Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse."

Transkript

1 Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet Nyborg Betjen dig selv på Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf Sagsnr Miljøgodkendelse for bilpresse og for udvidelse af oplag af skrotbiler, på virksomheden beliggende Nyborgvej 29 A, 5853 Ørbæk, matr.nr. 11b, Ørbæk By, Ørbæk CVR-nr.: Sammendrag Der meddeles miljøgodkendelse for bilpresse og for udvidelse af oplag af skrotbiler, på ejendommen beliggende Nyborgvej 29 A, 5853 Ørbæk. Miljøgodkendelsen meddeles som tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse meddelt af tidligere Ørbæk Kommune den 21. august Bilpressen og den mobile grab er ud over vilkår i nærværende miljøgodkendelse, tillige omfattet af vilkårene i miljøgodkendelsen af 21. august Virksomhedens samlede aktiviteter på lagerpladsen er omfattet af punkt K 209, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 1. K209: Autoophug (autogenbrug) Retsbeskyttelsen for tillægsgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. I redegørelsen og VVM-screeningen (bilag 3) konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. 1 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 1

2 Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender bilpressen efter miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5, 33, på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold. Indretning og drift 3. Bilpressen må kun være i drift på hverdage i perioden fra kl til I bilpressen må kun presses miljøbehandlede biler. 5. Der må maksimalt opbevares 600 pressede biler på virksomheden. Pressede biler skal opbevares i område B14 og må maksimalt opbevares i en højde på 5 meter. Pressede biler indgår ikke i regnskabet for det maksimalt tilladelige antal miljøbehandlede biler på virksomheden, jf. vilkår 3 i miljøgodkendelse af 21. august For at reducerer risikoen for forurening af undergrunden, skal drift af bilpressen ske på et befæstet areal, således at der ved et eventuelt uheld med væsker kan ske opsamling på arealet. 7. Bilpressen skal være indrettet således at der ved en eventuel brud på pressens hydraulikslanger, kan ske opsamling af hydraulikolie. 8. Bilpressens hydraulikslanger og tankanlæg (diesel + hydraulik), skal være beskyttet således at der ved betjening af pressen med f.eks. den mobile grab, ikke kan ske skade på disse. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 9. Mindre spild af motorbrændstof, hydraulikolie og smøreolier skal straks opsamles samt opbevares med virksomhedens øvrige farligt affald og bortskaffes til godkendt modtager. 10. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 2 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 2

3 Tilsyn og kontrol 11. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende: Støj Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger. Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. Egenkontrol 12. Virksomheden skal mindst 1 gang om året foretage inspektion af bilpressen, for at forebygge eventuelle skader på hydraulikslanger. Der skal føres logbog over tidspunkt for kontrollen af bilpressen samt initialer og eventuelle udførte handlinger. 13. Der skal føres journal over uheld (f.eks. brud på hydraulikslange) og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø. 14. Væske fra sumpen etableret på det befæstede areal hvor bilpressen er placeret, skal opsamles og afhændes sammen med virksomhedens olieaffald. Sumpen skal kontrolleres hver gang bilpressen har været i drift, ved afslutning af arbejdsdagen og holdes tør. Såfremt der forefindes olie i sumpen, skal dettes føres logbog med tidspunkt for kontrollen af sumpen samt initialer og eventuelle udførte handlinger (f.eks. reparation af hydraulikslange). 15. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer, hvor der opbevares ikke miljøbehandlede køretøjer og hvor der foretages tømning og adskillelse af køretøjer. Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer skal føres i journal. 3

4 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 10, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. 16. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Virksomhedens ophør 17. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for rydning af arealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. Andre miljøregler I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet i det gældende regulativ, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos Miljøstyrelsen Roskilde. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. 4

5 Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 3. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 4. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 5. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse og over afgørelsen om ikke VVM-pligt 6, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage over miljøgodkendelsen eller over afgørelsen om ikke VVM-pligt, skal sendes til kommunen, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 3. januar jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 4 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven 5 Lov nr af 4. december 2009 om forurenet jord 6 jf. 58 stk.1 pkt.4 i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning (Planloven) 5

6 Nyborg Kommune skal have modtaget en eventuel klage senest ved kontortids ophør den 1. februar 2012, der er dagen for klagefristens udløb. Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Venlig hilsen Elsa Knudsen Udvalgsformand / Arvid Degn Teknisk chef Kopi til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, e-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: 6

7 2. Miljøteknisk Redegørelse 2.1 Ansøger Virksomheden har ved brev af 29. august 2011 til kommunen, ansøgt om miljøgodkendelse af bilpresse og af øget oplag af større mængder presset jern på pladsen på ejendommen Nyborgvej 29 A, 5853 Ørbæk. Virksomhedsdata er som følger: Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk CVR-nr.: Kontaktperson: Ulla Andersen Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens7 34 og 40 a Af miljøbeskyttelseslovens 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 40 a. Virksomhedens ledelse/bestyrelse består af Ole Andersen. Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 2.2 Lovgrundlag Hovedaktiviteten på virksomheden er autoophug og virksomheden er på den baggrund omfattet af listepunkt K209, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 8. K209: Autoophug (autogenbrug) Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Tidligere Ørbæk Kommune har den 21. august 2003 meddelt samlet miljøgodkendelse af virksomheden. Kommunen har tillige den 2. august 2004 meddelt tillægsgodkendelse til virksomheden, omhandlen- 7 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 8 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 7

8 de godkendelse af udvidelse af arealet til benyttelse for oplagring af miljøbehandlede biler. Nærværende miljøgodkendelsen for bilpressen og for øget oplag af skrot, meddeles derfor som tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 21. august Tillægsgodkendelsen meddeles i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Listepunkt K209 er omfattet af standardvilkår jf. bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen. Relevante standardvilkår vil blive anvendt i tillægsgodkendelsen. Virksomhedens miljøgodkendelse er over 8 år gammel, hvorved der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen kan foretages en revision af miljøgodkendelsen. Kommunen finder dog at virksomhedens gældende miljøgodkendelse generelt er dækkende for beskyttelse af miljøet. Meddelelse af en ny samlet miljøgodkendelse med anvendelse af standardvilkårene vil, med undtagelse af et enkelt område, ikke medfører en yderligere beskyttelse af miljøet og vil ikke reducerer administrationen for virksomheden eller for kommunen. Kommunen finder derfor at der på nuværende tidspunkt, ikke er behov for egentlig revision af virksomhedens miljøgodkendelse. Som nævnt er der et enkelt område i virksomhedens gældende miljøgodkendelse, der ikke er dækkende. I virksomhedens godkendelse er der ingen vilkår for egenkontrol af virksomhedens belægninger. I henhold til standardvilkårene skal virksomheden mindst en gang i kvartalet, kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Kommunen har derfor suppleret tillægsgodkendelsen med et vilkår indeholdende teksten fra standardvilkårene. Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen 9, jf. bilag 2 pkt. 12e Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning. Kommunen har udført en VVM-screeningen af den nye aktivitet. Screeningen fremgår af bilag 3. Ifølge screeningen vil aktiviteten ikke påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter 5, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen og afgørelsen annonceres samtidig med meddelelse af miljøgodkendelsen. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling 10. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2011 udgør brugerbetalingen 288,58 kr. pr. time. 9 Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 10 Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse 8

9 2.3 Sagsakter Kommunen har den 29. august 2011 fra virksomheden modtaget følgende materiale: 1. Ansøgning af 29. august 2011 for miljøgodkendelse af bilpresse og for tilladelse til opbevaring af større mængder presset jern på pladsen. Og den 7. september 2011 supplerende oplysninger: 2. Brev af 6. september 2011 med beskrivelse af drift og indretning af bilpressen. 3. Plantegninger visende placering af bilpressen og oplag af presse biler. 4. Billeder af en bilpresse. Kommunen har ved brev af 21. november 2011 til virksomheden fremsendt et udkast af miljøgodkendelsen til kommentering. Virksomheden har ved mail af 28. november 2011 og under kommunens miljøtilsyn på virksomheden den 7. december 2011, suppleret ansøgningen med oplysninger om bl.a. ændret placering af bilpressen samt anskaffelse af mobil grab til betjening af bilpressen. Oplysningerne er indarbejdet i miljøgodkendelsen. 2.4 Beliggenhed Jævnfør Nyborg Kommunens kommuneplan 2009 er virksomheden beliggende i den nordlige del af erhvervsområdet 3.E.6. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1. Området er omfattet af lokalplan nr. RE af 1990 fra tidligere Ørbæk Kommune. Virksomheden er jf. lokalplanen placeret i område 1, der skal anvendes til følgende: Område 1 må kun anvendes til industri og større virksomhed, engros-, lager-, fragtmandsvirksomhed og lignende. Virksomhedens placering er dermed i overensstemmelse med planstatus. Følgende afstande gør sig gældende: Nærmeste boligområde (3.B.1) forefindes ca. 425 meter syd for virksomheden. Nærmeste bolig i landzone forefindes ca. 30 meter mod øst for virksomheden. Endvidere forefindes boliger i landzone umiddelbart mod sydvest, nordøst og vest for virksomheden. Virksomheden grænser mod vest, nord og øst op til landzonen og mod syd op til erhvervsområde. 9

10 Drikkevandsinteresser Virksomheden ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Virksomhedens areal mod nordvest grænser op til vandindvindingsoplandet til Refsvindinge Vandværk. Nærmest drikkevandsboring tilsluttet vandværk (Ørbæk Vandværk) ligger ca meter syd for virksomheden. Nærmeste enkeltvandsindvinding ligger ca. 800 meter øst for virksomheden. Afstanden fra virksomheden til boringer for vandindvinding, er dermed betydeligt større end Miljøstyrelsens anbefalede afstandskrav på 300 meter til forurenende virksomhed. 2.5 Indretning og drift Produkt. Virksomheden ønsker at ændrer proces for flatning af biler, således at virksomheden selv ved behov foretager denne proces. Skrotbiler der flattes er biler som er miljøbehandlet og udtaget for værdier. Disse biler afhændes til modtager for videre behandling. F.eks. til et shredderanlæg, der neddeler skrotbilerne, således at de enkelte metalfraktioner kan anvendes på respektive smelteværker. Processen er hidtil sket ved at f.eks. H.J. Hansen er kommet med en lastvogn som via kranen på vognen har flattet bilerne, således at der kan være flere biler på en lastvogn. De flattede biler er umiddelbart derefter blevet kørt til H.J. Hansen shredderanlæg. Flatningen af bilerne er dog ikke særlig effektiv, idet der stadig er meget luft i bilerne. Transport af bilskrot fra virksomheden udnyttes derved ikke særlig effektivt. På den baggrund ønsker virksomheden at etablere en bilpresse, som effektivt presser bilerne sammen, således at der er så lidt luft som muligt i den sammenpressede bil. Transport af bilskrot sker derefter mere effektivt. Det forventes at der kun skal afhændes pressede biler 2 gange årligt. I virksomhedens gældende miljøgodkendelse, indregnes de flattede biler i virksomhedens samlede tillades for opbevaring af skrotbiler på ejendommen. Ved anvendelse af bilpressen kan der opbevares mere bilskrot på pladsen B14, hvorved virksomheden ved behov kan afvente en bedre skrotpris. Virksomheden ønsker derfor at have tilladelse til opbevaring af 600 pressede biler, som ikke indregnes i virksomhedens tilladelse for opbevaring af skrotbiler. 10

11 2.5.2 Produktion Bilpressen er en hydraulisk presse, der er dieseldrevet. Pressen fødes via en mobil dieseldrevet grab, som løfter skrotbilerne ind i pressen og udtager den pressede bil. De pressede biler bliver kørt med truck til området B14 for opbevaring, indtil afhentning med lastvogn for videre forarbejdning ved modtager. De pressede biler bliver stakket i en højde på maksimalt 5 meter, svarende til den gældende tilladelse for opbevaring af skrotbiler i område B14 i en højde på 5 meter (3 biler sat ovenpå hinanden) Driftstid Bilpressen vil være i drift i maksimalt 2 dage pr. måned. Driften vil ske inden for virksomhedens normale driftstid, svarende til hverdag i tidsrummet kl Bygninger Bilpressen placeres på et befæstet areal under halvtag, nordvest for den eksisterende hovedbygning. Se bilag Maskiner/anlæg og overjordiske tanke Bilpressen er et selvstændigt anlæg med eget tankanlæg til dieselmotoren. Tilsvarende gør sig gældende for den mobile grab. Placeringen af bilpressen og af de pressede biler i område B14, fremgår af Bilag Råvarer og hjælpestoffer Til drift af bilpressen og den mobile grab anvendes diesel og hydraulikolie. Forbruget vil være lille i forhold til forbruget i virksomhedens øvrige dieseldrevne maskiner. Servicering af bilpressen og den mobile grab vil ske via ekstern firma. 2.6 Miljøteknisk vurdering Støj/vibrationer Støj Der vil, i forhold til den gældende miljøgodkendelse, blive genereret yderligere støj i forbindelse med drift af bilpressen og den mobile grab. Derimod vil der være mindre støj fra kørsel med lastvogne på virksomhedens areal, på grund af det mindre behov for transport. Endvidere vil støjen fra flatningsprocessen ophører. Bilpressen placeres under halvtag ved en væg der skærmer mod nærmeste bolig. 11

12 Virksomheden vurderer derfor at støjen der frembringes fra drift af bilpressen samlet set ikke vil medfører mere støj til omgivelserne. Vibrationer Ifølge virksomheden vil der ved drift af aktiviteten ikke fremkommer vibrationer af betydning for omgivelserne. Kommunens vurdering I virksomhedens miljøgodkendelse meddelt den 21. august 2003, er der fastsat følgende støjgrænseværdier for erhvervsområdet: 60 db(a) / 60 db(a) / 60 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden og ved bolig i landzone: 55 db(a) / 45 db(a) / 40 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden Virksomheden har ikke redegjort for bilpressens og den mobile grabs støjbidrag til omgivelserne. Det kan antages at pressens og den mobile grabs væsentligste støjbidrag består i støj fra dieselmotoren, der driver hydraulikstationen. Endvidere vil der opstå støj fra skrotbilen når metallet bliver trykt sammen. Kommunen finder følgende forhold medfører at det er sandsynligt at aktiviteten ikke bevirker at virksomhedens støjgrænseværdier bliver overskredet: Dieselmotorerne er støjdæmpet og støjen vil maksimalt svare til støjen fra lastvognen der hidtil har foretaget flatningen af skrotbilerne. Presningen af skrotbilerne er mindre støjende end flatningsprocessen. Bilpressen placeres bag en væg, som derved skærmer for støj mod nærmest bolig. Afstanden fra aktiviteten til nærmeste bolig bliver øget væsentlig, idet flatningsprocessen hidtil er sket i område B14. Afstanden til de nærmest boliger er henholdsvis 175 meter og 300 meter (se bilag 2). Kommunen finder det endvidere sandsynliggjort at trafikstøj for den interne transport ikke ændres væsentligt ved etablering af bilpressen. Virksomheden bør derfor ikke have problemer med overholdelse af virksomhedens gældende støjgrænseværdier. Vibrationer Ud fra beskrivelse af aktiviteten, vil det ikke være sandsynligt at håndteringen vil give anledning til vibrationsgener i området. 12

13 2.6.2 Luft/lugt Der er ingen ændring i forhold til godkendelsen med hensyn til luftforurening fra virksomheden. Der vil i forhold til godkendelsen foregå forøget udledning i forbindelse med udledning af udstødningsgasser fra bilpressen og den mobile grab. Kommunens vurdering Idet driftstiden af bilpressen er meget begrænset, kan udledning af udstødningsgasser fra dieselmotorerne til omgivelserne betegnes som værende uvæsentlige Affald Der genereres ikke affald i forbindelse med drift af bilpressen og den mobile grab. Service af bilpressen og den mobile grab sker via ekstern firma. Kommunens vurdering Kommunen finder at virksomhedens miljøgodkendelse bør ændres til at virksomheden må opbevare 600 pressede biler og at pressede biler ikke skal medtages i beregningen over virksomhedens tilladelse for opbevaring af miljøbehandlede biler. Baggrunden er at oplaget af pressede biler volumenmæssigt ikke får et større omfang end det hidtidige oplag af flattede biler. Visuelt vil der derfor ikke være ændringer i forhold til omgivelserne. Miljømæssigt er det øgede oplag af skrotbiler (pressede biler) uvæsentligt. Væske fra sumpen på det befæstede areal skal opsamles og afhændes sammen med virksomhedens olieaffald. Sumpen skal kontrolleres hver gang bilpressen har været i drift, ved afslutning af arbejdsdagen og holdes tør Jordforurening Bilpressen placeres på befæstet areal og der etableres en sump med en kapacitet på liter væske. Kommunens vurdering For at reducerer risikoen for forurening af undergrunden, skal drift af bilpressen ske på et befæstet areal, således at der ved et eventuelt uheld med væsker kan ske opsamling på arealet. Der må kun presses miljøbehandlede biler. Bilpressen skal være indrettet således at der ved en eventuel brud på pressens hydraulikslanger, kan ske opsamling af hydraulikolie. Bilpressens hydraulikslanger og tankanlæg (diesel + hydraulik), skal være beskyttet således at der ved drift af pressen ikke kan ske skade på disse. 13

14 Virksomheden bør mindst 1 gang om året foretage inspektion af bilpressen, for at forebygge eventuelle skader på hydraulikslanger. Endvidere skal virksomheden ved udslip af hydraulikolie, diesel, smøreolier, hurtigst muligt foretage oprensning af spildet. Der skal føres logbog over tidspunkt for kontrollen af bilpressen samt initialer og eventuelle udførte handlinger Spildevand Der genereres ikke spildevand eller overfladevand i forbindelse med drift af bilpressen. Bilpressen placeres under halvtag således at der kun genereres minimalt med overfladevand, som opsamles i sumpen på det befæstede areal. Kommunens vurdering Opsamlet overfladevand fra sumpen skal afhændes med virksomhedens olieaffald Risiko Bilpressen og virksomhedens øvrige aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 11. Det største risiko består i uheld hvor der udledes hydraulikolie, diesel eller smøreolier til undergrunden. Følgevirkninger for udledning af stoffer til undergrunden ved sådanne uheld, skal søges modgået ved hurtigt oprensning af den forurenede jord Renere teknologi Kommunen er ikke bekendt med teknologier der miljømæssigt er bedre end dem som virksomheden ansøger etableret. Per Jürgensen Bilag Bilag 1 Beliggenhedsplan Bilag 2 Plantegning visende placering af bilpressen og område for opbevaring af pressede biler (B14) Bilag 3 VVM-screening 11 Bekendtgørelse nr af 14. december om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 14

15 Bilag 1 Placering af virksomheden i forhold til omgivelserne

16 Bilag 2 Plantegning visende placering af bilpresse samt område for opbevaring af pressede biler (B14) 16

17 Bilag 3 Screening for VVM-pligt VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Tekst Bilpresse beliggende på Nyborgvej 29 A, 5853 Ørbæk. Virksomheden modtager skrotbiler til miljøbehandling og ophug. Bilpressen presser miljøbehandlede biler for at reducerer den nødvendige transport til modtager til skrotbilerne. Ørbæk Autogenbrug ApS, Nyborgvej 29 A, 5853 Ørbæk Ulla Andersen Nyborgvej 29 A, 5853 Ørbæk Nyborg Kommune Se bilag 1 Se bilag 2 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006: Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Anlæggets karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 1. Arealbehovet i ha: Eksisterende erhvervsområder 2. Er der andre ejere end Bygherre?: 3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 Ingen bygning 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Ingen bygning 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Bilpressen foretager kun presning af miljøbehandlede biler 2 dage om måneden. Pressens kapacitet vil derfor ikke blive udnyttet. Der vil maksimalt blive presset biler om året. Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 17

18 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Ingen, da det er færdigt selvstændig anlæg der etableres. 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: Anlægget anvender ingen vand. I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: Bilpressen og den mobile grab genererer ikke affald, ud over brugt hydraulikolie og smøreolie. 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: I miljøgodkendelsen er fastsat vilkår for støj og driftstider. Bilpressen og den mobile grab genererer kun luftforurening i form af udstødningsgasser fra dieselmotorerne. Da bilpressen operer langsom vil anlægget ikke give anledning til vibrationer. I miljøgodkendelsen er fastsat vilkår for støvdæmpning ved forekomst af støvgener. Nej, risikoen består i udledning af diesel eller hydraulikolie ved uheld. I miljøgodkendelsen er fastsat krav om vedligeholdelse og oprensning. Bilpressen etableres i et eksisterende erhvervsområde. Den gældende lokalplan (nr. RE ) er dækkende for aktiviteten. 18

19 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Virksomheden er beliggende i eksisterende erhvervsområde. Virksomheden er beliggende i eksisterende erhvervsområde. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Nærmeste vådområde er beliggende ca. 100 meter øst for aktiviteten. Virksomheden vurderes ikke at kunne påvirke vådområdet, på grund af aktiviteterne som udføres samt reguleringen via virksomhedens miljøgodkendelse. 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Virksomheden er beliggende 7 km fra kysten. 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: Virksomheden er beliggende i eksisterende erhvervsområde. Virksomheden er beliggende i eksisterende erhvervsområde. 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): Virksomheden er beliggende 7 km fra Nyborg Fjord, som er omfattet af EU-habitatområde. På baggrund af virksomhedens aktiviteter og afstanden til Nyborg Fjord, vurderes at være tilstrækkelig sikring af området. Der forefindes ingen områder i nærhed til virksomheden, hvor miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Virksomheden er beliggende i eksisterende erhvervsområde. 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Virksomheden er beliggende i eksisterende erhvervsområde. 19

20 Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: Virksomheden er beliggende i eksisterende erhvervsområde. Erhvervsområdet er ikke udbygget og der forefindes ingen virksomheder i umiddelbar nærhed, som påvirker omgivelserne med samme miljøparametre. Nærmeste relaterede virksomhed (autoværksted) forefindes ca. 350 meter mod syd. Vurderes at være meget lille i betragtning af virksomhedens aktiviteter. Vurderes at være meget lille i betragtning af virksomhedens aktiviteter. Vurderes at være meget lille i betragtning af virksomhedens aktiviteter og størrelse. Vurderes at være meget lille i betragtning af virksomhedens aktiviteter og størrelse. Vurderes at være meget lille i betragtning af virksomhedens aktiviteter og størrelse. 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Vurderes at være meget lille i betragtning af virksomhedens aktiviteter og størrelse. 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVMpligtigt: Påvirkningen er varig og hyppig, men vurderes at være uvæsentlig på grund af virksomhedens aktiviteter, omfang og størrelse. Med undtagelse af støj, vil påvirkningen ikke være reversibel. Nyborg Kommune har vurderet at de miljømæssige påvirkninger af omgivelserne vil være af mindre betydning, i forbindelse med en miljøgodkendelse af bilpressen på Nyborgvej 29 A, 5800 Nyborg. Begrundelsen for at afgørelsen ikke er VVM-pligtig er, at påvirkningerne vurderes til at være af mindre betydning for omgivelserne og miljøet. Desuden afviger virksomhedens aktiviteter ikke fra kommune- eller lokalplanen for området. Miljøgodkendelsen forudsætter derfor ikke udarbejdelsen af regionplantilæg med dertilhørende VVMredegørelse. 19. december 2011 Per Jürgensen Dato: Sagsbehandler: 20

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Eva Stokvad Tlf. 6333 7157 E-mail: est@nyborg.dk

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring.

Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Fløng Vandværk a.m.b.a. Ansøgning om etablering af ny boring. Bilag 4 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om etablering af undersøgelsesboring Navn og adresse på bygherre Fløng

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg. Anlægget består af jordvarmeslanger

Læs mere

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf H:\Dokumenter\midlertidige dok\vvm-screening_lyngby Storcenter.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Solcelleanlæg. Byggeandragende

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45)

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hou Engvej 66, Asaa - Ansøgning om tilskud til skovrejsning - SVANA-335-05292 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016

Bilag 2 VVM Screening 9. juni 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved tilladelse til etablering af 5 boringer og vandindvinding til ren- og prøvepumpning samt tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Greve Vandværk ansøgt Greve Kommune

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk Andebølle og Omegns Vandværk 221 Andebøllevej 5492 Vissenbjerg Att: Knud-Erik Poulsen 21-12-2017 Sags id: 17/23479 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle

Læs mere

Afgørelsen vil fra d.d. kunne ses på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk) i mindst 4 uger.

Afgørelsen vil fra d.d. kunne ses på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk) i mindst 4 uger. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Att. Marianne Jeppesen Dato: 12-07-2013 Ref: RRK J.nr.: 20130730158 Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en anmeldelse efter VVM- bekendtgørelsen

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt. I/S Gammelbygård, Villerslevvej 75, 7755 Bedsted Thy. 1:25000 Oversigtskort, se vedhæftede bilag

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt. I/S Gammelbygård, Villerslevvej 75, 7755 Bedsted Thy. 1:25000 Oversigtskort, se vedhæftede bilag Bilag A Screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Thisted Kommune Tekst Projektbeskrivelse er

Læs mere