krav mod den ansvarlige skadevolder, når forsikringsselskabet har foretaget en udbetaling i henhold til en skadesforsikring. Selskabets regresadgang er således begrænset til udbetalinger i henhold til skadesforsikringer. Bestemmelsens stk. 2 indsnævrer området af skadesforsikringer. I henhold til stk. 2 har forsikringsselskabet ikke regresadgang ved livs- ulykkes- eller sygeforsikring uanset karakteren heraf. EAL 22 har følgende ordlyd, Stk. 1. Såfremt der er erstatningsansvar for en skade, der er dækket af en skadesforsikring, indtræder forsikringsselskabet i det omfang, det har betalt erstatning, i den skadelidtes ret mod den erstatningsansvarlige. Stk. 2. Ved livs-, ulykkes- eller sygeforsikring eller anden personforsikring har selskabet uanset forsikringens karakter intet krav mod den erstatningsansvarlige Betingelserne for anvendelse af EAL 22 Regres i henhold til EAL 22 forudsætter, at følgende betingelser er til stede, 1) der skal foreligge et erstatningsansvar, dvs. en ansvarlig skadevolder, 2) forsikringsselskabet skal have udbetalt erstatning i henhold til en skadesforsikring, som omfatter den pågældende skade, og 3) selskabet indtræder på godt og ondt i skadelidtes ret imod den ansvarlige skadevolder. Dette betyder, at de øvrige betingelser for at pålægge en skadevolder erstatningspligt også skal være opfyldt. Der skal således være tale om et adækvat og kausalt tab. Derudover betyder denne del af bestemmelsen, at forsikringsselskabet kun kan indtale det krav, som skadelidte selv havde kunnet indtale. Særligt i forbindelse med bygningsskader betyder dette, at der ikke kan indtales regreskrav opgjort til nyværdi. Det er alene et krav opgjort til dagsværdi, der kan indtales. 2

7 Der skal foreligge et erstatningsansvar Forsikringsselskabet skal have udbetalt erstatningsbeløbet i henhold til en forsikring som følge af, at sikrede har pådraget sig et erstatningsansvar eller en hæftelse for et erstatningsansvar Erstatningsbeløbet skal være udbetalt Forsikringsselskabet skal have foretaget en udbetaling, og udbetaling skal være sket som følge af en skade, der er omfattet af en skadeforsikring. En skadeforsikring, er en forsikring, hvor forsikringsydelsen er det beløb, som det koster at udbedre skaden. I modsætning hertil er summaforsikringen. En summaforsikring er en forsikring, som på forhånd bestemmer, hvilket beløb, der skal komme til udbetaling, hvis en given forsikringsbegivenhed indtræder Forsikringsselskabet skal have været forpligtet til at foretage udbetalingen Forsikringsselskabet skal have været forpligtet til at udbetale erstatningsbeløbet, jf. bestemmelsens ordlyd dækket af en skadesforsikring. Hvis et forsikringsselskab har foretaget en kulancemæssig udbetaling i forventning om, at der kunne gennemføres et regreskrav over for den ansvarlige skadevolder er der ikke hjemlet nogen regresadgang i henhold til EAL 22. Situationen har været behandlet i FED V i forbindelse med sagens førelse for byretten. FED V Sagen vedrørte Icopal Tagentreprise Midt A/S erstatningsansvar over for Århus Amts forsikringsselskab, Kommune Forsikring A/S. Det påståede ansvarspådragende forhold var, at der ikke var sket tilstrækkelig afdækning af tag samt ikke var sket tilstrækkelig overdækning af afløb. Det var under sagen ubestridt, at det påståede ansvarspådragende forhold vedrørte, hvad der i forsikringsbetingelserne var benævnt som indgreb i klimaskærmen. Århus Amt havde som bygherre tegnet en kombineret entrepriseforsikring for byggeriet. Det fremgik af policen, at forsikringen ikke dækkede Indgriben i bestående bygningers klimaskærm. 3

8 Byretten fandt, at der ikke var tale om en dækningsberettiget skade i henhold til den tegnede forsikring. Icopal Tagentreprise Midt A/S blev derfor frifundet med henvisning til, at Kommune Forsikring A/S ikke havde været forpligtet til at yde erstatning til amtet og som følge heraf ikke kunne rette noget krav mod Icopal Tagentreprise Midt A/S. Byrettens dom blev anket og i forbindelse med ankesagen fik Kommune Forsikring A/S tilladelse til at fremlægge et tillæg til policen, hvoraf det fremgik, at policen omfattede dækning for indgriben i bygningens klimaskærm, og at det var en fejl, at det modsatte fremgik af policen. På dette grundlag fandt landsretten, at Kommune Forsikring A/S kunne påberåbe sig EAL 22, stk. 1. Da der var tale om en skade forvoldt som led i erhvervsmæssig virksomhed, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, dømte landsretten Icopal Tagentreprise A/S i overensstemmelse med den nedlagte påstand. Som det vil fremgå af dommen, blev det i anken afklaret, at forsikringsselskabet faktisk var forpligtet til at udbetale erstatning under forsikringen. Dermed var vejen banet for, at selskabet kunne indtale et regreskrav mod den ansvarlige skadevolder i henhold til EAL 22. I en lidt anden, men konkret meget alvorligere, situation, fastslog Højesteret, at nogle genforsikringsselskaber ikke var forpligtet til at dække dele af et forsikringsselskabs erstatningsudbetalinger under en erhvervsforsikring. U H Sagen udsprang af decemberstormen i Et forsikringsselskab havde udbetalt kr. 210 mio. i dækning til et værft for skade på en 85 meter høj portalkran og herudover kr. 322 mio. i driftstabsdækning. Driftstabet blev udbetalt under en erhvervsforsikring. Det viste sig, at stormskaden ikke var dækket af erhvervsforsikringen, og at forsikringsselskabet dermed ikke havde været forpligtet til at betale driftstabserstatning under erhvervsforsikringen. Landsretten og Højesteret afviste herefter, at forsikringsselskabet kunne få dækket udbetalingerne under reassurancen. Højesteret henviste endvidere til, at reassuranceaftalerne var etableret og fornyet på grundlag af forsikringsselskabets oplysninger om dækningsområder og vilkår samt forsikringsværdier, og at oplysningerne på de punkter, som var af betydning for den reassurancemæssige bedømmelse af risiko og præmie, havde været i overensstemmelse med det, der var fastsat i forsikringspolicerne. Genforsikringsselskaberne havde derfor ikke haft mulighed for at indse, at kranen skulle være omfattet af dækningen under erhvervsforsikringen. Sagen omhandlede ikke regres, men illustrerer, at det får konsekvenser både nedad (regres) og opad (genforsikring), når forsikringsselskaber foretager kulante eller urigtige udbetalinger. 4

9 2.1.3 Forsikringsselskabets krav er et afledet krav Sidste betingelse for, at forsikringsselskabet kan fremsætte et regreskrav over for skadevolder, er, at der er et krav at indtræde i. Forsikringsselskabets regreskrav er afledt af, i hvilket omfang skadevolder er erstatningsansvarlig over for skadelidte. Hvis skadelidtes (forsikringstagers/sikredes) krav mod skadevolderen er større end den udbetaling, som forsikringsselskabet har foretaget, eksempelvis ved underforsikring, kan forsikringsselskabet kun rette et krav mod skadevolder svarende til det beløb, forsikringsselskabet selv har udbetalt. Skadelidte kan herudover indtale sit udækkede krav. Rent praktisk medtager selskabet ofte et sådan krav, på samme måde som selskabet ofte efter aftale med forsikringstager/sikrede medtager forsikringstagers/sikredes krav på selvrisiko. Situationen kan også være den, at skadelidte har udvist egen skyld i forbindelse med forsikringsbegivenhedens indtræden. Hvis skadevolderens erstatningsansvar nedsættes som følge af skadelidtes egen skyld, vil det forsikringsselskab, der har udbetalt en erstatning, ikke kunne rejse et regreskrav mod skadevolderen for den del af erstatningen, som kan tilregnes skadelidte grundet egen skyld. Dette er illustreret ved U V, hvor et forsikringsselskab havde udbetalt en erstatning til en panthaver, der havde pant i en beskadiget bil. Spørgsmålet var herefter, om forsikringsselskabet havde regres og i givet fald mod hvem og i hvilket omgang. U V Sagen vedrører et kaskoforsikringsselskabs regreskrav mod spirituspåvirket fører af den forsikrede bil og mod bilens ejer, der havde overladt kørslen til føreren. Den forsikrede bil tilhørte B. Bilen blev ført af A ved en ulykke, hvorved bilen blev totalskadet. A, der på uheldstidspunktet havde en alkoholpromille på ikke under 1,38, og som havde kørt med betydelig hastighed, fandtes at have voldt skaden ved grov uagtsomhed, jf. erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1. Kaskoforsikringsselskabet, der havde udbetalt erstatning i henhold til en panthaverdeklaration, fandtes herefter at have krav på erstatning hos A. B, der havde overladt kørslen til A på et tidspunkt, hvor han ikke kunne have været uvidende om, at A havde indtaget alkohol, fandtes imidlertid at have udvist en sådan grad af e- gen skyld, at erstatningen skulle nedsættes til det halve. Kaskoforsikringsselskabet kunne derfor alene rette et regreskrav mod A for så vidt angik halvdelen af det udbetalte erstatningsbeløb. 5

10 For så vidt angik den del af ansvaret, som A ikke skulle bære, fandtes kaskoforsikringsselskabet i henhold til forsikringsbetingelserne at have regres mod B, der enten havde vidst, at A var ude af stand til at køre på fuldt betryggende måde, eller havde udvist grov uagtsomhed ved sin manglende opfattelse af situationen Konkurrence mellem skadelidtes og forsikringsselskabets krav Hvis en skadevolder har ringe betalingsevne, kan der opstå konkurrence mellem skadelidtes og forsikringsselskabets krav. Situationen opstår, hvis skadelidte har et selvstændigt krav mod skadevolderen (ved underforsikring eller et selvrisikokrav), og skadelidtes forsikringsselskabet har et krav mod skadevolder som følge af en udbetalt erstatning til skadelidte. Spørgsmålet er, om skadelidtes krav går forud for forsikringsselskabets krav, eller om der skal ske forholdsmæssig betaling til begge. Det er antaget i den juridiske litteratur 1, at skadelidtes krav går forud for forsikringsselskabets i de situationer, hvor skadelidtes krav er opstået ufrivilligt. I modsætning hertil er de krav, som skadelidte frivilligt har accepteret at bære risikoen for. Som sådanne anses krav, der udspringer af betaling af selvrisiko og underforsikring. I disse situationer er det antaget, at der sker en forholdsmæssig fordeling mellem skadelidtes og forsikringsselskabets krav. Det bemærkes, at det er usikkert, om synspunktet holder, idet der kan være en formodning for, at domstolene vil være tilbøjelige til at statuere, at skadelidtes krav også skal gå forud i d situationer, hvis skadelidte har optrådt som privatperson i forbindelse med skadens indtræden. [ U H illustrerer, hvorledes skadelidtes krav går forud for forsikringsselskabets i de situationer, hvor skadelidte ufrivilligt selv har opnået et krav på skadevolderen. U H Sagen vedrører et kaskoforsikringsselskabs regreskrav mod skadevolder. Kaskoforsikringsselskabet havde udbetalt erstatning til A, hvis bil var blevet delvist ødelagt i en ulykke, som B var ansvarlig for. 1 Dansk Forsikringsret, Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard, 8. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 556f. og Forsikringsret, Ivan Sørensen, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005, s

11 A havde lidt betydelig personskade og rejste derfor krav herfor mod B. Kaskoforsikringsselskabet rejste krav mod B for den erstatning, der var udbetalt til A for den delvist ødelagte bil. A havde ikke tilstrækkelig forsikringssum til at imødegå de rejste krav. Højesteret fandt, at det fulgte af retsforholdet mellem A og A s kaskoforsikringsselskab, at kaskoforsikringsselskabets regreskrav ikke kunne gøres gældende til skade for A's ret til fyldestgørelse for personskade gennem den lovpligtige ansvarsforsikring og den i (den dagældende) motorlov 38, stk. 7, nævnte hæftelse. Ved afgørelsen af U H synes det således at være tillagt vægt, hvilke beskyttelseshensyn, der lå bag motorloven, idet Højesteret i sine præmisser netop nævner den lovpligtige ansvarsforsikrings hæftelse over for skadelidte. Østre Landsret har taget stilling til en forholdsmæssig fordeling mellem konkurrerende krav og statueret, at der i den foreliggende situation skulle ske en forholdsmæssig fordeling, jf. nedenfor i U /2Ø. Det bemærkes, at der i sagen var tale om, at de konkurrerende krav var fremsat af to forsikringsselskaber. Der var derfor tale om to stærke parter med konkurrerende krav. U /2Ø Sagen vedrører et regreskrav, der udsprang af følgeskader ved selvmord (gaseksplosion) tilregnet skadelidte som groft uagtsomt. Et bygningsforsikringsselskab B stævnede et ansvarsforsikringsselskab A til betaling af 2 mio. kr. (A s maximale dækningssum) i anledning af, at A s forsikringstager i forbindelse med et kultveilte-selvmord havde forårsaget en gaseksplosion med skader for over 3 mio. kr. til følge. Landsretten statuerede, at afdøde kun havde udvist grov uagtsomhed i relation til eksplosionen og følgeskaderne. A var derfor i overensstemmelse med policevilkårene pligtig at yde forsikringsdækning. A havde nedlagt en subsidiær påstand om, at uforsikrede krav skulle dækkes forud. Denne påstand, blev ikke taget til følge, idet landsretten ikke fandt hjemmel hertil. Derimod blev det i overensstemmelse med B s subsidiære påstand antaget, at A skulle anerkende at betale B forholdsmæssigt i forhold til andre anmeldte krav og i forhold til B s samlede erstatningsudbetalinger, dog maximalt 2 mio., jf. forsikringsaftalelovens 95, stk. 1. 7

12 Ansvarsbegrænsende aftaler Sikrede kan ved aftale have afskåret sig fra at rejse erstatningskrav over for skadevolder. Dette sker ved, at skadelidte indgår aftale med (den potentielle) skadevolderen om en ansvarsbegrænsning fra skadevolders side. Hvis der indtræder en skade inden for det område, hvor skadevolder ifølge aftale med skadelidte er ansvarsfri, har skadelidte ikke noget erstatningskrav mod skadevolderen. Forsikringsselskabet har i denne situation heller ikke noget krav at indtræde i. Spørgsmålet er, om forsikringsselskabet skal acceptere, at forsikringstager/sikrede indgår ansvarsbegrænsende aftaler med (potentielle) skadevoldere. I forsikringstagerens salgs- og leveringsbetingelser Sædvanlige aftaler Det fremgår af den juridiske litteratur og retspraksis, at forsikringsselskabet skal respektere ansvarsbegrænsende aftaler indgået mellem forsikringstager/sikrede og potentielle skadevoldere, hvis aftalens indhold er sædvanlig. Standpunktet om, at sædvanlige aftaler skal respekteres er udtrykt i regelgrundlaget inden for søretten. Det følger således af Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934, 71, sidste afsnit, at forsikringstagers/sikredes ret til erstatning ikke berøres af sædvanlige aftaler om potentielle skadevolderes ansvarsfraskrivelse. Konventionens 71, sidste afsnit, har følgende ordlyd, Har den Forsikrede ved Aftale Fraskrevet sig Ret til Erstatning, bortfalder Assurandørens Ansvar i det Omfang, i hvilket hans Regres herved udelukkes. Dette gælder dog ikke, hvis saadan Aftale maa anses for sædvanlig. Retsstillingen om, at forsikringsselskabet er bundet af sædvanlige ansvarsbegrænsende aftaler indgået mellem forsikringstager/sikrede er fastslået allerede i ældre retspraksis. U Ø Forsikringsselskabet udbetalte erstatning til forsikringstager, der havde fået stjålet sin motorcykel fra en parkeringsplads, der var ejet af et parkeringsselskab. Parkeringsselskabet havde forbeholdt sig ansvarsfrihed over for ejeren. Forsikringsselskabet var bundet af dette aftalevilkår mellem forsikringstager og parkeringsselskabet. Forsikringsselskabet kunne derfor ikke gennemføre et regreskrav over for parkeringsselskabet. 8

13 Ved vurderingen af, hvad der er en sædvanlig aftale, må det vurderes, hvad der er kutyme for af aftalevilkår inden for det pågældende kontraktsområde. Tidspunktet for aftalens indgåelse er tillige en afgørende faktor ved vurderingen af, hvorvidt forsikringsselskabet skal acceptere en aftale mellem forsikringstager/sikrede og den potentielle skadevolder, som begrænser forsikringsselskabets regresadgang. Der skal ses på, om aftalen er indgået, 1) før forsikringen er trådt i kraft, 2) efter forsikringen er trådt i kraft, men før den skadevoldende forsikringsbegivenhed har fundet sted eller 3) efter den skadevoldende forsikringsbegivenhed har fundet sted. Ad 1 Hvis forsikringstager/sikrede har indgået en aftale om ansvarsbegrænsning forud for forsikringens ikrafttræden og ikke har oplyst forsikringsselskabet herom, skal dette behandles efter FAL 7 vedrørende forsikringstagers oplysningspligt. FAL 7 har følgende ordlyd, Forsikringstagerens undladelse af at give oplysning har ingen indflydelse på selskabets ansvar, medmindre han burde være klar over, at den ikke oplyste omstændighed var af betydning for selskabet, og hans forhold kan tilregnes ham som grov uagtsomhed. I så fald anses han, som om han havde givet urigtig oplysning, jf. 6. Hvis der er tale om en sædvanlig aftale om ansvarsbegrænsning, kan forsikringsselskabet som alt overvejende hovedregel ikke påberåbe sig, at det var af betydning for forsikringsselskabets risikovurdering at have kendt til aftalen. I sådanne situationer vil forsikringsselskabets regresadgang være begrænset af den aftale, som forsikringstageren/sikrede har indgået. Et klart eksempel herpå er de ansvarsbegrænsninger overfor forsikringstagerens kontraktspart, som kan være indeholdt i kontraktspartens salgs- og leveringsbetingelser. Kun hvis betingelserne er helt usædvanlige eller særligt byrdefulde for forsikringstageren, vil overvejelser i henhold til FAL 6 & 7 være relevante. Ad 2 Hvis forsikringstager/sikrede har accepteret en sædvanlig aftale om ansvarsbegrænsning, efter forsikringen er trådt i kraft, og forinden forsikringsbegivenheden er indtrådt, skal forsikringsselskabet acceptere begrænsningen uden påvirkning af forsikringsdækningen. Det er 9

14 i den juridiske litteratur antaget, at forsikringsselskabet i sådanne situationer er afskåret fra at kunne gennemføre et regreskrav. Forfatterne til dette kompendium kan tilslutte sig denne antagelse for så vidt angår aftaler, der er så sædvanlige og hyppigt forekommende, at forsikringsselskabet burde have kendskab hertil således, at denne viden er indgået ved tariferingen af policen. Ad 3 Hvis forsikringstager/sikrede har indgået en ansvarsbegrænsende aftale med en skadevolder i forsikringstiden, og efter at forsikringsbegivenheden er indtrådt eller der er umiddelbar fare for, at den vil indtræde, skal der ske en vurdering ud fra FAL 52. FAL 52 vedrører forsikringstagers/sikredes tabsbegrænsningspligt. Bestemmelsen har følgende ordlyd, Stk. 1. Den sikrede skal, når en forsikringsbegivenhed er indtrådt, eller umiddelbar fare for dens indtræden foreligger, efter evne afværge eller begrænse skaden samt, hvis selskabet er forpligtet til at erstatte en skade, for hvilken den sikrede har ret til erstatning hos trediemand, træffe de til sikring af selskabets dækningskrav efter omstændighederne nødvendige foranstaltninger, indtil selskabet bliver i stand til selv at varetage sit tarv. Har selskabet i så henseende givet bestemte forskrifter, skal den sikrede så vidt muligt følge disse. Stk. 2. Overtræder han forsætligt eller af grov uagtsomhed denne pligt, svarer selskabet ikke for skade, der kan antages foranlediget derved. Det kan ikke med retsvirkning aftales, at den sikredes eller andres undladelse af at træffe foranstaltninger som ovenfor nævnt skal have strengere virkninger end her foreskrevet. Det fremgår af bestemmelsens stk. 1, 2. led, at forsikringstageren/sikrede har pligt til at varetage forsikringsselskabets interesser i relation til muligheden for at gennemføre et regreskrav mod skadevolderen. Hvis forsikringstageren/sikrede forsætligt eller groft uagtsomt forsømmer pligten til at varetage forsikringsselskabets interesser, følger det af stk. 2, at forsikringsselskabet ikke har pligt til at udbetale erstatning for den del, som med rette havde kunnet fremføres over for skadevolder, hvis forsikringstager/sikrede havde opfyldt sin pligt over for forsikringsselskabet. Det betyder, at hvis en forsikringstager/sikrede indgår aftale med en skadevolder om, at vedkommende ikke skal betale erstatning, udløses overordnet to problemstillinger, 1. Afskærer aftalen forsikringstageren/sikrede for forsikringsdækning, jf. FAL 52, stk. 2? 2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende er spørgsmålet, om forsikringsselskabet er afskåret fra at gøre et regreskrav gældende over for den ansvarlige skadevolder? 10

15 Afskærer aftalen forsikringstageren/sikrede for forsikringsdækning, jf. FAL 52, stk. 2 Forsikringsdækningen bortfalder i de situationer, hvor det kan betegnes som forsætligt eller groft uagtsomt af forsikringstageren/sikrede at indgå en aftale, som begrænser forsikringsselskabets adgang til regres. Spørgsmålet er derfor, hvad der skal til for, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed i en sådan situation. Det fremgår som oftest af forsikringspolicen, at forsikringsselskabet indtræder i forsikringstagers/sikredes ret mod en erstatningsansvarlig skadevolder, når forsikringsselskabet har udbetalt erstatning. Forsikringstager/sikrede vil derfor ikke kunne påberåbe sig manglende viden om denne indtræden (subrogation). Da der er tale om en grundlæggende og elementær retsgrundsætning, har det næppe nogen betydning for vurderingen, om regresretten er nævnt i policen eller ikke. Forsikringstager/sikrede kan ikke argumentere sig ud af situationen ved at påberåbe sig manglende kendskab til princippet om indtræden (subrogation). Forsæt/graden af uagtsomhed vil herefter skulle vurderes i forhold til karakteren af den aftale, som forsikringstageren/sikrede har indgået. Er der tale om en aftale, der fremstår som sædvanlig i den pågældende og lignende situationer, eller fremstår aftalen som værende af usædvanlig karakter. I relation til sædvanlige aftaler kan det ikke gøres gældende, at forsikringstager/sikrede har handlet forsætligt/groft uagtsomt. Forsikringsselskabet vil derfor være forpligtet til at yde dækning i disse situationer. Det forekommer dog næppe sandsynligt, at det skulle være sædvanligt at indgå ansvarsbegrænsende aftaler efter forsikringsbegivenhedens indtræden Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, er spørgsmålet, om forsikringsselskabet er afskåret fra at gøre et regreskrav gældende over for den ansvarlige skadevolder? I de situationer, hvor forsikringstager/sikrede ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt ved at indgå en ansvarsbegrænsende aftale med skadevolder, men hvor skadevolder er vidende om, at forsikringsselskabet berøves sin regresret, opstår spørgsmålet, om forsikringsselskabet er begrænset i sin regresret? 11

16 I Dansk Forsikringsret 2 indtager forfatterne den holdning, at det vistnok må være uden betydning, om den ansvarlige tredjemand har været i god eller ond tro, hvis aftalen er indgået, inden forsikringsselskabet har foretaget en udbetaling til skadelidte. Forfatterne til dette kompendium er af den holdning, at ond tro hos den ansvarlige tredjemand, må føre til, at aftalen ikke kan gøres gældende over for forsikringsselskabet. Hvis aftalen derimod er indgået efter, at forsikringsselskabet har udbetalt erstatning til forsikringstager/sikrede, og den ansvarlige skadevolder var i ond tro ved aftalens indgåelse, er forsikringsselskabet ikke bundet af aftalen. Forsikringsselskabet vil derfor kunne fremføre et regreskrav over for den ansvarlige skadevolder. 2. Hvilket krav kan forsikringsselskabet rejse? Konsekvensen af, at forsikringsselskabet afleder sin ret af den ret sikrede selv ville have haft imod den ansvarlige skadevolder, er blandet andet, at forsikringsselskabet kun kan rejse et krav opgjort til dagsværdi. Når forsikringsselskabet under en nyværdiforsikring udbetaler skade opgjort til nyværdi, vil selskabet derfor stå tilbage med en udbetaling, som selskabet ikke kan rejse som regreskrav. Tabet udgøres af differencen imellem skaden opgjort til dagsværdi, og skaden opgjort til nyværdi. 3. Den ulovregulerede regresadgang I forhold til forsikringsselskaber er det sjældent relevant at tale om den ulovregulerede regresadgang. Forsikringsselskabernes regres adgang er reguleret af EAL 22. For andre end forsikringsselskaber gælder imidlertid også en adgang til regres, når en juridisk eller privat person har betalt et beløb, som en anden person i sidste ende er forpligtet til at betale. Før ejerskifteforsikringernes tid var det almindeligt, at et mangelskrav, som en køber af en fast ejendom rejste imod sin sælger blev videreført af denne sælger til en tidligere sælger osv. I sidste ende kunne en mangelssag ende flere ejerled tilbage i tiden. De krav der på denne måde blev ført tilbage igennem flere led er også regreskrav. Kravene er blot ikke reguleret af EAL 22, men af den ulovregulerede regresadgang som også kaldes subrogation. For forsikringsselskaber bliver den ulovregulerede regresadgang relevant, når selskabet af den ene eller den anden årsag har valgt at dække en skade på trods af, at skaden faktisk ikke er dækket under den aktuelle police (selvrisiko, underforsikring, undtagende skader). Hvis den skadelidte selv kunne have rejst krav imod skadevolderen indtræder selskabet i 2 Dansk Forsikringsret, Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard, 8. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s

17 den skadeslidtes ret og dermed i kravet efter reglerne om ulovreguleret regres. Dette kræver dog, at der kan præsenteres en dokumentation for, at den skadelidte faktisk har overdraget retten til forsikringsselskabet. Skadevolderen kan kræve at se dokumentationen, så han ikke bringer sig i risiko for komme til at betale den samme skade to gange. Denne type regres reguleres ikke af EAL 22, og forsikringsselskabet er derfor heller ikke begrænset af undtagelserne i EAL 19, stk. 2. Den ulovregulerede regresadgang for forsikringsselskaber kan også aktualiseres i den situation, hvor der er sket udbetaling til en panthaver i henhold til en panthaverdeklaration, uden at der er tale om en dækningsberettiget skade. Forsikringsselskabets regreskrav mod en ansvarlig skadevolder reguleres heller ikke af EAL 22 i denne situation, og forsikringsselskabet er derfor heller ikke begrænset af undtagelserne i EAL 19, stk. 2, i den situation. Forsikringsselskabet vil typisk have en bestemmelse i forsikringsbetingelserne om, at der er regresadgang over for forsikringstager/sikrede i sådanne situationer. Der henvises til kap. 4 nedenfor vedrørende Policeregres. 13

18 Kap. 2 - Regres i henhold til EAL Hvornår har forsikringsselskabet mulighed for regres? Rækkevidden af forsikringsselskabets regresadgang i henhold til EAL 22 følger nærmere af EAL 19 og 21. Disse bestemmelser oplister de nærmere betingelser for, hvornår der kan søges regres, og hvornår forsikringsselskabet er afskåret herfra. EAL 19, stk. 1, indeholder hovedreglen om, at der ikke er adgang til regres, når en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring. Reglen gælder kun for den dækkede del af en skade. Dette betyder, at et selvrisikokrav og et uforsikret krav som følge af underforsikring ikke berøres af reglen. Til hovedreglen gælder en i praksis meget omfattende undtagelse, som er beskrevet i EAL 19, stk. 2. Herudover er regres imod en skadevolder, som bærer et ansvar efter reglerne i færdselsloven, luftfartsloven og søfartsloven ikke begrænset af hovedreglen i 19, stk. 1, jf. EAL 21. EAL 19, stk. 1 og 2, samt EAL 21 har følgende ordlyd, 19: Stk. 1. I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar. Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, såfremt: 1) den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller 2) skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed. 21: Stk og 20 gælder ikke for erstatningsansvar, der er omhandlet i 1) færdselslovens regler om ansvar for motordrevne køretøjer, eller som i øvrigt er dækket af den for køretøjet lovpligtige ansvarsforsikring, 2) luftfartsloven eller 3) søloven. Hovedreglen og undtagelserne kan opstilles på følgende måde: Hovedregel: Forsikringsselskabet har ikke mulighed for at gennemføre regreskrav, når en skade er dækket af en tings- eller en driftstabsforsikring. 14

19 Undtagelser: Forsikringsselskabet kan alligevel rejse regres for udbetalinger under en tings- eller driftstabsforsikring når, 1) Den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller groft uagtsomt (EAL 19, stk. 2, nr. 1). 2) Skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan sidestilles hermed (EAL 19, stk. 2, nr. 2). 3) Ansvaret baseres på færdselsloven (EAL 21, nr. 1). 4) Ansvaret baseres på luftfartsloven (EAL 21, nr. 2). 5) Ansvaret baseres på søloven (EAL 21, nr. 3). De enkelte undtagelser vil blive behandlet særskilt nedenfor Den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller groft uagtsomt (EAL 19, stk. 2, nr. 1) Det følger af EAL 19, stk. 2, nr. 1, at forsikringsselskabet kan gennemføre regres i de situationer, hvor skadevolderen har forvoldt den forsikringsdækkede tings- eller driftstabsskade forsætligt eller ved grov uagtsomhed. EAL 19, stk. 2, nr. 1 har følgende ordlyd, Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, såfremt: 1) den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller.. Det giver sjældent anledning til vanskeligheder at fastslå forsæt. Forsikringsselskaberne skal dog være opmærksomme på, at det sjældent er interessant at gennemføre et regreskrav på baggrund af en forsætligt forvoldt skade. Den ansvarlige skadevolder vil som konsekvens af sin forsætlige adfærd sjældent have forsikringsdækning for sit erstatningsansvar. Begrebet grov uagtsomhed findes ikke i en præcist defineret form. Begrebets rækkevidde skal udledes af den retspraksis, der findes på området. 15

20 Højesteret har ved U H fastslået, at EAL 19, stk. 2, nr. 1, kun kan påberåbes i de tilfælde, hvor skadevolderen har handlet på en sådan måde, at hans adfærd indebar en indlysende fare for den indtrådte skade. U H Sagen vedrørte en brandskade på en bygning. Branden opstod i forbindelse med, at A, der var ansat som maskinmester, på sin arbejdsplads udførte reparationer på sin private bil ved anvendelse af svejsning. I forbindelse med svejsearbejdet antændte et rustbeskyttelsesmiddel, som var påført bilens bund. Ilden bredte sig herefter til hele bygningen. Der var under sagen udmeldt syn og skøn bl.a. med henblik på en vurdering af, hvorvidt det var almen kendt, at det pågældende rustbeskyttelsesmiddel var antændeligt i forbindelse med svejsning. Dansk Brandteknisk Institut udtalte således i en erklæring til brug for sagen: det er velkendt blandt mekanikere, at rustbeskyttelsesmidlerne vil antænde, hvis man svejser i nærheden af dem. Højesteret lagde ved sin afgørelse vægt på, at risikoen for antændelse af rustbeskyttelsesmidlet var velkendt blandt mekanikere, men at det ikke kunne betragtes som almindelig kendt. Højesteret fandt herefter, at A ikke havde handlet groft uagtsomt, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 1, idet Højesteret herefter udtalte: Herefter finder Højesteret, at Jens Juuls [A s] adfærd vel som anført af landsretten var i betydelig grad uagtsom, men at den ikke indebar en så indlysende fare for den indtrådte skade, at han kan anses for at have forvoldt denne ved grov uagtsomhed i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1. I en senere svejsesag afgjorde Højesteret, at der var udvist grov uagtsomhed. U H En Vvs-smed havde lånt skolens værksted for at udføre noget svejsearbejde på sin bil. Under svejsearbejdet smeltede smeden benzinslangen under bilen. Højesteret lagde ved sin vurdering vægt på, at der var tale om et omfattende svejsearbejde, at det måtte anses for indlysende også for ikke-fagkyndige, at der måtte være en benzinslange under en bil som havde benzintank bagi og motor foran, og at svejsearbejdet dermed indebar en så indlysende fare for brandskade, at smeden havde udvist grov uagtsomhed. 16

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Regresfrafaldsaftalen 2017

Regresfrafaldsaftalen 2017 Regresfrafaldsaftalen 2017 31.08.2017 Ikrafttrædelsesdato: 1. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Formålsbestemmelse 2 2. Aftalens anvendelsesområde 2 3. Regres omfattet af aftalen 2 4. Forsikringer

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere