Vejledning Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde"

Transkript

1 Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside Ansøgningsfristen for ansøgninger om tilskud gennem Pulje C er den 9. marts 2015 kl. 12. Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget herefter. Det en god idé at gøre sig bekendt med skemaet i pdf-version inden udfyldelse af det elektroniske skema. I kan ikke gemme skemaet undervejs og blanketten vil automatisk afslutte/lukke efter 15 minutter. Find pdfversionen på Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives under strafansvar, og ansøger skal straks meddele Kulturstyrelsen eventuelle ændringer. Signer og indsend med NemID Når alle oplysninger er udfyldt indsendes ansøgningen ved klikke på Signer. Herefter åbnes et nyt vindue, hvor NemID kode mm. skal oplyses og ansøgningen vil blive sendt til Kulturstyrelsen. Umiddelbart efter sendes automatisk en kvittering til den mailadresse I har oplyst for kontaktperson. Når ansøgningen er indsendt, er det ikke længere muligt at rette i den. I kvitteringen kan I se en kopi af jeres ansøgning. Opdager I fejl og/eller mangler skal I straks oplyse det pr. mail til sekretariatet: husk at oplyse ansøgningsnummeret som er oplyst i kvitteringsmailen. Hjælp til teknikken Vises blanketten ikke rigtigt, har I problemer med afsendelsen, forsvinder de ting I har skrevet eller er I f.eks. i tvivl om, hvordan I får eller bruger NemID medarbejdersignatur? Så kan I finde hjælp til typiske tekniske problemer i vores tekniske vejledning på: Europa-Nævnets sekretariat administrerer tilskudsordningen og har følgende adresse: Europa-Nævnet Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Tlf.: (direkte)/ (omstillingen) H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Hvis I har spørgsmål til vejledningen eller det elektroniske ansøgningsskema, er I velkomne til at kontakte sekretariatet. Tema for ansøgningsrunden I ansøgningsrunden for 2015 prioriterer nævnet ansøgninger, der sætter fokus på EU's vækststrategi, Europa 2020, Det danske retsforbehold At nævnet udvælger et eller flere temaer for en ansøgningsrunde er ikke ensbetydende med, at ansøgninger, der har et andet fokus, ikke kan få tilsagn om tilskud. Det betyder imidlertid, at ansøgninger, der opfylder alle øvrige kriterier, og har prioriteret et fokusområde får "et ekstra plus" i den samlede vurdering. Hvem kan søge? Lovlige organisationer Visse offentlige institutioner Juridiske personer (hermed også virksomheder) og Privatpersoner kan søge tilskud fra Pulje C Partier og bevægelser valgt ind i Folketinget eller Europa-Parlamentet eller deres ungdomsorganisationer kan ikke søge om tilskud fra Pulje C. Hvad kan man søge tilskud til? Tilskud ydes til projekter. Projekterne skal gennemføre initiativer, der fremmer oplysning og debat om Europa i Danmark. Initiativerne skal bestå af enkeltstående lokale, regionale eller landsdækkende aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. juli til 31. december I ansøgningsskemaet søges inden for 5 kategorier: Arrangementer f.eks. debatmøder, konferencer, events (type C1) Radio- og tv-programmer (type C2) Programmer o.l. til internettet (type C3) Udarbejdelse af oplysnings- og undervisningsmateriale (type C4) Andet, f.eks. kampagner, rollespil eller projekter med flere typer af elementer (type C5). Tilskud fra Pulje C ydes ikke til studie- og researchrejser. honorarer til og transport for medlemmer af Folketinget eller medlemmer af Europa-Parlamentet heller ikke selvom de er oplægsholdere på møder eller konferencer. køb af produktionsudstyr, IT, inventar, materiel o.l. Hvad lægges der vægt på ved afgørelsen? Europa-Nævnet træffer afgørelse om afslag eller tilsagn baseret på en konkret vurdering af initiativets indhold som beskrevet i ansøgningen. Vurde- 2

3 ringen tager udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 200 af 9. marts 2011 om tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa i Danmark, hvoraf det blandt andet fremgår at: Ved afgørelse af tilsagn om tilskud lægger Europa-Nævnet vægt på, at initiativet i indhold og form henvender sig til en bred eller ny målgruppe i Danmark, har stor gennemslagskraft i målgruppen eller offentligheden, er offentligt og annonceres bredt i offentligheden, og er væsentligt egenfinansieret eller væsentligt finansieret fra anden side. Når du søger om tilskud, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke bevilges penge til projekter, der allerede er gennemført. Ej heller til projekter, der er påbegyndt inden tilskudsperiodens start. Initiativet skal ligeledes være afsluttet inden den i ansøgningen anførte dato for afslutning af projektet og senest med årets udgang. Med afsluttet menes eksempelvis, at et arrangement er afholdt, en bog udgivet eller et tv-program sendt mindst en gang. Europa-Nævnet modtager som regel ca. 100 ansøgninger per ansøgningsrunde og generelt får under halvdelen tilsagn om tilskud. Da beløbet til fordeling er langt mindre end det samlede ansøgte beløb, prioriterer nævnet mellem ansøgningerne. Det er ikke muligt for nævnet at imødekomme alle ansøgninger om tilskud, og derfor er det vigtigt at beskrive initiativet så konkret så muligt, så nævnet kan træffe afgørelse på et oplyst grundlag. Især er det vigtigt, at stille med en væsentlig egen- og medfinansiering. Til brug for udarbejdelse af ansøgning er her beskrevet en række opmærksomhedspunkter, som det kan være væsentligt at holde sig for øje, når man vil søge om tilskud fra Europa-Nævnet. Budget for initiativ Når man ansøger om tilskud, er det vigtigt at være realistisk både i forhold til størrelsen af det ansøgte beløb og budgettering af initiativet. Hvis det ansøgte beløb er uforholdsmæssigt højt, og årsagen hertil ikke fremgår af budgettet eller beskrivelsen af initiativet, vil nævnet som oftest ikke prioriterer ansøgningen højt. Her bliver budgettet vurderet i forhold til andre initiativer af lignende karakter og det beløb nævnet har til rådighed til fordeling. Nævnet yder typisk ikke tilskud over kr. med mindre, der er tale om projekter med meget høj spredningseffekt. Hertil kommer, at nævnet vurderer initiativets omkostninger set i forhold til den skønnede spredningseffekt, og det forventes således, at omkostningstun- 3

4 ge projekter har særlig høj spredningseffekt og gennemslagskraft i befolkningen. Hvis man får tilsagn om tilskud til udarbejdelse af radio- eller tvprogrammer er en tommelfingerregel, at der som udgangspunkt gives ca kr. i tilskud pr. producerede radioprogram af 30 min. varighed og ca kr. pr. producerede tv-program, hvis der er tale om studieoptagelser. Der gives ikke tilskud til indkøb af udstyr til et projekt (eksempelvis kamera, mikrofoner og lign.), dog kan der gives tilskud til leje af udstyr. Drift og vedligeholdelse Tilskud gennem Europa-Nævnet er tilskud til aktiviteter altså projekttilskud, ikke driftstilskud. Det betyder, at en ansøgning om tilskud, hvor initiativet har karakter af en driftsudgift ikke vil blive højt prioriteret. Det kan f.eks. være en ansøgning om tilskud til drift af en eksisterende hjemmeside, eller det samme tilbagevendende arrangement, der søges om tilskud til kontinuerligt uden ændringer i form eller indhold. Tilskud gennem Pulje C ydes til enkeltstående aktiviteter. Søger man tilskud til det samme projekt år efter år uden væsentlige ændringer, vil projektet blive nedprioriteret. Der er derimod intet til hinder for at ansøger søger om tilskud til et nyt initiativ, hvor en del af initiativets udgifter er såkaldte driftsudgifter, som f.eks. lønudgifter til projektleder, leje af lokale til et arrangement etc. Europæisk vinkel Det er en betingelse for tilskud, at initiativet har en klar europæisk vinkel. Hermed menes at aktiviteterne skal omhandle Europa eller EU generelt, institutionelle europæiske forhold og processer samt europæisk politik, demokratisering, kultur, strategi, prioriteringer, udvikling, initiativer, kampagner, debat o.l. Desuden kan aktiviteter, der fremmer borgernes deltagelse i de demokratiske processer forbundet med EU støttes. Nævnet støtter ikke aktiviteter, der ikke har det europæiske aspekt som hovedformål, eller kun på et overfladisk plan beskæftiger sig med europæiske temaer, eksempelvis at et initiativ har baggrund i EU-forhold, regulering, ekspertkomiteer m.v., uden at dette fremgår klart af indholdet i aktiviteten. Det ligger nævnet på sinde, at der er en sammenhæng mellem de emner, der er aktuelle på europæisk plan, og de emner der diskuteres i Danmark. Derfor 4

5 lægges der i bedømmelsen vægt på, at initiativet adresserer aktuelle problemstillinger og emner, der er relevante i en europæisk kontekst. Målgruppe Nævnet vurderer også ansøgningen på baggrund af overvejelser om initiativets målgruppe. Det er derfor en god idé, at gøre sig tanker om, hvilken målgruppe initiativet sigter at engagere og beskrive dette i ansøgningen. Det fremgår af bekendtgørelsen, at initiativet i indhold og form skal henvende sig til en ny eller bred målgruppe i befolkningen. Det betyder, at initiativet enten skal have bred appel i offentligheden, eller skille sig ud på anden måde. F.eks. ved at tale til en målgruppe, der er svært tilgængelig, eller ved at have adgang til en kommunikationskanal, der har et stort publikum. Det betyder desuden, at nævnet prioriterer ansøgninger, der er nytænkende af karakter, enten ved at selve initiativet i indhold eller form bryder konventionelle rammer eller ved at initiativet inddrager nye målgrupper. Gennemslagskraft Når der træffes afgørelse om tilsagn eller afslag lægges der desuden vægt på, at initiativet skal have gennemslagskraft i befolkningen eller målgruppen. Hermed menes, at der alt efter aktivitetens karakter er sandsynlighed for et rimeligt stort publikum eller at den primære målgruppe formodes at sprede debat og oplysning videre til en større gruppe. Det er derfor en god idé at bruge tid på at beskrive, hvordan initiativet markedsføres, om der annonceres, og om der allerede er etableret aftaler med medier eller andre, der kan sikre gennemslagskraft for initiativet. Det er som udgangspunkt ikke nok at have en god idé til et initiativ, med mindre der også er en klar plan for, hvordan den formidles og markedsføres. Det skal bemærkes, at ansøger ofte får tilskud under forudsætning af, at navngivne personer, som er beskrevet i ansøgningen, rent faktisk deltager i arrangementerne eller programmerne, hvis det vurderes, at have en stor betydning for aktivitetens spredning og gennemslagskraft. Offentligt tilgængelig og gratis Nævnet lægger vægt på at aktiviteter er offentligt tilgængeligt og annonceres bredt i offentligheden. Hermed menes, at aktiviteten ikke er forbeholdt særligt inviterede eller medlemmer, men er tilgængelig for alle inden for målgruppen. Aktiviteten er desuden målrettet offentligheden og omhandler således ikke information, nyheder, arrangementer m.v. rettet mod medlemmer. Undtagelser herfra er kurser m.v. 5

6 rettet mod medlemmer eller frivillige, der forbedre medlemmernes eller de frivilliges mulighed for at formidle debat og oplysning om Europa i Danmark. I denne puljes sammenhæng menes også, at et initiativ skal stilles gratis til rådighed for målgruppen inden for tilskudsperioden samt et halvt år efter tilskuddets ophør, for at være offentligt (mindre beløb til forplejning på arrangementer kan dog accepteres). Dette gælder således også kommercielle produkter og produkter, der senere vil kunne sælges. Med- eller egenfinansiering Som det fremgår af bekendtgørelsen lægger nævnet vægt på, at initiativet er væsentligt egenfinansieret eller væsentligt finansieret fra anden side. Hermed menes med mindst 50 %. Europa-Nævnet bevilger tilskud til aktiviteter, men finansierer dem ikke. Det betyder, at ansøger enten selv skal finansiere en del af udgifterne til initiativet, eller finde anden ekstern finansiering. Lønudgifter: Værdien af ulønnet arbejdskraft kan på lige fod med lønnet arbejdskraft indgå som egenfinansiering. Hvis værdien af det antal timer en medarbejder eller en ulønnet person indgår som egenfinansiering, skal der foretages en timeregistrering, der viser hvor mange timer, der er brugt på projektet og til hvilken timesats. Dette skal anføres i ansøgningen. Frivilligt arbejde kan maksimalt sættes til 120,- kr. i timen. Lokaler, udstyr: Det skal oplyses, hvorledes de anførte beløb er beregnet. Samtidig skal det oplyses, hvem der f.eks. er udlejer af lokaler, udstyr mv. Dette skal oplyses i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Overhead: Medregnes overhead i en aktivitets omkostninger opgøres de i forhold til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner. Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner udgøres af udgifter til ledelse, HR, Økonomifunktioner, IT-funktioner samt presse, informations- og hjemmesidefunktioner som ikke er en væsentlig og integreret del af projektet. Dertil lægges udgifter til husleje/afskrivninger på bygninger, forbrugsafgifter til lokaliteter og kontorhold samt afskrivninger på maskiner og inventar. Den således fremkomne sum divideres med samtlige ansatte årsværk og frivillige årsværk i det omfang de frivillige arbejder i huset. Den således opgjorte overhead-andel pr. arbejdstime anvendes i forhold til de konkrete arbejdstimer opgjort i de enkelte aktiviteter, der ydes tilskud til. Øvrige poster, der indgår som egenfinansiering: 6

7 For øvrige poster gælder det, at beløbene skal specificeres og evt. dokumenteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Samarbejder Nævnet er desuden opmærksomt på, om der er etableret samarbejder med andre organisationer, virksomheder eller personer, når en ansøgning vurderes. Det betyder dog ikke, at en ansøgning automatisk nedprioriteres, hvis der ikke er indgået samarbejder. Det afhænger både af initiativets karakter og størrelse. Med samarbejde forstås ikke udelukkende samarbejder mellem oplysningsorganisationer, men også med private virksomheder, medier eller andre, der er relevante for det pågældende initiativ. Ukonkret ansøgning Nævnet lægger desuden vægt på, at initiativet er beskrevet så konkret som muligt. Det er ansøgers udfordring og ansvar at formidle kernen af projektet i ansøgningen, da den danner grundlaget for nævnets beslutning om tilsagn og afslag. Det kan være svært, da planlægning af projektet ofte først rigtig påbegyndes, når midlerne er i hus, men der er generelt større chance for et tilsagn, hvis initiativet er gennemtænkt og godt beskrevet. Nævnet oplever ofte, at et tema er indgående beskrevet og redegjort for i ansøgningen. Det er dog ligeså vigtigt, at ansøger har gjort sig tanker om eksempelvis målgruppe, spredningseffekt, program eller forløb og kommunikationskanaler. Herunder at ansøger f.eks. har overvejet hvilke oplægsholdere/debattører, der er relevante i forhold til det valgte tema, og at initiativets forløb er beskrevet så konkret som muligt. Tilsagn om tilskud Nævnet kan give tilsagn om tilskud til hele eller en del af det ansøgte beløb. Som oftest giver nævnet tilskud til en del af det ansøgte beløb, så det er vigtigt at holde sig for øje, om man har mulighed for at gennemføre initiativet, hvis man ikke får tilsagn om det fulde ansøgte beløb. Nævnet kan desuden vælge at yde tilskud til en specifik udgiftspost i budgettet, som f.eks. annoncering. Hvis tilskuddets størrelse ikke er tilstrækkeligt til at ansøger kan gennemføre initiativet, skal sekretariat hurtigst muligt underrettes. Med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet, skal aktiviteten gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan i særlige tilfælde godkende at budget og aktivitetsplan for en aktivitet ændres efterfølgende. Hvis nævnets sekretariat godkender en ændring, er det en betingelse, at aktiviteten udføres i overensstemmelse med det ændrede budget. 7

8 Som modtager af tilskud fra Pulje C forpligter ansøger sig til at oplyse sekretariatet om tid og sted for arrangementer, eller om sendetidspunkt og kanaloplysninger for radio og tv-programmer støttet af nævnet. Europa-Nævnet opfordrer desuden tilskudsmodtagere til at publicere eventuelle arrangementer på Altinget.dk s EU-kalender, og til at producerede TV programmer, film og lignende lægges på web-tv platformen for at sikre størst muligt spredning af initiativerne. Vilkår for tilsagn Vi gør opmærksom på, at nævnets logo skal optræde på fremstillede materialer, som f.eks. blade, aviser, bøger, tv- og radio programmer og hjemmesider, som er udarbejdet med støtte fra nævnet. Det skal fremgå, at aktiviteten er støttet af nævnet, så det tydeliggøres at nævnet ikke er eksempelvis samarbejdspartnere el. andet. Nævnets logo findes på hjemmesiden: Ændringer efter tilsagn Tilskudsmodtager skal underrette sekretariatet ved væsentlige ændringer i forhold til det, der er beskrevet i ansøgningen. Ændringerne skal godkendes af sekretariatet. Ved mindre ændringer, som f.eks. mindre justeringer i mellem budgetposter, små ændringer til program/udgivelse/indhold skal sekretariatet ikke orienteres før ved selve afrapporteringen af projektet. Ved væsentlige ændringer forstås eksempelvis: Afbud fra hovedpersoner (Markante oplægsholdere, debattører el. lign.) Samarbejdspartnere, der trækker sig ud af projektet Flytning af arrangementsdato og/eller sted Markante ændringer i budget for aktivitet Markant ændring af forventet deltagerantal/seer- eller lyttertal (Spredningseffekt) Afslag om tilskud Nævnets afgørelser om tilsagn om tilskud og afslag på tilskud er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. 12 i bekendtgørelsen. Vær opmærksom på, at selvom ansøger tidligere har modtaget tilskud, er det ikke ensbetydende med, at en ansøgning eller initiativ udformet på lignende vis, er garanteret tilskud i en efterfølgende tilskudsrunde. Som nævnt beror nævnets afgørelse på en konkret vurdering af ansøgningen med udgangspunkt i bekendtgørelsen. Nævnet foretager tillige en prioritering mellem ansøgningerne. 8

9 Udbetaling af tilskud Vær særlig opmærksom på, at tilskud fra nævnet først udbetales, når initiativet er gennemført, og rapport og regnskab for initiativet er godkendt af nævnets sekretariat. Der dispenseres ikke herfor uanset årsag. Hvis udgifterne til aktiviteten er lavere end det bevilgede beløb, udbetales kun et tilskud svarende til de reelle afholdte udgifter for aktiviteten. Vær desuden opmærksom på, at der er forskellige krav til aflæggelse af regnskab og rapport alt afhængig af størrelsen på det bevilgede tilskud. Hvis ansøger får bevilget et tilskud på kr. eller derunder, udfyldes et regnskabsskema, som underskrives af en regnskabskyndig og vedlægges bilag for afholdte udgifter. For tilskud over kr. skal der aflægges et revideret regnskab. Læs mere om aflæggelse af regnskab og rapport på Vær desuden opmærksom på, at der skal aflægges regnskab for hele projektet og ikke kun det af Europa-Nævnet støttede beløb. Alle udgifter, der har været afholdt i forbindelse med gennemførelse af projektet, skal indgå ind regnskabet. Regelgrundlag Regelgrundlaget er senest fastsat i Bekendtgørelse nr. 200 af 9. marts 2011 om tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa i Danmark. Link til bekendtgørelsen: Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 9. marts Europa-Nævnet d. 3. februar

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 1. runde 2018

Vejledning Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 1. runde 2018 Vejledning 2018 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 1. runde 2018 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2018-2020 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside www.europa-naevnet.dk.

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2018-2020 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside www.europa-naevnet.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning 2016. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2016. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre 2014 07.18.19.20 Ansøgningsfrist den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning 26. september 2016 Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling på 950.000 kr. for 2017. Bevillingen fordeles mellem kredsene efter medlemstal.

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere