STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE"

Transkript

1 K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER BAGGRUND OG FORMÅL Indledning Baggrund, formål samt beskrivelse af Leverancen LEVERANCEN Omfang Leverandørens leveranceansvar Generelt Leverancer Styring af Projektet Rådgivning Styring af ressourceforbrug Rapportering Kvalitetssikring Tredjeparts Standardprogrammel Udstyr Dokumentation Konvertering Uddannelse Øvrige ydelser KUNDENS IT-MILJØ LEVERANCENS UDFØRELSE Leverancens påbegyndelse Iværksættelse af en afklarings- og planlægningsfase Overordnede vederlags- og tidsestimater Etablering af udviklings- og testmiljø Leverancens udvikling Udvikling i Iterationer Manglende opfyldelse af krav inden for Vederlags- og tidsestimatet Interne Test ÆNDRINGER Generelt Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

3 6.1.1 Ændringsanmodninger Tvister Agile Tilpasninger Omfattede tilpasninger Tilpasningsprocedure Bemyndigelse Egentlige Ændringer Generelt Omfattede ændringer Udvidelse af Leverancens Omfang til levering som en del af Leverancen Udvidelse af Leverancens Omfang til levering som en Selvstændig Opgave Ændringsprocedure Kundens fremsættelse af anmodning om Egentlige Ændringer Leverandørens fremsættelse af ændringsanmodning Ændringer uden Leverandørens samtykke INTERNE TEST, AFPRØVNING OG GODKENDELSE Interne Test Tidspunkt for gennemførelse Afprøvning Generelt Ikke godkendt prøve Installationsprøve Overtagelsesprøve Driftsprøve SAMARBEJDSFORHOLD OG BEMANDING Generelt Beslutningskompetence Samarbejdsorganisation Bemanding Leverandørens medarbejderressourcer Kundens medarbejderressourcer Udskiftning af medarbejdere Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

4 Leverandørens udskiftning af nøglemedarbejdere Kundens udskiftning af nøglemedarbejdere INDSIGT Leverandørens indsigt Kundens indsigt KUNDENS DELTAGELSE Indledning Generelle krav til Kundens deltagelse Deltagelse i test og afprøvning Øvrige krav til Kundens deltagelse BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER LEVERING Leveringssted Tidsplan Tids-, Projekt-, Leverance- og Aktivitetsplaner Vedligeholdelse og Drift Selvstændig Opgave Udskydelsesret Delleverancer IBRUGTAGNING, OVERTAGELSE OG RISIKO Ibrugtagning Overtagelse OPTIONER Generelt Optioner til levering som en del af Leverancen Optioner til levering som en Selvstændig Opgave VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT Generelt Vedligeholdelsesordningens tidsfrister Udførelse DRIFT SERVICEMÅL Generelt Manglende opfyldelse af servicemål AUDIT Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

5 18.1 Kundens adgang til audit Leverandørens adgang til audit Gennemførelse af audit SIKKERHED VEDERLAG INCITAMENTER BETALINGSBETINGELSER Generelt Fakturering GARANTIER Generel garanti Fejl i Programmel Leverandørens ressourcer Estimater Kundens deltagelse Ændringsmuligheder Tredjemands udførelse af vedligeholdelse og ændringer Hæftelse for underleverandører Garanterede servicemål Tredjemands rettigheder Overholdelse af regler Garantiperiode PERSONDATALOVGIVNINGEN LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Generel underretningspligt Forsinkelse Bod Mangler Afhjælpning Bod for overskridelse af servicemål Forholdsmæssigt afslag KUNDENS OPHÆVELSE Betingelser for ophævelse Ophævelsesgrunde Opgørelse ved ophævelse Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

6 Generelt Tilbagelevering og rettigheder til Programmel og Dokumentation ved ophævelse Indbyrdes afhængigheder KUNDENS MISLIGHOLDELSE Misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser Misligholdelse af Kundens øvrige forpligtelser RETTIGHEDER OG BEFØJELSER EFTER LOV OG SÆDVANE ERSTATNING OG FORSIKRING FORCE MAJEURE RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL, DOKUMENTATION OG ANDET MATERIALE BESKYTTET AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER Generelt Standardprogrammel med tilhørende Dokumentation Kundespecifikt Programmel med tilhørende Dokumentation Kundens rettigheder Ændringer Deponering af kildekode, der ikke er stillet til rådighed Andre Offentlige Institutioners rettigheder Andet materiale beskyttet af immaterielle rettigheder TAVSHEDSPLIGT Generelt Leverandørens tavshedspligt Kundens tavshedspligt OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN Kundens overdragelse Leverandørens overdragelse VARIGHED Kundens udtrædelsesadgang Vedligeholdelse og support Drift Annullation af beslutning om tildeling af Kontrakten og erklæring om, at Kontrakten er uden virkning Uden virkning Erstatning Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

7 35. FORPLIGTELSER VED OPHØR FORTOLKNING OG KONTRAKTSTYRING Fortolkning og forrang Meddelelse Kontraktstyring ved ændringer mv TVISTIGHEDER Lovvalg Uenighed om kategorisering af en Fejl eller opfyldelse af servicemål Øvrige tvister Forhandling Konfliktløsningsorganet Vejledende udtalelse Mediation Voldgift Mindre tvister Større tvister Parternes forpligtelser ved tvister BEVILLINGSMÆSSIGE FORBEHOLD UNDERSKRIFTER Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

8 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 3a. Bilag 3a.i. Bilag 3a.ii. Bilag 3b. Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Tidsplan Kundens it-miljø samt krav til udviklingsmiljø Leverancebeskrivelse Kundens Behovsopgørelse Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov Kundens Kravliste Leverandørens Overordnede Løsningsbeskrivelse Dokumentation Ændringshåndtering Test og Prøver Den Agile Metode og samarbejdsorganisation Leverandørens projektorganisation og indsigt Kundens projektorganisation og indsigt Vedligeholdelse og support Servicemål Drift Forpligtelser ved ophør Vederlag og betalingsplan samt øvrige priser Incitamenter Licensbetingelser mv. Landgreven 4 Postboks København K T E CVR-nr EAN-nr

9 1. DEFINITIONER Absolutte Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) som Kunden har angivet som uundværlige for opfyldelsen af Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov. Afhængigheder Ved Afhængigheder forstås funktionelle og forretningsmæssige afhængigheder mellem Absolutte Krav, som Kunden eksplicit har angivet forud for Kontraktens indgåelse i Bilag 3a.ii. Agile Metode Den i Bilag 7 valgte og beskrevne metode for udvikling af Leverancen. Agile Tilpasninger Ved Agile Tilpasninger forstås de former for ændringer, der er beskrevet i punkt 6.2. Aktivitetsplan Plan over de aktiviteter og opgaver som Parterne fastlægger, skal udføres i de enkelte Iterationer. Aktivitetsplanen udgør en del af Bilag 1. Arbejdsdag Mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Behovsopgørelse Kundens overordnede krav til Leverancen, jf. Bilag 3a. Behovsopgørelsen indeholder Kundens Kravliste og en beskrivelse af Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov, som Leverancen skal understøtte. Brugerdokumentation Beskrivelse(r) af Leverancens funktioner og anvendelses- og opsætningsmuligheder rettet mod slutbrugere, superbrugere, systemadministratorer og andre brugere, der ikke skal have indsigt i arkitektur eller kode. Delleverance En afgrænset del af Leverancen, der overtages og eventuelt ibrugtages særskilt (medmindre der foreligger Afhængigheder mellem Absolutte Krav, i hvilket tilfælde overtagelse sker betinget, jf. punkt 13.2). En Delleverance kan omfatte en eller flere Iterationer. Dokumentation Enhver udarbejdet beskrivelse relateret til Leverancen, herunder Brugerdokumentation og Systemdokumentation, jf. Bilag 4. Drift Eksekvering af det Programmel, der udgør hele eller dele af Leverancen. Egentlig Ændring Ved Egentlige Ændringer forstås de former for ændringer, der er beskrevet i punkt

10 Fejl Der foreligger en Fejl i det leverede, såfremt den i en Delleverance leverede del af Leverancen ikke opfylder de i Leverancebeskrivelsen (dog bortset fra Øvrige Krav som er bortfaldet inden Overtagelse) og Kontrakten i øvrigt fastsatte krav og forpligtelser, herunder de af Leverandøren givne garantier, eller i øvrigt ikke har den kvalitet eller fungerer, som Kunden kunne forvente på grundlag af Kontrakten, eller såfremt God it-skik ikke er overholdt, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold. Der foreligger en Fejl i relation til vedligeholdelse og eventuel Drift, såfremt Leverandørens ydelser ikke opfylder de i Kontrakten fastsatte krav, herunder kravene til servicemål og de af Leverandøren givne garantier, eller såfremt God it-skik ikke er overholdt, og forudsat, at der ikke er tale om bagatelagtige afvigelser. Se tillige definitionen af Mangel. Fejlliste Liste over Fejl, der konstateres i forbindelse med en prøve, jf. punkt Forretningsmæssige Mål og Behov Kundens særlige Forretningsmæssige Mål og Behov angivet i Bilag 3a.i og som konkret udtrykt i Kundens Behovsopgørelse, herunder ved detailspecificeringen af kravene i forbindelse med planlægningen af de enkelte iterationer. God it-skik En af it-branchen alment accepteret god udførelse inden for et bestemt område. Ibrugtagning Den dag, hvor Kunden tager en Delleverance i brug til daglig afvikling af sine forretningsmæssige opgaver. Installationsdag Den dag, hvor Leverandøren over for Kunden godtgør, at eventuelt udstyr, der indgår i en Delleverance, er tilsluttet i funktionsdygtig stand hos Kunden, og hvor licenser til Programmel på det aftalte udstyr er tilgængelige, jf. punkt 7.3. Interne Test Interne Test er en indarbejdet del af den agile proces. Interne Test foretages løbende i forbindelse med udviklingsprocessen som led i hver enkelt Iteration med henblik på at teste, om de fastlagte acceptkriterier til ydelserne omfattet af de enkelte Iterationer er opfyldt. Iterationer Forholdsvis korte projekttrin. Varigheden aftales Parterne imellem som et led i anvendelse af den Agile Metode. En Iteration afsluttes med en Intern Test. Kontrakten Denne Kontrakt med bilag og alle senere ændringer og tillæg. Kravliste Liste over Kundens udarbejdede krav til Leverancen i prioriteret rækkefølge, jf. Bilag 3a.ii. 2

11 Kundespecifikt Programmel Programmel, der ikke i Bilag 3 rubriceres som Standardprogrammel. Leverancen Alle ydelser omfattet af Kontrakten, der skal leveres af Leverandøren senest ved Overtagelse af den sidste Delleverance i Projektet. Dette omfatter bl.a. Leverandørens styring af Projektet, rådgivning, styring af ressourceforbrug, rapportering, kvalitetssikring, Programmel, udstyr, Dokumentation, implementering, udannelse og øvrige ydelser, der skal leveres senest ved Overtagelse. Drift samt vedligeholdelse og support er ikke en del af Leverancen, selvom den eventuelt udføres forud for Overtagelse. Leverancebeskrivelse Ved Kontraktens indgåelse udgøres Leverancebeskrivelsen af Kundens Behovsopgørelse og Leverandørens Overordnede Løsningsbeskrivelse. Leverancebeskrivelsen justeres løbende i forbindelse med Projektets gennemførelse som et led i anvendelsen af den Agile Metode, jf. punkt 5 og punkt 6. Leveranceplan Plan over de aktiviteter og opgaver, som Parterne fastlægger, skal udføres i en Delleverance. Leveranceplanen udgør en del af Bilag 1. Mangel Der foreligger en Mangel i det leverede, såfremt den i en Delleverance leverede del af Leverancen ikke opfylder de i Leverancebeskrivelsen (dog bortset fra Øvrige Krav som er bortfaldet inden Overtagelse) og Kontrakten i øvrigt fastsatte forpligtelser, herunder de af Leverandøren givne garantier, eller i øvrigt ikke har den kvalitet eller fungerer, som Kunden kunne forvente på grundlag af Kontrakten, eller såfremt God it-skik ikke er overholdt, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold. Der foreligger en Mangel i relation til vedligeholdelse og eventuel Drift, såfremt Leverandørens ydelser ikke opfylder de i Kontrakten fastsatte krav, herunder kravene til servicemål og de af Leverandøren givne garantier, eller såfremt God it-skik ikke er overholdt, og forudsat, at der ikke er tale om bagatelagtige afvigelser. Se tillige definitionen af Fejl. Meddelelse Skriftlig kommunikation afgivet i overensstemmelse med punkt 36.2 eller meddelelse givet på styregruppemøde, som fremgår af godkendt referat. Offentlig Institution Ministerier, styrelser, statsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV), kommuner, regioner, offentlige forvaltningssubjekter, kommunale virksomheder, råd og nævn samt selvejende institutioner, hvis drift i det væsentlige finansieres med offentlige midler. Statslige aktieselskaber samt aktieselskaber med kommunal deltagelse er ikke omfattet. 3

12 Omfang Leverancens Omfang udgøres af den fastlagte afgrænsning af de ydelser, der skal leveres i Projektet, jf. Bilag 3, samt af eventuelle aftalte Egentlige Ændringer og bestilte Optioner. Afgrænsningen foretages med udgangspunkt i Kundens Behovsopgørelse (Bilag 3a), og de heri indeholdte (Bilag 3a.i) Forretningsmæssige Mål og Behov. Optioner En ret for Kunden til, til de i Kontrakten fastsatte priser og øvrige vilkår, at kræve opfyldelse af yderligere krav end de i Kravlisten anførte ved inddragelse af de i Bilag 3 beskrevne krav eller yderligere funktionaliteter i den agile proces. De i Bilag 3 beskrevne Optioner kan bestilles til levering samtidig med og som en del af Leverancen eller som en Selvstændig Opgave. Overordnede Løsningsbeskrivelse Leverandørens overordnede beskrivelse af, hvorledes Leverandøren vil opfylde Kundens Behovsopgørelse. Leverandørens Overordnede Løsningsbeskrivelse indeholder risikologgen. Overtagelse Den dag hvor Leverandøren består overtagelsesprøven for en Delleverance eller Selvstændig Opgave, forudsat at Kunden efterfølgende skriftligt godkender overtagelsesprøven for Delleverancen/den Selvstændige Opgave, eller Kunden tager hele eller dele af en Delleverance uberettiget i brug, jf. punkt Parterne Ved Parterne forstås Kunden og Leverandøren og ved Part en af disse. Programmel Består af Kundespecifikt Programmel og/eller Standardprogrammel. Omfatter også grænseflader. Projektet Det af Kontrakten omfattede projekt vedrørende Leverancen samt drift, vedligeholdelse og support, jf. punkt 3. Projektleder Samarbejdsorganisationens projektleder, jf. Bilag 7. Projektplan Plan over de aktiviteter og opgaver, som Parterne fastlægger, skal udføres i Projektet som helhed. Projektplanen udgør en del af Bilag 1. Release En mindre opdatering af Standardprogrammel eller Kundespecifikt Programmel, herunder men ikke begrænset til fejlrettelser. Almindeligvis kendetegnet ved, at identifikationsnummeret for Programmellet ændres med en decimal (f.eks. fra 5.0 til 5.1). Selvstændig Opgave Optioner eller Egentlige Ændringer som ikke afprøves som en del af en Delleverance. 4

13 Standardprogrammel Programmel der i Bilag 3 rubriceres som Standardprogrammel, idet det dels hverken er tilpasset, tilrettet eller udviklet specielt til Kunden i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, dels er tilgængeligt for enhver på almindelige kommercielle eller ikke-kommercielle og lige vilkår. Standardvedligeholdelses- og Standardudviklingsværktøjer Vedligeholdelses- og udviklingsværktøjer, som er almindeligt tilgængelige på det danske marked på sædvanlige kommercielle vilkår. Systemdokumentation Beskrivelse af Leverancen rettet mod driftspersonale, udviklere og andre medarbejdergrupper, der har behov for indsigt i arkitektur og kode med henblik på at kunne ændre parametre, rette, vedligeholde og/eller driftsafvikle Programmellet. Tidsplanen Ved Tidsplanen forstås en samlet tidsplan for Projektet, jf. Bilag 1. Tredjeparts Standardprogrammel Standardprogrammel produceret af tredjepart. Version En opdatering der indeholder væsentligt ændret funktionalitet udover fejlrettelser. Almindeligvis kendetegnet ved, at hovednummeret for versionen ændres (f.eks. fra 5.1 til 6.0). Øvrige Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) som ikke udgør Absolutte Krav. 2. BAGGRUND OG FORMÅL 2.1 Indledning Kontrakten regulerer Leverandørens og Kundens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med gennemførelse af et større it-projekt (Projektet) hos Kunden. Gennemførelsen af Projektet vil ske med hovedvægt på Leverandørens udviklings- og implementeringsydelser og i nær sammenhæng med Leverandørens rådgivning og styring af Projektet. Projektet gennemføres som et agilt forløb under anvendelse af den Agile Metode. 2.2 Baggrund, formål samt beskrivelse af Leverancen [Beskriv baggrunden for indgåelse af Kontrakten, herunder baggrunden for at tilrettelægge Projektet under anvendelse af en agil metode, og Kundens formål med Projektet, herunder vigtige forretningsmæssige mål og behov. Såfremt formålsangivelsen er omfattende, kan Kunden vælge at lade denne være indeholdt i bilag 3a og blot henvise hertil i nærværende punkt i Kontrakten. Bilag 3a har i øvrigt typisk ikke har noget selvstændigt indhold, men udgør blot den kontraktuelle samlebetegnelse for bilagets to underbilag: Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov og Kundens Kravliste.] 5

14 3. LEVERANCEN 3.1 Omfang Leverandøren skal levere de ydelser, der er beskrevet i Leverancebeskrivelsen (Bilag 3), herunder aftalte Egentlige Ændringer og bestilte Optioner. Leverancens Omfang kan alene ændres inden for de rammer og i overensstemmelse med de principper, der er forudsat og beskrevet i punkt 6.3 og punkt Leverandørens leveranceansvar Generelt Det overordnede leveranceansvar påhviler Leverandøren, idet Kunden dog har et medansvar for Projektets gennemførelse. Kunden er således forpligtet til at deltage aktivt i Projektet som beskrevet i Kontrakten, jf. punkt 10, Bilag 7 og Bilag Leverancer Leverandøren skal levere ydelser, der besidder de egenskaber og opfylder de krav, der fremgår af Kontrakten, herunder navnlig Leverancebeskrivelsen (Bilag 3) samt de ændringer der aftales undervejs, jf. punkt 6. Ydelserne skal være egnet til at understøtte Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov. Leverede ydelser omfatter også bestilte Optioner, jf. punkt 14. Leverandøren skal levere aftalte leverancer i form af testede og af Kunden godkendte Delleverancer. Hver Delleverance omfatter de af en eller flere gennemførte Iterationer omfattede leverancer, som opfylder et eller flere af Kundens krav. Det nærmere indhold af de enkelte Delleverancer, herunder hvilke dele af Leverancen der skal tilvejebringes i de pågældende Delleverancer og eventuelle Afhængigheder mellem disse, er specificeret i Bilag 3. Leverandøren er forpligtet til som minimum at levere sådanne leverancer, der opfylder de krav i Kravlisten (Bilag 3a.ii), som er angivet som Absolutte Krav, og skal bestræbe sig på at levere så mange af de Øvrige Krav som muligt. Kunden kan således ikke nægte at godkende en prøve med henvisning til manglende opfyldelse af Øvrige Krav Styring af Projektet Leverandøren skal forestå styringen af Projektet under forudsætning af Kundens aktive deltagelse, jf. punkt Styringen af Projektet sker som nærmere beskrevet i Bilag Rådgivning Leverandøren skal løbende rådgive Kunden om, hvorledes Leverancens egnethed i forhold til Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov bedst sikres. Leverandørens rådgivning skal således sikre, at Projektet løbende udmønter sig i leverancer med forretningsmæssig værdi for Kunden. Leverandøren skal herunder rådgive Kunden om ny teknologi eller nye løsninger, som har betydning for Leverandørens ydelser, herunder hvorledes Leverandøren kan løse Kundens behov. Rådgivningen skal endvidere sikre, at Kunden er eller burde være opmærksom på de med Kundens valg forbundne konsekvenser og risici, herunder dels i relation til, hvorledes Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov kan opfyldes i efterfølgende Iterationer, dels i relation til Kundens licensaftaler, jf. Bilag 16. 6

15 Indholdet af Leverandørens rådgivning af Kunden er nærmere beskrevet i Bilag Styring af ressourceforbrug Leverandøren har det overordnede ansvar for styring af ressourceforbrug. Leverandøren skal i den forbindelse sikre, at Projektet kan gennemføres i overensstemmelse med det i Tidsplanen (Bilag 1) angivne og inden for det fastlagte vederlag for den samlede Leverance Rapportering Leverandøren skal løbende rapportere om og forelægge status for Projektet for Kunden. Leverandøren skal i den forbindelse stille en oversigt til rådighed, der på løbende basis, som nærmere angivet i Bilag 7, illustrerer status og fremdrift for Projektet. Rapportering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i Bilag Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til at opretholde en kvalitetssikring under Leverancens udførelse, der opfylder kravene i Bilag 3 og God it-skik. 3.3 Tredjeparts Standardprogrammel Leverandøren har som en del af Leverancen valgt at basere [en del af] sine leverancer på Tredjeparts Standardprogrammel som nærmere angivet i Leverancebeskrivelsen (Bilag 3). 3.4 Udstyr Leverandøren skal levere det udstyr, der er angivet i Leverancebeskrivelsen (Bilag 3) eller som i øvrigt er nødvendigt for, at Kontraktens krav kan opfyldes. 3.5 Dokumentation Leverandøren skal levere den Dokumentation, der er nødvendig for at udnytte Leverancen, herunder Systemdokumentation for de tekniske grænseflader i Leverancen. Endvidere skal Leverandøren levere den Dokumentation til Kunden, der er nødvendig for, at tredjemand på rimelige og sædvanlige vilkår kan varetage Drift og udføre vedligeholdelse af Programmel og udstyr samt ændring af Kundespecifikt Programmel og eventuelt af Standardprogrammel i henhold til Kontraktens øvrige bestemmelser. Dokumentationen skal udarbejdes løbende i forbindelse med de enkelte Iterationer og udgør en del af de aftalte Delleverancer. Metoden, hvorefter Dokumentation udarbejdes, fremgår af Bilag 4. I Bilag 4 er specificeret de nærmere krav til Dokumentationen, herunder Dokumentationen for de tekniske grænseflader samt den Dokumentation Leverandøren skal levere ved overtagelsesprøven eller andre prøver. Dokumentationen skal udformes i overensstemmelse med God it-skik og opfylde de i Kontrakten fastsatte krav, herunder i Bilag 4. Brugerdokumentation skal foreligge på dansk, og øvrig Dokumentation skal foreligge på dansk eller engelsk, medmindre andet er angivet i Bilag 4. Dokumentationen kan i sædvanligt omfang stilles til rådighed for Kunden som en integreret del af det relevante Programmel eller som onlinedokumentation, herunder ved at Leverandøren anviser en web-adresse eller lignende, hvorigennem Kunden kan få adgang til Dokumentationen. 7

16 Leverandøren skal i takt med iværksættelse af Agile Tilpasninger og Egentlige Ændringer ændre den leverede Dokumentation, så denne fortsat opfylder de i nærværende punkt stillede krav. 3.6 Konvertering Såfremt Leverandøren skal konvertere data eller tilbyder dette som en Option, fremgår kravene hertil af Bilag 3, herunder format, medie mv. for data, som skal konverteres. I Bilag 3 er tillige angivet fristen for udnyttelse af en eventuel Option. Leverandøren skal i forbindelse med indsættelsen af data etablere de nødvendige optællinger, afstemninger mv. til verificering af, at startdata er korrekte. Kunden er ansvarlig for kvaliteten og tilstedeværelsen af oprindelige data i aftalt format, jf. Bilag 3, samt for at dette stilles til rådighed for Leverandøren. 3.7 Uddannelse Leverandøren skal levere den i Bilag 3 beskrevne uddannelse til Kundens medarbejdere. 3.8 Øvrige ydelser Ud over det anførte i punkt punkt 3.7 skal Leverandøren ved opfyldelse af Kontrakten levere de øvrige ydelser, der er angivet i Leverancebeskrivelsen, jf. Bilag KUNDENS IT-MILJØ De dele af Kundens it-miljø, der har betydning for Leverancen samt vedligeholdelse og eventuel Drift af Leverancen, er beskrevet i Bilag 2. Leverandøren har i Bilag 2 angivet eventuelle krav til ændringer i Kundens it-miljø, herunder behov for yderligere licenser, opgraderinger mv., som forudsætning for at opfylde kravene i Kontrakten eller som forudsætning for de i punkt 6.2 angivne muligheder for at foretage Agile Tilpasninger inden for det aftalte omfang eller de i Bilag 3 angivne muligheder for at foretage Egentlige Ændringer. Leverandøren opdaterer Bilag 2, herunder angiver eventuelle supplerende krav til ændringer i Kundens it-miljø, i det omfang afklarings- og planlægningsfasen giver anledning hertil, jf. punkt Leverandøren kan dog alene stille sådanne supplerende krav til ændringer i Kundens itmiljø, som Leverandøren ikke forudså eller burde have forudset på tidspunktet for Kontraktens indgåelse. Kunden skal herefter inden for [ ] Arbejdsdage skriftligt meddele, om dette kan godkendes. Parterne aftaler i samme forbindelse, hvorledes de nødvendige anskaffelser foretages. Projektplanen skal i den forbindelse tage højde for, hvornår sådanne supplerende anskaffelser skal være installeret i Kundens it-miljø. Parterne skal i øvrigt under Projektet i fællesskab i forbindelse med planlægningen af Leverancens forløb sikre, at eventuelle behov for ændringer i eller opgradering af Kundens it-miljø samt eventuelle problemer med Kundens it-miljø kan konstateres på det tidligst mulige tidspunkt i Projektet. 8

17 Såfremt der, som led i Projektet opstår behov for ændring af kravene til Kundens it-miljø, er Leverandøren forpligtet til at rådgive Kunden herom. Det påhviler samtidig Leverandøren at foreslå den fornødne tilretning af Bilag 2 i overensstemmelse med proceduren i punkt 6. Leverandøren er forpligtet til straks at give Kunden besked, hvis der konstateres fejl i eller problemer med Kundens it-miljø, der har betydning for Leverandørens opfyldelse af kravene i Kontrakten. Leverandøren er samtidig forpligtet til at anvise Kunden nødvendige tiltag til afhjælpning heraf, således at Leverancen i videst muligt omfang ikke forsinkes. Såfremt Leverandørens krav til Kundens it-miljø er opfyldt, skal Leverancen samt udførelse af vedligeholdelse og eventuel Drift være tilstrækkelig til sammen med Kundens it-miljø og Kundens deltagelse, jf. punkt 10, at opfylde kravene i Kontrakten. Det er en forudsætning herfor, at der ikke i Kundens it-miljø forekommer fejl eller ikke opfyldte forudsætninger, jf. Bilag 2, der har betydning for Leverandørens opfyldelse af kravene i Kontrakten. Såfremt Kundens it-miljø ikke opfylder disse krav, frigøres Leverandøren fra at opfylde krav til Leverancen, vedligeholdelse eller eventuel Drift, i det omfang det er begrundet i Kundens manglende opfyldelse af Leverandørens forudsætninger som angivet i Bilag 2. Kunden må forvente, at Leverandørens vedligeholdelsesforpligtelser efter udløb af garantiperioden forudsætter, at Kunden har et tidssvarende it-miljø. Leverandøren forpligter sig til at angive nye krav og beskrivelser senest samtidig med, at nye Versioner eller Releases tilbydes installeret hos Kunden. Såfremt Parterne ikke kan opnå enighed om den løbende udvikling af it-miljøet, iværksættes proceduren beskrevet i punkt LEVERANCENS UDFØRELSE 5.1 Leverancens påbegyndelse Iværksættelse af en afklarings- og planlægningsfase Umiddelbart efter Kontraktens indgåelse og i overensstemmelse med Tidsplanen (Bilag 1) iværksætter Parterne i fællesskab en afklarings- og planlægningsfase omfattende alle dele af Leverancen, hvor det videre forløb for levering af Leverancen overordnet tilrettelægges. Parterne er gensidigt forpligtede til aktivt at deltage i afklarings- og planlægningsfasen og til at bidrage til en konstruktiv dialog om den nærmere tilrettelæggelse af Leverancen, herunder deltage i analyser, workshops og demonstrationer mv. Aktiviteterne i fasen er nærmere beskrevet i Bilag 1, Bilag 3 og Bilag 7. Såfremt Kunden i forbindelse med kontraktunderskrivelsen bestiller en eller flere Optioner til levering samtidig med og som en del af Leverancen, indgår disse Optioner i afklarings- og planlægningsfasen. Parterne drøfter Kundens Behovsopgørelse, herunder Kundens prioritering af krav i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii). Det påhviler Kunden løbende at holde Kundens behovsopgørelse, herunder Kundens Kravliste, opdateret, jf. Bilag 5, punkt 5. Endvidere gennemgår og præciserer Parterne Tidsplanen (Bilag 1) og foretager i fællesskab og under Leverandørens styring en planlægning af Projektets videre forløb i form af en overordnet plan for Projektets Delleverancer, herunder den første Delleverances indhold af Iterationer. 9

18 Kunden foretager en foreløbig prioritering af krav og aktiviteter i den første Delleverances Iterationer. Parterne foretager yderligere en detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver i den førstkommende Iteration, jf. punkt Parterne foretager i fællesskab en vurdering af de risici, der kan have betydning for Projektets gennemførelse, og Leverandøren foretager på baggrund heraf en opdatering af risikologgen (Bilag 3b). Leverandøren opdaterer løbende risikologgen efter retningslinjerne i Bilag 3b. Leverandøren fremlægger en detaljeret opdatering af Tidsplanen (Bilag 1) og udarbejder i den forbindelse en Projektplan og Leveranceplan for de aktiviteter og opgaver, som, Parterne har aftalt, skal udføres henholdsvis i Projektet og de enkelte Delleverancer samt en Aktivitetsplan for den førstkommende Iteration, jf. punkt Endvidere fremlægger Leverandøren opdaterede versioner af de øvrige bilag, der måtte have været genstand for ændringer/suppleringer under afklarings- og planlægningsfasen. Kunden skal herefter inden for fem Arbejdsdage skriftligt meddele, om de opdaterede bilag, herunder Projekt-, Leverance- og Aktivitetsplanerne kan godkendes. Gennemførelse af afklarings- og planlægningsfasen fritager ikke Leverandøren for ansvaret for, at Leverancen opfylder Kundens Absolutte Krav og de forpligtelser, der følger af Kontrakten i øvrigt Overordnede vederlags- og tidsestimater Leverandøren skal i afklarings- og planlægningsfasen udarbejde overordnede vederlags- og tidsestimater ved brug af den i Bilag 14 angivne metode for udførelse af de enkelte Iterationer. Leverandøren skal sammenholde disse estimater med det fastlagte vederlag samt de aftalte leveringstidspunkter for de enkelte Delleverancer og den samlede Leverance Etablering af udviklings- og testmiljø Til brug for Projektets gennemførelse etableres et udviklingsmiljø. Såfremt det fremgår af Leverancebeskrivelsen (Bilag 3), etableres endvidere et testmiljø. Miljøet/miljøerne er beskrevet i Bilag 2. Tidspunkt og sted for etablering af miljøet/miljøerne fremgår af Tidsplanen (Bilag 1). Tilsvarende er Parternes respektive ansvar ved tilvejebringelse, Drift og vedligeholdelse af miljøet/miljøerne samt ejerskab hertil ved ophør af Parternes samarbejde beskrevet i Bilag 2. I det omfang, miljøet/miljøerne skal etableres hos Kunden, skal Kunden sørge for at udføre de efter Leverandørens anvisninger fornødne forberedelser og for, at krav til it-miljø er opfyldt, inden for de i Tidsplanen (Bilag 1) fastsatte frister. Frist for Kundens modtagelse af Leverandørens anvisninger fremgår af Bilag 2. Parterne må ikke benytte miljøet/miljøerne til andre formål end gennemførelse af nærværende Projekt, medmindre andet er fastlagt, jf. Bilag 2. Miljøet/miljøerne opretholdes indtil Overtagelse af den sidste Delleverance med mindre andet er anført i Bilag 2. 10

19 5.2 Leverancens udvikling Udvikling i Iterationer Umiddelbart forinden hver enkelt Iterations påbegyndelse skal Parterne gennemgå Kravlisten med henblik på at foretage en evaluering og detaljeret planlægning af aktiviteter og opgaver, herunder prioritering af krav i den forestående Iteration. Parterne foretager fastlæggelsen på baggrund af erfaringer fra eventuelle tidligere Iterationer og inden for de overordnede rammer af Leveranceplanen. Parterne skal ved planlægningen af den enkelte Iteration bestræbe sig på at opnå en passende kombination af Absolutte og Øvrige Krav således, at det sikres, at Absolutte Krav opfyldes, og at så mange som muligt af Kundens Øvrige Krav færdiggøres i den pågældende Delleverance. Såfremt dette er nødvendigt for at sikre, at Absolutte Krav opfyldes, er Leverandøren berettiget til at kræve, at Absolutte Krav medtages i en Iteration eller at Øvrige Krav udelades. Som led i planlægningen af den kommende Iteration fastlægger Parterne acceptkriterier til de krav, som er omfattet af den pågældende Iteration. Acceptkriterierne fastlægges i overensstemmelse med retningslinjerne i Bilag 6. På baggrund af Parternes planlægning skal Leverandøren udarbejde en Aktivitetsplan for de aktiviteter og opgaver, som, Parterne har aftalt, skal udføres i den forestående Iteration. I overensstemmelse med den i Bilag 14 angivne metode udarbejder Leverandøren et detaljeret Vederlags- og tidsestimat for Iterationen. Igangsættelse af en Iteration kan først påbegyndes, når Kunden har godkendt forslag til Aktivitetsplan samt Leverandørens Vederlags- og tidsestimat for Iterationen. Kunden skal uden ugrundet ophold godkende sådanne forslag. Planlægning af en forestående Iteration og Kundens godkendelse af Aktivitetsplan samt Vederlags- og tidsestimat herfor skal foreligge inden den foregående Iteration slutter Manglende opfyldelse af krav inden for Vederlags- og tidsestimatet Det påhviler Leverandøren løbende at foretage opfølgning i forhold til det afgivne Vederlags- og tidsestimat for en Iteration. Såfremt der er risiko for, at opfyldelse af et eller flere af de af Iterationen omfattede krav ikke kan ske inden for estimatet, skal Leverandøren straks underrette Kunden skriftligt herom. Underretningen skal indeholde en nærmere redegørelse for årsagen til den forventede ikke-opfyldelse. Ved Meddelelse om forventet ikke-opfyldelse af et eller flere krav skal Kunden beslutte, hvorledes der skal forholdes med de ikke-opfyldte krav. Leverandøren er forpligtet til at rådgive Kunden herom. Såfremt Kunden ikke træffer anden beslutning, jf. umiddelbart nedenfor, indgår de ikke-opfyldte krav på ny i Kundens Kravliste og i planlægningen af de efterfølgende Iterationer. Kunden skal herefter foretage en ændret prioritering af de af Delleverancen omfattede krav. Forestår der ikke efterfølgende Iterationer, bortfalder Øvrige Krav. Kunden kan beslutte, at et eller flere af de ikke-opfyldte krav bortfalder. Beslutning om bortfald af Øvrige Krav udgør en Agil Tilpasning og skal ske efter retningslinjerne i punkt 6.2. Beslutning om bortfald af Absolutte Krav udgør en Egentlig Ændring og skal ske efter retningslinjerne i punkt

20 Kunden kan beslutte, at Vederlags- og tidsestimatet for Iterationen henholdsvis forhøjes og forlænges. En sådan beslutning udgør en Agil Tilpasning og skal ske efter retningslinjerne i punkt 6.2. Beslutningen medfører ikke, at det fastlagte vederlag og det aftalte leveringstidspunkt for Delleverancen kan overskrides Interne Test Hver enkelt Iteration afsluttes med Leverandørens demonstration for Kunden af det færdige arbejde samt en Intern Test i testmiljøet af den del af Leverancen, som Leverandøren angiver som klar til levering. Interne Test gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt ÆNDRINGER 6.1 Generelt Ændringsanmodninger Efter Kontraktens underskrivelse kan anmodning om ændringer fremsættes efter nedenstående retningslinjer. I afklarings- og planlægningsfasen fastsætter Kontraktens punkt dog en særlig frist for godkendelse af de i forbindelse med afklarings- og planlægningsfasen opdaterede bilag på fem Arbejdsdage. En ændringsanmodning kan fremsættes i form af en Agil Tilpasning, jf. punkt 6.2, eller som en Egentlig Ændring, jf. punkt 6.3. Ved modtagelse af en ændringsanmodning fra Kunden skal Leverandøren foretage en vurdering af, om ændringsanmodningen skal behandles som en Agil Tilpasning i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i punkt 6.2 eller som en Egentlig Ændring efter retningslinjerne beskrevet i punkt 6.3. Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelse af ændringsanmodningen meddele Kunden sin vurdering Tvister Såfremt Kunden er uenig i Leverandørens vurdering af kategorisering af en ændring, og kan Parterne ikke opnå enighed herom, iværksættes proceduren beskrevet i punkt Indtil der er truffet afgørelse om kategorisering af ændringsanmodningen, skal Leverandøren behandle anmodningen som kategoriseret af Kunden. 6.2 Agile Tilpasninger Omfattede tilpasninger Ved Agile Tilpasninger skal i Kontrakten forstås de ændringer, der foretages ved brug af den Agile Metode som beskrevet i punkt 5, jf. Bilag 7, og som ligger inden for rammerne af Leverancens Omfang, jf. punkt 3.1. Agile Tilpasninger foretages som et led i Leverancens udvikling på daglig basis og kan være initieret af begge Parter. Som Agile Tilpasninger anses følgende former for ændringer: Kundens ændrede prioritering af Øvrige Krav i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) Tilføjelse samt fravalg af Øvrige Krav i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) 12

21 Kundens ændrede prioritering af opfyldelse af krav (inklusive Absolutte Krav) i en Iteration samt fravalg af opfyldelse af krav i Iterationen Kundens overførelse af Øvrige krav fra opfyldelse i en Delleverance til opfyldelse i en anden Ændring af tids- og vederlagsestimater for de enkelte Iterationer, jf. punkt Tilpasningsprocedure Agile Tilpasninger skal løbende dokumenteres på skriftligt grundlag efter retningslinjerne i Bilag 5 og skal være underskrevet af begge Parter Bemyndigelse Aftale om Agile Tilpasninger kan alene indgås af de i Bilag 8 og Bilag 9 angivne personer. 6.3 Egentlige Ændringer Generelt Aftale om Egentlige Ændringer kan ikke indgås, hvis aftalen er udtryk for en genforhandling af Kontraktens grundlæggende elementer. På kontraktindgåelsestidspunktet er det forudsat, at det fastlagte vederlag for den samlede Leverance kan ændres ved Egentlige Ændringer med op til [ ] %. Det er endvidere forudsat, at de aftalte leveringstidspunkter for Leverancen som følge heraf tilsvarende kan ændres med samlet op til [ ] Arbejdsdage. Heri ligger ikke en ret for Parterne til at kræve en Egentlig Ændring foretaget. Aftale om Egentlige Ændringer gennemføres efter proceduren beskrevet i dette punkt 6.3 og Bilag 5. Der kan i den overordnede tidsplan (Bilag 1) være angivet perioder, inden for hvilke Kunden er afskåret fra at fremsætte ændringsanmodninger Omfattede ændringer Ved Egentlige Ændringer skal i Kontrakten forstås de ændringer, der ikke er omfattet af de i punkt nævnte Agile Tilpasninger. Ved Egentlige Ændringer anses altid følgende former for ændringer: Udvidelse af Leverancens Omfang Kundens ændrede prioritering af et Absolut Krav til et Øvrigt Krav og omvendt i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) Kundens fravalg eller tilvalg af et Absolut Krav i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) Kundens overførelse af et Absolut krav fra opfyldelse i en Delleverance til opfyldelse i en anden Ændring af det fastlagte vederlag for en Delleverance og/eller den samlede Leverance Ændring af de aftalte leveringstidspunkter for en Delleverance og/eller den samlede Leverance 13

22 Øvrige kontraktuelle ændringer. Sådanne ændringer kan f.eks. vedrøre ændring i valg af Agil Metode eller ændring i anvendt afregningsmetode Udvidelse af Leverancens Omfang til levering som en del af Leverancen Såfremt det i Bilag 3 er angivet, at Egentlige Ændringer til Leverancens Omfang kan bestilles til levering samtidig med og som en del af Leverancen, og Kunden ved Meddelelse bestiller inden for de i Bilag 3 angivne frister herfor, bliver den Egentlige Ændring en del af Leverancen og skal i enhver henseende behandles, som om den oprindeligt var indgået i Kontrakten som en del af Leverancen, herunder med hensyn til afprøvning, Overtagelse og vederlag, medmindre andet er angivet i Bilag 3. De af den Egentlige Ændring omfattede krav indgår herefter i Kravlisten på linje med de allerede i Kravlisten indeholdte krav. Den Egentlige Ændring indgår således som et led i Projektet ved den detaljerede planlægning af de enkelte Delleverancer og Iterationer Udvidelse af Leverancens Omfang til levering som en Selvstændig Opgave Ved bestilling af Egentlige Ændringer til Leverancens Omfang, som ikke bestilles som en del af Leverancen, sker sådan levering som en Selvstændig Opgave. For en sådan Selvstændig Opgave gælder samme krav til afprøvning, garantier, bod, vedligeholdelse og support samt eventuel Drift, som er gældende for Leverancen, medmindre andet er angivet i Kontrakten. Leverandøren er herefter forpligtet til at udvikle og implementere de af den Egentlige Ændring omfattede krav under anvendelse af den Agile Metode (Bilag 7) og i overensstemmelse med det i punkt 5.2 anførte. Ved opgørelse af bod, erstatning mv. sker dette på baggrund af det aftalte vederlag for den Selvstændige Opgave, og eventuelle garantisvigt eller anden form for misligholdelse relateret til disse opgaver behandles uafhængigt af Leverancen i øvrigt Ændringsprocedure Kundens fremsættelse af anmodning om Egentlige Ændringer Ændringsanmodninger omfattende Egentlige Ændringer, jf. punkt 6.3, skal fremsendes skriftligt til Leverandøren. Hvis ændringsanmodningen forudsætter ændringer i Kundens Behovsopgørelse, skal ændringsanmodningen tillige være vedlagt ændringsforslag til Kundens Behovsopgørelse. Leverandøren skal uden ugrundet ophold og senest [10] Arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt meddele, om ændringsanmodningen kan imødekommes. Hvis ændringsanmodningen forudsætter ændringer til Kontraktens bilag, skal Leverandøren samtidig fremsende et ændringsforslag herom. Såfremt Leverandøren påviser, at ændringsanmodningen af væsentlige tekniske eller funktionsmæssige hensyn ikke kan gennemføres, er Leverandøren ikke forpligtet til at efterkomme ændringsanmodningen. Dette gælder dog ikke Egentlige Ændringer, der ved Kontraktens underskrivelse er angivet i Bilag 3. Senest [5] Arbejdsdage efter ændringsforslagets modtagelse skal Kunden skriftligt meddele Leverandøren, om Kunden ønsker den Egentlige Ændring foretaget, idet forslaget i modsat fald 14

23 bortfalder. Såfremt Kunden kan godkende den Egentlige Ændring, indarbejdes denne i Kontrakten i overensstemmelse med punkt Såfremt Kunden ikke ønsker den Egentlige Ændring foretaget, er Leverandøren berettiget til et rimeligt vederlag for udarbejdelsen af ændringsforslaget opgjort efter dokumenteret medgået tid og til de i Bilag 14 anførte timepriser Leverandørens fremsættelse af ændringsanmodning Leverandøren kan inden for rammerne af sin rådgivning til Kunden, jf. afsnit 3.2.4, foreslå Kunden at fremsætte ændringsanmodninger. 6.4 Ændringer uden Leverandørens samtykke Såfremt Kunden uden Leverandørens samtykke foretager ændring i Leverancen eller i Kundens itmiljø, Programmel eller udstyr, der ikke er beskrevet i Kontrakten, og dette øver betydende indflydelse på Leverancens rette funktioner, er Leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til Leverancen, herunder afhjælpning af Fejl, udførelse af vedligeholdelse og support samt eventuel Drift, i den udstrækning det er rimeligt begrundet som følge af den foretagne ændring. Genskaber Kunden den oprindelige situation, genopstår Leverandørens forpligtelser. Leverandøren er berettiget til at kontrollere, at den oprindelige situation er genskabt, samt til at kræve rimelig betaling herfor opgjort efter medgået tid. Leverandøren giver på forhånd samtykke til, at Kunden og/eller dennes øvrige leverandører udfører sædvanlig vedligeholdelse og support samt Drift af Leverancen, forudsat der ikke herved foretages indgreb i strid med Bilag 10 og Bilag INTERNE TEST, AFPRØVNING OG GODKENDELSE 7.1 Interne Test Som led i hver enkelt Iteration foretages Interne Test, hvor Leverandøren over for Kunden skal demonstrere, om de af Parterne fastlagte acceptkriterier til de krav, herunder kvalitetskrav, som er omfattet af den pågældende Iteration, er opfyldt. Interne Test skal gennemføres, uanset om det ved afslutningen af den pågældende Iteration står klart, at ikke alle krav omfattet af Iterationen er færdiggjort eller ikke vil kunne opfylde de fastsatte acceptkriterier. Indholdet af Interne Test bestemmes, og Interne Test gennemføres i overensstemmelse med kravene i Bilag 6. De dele af Iterationen, hvor Parterne er enige i, at de aftalte acceptkriterier er opfyldt, overgår til afprøvning som del af næste Delleverance. Hvis acceptkriterierne ikke er opfyldt for et eller flere krav i Kravlisten, indgår disse krav ikke i den videre afprøvning, jf. punkt 7.2, men anses for ikke opfyldt i den pågældende Iteration. Disse krav indgår herefter på ny i Kundens Kravliste og i planlægningen af de efterfølgende Iterationer, medmindre Kunden beslutter, at et eller flere af de ikke-opfyldte krav bortfalder, jf. punkt Leverandøren kan dog beslutte, at Absolutte Krav skal afprøves som en del af næste Delleverance, uanset at Kunden ikke anser de aftalte acceptkriterier for opfyldt. 15

24 7.1.1 Tidspunkt for gennemførelse Tidspunktet for Interne Test aftales mellem Parterne og gennemføres i overensstemmelse med fristerne angivet i Tidsplanen (Bilag 1) og inden det mellem Parterne aftalte tidspunkt for Iterationens afslutning. 7.2 Afprøvning Generelt Afprøvning af en Delleverance sker ved en overtagelsesprøve og en driftsprøve som beskrevet i Bilag 6 og i dette punkt 7. Afprøvning af en Delleverance sker under forudsætning af, at Delleverancen kan Ibrugtages særskilt, jf. punkt Først når overtagelsesprøven for Delleverancen er skriftligt godkendt af Kunden, anses Delleverancen for overtaget, jf. dog punkt 13.2 for så vidt angår overtagelse betinget af Afhængigheder til Absolutte Krav, der ikke er leveret. Eventuelle særlige godkendelsesprocedurer for dele af Leverancen er beskrevet i Bilag 6. Såfremt der leveres udstyr i en Delleverance, foretages der tillige en installationsprøve, jf. punkt 7.3. Starttidspunktet og perioden for en prøves gennemførelse aftales mellem Parterne og anføres i Tidsplanen (Bilag 1). Afprøvning skal gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation. Såfremt Leverandøren afhjælper konstaterede Fejl i perioden, hvor prøven gennemføres, er Kunden berettiget til - uden at fristen for prøvens gennemførelse ændres - at kræve en gentagelse af prøven i sin helhed til afprøvning af afhjælpningen af den konstaterede Fejl. En prøve er bestået, når godkendelseskriterierne er opfyldt. Kunden skal afgive Meddelelse om, hvorvidt prøven kan godkendes. Kan prøven ikke godkendes, skal Kunden senest 10 Arbejdsdage efter prøvens afslutning give Leverandøren Meddelelse om årsagen til den manglende godkendelse, herunder med angivelse af hvilke af de Absolutte Krav den manglende godkendelse vedrører. Såfremt Kunden ikke afgiver Meddelelse om godkendelsen inden fristen, kan Leverandøren afgive Meddelelse om, at prøven anses for godkendt, medmindre Kunden inden 10 Arbejdsdage afgiver Meddelelse om afvisning af prøven. Kunden kan godkende en prøve, uanset at der består Fejl, som anføres i Fejllisten. Manglende optagelse i denne liste indebærer intet afkald fra Kundens side på at kræve en Fejl afhjulpet. Dette gælder dog ikke, såfremt Kunden ved udstedelse af godkendelse er gjort udtrykkeligt opmærksom på Fejlen eller fravigelsen i øvrigt. Det påhviler Leverandøren efterfølgende at rette de i Fejllisten indeholdte Fejl. Er der ikke aftalt en tidsplan herfor i forbindelse med godkendelse af prøven, rettes Fejl i overensstemmelse med de i vedligeholdelsesordningen fastsatte tidsfrister. Leverandøren skal i fornødent omfang over for Kunden dokumentere, at afhjælpning er sket. Gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af en prøve kan ikke tages som udtryk for en ændring af de krav, der kan stilles efter Kontrakten, medmindre der samtidig sker en ændring af Kundens Kravliste. 16

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem Udkast til Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet Kunden) og (i

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT Kontrakt om foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring til Aalborg Universitet

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

Bilag 0 Definitioner

Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 2. Definitioner... 3 Bilag 0 1. FORMÅL OG INDHOLD 1.1 Dette bilag indeholder definitioner til brug for fortolkning

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K CVR-nr (i det følgende kaldet Kunden)

Udkast til KONTRAKT. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K CVR-nr (i det følgende kaldet Kunden) Udkast til KONTRAKT mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K CVR-nr. 55494312 (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om Interaktivt rollespil - Politiker

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER

K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER K01 STANDARDKONTRAKT MED ENKELTE ÆNDRINGER (rettelser i forhold til K01 er anført i kursiv og med streg i margenen) K O N T R A K T mellem KL Weidekampsgade 10 2300 København S CVR-nr. 62547413 (i det

Læs mere

Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT. mellem. Doktorvejen Læsø Telefon: Mailadresse: CVR-nr.: xxxx. CVR-nr.

Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT. mellem. Doktorvejen Læsø Telefon: Mailadresse: CVR-nr.: xxxx. CVR-nr. Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT mellem Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Telefon: 96213000 Mailadresse: kommunen@laesoe.dk CVR-nr.: 45 87 33 28 (i det følgende benævnt Kunden) og xxxx CVR-nr.: (i det følgende

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering og support og vedligeholdelse af Digitalt tilsyn med klapsager i Miljø- og Fødevareministeriet mellem Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Olof Palmes Allé 22 8200 Aarhus N CVR-nr. 29 13 68 07 (i det følgende kaldet KORA ) og CVR-nr.... (i

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE

KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE Ver. 01-10-2013 KONTRAKT OM LEVERING AF ÅBNE OG LUKKEDE CONTAINERE JAMMERBUGT KOMMUNE INDHOLD 1. KONTRAKTENS PARTER...5 2. PRÆAMBEL...5 3. DEFINITIONER...5 4. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER...6 4.1

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALE. Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.

BILAG 1 RAMMEAFTALE. Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet. BILAG 1 RAMMEAFTALE Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 21 Indhold 1. DEFINITIONER... 3 2. AFTALENS BAGGRUND,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

[BILAG 00] Definitioner

[BILAG 00] Definitioner Professionshøjskolen UCC [BILAG 00] Definitioner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner til Rammeaftalen... 4 Tekniske definitioner Multifunktionsmaskiner... 6 Indledning Dette bilag indeholder

Læs mere

UDKAST - Aftale om levering af fælles visualiseringssystem

UDKAST - Aftale om levering af fælles visualiseringssystem BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDKAST - Aftale om levering af fælles visualiseringssystem Mellem BIOFOS CVR-nr.: 25

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE BILAG Bilag 1 Tidsplan Vejledning: Det overordnede formål med tidsplanen er at få fastsat tidspunkter for de aktiviteter, der

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS-

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- VÆRKTØJ mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 62534516 (i det følgende kaldet Kunden) og CVR-nr.... (i det følgende

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Kontrakt Angiv dato Angiv titel

Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt Angiv dato Angiv titel Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 og Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive tekst.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere