Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev"

Transkript

1 Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der skal være i overensstemmelse med de gældende regler for udstedelse af ansættelsesbeviser. For funktionærer gælder funktionærlovens regler. Stk. 2. Medarbejdere, der tilbydes ansættelse i virksomheden med henblik på helårsansættelse, efter at være sæsonansat, indtræder i stillingen med den optjente anciennitet fra første ansættelsestidspunkt det pågældende år.. Stk. 3. Såfremt virksomheden ønsker at ansætte medarbejdere, efter disse er overgået til efterløn, og med mindst 5 års anciennitet i virksomheden, vil lønfastsættelse ske efter den på tiden opnåede anciennitet, såfremt der sker ansættelse inden for samme arbejdsområde. Stk. 4. Tidligere ansatte, som genansættes efter højest 12 måneders fravær, indtræder med tidligere optjent anciennitet. 2 Arbejdets omfang Stk. 1. Aftalen omfatter alt forefaldende arbejde, f.eks. rengøring, vedligeholdelse, varemodtagelse, ekspedition, kundeservice, kontorarbejde og lign. ved Djurs Sommerland. 3 Arbejdstiden Stk. 1. Arbejdstiden kan alle hverdage placeres mellem kl og Stk. 2. Den daglige arbejdstid skal aftales mellem parterne gennem tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation. Kan enighed ikke opnås, kan arbejdsgiver tilrettelægge arbejdstiden, med behørigt hensyn til virksomhedens tarv, og med et varsel på 14 dage. 4

2 Åbningssæson Stk. 1. I Åbningssæsonen kan arbejdstiden placeres hver dag mellem kl og I ugerne 28 til og med 31 kan arbejdstiden udvides til Åbningssæsonen er perioden, hvor sommerlandet er åbent for publikum. Stk. 2. Der gives en daglig pause på 30 minutter, som er betalt af firmaet. Stk. 3. Ved arbejde ud over 8 timer daglig, gives yderligere en betalt pause på 30 minutter. Stk. 4. Arbejdstiden følger det øvrige arbejdsmarked, p.t. gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Stk. 5. I åbningssæsonen kan afvigelser ske, såfremt begge parter er enige om dette, og det er godkendt af tillidsrepræsentanten. Stk. 6. I tilfælde af vejrlig eller andre omstændigheder, der gør at arbejderne møder forgæves på arbejde, betales mindst 3 timer. Stk. 7. Vederlag for flytning af en fridag, betales med et tillæg på kr. 8,25 pr. time for de præsterede timer. 5 Løn Stk. 1. Minimalløn/mindsteløn o/18 år 1. marts ,00 kr. 1. marts ,00 kr. 1. marts ,00 kr. Stk. 2. Timelønnen inkluderer betaling for forskudt tid samt arbejde på lørdage, søn. og helligdage. Stk. 3. Efter 12 måneders ansættelse ydes et tillæg på kr. 10,00 pr. time. Stk. 4. På helligdage der falder uden for sæsonen betragtes som overenskomstmæssige fridage. Der ydes fuld personlig løn for disse, og i tilfælde af beordret arbejde på disse ydes 100 % tillæg. Der gives en erstatningsfridag, som lægges i åbningssæsonen. Der aflønnes for disse med normal løn. Stk. 5. det betragtes som en forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lø n end de i overenskomsten nævnte minimumssatser, og perterne er enige om, at dette bør finde sted bl.a. a. Hvor den pågældende på grund af dygtighed yder særlig værdifuldt arbejde. b. Hvor der til arbejdet kræves særlige kvalifikationer. c. Hvor arbejdet er mere selvstændigt. Stk. 6. I forbindelse med arbejdsdrenges fortsatte beskæftigelse i virksomhed ved det fyldte 18. år, kan der for de første 9 måneder aftales en lavere løn end den i denne aftale gældende. Der træffes i så tilfælde særlig aftale med 3F Djursland. Stk. 7. Plus løn skal være med til at sikre Djurs Sommerland konkurrenceevne i fremtiden og tiltrække/fastholde kvalificeret arbejdskraft.

3 Stk. 7, 1. Basicløn: Jfr. 5. Kvalifikationsløn: Kvalifikationsløn er løndele, der ydes for stillingsindehaverens kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes ud over basiclønnen. Kvalifikationsløn baseres på relevante uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt effektivitetsniveau, der kan medføre et større ansvar, et øget kompetenceniveau og en bedre produktivitet i virksomheden. Løndelen kan være sæsonbetonet. Tillæg pr. time kr. 5,00 eller 10,00 Anciennitet: Den ansatte skal efter 6 måneders ansættelse under helårsoverenskomsten indkaldes til en pluslønssamtale, dog ikke sæsonansatte jfr. 5 stk. 6. Samtalen afholdes årligt efter de afholdte medarbejder udviklingssamtaler. Stk Funktionstillæg: Funktionstillæg er løndele, der ydes for de funktioner, der er tillagt stillingen. Funktionsløn ydes ud over basiclønnen samt evt. kvalifikationsløn. Funktionslønnen gives til personer, der i åbningssæsonen på åbningsdage arbejder længere end kl Der afregnes pr. hele 15 minutter, Tillægget gives på tværs af faggrænser. Tillæg pr. time kr. 5,00. 6 Betaling for overarbejde Stk. 1. For arbejde ud over den i arbejdsplanen fastsatte arbejdstid, ydes på hverdage inklusive lørdage, et tillæg på 50 % for de første 3 timer og 100 % for de efterfølgende timer. På søndage ydes et tillæg på 100 % på alle timer. Stk. 2. I åbningssæsonen ses bort fra ovenstående, idet timer ud over den daglige arbejdstid betragtes som merarbejde. 7 Ferie og feriefridage Stk. 1. Ferieloven er gældende for denne aftale, ligesom Feriekonto-systemet anvendes. Stk. 2. For ansatte under denne overenskomst, indrømmes ret til 5 feriefridage pr. år. Feriefridage aflønnes med normal løn. Stk. 3. Feriefridagene afvikles i ferieåret og placeres efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte.

4 Stk. 4. Ved fratrædelse i løbet af et ferieår, har medarbejderen ret til et forholdsmæssigt antal feriefridage efter nedenstående regler. Optjening af feriefridage med ret og pligt til afholdelse før fratræden. Fratræden i perioden 1. maj 31. august 1,5 feriefridage. Fratræden i perioden 1. september 30. november - 3 feriefridage Fratræden i perioden 1. december 30. april - 5 feriefridage Der kan uanset jobskifte kun afholdes 5 feriefridage hvert år. Ud over ovenstående, er og , betalte fridage med normal løn. 8 Opsigelsesvarsel Stk. 1. Gensidig opsigelse i de første 6 måneders ansættelse kan ske med 8 dages varsel. Fra arbejdsgiverside: Efter 6 måneder med et varsel på 14 dage Efter 2 år med 1 måneds varsel Efter 5 år med 2 måneders varsel Fra lønmodtagerside: Indtil 2 år med et varsel på 8 dage Efter 2 år med et varsel på 14 dage Efter 5 år med et varsel på 1 måned 9 Løn under sygdom Stk. 1. For ansatte med ansættelsesanciennitet svarende til 74 timers arbejde, ydes der fuld løn de første 30 dage ved sygdom. Efterfølgende arbejdsdage sker aflønning i henhold til sygedagpengeloven. Stk. 2. Ved tilskadekomst under arbejdet, er der for ansatte med anciennitet fra 0 til 74 timer, fuld løn i 30 dage, og for ansatte med 74 timers anciennitet, fuld løn i indtil 90 dage. Stk. 3. Til ansatte med mindst 6 måneders anciennitet gives der frihed med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeboende barn/børn under 14 år. Denne frihed gælder kun den ene af forældrene og kun på barnets 2 første sygedage., Stk. 4. Funktionærlovens 8 er gældende for alle ansatte under denne overenskomst. Stk. 5. I forbindelse med barsel, yder arbejdsgiver fuld løn i sammenlagt 18 uger fordelt med 4 uger før forventet fødsel og efterfølgende 14 uger efter fødsel. Stk. 6. Under samme betingelser betales der i indtil 3 uger fuld løn under fædreorlov. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro og love erklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiver er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusion måtte være mindre, nedsættes betalingen til

5 medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiver ikke vil kunne opnå refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Bestemmelsen har virkning for medarbejdere med børn født den 1. marts 2007 eller senere. 10 Tillidsmandsregler Stk.1. Når antallet af fuldtidsbeskæftigede er over 6 personer, kan disse vælge en tillidsrepræsentant. Denne skal vælges af personalet og være godkendt af forbundet. Valget skal omgående meddeles arbejdsgiver, der har ret til begrundet indsigelse senest 3 uger efter. Stk. 2. Valget af tillidsrepr. Skal finde sted på en sådan måde, at de ansatte sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til, uden indtægtstab, at påse at overenskomstens bestemmelser overholdes og skal træde i forhandling med arbejdsgiver om alle opståede uoverensstemmelser på arbejdspladsen. Stk. 4. Tillidsrepræsentantens afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og arbejdsgiver er forpligtiget til at give denne et opsigelsesvarsel på 6 måneder, ud over opnået anciennitet i henhold til 8. Er tillidsrepræsentanten valgt blandt de sæsonansatte, kan opsigelse finde sted ved sæsonens afslutning. Stk. 5. Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan ikke afbrydes indefor varslingsperioden, og forinden organisationen har mulighed for at få afskedigelse gjort til genstand for fagretlig behandling. Stk. 6. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest mulig, så afgørelse kan foreligge inden varslingsperiodens udløb. Stk. 7. De ansatte har desuden ret til, blandt deres midte, at vælge en suppleant for tillidsrepræsentanten. Denne person nyder samme beskyttelse som tillidsrepræsentanten, og kan træde i dennes sted ved sygdom, ferie, kurser og andet forfald. 11 Frihed ved faglige kurser

6 Stk. 1. Personalet har ret til at deltage i faglig uddannelse, og arbejdsgiver har pligt til at give frihed uden løn, når dette kan indpasses i virksomhedens drift. Stk. 2. Personalet har efter 1 års ansættelse endvidere ret til, med fuld løn, at deltage i al relevant efteruddannelse. Frihed med fuld løn ydes kun for den samme periode, hvortil der kan opnås refusion efter de gældende regler. 12 Organisationsforhold Parterne er enige om, at anbefale medlemskab i henholdsvis 3F Djursland eller HK Djursland Kronjylland.. 13 Uddannelsesfond Til den Kooperative Uddannelsesfond ydes fra arbejdsgiverside et beløb pr. præsteret arbejdstime, svarende til den mellem DA og LO aftalte sats. Beløbets opkrævning sker i henhold til hovedorganisationernes bestemmelser. 14 Hovedaftalen Den mellem LO og DA indgåede hovedaftale, med senere ændringer, er gældende for denne aftale. 15 Behandling af faglig strid Som regel for behandling af faglig strid, gælder den mellem de i 14 nævnte hovedorganisationer senest vedtagne norm. 16 Arbejdsmarkedspension

7 Stk. 1. Til ansatte der er fyldt 20 år, og som har opnået 3 måneders anciennitet, opretter arbejdsgiver en pensionsordning. Hvis den ansatte i forvejen er tilsluttet en sådan på ansættelsestidspunktet, vil den pågældende umiddelbart være omfattet af aftalen. Stk. 2. Formålet med pensionsordningen er at sikre den ansatte og dennes eventuelle efterladte i tilfælde af den ansattes invaliditet, alderspensionering eller død. Stk. 3. Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen, og de af overenskomsten omfattede lønmodtagere kan optages i dette selskab på samme vilkår som selskabets øvrige medlemmer. Stk. 4. Pensionsordningen etableres i Fagpension A/S og arbejdsgiver indbetaler det samlede aftalte pensionsbidrag i forbindelse med lønudbetaling til Fagpension A/S efter selskabets nærmere anvisninger. Stk. 5. Det samlede bidrag udgør pr. 1. marts % hvoraf arbejdsgiver betaler 2/3 dele og lønmodtager 1/3 del. Pr. 1. marts 2008 udgør det samlede bidrag 11,5 % Pr. 1. marts 2009 udgør det samlede bidrag 12 %. Stk. 6. Overenskomstparterne vil i fællesskab arbejde for, at der indgås en aftale med pensionsforsikringsselskabet om, at såfremt overenskomstparterne i enighed ønsker at overføre de af overenskomsten omfattede lønmodtagere til anden obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning, skal dette kunne ske med et passende varsel. 17 Overenskomstens løbetid Overenskomsten er gældende indtil den - i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler - opsiges til genforhandling en 1. Marts, dog tidligst til den 1. Marts Dato: / 20 for HK Djursland-Kronjylland for Djurs Sommerland for 3F Djursland Overenskomst mellem Djurs Sommerland og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland

8 for Sæsonansatte 1 Ansættelsesbrev Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der skal være i overensstemmelse med de gældende regler for udstedelse af ansættelsesbeviser. Der kan ske sæsonansættelse i perioden til Arbejdets omfang Aftalen omfatter alt forefaldende arbejde, f.eks. rengøring, vedligeholdelse, varemodtagelse, ekspedition, kundeservice, kontorarbejde og lign. ved Djurs Sommerland. Der træffes særlig aftale med ansatte faglærte kokke, kontorassistenter, Catere og smørebrødsjomfruer. 3 Arbejdstiden Arbejdstiden kan alle hverdage placeres mellem kl og Åbningssæsonen: Stk. 1. Åbningssæsonen er perioden hvor sommerlandet er åbent for publikum Arbejdstiden kan placeres hver dag mellem kl og I ugerne 28 til og med 31 kan arbejdstiden udvides til Stk. 2. Hvis den ansatte møder før kl , gives der er daglig pause på 30 minutter, som betales af firmaet. Er parkens åbningstid længere end kl vil der for 2 personer som arbejder efter kl være en betalt pause på 30 minutter, som afholdes derefter. Stk. 3. Den gennemsnitlige arbejdstid følger det øvrige arbejdsmarked, p.t. 37 timer ugentlig. I åbningssæsonen kan ansættelse ske med et minimum på 25 timer pr. uge. Stk. 4. I åbningssæsonen kan afvigelser i øvrigt ske, såfremt begge parter er enige om dette, og det er godkendt af tillidsrepræsentanten. Virksomheden vil dog tilstræbe at beskæftige personalet på fuld tid. 5

9 Vagtplaner i sæsonen Stk. 1. Der skal i personalerummet altid forefindes en vagtplan, som dækker 14 dage frem. Stk. 2. Vagtplanen kan ændres med 7 dages varsel, med mindre tvingende omstændigheder taler herfor, eksempelvis brand, stormskader eller andre omstændigheder der gør at arbejdsstedet er lukket. Stk. 3. I tilfælde af vejrlig og forgæves fremmøde, betales mindst 3 timer. De resterende timer den pågældende dag; i henhold til vagtplanen, skal placeres med mindst 1 uges varsel i den løbende vagtplan, således at det garanterede timetal opnås. Vederlag for flytning af en fridag og evt. manglende varsel ved flytning, betales med et tillæg på kr. 8,25 pr. time o/18 år og kr. 3,85 pr. time u/18 år. Stk. 4. Såfremt der mellem lønmodtager og arbejdsgiver træffes aftale om arbejde på en fridag, afregnes der alene for en sådan med den aftalte timeløn for de præsterede timer. 6 Løn Stk. 1 Minimalløn/mindsteløn o/18 år Minimalløn/mindsteløn u/18 år Fra 1. marts 2010 kr. 116,00 over 18 år Fra 1. marts 2011 kr. 117,50 over 18 år Fra 1. marts 2012 kr. 119,00 over 18 år Fra 1. marts 2007 kr. 72,00 under 18 år Fra 1. marts 2008 kr. 71,75 under 18 år Fra 1. marts 2009 kr. 73,50 under 18 år Anciennitetstillæg: Omfatter alene ansatte over 18 år. 3,00 pr. time efter en sæsons ansættelse 5,00 pr. time efter to sæsoners ansættelse 12,00 pr. time efter tre sæsoners ansættelse Anciennitetstillæg: Omfatter alene ansatte under 18 år. 1,50pr. time efter en sæsons ansættelse 2,50 pr. time efter to sæsoners ansættelse 6,00 pr. time efter tre sæsoners ansættelse Stk. 2. Sæsonansatte bevarer kun ret til anciennitet, såfremt der er tale om sammenhængende sæsonperioder. Tillægget skal fremgå af ansættelsesaftalen. Stk. 3. Ovennævnte satser inkluderer tillæg for arbejde på skiftende tider samt arbejde på lørdage, søn. og helligdage i åbningssæsonen. Desuden inkluderer timelønnen kompensation for optjening af feriefridage. Stk. 4. Det betragtes som en forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere løn end de i overenskomsten nævnte minimumssatser, og parterne er enige om, at dette bør finde sted bl.a.

10 a. Hvor den pågældende på grund af dygtighed yder særlig værdifuldt arbejde. b. Hvor der til arbejdet kræves særlige kvalifikationer og ansvar. c. Hvor arbejdet er mere selvstændigt. Stk. 5. Bestående goder og højere lønninger må ikke forringes ved indgåelse af denne overenskomst. 7 Betaling for overarbejde Stk. 1. Der aflønnes for samtlige de på vagtplanen angivende timer og minutter. De første 60 minutter efter vagtplanens slut, aflønnes og afregnes som merarbejde. Stk. 2. For beordret overarbejde ud over den i vagtplanen fastsatte arbejdstid, samt i henhold til ovenstående, ydes på hverdage inklusive lørdage, et tillæg på 50 % af timelønnen for de første 3 timer og 100 % for de efterfølgende timer. Overarbejde på søn og helligdage afregnes med tillæg på 100 % af timelønnen. 8 Ferie Ferieloven er gældende for denne aftale, ligesom feriekonto-systemet anvendes. 9 Opsigelsesvarsel Den ansatte kan opsiges til en sæsons afslutning eller med 14 dages varsel. Efter 1 sæsons ansættelse gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 4 uger. Inden for de første 74 timers ansættelse kan ansættelsesforholdet fra begge sider bringes til ophør uden varsel. 10 Løn under sygdom Stk. 1. For ansatte med ansættelsesanciennitet svarende til 148 timers arbejde, ydes der fuld personlig løn de første 20 arbejdsdage, i følge vagtplan. Efterfølgende arbejdsdage sker aflønning i henhold til sygedagpengeloven.

11 Stk. 2. Ved tilskadekomst i forbindelse med arbejde, ydes fuld løn i 90 dage. Efter en sæson ydes fuld løn ved barns 2 første sygedag når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge barn/børn under 14 år. Dette ydes kun til den ene af forældrene. Stk. 3. Funktionærlovens 8 er gældende for alle ansatte. 11 Valg af talsmand Stk. 1. De sæsonansatte har ret til at vælge en repræsentant som deres talsmand. Der kan vælges en talsmand indenfor 3F samt HK området. Stk. 2. Valget skal omgående meddeles arbejdsgiver, der har ret til begrundet indsigelse senest 8 dage efter det foretagne valg. Valget skal finde sted på en sådan måde, at alle sæsonansatte har mulighed for at deltage i valget. Stk. 3. Talsmanden har ret og pligt til, under samme beskyttelse som tillidsrepræsentanten - og uden indtægtstab - at påse at overenskomstens bestemmelser overholdes, og skal træde i forhandling med arbejdsgiver om alle opståede uoverensstemmelser på arbejdspladsen. Stk. 4. Ved uoverensstemmelser bør det tilstræbes at disse søges klaret inden for samme periode som varsling ved opsigelse. Stk. 5. Opsigelse af talsmand vil ikke kunne finde sted før der er forhandlet med organisationen, og tidligst til sæsonens afslutning. 12 Organisationsforhold Parterne er enige om, at anbefale medlemskab af henholdsvis 3F Djursland og HK Djursland - Kronjylland. 13 Hovedaftale Den mellem LO og DA indgåede hovedaftale med senere og kommende ændringer, er gældende for denne aftale. 14

12 Behandling af faglig strid Som regel for behandling af faglig strid, gælder den mellem de i 13 nævnte hovedorganisationer senest vedtagne norm. 15 Overenskomstens løbetid Overenskomsten er gældende indtil den - i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler - opsiges til genforhandling en 1. marts, dog tidligst til den 1. marts Stk. 2. Selvom overenskomsten er opsagt eller udløber, er parterne dog forpligtiget til at overholde den bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet. Dato: / 20 for HK Djursland-Kronjylland for Djurs Sommerland for 3F Djursland

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST STUDERENDE I KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem EWII AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE

LOKALAFTALE. mellem EWII AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE LOKALAFTALE mellem EWII og AKADEMIKER- ORGANISATIONERNE Indhold 1 Gyldighedsområde... 3 2 Løn... 4 3 Pension... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Ferie og frihed... 7 6 Barsel... 8 7 Børns sygdom og hospitalsindlæggelse...

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Claus sørensen a/s HirtsHals (frysehus og pakkeri)

Claus sørensen a/s HirtsHals (frysehus og pakkeri) Claus sørensen a/s HirtsHals (frysehus og pakkeri) tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og DI nr. 794605 verenskomst 2012 2014 2012-2014 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder den indgåede overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Undertegnede virksomhed Navn: CVR. nr. Adresse: Postnummer:

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Aftale mellem Coop Danmark A/S og DLO/Butiksfunktionærgruppen (BF) 2017/2020 1 2 1 Indledning Stk. 1. Coop Danmark og BF har indgået nærværende

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2018 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2018 2020 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Om SOCIAL PÆDACOCERNE MU$ICA VILLA OK-2015 Og Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler Socialpædagogernes Landsforbund (SL) MUSIK OG TEATER SUWfFOH Løn- og ansættelsesvilkår for personalet 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere