Bilag til afgivelse af tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til afgivelse af tilbud"

Transkript

1 Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/

2 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag er med til at sikre, at alle efterspurgte oplysninger og dokumentation fremsendes. Bilag 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 11 skal udfyldes. Bilag 9, 10, 12 og 13 vedlægges beskrivelsen/ dokumentationen særskilt efter bilaget. Afgives tilbud af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget. Det fremgår af bilag 4, hvilke erklæringer og oplysninger der skal afleveres for tilbudsgiver og for samtlige konsortiedeltagere. Bilagene skal ikke udfyldes for eventuelle underentreprenører. Indhold: Bilag 3: Tilbudsblanket... 3 Bilag 4: Generelle virksomhedsoplysninger... 4 Bilag 5: Tro og love erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde i henhold til udbudsdirektivet... 7 Bilag 6: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige... 8 Bilag 7: Erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal... 9 Bilag 8: Erklæring om ændringer i virksomhedens økonomiske situation Bilag 9: Dokumentation for forsikring Bilag 10: Virksomhedsbeskrivelse Bilag 11: Virksomhedens referencer Bilag 12: Faglige kvalifikationer Bilag 13: Kvalitetssikring

3 Bilag 3: Tilbudsblanket Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 11/ samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål og svar, som dette tilbud afgives på baggrund af. Tilbudspriser skal opgives i danske kroner ekskl. moms. Post. Nummeret Opgavebeskrivelse refererer til tilsvarende nr. i kravspecifikationen Oplysninger om ændrede forhold. Enhed Antal Pris pr. enhed År Besøg hos nye teltholdere År Løbende registrering af År 1 omsætning samt udarbejdelse af omsætningsstatistik første år Løbende registrering af År 5 omsætning samt udarbejdelse af omsætningsstatistik øvrige år 3.4 Bistand ifm. slutrapporter og År 6 opgørelse af restafgift 3.5 Anden bistand Time 50 Tilbudspris (antal * pris pr. enhed) Pris i alt Nedenstående post 3.1 indgår ikke i tilbudsevalueringen: 3.1 Opgaver ved opstart det første år. Stk. 1 Dato: Virksomhedsnavn og CVR-nr.: Underskrift: Evt. stempel: 3

4 Bilag 4: Generelle virksomhedsoplysninger Alle punkter i nedenstående skema skal besvares, uanset samme oplysninger måtte fremgå af andet materiale fremsendt af tilbudsgiver. Juridisk ansvarlig person (virksomhed) Adresse Telefonnr. Virksomhedens e- mailadresse Navn, telefon og e- mail på kontaktperson Virksomhedsnavn og CVR-nr. Tilbudsgivers personlige forhold (ved konsortier den virksomhed, der med bindende virkning for alle konsortiedeltagere tegner tilbudsgiver) Dato Underskrift Evt. stempel 4

5 Retlig form af tilbudsgiver UDFYLDES AF TILBUDSGIVER (sæt kryds) NOTER Tilbudsgiver er en enkelt virksomhed Bilag 3, 4 (undtaget skema I nedenfor), 5, 6, 7, 8 og 11 skal udfyldes. Bilag 9, 10,12 og 13 vedlægges dokumentationen særskilt efter bilaget. Tilbudsgiver er flere virksomheder i forening (konsortium) Bilag 3 og 4 (inkl. skema I og II nedenfor) udfyldes af tilbudsgiver (den fælles befuldmægtigede). Bilag 5, 6, 7 og 8 skal udfyldes for hver konsortiedeltager. Bilag 9, 12 og 13 vedlægges beskrivelsen/ dokumentationen særskilt efter bilaget for mindst en af deltagerne. Bilag 10 vedlægges dokumentationen særskilt efter bilaget for hver konsortiedeltager. Bilag 11 udfyldes med maks. 5 referencer samlet for konsortiet. Skema I Oplysninger om konsortiedeltagere Konsortiedeltagers virksomhedsnavn og adresse CVR-nr. 5

6 Skema II Anvendelse af underleverandører Vil tilbudsgiver anvende underleverandører til udførelsen af opgaven: Der sættes kryds i 1 eller 2: 1 Tilbudsgiver forventer ikke at anvende underleverandører til løsning af opgaven. eller 2 Tilbudsgiver forventer at anvende underleverandører til løsning af opgaven. Hvis navnene på underleverandører er kendte på nuværende tidspunkt, angives de nedenfor. Hvis navnene på underleverandører ikke er kendte på nuværende tidspunkt, skal disse oplyses i forbindelse med afgivelse af tilbud. Underleverandørers virksomhedsnavn og adresse CVR-nr. Beskrivelse af, hvilke opgaver underleverandører skal forestå 6

7 Bilag 5: Tro og love erklæring vedrørende udelukkelsesgrunde i henhold til udbudsdirektivet Undertegnede erklærer hermed på tro og love ikke at være omfattet af en eller flere af nedenstående udelukkelsesgrunde nævnt i artikel 45, stk. 1, jf. 10 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 med senere ændringer: 1. medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3, 2. overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2, 3. overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a, eller 4. overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290, samt på tro og love ikke at være omfattet af en eller flere af nedenstående udelukkelsesgrunde nævnt i artikel 45, stk. 2, litra a-c: a) under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, b) begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning, eller c) ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. Dato: Virksomhedsnavn og CVR-nr.: Underskrift: Evt. stempel: 7

8 Bilag 6: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige), skal offentlige myndigheder skal ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. I overensstemmelse med den oven for nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og love nedenstående erklæring. Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR nr.: Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds): 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 3 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 4 Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 5 Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt. 6 Dato for sikkerhed/ordningens etablering: År: Måned: Dag: Inddrivningsmyndighed Navn Gade/vej: Post nr: By: Underskrift: Dato: Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel: 8

9 Bilag 7: Erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal Erklæringen udfyldes af virksomhedens ejer, administrerende direktør, økonomichef, tilbudsgivers bank eller revisor under strafansvar efter Straffelovens 163. Virksomhedsnavn CVR-nr. Der skal angives nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår: Anfør årstal: Anfør årstal: Anfør årstal: Nettoomsætning Resultat efter skat Egenkapital Virksomheden er forpligtet til på et hvilket som helst tidspunkt på ordregivers forespørgsel at udlevere årsregnskaber for de seneste tre regnskabsår som dokumentation for tallens rigtighed. Der gøres opmærksom på, at der er stillet mindstekrav til omsætning og egenkapital i seneste regnskabsår. Attestator: Navn og CVR-nr. på attestators virksomhed Adresse Navn på attestator Attestators underskrift og dato 9

10 Bilag 8: Erklæring om ændringer i virksomhedens økonomiske situation Erklæringen skal udfyldes af virksomhedens ejer, administrerende direktør, økonomichef, tilbudsgivers bank eller revisor under strafansvar efter Straffelovens 163. Erklæringen vil blive sammenholdt med de af virksomheden oplyste seneste regnskabstal fra Erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal og har til formål at give et samlet billede af virksomhedens aktuelle økonomiske situation. Virksomhedsnavn CVR-nr. Der skal sættes kryds i 1. eller 2.: 1. Der er siden udgangen af det seneste, godkendte årsregnskab ikke indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. eller 2. Der er siden udgangen af det seneste, godkendte årsregnskab sket væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Ved kryds i 2 skal det i feltet neden for oplyses, hvori ændringerne består, og hvilken betydning ændringerne har for virksomhedens situation og mulighed for at løse den udbudte opgave. Ved behov for mere plads til forklaringen, kan der henvises til følgeskrivelse, som vedlægges efter nærværende bilag. Erklæringen forudsætter ikke, at der gennemføres regnskabsrevision el. lign. Nærværende erklæring tager udgangspunkt i seneste, godkendte årsregnskab for regnskabsåret (anfør regnskabsår, som skal være det senest anførte i erklæring om virksomhedens økonomiske nøgletal). Erklæringen skal være udstedt efter datoen for udbudsbekendtgørelsens datering. Attestator: Navn og CVR-nr. på attestators virksomhed Adresse Navn på attestator Attestators underskrift og dato 10

11 Bilag 9: Dokumentation for forsikring Dokumentation for forsikring vedlægges som bilag 9. Dokumentation for forsikring skal opfylde følgende: a. Forsikringen skal have et dækningsområde, der er tilstrækkeligt for det arbejde, der skal udføres. b. Dokumentationen skal være i form af enten kopi af forsikringspolice, forsikringsbevis indeholdende dækningsområde samt dækningssummer udstedt af forsikringsselskab eller tilsagn fra anerkendt forsikringsselskab. Tilsagn om tegning af forsikring skal være gældende fra underskrivelse af kontrakten. Er tilbudsgiver et konsortium, skal enten mindst én af deltagerne kunne dokumentere de ovenstående krav til forsikringsdækning, og ellers skal konsortiet kunne dokumentere, at det kan få den krævede forsikringsdækning fra underskrivelse af kontrakten. Vedlæg dokumentation for forsikring efter denne side! 11

12 Bilag 10: Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse vedlægges som bilag 10. Virksomhedsbeskrivelsen skal opfylde følgende: Kortfattet virksomhedsbeskrivelse (maks. 2 A4-sider), herunder beskrivelse af virksomhedens organisation, erklæring om det gennemsnitlige antal beskæftigede i det seneste år samt de generelle faglige kvalifikationer hos de ansatte i virksomheden. Det skal desuden beskrives, hvilke foranstaltninger tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten af sine ydelser. Vedlæg virksomhedsbeskrivelse efter denne side! 12

13 Bilag 11: Virksomhedens referencer Der skal vedlægges mindst 3 og maksimalt 5 referencer. Referencerne skal være på tilsvarende leverancer, der er udført inden for de seneste 3 år. Det er et krav, at der fremlægges mindst 3 referencer med regnskabsrevisionsmæssig karakter. Reference 1: Navn på virksomhed, der har udført opgaven: Rekvirentens firmanavn: Beskrivelse af opgaven og dennes omfang og relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder tilbudsgivers rolle i forbindelse med udførelsen. Ved behov for mere plads henvises til supplerende beskrivelse: Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) hos den virksomhed, opgaven er udført for: Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): Aftalens samlede værdi de seneste 3 år: Reference 2: Navn på virksomhed, der har udført opgaven: Rekvirentens firmanavn: Beskrivelse af opgaven og dennes omfang og relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder tilbudsgivers rolle i forbindelse med udførelsen. Ved behov for mere plads henvises til supplerende beskrivelse: Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) hos den virksomhed, opgaven er udført for: Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): Aftalens samlede værdi de seneste 3 år: 13

14 Reference 3: Navn på virksomhed, der har udført opgaven: Rekvirentens firmanavn: Beskrivelse af opgaven og dennes omfang og relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder tilbudsgivers rolle i forbindelse med udførelsen. Ved behov for mere plads henvises til supplerende beskrivelse: Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) hos den virksomhed, opgaven er udført for: Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): Aftalens samlede værdi de seneste 3 år: Reference 4: Navn på virksomhed, der har udført opgaven: Rekvirentens firmanavn: Beskrivelse af opgaven og dennes omfang og relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder tilbudsgivers rolle i forbindelse med udførelsen. Ved behov for mere plads henvises til supplerende beskrivelse: Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) hos den virksomhed, opgaven er udført for: Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): Aftalens samlede værdi de seneste 3 år: 14

15 Reference 5: Navn på virksomhed, der har udført opgaven: Rekvirentens firmanavn: Beskrivelse af opgaven og dennes omfang og relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder tilbudsgivers rolle i forbindelse med udførelsen. Ved behov for mere plads henvises til supplerende beskrivelse: Kontaktperson og kontaktoplysninger (tlf. og/eller mail) hos den virksomhed, opgaven er udført for: Aftaleperiode (fra mmåå til mmåå): Aftalens samlede værdi de seneste 3 år: Dato: Virksomhedsnavn og CVR-nr.: Underskrift: Evt. stempel: 15

16 Bilag 12: Faglige kvalifikationer I vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud indgår faglige kvalifikationer som underkriterium. Følgende skal vedlægges som dokumentation. CV-ere på de medarbejdere, der skal bidrage til opgavens løsning. En bemandingsplan, hvor navngivne medarbejdere relateres til opgavens forskellige faglige elementer. En organisationsplan, hvoraf det fremgår, hvordan medarbejderteamet er organiseret, herunder hvem der er udpeget som opgaveansvarlig. Vedlæg faglige kvalifikationer efter denne side! 16

17 Bilag 13: Kvalitetssikring I vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud indgår kvalitetssikring som underkriterium. Følgende skal vedlægges: En beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil kvalitetssikre sine ydelser i forbindelse med den udbudte kontrakt. Vedlæg beskrivelsen af kvalitetssikringen efter denne side! 17

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA

KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA KVALIFIKATIONSORDNING SPØRGESKEMA Prækvalifikation i henhold til udbud i EFT 2013/S050-082257/DA, omhandlende Teknisk Rådgivning og Bistand, Kvalifikationsordning Udfyldelse af spørgeskemaet. - Felter

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere