Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Årsrapport 2014

2 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Årsrapport 2014

3 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab In dholdsfo rtegn else Side Selskabets navn, ledelse og revision Femårsoversigt 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Den uafbængige revisors erklæringer 7 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 9 Balaneepr Egenkapitalopgorelse 12 Noter 13

4 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Selskabets navn, ledelse og revision Selskabet Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej Frederiksberg C CVR-nr Bestyrelse Allan Buch, Middelfart, formand Jan Nicolai Hansen, Ihisled, næstformand Svend-Erik Andersen, Vejle Alfred Fisker Hansen, Harboore Ulrik Kolle Hansen, Bagenkop Carl Jesper Hermansen, Skagen Palle Heinrich, Mommark Direktion Sejer Christensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling den 18. april 2015

5 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 2 Fcmårsovcrsigt Resultatposter t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Bruttopræmieindlægter Forsikringstekniskrente Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet i regnskabsåret Bmttoerstatningsudgifter(inld. afløb) Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsaftast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Aflobsresultat Balanceposter Forsikringsmæssige hensættelser Egenkapital Aktiver i alt Nogletal Erstatningsprocent 23,7 40,3 61,1 36,1 32,0 Omkostningsprocent 23,3 37,2 40,1 50,9 40,2 Combined ratio 49,5 81,0 104,2 90,0 76,6 Operating ratio 62,2 101,0 120,3 87,6 87,2 Relativt aflobsresultat 12,1 6,7 7,2 7,3 9,0 Egenkapitalforentning (procent) 12,0 1,3 1,2 4,9 1,1 Solvensdækning 8,2 7,9 8,0 7,8 7,8

6 Danske Fiskcrcs Forsikring, gensidigt selskab 3 Ledelsesberetning Danske Fiskeres Forsikring, der i dag tilbyder både arbejdsskade, ulykkes og skibsforsikringer, er et gensidigt selskab, der ejes og fortsat vil være 100% ejet af fiskerne. På denne måde kan selskabet yde den bedste service over for forsikringstagerne. Selvom der enkelte steder kan spores en spæd fremgang i den globale afmatning i erhvervslivet, ligger den in ternationale finanskrise stadig tungt over markedet. Til trods herfor kom Danske Fiskeres Forsikring ud af 2014 med et pænt resultat. Ledelsen finder fortsat, at medlemmerne selvfølgelig skal have del i dette overskud, hvorfor det blev vedtaget, at nedsætte grundpræmien for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for medhjælp pr. 1januar I forbindelse med implementeringen af solvens II forordningen vil der ske flere ændringer af lov om finansiel virksomhed. De overordnede elementer vil være ændring af reglerne om kapital og solvens, ændring af inve steringsreglerne, idet spredning og placeringsregler fjernes og erstattes af et prndent person princip. Endvidere sker der en udvidelse af fit and proper kravet i 64. Implementeringen vil ske i flere tempi, idet visse dele, herunder adgangen til godkendelse af interne modeller, træder i kraft pr. 31. marts 2015, medens den resteren de del af ændringerne først træder i kraft pr. 1. januar økonomisk udvikling Årets resultat udviser et overskud på 1,7 mio. kr. før skat, hvor overskuddet sidste år var på 9,6 mio. kr. Resul tatet er lidt bedre end det budgetterede for 2014, der kalkulerede med et overskud på 1,1 mio. kr. Samlet vurde res resultatet som værende særdeles tilfredsstillende, når der henses til den globale finanskrise. Det forsikringstekniske resultat udviser et overskud på 1,5 mio. kr. mod et overskud på 2,3 mio. kr. året før, hvilket primært skyldes et fald i erstatningsudgifterne. Erstatningsudgifterne for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 19,9 mio. b. mod 21,4 mio. b. foregående år, mens afløbet af skader indtruffet i tidligere år blev en gevinst på 15,7 mio. kr. mod en gevinst på 15,0 mio. kr. foregående år. Erstatningshensættelseme på endnu ikke afgjorte skader udgør i alt 47,2 mio. b. pr. 31. december 2014 mod 51,1 mio. b. foregående år. Erstatningshensættelserne indeholder den nødvendig styrkelse til inmdegåelse af genoptagelser og usikkerheden ved opgørelse af sagshensættelserne. Præmieindtægten udgør 13,3 mio. b. mod 17,8 mio. b. i Faldet skyldes primært, at præmien for den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for medhjælp pr. 1. januar 2014 blev nedsat med 37%.

7 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 4 Ledelsesberetning Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente viser et overskud på 0,4 mio. kr. mod et overskud på 8,1 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til rentefaldet i 2014, hvor der er overført 9,3 mio. kr. til ændring i erstatningshensættelser som følge af ændringen i den diskonteringssats, der anvendes til beregningen af erstatningshensættelser. I overensstemmelse med de nye krav i solvensbekendtgørelsen har Danske Fiskeres Forsikrings ledelse opgjort selskabets individuelle solvensbehov, der for 2014 andrager 39,2 mio. kr. mod 40,9 mio. kr. i Solvens behovet ligger indenfor de grænser, selskabet har til opfyldelse heraf. Basiskapitalen efter fradrag af risikotil læg for skadesforsikringsforpligtelser (tilstrækkelig basiskapital) er opgjort til 130,4 mio. kr. Ved opgørelsen har Danske Fiskeres Forsikring taget hensyn til de forhold, der er beskrevet i vejledning om tilstrækkelig ba siskapital og individuelt solvensbehov. Risikostyring Finansielle risici Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspolitik, som indeholder retningslinier for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den totale risiko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og ovetwågning af risikomål og af kast af investeringeme. Forretningsmæssige risici Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til ale ne at omfatte arbejdsskade-, ulykkes- og skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri. Der foretages løbende vurderinger af risici ved større enkeltstående begivenheder (katastrofer), og der er til imødegåelse af disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som skal dække sådanne større enkeltstående begivenheder, og der er derfor ikke skønnet behov for yderligere reassu rancedækning end den der er tegnet for skibsforsikringen. Usikkerheder vcd indrcgning og måling Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer. Med hensyn til hensættelseme hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Da der er tale om en langhalet forretning, er det ikke muligt at angive et nærmere beløb for usikkerheden. Usikkerheden minimeres ved lø bende oven ågning af hver enkelt sag, samt at afløbsresultatet følges nøje. Fremtiden Àret 2014 er første år efter fusionen mellem Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund og De sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer. Dette år har naturligt budt på mange og spæn dende udfordringer, og der arbejdes løbende med nye tiltag og forbedringer til gavn for vore medlemmer.

8 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 5 Ledelsesberetning Selvom den fulde synergieffekt ved fusionen endnu ikke har vist sig, har sammenlægningen i første omgang haft et positivt aftryk på administrationsomkostningerne. Da Danske Fiskeres Forsikring selv tegne både ar bejdsskade-, ulykkes- samt skibsforsikring, har vore medlemmer den størst mulige medbestemmelsesret, og ved et eventuelt overskud, skal dette ikke deles med en mægler eller et reassuranceselskab. Overskuddet kan udbetales direkte til medlemmerne i form af lavere præmie eller bonus. Danske Fiskeres Forsikrings målsæt ning er derfor, at så meget som muligt af hovedforsikringsforretningen, skal tegnes i medlemmernes eget sel skab. Der arbejdes endvidere intenst på at etablere et samarbejde med andre fiskerejede gensidige forsikringsselska ber, idet vi er overbevist om, at dette initiativ skal være med til at styrke fiskernes egne forsikringsselskaber, og dermed på sigt blive til stor gavn for de danske erhvervsfiskere. Danske Fiskeres Forsikring holder løbende øje med, om der er mulighed for at kunne tilbyde vore medlemmer andre forsikringsprodukter, så vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer en attraktiv forsikring til så favorabel en præmie som mulig. Som nævnt indebærer solvens II direktivet, at investeringsregleme ændres væsentligt. Placerings og spred ningsreglerne afløses afprndent personprincippet, og Finanstilsynet har anmodet bestyrelsen og administratio nen om senest den 1.juli 2015 at indsende en redegørelse herom. På nuværende tidspunkt følges budgettet, og selskabets bestyrelse og direktion forventer et positivt nettoresul tat for Kursændringerne på de finansielle aktiver har siden regnskabsårets udløb og frem til i dag ikke givet anledning til bemærkninger. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til i af årsrapporten. dag, som kunne fonykke vurderingen Resultatdisponering for 2014 t. kr. Årets resultat Overført resultat Til disposition som af bestyrelsen foreslås disponeret således: Overført fra opskrivningshenlæggelser, ejendom -48 Overført resultat

9 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og selskabets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapponen indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 23. marts 2015 Direktion Sejer Christensen Bestyrelse Allan Buch Jan Nicolai Hansen Svend-Erik Andersen (formand) (næstformand) Alfred Fisker Hansen Ulrik Kølle Hansen Carl Jesper Hermansen Palle Heinrich

10 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 7 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt forbund Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter. Àrsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi gelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ sentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder ne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfat ter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu sion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret I. januar de cember 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

11 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 8 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæsi ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderli gere handlinger i tillæg til den udførte revision afårsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsregnskabet. ledelsesberetningen er i overensstemmelse med København, den 23. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Keld Danielsen statsautoriseret revisor Stinus Andersen statsautoriseret revisor

12 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 9 Resultatopgorelse Forsikringsvirksomhed Note t. kr. t. kr. Prærniein dtægter Bwttopræmieindtægter Afgivne præmieindlægter Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtagen genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Erhvervelsesomkostninger, provisioner Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Renteindtægter og udbytte mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed lnvestcringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser lnvesteringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre omkostninger Resultat for skat Skat Årets Resultat Totalindkomstopgorelse Årets resultat Anden totalindkomst Årets totalindkomst Resultatdisponeringen fremgår af ledelsesberetningen.

13 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 10 Balance pr Note t. kr. t. kr. Driftsmidler Domicilejendom Materielle aktiver i alt Kapitalandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Udskudt skat (skatteaktiv) Likwide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningspos[er Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

14 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 11 Balance pr Note t. kr. t. kr Opskrivningshenlæggelse, ejendom Henlæggelse til katastrofefond Overført resultat Egenkapital i alt Erstatningshensættelser Hensættelser for løbende ydelser Hensættclser til forsikringskontrakter i alt Gæld til forsikringstagere 0 0 Selskabsskal Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Sikkerhedsstilllelser 13 Folsomhedsoplysninger 16 Ledelseshverv 17 øvrige noter Eventualforpligtelser: Ingen

15 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 12 Egenkapitalopgorcise Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr Selskabet beregnede basiskapital og kapitalkrav udgør følgende beløb: Egenkapital, jf. ovenfor Tilbagefort skatteaktiv Basiskapital Kapitalkrav

16 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 13 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til Principper for indregning Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Regnskabsmæssige skøn Der er anvendt regnskabsmæssige skøn ved opgørelsen af værdien af visse aktiver og forpligtelser, herunder specielt erstatningshensættelseme. Resultat af forsikringsvirksomhed Præmieindtægten for arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring er opgjort på grundlag af indgåede beman dingslister for det enkelte regnskabsår. Den opgjorte præmieindlægt er herefter reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer. Præmieindtægten vedrørende skibsforsikring omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genfor sikring afgivne præmier reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer. Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringemes dækningsperiode, som alle udløber på balancetidspunktet. Forsikringsteknisk rente Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteaficast (forsikringsteknisk ren te) til resultat af forsikringsvirksomhed. Renteaficastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsik ringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes den løbetidsafbængige sats som anvendes til diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser. Den del af årets ændring af erstatningshensættelseme, der kan henføres til diskontering af hensættelser, fradra ges i det beregnede renteaficast. Erstatningsudgifter indeholder årets betalte erstatninger og renteydelser reguleret for bevægelseme i ningshensættelserne svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. erstat

17 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 14 Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelseme ved regnskabsårets begyndelse. I erstatningsudgifteme indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostnin ger henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug beregnet på medarbejderressourcer. Den del af erstatningsudgifterne, der kan henføres til diskontering, overføres til den forsikringstekniske rente, mens den del, der kan henføres til ændret diskonteringsrente, overføres til kursreguleringer. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse afforsik ringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringemes tegning. I de forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejendommens driftsresultat samt afskrivninger. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret. Investeringsaftast efter forsikringsteknisk rente Renter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og udbytte. Kursreguleringer Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på obligationer og aktier samt gevinster og tab ved udtræk ning af obligationer indgår under kursreguleringer. Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af obligationer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede obligationer er erhvervet i regnskabsåret. Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Flandelson*ostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgiftsfores under denne post i resultatop gørelsen. Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver omfatter herudover gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen afinvesteringsaktiverne. Skat Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Aktuel skat er beregnet på basis afacontoskatteordningen.

18 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 15 Udskudt skat er hensat med 23,5% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og passiver. Negative forskelle og skattemæssige underskud (skatteaktiver) medtages i op gørelsen af udskudt skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremtiden og kun med den værdi, hvortil de forventes udnyttet. Balancen Domicilejendom værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinier om afkastmetoden. hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordi nære ddfisbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav. Der foretages afskrivning af ejendommen over dennes skønnede brugstid, som er fastsat til 50 år. Der foretages ikke afskrivning på grund. Ved fastlæggelse af afskrivningsgwndlag er indregnet restværdi ved udgangen af brugstiden. Opskrivning af ejendommens værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, med mindre opskrivninger modsvarer tidligere nedskrivninger, som er foretaget over resultatopgorelsen. Ned skrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres via resultatopgorelsen. Andre finansielle investeringsaktiver Borsnoterede obligationer værdiansættes til den på balancetidspunktet senest noterede borskurs for alle hand ler. Udtrukne obligationer værdiansættes dog til pan. Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen. optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien afafregningspnisen. Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpnis med fradrag for hensættelse til tabsrisiei, opgjort på grund lag af en individuel vurdering af tilgodehavendeme. Driftsmidler indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, baseret påfølgende vurdering afaktivemes forventede brugstider: Inventar og edb mv. 5 år Periodeafgrænsningsposter omfatter udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører efter følgende regnskabsår. Erstatningshensættelser omfatter beløb hensat til dækning af kendte, men endnu ikke afviklede erstatninger samt beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte arbejdsskader (IBNR-hensættelse). Hensættel seme opgøres som sag for sag hensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysnin

19 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 16 ger på opgørelsestidspunktet. Fler-udover hensættes beløb til dækning af for-ventede erstatningsudgifter som følge af genoptagelser og forhøjelser mv. af tidligere afgjorte sager (IBNER-hensættelse). I erstatningshensættelseme indgår endvidere direkte og indirekte omkostninger, som efter bedste skøn foiwen tes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningshensættelseme. Erstatningshensættelseme diskonteres med den variable rentestruktur, som løbende fastsættes af Finanstilsynet er anvendt rentekuiwe offentliggjort affinanstilsynet. De væsentligste forudsætninger og skøn, der anvendes ved opgørelsen af erstatningshensættelseme, er foruden erstatningsbeløb betalingsstrom ved udbetaling og forventede omkostninger til færdigbehandling af erstat ningskravet. Hensættelser for lobende ydelser omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelseme er opgjort med den variable rentestruktur som løbende fastsættes af Finans tilsynet. I 2014 er anvendt rentekurven offentliggjort af Finanstilsynet, med korrektion for forventninger til lontalsudvikling.

20 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 17 Noter 2. Præmieindtægter Arbejdsskade Ulykkesfor- Soforsik Forsikring sikring ring Ialt t. kr. t. kr. t. kr. t. kr Opkrævet præmie, Danmark Præmieindtægter Erstatningsudgifter Forsikringsmæssigedriftsomkostninger Resultat afgenforsikring Forsikringsteknisk rente I Forsikringsteknisk resultat Antal skader Erstatninger gennemsnitligt Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget 0,10 0,07-0,09 Antal forsikringer, soforsikring Erstatningsfrekvens, soforsikring 0,229 0, Antal skader Erstatningergennemsnitligt Erstatningsfrekvens afantal helårsbeskæftiget 0,12 0,07-0,10 Antal forsikringer, soforsikring Erstatningsfrekvens, soforsikring 0,204 0,204 Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arbejdsskadeforsikringer og ulykkesforsikringer for per soner beskæftiget ved dansk erhvervsfiskeri samt forsikring af fiskefadojer t.kr. t.kr. 3. Resultat af genforsikring Afgivne forsikringspræmier Modtagen genforsikringsdækning 0 0 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

21 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab I 8 Noter t.kr. t.kr. 4. Forsikringsteknisk rente Renteaficast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser over ført fra investeringsvirksomhed Ændring i erstatningshensættelse som følge afdiskontering Ændring i erstatningshensættelser Ændring i erstatningshensættelser Ændring i hensættelser for løbende ydelser Ændring i hensættelse vedr, ændring afdiskonteringssats overført til kursregulering Ændring af hensættelser som følge af diskontering overført til for sikringsteknisk rente Administrationsomkostninger Lønninger og honorar mv Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger i alt Andre administrationsomkostninger Afskrivninger, ejendom Afskrivninger på inventar og edb-anlæg Omkostninger til fratrædelser i forbindelse med fusionen Lonsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger Af administrationsomkostningeme udgør det samlede vederlag til: Bestyrelsen Direktionen Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab har i 2014 gennemsnitligt beskæftiget 5,2 personer (2013: 8,2 personer).

22 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 19 Noter Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2014 Bestyrelse: Allan Buch, formand Jan Nicolai Flansen, næstformand Carl Jesper Hermansen Palle Heinrich Ulrik Kølle Hansen Svend-Erik Andersen Direktion: Sejer Christensen, direktør 190 1kr. (2013: 181 t.kr.) 95 t.kr. (2013: 61 t.kr.) 65 t.kr. (2013: 46 t.kr.) 65 t.kr. (2013: 15 1kr.) 65 1kr. (2013: 49 t.kr.) 65 t.kr. (2013: 46 t.kr.) kr. (2013: t. b.) Selskabets direktion og bestyrelsen har alene fast løn t.kr. t.kr. Honorar til generalforsamlingsvalgle revisorer: Deloitte: Honorar for lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Honorar for skatterådgivning 6 25 Andre ydelser Renteindtægter og udbytte mv. Renter, bank- og girobeholdninger 4 5 Renter, obligationsbeholdning Udbytte aktiebeholdning øvrige renter

23 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab 20 Noter t.kr. t.kr. 8. Kursreguleringer Obligationer (urealiseret) Obligationer (realiseret) Aktier (urealiseret) Aktier (realiseret) Va!utakursreguleringer (urealiseret) Valutakursreguleringer (realiseret) Effekt ændring erstatningshensættelse vedr, ændret diskonteringssats som fordeles således: Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver Ændring vedr. diskonteringssats Andre omkostninger Omkostninger i forbindelse med fusionen Skat Aktuel selskabsskat Regulering vedrørende zendring af udskudt skat Der er betalt selskabsskat med kr. i regnskabsåret. Effektiv skat 24,5% af resultat før skat Bundfradrag Ændret indregning, skatteaktiv 0 0 øvrige reguleringer, investeringsaktiver m.m

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej Frederiksberg C CVR-nr Årsrapport 2015

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej Frederiksberg C CVR-nr Årsrapport 2015 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Platanvej 12 1810 Frederiksberg C CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2015 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2012

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2012 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2012 Ulylckesforsikringsforbnndet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund Indhoidsfortegnelse Side Selskabets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612. Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612. Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 30juni 2016 Ind hol dsfo rtegnels e Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Ledelsesberetning Ledelsespåtegning 2 3

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Ulykkesforsikringsforbun det for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2011

Ulykkesforsikringsforbun det for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2011 Ulykkesforsikringsforbun det for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2011 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, Gensidigt Forbund Indhoidsfortegnelse Selskabets navn,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere