Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114"

Transkript

1 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr

2 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på mio. kr. i Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter 10 Skat 10 Forventninger til Risikostyring 16 Solvens 18 Kapitalmodel 18 Regnskabsaflæggelsesprocessen 20 Fratrædelsesgodtgørelser 21 Aflønningsstruktur 22 Bestyrelse og direktion 27 Direktionens hverv Årsregnskab Koncernen 28 Resultatopgørelse 29 Totalindkomstopgørelse 30 Aktiver 31 Passiver 32 Pengestrømsopgørelse 33 Egenkapitalopgørelse 34 Noter 65 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab Moderselskabet 74 Resultatopgørelse 74 Totalindkomstopgørelse 75 Aktiver 76 Passiver 77 Egenkapitalopgørelse 78 Noter 91 Disclaimer 92 Ledelsespåtegning Revisionserklæringer 93 Intern revisions erklæringer 94 Den uafhængige revisors erklæringer side 2 af 94

3 Femårsoversigt Koncernen Mio. kr SKADEFORSIKRING Bruttopræmieindtægter * Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning TEKNISK RESULTAT AF SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING Bruttopræmier Overført investeringsafkast f.e.r Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til tekniske resultater Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Afløbsresultat f.e.r Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Bruttoerstatningsprocent 73,1 75,5 78,2 70,0 80,4 Nettogenforsikringsprocent 3,1 2,4-3,6 2,2-5,0 Skadeforløb 76,2 77,9 74,6 72,2 75,4 Bruttoomkostningsprocent 14,9 15,4 15,7 15,8 16,2 Combined ratio 91,1 93,3 90,3 88,0 91,5 Operating ratio 90,1 92,7 89,6 87,8 91,4 Relativt afløbsresultat f.e.r. i procent 2,1 1,8 1,3 1,6 2,4 Egenkapitalforrentning i procent 35,3 23,8 17,9 30,0 24,4 * Før fradrag af bonus- og præmierabatter. Efter fusion af koncernens livsforsikringsselskaber indregnes interne depotoverførsler ikke længere i præm ier og ydelser. Sammenligningstal er tilpasset. side 3 af 94

4 Resultat på mio. kr. i 2013 Topdanmark Forsikrings resultat efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Årsagen til resultattilbagegangen på 19,6 % var et større omfang af vejrligsrelaterede skader i 2013, og at investeringsafkastet var ekstraordinært højt i 2012 Af årets resultat foreslås 800 mio. kr. udloddet som udbytte. Resultatet før skat faldt med 499 mio. kr. til mio. kr. Det forsikringstekniske resultat faldt med 303 mio. kr. navnlig på grund af to storme i 4. kvartal, som efter refusion fra genforsikringsselskaberne m.v. netto kostede 330 mio. kr. Omvendt blev det forsikringstekniske resultat positivt påvirket med 105 mio. kr. af større afløbsgevinster. To storme i 4. kvartal Lavere renteniveau Combined ratio steg fra 90 til omkring 93 Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 3-4 pct.point. Den automatiske prisindeksering på privat- og erhvervsmarkedet lå på 1,8 %, hvilket for markedet som helhed vurderes at have en samlet effekt på omkring 1,3 %. Priserne på industrimarkedet har også i 2013 været under pres bl.a. på grund af konkurrence fra udenlandske selskaber. Gennemsnitspræmien på bilforsikring faldt med omkring 3 % i Årsagen er, at nye biler er mindre og mere trafiksikre end ældre biler, og at den gennemsnitlige forsikringspræmie derfor er lavere for nye biler. Samtidig steg det samlede antal biler i Danmark med 2,0 % i Investeringsafkastet efter overførsel til teknisk resultat faldt med 430 mio. kr. til 595 mio. kr. Som omtalt var investeringsafkastet ekstraordinært højt i Selvom investeringsafkastet for 2013 var lavere end i 2012, lå det over normalt niveau. Resultatet af livsforsikring steg med 233 mio. kr. til 442 mio. kr. Fremgangen skyldes især, at der i 2013 blev overført 171 mio. kr. fra skyggekontoen, hvorimod der i 2012 blev overført 117 mio. kr. til skyggekontoen, jf. afsnittet Livsforsikring. Resultatet på mio. kr. er bedre end forudsat i halvårsrapporten Forbedringen skyldes et højere investeringsafkast end forudsat samt afløbsgevinster i 4. kvartal. Udvikling i resultat Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Skat Resultat Skadeforsikring Det danske skadeforsikringsmarked Det danske marked for skadeforsikring har i 2013 været præget af: Lavere gennemsnitspræmie på bilforsikring Præmievækst på omkring 1 % Stigende skadeforløb på indboforsikringer Samlet skønnes det, at væksten i bruttopræmieindtægten lå på omkring 1 %. På indbo er tendensen fra de senere år med faldende skadefrekvens, men stigende gennemsnitsskade, fortsat i Politiets mere borgernære indsats har medvirket til færre indbrud. Til gengæld er gennemsnitsskaden, hovedsagelig på huskunder, steget bl.a. på grund af mere struktureret indbrudsadfærd og en større andel af kostbare genstande som smykker, ure, sølvtøj, designermøbler og lignende. Samlet vurderes skadeforløbet at være steget på indboforsikringer. Danmark blev ikke ramt af væsentlige skybrudsskader i løbet af sommeren, men til gengæld af to storme i 4. kvartal. De to storme skønnes at have medført bruttoudgifter på 4-5 mia. kr. Efter refusion fra genforsikringsselskaberne skønnes de to storme at have påvirket combined ratio negativt med ca. 3 pct.point. I forbindelse med stormen i december blev Danmark ramt af stormflod, d.v.s. oversvømmelse fra have, søer eller åer. Stormflodsskader dækkes ikke af forsikringen, men af den statslige stormflodsordning. Forsikringsselskaberne varetager skadebehandlingen af stormflodsskaderne på vegne af Stormrådet. Der synes at være positiv vilje til at udvide dækningsomfanget for denne ordning. Erstatningshensættelserne diskonteres til nutidsværdi, hvilket betyder, at et lavere renteniveau giver højere erstatningsudgifter. Renteniveauet lå lavere i 2013 end i Afhængig af porteføljesammensætning har det medført en stigning i combined ratio på omkring 0,5 pct.point. Samlet vurderes det, at combined ratio ekskl. afløbsresultat for hele det danske marked i 2013 er steget fra 90 til et niveau omkring 93. Der er dog betydelige forskelle mellem de enkelte selskabers combined ratio. side 4 af 94

5 Afløbsresultatet skønnes at have påvirket combined ratio positivt med omkring 3-4 pct.point mod 4 pct.point i Afløbsgevinsterne i 2012 og 2013, der vurderes at ligge over det normale niveau, ligger typisk på arbejdsskade, ulykke og motoransvar. Også her er der betragtelige forskelle mellem selskaberne. Resultatet af skadeforsikring i Topdanmark Forsikring Præmieindtægt Præmieindtægten steg i 2013 med 1,5 % til mio. kr. Det var på linje med den forudsatte præmievækst på 1-2 %. Præmiefremgangen var fordelt med 2,4 % på privatsegmentet og 0,3 % på erhvervs- og industrisegmentet. Præmieindtægten var positivt påvirket af den automatiske indeksering på 1,8 %, hvilket gav en effekt på omkring 1,3 % på den samlede præmieindtægt. Topdanmark Forsikring har i 2013 haft en stærk konkurrenceposition på privatmarkedet, landbrugsmarkedet og det nedre erhvervsmarked. Dette skyldes dels et øget markedspres gennem såvel egne salgskanaler som Danske Bank, dels at afgangen er reduceret. Lønsomheden ved forsikring af større industrivirksomheder lever ikke i alle tilfælde op til Topdanmark Forsikrings afkastkrav. Dette medførte i 2013 afgang af nogle større ulønsomme kundeforhold, navnlig inden for arbejdsskadeforsikring. Skadeforløb Skadeforløbet blev 75,4 mod 72,2 i Hovedårsagen til det forværrede skadeforløb var et øget omfang af vejrligsrelaterede skader. De vejrligsrelaterede skader steg fra 48 mio. kr. f.e.r. i 2012 til 350 mio. kr. f.e.r. i 2013, svarende til en forværring af skadeforløbet på 3,4 pct.point. De to storme i 4. kvartal 2013 medførte godt skader og bruttoerstatningsomkostninger på omkring 1 mia. kr. Efter refusion fra genforsikringsselskaberne, betaling af reinstatementpræmie og udgifter til skadebehandling m.v. blev nettoudgifterne til de to storme 330 mio. kr. Topdanmark Forsikring forudsætter 170 mio. kr. f.e.r. i normalniveau for vejrligsrelaterede skader. Omfanget af vejrligsrelaterede skader lå 180 mio. kr. over dette normalniveau, svarende til 2,0 pct.point på skadeforløbet. Forløbet på brandforsikring var 57 mio. kr. dårligere end i 2012, hvilket forværrede skadeforløbet med 0,6 pct.point. I 1. halvår 2013 var det privatsegmentet, der var ramt af et større omfang af brandskader, mens det i 2. halvår primært var landbrugsområdet, der blev ramt. Rentekurven, der anvendes til diskontering af erstatningshensættelserne, lå lavere i 2013 end i Dette forværrede skadeforløbet med 0,5 pct.point. Afløbsgevinster f.e.r. var 306 mio. kr. mod 201 mio. kr. i Det svarer til en forbedring af skadeforløbet på 1,1 pct.point. Der var primært afløbsgevinster på syge- og ulykkesforsikringer (139 mio. kr.), motoransvars-/-kaskoforsikringer (93 mio. kr.) samt arbejdsskadeforsikringer (63 mio. kr.). side 5 af 94

6 Omkostningsprocent Omkostningsprocenten steg fra 15,8 til 16,2. Stigningen skyldes investering i øget salgskraft på privatmarkedet, landbrugsmarkedet og det nedre erhvervsmarked. Investeringen i salgskraft har medført et øget nysalg, hvilket igen har medført øget udbetaling af salgsprovisioner i forhold til Combined ratio De samlede udgifter til skader, genforsikring, salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) blev 91,5 mod 88,0 i Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio 95,0 mod 90,3 i Årets vejrligsrelaterede skader påvirkede skadeforløbet med 3,9 pct.point, hvilket var 2,0 pct.point over normalniveauet. Hovedtal - Skadeforsikring Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 70,0 80,4 Nettogenforsikringsprocent 2,2-5,0 Skadeforløb 72,2 75,4 Bruttoomkostningsprocent 15,8 16,2 Combined ratio 88,0 91,5 Operating ratio 87,8 91,4 Combined ratio ekskl. afløb 90,3 95,0 Segmentrapportering Privat Privat udbyder forsikringer til private husstande i Danmark. Præmieindtægten steg med 2,4 % til mio. kr. Væksten stammer primært fra hus- og indboforsikringer. Præmieindtægten på bilforsikringer steg med 1,7 % trods et fald i gennemsnitspræmien på 2,2 %. I 4. kvartal 2013 steg præmieindtægten med 3,0 % i forhold til 4. kvartal Det forsikringstekniske resultat steg med 33 mio. kr. til 547 mio. kr. Skadeforløbet blev forbedret med 1,1 pct.point til 72,1. Forbedringen skyldes større afløbsgevinster svarende til en forbedring af skadeforløbet på 3,3 pct.point. Stormene i 4. kvartal betød en forværring af skadeforløbet på 2,0 pct.point. Forløbet på brandforsikring forværrede skadeforløbet med 0,5 pct.point. Omfanget af brandskader lå i 2012 på et ekstraordinært lavt niveau og i 2013 på et mere normalt niveau. Omkostningsprocenten steg fra 16,2 til 16,9 som følge af den øgede investering i distributionskraft og højere salgsprovisioner. Combined ratio blev forbedret fra 89,4 i 2012 til 88,9 i Ekskl. afløbsgevinster steg combined ratio fra 90,1 til 92,9. Privat Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente 10 7 Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 72,7 74,5 Nettogenforsikringsprocent 0,5-2,5 Skadeforløb 73,2 72,1 Bruttoomkostningsprocent 16,2 16,9 Combined ratio 89,4 88,9 Operating ratio 89,2 88,8 Combined ratio ekskl. afløb 90,1 92,9 Erhverv og Industri Erhverv og Industri udbyder forsikringer til danskbaserede erhvervs-, landbrugs- og industrivirksomheder. Præmieindtægten steg med 0,3 % til mio. kr. i Den lave vækst skyldes afgangen af en større arbejdsskadekunde og negative præmiereguleringer som følge af et godt skadeforløb i enkelte forløbsbestemte ordninger. I 4. kvartal steg præmieindtægten med 2,1 %. Det forsikringstekniske resultat faldt med 335 mio. kr. til 217 mio. kr. Skadeforløbet blev forværret med 8,2 pct.point til 79,4 hovedsagelig som følge af stormene i 4. kvartal, der side 6 af 94

7 påvirkede skadeforløbet negativt med 5,8 pct. point. Hertil kom faldende afløbsgevinster, svarende til en forværring af skadeforløbet på 1,4 pct.point. Endelig blev forløbet på brandforsikring forværret, svarende til 0,8 pct.point primært som konsekvens af et stort omfang af skader på landbrugsområdet i 2. halvår. Omkostningsprocenten steg marginalt til 15,4. Combined ratio blev forværret fra 86,5 i 2012 til 94,8 i Ekskl. afløbsgevinster steg combined ratio fra 90,8 til 97,6. Erhverv og Industri Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente 11 7 Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 67,0 87,5 Nettogenforsikringsprocent 4,2-8,1 Skadeforløb 71,2 79,4 Bruttoomkostningsprocent 15,3 15,4 Combined ratio 86,5 94,8 Operating ratio 86,3 94,6 Combined ratio ekskl. afløb 90,8 97,6 Livsforsikring Det danske liv- og pensionsmarked I 2013 har det danske liv- og pensionsmarked været karakteriseret ved: Flytning fra gennemsnitsrente til markedsrente Ny lovgivning Skattereformen Der ses en øget tendens til, at nytegning sker i markedsrenteprodukter, og at kunderne flytter deres eksisterende pensionsopsparing fra gennemsnitsrente- til markedsrenteprodukter. Flere selskaber har i 2013 tilbudt kunderne en andel af deres ufordelte hensættelser, såfremt de vælger at flytte deres pensionsordning fra gennemsnitsrente til markedsrente. De mange nye lovregler i branchen har stillet store krav til proces- og systemudvikling og krævet en del ressourcer. Af ny lovgivning m.v. i branchen kan nævnes skattereform 2012, individuel solvens, ensartet kundebeskyttelse, renteaftale, tilpasning af åbenhed og gennemsigtighed samt omkostningshenstillingen. Skattereformen, som blev vedtaget i 2012, har medført, at fradragsretten for indbetalinger på kapitalpension bortfaldt fra 1. januar I den forbindelse fik selskaberne mu- lighed for at tilbyde et nyt produkt, aldersforsikring, hvor der ikke er fradrag for indbetalingerne, og hvor udbetalingen er skattefri. Endvidere blev det muligt at betale afgift af eksisterende kapitalpensioner i 2013 med en lavere afgiftssats, end hvis afgiftsberigtigelsen skulle ske ved forsikringens udløb (37,3 % mod 40,0 %). I foråret 2013 blev muligheden for at afregne reduceret afgift udvidet til også at gælde i Branchen har brugt tid på at etablere aldersforsikringen og på at rådgive kunderne omkring aldersforsikring og eventuel afgiftsberigtigelse. Resultat af livsforsikring i Topdanmark Forsikring Resultatet af livsforsikring blev et overskud på 442 mio. kr. i 2013 mod et overskud på 210 mio. kr. for samme periode sidste år. Fremgangen skyldes hovedsagelig indtægtsførsel af 171 mio.kr. fra skyggekontoen, hvor der i 2012 blev overført 117 mio. kr. til skyggekontoen. Resultatet af livsforsikringsaktiviteter består af overskuddet fra livsforsikring tillagt investeringsafkastet i Liv Holding. Dette overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabets overskudsprincip, jf. Investor Forretningsforhold Livsforsikring Topdanmarks overskudsprincip for livsforsikringsaktiviteterne. Resultat Livsforsikring Mio. kr Investeringsafkast Risikoforrentning Overført skyggekonto Andet 18 7 Resultat af livsforsikring Maksim al skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultim o Investeringsafkast i Topdanmark Liv Holding og resultat i Nykredit Livsforsikring er flyttet fra Andet til Investeringsafkast. Sammenligningstal er tilpasset. Det resterende beløb på skyggekonto stammer fra omkostnings- og risikogrupperne. Heraf forventes 10 mio. kr. at blive indtægtsført på et senere tidspunkt, når der konstateres overskud i de relevante kontributionsgrupper. Andet består primært af resultat af forsikringer uden for kontribution. Præmieudvikling Bruttopræmierne steg med 14,8 % fra mio.kr. i 2012 til mio.kr. i side 7 af 94

8 De løbende præmier faldt i 2013 med 1,0 % til mio.kr. Tilbagegangen i løbende præmier svarer til den forudsatte udvikling i delårsrapporten for kvartal Engangsindskud udgjorde mio. kr. i 2013 mod 902 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 52,6 %. Fremgangen skyldes overførsel af pensionsordninger som følge af Topdanmark Forsikrings forbedrede konkurrenceevne. Af de samlede præmieindtægter indgår præmieindtægter på markedsrenteprodukterne med mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 59,7 %. Stigningen i præmieindtægterne på markedsrenteprodukterne kan primært henføres til engangsindskud, som steg fra 607 mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Markedsrenterelaterede produkter udgjorde 70,1 % af nytegningen i 2013 mod 60,6 % i Fusion Med henblik på at forenkle koncernstrukturen er livsforsikringsselskaberne Topdanmark Link Livsforsikring A/S, Topdanmark Livsforsikring II A/S, Topdanmark Livsforsikring III A/S, Topdanmark Livsforsikring V A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S fusioneret med sidstnævnte som fortsættende selskab. Fusionen er gennemført med virkning fra 1. januar Depotrente Depotrenten før PAL har i hele 2013 udgjort 2,0 % i nytegningsrentegruppen, 1,8 % i rentegrupperne med lave garantier og 4,35 % i rentegrupperne med høje garantier. I 2014 er depotrenterne differentieret yderligere mellem de enkelte rentegrupper. I nytegningsrentegruppen fastholdes depotrenten på 2,0 % før PAL, i rentegrupperne med lave garantier ydes depotrente på mellem 1,8 % og 2,0 % før PAL og i rentegrupperne med høje garantier ydes depotrente på op til 6 % før PAL. Depotrenterne er som tidligere år fastsat med forbehold for ændringer, hvis udviklingen på de finansielle markeder afviger væsentligt fra det forventede. Udvikling i bruttopræmier Mio. kr Individuelle ordninger Firmapensioner Gruppeliv Unit-link Løbende præm ier Individuelle ordninger Firmapensioner Unit-link Engangspræmier Bruttopræmier Investeringsaktiviteter Topdanmark Forsikring-koncernen ekskl. livsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark Forsikring-koncernen ekskl. livsforsikring udgjorde 751 mio. kr. i 2013 inkl. kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. I 2012 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast mio. kr. Det er Topdanmark Forsikrings politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening fra forsikringsdriften. Topdanmark Forsikring har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO's med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Afkastet af de væsentligste aktivkategorier for 2013 fremgår af følgende tabel: side 8 af 94

9 Investeringsafkast Beholdning 31. dec mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,4 0, , ,2 Udenlandske aktier 0,7 0, , ,1 Stats- og realkreditobligationer 11,4 11, , ,6 Kreditobligationer 0,6 0, ,2 38 6,8 CDO's 0,8 0, , ,4 Ejendomme 1,3 1,3 49 3,9 63 5,0 Aktiver vedr. SUL 2,1 2, ,1 98 4,8 Pengemarked m.m. 2,6 2,7 2 0, ,0 Ansvarlig lånekapital -0,8-0, , ,9 Rentebærende gæld -0,3-0,6-5 -0,3-1 -0,2 Investeringsafkast i alt 18,8 18, , ,0 Overført forrentning forsikringshensættelser: mia. kr. Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). Afkast 2012 Afkast 2013 Investeringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde 569 mio. kr., hvilket er noget højere end det forventede afkast givet Topdanmark Forsikrings aktuelle risikoprofil. Det højere afkast skal ses på baggrund af det meget positive investeringsår 2013, hvor aktier og kreditprodukter gav høje afkast. Aktieeksponeringen udgjorde 801 mio. kr. efter skat (1.068 mio. kr. før skat), når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen fra afledte finansielle instrumenter indregnes. Aktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som pr. 31. december 2013 udgjorde ca. 30 % af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Danske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 31. oktober 2008 opgjort værdien af hensættelserne ved brug af en diskonteringsrente, som findes ved sammenvejning af swaprenten og den optionsjusterede rente på danske realkreditobligationer. Gældende fra juni 2012 blev kurven tilpasset, idet der fra 20-års-punktet blev indarbejdet konvergens mod en fast forwardrente på 4,2 %. Værdien af de langhalede hensættelser er hermed mindre følsom over for ændringer i markedsrenten på lange fordringer. Størstedelen af porteføljen består af realkreditobligationer af høj kvalitet, og der er således en vis kobling mellem investeringsafkast og diskonteringsrente. Kategorien Statsog realkreditobligationer udgøres primært af danske realkreditobligationer og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser. Herudover indgår statsobligationer fortrinsvis fra europæiske kernelande, covered bonds samt afledte finansielle renteinstrumenter. Covered bonds er realkreditobligationer, hvor lånets størrelse ikke kan overstige 70 % af værdien af pantet. Falder værdien af pantet så meget, at kravet ikke er opretholdt, stiller det udstedende institut yderligere sikkerhed. Kreditobligationer med en rating under BBB (130 mio. kr.) udgøres af high yield-obligationer, hvoraf en del er konvertible, og ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker. Kreditobligationer med en rating på BBB og A (338 mio. kr.) udgøres af almindelige og konvertible erhvervsobligationer, ansvarlig bankkapital udstedt af EUbanker samt policer på livrenter. De underliggende aktiver i CDO's består for størstedelens vedkommende af senior secured banklån, mens den resterende del især udgøres af CDO's med investment grade-investeringer som underliggende aktiv. Løbetiden for investeringerne i CDO's afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er afhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en løbetidsfordeling for porteføljen. side 9 af 94

10 CDO s Koncern ekskl. livsforsikring Mio. kr Afkast AAA og AA 13 7 Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. december AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt Ejendomsporteføljen består hovedsagelig af domicilejendomme (869 mio. kr.), lejeboliger (362 mio. kr.) samt udlejede kontorejendomme (68 mio. kr.). Boliglejemålene kan opsiges med kort varsel. Genudlejning af boliglejemålene vurderes at være uproblematisk. Kontorejendommene er udlejet på kontrakter, som er uopsigelige indtil Porteføljens samlede udlejningsprocent ligger på 99. Ejendommene værdiansættes efter Finanstilsynets regler, d.v.s. til markedsværdi under hensyntagen til huslejeniveau og løbetid på lejekontrakterne. Kategorien "Aktiver vedrørende SUL" omfatter de til sygeog ulykkeshensættelserne svarende investeringer i Topdanmark Livsforsikring. "Pengemarked m.m." omfatter pengemarkedsindskud, koncernmellemregninger, resultatet af valutapositioner og andet afkast, der ikke indgår i de øvrige kategorier. Skat Skatteudgiften udgjorde 386 mio. kr. af et resultat før skat på mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 21,4 (2012: 23,5). Afvigelsen fra den nominelle skattesats på 25 % skyldes i al væsentlighed, at Topdanmark Forsikring har udnyttet et fremført ikke-aktiveret tab på aktier. Efter 4. kvartal 2013 udgjorde det fremførte ikkeaktiverede tab på aktier 131 mio. kr. Stort set al skat betales i Danmark, jf. Om Topdanmark CSR Resumé og data Samfundsregnskab. Forventninger til 2014 Forventet udvikling på det danske skadeforsikringsmarked Det danske marked for skadeforsikring ventes i 2014 at blive præget af: Stigende, men fortsat lav økonomisk vækst Automatisk indeksering på 1,3 % Selektive prisforhøjelser Fortsat faldende gennemsnitspræmie på bilforsikring Præmievækst på 1-2 % Øgede udgifter til regres, genforsikring og lønsumsafgift påvirker combined ratio negativt med omkring 0,5 pct.point Afløbsgevinster for 2014 ventes at ligge på et lavere niveau end i "Ansvarlig kapital" omfatter hybridkapital udstedt af moderselskabet og ansvarlige lån udstedt af Topdanmark Forsikring. "Rentebærende gæld" omfatter gæld herudover. side 10 af 94

11 Der ventes en stigende, men fortsat lav økonomisk vækst i Udtrykt ved BNP ventes væksten i Danmark at stige fra omkring 0,4 % til ca. 1,5 %. På privat- og erhvervsmarkedet ligger den automatiske indeksering, der skal tage højde for skadeinflation, typisk på 1,3 % (for arbejdsskadeforsikring dog 3,2 %). For markedet som helhed vurderes det at have en samlet effekt på omkring 0,9 %. Der kan ventes selektive tiltag som vilkårsændringer og prisforhøjelser eksempelvis på områder med et dårligt skadeforløb som indboforsikringer samt fra selskaber med høje combined ratios. Det ventes, at faldet i gennemsnitspræmien på bilforsikring vil fortsætte ind i Det skyldes, at skadefrekvensen fortsat ventes at falde bl.a. på grund af mere trafiksikre biler. Samlet skønnes en vækst i bruttopræmieindtægterne på 1-2 %. Forsikring er et lavinteresseprodukt, og den lave omkostningsprocent (17-18 %) er en væsentlig indtrængningsbarriere for nystartede selskaber. De seks største skadeforsikringsselskaber, der repræsenterer en markedsandel på 71 %, er alle børsnoterede eller ejet af børsnoterede selskaber. Hertil kommer, at det lave renteniveau fortsat vil motivere selskaberne til at sikre lønsomhed i den primære drift. En række forhold vil påvirke combined ratio negativt. Ifølge finanslovsaftalen for 2014 forventes kommunerne at få en merindtægt på 100 mio. kr. som følge af en opstramning af regresprocedurerne over for forsikringsselskaberne på kontanthjælps- og dagpengeområdet. Videre ventes de to storme i 4. kvartal 2013 at føre til øgede genforsikringsomkostninger. Endelig stiger lønsumsafgiften fra 10,9 % til 11,4 %. Samlet ventes disse forhold at påvirke combined ratio negativt med omkring 0,5 pct.point. Skadeforløbet i 2013 var præget af to storme i 4. kvartal. Såfremt omfanget af vejrligsrelaterede skader er på normalniveau i 2014, vil det forbedre skadeforløbet med omkring 2 pct.point sammenlignet med Afløbsresultatet påvirkede combined ratio positivt med 3-4 pct.point i Det forventes, at afløbsgevinsterne vil være lavere i 2014 end i Forventet udvikling på det danske liv- og pensionsmarked Det danske liv- og pensionsmarked ventes i 2014 at blive præget af: Fortsat intens konkurrence Øget behov for opsparing Flytning fra gennemsnitsrente til markedsrente Lovgivning vedrørende ufordelte hensættelser ved flytning af pensionsordning. Topdanmark Forsikring forventer, at 2014 ligesom de foregående år vil blive præget af en intens konkurrence på liv- og pensionsmarkedet. Konkurrencen forventes at koncentrere sig om indtegningsbetingelser og produkternes dækningsomfang. De lave afkast på pensionsopsparinger medfører et øget behov for opsparing, fordi depoterne ikke vokser så hurtigt som tidligere. Derfor vil den stigende levealder og de lavere afkast betyde, at kunderne får et øget behov for opsparing. Der ses en øget tendens til, at nytegning sker i markedsrenteprodukter, og at kunderne flytter deres pensionsopsparing fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Flere selskaber tilbyder kunderne et tilskud eller en andel af de ufordelte hensættelser, såfremt de vælger at flytte deres pensionsordning fra gennemsnitsrentemiljø til markedsrentemiljø. I januar 2014 har Finanstilsynet udarbejdet lovforslag om omvalgsbonus, hvorefter selskaberne forpligtes til at sikre, at de kunder, der foretager omvalg på selskabets foranledning, får den økonomiske værdi af deres pensionsordning med sig. Topdanmark Forsikrings modelmæssige resultatprognose for 2014 Topdanmark Forsikring har ikke tradition for at offentliggøre egentlige resultatforventninger. I stedet oplyses, på hvilket niveau, resultatet forventes at ligge, såfremt en række forudsætninger om afkast på de finansielle markeder opfyldes. Afkastet på de finansielle markeder ændrer sig på daglig basis, og Topdanmark Forsikrings modelmæssige resultatprognose afviger derfor fra de faktiske forventninger allerede på det tidspunkt, hvor resultatprognosen offentliggøres. Topdanmark Forsikring oplyser derfor supplerende, hvorledes afvigelser fra de forudsætninger, der er anvendt i den modelmæssige resultatprognose, vil påvirke resultatniveauet, jf. Risikoscenarier. Som det fremgår, er den modelmæssige resultatprognose for investeringsafkastet ikke foretaget ud fra en konkret vurdering af det forventede investeringsafkast frem til årets udløb, men er alene baseret på en langsigtet standardforudsætning for afkast. side 11 af 94

12 Skadeforsikring Der forudsættes en combined ratio før afløbsresultatet på og en præmievækst på 2-3 %. Samlet forudsættes et resultat af skadeforsikring på før skat. Livsforsikring Det er forventningen, at efterspørgslen efter livsvarige pensionsopsparingsformer stiger i Det er tillige forventningen, at Topdanmark Forsikrings samarbejdspartnere vil øge salget af livsvarige pensionsopsparinger. På denne baggrund forudsættes en fremgang på 0-5 % i løbende præmier i Det er på dette tidspunkt af året ikke meningsfuldt at forudsætte noget om niveauet for engangspræmier. I den modelmæssige resultatprognose for 2014 forudsættes det, at investeringsresultatet er tilstrækkeligt til, at der kan indtægtsføres risikoforrentning på mio. kr. Samtidig forventes der underskud i enkelte af omkostnings- og risikogrupperne på mio. kr., som vil blive overført til skyggekonto. Skyggekontoen vil herefter med tillæg af rente udgøre mio. kr. ved udgangen af Finanstilsynet har meddelt, at begrebet skyggekonto vil blive afviklet. Tidligere var det forventningen, at ændringen ville træde i kraft 1. januar Nu forventer Finanstilsynet ikrafttræden 1. januar Det ligger ikke klart, hvordan skyggekontoen afvikles. En mulighed er, at den del af indeståendet, der med rimelighed kunne forventes indtægtsført efter de gældende regler, vil indgå som en primopostering på egenkapitalen i I et sådant scenario er det vurderingen, at Topdanmark Forsikring vil kunne indtægtsføre omkring 10 mio. kr. fra skyggekontoen, hvorimod de resterende mio. kr. ikke forudsættes indtægtsført. Resultatet er meget følsomt over for udsving i især investeringsafkastet. Risikotillæg og skyggekonto opgøres først i forbindelse med årsrapporten for Samlet forudsættes et resultat af livsforsikring på mio. kr. før skat. Skat Med en selskabsskatteprocent på 24,5 % ventes en skatteudgift på mio. kr. Koncernresultat i alt Samlet forudsættes et modelmæssigt resultat for 2014 på mio. kr. Den modelmæssige resultatprognose er baseret på en forudsætning om et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet 21. februar Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 2,31 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pct.point). Resultatprognose 2014 Resultat Mio. kr Prognose februar 2014 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Skat Årets resultat Risikostyring Det er Topdanmark Forsikrings politik, at de risici, der følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en normal drift og gennemføre planlagte tiltag selv i tilfælde af en meget ugunstig udvikling i omverdenen. Som en konsekvens af denne politik har selskabet over en årrække identificeret og reduceret eller elimineret risici, der potentielt kunne forårsage tab ud over, hvad Topdanmark Forsikring anser for acceptabelt. Således er større strategiske aktieposter afviklet, katastrofedækningen i tilfælde af vejrrelaterede hændelser eller terror er øget betydeligt, og den finansielle risiko er nedbragt. På denne baggrund er det Topdanmark Forsikrings opfattelse, at selskabets fremtidige årsresultater med meget stor sandsynlighed vil være positive selv i tilfælde af eksempelvis et nyt sammenbrud i de finansielle markeder, svarende til udviklingen i side 12 af 94

13 Med henblik på at sikre en stram styring af den samlede risiko opgøres eksponeringerne så ofte som nødvendigt, hvilket alt efter eksponeringens natur kan være dagligt, månedligt, kvartalsvist eller i enkelte tilfælde årligt. Bestyrelsen fastsætter de overordnede risikopolitikker og -rammer. Den interne revision refererer til bestyrelsen og rapporterer om bl.a. overholdelse af disse risikopolitikker og -rammer. Topdanmark Forsikrings Risikostyringsfunktion identificerer, vurderer og kvantificerer risici. Risikostyringsfunktionen refererer til Risikokomiteen, der har ansvaret for risikopolitikker, risikorammer, solvensopgørelser, kapitalplaner, Topdanmark Forsikrings egen risiko- og solvensvurdering (ORSA) og Topdanmark Forsikrings partielle interne model for skadeforsikringsrisici. Risikokomiteen består af koncernens CFO, Topdanmark Livsforsikrings adm. direktør samt cheferne for de primære risikoområder: Kapitalforvaltning, Statistik, Genforsikring, Økonomi, Liv Aktuariat og Liv Økonomi. Risikokomiteen rapporterer og indstiller via direktionen til bestyrelsen. Risikokomiteen har nedsat Modeludvalget, der har ansvaret for udvikling og drift af Topdanmark Forsikrings interne model til beregning af resultatsandsynligheder og risici på skadeforsikringsporteføljen ud fra stokastisk simulering. Den interne model er i 2013 tilpasset, så den opfylder kravene til anvendelse i solvensopgørelser efter de nye danske solvensregler i 2014 og de kommende EU Solvens II-regler. Modellen anvendes bl.a. til optimering af genforsikringsprogram, kapitalomkostninger, prognoseafstemning og opgørelse af kapitalbehov. Risikostyringsfunktionen har i 2013 gennemført en ORSA-proces med identifikation af risici rundt omkring i forretningen, kvantificering af disse risici samt samling af risiciene i Risikoregistret. Herudover er principperne for solvensopgørelse blevet gennemgået, og risikostyringsprocessen er blevet opdateret. Der er udarbejdet en ORSA-rapport, der sammen med risikoregister og risikostyringsproces er behandlet på et bestyrelsesseminar i efteråret Risikostyringsfunktionen har forholdt sig til den nye bekendtgørelse om solvens for forsikringsselskaber, der fastlægger nye regler for solvensopgørelse, og har foranlediget, at proces for opgørelse af solvens er tilrettet, således at solvensopgørelsen ultimo 2013 følger opgørelsesprincipperne i den nye solvensbekendtgørelse. Oversigt Topdanmark Forsikring vurderer, at koncernens væsentligste risici befinder sig inden for følgende hovedområder: Skadeforsikring Livsforsikring Marked Kredit- og modpart Operationelle Strategiske. De væsentligste risici fremgår af følgende oversigt. En mere detaljeret beskrivelse kan findes i note 45. side 13 af 94

14 Risikooversigt Topdanmark Forsikring-koncernen Skadeforsikring Person-, ansvars- og tingforsikringer for privat-, erhvervs-, industri- og landbrugsmarkedet Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Underwritingrisiko Acceptpolitik Opfølgningspolitik Hensættelsesrisiko Katastroferisici Storm og skybrud Brand Terror Kumulrisiko Arbejdsskade Overskud på såvel produktniveau som kundeniveau Spredning af risiko på forskellige forsikringstyper/kundegrupper Begrænset resultatpåvirkning fra enkeltskader via anvendelse af genforsikring Risikobaserede prismodeller, der tager højde for markedssituationen Klare indtegningsregler Risikoudjævning via et omfattende genforsikringsprogram Systematisk opfølgning på lønsomhed Høj datakvalitet Anvendelse af statistiske modeller til prisfastsættelse og opgørelse af hensættelser Livsforsikring Livsforsikringskontrakter med ret til bonus, unit-link-kontrakter uden investeringsgarantier samt gruppeliv Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Begrænsede tabsabsorberende buffere ved lavt renteniveau Invaliditet, som er risikoen for stigende invaliditetsintensiteter eller fald i reaktiveringsraterne, idet præmierne er garanteret frem til udløb Levetid, hvor kunder med livsbetingede forsikringer, primært livrenter, lever længere end forventet For aftaler med ret til bonus tilsigtes en afvejning af afkast og risiko, således at ordinære risici dækkes af de tilknyttede bonuspotentialer Overskudsdannelsen ses som et risikoafkast på egenkapitalen, hvor udsving reguleres via bonuspotentialer og skyggekonto Alle policer er opdelt efter den udstedte ydelsesgaranti, og investeringspolitikken er tilrettelagt med henblik på at sikre evnen til at honorere garantierne Markedsrisikoen kan justeres frit i forhold til de enkelte kundegruppers risikokapacitet Normale udsving i investeringsafkast og risikoresultater opfanges af bonuspotentialerne pr. kontributionsgruppe Bonuspotentialer på fripolicer beskyttes af kursværn Genforsikring I bestande med høje ydelsesgarantier er rentegarantien afdækket. I bestande med lave ydelsesgarantier følges udviklingen i renteniveauet,og risikodæmpende handlinger foretages efter behov Marked Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Renterisiko Det er Topdanmark Forsikrings politik at acceptere et vist niveau af markedsrisiko Aktierisiko for ad den vej at profitere af koncernens stærke likviditetsposition og den høje stabile Ejendomsrisiko indtjening fra forsikringsdriften Valutarisiko Inflationsrisiko Likviditetsrisiko For at forbedre det gennemsnitlige investeringsafkast og begrænse den samlede markedsrisiko investeres der i en bred vifte af aktivkategorier Topdanmark Forsikrings bestyrelse har fastsat rammer for accept af markedsrisiko i form af risikorammer og et scenariobaseret krav til maksimalt samlet tab Overholdelse af rammer kontrolleres løbende side 14 af 94

15 Kredit- og modpart Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Genforsikring For at nå en effektiv og sikker genforsikringsdækning, Modpartsrisikoen begrænses ved forkurrencedygtig, der er prismæssigt kontrinsvis at købe afdækning hos genfor- fordres en vis koncentration sikringsselskaber, der som minimum har på modpartssiden en rating på A- Investeringsområdet Som et element i afkastskabelsen accepteres et vist niveau af kreditrisiko. Modpartsrisiko opstår som følge af brugen af afledte finansielle instrumenter, der hovedsageligt benyttes til styring og nedbringelse af markedsrisiko Kreditrisikoen begrænses ved diversifikation såvel geografisk som på debitortype Modpartsrisikoen på finansielle kontrakter begrænses gennem krav til sikkerhedsstillelse, når den samlede risiko på en given modpart når en relativt lav tærskelværdi Operationelle Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter It Området for operationelle risici skal generelt reduceres til et accepteret niveau Risikovurdering, It-sikkerhedspolitik, retningslinjer, kontroller og ITberedskabsplaner baseret på ISO27001 Koncern IT-sikkerhedsafdeling Fejl i interne processer, menneskelige fejl, forsikringssvig og svindel Politik for forretningsgange, procesbeskrivelser, kontroller og funktionsadskillelse Strategiske Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter De strategiske risici er knyttet mere generelt til virksomhedens forretningsmodel, politiske forhold, omdømme, samarbejdspartneres og konkurrenters adfærd samt makroøkonomiske forhold Lav strategisk risiko via robust forretningsmodel Topdanmark Forsikrings forretningsmodel er robust over for strategiske risici. Selskabets resultat vil med meget stor sandsynlighed være positivt selv i tilfælde af et sammenbrud i de finansielle markeder svarende til Ligeledes vil selskabets resultat være positivt, såfremt selskabet rammes af en storm svarende til orkanen, som er den største stormbegivenhed i selskabets historie. side 15 af 94

16 Risikoscenarier Koncernens risikoforhold er illustreret i efterfølgende tabel over de væsentligste risikofaktorer. De angivne forudsætninger er ikke et udtryk for Topdanmark Forsikrings risikoforventninger, men skal blot ses som eksempler, der kan anvendes som udgangspunkt for at vurdere selskabets følsomhed for de nævnte risici. Ved opgørelse af resultateffekten er det forudsat, at bonusreserverne og de individuelle bonuspotentialer i livsforsikringskoncernen kan modstå negative udsving på de beskrevne niveauer, idet kollektivt bonuspotentiale ultimo 2013 udgjorde mio. kr. (2012: 768 mio. kr.) og bonuspotentiale på fripoliceydelser mio. kr. (2012: mio. kr.). Risikoscenarier Mio. kr. efter pal og skat Skadeforsikring Underw ritingrisiko Combined ratio - stigning på 1 pct.point Hensættelsesrisiko Hensættelser f.e.r. - stigning på 1% Stormskader op til mio. kr (Hertil kommer genikrafttrædelsespræmie) Livsforsikring Invalideintensitet - stigning på 10% 0 0 Dødelighedsintensitet - fald på 10% Markedsrisiko Effektiv rente Rentebærende fordringer stiger Erstatningshensættelser m.m. 1 pct.point Indeksobligationer Tab på 5% Aktier Tab på 10% CDO s med rating under AA Tab på 10% Ejendomme Tab på 10% Årligt valutatab med en sandsynlighed på op til 2,5% Solvens Danske forsikringsselskaber er underlagt europæiske og danske solvensregler, der skal sikre, at selskaberne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, selskaberne påtager sig. De vigtigste regelsæt er: Solvens I de gældende europæiske solvensregler Individuelt solvensbehov Trafiklys. De regler, der stiller de største krav til koncernens kapital, er reglerne om individuelt solvensbehov, og det er dette regelsæt, der ligger til grund for Topdanmark Forsikrings kapitalplanlægning. Topdanmark Forsikrings individuelle solvensbehov udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Solvensmargen i henhold til Solvens I udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Det forventes, at det kommende EU Solvens II-regelsæt træder i kraft 1. januar Dette regelsæt vil erstatte de tre ovenfor nævnte regelsæt. Individuelt solvensbehov Individuelt solvensbehov er et dansk regelsæt, som gælder, indtil Solvens II-reglerne træder i kraft. De enkelte forsikringsselskaber skal opgøre et solvenskrav, som er udtryk for den kapital, selskaberne mindst skal have ud fra de risici, de påtager sig. Herudover skal selskaberne have dokumentation for, hvorledes de identificerer, styrer, begrænser og opgør risici. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny bekendtgørelse om solvens i kraft. Denne nye bekendtgørelse bygger på, at alle danske forsikringsselskaber skal opgøre solvens efter samme regelsæt, hvor der til og med 2013 var metodemæssig valgfrihed. Regelsættet i den nye bekendtgørelse ligger tæt på de forventede kommende Solvens II-regler. Det har i flere år været Topdanmark Forsikrings politik for opgørelse af solvenskrav at matche det regelsæt, der forventes under Solvens II, og solvensopgørelsen er derfor løbende tilpasset forventningerne til Solvens II. Herunder anvender Topdanmark Forsikring en intern model for opgørelse af skadeforsikringsrisikoen. De væsentligste ændringer i det nye regelsæt i forhold til Topdanmark Forsikring-koncernens hidtidige solvensopgørelser er: Ændret opgørelse af livsforsikringshensættelser, bl.a. med indregning af tilbagekøbssandsynligheder Det skatteaktiv, der opstår ved en negativ 200-års begivenhed, kan indregnes som tabsabsorberende buffer i solvensopgørelsen. Solvensopgørelsen for Topdanmark Livsforsikring er justeret efter de gældende regler. Specielt beregnes tabsabsorbering nu i overensstemmelse med Solvens IIreglerne og ikke i henhold til de danske regnskabsregler. Der er til dette formål udviklet en model, der indregner bedste skøn for bestandens udnyttelse af tilbagekøbs- og fripoliceoptioner. Effekten af alle selskabets risici beregnes nu med udgangspunkt i denne model. Der er overgangsregler i forbindelse med den nye solvensbekendtgørelse, som gør, at basiskapitalopgørelsen i væsentlig udstrækning tilrettes de nye solvensregler, men ikke fuldt ud. side 16 af 94

17 Væsentlige overgangsregler, der indregnes i basiskapitalopgørelsen: Hensættelse til kapitalomkostning, opgjort efter Solvens II-principper, fradrages i basiskapitalen Overstiger de regnskabsmæssige erstatningshensættelser best estimate, tillægges det overskydende beløb basiskapitalen Der kan indregnes et forventet overskud på indgåede skadeforsikringsaftaler for den resterende dækningsperiode. Væsentlige forventede Solvens II-elementer, der ikke indgår i basiskapitalopgørelsen efter overgangsreglerne: Indregning af ansvarlig indskudskapital, hvor Topdanmark Forsikring i 2014 ikke vil kunne indregne den fulde ansvarlige indskudskapital. Fuld indregning forventes at kunne ske efter nye regler fra og med 2015 Reglerne om datterselskaber i moderselskabets solvens og basiskapital vil blive ændret i De nye regler forventes ikke at give anledning til yderligere kapitalkrav. Der forventes ligeledes ny regnskabsbekendtgørelse, som vil gælde fra og med Regnskabsreglerne vil her blive tilpasset mod Solvens II-principper. De nye regnskabsregler forventes ikke at påvirke solvens eller basiskapital væsentligt i forhold til Topdanmark Forsikrings udmelding om solvens og basiskapital ultimo Solvens II Solvens II er den kommende EU-regulering for forsikringsselskaber. Solvens II stiller krav til solvensopgørelser, kapitalgrundlag og risikostyring. Hertil kommer krav om en omfangsrig rapportering til tilsyn og til offentliggørelse. Det forventes, at Solvens II træder i kraft 1. januar Solvensopgørelse og kapitalkrav Et vigtigt mål med Solvens II er at fremme en god risikostyring baseret på markedsværdier og reelle risikoopgørelser. Solvens II kommer til at indeholde en standardmodel til opgørelse af solvenskrav, som vil være fælles for alle forsikringsselskaber i EU. Selvom der bliver mulighed for selskabsspecifikke værdier for enkelte variable, vil standardmodellen ikke give et retvisende billede for alle risikoelementer i alle selskaber. Solvens II giver derfor mulighed for, at selskaber kan udvikle deres egen fulde eller partielle risikomodel (intern model) til solvensopgørelse, idet Finanstilsynet dog skal godkende, at modellen anvendes til opgørelse af Solvens II-kapitalkrav. Topdanmark Forsikring anvender i dag en egenudviklet risikomodel til opgørelse af skadeforsikringsrisikoen. Denne risikomodel er grundlag for indregning af skaderisici i Topdanmark Forsikrings opgørelse af individuelt solvensbehov. Topdanmark Forsikring er i løbende dialog med Finanstilsynet om modellen. Ansøgning om Solvens IIgodkendelse forventes indsendt til Finanstilsynet i 2014, og modellen forventes godkendt, inden Solvens II træder i kraft. Størrelsen af den nødvendige solvenskapital er hidtil opgjort til mio. kr. De mio. kr. er fremkommet som det prognosticerede solvenskrav under Solvens II med tillæg af en passende buffer, således at sædvanlige udsving i indtjeningen ikke vil resultere i utilstrækkelig solvensdækning. Det nye regelsæt synes at indikere en beskeden lettelse af kapitalkravet, når der sammenholdes med det tidligere forventede. Indtil videre opretholdes dog en solvenskapitaldækning på minimum mio. kr. Såfremt kapitalkravet bliver højere end forventet, vil forskellen blive dækket ved udstedelse af yderligere supplerende lånekapital. Topdanmark Forsikring har allerede udstedt yderligere ansvarlig lånekapital på 500 mio. kr. Disse 500 mio. kr. indgår ikke i dækningen af den nødvendige kapital, men udgør et sikkerhedstillæg, der ligger ud over de mio. kr. Den nødvendige kapital på mio. kr., som angivet ovenfor, er baseret på en forventning om, at Topdanmark Forsikring får godkendt sin interne model for skadeforsikringsrisiko. I modsat fald vil den nødvendige kapital blive forøget med omkring 800 mio. kr. Denne potentielle forøgelse af kapitalkravet kan dækkes ind via det tidligere nævnte sikkerhedstillæg på 500 mio. kr. suppleret med en tilpasning af den finansielle risiko. Topdanmark Forsikrings Solvens II-projekt Topdanmark Forsikring forbereder sig på Solvens II gennem et projekt med reference til selskabets CFO og med deltagelse af medarbejdere fra bl.a. Skade Aktuariat, Liv Aktuariat, Kapitalforvaltning, økonomi- og complianceafdelinger, IT og Koncernudvikling. Topdanmark Forsikring er nået langt i forberedelserne og er stort set på plads med hensyn til områder som organisation og data. Der er to væsentlige udestående delprojekter. Dels den nye, meget omfattende eksterne rapportering til Finanstilsynet og rapportering til offentliggørelse på hjemmesiden, dels godkendelse som partiel intern model af Topdanmark Forsikrings egen risikomodel for skadeforsikringsrisiko til anvendelse under Solvens II. side 17 af 94

18 Kapitalmodel Topdanmark Forsikring fører en politik, hvor egenkapitalen holdes på et forholdsvis lavt niveau. Egenkapital ud over, hvad der på et konservativt vurderingsgrundlag må anses for tilstrækkeligt til at understøtte den underliggende forretning, udloddes til aktionærerne. På trods af denne politik har Topdanmark Forsikring besluttet sig for en kapitalmodel med et ganske højt egenkapitalelement. Herved sikres det, at eventuelle regulatoriske krav til solvenskapital ud over det forventede vil kunne dækkes alene gennem udstedelse af yderligere supplerende kapital. På Investor Kapitalmodel er der supplerende information om bl.a. Topdanmark Forsikring Forsikrings kapitalstrukturmodel og model for beregning af tilbagekøbs-potentiale. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Topdanmark Forsikring-koncernens risikostyring og kontrolorganisation i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Topdanmark Forsikring har etableret interne kontrol- og risikostyringssystemer med henblik på at minimere væsentlige fejl og mangler i regnskabsrapporteringen. Kontrolmiljø Bestyrelsen har vedtaget en arbejdsplan, der sikrer, at bestyrelsen mindst en gang årligt vurderer koncernens: Risikoprofil og -politikker Organisation Planer og budgetter Risiko for besvigelser Tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker, manualer, procedurer m.v. inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen har således bl.a. vedtaget risikostyringspolitik, politik og retningslinjer for operationelle risici, datapolitik og rapporteringspolitik. Direktionen overvåger løbende overholdelse af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder løbende gennemgang og vurdering af årsog perioderapporter, afslutningsplaner for periodeafslutninger, regnskabsfunktionens organisering og kompetencer samt væsentlig regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Overvågning af effektiviteten i interne risikostyringsog kontrolsystemer, herunder gennemgang og vurdering af systemer for identifikation, kvantificering, prioritering og imødegåelse af finansielle og operationelle risici, gennemgang og vurdering af incitament til regnskabsmanipulation eller andre besvigelser samt ledelsesrapportering med henblik på at forebygge /identificere og reagere på regnskabsmanipulation. Selskabet har herudover en intern revision, der refererer og rapporterer til bestyrelsen, og som i overensstemmelse med en revisionsplan vedtaget af bestyrelsen, stikprøvevis reviderer forretningsgange og interne kontroller på væsentlige og risikofyldte områder herunder koncernog årsregnskabet samt regnskabsaflæggelsen. Risikovurdering Via bestyrelsens arbejdsplan sikres, at bestyrelsen, revisionsudvalget og direktionen mindst en gang årligt foretager en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. I den forbindelse vurderer bestyrelsen konkret Topdanmark Forsikringkoncernens organisation for så vidt angår: Opdeling i organisatoriske enheder Funktionsadskillelse eller kompenserende foranstaltninger Procedurer med henblik på håndtering og forebyggelse af interessekonflikter Forretningsgange/arbejdsbeskrivelser/beredskabsplaner/systemer/øvrige redskaber Regnskabs- og budgetorganisation Risikomåling og risikostyring Intern kontrol Videregivelse af beføjelser herunder outsourcing og prokura Rapportering IT-organisation og IT-sikkerhed Kommunikation på tværs af virksomheden Mangfoldighed Compliance. Bestyrelsen tager løbende og minimum en gang i kvartalet stilling til budget/prognose, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner og særlige risici. For Topdanmark Forsikrings revisionsudvalg er vedtaget arbejdsplaner, der bl.a. omfatter følgende: side 18 af 94

19 Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser. Bestyrelsen gennemfører i denne forbindelse: Drøftelse af eventuelle incitamenter/motiver for regnskabsmanipulation eller anden besvigelse Drøftelse af ledelsesrapporteringen med henblik på at forebygge/identificere og reagere på regnskabsmanipulation. Den løbende risikostyring varetages på segmentniveau og af stabe ud fra risikorammer udstukket af direktionen og godkendt af bestyrelsen. Risikostyringen koordineres af en risikokomité bestående af de ansvarlige for de primære risikoområder. Risikokomitéen rapporterer til direktionen, og direktionen rapporterer videre til bestyrelsen. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne er baseret på risikovurderingen. Formålet er at sikre, at de politikker, manualer og procedurer m.v., der er fastlagt af bestyrelsen og direktionen, overholdes, og at fejl og mangler forhindres/opdages og rettes i tide. Regnskabsafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af periode- og årsrapporter. De væsentligste bidragsydere er: Skade- og livsforsikringsaktuariater (forsikringsmæssige hensættelser) Kapitalforvaltning (finansielle aktiver og finansielle forpligtelser) Økonomifunktionerne (omkostningsopgørelser og - fordelinger m.v.). Koncernens to økonomifunktioner, Liv-økonomi og Koncern-økonomi står for udarbejdelse af intern regnskabsrapportering, resultatprognoser m.v. og er ansvarlige for kontrollen af regnskaberne, herunder afstemning til interne regnskaber og afvigelsesrapportering i forhold til prognoser. Direktion og Koncern-økonomi afholder kvartalsvise prognosemøder med hvert enkelt segment og forretningsområde for at gennemgå bestandsudvikling, resultat for den forløbne periode samt prognose for året. Ledelsesberetningen udarbejdes af Investor Relations (IR) på baggrund af informationer fra en række afdelinger såsom Regnskab, Økonomifunktionerne, Kapitalforvaltning og forretningssegmenterne. Års- og kvartalsrapporter bliver inden offentliggørelse gennemgået på et direktions-/revisionsmøde, hvori også IR og Regnskab deltager. Information og kommunikation Risikostyringen og de interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på aflæggelsen af en årsrapport, der lever op til International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder, som er fastlagt af NASDAQ OMX, Copenhagen og i lov om finansiel virksomhed. Som følge af det løbende arbejde med udviklingen i reglerne for regnskabsaflæggelse (primært IFRS og Regnskabsbekendtgørelsen) foretager Regnskab planlægning og tiltag for kommende årsrapporter såvel som en løbende opdatering af anvendt regnskabspraksis, regnskabsopstillinger og noter (bl.a. ved anvendelse af detaljerede tjeklister). Overvågning Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen overvåges og opdateres løbende. Overvågningen understøttes af compliancefunktionen, der rapporterer til direktionen via risikokomitéen og til bestyrelsen via revisionsudvalget. Intern revision foretager sammen med ekstern revision en gennemgang af bogføring, regnskabsopstillinger samt årsrapporten i sin helhed og har herunder særligt fokus på de væsentligste risikoelementer. Intern revisions løbende revisionsmæssige gennemgange dokumenteres via revisionsprotokoller, management letters og i en revisionsdatabase, hvor der løbende følges op på afgivne anbefalinger. Revisionsudvalg I henhold til 31 i Revisorloven har bestyrelsen i Topdanmark A/S nedsat et revisionsudvalg. I henhold til 6, stk. 1 i bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S, i overensstemmelse med bekendtgørelsens 2, stk. 4, nedsat et fælles revisionsudvalg for de virksomheder i Topdanmark Forsikring koncernen, som har pligt til at oprette revisionsudvalg i henhold til bekendtgørelsen. Der er personsammenfald mellem de to revisionsudvalg. Som medlemmer af revisionsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen, bestyrelsesmedlem Annette Sadolin og bestyrelsesmedlem Søren Thorup Sørensen. Bestyrelsen har valgt Søren Thorup Sørensen til formand for revisionsudvalget. Samtlige medlemmer af revisionsudvalget opfylder alle uafhængighedskriterier i Komitéen for god selskabsledelses "Anbefalinger for god selskabsledelse" af maj side 19 af 94

20 Revisionsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse er beskrevet nærmere på Efter bestyrelsens opfattelse besidder alle tre medlemmer af revisionsudvalget som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder og for Søren Thorup Sørensens vedkommende tillige hans uddannelsesmæssige baggrund de nødvendige regnskabsmæssige kvalifikationer til at varetage revisionsudvalgshvervet. Det er derfor bestyrelsens klare vurdering, at alle tre medlemmer af revisionsudvalget besidder kvalifikationer og erfaring, der gør dem i stand til at foretage en selvstændig vurdering af, om Topdanmark Forsikring koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til dens størrelse og kompleksitet. Bestyrelsen anser derfor alle tre medlemmer af revisionsudvalget for uafhængige medlemmer med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. Revisionsudvalget holder minimum fire møder om året. På mentid=8401 kan man finde forretningsorden for revisionsudvalget i Topdanmark A/S og for det fælles revisionsudvalg i Topdanmark Forsikring Koncernen. Aflønningsudvalg I henhold til 77c i lov om finansiel virksomhed har bestyrelsen i Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S nedsat et aflønningsudvalg for Topdanmark A/S og et fælles aflønningsudvalg for Topdanmark Forsikring koncernen. Der er personsammenfald mellem de to udvalg. Som medlemmer af aflønningsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen og næstformand Søren Thorup Sørensen. Bestyrelsen har valgt Michael Pram Rasmussen til formand for aflønningsudvalget. Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder begge medlemmer af aflønningsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om aflønning i Topdanmark Forsikring er i overensstemmelse med den af generalforsamlingen godkendte aflønningspolitik og den til enhver tid gældende lovgivning. Aflønningsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse er beskrevet nærmere på Aflønningsudvalget holder to ordinære møder om året. Formålet med aflønningsudvalgets arbejde er at foretage en selvstændig vurdering af, om Topdanmark Forsikrings aflønningspolitik samt aflønningsmæssige forhold i øvrigt er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde henset til selskabets og koncernens størrelse og kompleksitet og i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Aflønningsudvalget skal herudover forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på selskabets risikostyring. På mentid=9044 kan man finde forretningsorden for aflønningsudvalget i Topdanmark A/S og i Topdanmark Forsikring A/S. Nomineringsudvalg Bestyrelsen i Topdanmark A/S har nedsat et nomineringsudvalg for Topdanmark-koncernen. Nomineringsudvalget forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende bestyrelsens og direktionens struktur og sammensætning. Som medlemmer af nomineringsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen og næstformand Søren Thorup Sørensen. Bestyrelsen har valgt Michael Pram Rasmussen til formand for nomineringsudvalget. Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder begge medlemmer af nomineringsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af hvilke kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen, bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse og sammensætning, bestyrelsens og direktionens aktuelle kvalifikationer etc. Nomineringsudvalget afholder møde efter behov. Fratrædelsesgodtgørelser Som det fremgår af den af generalforsamlingen vedtagne aflønningspolitik, indgår det som en del af kontraktforholdene for direktionen og tre øvrige medlemmer af den øverste ledelse, at disse under visse betingelser modtager kompensation i form af forlænget opsigelsesvarsel og forhøjet fratrædelsesgodtgørelse, såfremt Topdanmark Forsikring overtages af eller fusioneres med et selskab uden for koncernen, eller en eller flere ejere overtager kontrollen med Topdanmark Forsikring. Kompensationen kan maksimalt udgøre to års vederlag. Topdanmark Forsikring anvender herudover fratrædelsesgodtgørelser, der følger lovgivningen, er fastsat i kon- side 20 af 94

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere