Erhvervskodefortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervskodefortegnelse"

Transkript

1 Erhvervskodefortegnelse

2 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering, husdyravl, blandet drift, serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst samt jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 02 Skovbrug og skovning Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter, skovning, indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer, serviceydelser til skovbrug 03 Fiskeri og akvakultur Havfiskeri, ferskvandsfiskeri, havbrug og ferskvandsbrug 05 Indvinding af kul og brunkul Indvinding af brunkul, stenkul 06 Indvinding af råolie og naturgas Indvinding af råolie, naturgas 07 Brydning af metalmalme Brydning af jernmalm, ikke-jernholdige metalmalme 08 Anden råstofindvinding Brydning af sten og indvinding af sand og ler, råstofindvinding 09 Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 10 Fremstilling af fødevarer Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter, fisk, krebsdyr og bløddyr, frugt og grøntsager, vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer, mejeriprodukter, mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter, bageri- og dejprodukter, andre fødevarer, færdige foderblandinger

3 11 Fremstilling af drikkevarer 12 Fremstilling af tobaksprodukter 13 Fremstilling af tekstiler Forbehandling og spinding af tekstilfibre, vævning af tekstiler, efterbehandling af tekstiler, fremstilling af andre tekstiler 14 Fremstilling af beklædningsartikler Fremstilling af beklædningsartikler, varer af pelsskind, strikkede og hæklede beklædningsartikler 15 Fremstilling af læder og lædervarer Garvning og beredning af læder, fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv., beredning og farvning af pelsskind, fodtøj 16 Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af varer af strå og flettematerialer Udsavning og høvling af træ, fremstilling af varer af træ, kork, strå og flettematerialer 17 Fremstilling af papir og papirvarer Fremstilling af papirmasse, papir og pap, papir- og papvarer 18 Trykning og reproduktion af indspillede medier Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed, reproduktion af indspillede medier 19 Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af koks, raffinerede mineralprodukter 20 Fremstilling af kemiske produkter Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form, pesticider og andre agrokemiske produkter, maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer, sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv., andre kemiske produkter, kemofibre

4 21 Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater 22 Fremstilling af gummi- og plastprodukter 23 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af glas og glasprodukter, ildfaste produkter, byggematerialer af ler, fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter, cement, kalk og gips, produkter af beton, cement og gips, tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten, slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 24 Fremstilling af metal Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer, rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål, andre produkter af den primære forarbejdning af stål, ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller, støbning af metalprodukter 25 Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr Fremstilling af metalkonstruktioner, tanke og beholdere af metal, dampkedler undtagen centralvarmekedler, våben og ammunition, smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal, pulvermetallurgi, overfladebehandling af metal, maskinforarbejdning, bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter, andre færdige metalprodukter 26 Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter Fremstilling af elektroniske komponenter og plader, computere og ydre enheder, kommunikationsudstyr, elektronik til husholdninger, udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol, ure, bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr, optiske instrumenter og fotografisk udstyr, magnetiske og optiske media 27 Fremstilling af elektrisk udstyr Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformere og elektriske fordelings- og kontroltavler, batterier og akkumulatorer, lyslederkabler, elektriske belysningsartikler, husholdningsartikler, andet elektrisk udstyr 28 Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. Fremstilling af maskiner til generelle formål, øvrige maskiner til generelle formål, landbrugs- og skovbrugsmaskiner,

5 metalforarbejdsningsmaskiner og værktøjsmaskiner, øvrige maskiner til specielle formål 29 Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af motorkøretøjer, karosserier til motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne, dele og tilbehør til motorkøretøjer 30 Fremstilling af andre transportmidler Bygning af skibe og både, lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje, luft- og rumfartøjer, militære kampkøretøjer, transportmidler 31 Fremstilling af møbler 32 Anden fremstillingsvirksomhed Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer, musikinstrumenter, sportsudstyr, spil og legetøj, medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil, fremstillingsvirksomhed i.a.n. 33 Reparation og installation af maskiner og udstyr El-, gas- og fjernvarmeforsyning Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr, installation af industrimaskiner og -udstyr 34 El-, gas- og fjernvarmeforsyning Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 36 Vandforsyning 37 Opsamling og behandling af spildevand 38 Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug 39 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse Bygge- og anlægsvirksomhed 41 Opførelse af bygninger 42 Anlægsarbejder Gennemførelse af byggeprojekter, opførelse af bygninger Anlæg af veje og jernbaner, ledningsnet, anden anlægsvirksomhed 43 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

6 Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder, El-installation, VVSog blikkenslagerforretninger samt anden bygninginstallationsvirksomhed, bygningsfærdiggørelse, anden byggeog anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 45 Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf Salg af motorkøretøjer, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 46 Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis), landbrugsråvarer og levende dyr, føde-, drikke- og tobaksvarer, husholdningsartikler, informations- og kommunikationsudstyr, andre maskiner, andet udstyr og tilbehør, anden specialiseret engroshandel, ikke-specialiseret engroshandel 47 Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler Transport og godshåndtering Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger, føde-, drikke- og tobaksvarer i specialforretninger, servicestationer, informations- og telekommunikationsudstyr i specialforretninger, husholdningsudstyr i specialforretninger, varer til kulturelle formål og til fritid, andre varer i specialforretninger, stadepladser og markeder 49 Landtransport; rørtransport 50 Skibsfart 51 Luftfart Passagertransport med regional- eller fjerntog, godstransport med tog, anden landpassagertransport, vejgodstransport og flytning, rørtransport Sø- og kysttransport af passagerer, gods, transport af passagerer ad indre vandveje, gods Lufttransport af passagerer, gods og rumfart 52 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Oplagrings- og pakhusvirksomhed, anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

7 53 Post- og kurertjenester Posttjenester omfattet af forsyningspligten, andre post- og kurertjenester Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 55 Overnatningsfaciliteter Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, campingpladser, andre overnatningsfaciliteter 56 Restaurationsvirksomhed Restauranter og levering af mad ud af huset, evnet catering og anden restaurationsvirksomhed, caféer, værtshuse, diskoteker mv. Information og kommunikation 58 Udgivervirksomhed Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed, software 59 Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser Produktion af film, video- og tv-programmer, indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 60 Radio- og tv-virksomhed 61 Telekommunikation Fastnetbaseret telekommunikation, trådløs, satellitbaseret, anden telekommunikation 62 Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter 63 Informationstjenester Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler, andre informationstjenester 64 Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

8 Fast ejendom Pengeinstitutvirksomhed, holdingselskabers virksomhed, investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l. anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring 65 Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring 66 Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring 68 Fast ejendom Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring, hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring, formueforvaltning Køb og salg af egen fast ejendom, udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom, virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 69 Juridisk bistand, bogføring og revision Juridisk bistand, bogføring og revision; skatterådgivning 70 Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning 71 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse 72 Videnskabelig forskning og udvikling Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 73 Reklame og markedsanalyse Reklame, markedsanalyse og offentlig meningsmåling 74 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 75 Dyrlæger Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Specialiseret designarbejde, fotografisk virksomhed, oversættelse og tolkning, andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

9 77 Udlejning og leasing 78 Arbejdsformidling Udlejning og leasing af motorkøretøjer, varer til personligt brug og husholdningsbrug, andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsbeskyttede værker Arbejdsformidlingskontorer, vikarbureauer, anden personaleformidling 79 Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 80 Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning Private vagt- og sikkerhedstjenester, serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, overvågning 81 Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje Kombinerede serviceydelser, renhold, landskabspleje 82 Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Undervisning Administrationsservice og kontorservice, call centres virksomhed, organisering af kongresser, messer og udstillinger, anden forretningsservice i.a.n. 84 Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 85 Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 86 Sundhedsvæsen Forvaltning af staten og den økonomiske og sociale politik, tjenesteydelser til samfundet som helhed, lovpligtig socialsikring mv. Førskoleundervisning, folke- og specialskoler, gymnasier og erhvervsfaglige skoler, videregående uddannelsesinstitutioner, anden undervisning, hjælpeydelser i forbindelse med undervisning

10 87 Institutionsophold Hospitaler, praktiserende læger og tandlæger, sundhedsvæsen i øvrigt Institutionsophold med sygepleje, psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere, ældre og handicappede, andre former for institutionsophold 88 Sociale foranstaltninger uden institutionsophold Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold og andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold 90 Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser 91 Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed 92 Lotteri- og anden spillevirksomhed 93 Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 94 Organisationer og foreninger Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, andre organisationer og foreninger 95 Reparation af computere og varer til personligt brug og husholdningsbrug Reparation af computere og kommunikationsudstyr samt varer til personligt brug og husholdningsbrug 96 Andre personlige serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. 97 Husholdninger med ansat medhjælp 98 Private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. Ekstraterritoriale organisationer og organer 99 Ekstraterritoriale organisationer og organer

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2

Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2 DanNet 1. juli 2011 Lingvistiske specifikationer for DanNet Version 2 Bolette S. Pedersen & Anna Braasch, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai Sørensen,

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere