Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: Dato: 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1."

Transkript

1 Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar Forsikringsbetingelser: Forsikringsbetingelser nr er gældende for denne police. Vedlagte supplerende policetekst er tillige for forsikringen. Stempel Afregnes efter lov om stempelafgift Ballerup, den 16. december 2014 Tryg Forsikring A/S, cvr.nr Side 1

2 Forsikringstager DIF og DGI Medforsikrede I Specialforbund under DIF Landsdelsforeninger under DGI II Lokale idrætsforeninger, klubber m.fl., som er medlem af de under afsnit I nævnte idrætsorganisationer. Den sikrede personkreds er således: - De af sikrede ansatte ledere, trænere, instruktører, dommere og øvrigt personale. - Udpegede frivillige ledere, trænere og instruktører i deres arbejde for sikrede. - Andre der virker for sikrede. (se klausul 0001). Virksomhedens art Drift af idrætsorganisation, klubber og foreninger, herunder kiosk, cafeteria- og restaurationsdrift samt salg af sportstøj og rekvisitter, direkte til forbruger. Forsikringen dækker ikke skader ved salg af fyrværkeri. Side 2 af 13

3 Dækningssum Pr. forsikringsår Personskade og tingskade (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) kr Herunder og inden- Ingrediens-/komponentdækning for dette beløb pr. (jf. særlige betingelser klausul nr. 0904) kr forsikringsår Fareafværgelse (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4) kr Forureningsansvar (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3, og særlige betingelser klausul nr. 0902) kr Retshjælpsforsikring (jf. forsikringsbetingelser nr og Særlige betingelser klausul 0016) kr dog maksimalt pr. forsikringsbegivenhed kr Netbankforsikring (jf. klausul nr. 0026) kr dog maksimalt pr. forsikringsbegivenhed kr Maksimal dækningssum For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte forsikringsår er den højeste grænse for Trygs forpligtelse dog: kr Herudover gælder følgende dækningssum Ansvar for skader, jf. Skydebanebekendtgørelsen (jf. særlige betingelser klausul 0020) Pr. forsikringsbegivenhed kr Geografisk område Hele verden - se dog klausul 0016 Retshjælpforsikring. Side 3 af 13

4 Selvrisiko For forsikringen gælder følgende selvrisici: - Erhvervs- og produktansvarsskader i USA og Canada: (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Erhvervs- og produktansvarsskader i øvrige verden: (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2 og 3) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Retshjælpsforsikring: (jf. forsikringsbetingelser nr ) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. - Netbankforsikring: (jf. klausul nr. 0026) Kr af enhver forsikringsbegivenhed. Retroaktiv dato Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før den Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr samt særlige betingelser er gældende. Særlige betingelser Klausul 0001 Medlemmerne ansvar for skade Forsikringen dækker alene medlemmernes ansvar for skade, i det omfang at medlemmet "virker" for foreningen. Det vil sige, at det enkelte medlems ansvar for skade ikke er omfattet af forsikringen, når medlemmet i egenskab af privatperson er idrætsudøver. Klausul 0002 Klausul 0003 Bortkomst eller tyveri Forsikringen omfatter ikke sikredes ansvar for tab/skade opstået ved bortkomst eller tyveri. Skydning på bane Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade ved skydning på bane, såfremt banen/anlægget er godkendt af myndighederne. Side 4 af 13

5 Klausul 0004 Sejllads Uanset bestemmelsen i klausul 0009 dækker forsikringen sikredes ansvar for skade i forbindelse med: a. robåde, herunder kano og kajak b. både med påhængsmotor på højst 3 HK c. sejljoller under 3 meter. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade forvoldt på søfartøjer tilhørende foreningerne og/eller dens medlemmer. Forsikringen er tillige udvidet til at dække sikredes ansvar for skade på personer, der trækkes efter båden (fx vandskiløbere), og dette gælder uanset om søfartøjet overstiger begrænsningerne i nærværende klausuls litra a. og b. Det er dog en betingelse, at disse personskader ikke er omfattet af det trækkende søfartøjs egen ansvarsforsikring. Opmærksomheden henledes på særlige betingelser klausul 0012, som også vil være gældende for de personer, der trækkes efter båden. Klausul 0005 Arrangøransvar Udover rene idrætsarrangementer, såsom stævner og kampe der kan henføres til idrætsaktiviteten, er forsikringen udvidet til at dække sikredes ansvar for skade i forbindelse med afholdelse af arrangementer af underholdende karakter, fx sommerfester, halbal, bankospil o.l. Forsikringen dækker dog ikke en entertainers selvstændige ansvar. Klausul 0006 Klausul 0007 Bortforpagtning af kiosk, cafeteria- og restaurationsdrift Det præciseres, at forsikringen dækker det ansvar, sikrede kan ifalde ved bortforpagtede aktiviteter, fx cafeteria. Forsikringen dækker ikke forpagterens selvstændige erstatningsansvar. Læge- og behandleransvarsdækning Som en subsidiær dækning, er forsikringen udvidet til at dække sikredes ansvar for skade i forbindelse med samarittertjeneste, udvidet førstehjælp herunder opfyldelse af lægeløftet fx fysioterapeut- og kiropraktorbehandlinger. Forsikringen dækker dog ikke skader, der falder ind under Lov om Patientforsikring (PFL), men skader der falder ind under lovens bagatelgrænse vil dog være omfattet. Side 5 af 13

6 Klausul 0008 Klausul 0009 Klausul 0010 Havnedrift Sikredes ansvar for skade i forbindelse med havnedrift (lystbådehavn) er omfattet i det omfang, som havnearealet knytter sig til en idrætsforening/sportsklub. Ansvaret for havnens øvrige aktiviteter er således ikke omfattet af nærværende udvidelse. Særlovgivning Forsikringen dækker ingen form for risici, der er reguleret i særlovgivning, fx luftfart og sø. Udlejning/udlån af udstyr m.v. Ved udlejning/udlån skal der medfølge fornøden og relevant instruktion i brugen af udstyret. Forsikringen dækker kun ansvar for skade, når udstyret er udlejet/udlånt til en person med kendskab til udstyrets brug og kendskab til den aktivitet, hvor udstyret skal bruges. Forsikringen dækker ikke skade på det udlejede/udlånte udstyr. Klausul 0012 Regelsæt (norm og regler) Det er forudsætning for forsikringens dækning, at de enkelte medforsikrede foreningers regelsæt om sikkerhed er kendt af alle, såvel brugere som instruktører. Polititilladelse skal være indhentet i det omfang, dette er et lovkrav, ligesom de af myndighederne fastsatte regler til enhver tid skal være overholdt. Klausul 0013 Motoransvar for uindregistrerede motordrevne arbejdsmaskiner under 20 HK Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skade, som ejer og bruger af arbejdsmaskiner m.v. Det er en betingelse for dækningen, at sådanne maskiner eller redskaber: - er under 20 HK, og - benyttes til/ved driften af klubben, anlæg eller bane. Golfvogne, clubcars o.l., der udlejes og/eller benyttes til/af medlemmer eller gæster, er således ikke omfattet af nærværende dækning. Side 6 af 13

7 Klausul 0014 Brug af lifte, kraner og hejseværk Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade i forbindelse med, at der arbejdes med lifte, kraner, hejseværk og lignende. Forsikringen dækker ikke skade på de genstande, der løftes. Klausul 0015 Jordarbejder Uanset forsikringsbetingelsernes undtagelse herom dækker forsikringen ansvar for skade på ting, forårsaget ved ud- og opgravning, jordboring og jordgennempresning, men ikke ved anvendelse af jordraketter. Det er en forudsætning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sådant arbejdes påbegyndelse: 1) er indhentet tilladelse fra myndighederne, hvor dette kræves, 2) hos myndighederne og ledningsejere er indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt. Forsikringen dækker ikke ansvar: a) for følger af ændringer i grundvandsstand, herunder grundvandssænkning, b) for tingskade, der kan henføres til mangelfuld afstivning. I det omfang sikrede udfører mindre gravearbejder, såsom nedgravning af stolper eller lignende til opsætning af fx hegn, mindre flagstænger i forbindelse med kortidsarrangementer er sådant gravearbejde dog omfatter af forsikringen uden, at sikrede har indhentet tilladelse hos myndigheder jf. ovenstående pkt. 1) og 2). Klausul 0016 Retshjælpsforsikring I tilknytning til forsikringsbetingelsernes undtagelser i pkt. 3 gælder tillige, at forsikringen ikke dækker tvister mellem foreninger organiseret under DIF og DGI, når der er tale om tvister opad mod et hovedforbund og/eller mod DIF og DGI. Det betyder, at retshjælpsforsikringen dækker indbyrdes tvister i mellem foreninger/klubber organiseret under DIF og DGI. Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 2 dækker forsikringen alene tvister, der afgøres i Danmark og alene tvister mellem danske kontrahenter. Side 7 af 13

8 Klausul 0017 Undtagelse for erstatningskrav i forbindelse med terrorhandlinger Forsikringen dækker ikke sikredes eventuelle ansvar for skade eller tab pådraget i forbindelse med terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Klausul 0902 Forureningsansvarsdækning Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i Lov om erstatning for miljøskader indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes ansvar for forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3. Forsikringen dækker ikke: a) Forurening forvoldt over en periode. b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig over en periode. c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på adresser udenfor Danmark. Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig. Skade, der f.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse eller lignende forhold, dækkes således ikke. Klausul 0904 Ingrediens- og komponentdækning Pkt. 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke. Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på ting, herunder bygninger: a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for, Side 8 af 13

9 c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. Opmærksomheden henledes på, at forsikringsbetingelsernes pkt. 5, stk. 3 ikke vil være gældende for nærværende klausul. Klausul 0903 Generelle undtagelser: Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra følgende risici/kategorier af risici: asbest, HIV og AIDS, svangerskabsforebyggende midler, silikonebaserede implantater, RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende midler), human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod, plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine), oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker centralnervesystemet), D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet), svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt genmodificerede organismer. Forsikringen dækker endvidere ikke krav der hidrører fra tobak og tobaksprodukter, ureaformaldehyd, chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være dødbringende), EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic Interference) Samt giftig svamp og råd i bygning eller bygningskonstruktioner for så vidt angår krav rejst i USA/Canada. Klausul 0018 Forsikringens fornyelse Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 17, stk. 2 skal forsikringen fornyes hvert år til hovedforfaldsdato, og forsikringen udløber automatisk uden opsigelse fra nogen af parterne pr. hovedforfaldsdato, medmindre den forinden er blevet fornyet. Tryg forpligter sig til at indlede fornyelsesforhandlinger senest 3 måneder før forsikringsperiodens udløb. Side 9 af 13

10 Klausul 0019 Klausul 0020 Indbyrdes ansvar Forsikringen er udvidet til at dække den sikrede kreds indbyrdes ansvar for tingskade. Opmærksomheden henledes dog på, at dette ikke gælder Retshjælpsforsikringen, se særlige betingelser klausul Skydebanebekendtgørelsen Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skader, der falder ind under Skydebanebekendtgørelsen. For denne dækning gælder der en separat dækningssum. Policens selvrisikobestemmelse vil være gældende for nærværende udvidelse. Se endvidere særlige betingelser klausul Klausul 0021 Klausul 0895 Agility og anden hundeaktivitet Forsikringen er udvidet med en hundeansvarsforsikring i det omfang, at den private hundeansvarsforsikring ved en dokumenteret fejl/forglemmelse ikke er udvidet med figurantdækningen. Forsikringstid ved policeændring Såfremt en til grund for erstatningsansvaret indtruffen forsikringsbegivnhed har relation til udvidelse af policens dækningsomfang i forhold til den tidligere police i Alm. Brand, police nr , er det en betingelse for Trygs erstatningspligt, at forsikringstageren godtgør, at kravet er rejst som defineret i forsikringsbetingelsernes pkt. 9, stk. 2, efter den nævnte ændringdato, når forsikringsbegivenheden har relation til policeændringen. Klausul 0896 Forhøjelse af dækningssummen til DKK pr Såfremt en til grund for erstatningsansvaret indtruffen forsikringsbegivenhed er konstateret før , er det en betingelse for Selskabets erstatningspligt med den forhøjede dækningssum, at forsikringstageren godtgør, at kravet er rejst som defineret i forsikringsbetingelsernes pkt. 9, stk. 2, efter den nævnte ændringsdato. Klausul 0022 Skytteklubber indskydning af jagt rifler Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade, når skydebaner udlejes til jagtforeninger der har behov for at indskyde jagt rifler. Det er et krav for forsikringsdækning, at: - Skydebanen er godkendt til indskydning af jagt rifler, og dokuementation herfor skal forefindes før udlejning af skydebanen sker, og Side 10 af 13

11 - Skytteklubben (udlejer) skal se/modtage dokuementation for, at jagtforeningen har den nødvendige udvidelse af jagtforsikringen for at må skyde på skydebaner. Klausul 0023 Genopladning i skytteforeninger med substitutkrudt (sortkrudtslignende drivmiddel) til ikke-kommercielt brug Det er en betingelse for forsikringsdækning, at "vilkår for opbevaring af røgsvagt krudt og fænghætter til anvendelse ved genopladning af patroner" og "vilkår for genopladning af patroner med røgsvagt krudt" overholdes. Endvidere er det også en betingelse for forsikringsdækning, at den person der udfører genopladningen er godkendt hertil. Klausul 0949 Passageransvar for sejlads med skibe, der medbringer højst 12 passagerer Ansvarsforsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer i skibe, der medbringer højst 12 passagerer i henhold til sølovens 403 a, stk. 1 og 2, jf. lov. nr. 249 af 21. marts 2012 (lov om ændring af søloven) eller fremtidige bestemmelser, der måtte erstatte de nuværende gældende bestemmelser. Denne dækningsudvidelse omfatter ikke erstatningsansvar ved transport af passagerer i national fart med klasse C- og/eller D-passagerskibe. Udvidelsen af ansvarsforsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for personskader og skader på håndbagage forvoldt ved erhvervsmæssig passagertransport og med de dækningssummer, der følger af lov nr. 249 af 21. marts 2012, jf. heri indeholdte henvisning til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørens erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (Athen-forordningen). Tryg forbeholder sig ret til regres i forhold til sikrede, hvor sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at iagttage relevante sikkerhedsforanstaltninger og instruktioner i henhold til de af Søfartsstyrelsen udstedte regler og vejledninger for sejlads for de skibe omfattet af denne klausul. Klausul 0025 Skoler, efterskoler o.l. institutioner Det skal præciseres, at skoler, efterskoler o.l. institutioner ikke er omfattet af denne forsikring. Side 11 af 13

12 Klausul 0026 Netbankforsikring - Elektronisk indbrudstyveri i netbank Forsikringen dækker elektronisk indbrudstyveri i sikredes netbank. Det er en betingelse, at netbanken er tilknyttet sikredes CVR nr. Er der flere sikrede på policen, er det en betingelse, at den enkelte netbank er tilknyttet en af disse sikredes CVR nr. Ved elektronisk indbrudstyveri i netbank forstås, at personer, der ikke er ansat i sikredes virksomhed/forening, stjæler penge ved uautoriseret at tiltvinge sig adgang via netbank i et dansk pengeinstitut. Tyveriet skal være begået i forsikringsperioden. Dækningsomfang Forsikringen omfatter: - Penge, der står på sikredes netbankskonti, herunder på kassekredit, - Renter fra tidspunktet for tyveriet og indtil det opdages. Forsikringen omfatter ikke: - Tab af data, - Tab, der følger af tab af data. Erstatningsbetingelser Retten til erstatning for elektronisk indbrudstyveri i netbank er betinget af; - at der er lidt et tab, - at sikrede anvender den til enhver tid højeste sikring pengeinstituttet kan tilbyde med hensyn til elektroniske kontooverførsler, - at internetforbindelsen er sikret med en selvstændig firewall, antivirusprogram samt beskyttelse mod malware, som automatisk opdateres i sikredes IT-system, - at sikrede har 2-faktor brugergodkendelser ved transaktioner over kr Som 2-faktor brugergodkendelse kan eksempelvis nævnes: o Godkendelse af to medarbejdere, fra hver sin computer, for at kunne gennemføre transaktionen, o Godkendelse af transaktionen via en SMS kode fra banken. - at alle internet programmer, 3. parts programmer (Java, Adobe reader, Flash player, Internet browser, mfl.) holdes kontinuerligt opdateret med seneste version, - at sikredes IT-systemer er sikret med adgangskoder, der som min. består af 8 karakterer og indeholder alle følgende tegn; store bogstaver, små bogstaver samt tal, Side 12 af 13

13 - at adgangskoder skiftes min. hver 3. måned, - at computeren låses, når den forlades, - at hver medarbejder, der har netbanksadgang, har sin egen individuelle kode til sikredes netbank, og at disse koder opbevares, så andre personer ikke har adgang til disse. Når en medarbejder med Netbanksadgang fratræder sin stilling i virksomheden/foreningen, skal medarbejderens Netbanksadgang slettes senest samme dag medarbejderen forlader virksomheden/foreningen. - at eksterne personers netværksadgang foregår via en krypteret linje og at adgangen begrænses til autoriserede brugere og itsystemer, samt at det er muligt at fastslå og verificere identiteten af hver enkelt autoriseret bruger eller udstyr fra hver arbejdsstation eller lokation, hvorfra brugeren søger adgang. Dækningsundtagelser Forsikringen dækker ikke tyveri af sikredes penge, hvis tyveriet skyldes; - underslæb begået af sikredes ansatte/medlemmer, - fejl begået af bankens ansatte, herunder ved medvirken, - brist i bankens sikkerhedsprocedurer eller systemer eller relaterer sig til virksomhedens netbanktransaktioner på mobile enheder (tablets, smartphones og lign.) Forsikringstagers forpligtelser I tilfælde af elektronisk indbrudstyveri skal dette anmeldes til politiet og Tryg uden ugrundet ophold. Straks efter at sikrede har opdaget tyveriet skal han kontakte banken med henblik på at få spærret sine konti. Hvis sikrede bliver opmærksom på, at uvedkommende har fået kendskab til login, adgangskode, nøglekort, sms-kode, backup-løsning eller lignende, som kan bruges til at tiltvinge sig uautoriseret adgang til netbanken, skal han straks spærre for netbanken. Efter et netbanksangreb skal alle adgangskoder til netbank skiftes. Den inficerede netbanks PC skal sættes offline, og må ikke anvendes førend den er undersøgt af en af Tryg dertil godkendt virksomhed. Subsidiær forsikring Nærværende netbankforsikring dækker subsidiært i forhold til en enhver anden tegnet netbankforsikring, hvilket der er taget højde for i præmieberegningen. Side 13 af 13

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere