Servicelovens 103 og 104

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicelovens 103 og 104"

Transkript

1 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser. Dvs., at de kun vil være dækket af loven, hvis de udfører egentligt arbejde, der er af økonomisk værdi for institutionen og til hvis udførelse der ellers måtte antages fremmed arbejdskraft. 1

2 I Social Meddelelse med nr. SM-U-4-95 fremgår det bl.a. fremgår, at en kommune der yder bistand til en social klient i form af arbejdsprøvning / forrevalidering ved deltagelse i et beskæftigelsesprojekt, ikke står i et arbejdsgiverforhold til klienten. En person i arbejdsprøvning / forrevalidering på en arbejdsplads eller en institution er heller ikke antaget til at udføre arbejde i en arbejdsgivers tjeneste, da formålet med opholdet er et andet end at udføre arbejde for institutionen eller arbejdspladsen. 2

3 jf. denne sociale Meddelelse var skader der overgik sådanne klienter derfor som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Men 3

4 Hvis det imidlertid, efter en konkret vurdering, er godtgjort at pågældende under arbejdsprøvningen / forrevalideringen har udført et selvstændigt stykke arbejde af væsentlig nytte for den pågældende virksomhed eller institution, vil tilfældet efter praksis kunne henføres under lov om arbejdsskadeforsikring. 4

5 Gennemgang af jeres spørgsmål. 5

6 Voksen socialpsykiatrien i Varde kommune har forpagtet kantinedriften på Varde Gymnasium der er 3,5 faste stillinger normeret til tilbudet. Stillingerne er delt ud på 5 personer og besat med følgende faggrupper: 2 pædagoger hvoraf den ene også er uddannet køkkenassistent 1 social og sundhedsass. ansat på deltid i fleksjob. 1 håndværksudd. ansat på deltid i fleksjob. ½ afdelingsleder stillingen er p.t ubesat. P.t. er alle ansat under S.L. overenskomst som værkstedsassistenter. Tilbudet er normeret til 13 fuldtidsbrugere. Brugerne visiteres til tilbudet, og en årsplads koster ca kroner for Varde kommune. Brugernes forsørgelsesgrundlag er forskelligt, en del får førtidspension, andre har uafklaret forsørgelsesgrundlag, og er midlertidig forsørget af enten kontanthjælp eller sygedagpenge. De brugere, der kan profitere af at få løn, er aflønnet med ca kr. pr fremmødte time. Ingen brugere arbejder på fuld tid. Arbejdstiden er tilrettelagt ud fra brugernes behov, fra ca timer pr uge, fordelt på 2 5 dage. Tilbudet er et nutidigt beskyttet værksted med det hensyntagen og beskyttende miljø målgruppen har brug for. Tilbudet er oprettet efter servicelovens 103 Kantinen omsætter for ca kr om året. 6

7 Eks. 1. En bruger kommer til skade under arbejdet. A) Han vælter kogende vand ned over sig og får varige men. (Hvem forsikre ham)? Svar: For alle brugere gælder, at hvis deres arbejde har nytteværdi for kantinedriften, så er det socialpsykiatrien under Varde Kommune der har forsikringspligten via Varde Kommune arbejdsskadeforsikringsordning. Det er arbejdsskadestyrelsen der afgør om der er tale om nytteværdi og dermed om skadelidte er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring. 7

8 B) Han skære en sene over i hånden og er invalideret? (Hvem forsikrer ham)? Svar: For alle brugere gælder, at hvis deres arbejde har nytteværdi for kantinedriften, så er det socialpsykiatrien under Varde Kommune der har forsikringspligten via Varde Kommune arbejdsskadeforsikringsordning. Det er arbejdsskadestyrelsen der afgør om der er tale om nytteværdi og dermed om skadelidte er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring. 8

9 Jeg vil også gerne vide hvad og hvordan forsikringen dækker(tabt arbejdsfortjeneste) varige men?? Svar: Varig mén, Erhvervsevnetab, forsøgertabserstatning. Overgangsbeløb ved døsfald, godtgørelse til efterladte og helbredsudgifter, såsom behandlingsudgifter til f.eks. fysioterapeut og psykolog. Der er ikke dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Satser og lignende kan findes på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, link: 9

10 En gang i mellem får vi brugere visiteret der gerne vil arbejde i praktik i private eller offentlig virksomheder. Da målgruppen er meget sårbar, er der ofte tale om meget få timer, med en meget tæt opfølgning fra personalet, både til arbejdsgiver og bruger, opfølgningen sker i virksomheden. Ofte får brugeren ingen løn, eller også aflønnes brugeren af Voksen socialpsykiatrien i Varde Kommune (ca. 18 kr pr. time.). Såfremt der er grundlag kan arbejdsgiveren der ud over give en del af lønnen. Lønnen administreres og udbetales af Voksen socialpsykiatrien i Varde kommune, som efterfølgende sender en regning til virksomheden. Brugeren er stadigvæk visiteret til vores tilbud,(servicelovens 103) og får socialpsykiatrisk bistand og støtte under hele ansættelsesforholdet. Hvilken forsikring dækker disse brugere såfremt de kommer ud for et uheld under arbejdets udførelse, - Varde kommune eller virksomheden? 10

11 Svar: Hvis der er tale om nytteværdi for den private virksomhed, altså det arbejde brugeren udfører har en reel nytteværdi for virksomhedens omsætning eller indtjening, så er det virksomheden som har forsikringspligten og ville skulle anfører personen på det reguleringsskema der skal laves en gang om året. Hvis ikke virksomheden vil dette, kan kommunen tegne en forsikring for denne person via Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, hvor kommunen er administrator men sikrede er virksomheden. 11

12 Hvilken forsikring dækker såfremt en bruger i praktik kommer til at ødelægge en maskine eller noget kostbart hel eller halv-fabrikata? Varde kommune eller virksomheden.? Svar: som udgangspunkt er der ingen forsikring der dækker. Brugeren som er i praktik og skyld i uheldet, skal betragtes som ansat i virksomhedens og er dermed omfattet af virksomhedens egne forsikringer og de dækker ikke skade på egne ting. Varde kommune har ikke en forsikring der dækker. Hvis de der imod var i praktik i henhold til Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats, ville det være kommunens forsikring. Men det er der jo ikke tale om her. 12

13 Værestedet er normeret til 24 visiterede fuldtidsbrugere, dertil kommer et lignende antal åbendelsbrugere, som er u visiterede, og kan komme ind, lige fra gaden. En visiteret fuldtidsplads koster ca kr pr år. De u visiterede pladser er betalt af puljemidler fra staten. Der udbetales ikke løn til nogen af brugerne. Værestedet råder over forskellige værksteder som de visiterede brugere kan bruge. U- visiterede kan benytte sy motion og edb værkstederne. Visiterede kan derudover frekventere vores træ og visevært værksted, - vore kreative værksteder som består af glas tekstil og malerværksted. Der ud over tilbyder Værestedet forskellige aktiviteter der forgår uden for huset, f.eks. idræt, motion,svømning, samt motions cykelture. 13

14 Hvordan er brugerne forsikret hvis: Brugeren mister en finger i rundsaven, - Når der er opsyn/vejledning fra en ansat,? Eller hvis det samme sker og der ikke er opsyn af en ansat? Svar: her er det igen nytteværdibegrebet der er afgørende. Hvis der er tale om nytteværdi, altså det der laves, har en nytteværdi for værkstedet samlede produktion/omsætning, så vil det være inden for Lov om Arbejdsskadeforsikring. 14

15 Brugeren bliver kørt ned under en motions - cykeltur arrangeret af Værestedet.? Svar: her er det et eget ansvar og skadelidte skal selv sørge for forsikring. ingen forsikringspligt eller erstatning fra kommunen. 15

16 Brugeren anvender motionsredskaberne forkert og får en alvorlig rygskade eller lign. Brugeren deltager i et hold, hvor der er opsyn/vejledning fra en ansat.? Svar: Her er det et eget ansvar, men hvis der f.eks. er givet forkert instruktion, vil skadelidte kunne rejse et erstatningskrav mod kommunens generelle ansvarsforsikring. Det er dog ikke ensbetydende med at man får erstatning, som sagt skal institutionen have lavet en fejl for at der er et berettiget erstatningskrav. 16

17 Det samme sker men brugeren benytter selv redskaberne. Svar: Her er det et eget ansvar og skadelidte skal selv sørge for forsikring, ingen forsikringspligt eller erstatning fra kommunen. 17

18 Værestedet har lejet Lundens ekstra opvarmet svømme- bad. Brugeren deltager i den ugentlige svømmetur hvor der også indgår vandgymnastik. Vandgymnastikken ledes af en ansat. Der sker et uheld, og der drukner en bruger. Hvilken forsikring dækker? og hvad dækkes. Svar: her er der tale om eget ansvar, men igen kan skadelidtes pårørende rejse et erstatningskrav, hvis den ansatte har handlet uagtsomt. 18

19 En bruger går et ærinde til købmanden, undervejs bliver han påkørt, - overfaldet, - eller udsat for andre uheld. Det samme sker men med ledsagelse af en ansat? Hvem er forsikringsansvarlig?? Svar: her er der tale om eget ansvar og skadelidte skal selv sørge for forsikring, men igen kan det blive et kommunalt ansvar, hvis den ansatte ledsager har handlet uagtsomt og der på baggrund heraf vil kunne rejses er erstatningskrav. 19

20 103 og 104 brugere som er visiterede har nogle gange til opgave at hente eller køre en anden bruger hjem. Transporten foregår i Værestedets eller Kantinens busser, som er købt afgiftsfri. Er det ok i forhold til forsikringsdækning? Svar: ja, det er ok. Autoforsikringen dækker uanset hvem der kører. 20

21 En ulønnet bruger i et 104 slår græs med Værestedets plæneklipper, plæneklipperen går i stykker, og brugeren kommer til skade, - Hvordan/hvilken forsikring dækker? Svar: Som udgangspunkt skadelidtes eget ansvar, men det vil være institutionens forsikring og ansvar, hvis plæneklipperen var i stykker inden skadelidte startede med at klippe græs. Det er samtidig afgørende om man kunne forsvare at sættes skadelidte til at klippe græs, vurderet ud fra skadelidtes psykiske og fysiske tilstand. 21

22 Samme situation, men brugeren betjener plæneklipperen forkert, og kommer til skade. - Hvordan/hvilken forsikring dækker. Svar: Som udgangspunkt skadelidtes eget ansvar. Det er samtidig afgørende om man kunne forsvare at sættes skadelidte til at klippe græs, vurderet ud fra skadelidtes psykiske og fysiske tilstand. Hvis ikke kan man institutionen ifalde et ansvar. 22

23 Eftersom Varde kommune er selvforsikret på arbejdsskade, vil klienterne på kommunens egne beskyttede værksteder være omfattet af selvforsikringen. KommuneForsikring kan tilbyde at tegne en særskilt police på denne persongruppe til tarifpræmien på kr. (brutto / indeks 2008) pr. klient. 23

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere