Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114"

Transkript

1 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr

2 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på mio. kr. i Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter 10 Skat 10 Forventninger til Risikostyring 16 Solvens 18 Kapitalmodel 18 Regnskabsaflæggelsesprocessen 20 Fratrædelsesgodtgørelser 21 Aflønningsstruktur 22 Bestyrelse og direktion 27 Direktionens hverv Årsregnskab Koncernen 28 Resultatopgørelse 29 Totalindkomstopgørelse 30 Aktiver 31 Passiver 32 Pengestrømsopgørelse 33 Egenkapitalopgørelse 34 Noter 65 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab Moderselskabet 74 Resultatopgørelse 74 Totalindkomstopgørelse 75 Aktiver 76 Passiver 77 Egenkapitalopgørelse 78 Noter 91 Disclaimer 92 Ledelsespåtegning Revisionserklæringer 93 Intern revisions erklæringer 94 Den uafhængige revisors erklæringer side 2 af 94

3 Femårsoversigt Koncernen Mio. kr SKADEFORSIKRING Bruttopræmieindtægter * Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning TEKNISK RESULTAT AF SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING Bruttopræmier Overført investeringsafkast f.e.r Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til tekniske resultater Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Afløbsresultat f.e.r Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Bruttoerstatningsprocent 73,1 75,5 78,2 70,0 80,4 Nettogenforsikringsprocent 3,1 2,4-3,6 2,2-5,0 Skadeforløb 76,2 77,9 74,6 72,2 75,4 Bruttoomkostningsprocent 14,9 15,4 15,7 15,8 16,2 Combined ratio 91,1 93,3 90,3 88,0 91,5 Operating ratio 90,1 92,7 89,6 87,8 91,4 Relativt afløbsresultat f.e.r. i procent 2,1 1,8 1,3 1,6 2,4 Egenkapitalforrentning i procent 35,3 23,8 17,9 30,0 24,4 * Før fradrag af bonus- og præmierabatter. Efter fusion af koncernens livsforsikringsselskaber indregnes interne depotoverførsler ikke længere i præm ier og ydelser. Sammenligningstal er tilpasset. side 3 af 94

4 Resultat på mio. kr. i 2013 Topdanmark Forsikrings resultat efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Årsagen til resultattilbagegangen på 19,6 % var et større omfang af vejrligsrelaterede skader i 2013, og at investeringsafkastet var ekstraordinært højt i 2012 Af årets resultat foreslås 800 mio. kr. udloddet som udbytte. Resultatet før skat faldt med 499 mio. kr. til mio. kr. Det forsikringstekniske resultat faldt med 303 mio. kr. navnlig på grund af to storme i 4. kvartal, som efter refusion fra genforsikringsselskaberne m.v. netto kostede 330 mio. kr. Omvendt blev det forsikringstekniske resultat positivt påvirket med 105 mio. kr. af større afløbsgevinster. To storme i 4. kvartal Lavere renteniveau Combined ratio steg fra 90 til omkring 93 Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 3-4 pct.point. Den automatiske prisindeksering på privat- og erhvervsmarkedet lå på 1,8 %, hvilket for markedet som helhed vurderes at have en samlet effekt på omkring 1,3 %. Priserne på industrimarkedet har også i 2013 været under pres bl.a. på grund af konkurrence fra udenlandske selskaber. Gennemsnitspræmien på bilforsikring faldt med omkring 3 % i Årsagen er, at nye biler er mindre og mere trafiksikre end ældre biler, og at den gennemsnitlige forsikringspræmie derfor er lavere for nye biler. Samtidig steg det samlede antal biler i Danmark med 2,0 % i Investeringsafkastet efter overførsel til teknisk resultat faldt med 430 mio. kr. til 595 mio. kr. Som omtalt var investeringsafkastet ekstraordinært højt i Selvom investeringsafkastet for 2013 var lavere end i 2012, lå det over normalt niveau. Resultatet af livsforsikring steg med 233 mio. kr. til 442 mio. kr. Fremgangen skyldes især, at der i 2013 blev overført 171 mio. kr. fra skyggekontoen, hvorimod der i 2012 blev overført 117 mio. kr. til skyggekontoen, jf. afsnittet Livsforsikring. Resultatet på mio. kr. er bedre end forudsat i halvårsrapporten Forbedringen skyldes et højere investeringsafkast end forudsat samt afløbsgevinster i 4. kvartal. Udvikling i resultat Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Skat Resultat Skadeforsikring Det danske skadeforsikringsmarked Det danske marked for skadeforsikring har i 2013 været præget af: Lavere gennemsnitspræmie på bilforsikring Præmievækst på omkring 1 % Stigende skadeforløb på indboforsikringer Samlet skønnes det, at væksten i bruttopræmieindtægten lå på omkring 1 %. På indbo er tendensen fra de senere år med faldende skadefrekvens, men stigende gennemsnitsskade, fortsat i Politiets mere borgernære indsats har medvirket til færre indbrud. Til gengæld er gennemsnitsskaden, hovedsagelig på huskunder, steget bl.a. på grund af mere struktureret indbrudsadfærd og en større andel af kostbare genstande som smykker, ure, sølvtøj, designermøbler og lignende. Samlet vurderes skadeforløbet at være steget på indboforsikringer. Danmark blev ikke ramt af væsentlige skybrudsskader i løbet af sommeren, men til gengæld af to storme i 4. kvartal. De to storme skønnes at have medført bruttoudgifter på 4-5 mia. kr. Efter refusion fra genforsikringsselskaberne skønnes de to storme at have påvirket combined ratio negativt med ca. 3 pct.point. I forbindelse med stormen i december blev Danmark ramt af stormflod, d.v.s. oversvømmelse fra have, søer eller åer. Stormflodsskader dækkes ikke af forsikringen, men af den statslige stormflodsordning. Forsikringsselskaberne varetager skadebehandlingen af stormflodsskaderne på vegne af Stormrådet. Der synes at være positiv vilje til at udvide dækningsomfanget for denne ordning. Erstatningshensættelserne diskonteres til nutidsværdi, hvilket betyder, at et lavere renteniveau giver højere erstatningsudgifter. Renteniveauet lå lavere i 2013 end i Afhængig af porteføljesammensætning har det medført en stigning i combined ratio på omkring 0,5 pct.point. Samlet vurderes det, at combined ratio ekskl. afløbsresultat for hele det danske marked i 2013 er steget fra 90 til et niveau omkring 93. Der er dog betydelige forskelle mellem de enkelte selskabers combined ratio. side 4 af 94

5 Afløbsresultatet skønnes at have påvirket combined ratio positivt med omkring 3-4 pct.point mod 4 pct.point i Afløbsgevinsterne i 2012 og 2013, der vurderes at ligge over det normale niveau, ligger typisk på arbejdsskade, ulykke og motoransvar. Også her er der betragtelige forskelle mellem selskaberne. Resultatet af skadeforsikring i Topdanmark Forsikring Præmieindtægt Præmieindtægten steg i 2013 med 1,5 % til mio. kr. Det var på linje med den forudsatte præmievækst på 1-2 %. Præmiefremgangen var fordelt med 2,4 % på privatsegmentet og 0,3 % på erhvervs- og industrisegmentet. Præmieindtægten var positivt påvirket af den automatiske indeksering på 1,8 %, hvilket gav en effekt på omkring 1,3 % på den samlede præmieindtægt. Topdanmark Forsikring har i 2013 haft en stærk konkurrenceposition på privatmarkedet, landbrugsmarkedet og det nedre erhvervsmarked. Dette skyldes dels et øget markedspres gennem såvel egne salgskanaler som Danske Bank, dels at afgangen er reduceret. Lønsomheden ved forsikring af større industrivirksomheder lever ikke i alle tilfælde op til Topdanmark Forsikrings afkastkrav. Dette medførte i 2013 afgang af nogle større ulønsomme kundeforhold, navnlig inden for arbejdsskadeforsikring. Skadeforløb Skadeforløbet blev 75,4 mod 72,2 i Hovedårsagen til det forværrede skadeforløb var et øget omfang af vejrligsrelaterede skader. De vejrligsrelaterede skader steg fra 48 mio. kr. f.e.r. i 2012 til 350 mio. kr. f.e.r. i 2013, svarende til en forværring af skadeforløbet på 3,4 pct.point. De to storme i 4. kvartal 2013 medførte godt skader og bruttoerstatningsomkostninger på omkring 1 mia. kr. Efter refusion fra genforsikringsselskaberne, betaling af reinstatementpræmie og udgifter til skadebehandling m.v. blev nettoudgifterne til de to storme 330 mio. kr. Topdanmark Forsikring forudsætter 170 mio. kr. f.e.r. i normalniveau for vejrligsrelaterede skader. Omfanget af vejrligsrelaterede skader lå 180 mio. kr. over dette normalniveau, svarende til 2,0 pct.point på skadeforløbet. Forløbet på brandforsikring var 57 mio. kr. dårligere end i 2012, hvilket forværrede skadeforløbet med 0,6 pct.point. I 1. halvår 2013 var det privatsegmentet, der var ramt af et større omfang af brandskader, mens det i 2. halvår primært var landbrugsområdet, der blev ramt. Rentekurven, der anvendes til diskontering af erstatningshensættelserne, lå lavere i 2013 end i Dette forværrede skadeforløbet med 0,5 pct.point. Afløbsgevinster f.e.r. var 306 mio. kr. mod 201 mio. kr. i Det svarer til en forbedring af skadeforløbet på 1,1 pct.point. Der var primært afløbsgevinster på syge- og ulykkesforsikringer (139 mio. kr.), motoransvars-/-kaskoforsikringer (93 mio. kr.) samt arbejdsskadeforsikringer (63 mio. kr.). side 5 af 94

6 Omkostningsprocent Omkostningsprocenten steg fra 15,8 til 16,2. Stigningen skyldes investering i øget salgskraft på privatmarkedet, landbrugsmarkedet og det nedre erhvervsmarked. Investeringen i salgskraft har medført et øget nysalg, hvilket igen har medført øget udbetaling af salgsprovisioner i forhold til Combined ratio De samlede udgifter til skader, genforsikring, salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) blev 91,5 mod 88,0 i Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio 95,0 mod 90,3 i Årets vejrligsrelaterede skader påvirkede skadeforløbet med 3,9 pct.point, hvilket var 2,0 pct.point over normalniveauet. Hovedtal - Skadeforsikring Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 70,0 80,4 Nettogenforsikringsprocent 2,2-5,0 Skadeforløb 72,2 75,4 Bruttoomkostningsprocent 15,8 16,2 Combined ratio 88,0 91,5 Operating ratio 87,8 91,4 Combined ratio ekskl. afløb 90,3 95,0 Segmentrapportering Privat Privat udbyder forsikringer til private husstande i Danmark. Præmieindtægten steg med 2,4 % til mio. kr. Væksten stammer primært fra hus- og indboforsikringer. Præmieindtægten på bilforsikringer steg med 1,7 % trods et fald i gennemsnitspræmien på 2,2 %. I 4. kvartal 2013 steg præmieindtægten med 3,0 % i forhold til 4. kvartal Det forsikringstekniske resultat steg med 33 mio. kr. til 547 mio. kr. Skadeforløbet blev forbedret med 1,1 pct.point til 72,1. Forbedringen skyldes større afløbsgevinster svarende til en forbedring af skadeforløbet på 3,3 pct.point. Stormene i 4. kvartal betød en forværring af skadeforløbet på 2,0 pct.point. Forløbet på brandforsikring forværrede skadeforløbet med 0,5 pct.point. Omfanget af brandskader lå i 2012 på et ekstraordinært lavt niveau og i 2013 på et mere normalt niveau. Omkostningsprocenten steg fra 16,2 til 16,9 som følge af den øgede investering i distributionskraft og højere salgsprovisioner. Combined ratio blev forbedret fra 89,4 i 2012 til 88,9 i Ekskl. afløbsgevinster steg combined ratio fra 90,1 til 92,9. Privat Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente 10 7 Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 72,7 74,5 Nettogenforsikringsprocent 0,5-2,5 Skadeforløb 73,2 72,1 Bruttoomkostningsprocent 16,2 16,9 Combined ratio 89,4 88,9 Operating ratio 89,2 88,8 Combined ratio ekskl. afløb 90,1 92,9 Erhverv og Industri Erhverv og Industri udbyder forsikringer til danskbaserede erhvervs-, landbrugs- og industrivirksomheder. Præmieindtægten steg med 0,3 % til mio. kr. i Den lave vækst skyldes afgangen af en større arbejdsskadekunde og negative præmiereguleringer som følge af et godt skadeforløb i enkelte forløbsbestemte ordninger. I 4. kvartal steg præmieindtægten med 2,1 %. Det forsikringstekniske resultat faldt med 335 mio. kr. til 217 mio. kr. Skadeforløbet blev forværret med 8,2 pct.point til 79,4 hovedsagelig som følge af stormene i 4. kvartal, der side 6 af 94

7 påvirkede skadeforløbet negativt med 5,8 pct. point. Hertil kom faldende afløbsgevinster, svarende til en forværring af skadeforløbet på 1,4 pct.point. Endelig blev forløbet på brandforsikring forværret, svarende til 0,8 pct.point primært som konsekvens af et stort omfang af skader på landbrugsområdet i 2. halvår. Omkostningsprocenten steg marginalt til 15,4. Combined ratio blev forværret fra 86,5 i 2012 til 94,8 i Ekskl. afløbsgevinster steg combined ratio fra 90,8 til 97,6. Erhverv og Industri Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente 11 7 Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 67,0 87,5 Nettogenforsikringsprocent 4,2-8,1 Skadeforløb 71,2 79,4 Bruttoomkostningsprocent 15,3 15,4 Combined ratio 86,5 94,8 Operating ratio 86,3 94,6 Combined ratio ekskl. afløb 90,8 97,6 Livsforsikring Det danske liv- og pensionsmarked I 2013 har det danske liv- og pensionsmarked været karakteriseret ved: Flytning fra gennemsnitsrente til markedsrente Ny lovgivning Skattereformen Der ses en øget tendens til, at nytegning sker i markedsrenteprodukter, og at kunderne flytter deres eksisterende pensionsopsparing fra gennemsnitsrente- til markedsrenteprodukter. Flere selskaber har i 2013 tilbudt kunderne en andel af deres ufordelte hensættelser, såfremt de vælger at flytte deres pensionsordning fra gennemsnitsrente til markedsrente. De mange nye lovregler i branchen har stillet store krav til proces- og systemudvikling og krævet en del ressourcer. Af ny lovgivning m.v. i branchen kan nævnes skattereform 2012, individuel solvens, ensartet kundebeskyttelse, renteaftale, tilpasning af åbenhed og gennemsigtighed samt omkostningshenstillingen. Skattereformen, som blev vedtaget i 2012, har medført, at fradragsretten for indbetalinger på kapitalpension bortfaldt fra 1. januar I den forbindelse fik selskaberne mu- lighed for at tilbyde et nyt produkt, aldersforsikring, hvor der ikke er fradrag for indbetalingerne, og hvor udbetalingen er skattefri. Endvidere blev det muligt at betale afgift af eksisterende kapitalpensioner i 2013 med en lavere afgiftssats, end hvis afgiftsberigtigelsen skulle ske ved forsikringens udløb (37,3 % mod 40,0 %). I foråret 2013 blev muligheden for at afregne reduceret afgift udvidet til også at gælde i Branchen har brugt tid på at etablere aldersforsikringen og på at rådgive kunderne omkring aldersforsikring og eventuel afgiftsberigtigelse. Resultat af livsforsikring i Topdanmark Forsikring Resultatet af livsforsikring blev et overskud på 442 mio. kr. i 2013 mod et overskud på 210 mio. kr. for samme periode sidste år. Fremgangen skyldes hovedsagelig indtægtsførsel af 171 mio.kr. fra skyggekontoen, hvor der i 2012 blev overført 117 mio. kr. til skyggekontoen. Resultatet af livsforsikringsaktiviteter består af overskuddet fra livsforsikring tillagt investeringsafkastet i Liv Holding. Dette overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabets overskudsprincip, jf. Investor Forretningsforhold Livsforsikring Topdanmarks overskudsprincip for livsforsikringsaktiviteterne. Resultat Livsforsikring Mio. kr Investeringsafkast Risikoforrentning Overført skyggekonto Andet 18 7 Resultat af livsforsikring Maksim al skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultim o Investeringsafkast i Topdanmark Liv Holding og resultat i Nykredit Livsforsikring er flyttet fra Andet til Investeringsafkast. Sammenligningstal er tilpasset. Det resterende beløb på skyggekonto stammer fra omkostnings- og risikogrupperne. Heraf forventes 10 mio. kr. at blive indtægtsført på et senere tidspunkt, når der konstateres overskud i de relevante kontributionsgrupper. Andet består primært af resultat af forsikringer uden for kontribution. Præmieudvikling Bruttopræmierne steg med 14,8 % fra mio.kr. i 2012 til mio.kr. i side 7 af 94

8 De løbende præmier faldt i 2013 med 1,0 % til mio.kr. Tilbagegangen i løbende præmier svarer til den forudsatte udvikling i delårsrapporten for kvartal Engangsindskud udgjorde mio. kr. i 2013 mod 902 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 52,6 %. Fremgangen skyldes overførsel af pensionsordninger som følge af Topdanmark Forsikrings forbedrede konkurrenceevne. Af de samlede præmieindtægter indgår præmieindtægter på markedsrenteprodukterne med mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 59,7 %. Stigningen i præmieindtægterne på markedsrenteprodukterne kan primært henføres til engangsindskud, som steg fra 607 mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Markedsrenterelaterede produkter udgjorde 70,1 % af nytegningen i 2013 mod 60,6 % i Fusion Med henblik på at forenkle koncernstrukturen er livsforsikringsselskaberne Topdanmark Link Livsforsikring A/S, Topdanmark Livsforsikring II A/S, Topdanmark Livsforsikring III A/S, Topdanmark Livsforsikring V A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S fusioneret med sidstnævnte som fortsættende selskab. Fusionen er gennemført med virkning fra 1. januar Depotrente Depotrenten før PAL har i hele 2013 udgjort 2,0 % i nytegningsrentegruppen, 1,8 % i rentegrupperne med lave garantier og 4,35 % i rentegrupperne med høje garantier. I 2014 er depotrenterne differentieret yderligere mellem de enkelte rentegrupper. I nytegningsrentegruppen fastholdes depotrenten på 2,0 % før PAL, i rentegrupperne med lave garantier ydes depotrente på mellem 1,8 % og 2,0 % før PAL og i rentegrupperne med høje garantier ydes depotrente på op til 6 % før PAL. Depotrenterne er som tidligere år fastsat med forbehold for ændringer, hvis udviklingen på de finansielle markeder afviger væsentligt fra det forventede. Udvikling i bruttopræmier Mio. kr Individuelle ordninger Firmapensioner Gruppeliv Unit-link Løbende præm ier Individuelle ordninger Firmapensioner Unit-link Engangspræmier Bruttopræmier Investeringsaktiviteter Topdanmark Forsikring-koncernen ekskl. livsforsikring Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark Forsikring-koncernen ekskl. livsforsikring udgjorde 751 mio. kr. i 2013 inkl. kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. I 2012 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast mio. kr. Det er Topdanmark Forsikrings politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening fra forsikringsdriften. Topdanmark Forsikring har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO's med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Afkastet af de væsentligste aktivkategorier for 2013 fremgår af følgende tabel: side 8 af 94

9 Investeringsafkast Beholdning 31. dec mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,4 0, , ,2 Udenlandske aktier 0,7 0, , ,1 Stats- og realkreditobligationer 11,4 11, , ,6 Kreditobligationer 0,6 0, ,2 38 6,8 CDO's 0,8 0, , ,4 Ejendomme 1,3 1,3 49 3,9 63 5,0 Aktiver vedr. SUL 2,1 2, ,1 98 4,8 Pengemarked m.m. 2,6 2,7 2 0, ,0 Ansvarlig lånekapital -0,8-0, , ,9 Rentebærende gæld -0,3-0,6-5 -0,3-1 -0,2 Investeringsafkast i alt 18,8 18, , ,0 Overført forrentning forsikringshensættelser: mia. kr. Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). Afkast 2012 Afkast 2013 Investeringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde 569 mio. kr., hvilket er noget højere end det forventede afkast givet Topdanmark Forsikrings aktuelle risikoprofil. Det højere afkast skal ses på baggrund af det meget positive investeringsår 2013, hvor aktier og kreditprodukter gav høje afkast. Aktieeksponeringen udgjorde 801 mio. kr. efter skat (1.068 mio. kr. før skat), når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen fra afledte finansielle instrumenter indregnes. Aktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som pr. 31. december 2013 udgjorde ca. 30 % af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Danske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 31. oktober 2008 opgjort værdien af hensættelserne ved brug af en diskonteringsrente, som findes ved sammenvejning af swaprenten og den optionsjusterede rente på danske realkreditobligationer. Gældende fra juni 2012 blev kurven tilpasset, idet der fra 20-års-punktet blev indarbejdet konvergens mod en fast forwardrente på 4,2 %. Værdien af de langhalede hensættelser er hermed mindre følsom over for ændringer i markedsrenten på lange fordringer. Størstedelen af porteføljen består af realkreditobligationer af høj kvalitet, og der er således en vis kobling mellem investeringsafkast og diskonteringsrente. Kategorien Statsog realkreditobligationer udgøres primært af danske realkreditobligationer og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser. Herudover indgår statsobligationer fortrinsvis fra europæiske kernelande, covered bonds samt afledte finansielle renteinstrumenter. Covered bonds er realkreditobligationer, hvor lånets størrelse ikke kan overstige 70 % af værdien af pantet. Falder værdien af pantet så meget, at kravet ikke er opretholdt, stiller det udstedende institut yderligere sikkerhed. Kreditobligationer med en rating under BBB (130 mio. kr.) udgøres af high yield-obligationer, hvoraf en del er konvertible, og ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker. Kreditobligationer med en rating på BBB og A (338 mio. kr.) udgøres af almindelige og konvertible erhvervsobligationer, ansvarlig bankkapital udstedt af EUbanker samt policer på livrenter. De underliggende aktiver i CDO's består for størstedelens vedkommende af senior secured banklån, mens den resterende del især udgøres af CDO's med investment grade-investeringer som underliggende aktiv. Løbetiden for investeringerne i CDO's afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er afhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en løbetidsfordeling for porteføljen. side 9 af 94

10 CDO s Koncern ekskl. livsforsikring Mio. kr Afkast AAA og AA 13 7 Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. december AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt Ejendomsporteføljen består hovedsagelig af domicilejendomme (869 mio. kr.), lejeboliger (362 mio. kr.) samt udlejede kontorejendomme (68 mio. kr.). Boliglejemålene kan opsiges med kort varsel. Genudlejning af boliglejemålene vurderes at være uproblematisk. Kontorejendommene er udlejet på kontrakter, som er uopsigelige indtil Porteføljens samlede udlejningsprocent ligger på 99. Ejendommene værdiansættes efter Finanstilsynets regler, d.v.s. til markedsværdi under hensyntagen til huslejeniveau og løbetid på lejekontrakterne. Kategorien "Aktiver vedrørende SUL" omfatter de til sygeog ulykkeshensættelserne svarende investeringer i Topdanmark Livsforsikring. "Pengemarked m.m." omfatter pengemarkedsindskud, koncernmellemregninger, resultatet af valutapositioner og andet afkast, der ikke indgår i de øvrige kategorier. Skat Skatteudgiften udgjorde 386 mio. kr. af et resultat før skat på mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 21,4 (2012: 23,5). Afvigelsen fra den nominelle skattesats på 25 % skyldes i al væsentlighed, at Topdanmark Forsikring har udnyttet et fremført ikke-aktiveret tab på aktier. Efter 4. kvartal 2013 udgjorde det fremførte ikkeaktiverede tab på aktier 131 mio. kr. Stort set al skat betales i Danmark, jf. Om Topdanmark CSR Resumé og data Samfundsregnskab. Forventninger til 2014 Forventet udvikling på det danske skadeforsikringsmarked Det danske marked for skadeforsikring ventes i 2014 at blive præget af: Stigende, men fortsat lav økonomisk vækst Automatisk indeksering på 1,3 % Selektive prisforhøjelser Fortsat faldende gennemsnitspræmie på bilforsikring Præmievækst på 1-2 % Øgede udgifter til regres, genforsikring og lønsumsafgift påvirker combined ratio negativt med omkring 0,5 pct.point Afløbsgevinster for 2014 ventes at ligge på et lavere niveau end i "Ansvarlig kapital" omfatter hybridkapital udstedt af moderselskabet og ansvarlige lån udstedt af Topdanmark Forsikring. "Rentebærende gæld" omfatter gæld herudover. side 10 af 94

11 Der ventes en stigende, men fortsat lav økonomisk vækst i Udtrykt ved BNP ventes væksten i Danmark at stige fra omkring 0,4 % til ca. 1,5 %. På privat- og erhvervsmarkedet ligger den automatiske indeksering, der skal tage højde for skadeinflation, typisk på 1,3 % (for arbejdsskadeforsikring dog 3,2 %). For markedet som helhed vurderes det at have en samlet effekt på omkring 0,9 %. Der kan ventes selektive tiltag som vilkårsændringer og prisforhøjelser eksempelvis på områder med et dårligt skadeforløb som indboforsikringer samt fra selskaber med høje combined ratios. Det ventes, at faldet i gennemsnitspræmien på bilforsikring vil fortsætte ind i Det skyldes, at skadefrekvensen fortsat ventes at falde bl.a. på grund af mere trafiksikre biler. Samlet skønnes en vækst i bruttopræmieindtægterne på 1-2 %. Forsikring er et lavinteresseprodukt, og den lave omkostningsprocent (17-18 %) er en væsentlig indtrængningsbarriere for nystartede selskaber. De seks største skadeforsikringsselskaber, der repræsenterer en markedsandel på 71 %, er alle børsnoterede eller ejet af børsnoterede selskaber. Hertil kommer, at det lave renteniveau fortsat vil motivere selskaberne til at sikre lønsomhed i den primære drift. En række forhold vil påvirke combined ratio negativt. Ifølge finanslovsaftalen for 2014 forventes kommunerne at få en merindtægt på 100 mio. kr. som følge af en opstramning af regresprocedurerne over for forsikringsselskaberne på kontanthjælps- og dagpengeområdet. Videre ventes de to storme i 4. kvartal 2013 at føre til øgede genforsikringsomkostninger. Endelig stiger lønsumsafgiften fra 10,9 % til 11,4 %. Samlet ventes disse forhold at påvirke combined ratio negativt med omkring 0,5 pct.point. Skadeforløbet i 2013 var præget af to storme i 4. kvartal. Såfremt omfanget af vejrligsrelaterede skader er på normalniveau i 2014, vil det forbedre skadeforløbet med omkring 2 pct.point sammenlignet med Afløbsresultatet påvirkede combined ratio positivt med 3-4 pct.point i Det forventes, at afløbsgevinsterne vil være lavere i 2014 end i Forventet udvikling på det danske liv- og pensionsmarked Det danske liv- og pensionsmarked ventes i 2014 at blive præget af: Fortsat intens konkurrence Øget behov for opsparing Flytning fra gennemsnitsrente til markedsrente Lovgivning vedrørende ufordelte hensættelser ved flytning af pensionsordning. Topdanmark Forsikring forventer, at 2014 ligesom de foregående år vil blive præget af en intens konkurrence på liv- og pensionsmarkedet. Konkurrencen forventes at koncentrere sig om indtegningsbetingelser og produkternes dækningsomfang. De lave afkast på pensionsopsparinger medfører et øget behov for opsparing, fordi depoterne ikke vokser så hurtigt som tidligere. Derfor vil den stigende levealder og de lavere afkast betyde, at kunderne får et øget behov for opsparing. Der ses en øget tendens til, at nytegning sker i markedsrenteprodukter, og at kunderne flytter deres pensionsopsparing fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Flere selskaber tilbyder kunderne et tilskud eller en andel af de ufordelte hensættelser, såfremt de vælger at flytte deres pensionsordning fra gennemsnitsrentemiljø til markedsrentemiljø. I januar 2014 har Finanstilsynet udarbejdet lovforslag om omvalgsbonus, hvorefter selskaberne forpligtes til at sikre, at de kunder, der foretager omvalg på selskabets foranledning, får den økonomiske værdi af deres pensionsordning med sig. Topdanmark Forsikrings modelmæssige resultatprognose for 2014 Topdanmark Forsikring har ikke tradition for at offentliggøre egentlige resultatforventninger. I stedet oplyses, på hvilket niveau, resultatet forventes at ligge, såfremt en række forudsætninger om afkast på de finansielle markeder opfyldes. Afkastet på de finansielle markeder ændrer sig på daglig basis, og Topdanmark Forsikrings modelmæssige resultatprognose afviger derfor fra de faktiske forventninger allerede på det tidspunkt, hvor resultatprognosen offentliggøres. Topdanmark Forsikring oplyser derfor supplerende, hvorledes afvigelser fra de forudsætninger, der er anvendt i den modelmæssige resultatprognose, vil påvirke resultatniveauet, jf. Risikoscenarier. Som det fremgår, er den modelmæssige resultatprognose for investeringsafkastet ikke foretaget ud fra en konkret vurdering af det forventede investeringsafkast frem til årets udløb, men er alene baseret på en langsigtet standardforudsætning for afkast. side 11 af 94

12 Skadeforsikring Der forudsættes en combined ratio før afløbsresultatet på og en præmievækst på 2-3 %. Samlet forudsættes et resultat af skadeforsikring på før skat. Livsforsikring Det er forventningen, at efterspørgslen efter livsvarige pensionsopsparingsformer stiger i Det er tillige forventningen, at Topdanmark Forsikrings samarbejdspartnere vil øge salget af livsvarige pensionsopsparinger. På denne baggrund forudsættes en fremgang på 0-5 % i løbende præmier i Det er på dette tidspunkt af året ikke meningsfuldt at forudsætte noget om niveauet for engangspræmier. I den modelmæssige resultatprognose for 2014 forudsættes det, at investeringsresultatet er tilstrækkeligt til, at der kan indtægtsføres risikoforrentning på mio. kr. Samtidig forventes der underskud i enkelte af omkostnings- og risikogrupperne på mio. kr., som vil blive overført til skyggekonto. Skyggekontoen vil herefter med tillæg af rente udgøre mio. kr. ved udgangen af Finanstilsynet har meddelt, at begrebet skyggekonto vil blive afviklet. Tidligere var det forventningen, at ændringen ville træde i kraft 1. januar Nu forventer Finanstilsynet ikrafttræden 1. januar Det ligger ikke klart, hvordan skyggekontoen afvikles. En mulighed er, at den del af indeståendet, der med rimelighed kunne forventes indtægtsført efter de gældende regler, vil indgå som en primopostering på egenkapitalen i I et sådant scenario er det vurderingen, at Topdanmark Forsikring vil kunne indtægtsføre omkring 10 mio. kr. fra skyggekontoen, hvorimod de resterende mio. kr. ikke forudsættes indtægtsført. Resultatet er meget følsomt over for udsving i især investeringsafkastet. Risikotillæg og skyggekonto opgøres først i forbindelse med årsrapporten for Samlet forudsættes et resultat af livsforsikring på mio. kr. før skat. Skat Med en selskabsskatteprocent på 24,5 % ventes en skatteudgift på mio. kr. Koncernresultat i alt Samlet forudsættes et modelmæssigt resultat for 2014 på mio. kr. Den modelmæssige resultatprognose er baseret på en forudsætning om et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet 21. februar Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 2,31 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pct.point). Resultatprognose 2014 Resultat Mio. kr Prognose februar 2014 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Skat Årets resultat Risikostyring Det er Topdanmark Forsikrings politik, at de risici, der følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en normal drift og gennemføre planlagte tiltag selv i tilfælde af en meget ugunstig udvikling i omverdenen. Som en konsekvens af denne politik har selskabet over en årrække identificeret og reduceret eller elimineret risici, der potentielt kunne forårsage tab ud over, hvad Topdanmark Forsikring anser for acceptabelt. Således er større strategiske aktieposter afviklet, katastrofedækningen i tilfælde af vejrrelaterede hændelser eller terror er øget betydeligt, og den finansielle risiko er nedbragt. På denne baggrund er det Topdanmark Forsikrings opfattelse, at selskabets fremtidige årsresultater med meget stor sandsynlighed vil være positive selv i tilfælde af eksempelvis et nyt sammenbrud i de finansielle markeder, svarende til udviklingen i side 12 af 94

13 Med henblik på at sikre en stram styring af den samlede risiko opgøres eksponeringerne så ofte som nødvendigt, hvilket alt efter eksponeringens natur kan være dagligt, månedligt, kvartalsvist eller i enkelte tilfælde årligt. Bestyrelsen fastsætter de overordnede risikopolitikker og -rammer. Den interne revision refererer til bestyrelsen og rapporterer om bl.a. overholdelse af disse risikopolitikker og -rammer. Topdanmark Forsikrings Risikostyringsfunktion identificerer, vurderer og kvantificerer risici. Risikostyringsfunktionen refererer til Risikokomiteen, der har ansvaret for risikopolitikker, risikorammer, solvensopgørelser, kapitalplaner, Topdanmark Forsikrings egen risiko- og solvensvurdering (ORSA) og Topdanmark Forsikrings partielle interne model for skadeforsikringsrisici. Risikokomiteen består af koncernens CFO, Topdanmark Livsforsikrings adm. direktør samt cheferne for de primære risikoområder: Kapitalforvaltning, Statistik, Genforsikring, Økonomi, Liv Aktuariat og Liv Økonomi. Risikokomiteen rapporterer og indstiller via direktionen til bestyrelsen. Risikokomiteen har nedsat Modeludvalget, der har ansvaret for udvikling og drift af Topdanmark Forsikrings interne model til beregning af resultatsandsynligheder og risici på skadeforsikringsporteføljen ud fra stokastisk simulering. Den interne model er i 2013 tilpasset, så den opfylder kravene til anvendelse i solvensopgørelser efter de nye danske solvensregler i 2014 og de kommende EU Solvens II-regler. Modellen anvendes bl.a. til optimering af genforsikringsprogram, kapitalomkostninger, prognoseafstemning og opgørelse af kapitalbehov. Risikostyringsfunktionen har i 2013 gennemført en ORSA-proces med identifikation af risici rundt omkring i forretningen, kvantificering af disse risici samt samling af risiciene i Risikoregistret. Herudover er principperne for solvensopgørelse blevet gennemgået, og risikostyringsprocessen er blevet opdateret. Der er udarbejdet en ORSA-rapport, der sammen med risikoregister og risikostyringsproces er behandlet på et bestyrelsesseminar i efteråret Risikostyringsfunktionen har forholdt sig til den nye bekendtgørelse om solvens for forsikringsselskaber, der fastlægger nye regler for solvensopgørelse, og har foranlediget, at proces for opgørelse af solvens er tilrettet, således at solvensopgørelsen ultimo 2013 følger opgørelsesprincipperne i den nye solvensbekendtgørelse. Oversigt Topdanmark Forsikring vurderer, at koncernens væsentligste risici befinder sig inden for følgende hovedområder: Skadeforsikring Livsforsikring Marked Kredit- og modpart Operationelle Strategiske. De væsentligste risici fremgår af følgende oversigt. En mere detaljeret beskrivelse kan findes i note 45. side 13 af 94

14 Risikooversigt Topdanmark Forsikring-koncernen Skadeforsikring Person-, ansvars- og tingforsikringer for privat-, erhvervs-, industri- og landbrugsmarkedet Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Underwritingrisiko Acceptpolitik Opfølgningspolitik Hensættelsesrisiko Katastroferisici Storm og skybrud Brand Terror Kumulrisiko Arbejdsskade Overskud på såvel produktniveau som kundeniveau Spredning af risiko på forskellige forsikringstyper/kundegrupper Begrænset resultatpåvirkning fra enkeltskader via anvendelse af genforsikring Risikobaserede prismodeller, der tager højde for markedssituationen Klare indtegningsregler Risikoudjævning via et omfattende genforsikringsprogram Systematisk opfølgning på lønsomhed Høj datakvalitet Anvendelse af statistiske modeller til prisfastsættelse og opgørelse af hensættelser Livsforsikring Livsforsikringskontrakter med ret til bonus, unit-link-kontrakter uden investeringsgarantier samt gruppeliv Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Begrænsede tabsabsorberende buffere ved lavt renteniveau Invaliditet, som er risikoen for stigende invaliditetsintensiteter eller fald i reaktiveringsraterne, idet præmierne er garanteret frem til udløb Levetid, hvor kunder med livsbetingede forsikringer, primært livrenter, lever længere end forventet For aftaler med ret til bonus tilsigtes en afvejning af afkast og risiko, således at ordinære risici dækkes af de tilknyttede bonuspotentialer Overskudsdannelsen ses som et risikoafkast på egenkapitalen, hvor udsving reguleres via bonuspotentialer og skyggekonto Alle policer er opdelt efter den udstedte ydelsesgaranti, og investeringspolitikken er tilrettelagt med henblik på at sikre evnen til at honorere garantierne Markedsrisikoen kan justeres frit i forhold til de enkelte kundegruppers risikokapacitet Normale udsving i investeringsafkast og risikoresultater opfanges af bonuspotentialerne pr. kontributionsgruppe Bonuspotentialer på fripolicer beskyttes af kursværn Genforsikring I bestande med høje ydelsesgarantier er rentegarantien afdækket. I bestande med lave ydelsesgarantier følges udviklingen i renteniveauet,og risikodæmpende handlinger foretages efter behov Marked Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Renterisiko Det er Topdanmark Forsikrings politik at acceptere et vist niveau af markedsrisiko Aktierisiko for ad den vej at profitere af koncernens stærke likviditetsposition og den høje stabile Ejendomsrisiko indtjening fra forsikringsdriften Valutarisiko Inflationsrisiko Likviditetsrisiko For at forbedre det gennemsnitlige investeringsafkast og begrænse den samlede markedsrisiko investeres der i en bred vifte af aktivkategorier Topdanmark Forsikrings bestyrelse har fastsat rammer for accept af markedsrisiko i form af risikorammer og et scenariobaseret krav til maksimalt samlet tab Overholdelse af rammer kontrolleres løbende side 14 af 94

15 Kredit- og modpart Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter Genforsikring For at nå en effektiv og sikker genforsikringsdækning, Modpartsrisikoen begrænses ved forkurrencedygtig, der er prismæssigt kontrinsvis at købe afdækning hos genfor- fordres en vis koncentration sikringsselskaber, der som minimum har på modpartssiden en rating på A- Investeringsområdet Som et element i afkastskabelsen accepteres et vist niveau af kreditrisiko. Modpartsrisiko opstår som følge af brugen af afledte finansielle instrumenter, der hovedsageligt benyttes til styring og nedbringelse af markedsrisiko Kreditrisikoen begrænses ved diversifikation såvel geografisk som på debitortype Modpartsrisikoen på finansielle kontrakter begrænses gennem krav til sikkerhedsstillelse, når den samlede risiko på en given modpart når en relativt lav tærskelværdi Operationelle Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter It Området for operationelle risici skal generelt reduceres til et accepteret niveau Risikovurdering, It-sikkerhedspolitik, retningslinjer, kontroller og ITberedskabsplaner baseret på ISO27001 Koncern IT-sikkerhedsafdeling Fejl i interne processer, menneskelige fejl, forsikringssvig og svindel Politik for forretningsgange, procesbeskrivelser, kontroller og funktionsadskillelse Strategiske Væsentligste risici Risikopræferencer Risikoreducerende aktiviteter De strategiske risici er knyttet mere generelt til virksomhedens forretningsmodel, politiske forhold, omdømme, samarbejdspartneres og konkurrenters adfærd samt makroøkonomiske forhold Lav strategisk risiko via robust forretningsmodel Topdanmark Forsikrings forretningsmodel er robust over for strategiske risici. Selskabets resultat vil med meget stor sandsynlighed være positivt selv i tilfælde af et sammenbrud i de finansielle markeder svarende til Ligeledes vil selskabets resultat være positivt, såfremt selskabet rammes af en storm svarende til orkanen, som er den største stormbegivenhed i selskabets historie. side 15 af 94

16 Risikoscenarier Koncernens risikoforhold er illustreret i efterfølgende tabel over de væsentligste risikofaktorer. De angivne forudsætninger er ikke et udtryk for Topdanmark Forsikrings risikoforventninger, men skal blot ses som eksempler, der kan anvendes som udgangspunkt for at vurdere selskabets følsomhed for de nævnte risici. Ved opgørelse af resultateffekten er det forudsat, at bonusreserverne og de individuelle bonuspotentialer i livsforsikringskoncernen kan modstå negative udsving på de beskrevne niveauer, idet kollektivt bonuspotentiale ultimo 2013 udgjorde mio. kr. (2012: 768 mio. kr.) og bonuspotentiale på fripoliceydelser mio. kr. (2012: mio. kr.). Risikoscenarier Mio. kr. efter pal og skat Skadeforsikring Underw ritingrisiko Combined ratio - stigning på 1 pct.point Hensættelsesrisiko Hensættelser f.e.r. - stigning på 1% Stormskader op til mio. kr (Hertil kommer genikrafttrædelsespræmie) Livsforsikring Invalideintensitet - stigning på 10% 0 0 Dødelighedsintensitet - fald på 10% Markedsrisiko Effektiv rente Rentebærende fordringer stiger Erstatningshensættelser m.m. 1 pct.point Indeksobligationer Tab på 5% Aktier Tab på 10% CDO s med rating under AA Tab på 10% Ejendomme Tab på 10% Årligt valutatab med en sandsynlighed på op til 2,5% Solvens Danske forsikringsselskaber er underlagt europæiske og danske solvensregler, der skal sikre, at selskaberne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, selskaberne påtager sig. De vigtigste regelsæt er: Solvens I de gældende europæiske solvensregler Individuelt solvensbehov Trafiklys. De regler, der stiller de største krav til koncernens kapital, er reglerne om individuelt solvensbehov, og det er dette regelsæt, der ligger til grund for Topdanmark Forsikrings kapitalplanlægning. Topdanmark Forsikrings individuelle solvensbehov udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Solvensmargen i henhold til Solvens I udgør mio. kr. (2012: mio. kr.). Det forventes, at det kommende EU Solvens II-regelsæt træder i kraft 1. januar Dette regelsæt vil erstatte de tre ovenfor nævnte regelsæt. Individuelt solvensbehov Individuelt solvensbehov er et dansk regelsæt, som gælder, indtil Solvens II-reglerne træder i kraft. De enkelte forsikringsselskaber skal opgøre et solvenskrav, som er udtryk for den kapital, selskaberne mindst skal have ud fra de risici, de påtager sig. Herudover skal selskaberne have dokumentation for, hvorledes de identificerer, styrer, begrænser og opgør risici. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny bekendtgørelse om solvens i kraft. Denne nye bekendtgørelse bygger på, at alle danske forsikringsselskaber skal opgøre solvens efter samme regelsæt, hvor der til og med 2013 var metodemæssig valgfrihed. Regelsættet i den nye bekendtgørelse ligger tæt på de forventede kommende Solvens II-regler. Det har i flere år været Topdanmark Forsikrings politik for opgørelse af solvenskrav at matche det regelsæt, der forventes under Solvens II, og solvensopgørelsen er derfor løbende tilpasset forventningerne til Solvens II. Herunder anvender Topdanmark Forsikring en intern model for opgørelse af skadeforsikringsrisikoen. De væsentligste ændringer i det nye regelsæt i forhold til Topdanmark Forsikring-koncernens hidtidige solvensopgørelser er: Ændret opgørelse af livsforsikringshensættelser, bl.a. med indregning af tilbagekøbssandsynligheder Det skatteaktiv, der opstår ved en negativ 200-års begivenhed, kan indregnes som tabsabsorberende buffer i solvensopgørelsen. Solvensopgørelsen for Topdanmark Livsforsikring er justeret efter de gældende regler. Specielt beregnes tabsabsorbering nu i overensstemmelse med Solvens IIreglerne og ikke i henhold til de danske regnskabsregler. Der er til dette formål udviklet en model, der indregner bedste skøn for bestandens udnyttelse af tilbagekøbs- og fripoliceoptioner. Effekten af alle selskabets risici beregnes nu med udgangspunkt i denne model. Der er overgangsregler i forbindelse med den nye solvensbekendtgørelse, som gør, at basiskapitalopgørelsen i væsentlig udstrækning tilrettes de nye solvensregler, men ikke fuldt ud. side 16 af 94

17 Væsentlige overgangsregler, der indregnes i basiskapitalopgørelsen: Hensættelse til kapitalomkostning, opgjort efter Solvens II-principper, fradrages i basiskapitalen Overstiger de regnskabsmæssige erstatningshensættelser best estimate, tillægges det overskydende beløb basiskapitalen Der kan indregnes et forventet overskud på indgåede skadeforsikringsaftaler for den resterende dækningsperiode. Væsentlige forventede Solvens II-elementer, der ikke indgår i basiskapitalopgørelsen efter overgangsreglerne: Indregning af ansvarlig indskudskapital, hvor Topdanmark Forsikring i 2014 ikke vil kunne indregne den fulde ansvarlige indskudskapital. Fuld indregning forventes at kunne ske efter nye regler fra og med 2015 Reglerne om datterselskaber i moderselskabets solvens og basiskapital vil blive ændret i De nye regler forventes ikke at give anledning til yderligere kapitalkrav. Der forventes ligeledes ny regnskabsbekendtgørelse, som vil gælde fra og med Regnskabsreglerne vil her blive tilpasset mod Solvens II-principper. De nye regnskabsregler forventes ikke at påvirke solvens eller basiskapital væsentligt i forhold til Topdanmark Forsikrings udmelding om solvens og basiskapital ultimo Solvens II Solvens II er den kommende EU-regulering for forsikringsselskaber. Solvens II stiller krav til solvensopgørelser, kapitalgrundlag og risikostyring. Hertil kommer krav om en omfangsrig rapportering til tilsyn og til offentliggørelse. Det forventes, at Solvens II træder i kraft 1. januar Solvensopgørelse og kapitalkrav Et vigtigt mål med Solvens II er at fremme en god risikostyring baseret på markedsværdier og reelle risikoopgørelser. Solvens II kommer til at indeholde en standardmodel til opgørelse af solvenskrav, som vil være fælles for alle forsikringsselskaber i EU. Selvom der bliver mulighed for selskabsspecifikke værdier for enkelte variable, vil standardmodellen ikke give et retvisende billede for alle risikoelementer i alle selskaber. Solvens II giver derfor mulighed for, at selskaber kan udvikle deres egen fulde eller partielle risikomodel (intern model) til solvensopgørelse, idet Finanstilsynet dog skal godkende, at modellen anvendes til opgørelse af Solvens II-kapitalkrav. Topdanmark Forsikring anvender i dag en egenudviklet risikomodel til opgørelse af skadeforsikringsrisikoen. Denne risikomodel er grundlag for indregning af skaderisici i Topdanmark Forsikrings opgørelse af individuelt solvensbehov. Topdanmark Forsikring er i løbende dialog med Finanstilsynet om modellen. Ansøgning om Solvens IIgodkendelse forventes indsendt til Finanstilsynet i 2014, og modellen forventes godkendt, inden Solvens II træder i kraft. Størrelsen af den nødvendige solvenskapital er hidtil opgjort til mio. kr. De mio. kr. er fremkommet som det prognosticerede solvenskrav under Solvens II med tillæg af en passende buffer, således at sædvanlige udsving i indtjeningen ikke vil resultere i utilstrækkelig solvensdækning. Det nye regelsæt synes at indikere en beskeden lettelse af kapitalkravet, når der sammenholdes med det tidligere forventede. Indtil videre opretholdes dog en solvenskapitaldækning på minimum mio. kr. Såfremt kapitalkravet bliver højere end forventet, vil forskellen blive dækket ved udstedelse af yderligere supplerende lånekapital. Topdanmark Forsikring har allerede udstedt yderligere ansvarlig lånekapital på 500 mio. kr. Disse 500 mio. kr. indgår ikke i dækningen af den nødvendige kapital, men udgør et sikkerhedstillæg, der ligger ud over de mio. kr. Den nødvendige kapital på mio. kr., som angivet ovenfor, er baseret på en forventning om, at Topdanmark Forsikring får godkendt sin interne model for skadeforsikringsrisiko. I modsat fald vil den nødvendige kapital blive forøget med omkring 800 mio. kr. Denne potentielle forøgelse af kapitalkravet kan dækkes ind via det tidligere nævnte sikkerhedstillæg på 500 mio. kr. suppleret med en tilpasning af den finansielle risiko. Topdanmark Forsikrings Solvens II-projekt Topdanmark Forsikring forbereder sig på Solvens II gennem et projekt med reference til selskabets CFO og med deltagelse af medarbejdere fra bl.a. Skade Aktuariat, Liv Aktuariat, Kapitalforvaltning, økonomi- og complianceafdelinger, IT og Koncernudvikling. Topdanmark Forsikring er nået langt i forberedelserne og er stort set på plads med hensyn til områder som organisation og data. Der er to væsentlige udestående delprojekter. Dels den nye, meget omfattende eksterne rapportering til Finanstilsynet og rapportering til offentliggørelse på hjemmesiden, dels godkendelse som partiel intern model af Topdanmark Forsikrings egen risikomodel for skadeforsikringsrisiko til anvendelse under Solvens II. side 17 af 94

18 Kapitalmodel Topdanmark Forsikring fører en politik, hvor egenkapitalen holdes på et forholdsvis lavt niveau. Egenkapital ud over, hvad der på et konservativt vurderingsgrundlag må anses for tilstrækkeligt til at understøtte den underliggende forretning, udloddes til aktionærerne. På trods af denne politik har Topdanmark Forsikring besluttet sig for en kapitalmodel med et ganske højt egenkapitalelement. Herved sikres det, at eventuelle regulatoriske krav til solvenskapital ud over det forventede vil kunne dækkes alene gennem udstedelse af yderligere supplerende kapital. På Investor Kapitalmodel er der supplerende information om bl.a. Topdanmark Forsikring Forsikrings kapitalstrukturmodel og model for beregning af tilbagekøbs-potentiale. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for Topdanmark Forsikring-koncernens risikostyring og kontrolorganisation i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Topdanmark Forsikring har etableret interne kontrol- og risikostyringssystemer med henblik på at minimere væsentlige fejl og mangler i regnskabsrapporteringen. Kontrolmiljø Bestyrelsen har vedtaget en arbejdsplan, der sikrer, at bestyrelsen mindst en gang årligt vurderer koncernens: Risikoprofil og -politikker Organisation Planer og budgetter Risiko for besvigelser Tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker, manualer, procedurer m.v. inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen har således bl.a. vedtaget risikostyringspolitik, politik og retningslinjer for operationelle risici, datapolitik og rapporteringspolitik. Direktionen overvåger løbende overholdelse af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder løbende gennemgang og vurdering af årsog perioderapporter, afslutningsplaner for periodeafslutninger, regnskabsfunktionens organisering og kompetencer samt væsentlig regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Overvågning af effektiviteten i interne risikostyringsog kontrolsystemer, herunder gennemgang og vurdering af systemer for identifikation, kvantificering, prioritering og imødegåelse af finansielle og operationelle risici, gennemgang og vurdering af incitament til regnskabsmanipulation eller andre besvigelser samt ledelsesrapportering med henblik på at forebygge /identificere og reagere på regnskabsmanipulation. Selskabet har herudover en intern revision, der refererer og rapporterer til bestyrelsen, og som i overensstemmelse med en revisionsplan vedtaget af bestyrelsen, stikprøvevis reviderer forretningsgange og interne kontroller på væsentlige og risikofyldte områder herunder koncernog årsregnskabet samt regnskabsaflæggelsen. Risikovurdering Via bestyrelsens arbejdsplan sikres, at bestyrelsen, revisionsudvalget og direktionen mindst en gang årligt foretager en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. I den forbindelse vurderer bestyrelsen konkret Topdanmark Forsikringkoncernens organisation for så vidt angår: Opdeling i organisatoriske enheder Funktionsadskillelse eller kompenserende foranstaltninger Procedurer med henblik på håndtering og forebyggelse af interessekonflikter Forretningsgange/arbejdsbeskrivelser/beredskabsplaner/systemer/øvrige redskaber Regnskabs- og budgetorganisation Risikomåling og risikostyring Intern kontrol Videregivelse af beføjelser herunder outsourcing og prokura Rapportering IT-organisation og IT-sikkerhed Kommunikation på tværs af virksomheden Mangfoldighed Compliance. Bestyrelsen tager løbende og minimum en gang i kvartalet stilling til budget/prognose, kapital, likviditet, væsentlige dispositioner og særlige risici. For Topdanmark Forsikrings revisionsudvalg er vedtaget arbejdsplaner, der bl.a. omfatter følgende: side 18 af 94

19 Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser. Bestyrelsen gennemfører i denne forbindelse: Drøftelse af eventuelle incitamenter/motiver for regnskabsmanipulation eller anden besvigelse Drøftelse af ledelsesrapporteringen med henblik på at forebygge/identificere og reagere på regnskabsmanipulation. Den løbende risikostyring varetages på segmentniveau og af stabe ud fra risikorammer udstukket af direktionen og godkendt af bestyrelsen. Risikostyringen koordineres af en risikokomité bestående af de ansvarlige for de primære risikoområder. Risikokomitéen rapporterer til direktionen, og direktionen rapporterer videre til bestyrelsen. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne er baseret på risikovurderingen. Formålet er at sikre, at de politikker, manualer og procedurer m.v., der er fastlagt af bestyrelsen og direktionen, overholdes, og at fejl og mangler forhindres/opdages og rettes i tide. Regnskabsafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af periode- og årsrapporter. De væsentligste bidragsydere er: Skade- og livsforsikringsaktuariater (forsikringsmæssige hensættelser) Kapitalforvaltning (finansielle aktiver og finansielle forpligtelser) Økonomifunktionerne (omkostningsopgørelser og - fordelinger m.v.). Koncernens to økonomifunktioner, Liv-økonomi og Koncern-økonomi står for udarbejdelse af intern regnskabsrapportering, resultatprognoser m.v. og er ansvarlige for kontrollen af regnskaberne, herunder afstemning til interne regnskaber og afvigelsesrapportering i forhold til prognoser. Direktion og Koncern-økonomi afholder kvartalsvise prognosemøder med hvert enkelt segment og forretningsområde for at gennemgå bestandsudvikling, resultat for den forløbne periode samt prognose for året. Ledelsesberetningen udarbejdes af Investor Relations (IR) på baggrund af informationer fra en række afdelinger såsom Regnskab, Økonomifunktionerne, Kapitalforvaltning og forretningssegmenterne. Års- og kvartalsrapporter bliver inden offentliggørelse gennemgået på et direktions-/revisionsmøde, hvori også IR og Regnskab deltager. Information og kommunikation Risikostyringen og de interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på aflæggelsen af en årsrapport, der lever op til International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder, som er fastlagt af NASDAQ OMX, Copenhagen og i lov om finansiel virksomhed. Som følge af det løbende arbejde med udviklingen i reglerne for regnskabsaflæggelse (primært IFRS og Regnskabsbekendtgørelsen) foretager Regnskab planlægning og tiltag for kommende årsrapporter såvel som en løbende opdatering af anvendt regnskabspraksis, regnskabsopstillinger og noter (bl.a. ved anvendelse af detaljerede tjeklister). Overvågning Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen overvåges og opdateres løbende. Overvågningen understøttes af compliancefunktionen, der rapporterer til direktionen via risikokomitéen og til bestyrelsen via revisionsudvalget. Intern revision foretager sammen med ekstern revision en gennemgang af bogføring, regnskabsopstillinger samt årsrapporten i sin helhed og har herunder særligt fokus på de væsentligste risikoelementer. Intern revisions løbende revisionsmæssige gennemgange dokumenteres via revisionsprotokoller, management letters og i en revisionsdatabase, hvor der løbende følges op på afgivne anbefalinger. Revisionsudvalg I henhold til 31 i Revisorloven har bestyrelsen i Topdanmark A/S nedsat et revisionsudvalg. I henhold til 6, stk. 1 i bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S, i overensstemmelse med bekendtgørelsens 2, stk. 4, nedsat et fælles revisionsudvalg for de virksomheder i Topdanmark Forsikring koncernen, som har pligt til at oprette revisionsudvalg i henhold til bekendtgørelsen. Der er personsammenfald mellem de to revisionsudvalg. Som medlemmer af revisionsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen, bestyrelsesmedlem Annette Sadolin og bestyrelsesmedlem Søren Thorup Sørensen. Bestyrelsen har valgt Søren Thorup Sørensen til formand for revisionsudvalget. Samtlige medlemmer af revisionsudvalget opfylder alle uafhængighedskriterier i Komitéen for god selskabsledelses "Anbefalinger for god selskabsledelse" af maj side 19 af 94

20 Revisionsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse er beskrevet nærmere på Efter bestyrelsens opfattelse besidder alle tre medlemmer af revisionsudvalget som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder og for Søren Thorup Sørensens vedkommende tillige hans uddannelsesmæssige baggrund de nødvendige regnskabsmæssige kvalifikationer til at varetage revisionsudvalgshvervet. Det er derfor bestyrelsens klare vurdering, at alle tre medlemmer af revisionsudvalget besidder kvalifikationer og erfaring, der gør dem i stand til at foretage en selvstændig vurdering af, om Topdanmark Forsikring koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til dens størrelse og kompleksitet. Bestyrelsen anser derfor alle tre medlemmer af revisionsudvalget for uafhængige medlemmer med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. Revisionsudvalget holder minimum fire møder om året. På mentid=8401 kan man finde forretningsorden for revisionsudvalget i Topdanmark A/S og for det fælles revisionsudvalg i Topdanmark Forsikring Koncernen. Aflønningsudvalg I henhold til 77c i lov om finansiel virksomhed har bestyrelsen i Topdanmark A/S og Topdanmark Forsikring A/S nedsat et aflønningsudvalg for Topdanmark A/S og et fælles aflønningsudvalg for Topdanmark Forsikring koncernen. Der er personsammenfald mellem de to udvalg. Som medlemmer af aflønningsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen og næstformand Søren Thorup Sørensen. Bestyrelsen har valgt Michael Pram Rasmussen til formand for aflønningsudvalget. Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder begge medlemmer af aflønningsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om aflønning i Topdanmark Forsikring er i overensstemmelse med den af generalforsamlingen godkendte aflønningspolitik og den til enhver tid gældende lovgivning. Aflønningsudvalgets medlemmers baggrund, kvalifikationer og beskæftigelse er beskrevet nærmere på Aflønningsudvalget holder to ordinære møder om året. Formålet med aflønningsudvalgets arbejde er at foretage en selvstændig vurdering af, om Topdanmark Forsikrings aflønningspolitik samt aflønningsmæssige forhold i øvrigt er tilrettelagt og efterleves på en hensigtsmæssig måde henset til selskabets og koncernens størrelse og kompleksitet og i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Aflønningsudvalget skal herudover forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende forretningsgange og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på selskabets risikostyring. På mentid=9044 kan man finde forretningsorden for aflønningsudvalget i Topdanmark A/S og i Topdanmark Forsikring A/S. Nomineringsudvalg Bestyrelsen i Topdanmark A/S har nedsat et nomineringsudvalg for Topdanmark-koncernen. Nomineringsudvalget forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende bestyrelsens og direktionens struktur og sammensætning. Som medlemmer af nomineringsudvalget har bestyrelsen valgt bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen og næstformand Søren Thorup Sørensen. Bestyrelsen har valgt Michael Pram Rasmussen til formand for nomineringsudvalget. Som følge af deres mangeårige virke i ledelsen af børsnoterede og finansielle virksomheder besidder begge medlemmer af nomineringsudvalget efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige kvalifikationer til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af hvilke kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen, bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse og sammensætning, bestyrelsens og direktionens aktuelle kvalifikationer etc. Nomineringsudvalget afholder møde efter behov. Fratrædelsesgodtgørelser Som det fremgår af den af generalforsamlingen vedtagne aflønningspolitik, indgår det som en del af kontraktforholdene for direktionen og tre øvrige medlemmer af den øverste ledelse, at disse under visse betingelser modtager kompensation i form af forlænget opsigelsesvarsel og forhøjet fratrædelsesgodtgørelse, såfremt Topdanmark Forsikring overtages af eller fusioneres med et selskab uden for koncernen, eller en eller flere ejere overtager kontrollen med Topdanmark Forsikring. Kompensationen kan maksimalt udgøre to års vederlag. Topdanmark Forsikring anvender herudover fratrædelsesgodtgørelser, der følger lovgivningen, er fastsat i kon- side 20 af 94

Topdanmark A/S. Årsrapport 2014. Cvr-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2014. Cvr-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2014 Cvr-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi y Dansk aktør y Stabile forsikringsrisici y Lav omkostningsprocent

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi }} Dansk aktør }} Stabile forsikringsrisici }} Lav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 19. august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet pr. aktie blev

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2010

Topdanmarks halvårsrapport for 2010 25. august 2010 Meddelelse nr. 10/2010 Hovedelementerne i halvårsrapporten 2. kvartal 2010 Resultat efter skat på 94 mio. kr. mod 555 mio. kr. i 2. kvartal 2009. Combined ratio blev forbedret fra 91,0

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 16. november 2015 Meddelelse nr. 16/2015 Hovedelementer Q1-Q3 2015 Resultat efter skat på 854 mio. kr. mod 1.253 mio. kr. i Q1-Q3 2014. Resultat pr. aktie på 8,4

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Indhold. 2 Risikostyring 2 Oversigt 3 Risikooversigt Topdanmark-koncernen

Indhold. 2 Risikostyring 2 Oversigt 3 Risikooversigt Topdanmark-koncernen 2012 Risikorapport Indhold 2 Risikostyring 2 Oversigt 3 Risikooversigt Topdanmark-koncernen 5 Risikoforhold 5 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Markedsrisiko 10 Kredit- og modpartsrisiko 11 Operationel

Læs mere

Topdanmarks 2012 resultat

Topdanmarks 2012 resultat Topdanmarks 2012 resultat 1 Highlights 2012 Resultat efter skat steg med 78 % til 1.823 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg 91 % til 142,1 kr. Det realiserede resultat på 1.823 mio. kr. var bedre end forudsat

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2008

Topdanmarks årsrapport 2008 11. marts 2009 Meddelelse nr. 02/2009 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2008. Hovedelementerne er: Resultat efter skat for 2008 udgjorde -189 mio. kr. mod 1.271 mio. kr. i 2007.

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2010 og forventninger til 2011 4 Overskud på 1.130 mio. kr. i 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2014 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

November Topdanmarks Q1-Q resultat

November Topdanmarks Q1-Q resultat November 2010 Topdanmarks Q1-Q3 2010 resultat 1 Highlights Q3 2010 Resultat efter skat på 318 mio. kr. (Q3 2009: 519 mio. kr.) CR på 93,7 (Q3 2009: 90,8) Vejrligsrelaterede skader lå 2 pp over normalt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport CVR-nr

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport CVR-nr Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat for 2014 4 Skadeforsikring 6 Livsforsikring 7 Investeringsaktiviteter 8 Skat 8

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere