Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)"

Transkript

1 Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

2 BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet Omstilling og driftsoptimering af familieplejeområdet i tråd med Socialforvaltningens socialfaglige omstilling Tæt på Familien. Socialforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Tabel 1. Forslagets samlede økonomi kr p/l Styringso mråde Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder Service Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder Service Tættere kontraktopfølgning Service Informationsmedarbejder Service Målgruppeanalyse, rekrutteringsstrategi og -kampagne Service Øget brug af netværkspleje Service Øget brug af traditionel familiepleje Service Øget brug af nye typer af aflastningsophold Service Samlet varig ændring Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. Baggrund og formål De seneste års omprioriteringsforslag på området for udsatte børn og familier har særligt fokuseret på omstilling af døgninstitutionsområdet. Siden 2014 har Socialforvaltningen implementeret effektiviseringer og besparelser for 60 mio. kr. på døgninstitutionsområdet. Kun 1,5 mio. kr. har omhandlet familieplejeområdet, selv om ca. 68 % af de anbragte børn og unge anbringes i familie- eller netværkspleje. Med Tæt på Familien har Socialforvaltningen igangsat en faglig udvikling af hele området for udsatte børn og unge, der bl.a. medfører, at sagsbehandlerne får et tættere samarbejde med barnet, den unge, familien såvel som plejefamilien. I forlængelse heraf er der behov for en justering af de ressourcer, der er afsat til familieplejekonsulenternes tid med plejefamilierne. Herudover er formålet med dette forslag at skabe én fælles tilgang til arbejdet med plejefamilier på tværs af hele børneområdet samt styrke rekruttering af plejefamilier. Omstillingen skal herudover være med til at understøtte øget brug af familiepleje, netværkspleje samt nye former for aflastning.

3 Forslagets indhold Omstilling af familieplejeområdet indebærer en omorganisering af hele området, der har til formål at skabe en fælles tilgang til arbejdet med plejefamilier baseret på Tæt på Familien. Omstillingen indeholder tre dele, der kan prioriteres samlet eller hver for sig: Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet Børn, unge, deres familier og plejefamilierne skal opleve samme socialfaglige tilgang uanset, om de er i kontakt med sagsbehandler eller familieplejekonsulent. Derfor ønsker Socialforvaltningen, at udvikle en ny model for samarbejdet mellem familieplejekonsulenter, sagsbehandler og institutionsområdet. Samarbejdsmodellen vedrører Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap, og skal bl.a. indebære, at familieplejekonsulenterne kommer tættere på den daglige praksis i myndighedsenhederne og udvalgte institutioner. I forlængelse af samarbejdsmodellen skal der udarbejdes kvalitetsstandarder, så plejefamilierne har klare rammer for samarbejdet med Socialforvaltningen, herunder samarbejdet mellem myndighedsenheder, institutioner og Center for Familiepleje. Et delelement i samarbejdsmodellen og kvalitetsstanderne er en bedre udnyttelse af ressourcer. I dag modtager en traditionel plejefamilie minimum to besøg fra sagsbehandler i forbindelse med det personrettede tilsyn med barnet (lovpligtigt) og i gennemsnit tre besøg fra familieplejekonsulenten (akutplejefamilier og forstærkede plejefamilier modtager flere vejledningsbesøg). Herudover skal plejefamilien deltage i uddannelse hos Center for Familiepleje mindst to gange årligt (lovpligtigt) og møder med sagsbehandlere og relevante samarbejdspartnere mindst to gange årligt i forbindelse med opfølgning på barnet eller den unges handleplan. Herudover kommer den løbende kontakt plejefamilien har med familieplejekonsulenten såvel som sagsbehandler. Med udbredelsen af Tæt på Familien til hele børneområdet gives der ressourcer til, at sagsbehandler skal have en tættere kontakt til barnet, den unge og familien såvel som plejefamilien. I forlængelse af dette foreslår Socialforvaltningen, at der sker en nedjustering af ordinære plejefamiliernes vejledningsbesøg i hjemmet fra gennemsnitligt tre til minimum to årligt. Herudover forslås det, at der sker en tilpasning af familieplejekonsulenternes andre opgaver fx uddannelses- og kursusaktiviteter og dokumentation samt at det fremadrettet bliver muligt at gøre brug af Skype i forbindelse med møder med sagsbehandleren for at frigive mere tid til vejledning af plejefamilierne. Tabel 2: Ændringer på familieplejeområdet Serviceniveau 2017 Serviceniveau 2018 Center for Familiepleje Familieplejekonsulent kommer årligt på gennemsnitligt tre råd- og vejledningsbesøg i hjemmet, herunder et fælles besøg med sagsbehandler. Plejefamilier skal årligt deltage lovpligtig efteruddannelse minimum to dage. Familieplejekonsulent yder råd- og vejledning over telefon, mail samt iværksætter supervision hvis dette vurderes nødvendigt. Familieplejekonsulent deltager sammen med plejefamilien i opfølgningsmøder og netværksmøder møder med sagsbehandler, skole, daginstitution mv. Familieplejekonsulenterne kommer årligt på minimum to råd- og vejledningsbesøg i hjemmet, herunder et fælles besøg med sagsbehandler. Plejefamilier skal årligt deltage lovpligtig efteruddannelse minimum to dage. Familieplejekonsulenterne yder råd- og vejledning over telefon, mail samt iværksætter supervision hvis dette vurderes nødvendigt. Familieplejekonsulent skal fremadrettet ikke deltage i alle opfølgningsmøder og netværksmøder samt møder med skole og daginstitutioner.

4 Sagsbehandler fra myndighedsenhed Sagsbehandler udfører årligt to personrettede tilsyn med barnet hos plejefamilien. Det ene i forbindelse med fælles besøg med familieplejekonsulenten. I forlængelse heraf afholdes opfølgningsmøde med forældre, plejefamilie, familieplejekonsulent mv. Sagsbehandler udfører årligt to personrettede tilsyn med barnet hos plejefamilien. Det ene i forbindelse med fælles besøg med familieplejekonsulenten. I forlængelse heraf afholdes opfølgningsmøde med forældre, plejefamilie mv. Familieplejekonsulenten vil ikke deltage i alle opfølgningsmøder. Sagsbehandler har ressourcer til tættere kontakt med barnet, familien og plejeforældrene, fx til opfølgning hver 8. uge frem for hvert halve år. Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje Københavns Kommune arbejder efter Kommunernes Landsforenings (KL) model for honorering af plejefamilier. Når et barn eller en ung anbringes i pleje består udgiften for myndighedsenhederne af én bestemt pakkepris, der findes ud fra barnet eller den unges behov. KL anbefaler, at kommunen årligt skal vurdere den indsats, som plejefamilien leverer, plejebarnets udvikling samt i den forbindelse eventuelt justere kontrakten. Når man ser på den årlige enhedspris for at have et barn eller en ung anbragt i familiepleje hos de seks største kommuner i Danmark, så er Københavns Kommunes årlige enhedspris mindst kr. højere end de andre kommuners. Dette på trods af, at København er en af de kommuner, der har de mest specialiserede institutioner og anbringer en større andel af børn og unge på institutioner frem for i familiepleje. Herudover viser analyser, at der ikke sker en systematisk forventningsafstemning med plejefamilier i forbindelse med opstart af plejeforløb eller en systematisk justering af kontrakter. Dette betyder, at der sker opjustering af vederlag, hvis barnet eller den unge får behov for mere støtte, men at der ikke sker en systematisk nedjustering, når barnet eller den unges behov ændres til det bedre f.eks. når barnet kan starte i vuggestue eller børnehave frem for at blive passet i plejefamilien, eller når en ung fylder 18 år og er mere selvhjulpen. Socialforvaltningen ønsker at gøre fuld brug af de muligheder, der er i KL s honoreringsmodel og ønsker derfor med udgangen af 2016 at arbejde systematisk med forventningsafstemning, opfølgning og justering af kontrakter, så plejefamilierne får den rette løn ift. den indsats, de skal levere. Denne systematik vil medføre, at pakkeprisen for familieplejeanbringelser gennemsnitligt falder. Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje I forbindelse med at Socialtilsynet overtog opgaven med at godkende plejefamilier fra kommunerne, skulle alle familier gengodkendes. I den forbindelse forsvandt der på landsplan knap plejefamilier. I København indebærer dette, at der ca. er tre måneders ventetid på anbringelse i en plejefamilie og fire til fem måneders ventetid på en aflastningsfamilie. Herudover er en større del af plejefamilierne på vej på pension. Socialforvaltningen ser fortsat et potentiale i øget brug af familiepleje såvel som netværkspleje frem for anbringelse på døgninstitution og ønsker at øge antallet af aktive plejefamilier. Derfor foreslår Socialforvaltningen, at der afsættes midler til ansættelse af en informationsmedarbejder og udarbejdelse af målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi. Informationsmedarbejderen skal på baggrund af målgruppeanalysen og rekrutteringsstrategi løbende arbejde med at udvikle rekruttering og fastholdelse af plejefamilier. En del af dette arbejde vil også være at rekruttere flere netværksplejefamilier og nye typer af plejefamilier f.eks. familier der kan have børn og unge med handicap i pleje, og familier der kan varetage hvervet ved siden af et almindeligt job.

5 Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier For at forebygge, at børn og unge anbringes uden for hjemmet, ønsker Socialforvaltningen at arbejde med udviklingen af nye aflastningsformer til børn og unge, der har behov for andre rammer end det, deres egen familie kan give. Der er fortsat tale om familier, der af Socialtilsynet er godkendt til aflastning, men aflastningstilbuddene er intensive og mere fleksible end traditionelle aflastningstilbud. Borgercenter Børn og Unge har f.eks. som pilotforsøg i Brønshøj-Husum-Vanløse udviklet fritidsfamilier og mentorfamilier, der er alternative aflastningsfamilier. Disse familier ser enten barnet eller den unge på hverdage frem for kun i weekenderne eller har værelser der står til rådighed for op til tre unge, der er hjemmeboende, men i konfliktfyldte perioder kan have behov for at være et andet sted end hos deres forældre. Økonomi Det samlede økonomiske potentiale ved omstillingen af familieplejeområdet er i 2018 på 8 mio. kr. og efter fuld indfasning i 2021 på årligt 12,8 mio. kr., hvoraf de forskellige delforslag fordeler sig som beskrevet nedenfor: Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet Etablering af en ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder for samarbejdet på familieplejeområdet, herunder justering af opgaver og vejledningsbesøg i hjemmet, har i 2018 en økonomisk effekt på 0,8 mio. kr. og efter fuld indfasning i ,3 mio. kr. årligt. Herudover investeres der i 2018 og 2019 i alt 0,3 mio. kr., der skal understøtte arbejdet med den nye samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder. Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje Systematisk forventningsafstemning og justering af kontrakter med plejefamilier, så aflønning justeres efter barnet eller den unges behov, vil fra 2018 give en årlig effektivisering af pakkepriserne for familiepleje på 2,5 mio. kr. og efter fuld indfasning i 2021 på 3,1 mio. kr. årligt. Borgercenter Handicap betaler samme pakkepriser som Borgercenter Børn og Unge. På grund af de udfordringer, børn og unge med handicap har, placeres disse oftest til en af de højeste pakkepriser, og der ses ikke samme potentiale i forhold til deres udvikling, hvorfor der ikke forventes et større økonomisk potentiale for Borgercenter Handicap. Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje For at øge antallet af plejefamilier investeres der fra 2018 og frem årligt 0,3 mio. kr. til en informationsmedarbejder, og der afsættes i i alt 0,7 mio. kr. til udarbejdelse af målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi. Det fortsatte potentiale for at øge brugen af netværkspleje vil betyde, at 17 børn og unge i 2021 anbringes i netværket frem for i traditionel plejefamilie. I 2018 er den årlige effektivisering på 2,7 mio. kr., og efter fuld implementering i 2021 er den årlig effektivisering på 4,1 mio. kr. Effektiviseringen, der vedrører Borgercenter Børn og Unge, er på 2,3 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i Heraf er effektiviseringen i Borgercenter Handicap på 0,4 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 og frem. En øget brug af familiepleje muliggør, at minimum ti børn og unge årligt fra 2021 vil kunne anbringes i en traditionel plejefamilie frem for på en døgninstitution. I 2018 er effektiviseringen på 2,3 mio. kr., og efter fuld

6 indfasning er den årlige effektivisering i 2021 på 3,6 mio. kr. Heraf er effektiviseringen i Borgercenter Handicap på 0,3 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og frem. Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier Udviklingen og øget brug af nye aflastningsformer, f.eks. fritidsfamilier eller mentorfamilier, vil forebygge, at seks børn og unge årligt anbringes i netværks- eller familiepleje. I 2018 er effektiviseringen på 0,7 mio. kr., som ved fuld indfasning i 2021 er på 1,0 mio. kr. årligt. Tabel 3. Varige ændringer, service kr p/l Del 1: Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder (omfordeling af ressourcer) Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder Del 2: Tættere kontraktopfølgning Del 3: Informationsmedarbejder Målgruppeanalyse, rekrutteringsstrategi og -kampagne Øget brug af netværkspleje Øget brug af traditionel familiepleje Øget brug af nye typer af aflastningsophold Varige ændringer totalt, service Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser Budget 2017 Budget 2021 Ændring Antal Antal (+/-) Familieplejekonsulenter ifm. nedjustering af vejledningsbesøg i hjemmet 28 25,75-2,25 Implementering af forslaget Ansvaret for implementeringen af forslaget forankres i Borgercenter Børn og Unge, som i 2017 igangsætter processen omkring udarbejdelse af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder. Herudover iværksætter borgercentrets Center for Familiepleje i 2017 en mere systematisk tilgang til forventningsafstemning med plejefamilier, opfølgning og justering af kontrakter. Endelig ansætter Center for Familiepleje i 2017 en informationsmedarbejder samt udarbejder en målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi. Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler til at finansiere udgifter til udarbejdelse af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder samt arbejdet med at øge antallet af plejefamilier afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen af forslaget påbegynde inden sommerferien 2017.

7 Inddragelse af samarbejdspartnere Der vil blive inddraget ledere og medarbejdere fra myndighedsenheder og institutionscentre i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap. Forslagets effekt Forslaget medfører en mere effektiv drift. Ligeledes medfører forslaget at børn, unge og deres familier såvel som plejefamilier vil blive mødt af én fælles tilgang til arbejdet med familiepleje. Ligeledes vil kvalitetsstandarderne betyde, at der er klare rammer for samarbejdet mellem sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, plejefamilier og institutioner. Herudover indebærer forslaget, at flere børn, unge og deres familier vil opleve mindre indgribende foranstaltninger flere vil blive anbragt i plejefamilie frem for på en døgninstitution, flere vil blive anbragt i deres netværk frem for i traditionel familiepleje og flere vil opleve, at nye typer af aflastningsophold forebygger en anbringelse uden for hjemmet. Opfølgning Hvordan måles succeskriteriet Hvem er ansvarlig for opfølgning Hvornår gennemføres opfølgningen Andelen af børn og unge der anbringes i netværksog familiepleje stiger Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap Der er etableret kvartalsvise opgørelser Antallet af plejefamilier tilknyttet Københavns Kommune stiger Datatræk fra familieplejeområdets database. Borgercenter Børn og Unge Center for Familiepleje Fra 2021 minimum to gange årligt Risikovurdering Risikoen i forhold til det samlede økonomiske potentiale vurderes som mellem. Risikovurderingen af de enkelte forslag fordeler sig således: 1. Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet lav 2. Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje - mellem 3. Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje mellem 4. Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier lav

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013.

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013. Aflastning i netværksplejefamilier. Skema til afsluttende status Som hjælp til besvarelse af skemaet til den afsluttende status er nedenfor gengivet de forventede resultater af projektindsatsen som beskrevet

Læs mere

Kan vi lære noget af Norge og Sverige på familieplejeområdet? Oplæg og dialog v/ Kirsten Holm-Petersen, Holmpkommunikation

Kan vi lære noget af Norge og Sverige på familieplejeområdet? Oplæg og dialog v/ Kirsten Holm-Petersen, Holmpkommunikation Kan vi lære noget af Norge og Sverige på familieplejeområdet? Oplæg og dialog v/ Kirsten Holm-Petersen, Holmpkommunikation Hvem er jeg? Journalist: Ritzau, JP, Red Barnet, fagbladet Socialrådgiveren, DR

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker NOTAT Kontakt: Mette Grostøl/lh meg@sl.dk Dok.nr. 2844117 Sagsnr. 2009-SLCSFA-01168 11. marts 2016 Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker Baggrund Der synes at være to gennemgående og

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Notat Dato 12. oktober 2017 MEG Side 1 af 5 Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Baggrund tendenser i anvendelsen af plejefamilier Udviklingen af anbringelsesområdet er de sidste 5-10 år

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

ANSØGNING KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) Projektets titel. Kompetenceudviklingsforløb for plejeforældre. Kommune.

ANSØGNING KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) Projektets titel. Kompetenceudviklingsforløb for plejeforældre. Kommune. 1 ANSØGNING KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) Projektets titel Kompetenceudviklingsforløb for plejeforældre Kommune Aalborg Kommune Navn på tilskudsansvarlig Hanne Manata, Socialchef

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

GENNEMSNITSMODELLEN HONORERING AF PLEJEFORHOLDET UD FRA EN GENNEMSNITSBETRAGTNING. Familieplejecentret Aarhus Kommune

GENNEMSNITSMODELLEN HONORERING AF PLEJEFORHOLDET UD FRA EN GENNEMSNITSBETRAGTNING. Familieplejecentret Aarhus Kommune GENNEMSNITSMODELLEN HONORERING AF PLEJEFORHOLDET UD FRA EN GENNEMSNITSBETRAGTNING ARBEJDSGRUPPE NEDSAT AF SOCIALMINISTERIET I FORBINDELSE MED ANBRINGELSESREFORMEN ÅRHUS FIK PROJEKTMIDLER TIL 2-ÅRIGT PROJEKT

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Kontakt os Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Leder Linette Westergaard Jørgensen LWJ@Familieplejen-Bornholm.dk

Læs mere

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune Strategiplan Flere børn i Familiepleje Strategiplan for flere børn i familiepleje Udarbejdet i efteråret 2008 Godkendt af højeste forvaltningsniveau Forelagt socialudvalget Siden primo 2009 fulgt af styregruppe

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Projekt Forstærkede plejefamilier

Projekt Forstærkede plejefamilier Projekt Forstærkede plejefamilier Overordnet formål Projektleder Gitte Ørum Madsen Dato August MR Børn har som et led i det overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster (-2014), som går ud på at

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Viborg Kommune har ønsket en forenklet model af vederlagssatserne, sådan at der fremover, i udgangspunktet opereres med 3 niveauer. Med

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket Kom i form med Barnets reform Velkommen til 2. møde i ledernetværket Dagens program 9.30 Velkomst og introduktion til dagen Kort oplæg om de politiske intentioner og indholdet i Barnets Reform om familieplejeområdet

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Resumé. Sagsfremstilling

Hjørring Kommune. Resumé. Sagsfremstilling Resumé Hjørring Kommune Som et led i et større udviklingsarbejde på familieplejeområdet er der konstateret et behov for mere hensigtsmæssige og tidsbesparende arbejdsgange særligt omkring honorering til

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Tidlig forebyggende indsats Private passere

Tidlig forebyggende indsats Private passere Tidlig forebyggende indsats Private passere Udviklingen i antal private passere i perioden 2012-2017 100 80 60 40 20 0 Privatpassere 90 86 67 59 96 97 Børn hos private passere 500 448 455 410 400 367 314

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag 2015 2016 2017 2018 S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet Bilag 2a - Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 30,7 mio.kr. Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14 - Indregning af initialinvesteringer på drift i provenuet (S102, S103, S301):

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Den svenske model - DSM Dagsorden

Den svenske model - DSM Dagsorden Den svenske model - DSM Dagsorden 1. Formålet med denne session 2. Forskel på Sverige og Danmark 3. Partnerskabsprojektet med Socialstyrelsen 4. Den svenske model i praksis 5. Hvad sker der i år og næste

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Fra institution til familiepleje

Fra institution til familiepleje Fra institution til familiepleje Præsentation af cases v/ Herning Kommune Louise Horskjær Raaby, Teamleder socialrådgivere Alice Eijgendaal, afdelingsleder Center for Børn, Unge og Familier Mindset Alle

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

Solrød-model, BDO-analyse m.m. Solrød-model, BDO-analyse m.m. Orientering til Familie- og uddannelsesudvalget 13. marts 2017 Poul Edvard Larsen, leder af Børn og Unge Rådgivningen Lone Vandborg, leder af Familieafsnittet Disposition

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr.

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Bilag 5 - Investeringsforslag til Budget 2018 vedtaget på SUD 15. marts 2017

Bilag 5 - Investeringsforslag til Budget 2018 vedtaget på SUD 15. marts 2017 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Bilag 5 - Investeringsforslag til Budget 2018 vedtaget på SUD 15. marts 2017 Socialforvaltningens investeringsforslag Nr. Omprioriteringsforslag 2017

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere