Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter"

Transkript

1 Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1

2 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri 1. Indledning Danske Regioner har igangsat en analyse af fremskrivningsmodeller, prognosticering og kapacitetsanalyser i forbindelse med planlægningen af sygehusstrukturen, herunder nybyggeri og ombyggeri. Analysen indeholder følgende elementer (kommissoriet): Beskrivelse af regionernes modeller for prognosticering og fremskrivning, herunder hvad inkluderes i den mekaniske og kvalitative fremskrivning og prognosticering, jfr. rapportes pkt. 2. Beskrivelse af standarder og nationale/internationale erfaringer for prognosticering og fremskrivning, jfr. rapportens pkt. 3. Forskelle i regionernes prognosticering og fremskrivning og forklaringer herpå, jfr. rapportens pkt. 4. Anbefalinger til fælles forudsætninger for prognosticering og fremskrivningsmodeller, jfr. rapportens pkt Fokus i analysen skal være på det fremadrettede sigte. Analysen skal indeholde fremskrivninger for både det psykiatriske og somatiske område. Regionerne har udpeget følgende arbejdsgruppe til at forestå analysearbejdet: - Ulla Christensen, Region Hovedstaden - Lise Aagaard, Health Consult for Region Sjælland - Klavs Hjort Nielsen, for Region Midtjylland og Nordjylland - Peter Werling, for Region Sydjylland Analysen er gennemført i løbet af april Specialkonsulent Anne Skriver i Danske Regioner har været kontaktperson for arbejdsgruppen. Delresultater er forelagt og drøftet med koordineringsgruppen for sygehusinvesteringer på et midtvejsmøde 17. april Rapportudkast er udsendt til koordineringsgruppen til høring, og høringssvarene er indarbejdet i nærværende rapport. Side 2

3 2. Beskrivelse af Regionernes modeller for prognosticering og fremskrivning Arbejdsgruppen har lavet en skabelon og udfyldt den for hver Region som grundlag for drøftelse og som udgangspunkt for forslagene til fælles forudsætninger. Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en kapacitetsberegningsmodel, som skal danne grundlag for dimensioneringen af nybyggeri på regionens hospitaler. I den generelle kapacitetsberegningsmodel indgår den demografiske udvikling, ændret opgavefordeling og ændrede optageområder, fortsat reduktion af gennemsnitlig liggetid samt en belægning på 85 % af de normerede senge. Modellen suppleres på hospitalsniveau inden for de enkelte specialer med specifikke ændringer grundet den medicinsk teknologiske udvikling og sygdomsudviklingen, implementering af best practise, ændringer i tilknytning til akutmodtagelse, konvertering af aktivitet fra stationær til ambulant regi, herunder dagkirurgi/medicinsk dagbehandling, samt betydningen af patienthotel. For Region Sjælland er der foretaget en indledende patientfremskrivning for udbygningsprojekter på Slagelse Sygehus og Næstved Sygehus, og hele somatikken er ved at blive inddraget. Fremskrivningsmetoden baserer sig på en demografisk fremskrivning fra 2007 til 2027, alders- og kønsfordelt samt fordelt på kommuner, sygehuse og specialer. Derefter foretages en kvalificering omfattende omstilling til dag/ambulant behandling, reduktion af liggetiden og anvendelse af akutte modtagesenge. Desuden vil der blive foretaget en realvækstvurdering baseret på resultaterne i Folkesundhedsrapporten Region Midtjylland har i forbindelse med udbygningsprojekter for Regionshospitalerne i Viborg og i Horsens anvendt fremskrivningsmodel, og denne model regnes benyttet på de øvrige investeringsprojekter. Fremskrivningsmodellerne for de 2 nævnte projekter er mht. sengekapacitet baseret på en demografisk fremskrivning, med en kvalificering der er baseret på analyse af den historiske udvikling af liggetiden og forventning om fortsat faldende liggetid. Der er korrigeret for relativt høj indlæggelseshyppighed/liggetid på nogle områder (benchmarking), og i fremskrivningen er der korrigeret for forventede ændringer i optageområder. Effekt af planlagt akutcenter og planlagt patienthotel indgår i begge projekter som del af fremskrivningsberegningerne. - På ambulantområdet og mht. dagkirurgi og medicinsk dagbehandling indeholder fremskrivningerne betydelige kapacitetsudvidelser, bl.a. for at give mulighed for omlægning fra stationær behandling. Region Nordjylland har i forbindelse med nyt Ålborg Sygehus og et nyt Himmerlands Sygehus anvendt fremskrivningsmodel. Fremskrivningsmodellerne for disse projekter er mht. sengekapacitet baseret på en demografisk fremskrivning, med en kvalificering der er baseret på analyse af den historiske udvikling og forventning om fortsat faldende liggetid. Der er korrigeret for relativt høj indlæggelseshyppighed/liggetid på nogle områder (benchmarking), og i fremskrivningen er der korrigeret for forventede ændringer i optageområder. Ændringer betinget af akutcenter og patienthotel indgår i nyt Ålborg Sygehus fremskrivningsmodel (ikke relevante for nyt Himmerlands Sygehus). - På ambulantområdet og mht. dagkirurgi og medicinsk dagbehandling indeholder fremskrivningerne betydelige kapacitetsudvidelser. Region Syddanmark har i forbindelse med Nyt Universitetshospital i Odense anvendt fremskrivningsmodel, som regnes benyttet for Regionens øvrige investeringsprojekter. I tillæg er der i regionen igangsat et arbejde med fremskrivning for de enkelte specialer. Fremskrivningsmodellen for nyt OUH er mht. sengekapacitet baseret på en demografisk fremskrivning, med en kvalificering der er baseret på analyse af den historiske udvikling og Side 3

4 forventning om fortsat faldende liggetid. Ændringer ved udbygning af akutcenter og patienthotel indgår.i fremskrivningsmodellen. - På ambulantområdet og mht. dagkirurgi og medicinsk dagbehandling indeholder fremskrivningerne betydelige kapacitetsudvidelser. 3. Beskrivelse af standarder og nationale/internationale erfaringer for prognosticering og fremskrivning Ud fra arbejdsgruppens erfaringer, samt de oplysninger der kunne indhentes inden for den givne snævre tidsramme for analysen, kan vi sige Der findes en metode til mekanisk fremskrivning (demografisk udvikling), som i hovedtræk er standardiseret for danske sygehuse Der er ingen danske standarder for kvalificering af den mekaniske fremskrivning Statens Institut for Folkesundhed har i et arbejdsnotat fra dec og sammenfattet i Folkesundhedsrapporten foretaget fremskrivninger af den demografiske udvikling og af sygdomsudviklingen I Norge benyttes der fremskrivningsmetoder som ligger tæt op ad den i denne rapport foreslåede metode. Der er givet flere henvisninger til norske sygehuse, og under kilder er nævnt nogle relevante henvisninger. Det drejer sig bl.a. om analyser udarbejdet af det norske Sintef, samt analyser foretaget af rådgiverne, som har medvirket til at udarbejde denne rapport. Det bemærkes at vi i flere projekter har samarbejdet med Sintef. Arbejdsnotatet fra Statens Institut for Folkesundhed er benyttet til at kvalitetssikre de forslag og anbefalinger, som er beskrevet i denne rapport. 4. Forskelle i Regionernes prognosticering og fremskrivning Der er nogle forskelle i de vurderinger som indgår i prognosticering i de enkelte Regioner. Det kan dels være begrundet i lokale forskelle i udgangssituationen, dels i at der ikke har været defineret fælles forudsætninger. Dertil kommer at flere regioner netop har påbegyndt dette arbejde, så erfaringerne er begrænsede. Med forslagene i denne analyse vedrørende fælles forudsætninger vil der fortsat være plads til at vurdere lokale forskelle i udgangssituationen. 5. Forslag til fælles forudsætninger Fremskrivning af indlagte patienter og sengebehov Demografisk udvikling. Den demografiske udvikling vil have en betydelig indflydelse på antal indlæggelser og sengebehovet i de kommende år. Fra arbejdsnotat fra Statens Institut for Folkesundhed kan Side 4

5 citeres: Befolkningssammensætningen har været rimelig konstant i perioden , men frem til 2020 vil den demografiske udvikling være præget af en konstant stigende ældreandel. Andelen af ældre på 65 år eller derover forventes således at stige fra 15,1% af hele befolkningen i 2005 til 20,7% i Den demografiske udvikling indregnes ved en fremskrivning af det nuværende sygehusforbrug fordelt på køn/aldersgrupper. Denne metode er almindelig benyttet i regionerne. Der kan være mindre forskelle mht. de benyttede forudsætninger af regionerne. Fremover foreslås som fælles forudsætninger for den mekaniske fremskrivning (demografik udvikling): Fremskrivning af 1-års aldersgrupper, evt. 5-årsgrupper (1-årsgrupper kan særlig have betydning for de ældste aldersgrupper). Danmarks Statistiks befolkningsprognose anvendes. Som basisår benyttes seneste år med pålidelige data, planlægningshorisont (det år der fremskrives til) år frem. Sygehusforbruget fremskrives kommunefordelt og afdelingsopdelt / speciale-opdelt. Vedrørende basisåret skal det kontrolleres, at aktiviteten i basisåret ikke har været atypisk høj på grund af ekstraordinær indsats, eller atypisk lav f.eks. på grund af ekstraordinære lukninger. Hvis dette er tilfældet, må der vælges et andet tidsrum som basisår, evt. flere år, alternativt korrigeres herfor. Kvalificeringen af den mekaniske fremskrivning (demografi). Kvalificeringen håndteres lidt forskelligt i regionerne med mere eller mindre finmasket opdeling på enkeltfaktorer. Fremover foreslås, at der i kvalificeringen indgår følgende faktorer (ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge): Korrektion for planlagte ændringer i hospitalets optageområde, specialesammensætning og funktionsfordeling i forhold til andre hospitaler Kvalificering vha. benchmarking af liggetid og indlæggelseshyppighed Kvalificering mht. effektivisering og omlægninger i sygehusbehandlingen, som følge af den behandlingsmæssige og teknologiske udvikling. Dette kan gøres enten ved en samlet beregning/vurdering eller ved at opdele på enkeltkomponenter. Kvalificering i form af korrektion for planlagte ændringer i hospitalets optageområde, specialesammensætning og funktionsfordeling i forhold til andre hospitaler. Dette kan vedrøre akutte / elektive / alle patienter. F.eks. vil regionernes samling af akutfunktionerne på de fremtidige akuthospitaler betyde at der flyttes patienter mellem hospitalerne. Dette skal medregnes som en del af fremskrivningen. Side 5

6 Kvalificering vha. benchmarking. Det foreslås, at der gennemføres en benchmarking af liggetid og indlæggelseshyppighed i basisåret (belyst ved hjælp af Sundhedsstyrelsens ratetal) i forhold til landsgennemsnit og i forhold til sammenlignelige hospitaler/regioner. - Dette gøres som del af fremskrivningsmodellen for at vurdere behovet for korrektion i grundlaget for fremskrivningen. Her tænkes f.eks. på, at hvis liggetiden ligger væsentligt over landsgennemsnit eller indlæggelsesfrekvensen pr indbyggere ligger væsentligt over landsgennemsnit (sammenligning på ratetal) skal grundlaget korrigeres før fremskrivning foretages. Kvalificering mht. effektivisering og omlægninger i sygehusbehandlingen Kvalificering mht. effektivisering og omlægninger i sygehusbehandlingen, som følge af den behandlingsmæssige og teknologiske udvikling, kan gøres ved en samlet vurdering eller specialevis med vurdering af de enkelte komponenter. Indledningsvis kan nævnes, at Sundhedsstyrelsens standardiserede ratetal for perioden 1997 til 2004 indikerer Et årligt fald på 3,3 % i liggetid En årlig stigning i antal udskrivninger på 0,8 % En årlig stigning på 5,0 % i antal ambulante besøg (det ambulante område kommenteres i et senere afsnit af denne rapport) Kvalificering mht. effektivisering og omlægninger i sygehusbehandlingen, foretaget som en samlet beregning/vurdering. Kvalificering gennemført som samlet beregning/vurdering er baseret på, at der indregnes en forventning om at den teknologiske udvikling giver mulighed for et fortsat fald i de gennemsnitlige liggetider, og en fortsat omstilling fra stationær til ambulant behandling som både bidrager til effektivisering og giver plads til en vis realvækst. Metoden er altså baseret på en historisk analyse af den samlede effekt, som benyttes som grundlag for en fremadrettet vurdering af den samlede effekt. Til brug for beregningen skal der indhentes data for den historiske udvikling af den gennemsnitlige liggetid svarende til eksempelvis følgende skema. Tabel: Udviklingen i den gennemsnitlige liggetid på danske sygehuse. Gns. liggetid Gns. liggetid Basisår - 10 Basisåret Kirurgiske specialer Medicinske specialer Andre specialer Der anvendes den seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Gns. årlig % ændring Udviklingen i liggetid kan vurderes med opdeling på kirurgiske specialer og medicinske, men kan også opdeles mere detaljeret, så længe data er tilgængelige. Det kan evt. være relevant at opdele organkirurgi og ortopædkirurgi, men også andre specialer. Med udgangspunkt i den historiske udvikling af den gennemsnitlige liggetid foretages en reduktion af den gennemsnitlige liggetid tilsvarende den historiske i forbindelse med fremskrivning af aktiviteten. Side 6

7 Selv om omlægning til ambulant behandling isoleret set formentligt har ført til længere liggetider, har den teknologiske og behandlingsmæssige udvikling været så effektiv, at det har betydet en generel nedsat gennemsnitlig liggetid. Fra fagligt hold er der almindelig enighed om, at den behandlingsmæssige og teknologiske udvikling vil fortsætte og medføre et fortsat fald i den gennemsnitlige liggetid. Der er ikke noget, der tyder på, at det vil stoppe. Herudover kan regionerne foretage korrektioner på enkeltkomponenter i de kommende år på baggrund af følgende: Større/mindre grad af omlægning fra stationær behandling til ambulant behandling end de sidste 10 år Etablering af akutcenter med diagnostiske- og behandlingsmæssige senge eller udvidelse af en eksisterende akutmodtagelse, jfr. også pkt. 7 Etablering af eller udvidelse af patienthotel, jfr. nedenfor, og jfr. pkt. 8 Større realvækst end den der har været de sidste 10 år Større/mindre effektiviseringer af patientforløb end de sidste 10 år Dette kan så få en betydning for det samlede sengedagsforbrug og dermed sengebehovet. Kvalificering mht. effektivisering og omlægninger i sygehusbehandlingen, kan foretages specialevis med opdeling på enkeltkomponenter: Denne metode er baseret på at flere faktorer vurderes for hvert enkelt speciale. I vurderingen indgår Omlægning fra stationær til ambulant behandling eller dagbehandling. Vurderes ved analyse af elektive korttidsindlæggelser Reduktion i liggetid Effekt af akutmodtagelsen på de stationære senge, jfr. også pkt. 7. Denne vurdering indgår under alle omstændigheder som enkeltkomponent, også i metoden med samlet beregning Vurdering af realvækst, evt. for de enkelte specialer Uanset hvordan man vælger at foretage kvalificeringen, skal der tages højde for evt. etablering af patienthotel som del af sygehusprojektet (jfr. hotelsenge, pkt. 8). Hotelopholdet kan indgå i en række patientforløb som en planlagt del af patientforløbet. Det beregnede sengebehov (sygehussenge) skal derfor reduceres for forventet effekt af hotelsengene. Folkesundhedsrapporten har foretaget en fremskrivning af heldøgnsindlæggelser fra 2005 til 2020, som viser en en vækst på ca. 20%. To tredjedele af denne vækst skyldes demografiske forhold, resten skyldes realvækst respektive udvikling i sygelighed. Udnyttelsesgrad (belægningsprocent) som grundlag for beregning af sengebehov. - Det forslås at der regnes med 85% belægning, i pædiatri dog 75%. Den lavere belægning i pædiatri skyldes stor årstidsvariation. Side 7

8 Hvis sengene har fuld bemanding og udnyttes fuldt ud i 220 dage årligt (365 dage fraregnet lø/sø, skæve helligdage og 5 ugers ferie), og i de øvrige 145 dage hvor der normalt er udtyndet bemanding eller evt. delvis lukning af sengeafsnit udnyttes gennemsnitlig 90 dage, så svarer det til en årlig gennemsnitlig belægning på 310 dage svarende til 85% belægning af de normerede senge, her forstået som de fysiske sengepladser som der skal dimensioneres plads til i byggeriet. I forhold til de disponible senge (bemandede senge) vil belægningsprocenten være højere end 85%. Det bemærkes at denne høje belægningsprocent forudsætter gode fysiske rammer og tilstrækkeligt med 1-sengs stuer til, at det ikke er nødvendigt at bruge flersengsstuer som 1- sengsstuer med tomme senge som konsekvens. Det bemærkes også, at hvis sygehuset har rent elektive sengeafsnit, som kun er bemandede 220 dage årligt, så regnes der med at der på andre sengeafsnit er en tilsvarende højere belægning, så der kan forudsættes gennemsnitlig 85% belægning. Som det kan ses i nedenstående tabel har belægningsprocenten på de danske sygehuse i været 81,2 83,3 pct. I forhold til normerede senge, dvs lidt lavere end de 85%. I forhold til disponible senge har belægningsprocenten været 87,3 90,8 pct. Tabel: Belægningspct alle danske sygehuse, medicinske og kirurgiske specialer i alt Normerede senge Disponible Belægningspct. Belægningspct. 7 døgn 5 døgn senge af disp senge af norm senge 2001-tal ,8 83, tal ,8 89,2 81, tal ,6 87,3 81, tal ,5 87,8 81, tal ,0 87,9 82,2 Det bemærkes, at i Norge benyttes 85% som planlægningsforudsætning for vurdering af sengekapaciteten i de fleste sygehusprojekter (bl.a. Nye Ahus, St. Olavs Hospital, udbygninger på Ullevål Universitets Sykehus). 6. Forslag til fælles forudsætninger Fremskrivning af indlagte patienter og sengebehov i psykiatri I psykiatri forslås det som hovedregel at benytte samme fremskrivningsforudsætninger som for de somatiske specialer. Indlæggelsestiden er gennemsnitlig længere i psykiatri og sengene er i mindre omfang, evt. slet ikke ferielukkede eller med reduceret bemanding. Der kan derfor regnes med en højere belægningsprocent, det foreslås at benytte 90% belægning for psykiatri. Der er her tale om et gennemsnit for alle psykiatriske senge, for afsnit med akutte korttidsindlæggelser kan der argumenteres for ca. 85% belægning svarende til somatikken, når de øvrige afsnit så har tilsvarende højere belægning. Det bemærkes, at der her er forudsat, at alle psykiatriske senge er i 1-sengsstuer. I norske sygehusprojekter vedr psykiatri er typisk benyttet 90% belægning som planlægningsforudsætning (bl.a. Østfoldsykehuset og Nye Molde Sjukehus). Side 8

9 7. Forslag til fælles forudsætninger Observationssenge i akutmodtagelsen Observationssenge i akutmodtagelsen indgår som en bestanddel af regionernes aktuelle planer for udbygning af de udpegede akutsygehuse med udbygning af akutmodtagelser/akutcentre. I relation til fremskrivningsmodel foreslås følgende vedr. akut-modtagesenge: Akutmodtagesenge er en del af det samlede beregnede sengebehov Antal akutmodtagesenge kan beregnes ved analyse af det nuværende antal akutte indlæggelser og forudsætning om liggetid i akutmodtagelsen (1-2 dage) Samtidig kan antages at nogle indlæggelser undgås i stationær afdeling ved en velfungerende akutmodtagelse Som driftsforudsætning foreslås 70% belægning af akutmodtagesenge pga. døgnvariation og for at tage hensyn til spidsbelastninger Et foreløbigt skøn er at ca. 10% af sengene (evt. lidt mere) på et akuthospital skal være observationssenge i akutmodtagelsen. Region Midtjylland oplyser at de regner med 12-15% i regionens akutplan. 8. Forslag til fælles forudsætninger Patienthotelsenge Når der etableres patienthotel vil hotelopholdet kunne indgå i en række patientforløb som en planlagt del af patientforløbet. Det beregnede sengebehov (sygehussenge) skal derfor reduceres for forventet effekt af hotelsengene. Hotelsenge kan bl.a. anvendes i kombination med dagbehandling, specielt for patienter med stor afstand til sygehuset. Eller til patienter med behov for nærhed til sygehuset, men ikke med et egentligt plejebehov, f.eks. barselspatienter. Behovet for hotelsenge kan analyseres ved en gennemgang af relevante patientforløb i de enkelte specialer, evt. suppleret med benchmarking med andre patienthoteller.. Det kan være relevant at planlægge ekstra kapacitet af hotelsenge til pårørende, gæsteundervisere mv. 9. Forslag til fælles forudsætninger Intensivsenge og intermediærsenge Intensivsenge er ikke en del af det beregnede sengebehov, men betragtes som behandlingspladser, hvor patienten med kort varsel skal kunne overføres til seng på stamafdelingen. Side 9

10 Intermediærsenge kan planlægges i forbindelse med intensivsenge og/eller i forbindelse med stamafdelingernes sengeafsnit. Intermediærsenge benyttes normalt til patienter, der har brug for intensiv observation, men normalt ikke respiratorbehandling eller anden intensiv behandling. Intermediærsengene kan for nogle patienter fungere som stepdownsenge efter ophold i intensivseng. Da intermediærsengene er medregnet i det beregnede sengebehov vil etablering af særlige intermediærsenge medføre tilsvarende reduktion i afdelingernes sengebehov. 10. Forslag til fælles forudsætninger Fremskrivning af ambulante patienter Fremskrivningsmetode for ambulant aktivitet. - Der kan benyttes demografisk fremskrivning, som for indlagte patienter, men det forklarer kun en meget lille del af aktivitetsudviklingen på det ambulante område. Den registrerede ambulante aktivitet på de danske sygehuse er øget med ca. 100 % i løbet af de seneste 10 år (jfr. Folkesundhedsrapporten 2007). En del af stigningen skyldes omlægning fra stationær til ambulant virksomhed. En anden del skyldes omlægning af registreringspraksis for deldøgnspatienter. Den største vækst skyldes dog realvækst respektive udvikling i sygelighed. I arbejdsnotatet fra Statens Institut for Folkesundhed er foretaget en lineær fremskrivning af demografi og sygelighed. Den viser en vækst fra ca. 2,8 mio. amb. forløb i 2005 til ca. 5,1 mio. amb. forløb i Det indikerer en vækst på ca. 80%. Der henvises også til Sundhedsstyrelsens ratetal nævnt foran, som indikerer en årlig vækst på ca. 5% for perioden 1997 til Forslag til fælles forudsætning ved fremskrivning af ambulant kapacitet er Der tages udgangspunkt i en analyse af den historiske udvikling på det ambulante område gennem de seneste 10 år og en forventning om en fortsat stigning. Der må være mulighed for at variere forudsætningerne i relation til udgangssituationen på hospitalet. Det anbefales også at tage hensyn til, at ambulatorie-området ikke må blive en flaskehals, der blokerer for mulige omlægninger fra stationær behandling. Det anbefales at regne med en kapacitet, der kan imødekomme en aktivitetsstigning af størrelsesordenen 75 % 100 % i et årigt perspektiv. For at understøtte vurderingen kan der parallelt gennemføres en mekanisk fremskrivning (demografisk udvikling), suppleret med en analyse/vurdering af omlægninger fra stationær til ambulant behandling og derudover en meget betydelig realvækst på det ambulante område Beregning af den fysiske ambulatoriekapacitet baseres på ambulatoriedrift fuld drift af ambulatorierne 220 dage pr. år, og ca. 75% effektiv udnyttelse (ekskl. pauser mv.) af ambulatoriernes åbningstid (min.) 8 timer pr. dag, dvs. 6 timers effektiv daglig udnyttelse Det forslås altså at en ensartet forudsætning ikke sættes for lavt, og giver mulighed for at regulere for evt. flaskehals i udgangssituationen. Basisår og fremskrivningsår skal svare til det der benyttes Side 10

11 for de indlagte patienter. Antal ambulante besøg anvendes som aktivitetsmål, da det er antal besøg som er dimensionerende for den fysiske kapacitet. Korrektion for fortsat omlægning fra stationær til ambulant behandling er indeholdt i ovennævnte vurdering. Evt. korrektion for ændringer i hospitalets optageområde, specialesammensætning og funktionsfordeling i forhold til andre hospitaler skal i givet fald medregnes som korrektion. Udnyttelsesgrad af ambulatorier. Det foreslås at der ensartet regnes med 220 driftsdage pr. år, og ca. 75% effektiv udnyttelse (ekskl. pauser mv.) af ambulatoriets daglige åbningstid. Med en daglig åbningstid på 8 timer medfører det, 6 timers effektiv patienttid i de enkelte ambulatorierum. Gennemsnitlig varighed af ambulante besøg (tid konsultationsrummet er beslaglagt) regnes til min. pr. undersøgelse, hvor de kirurgiske specialer normalt har tidsforbrug i den laveste ende, de medicinske specialer i den højeste ende. - Under et ambulant besøg kan der være flere procedurer som kan kræve anvendelse af specialrum i tillæg til konsultationen. Dette tages der højde for ved at der til det beregnede antal konsultationsrum tillægges de nødvendige specialrum i det enkelte speciale (rum med specielt udstyr /indretning). 11. Forslag til fælles forudsætninger Fremskrivning af dagkirurgi og operationer på indlagte patienter Operationer på indlagte patienter. - Foreslås fremskrevet ud fra en forudsætning om uændret operationsfrekvens på indlagte patienter, dvs. svarende til fremskrivningen af antal indlagte patienter i de kirurgiske specialer. I patienttallet er der taget højde for omstilling fra stationær til dagkirurgi, jfr. foran. Ca. 80% af oprationerne udføres normalt i dagarbejdstiden, og det vil være disse der er dimensionerende for operationskapaciteten. Også her regnes med 220 arbejdsdage pr. år med 6 timers effektiv udnyttelse af operationsstuerne pr. dag. Fremskrivning af dagkirurgi. I dagkirurgien indgår en fortsat omlægning fra stationær elektiv kirurgi til dagkirurgi. Desuden skal der i fremskrivningen tages hensyn til den demografiske udvikling samt sygdomsudvikling/realvækst. Analogt med det ambulante område vil demografien kun forklare en meget lille del af den forventede stigning, som normalt vil være betydelig. Den samlede stigning kan vurderes analogt med tilvæksten på ambulantområdet. Det vurderes at det for de fleste sygehuse vil være relevant at regne med stigning på min. 50% i løbet af de næste år. Stigningen vil være afhængig af udgangssituationen, dvs. hvor langt det enkelte sygehus og det enkelte speciale er kommet med omlægning fra stationær kirurgi til dagkirurgi. Dagkirurgi, benchmarking. Det kan overvejes at lave benchmarking f.eks. baseret på sammenligning af indikatoroperationer og dagkirurgiandel inden for de enkelte specialer på sygehuset. Dette kan underbygge vurderingen af fremskrivningen af antal dagkirurgiske operationer. Dagkirurgi, udnyttelsesgrad af operationsstuer og af dagkirurgiske hvilestole/opvågnings-senge. Det foreslås at regne med 220 arbejdsdage pr. år, og effektivt 6 timers udnyttelse af operationsstuerne (ekskl. pauser mv.), svarende til ca. 75% udnyttelse af en daglig åbningstid på 8 timer. Der er behov for at hvilesengene har længere åbningstid for at kunne udnytte operationsstuerne som anført. Side 11

12 12. Forslag til fælles forudsætninger Fremskrivning af medicinske dagpatienter Medicinske dagpatienter defineres her til brug for den fysiske planlægning som patienter der har behov for en medicinsk dagplads, dvs. hvilestol eller seng med tilknyttet personale til observation og/eller koordinering af forskellige undersøgelser under opholdet. Fremskrivning af medicinske dagpatienter kan foretages analogt med dagkirurgi. En vanskelighed kan være at dagbehandling registreres som ambulante ydelser og kan være vanskelige at udskille af de registrerede patientdata. I mange medicinske afdelinger er der i udgangssituationen ikke et tilbud om dagbehandling, sådan at der ikke umiddelbart kan fremskrives. - En analyse af 1-dagesindlæggelser og 2-dagesindlæggelser på de medicinske afdelinger kan bruges som udgangspunkt for beregning af kapaciteten for medicinske dagpladser. Også her kan benchmarking med andre afdelinger indgå i metoden. 13. Forslag til fælles forudsætninger Fremskrivning for tværgående kliniske afdelinger (røntgen mv.) Billeddiagnostik, fremskrivningsmetode. Det foreslås at den billeddiagnostiske aktivitet fremskrives svarende til den vægtede aktivitetsstigning på det stationære og ambulante område, baseret på den fremskrivning der er lavet for disse områder. En del af aktiviteten i billeddiagnostik er praksishenvist, og det må vurderes om udviklingen på dette område nogenlunde følger fremskrivningen af den stationære og ambulante aktivitet. Udnyttelsen af billeddiagnostisk kapacitet (diagnostikrum): Det foreslås at regne med at 15 20% af aktiviteten foregår i vagttid. Aktiviteten i dagtid er dimensionerende for den fysiske kapacitet, og det foreslås at regne med 220 dages drift pr. år, og diagnostikrummene udnyttet effektivt 6 timer pr. dag (ekskl. pauser og forberedelse mv.), svarende til 75% af en 8-timers daglig åbningstid. Det kan være relevant at overveje længere driftstid for det kostbare billeddiagnostiske udstyr (MR, CT etc.) og det vil give mulighed for at øge aktiviteten / reducere kapacitetsbehovet 14. Anbefalinger I regionernes sygehusprojekter indgår planlægningsforudsætninger vedrørende fremskrivning og prognosticering af patienttal og sygehuskapaciteter. Denne rapport har følgende anbefalinger til fælles forudsætninger i de enkelte regioners fremskrivningsmodeller. Fremskrivning af indlagte patienter og sengebehov (somatik og psykiatri) Mekanisk fremskrivning (demografisk udvikling) beregnet med udgangspunkt i basisåret, som er seneste år med pålidelige data, til planlægningshorisont år frem. Danmarks Side 12

13 Statistiks befolkningsprognose lægges til grund. Fremskrivningen foretages på køn og 1- årsintervaller med basisårets sygelighed som udgangspunkt Korrektion for planlagte ændringer i hospitalets optageområde, specialesammensætning og funktionsfordeling i forhold til andre hospitaler Kvalificering vha. benchmarking af liggetid og indlæggelseshyppighed i basisåret. Sundhedsstyrelsens ratetal kan benyttes Kvalificering mht. fortsat effektivisering og omlægninger i sygehusbehandlingen som følge af den behandlingsmæssige og teknologiske udvikling. Dette kan gøres på basis af en historisk analyse af den faktiske samlede effekt gennem de seneste 10 år suppleret med forventede ekstraordinære omlægninger. Der kan også foretages en mere detaljeret vurdering af enkeltfaktorers betydning for de enkelte specialer. De ekstraordinære omlægninger respektive vurdering af enkeltfaktorer omfatter: o omlægning fra stationær til ambulant behandling o reduktion/forøgelse af liggetid o mere/mindre effektivisering af patientforløb o effekt af akutmodtagelse o effekt af patienthotel o vurdering af realvækst Beregningen af sengebehovet (fysiske sengepladser) baseres på 85% belægning, for pædiatri dog 75%, for observationssenge i akutmodtagelsen 70%. Psykiatri beregnes ud fra en gennemsnitlig belægning på 90%. Fremskrivningen af ambulante patienter og ambulatoriekapacitet Der tages udgangspunkt i en analyse af den historiske udvikling på det ambulante område gennem de seneste 10 år og en forventning om en fortsat stigning. Der må være mulighed for at variere forudsætningerne i relation til udgangssituationen på hospitalet. Det anbefales også at tage hensyn til, at ambulatorie-området ikke må blive en flaskehals, der blokerer for mulige omlægninger fra stationær behandling. Det anbefales at regne med en kapacitet, der kan imødekomme en aktivitetsstigning af størrelsesordenen 75 % 100 % i et årigt perspektiv. For at understøtte vurderingen kan der parallelt gennemføres en mekanisk fremskrivning (demografisk udvikling), suppleret med en analyse/vurdering af omlægninger fra stationær til ambulant behandling og derudover en meget betydelig realvækst på det ambulante område Beregning af den fysiske ambulatoriekapacitet baseres på ambulatoriedrift fuld drift af ambulatorierne 220 dage pr. år, og ca. 75% effektiv udnyttelse (ekskl. pauser mv.) af ambulatoriernes åbningstid (min.) 8 timer pr. dag, dvs. 6 timers effektiv daglig udnyttelse Fremskrivning af øvrige behandlings- og diagnostikafdelinger Rapporten beskriver desuden forslag til fremskrivning af stationære operationer og af dagkirurgi, medicinske dagpatienter og af billeddiagnostikken. Fremskrivningsmodellerne for disse afdelingers Side 13

14 kapacitet er baseret på, at de skal kunne matche den efterspørgsel, som fremskrivningen af de indlagte og ambulante patienter medfører. De forslag der er beskrevet under de enkelte behandlings- og diagnostikafdelinger indgår som del af rapportens anbefalinger. Side 14

15 Kilder: Sygehusstatistik, publikationer i Sygehusstatistik-serien fra Sundhedsstyrelsen Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020, Arbejdsnotat fra Statens Institut for Folkesundhed dec Folkesundhedsrapport 2007, Statens Institut for Folkesundhed Aktivitets- og kapasitetsanalyser for Helse Sør-Øst i Norge, 2008, Sintef rapport Fremskrivning av behovet for sykehustjenester i Helse Øst , Norge 2004, Sintef rapport Hovedfunksjonsprogrammer for norske sygehuse, bl. a. Nye Ahus, St. Olavs Hospital, Buskerud Sentralsykehus, Østfoldsykehuset, Vestfold Sentralsykehus Side 15

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Er der tilstrækkeligt mange senge på de kommende akutsygehuse? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er der tilstrækkeligt mange senge på de kommende akutsygehuse? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk MHM-dag SDU 12. maj.2015 Er der tilstrækkeligt mange senge på de kommende akutsygehuse? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk For mange? For få? Det rigtige antal? /Ingeniøren »Patienterne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé

Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi. Resumé N O T A T 16-05-2006 Sag nr. 06/283 Dokumentnr. 24803/06 Debatoplæg Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi Resumé Sundhedsvæsenet står foran omfattende forandringer. Med fokus på høj faglig

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk SUPERSYGEHUSE Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby www.dnu.rm.dk Et sygehus, der giver behandling i verdensklasse En mulighed der er for at lukke de små sygehuse, så vi

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013

RH Viborg, Kvalitetsfondsprojekt Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 Generalplan for Nyt Akutcenter, nyt P-hus, VCR og ombygninger af eksisterende forhold 01.03.2013 1. INDLEDNING... 3 1.1 Udgangspunkt og formål for generalplanen... 3 2. BAGGRUND... 4 2.1 Generalplanen

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Hvad nu med dit sygehus? debataften om sygehusområdet i fremtiden. Tirsdag den 9. november kl Ved Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Hvad nu med dit sygehus? debataften om sygehusområdet i fremtiden. Tirsdag den 9. november kl Ved Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Hvad nu med dit sygehus? debataften om sygehusområdet i fremtiden Tirsdag den 9. november kl. 17-19 Ved Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Demografisk udvikling Efterspørgsel efter sundhedsydelser

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur

en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur Sygehus Fyn en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur Med iværksættelsen af strukturreformen og de nye samarbejdsrelationer mellem sygehuse, primærsektor og kommuner har Sygehus Fyns ledelse

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.)

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.) Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. Region Midtjyllands forslag til strukturbesparelser Fredag den 21. maj 2010 kl. 8.30-10.00 i mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Metode... 1 2 Ændringer

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere