Finans, forsikring og videnservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finans, forsikring og videnservice"

Transkript

1 SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV I NORDJYLLAND

2 FREMKOM NY ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV Fokus på fremtidens kompetencebehov er afgørende for den fremtidige udvikling og vækst i Nordjylland. Derfor er det er med stor glæde, at vi præsenterer resultaterne af den nye FremKom 2-analyse. Den første blev offentliggjort første gang i 2008, hvor den gav et billede af det fremtidige kompetencebehov for halvdelen af den nordjyske arbejdsstyrke. FremKom 2 går skridtet videre og giver et billede af fremtidens kompetencebehov for ledere og medarbejdere i hele Region Nordjylland. For at give et godt bud på, hvilke kompetencer, der bliver centrale inden for eksempelvis fødevareområdet, byggeri og offentlig forvaltning har vi med hjælp fra et konsulentfirma været rundt i hele Nordjylland for at tale med ledere og eksperter i både private virksomheder og offentlige organisationer. Resultatet er spændende læsning, som giver stof til eftertanke og gode input til både de, der udbyder og efterspørger kompetenceudvikling. Interessant er det især at se, hvorledes der på tværs af brancher og sektorer i stadig stigende grad efterspørges både stærke faglige og stærke personlige kompetencer. Der er stor opbakning omkring FremKom i Nordjylland, hvor strategiske aktører inden for erhvervs-, uddannelses og beskæftigelsesområdet har samarbejdet omkring at få realiseret FremKom 2-analysen. Det er med til at skabe en sammenhængende indsats, hvor vi samarbejder omkring at løse de udfordringer, som vi har i Nordjylland. Med FremKom 2-analysen er der skabt et godt grundlag for en debat om Nordjyllands udfordringer i forhold til at sikre, at arbejdsstyrken også har de rette kompetencer om fem år. Dernæst også en diskussion af, hvordan vi sammen og hver for sig kan handle på den nye viden, som vi har fået. FremKom 2-analysens resultater kan frit hentes på FremKom s hjemmeside Ulla Astman Formand Vækstforum Nordjylland Erik H. Andersen Formand Det Regionale Beskæftigelsesråd

3 INDHOLD 1.1 Indledning Opsummering Finans- og vidensservicesektoren i Nordjylland Arbejdskraft- og kompetencebehov Kompetencebehovet Kompetencemæssige udfordringer... 14

4 1.1 INDLEDNING I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for finans- og vidensservicesektoren i Nordjylland. Publikationen er del af en større analyse under det såkaldte FremKom 2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland. FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. Hvor FremKom 1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov indenfor seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker Fremkom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer¹. Projektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og samtidig set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står overfor. Udover at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejdskraft- og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger af kommuner, der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporter kan frit downloades på Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Region Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været inddraget i analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper og workshop. FINANS- OG VIDENSSERVICESEKTOREN ER DE- FINERET SOM VIRKSOMHEDER, DER BESKÆF- TIGER SIG MED FINANSIELLE TRANSAKTIONER OG INVESTERINGER, HERUNDER PENGE- OG RE- ALKREDITINSTITUTTER, HOLDING-SELSKABER, KAPITALFONDE MV., SAMT VIRKSOMHEDER, DER LEVERER OG/ELLER ADMINISTRERER FOR- SIKRING OG PENSION. SEKTOREN OMFATTER DESUDEN VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGET MED VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG ANALYSE. Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data via følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview med brancheeksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offentlige arbejdsgivere i hele regionen. Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på de 16 brancher og de fire oplande. Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. ¹ Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sektorrapport for Øvrig produktion, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke passer ind under de andre sektorer. 4 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

5 1.2 OPSUMMERING Kort opsummeret viser sektorrapporten for den nordjyske finans- og vidensservicesektor at: Finans- og vidensservicesektoren er rent beskæftigelsesmæssigt en af de mindre sektorer i Region Nordjylland. Behovet for vidensserviceydelser, rådgivning, marketing, reklame m.v. vil uden dog tvivl øges i regionen i de kommende år og medføre, at vidensserviceerhvervenes betydning vil vokse i regionen. Finans- og vidensservicesektoren ser således også ud til at ville opleve en moderat vækst i antallet af beskæftigede frem til Det tyder dog på, at finanssektoren isoleret set vil opleve et lille fald i antallet af ansatte, hvilket skyldes en tendens til at lukke mindre filialer samt effektiviseringer som følge af digitalisering og mobil- og onlineløsninger. Sektoren er karakteriseret ved at beskæftige mange med videregående uddannelser og meget få ufaglærte. Inden for finanssektoren er desuden en del faglærte, der er uddannet gennem en traditionel elevuddannelse. Her mener flere eksperter dog, at finansøkonomer, som er en kort videregående uddannelse, i stigende grad vil blive efterspurgt på bekostning af elevuddannede. Generelt set tyder meget på, at det især vil være efterspørgslen efter arbejdskraft med videregående uddannelser, der vil stige. Inden for de mere specifikke kompetencer har både finans- og rådgivningsvirksomheder fremhævet, at kompetencer og viden relateret til internationale regelsæt og krav særligt i forhold til EU i stigende grad vil blive efterspurgt. Inden for finanssektoren har de interviewede virksomheder desuden understreget, at kompetencer inden for risikostyring og regnskabsregler vil være meget efterspurgte på de kommende år. Generelt set forventer de interviewede finans- og vidensservicevirksomheder ikke at få problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft de kommende år. Inden for finanssektoren kæmper man dog med et dårligt image, der er opstået under finanskrisen. Dette har først og fremmest betydet en væsentligt forringet arbejdsglæde for mange af de ansatte, der har arbejdet i sektoren i mange år og traditionelt har været stolte af deres arbejde. Nogle banker kan også rapportere om et fald i antallet af kvalificerede ansøgere til elevpladser, hvilket bekymrer dem. Inden for både finans og vidensservice gælder det desuden, at det allerede i dag er vanskeligt at skaffe specialister. Rent kvantitativt fylder specialisterne ikke meget i det samlede rekrutteringsbehov, men de er som oftest meget svære at erstatte og udfylder strategiske funktioner i virksomhederne. Særligt de virksomheder, som ligger i regionens udkantsområder, hvor der er langt til både Aalborg og Aarhus, har allerede i dag store udfordringer ved at skaffe specialister. 1.3 FINANS- OG VIDENS- SERVICESEKTOREN I NORDJYLLAND Med omkring ansatte er finans- og vidensservicesektoren rent beskæftigelsesmæssigt en af de mindre sektorer i Region Nordjylland. Selve vidensserviceerhvervene som ingeniørrådgivning, management konsulenter, revision, juridisk rådgivning og marketing er ikke så stærkt repræsenteret i Region Nordjylland, og mange af de dominerende rådgivnings-, konsulent- og marketinghuse har i dag hovedkontorer i Aarhus og København. Behovet for vidensserviceydelser, rådgivning, marketing, reklame m.v. vil uden dog tvivl øges i regionen i de kommende år og medføre, at vidensserviceerhvervenes betydning vil vokse i regionen. Mest sandsynligt er det, at regionens vidensserviceerhverv særligt vil kunne vokse op omkring regionens eksisterende styrkepositioner inden for bl.a. IKT, byggeri, fødevarer og energiteknologi, hvor regionen i dag har en række vigtige produktionsvirksomheder. I FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 5

6 6 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

7 relation til vidensservice og fødevarer bør det desuden fremhæves, at der i regionen er forholdsvist mange beskæftigede inden for landbrugsrådgivning. Regionens to store landboforeninger Agri Nord og Landbonord beskæftiger alene tilsammen omkring 450 personer og er således begge blandt regionens største rådgivningsvirksomheder. Inden for finans har regionen med Spar Nord, der er Danmarks femtestørste bank, en vigtig spiller og jobskaber. Blandt de vigtigste tendenser inden for finanssektoren er en bevægelse mod færre og større enheder, digitalisering af interne såvel som eksterne processer (herunder bl.a. netbanking og mobilbetalinger) samt øget fokus på risikohåndtering og det administrative og juridiske setup som følge af den øgede regulering af finanssektoren. For de mange små lokale banker og sparekasser i regionen vil fokus de kommende år mere være på konsolidering end vækst. Finanskrisen har ramt mange af de små banker og sparekasser hårdt og flere af dem har på den baggrund valgt at gå tilbage til kirketårnsprincippet, hvor de holder sig til de kunder, de så og sige kan se fra kirketårnet. Sagt på en anden måde betyder det, at de udelukkende satser på at være lokale banker i et klart defineret nærområde. En klar tendens inden for både finans og vidensservice er desuden, at sektoren vil koncentreres yderligere i Aalborg i fremtiden, da det i høj grad er her, at den højt kvalificerede arbejdskraft er bosat, ligesom der er gode transportforbindelser til København og Aarhus, hvilket betyder meget i forhold til kunder og samarbejdspartnere uden for regionen. 1.4 ARBEJDSKRAFT- OG KOMPETENCEBEHOV Finans- og vidensservicesektoren ser i Nordjylland ud til at ville opleve en moderat vækst i antallet af beskæftigede frem til De registerbaserede fremskrivninger viser således en stigning i antallet af beskæftigede fra omkring personer i 2011 til i 2016 svarende til en stigning på 1% (se figur 1 og tabel 1). De interviewede finans- og vidensserviceeksperter tror også på en moderat fremgang for sektoren samlet set. De mener dog, at finanssektoren isoleret set vil opleve et lille fald i antallet af ansatte, hvilket skyldes en tendens til at lukke de mindre filialer samt effektiviseringer som følge af digitalisering, og at kunder i stigende grad gør brug af netbank og mobilløsninger. Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for Finans- og vidensservice i Nordjylland (antal ansatte) Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Turismeforskning 2010 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 7

8 Selvom en vækst i beskæftigelsen på 1% umiddelbart virker meget moderat, skal det sammenlignes med, at mange andre af regionens sektorer vil opleve et forholdsvist markant fald i beskæftigelsen i samme periode (se tabel 1) Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer Sektor Antal ansatte 2011 Antal efterspurgte ansatte 2016 Ændring i procent +/- Fødevarer og støtteerhverv ,0% Møbel, beklædning og støtteerhverv ,8% Kultur, turisme og event ,1% Oplevelsesindustri ,5% IKT ,9% Energi og miljø og støtteerhverv ,6% Transport og støtteerhverv ,8% Byggeri og støtteerhverv ,2% Metalindustri ,6% Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico ,2% Finans, forsikring og videnservice ,0% Handel og forretningsservice i øvrigt ,4% Øvrig produktion ,4% Uddannelse ,8% Pleje og omsorg ,5% Offentlig administration og organisationer ,9% Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/ Oxford Research 2010 I den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvor 800 af regionens virksomheder blandt andet blev spurgt ind til deres forventninger til vækst, lader finans- og vidensservicevirksomhedernes forventninger til vækst til at være en anelse mere skeptiske end de registerbaserede fremskrivninger. Kun 38% af virksomhederne forventer i høj eller nogen grad at vækste i antallet af ansatte. Dette gør samtidig finans- og vidensservicevirksomhederne til nogle af de mest skeptiske i spørgeskemaundersøgelsen. 8 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

9 Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016? 35% 30,9 30% 25 25% 22,1 20% 15% 13,2 10% 8,8 5% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke, vi forventer at være det samme antal som i dag Slet ikke, vi forventer at være færre ansatte end i dag Kilde: Oxford Research 2011 Vækst vil primært ske inden for regionen I spørgeskemaundersøgelsen blev virksomhederne ligeledes spurgt om, hvor de rent geografisk primært forventer at vækste inden for de næste fem år. Som figur 3 viser, forventer virksomhederne inden for finans- og vidensservice, at deres vækst de næste fem år primært vil ske i Region Nordjylland. Finans- og videns servicevirksomhederne adskiller sig dog fra gennemsnittet af de adspurgte virksomheder ved, at hele 32,4% mener, at de primært vil vækste andre steder i Danmark end i Region Nordjylland. Dette hænger formentlig sammen med, at mange af finansog videns servicevirksomhederne netop har hovedkontorer uden for Region Nordjylland, samtidig med at markedet for finans- og vidensserviceydelser stadig er relativt begrænset i regionen. Figur 3 Hvis din virksomhed vækster inden for fem år, hvor forventer du primært, at det vil ske? 70% 60% 58,8 50% 40% 30% 32,4 20% 10% 0% I Region Nordjylland Andre steder i Danmark I Vesteuropa I Østeuropa Uden for Europa 0 2,9 0 Kilde: Oxford Research 2011 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 9

10 1.4.1 KOMPETENCEBEHOVET Finans- og vidensservicesektoren er karakteriseret ved at beskæftige mange med videregående uddannelser og meget få ufaglærte. Inden for finanssektoren er desuden en del faglærte, der er uddannet gennem en traditionel elevuddannelse. Her mener flere eksperter dog, at finansøkonomer, som er en kort videregående uddannelse, i stigende grad vil blive efterspurgt på bekostning af elevuddannede. Blandt de interviewede finansvirksomheder, er der dog delte meninger om dette. Nogle foretrækker stadig elevuddannede frem for finansøkonomer, da de personlige, sociale kompetencer og relationer til kunderne vægter meget, og elevuddannelsen efter deres mening er bedre på disse områder. Generelt set tyder meget dog på, at det især vil være efterspørgslen efter arbejdskraft med videregående uddannelser, der vil stige. Også inden for finanssektoren fremhæves det, at der stilles højere og højere krav til de ansattes faglige og teoretiske niveau. Dette skyldes bl.a., at opgaverne bliver mere og mere komplicerede, men også at det er vigtigt i forbindelse med rådgivning, det være sig finansiel, juridisk eller lign., at kunne matche kundernes stigende uddannelsesniveau. Ud over et højere uddannelsesniveau er de kompetencer, som flest finans- og vidensservicevirksomheder vil efterspørge, typisk de mere personlige kompetencer som fleksibilitet, serviceorientering og forretningsforståelse efterfulgt af kreativitet og evnen til at være innovativ samt selvledelse og teamwork (se figur 4) 10 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

11 Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016? Fleksibilitet 75 16,2 Serviceorientering/serviceminded 70,6 14,7 Forretningsforståelse 55,9 29,4 Kreativitet og evnen til at være innovativ 48,5 35,3 Selvledelse 50 32,4 Teamwork Evnen til at indgå og aktivt bruge faglige og forretningsmæssige netværk 51,5 58,8 29,4 23,5 Økonomiske kompetencer 33,8 45,6 IKT brugerniveau 47,1 29,4 Tværfaglighed og kendskab til flere brancher 20,6 42,6 Sprog og interkulturel forståelse 17,6 35,3 Viden om sundhed, miljø og klima 11,8 33,8 IKT ekspert/udviklerniveau 11,8 27,9 Juridiske kompetencer 11,8 26,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research 2011 En af de interviewede vidensservicevirksomheder fremhæver netop, at de fremover vil have et øget fokus på de personlige kompetencer. Dette skyldes blandt andet, at deres rådgivere i stigende grad skal være proaktive overfor kunder og selv stå for salg. Dette kræver, at rådgiverne er udadvendte og gode til at kommunikere med kunderne: I forhold til kompetencer er det især de personlige kompetencer som at være udadvendt og proaktiv i forhold til kunder, som i stigende grad er nødvendigt for vores rådgivere. De skal selv i højere grad drive salget over for kunderne. Krisen har kun gjort behovet for at være opsøgende og proaktive overfor potentielle kunder endnu større. HR ansvarlig, rådgivningsvirksomhed i Region Nordjylland FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 11

12 Inden for de mere specifikke kompetencer har både finans- og rådgivningsvirksomheder fremhævet, at kompetencer og viden relateret til internationale regelsæt og krav særligt i forhold til EU i stigende grad vil blive efterspurgt. En af de interviewede banker har eksempelvis inden for det seneste år oprettet en ny jobfunktion med fokus på compliance altså efterlevelse af EUkrav. Sektorens efterspørgsel efter gode projektledelses- og kommunikationsevner er allerede markant i dag, men vil også stige i den nærmeste fremtid. På ledelsesniveau er det især dybdegående faglig/branchespecifik viden, evnen til at skabe netværk og alliancer samt økonomiske og finansielle kompetencer, der vil blive efterspurgt. Innovationsledelse og strategisk viden om IKT ligger dog også højt på listen. Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016? Dybdegående faglig/branchespecifik viden 60,3 25 Evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer 50 35,3 Økonomiske og finansielle kompetencer 58,8 25 Entreprenuerskab (evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativ og projekter) 33,8 42,6 Innovationsledelse (ledelse og styring af innovationsog udviklingprocesser) 19,1 54,4 Viden om IKT 33,8 33,8 Viden om sundhed, miljø og klima Supply chain management/styring af underleverandør/ leverandørnetværk Mangfoldighedsledelse (ledelse af personer med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde) Juridiske kompetencer 10,3 5,9 10,3 14,7 41,2 39,7 27,9 22,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research 2011 Inden for finanssektoren har de interviewede virksomheder desuden understreget, at kompetencer inden for risikostyring og regnskabsregler vil være meget efterspurgte på ledelsesniveau de kommende år. Dette skyldes bl.a. de skærpede internationale såvel som nationale krav til finanssektoren oven på finanskrisen. Kompetenceudvikling og efteruddannelse De interviewede virksomheder inden for finans og vidensservice arbejder alle forholdsvis systematisk med kompetenceudvikling og efteruddannelse og har bl.a. en del faste opkvalificeringsforløb til nye medarbejdere afhængig af deres erfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Der er generelt stor forskel på, hvad de enkelte vidensservicevirksomheder efterspørger på efteruddannelsesområdet, men flere virksomheder har nævnt, at det bl.a. er inden for miljø samt EU-regler og lovgivning, at de bruger mange ressourcer. Inden for finanssektoren er det især HD-uddannelser og diverse finansielle kurser fra Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg. Også her nævnes EU og anden international lovgivning som et emne, der har skabt øget behov for efteruddannelse. En meget stor del af efteruddannelsesbehovet inden for finansog vidensservice sektoren er specialiseret, og kurser erhverves derfor som oftest uden for regionen. Virksomhederne anser dog ikke dette for et problem og mener ikke, det vil være realistisk at tilbyde kurserne i regionen på grund af mangel på kritisk masse. 12 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

13 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 13

14 1.5 KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER Generelt set forventer de interviewede finans- og vidensservicevirksomheder ikke at få problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft de kommende år. Dette hænger formentlig delvist sammen med virksomhedernes forholdsvist moderate forventninger til vækst, samtidig med at krisen har gjort udbuddet af arbejdskraft større. Inden for finanssektoren kæmper man dog med et dårligt image, der opstået under finanskrisen. Dette har først og fremmest betydet en væsentligt forringet arbejdsglæde for mange af de ansatte, der har arbejdet i sektoren i mange år og traditionelt har været stolte af deres arbejde. Nogle banker kan også rapportere om et fald i antallet af kvalificerede ansøgere til elevpladser, hvilket bekymrer dem. Inden for vidensserviceområdet nævner nogle, at det er svært at rekruttere agronomer i regionen. Agronomer arbejder typisk indenfor landbrugsrådgivning, som er et markant vidensserviceområde i regionen. De fleste bliver uddannet fra KU Life i København, og det er derfor meget svært at få folk til at flytte regionen, hvis de ikke har nogle familiære bånd til området. Der er dog for et par år siden åbnet en agronomuddannelse ved Aarhus Universitet, hvilket på sigt formentligt vil gøre det lettere for nordjyske vidensservicevirksomheder at rekruttere agronomer. Inden for både finans og vidensservice gælder det desuden, at det allerede i dag er vanskeligt at skaffe specialister. Rent kvantitativt fylder specialisterne ikke meget i det samlede rekrutteringsbehov, men de er som oftest meget svære at erstatte og udfylder strategiske funktioner i virksomhederne. Særligt de virksomheder, som ligger i regionens udkantsområder, hvor der er langt til både Aalborg og Aarhus, har allerede i dag store udfordringer med at skaffe specialister. En del af de interviewede virksomheder, som har filialer eller salgskontorer i Aarhus og København, har dog forsøgt at løse problemet ved at ansætte specialister på disse kontorer, ligesom nogle lokalbanker satser på at oplære elever fra lokalområdet, da sandsynligheden for at disse bliver boende i området er større. Generelt er vi godt tilfreds med kvaliteten af arbejdskraften i Nordjylland. Men det er reelt set en stor udfordring for os at rekruttere den fornødne arbejdskraft på grund af vores isolerede placering. De eneste byer, det er realistisk at pendle fra, er Thy og Thisted, og det er stadigvæk små byer. Endnu sværere er det, når vi skal rekruttere specialister. Som noget nyt er vi begyndt at tilbyde nogle specialister at få arbejdssted i vores afdeling i Aarhus, selvom det er ting for hovedkontoret, de laver. Dette gør det bare lidt nemmere at rekruttere specialister. En anden strategi er, at vi forsøger selv at have mange lokale elever og på den måde sikre os lokalt forankret arbejdskraft. Direktør, bank i Thy-Mors området 14 FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE

15 I forlængelse af dette fremhæver mange af finans- og vidensservicevirksomhederne det vigtige i at have en god og effektiv infrastruktur i regionen. Mange finans- og vidensservice virksomheder i regionen har i dag mange medarbejdere, der hver dag pendler til arbejdet fra Aalborg eller fra nogle af de større byer uden for regionen som Aarhus, Randers og Viborg: Jeg må også understrege vigtigheden af en god infrastruktur i regionen. Vi har selv en del medarbejdere, der pendler fra Aalborg og Aarhus hver dag. Men vi ligger også godt lige i nærheden af motorvejen. Lufthavnen er også utrolig vigtig. Det er vores klare fornemmelse, at det betyder meget i forhold til at få højtuddannede til at bosætte sig i regionen, at der er gode forbindelser til eksempelvis Købehavn. Direktør, bank i Thy-Mors området Lokale uddannelsesmuligheder som folkeskoler og gymnasier bliver også fremhævet af finans- og vidensservicevirksomhederne i regionens udkantsområder som værende yderst vigtige i forhold til at rekruttere højtuddannede. Dette skyldes, at de højtuddannedes typisk er meget bevidste om, hvilke skole- og uddannelsesmuligheder, der er for deres børn i lokalområdet. I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for finans og vidensservice i Region Nordjylland. FINANS- OG VIDENSSERVICE- SEKTORENS VÆSENTLIGSTE KOMPETENCEMÆSSIGE UDFORDRINGER: Generelt set forventer de interviewede finans- og vidensservicevirksomheder ikke at få problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft de kommende år. Inden for finanssektoren kæmper man dog med et dårligt image, der opstået i kølevandet på finanskrisen. Dette har betydet en væsentligt forringet arbejdsglæde for mange af de ansatte, der har arbejdet i sektoren i mange år, samt et faldende antal kvalificerede ansøgere til elevpladser i nogle banker. Inden for både finans og vidensservice gælder det desuden, at det allerede i dag er vanskeligt at skaffe specialister. Inden for vidensserviceområdet nævner nogle blandt andet, at det er svært at rekruttere agronomer i regionen. FINANS, FORSIKRING OG VIDENSERVICE 15

16 Kolofon Udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling Analyse: Oxford Research A/S Design og layout: Weltklasse reklame + pr Tryk: Vester Kopi A/S 1. oplag Januar 2012 Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf Mail: Web:

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 2 Salget mod 2020 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 Resume... 8 Baggrund for analysen... 11 Formål... 12 1.0 Metode og datagrundlag... 13 1.1.1 Deskstudy af relevante

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere