Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere over 18 år. Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. Det er kommunens pligt at yde rådgivning, sikre brugerinddragelse og yde en helhedsorienteret indsats efter Lov om Social Service 10-12, 16 og 81. Lov om Sundhed 252 fastslår, at bopælskommunen afholder udgifterne til alkoholbehandling. Behandlingsgaranti Ifølge Lov om Sundhed 141 er der garanti for behandling af alkoholmisbrug for personer over 18 år. Første samtale skal tilbydes senest 14 dage efter borgerens henvendelse til Misbrugscentret med ønske om at komme i behandling. Frit valg Visitationsprocedure Borgere kan frit vælge et godkendt, ambulant alkoholbehandlingstilbud. Borgere med alkoholproblemer kan uden forudgående visitation henvende sig på Misbrugscentret Præstøvej 78, 4640 Faxe for en gensidig informationssamtale. På baggrund af informationssamtalen planlægges et udredningsforløb. Efter udredningsforløbet udarbejdes en behandlingsplan for borgeren. Borgere kan visiteres til dag- eller døgnbehandling. Visitation foretages af Centerchef for Beskæftigelse & Omsorg på baggrund af indstilling fra Misbrugscentret Faxe Kommune. For borgere fra andre kommuner ligger visitationsretten i borgerens hjemkommune. Økonomi Ambulant alkoholbehandling finansieres af Faxe Kommune og er gratis for borgeren. Dag- og døgnbehandling kræver faglig indstilling fra Misbrugscentret Faxe Kommune og visitation / bevilling af Centerchef for Beskæftigelse & Omsorg. Organisering Ambulant alkoholbehandling varetages af konsulenter i Misbrugscentret Faxe Kommune. Dag- og døgnbehandling indstilles af Misbrugscentret Faxe Kommune, visiteres af Centerchef for Beskæftigelse & Omsorg og varetages af godkendte eksterne behandlingsinstitutioner. n omfatter enhver borger, der oplever problemer med alkohol

2 ved eget eller andres forbrug. Indsatsens overordnede målsætninger Nem adgang til behandling. Der skal være let adgang til alkoholrådgivning og behandling for borgere og pårørende, der ønsker hjælp til alkoholproblemer. Afdække, afklare, diagnosticere og behandle alkoholproblemer hos den enkelte borger eller pårørende samt forebygge tilbagefald. Behandling matches den enkelte. Der skal tilbydes en differentieret og kvalificeret alkoholrådgivning og behandling til borgerne og pårørende, der ønsker hjælp til alkoholproblemer. Alkoholbehandling tager udgangspunkt i borgerens livssituation og forudsætninger. Tværfagligt, koordineret samarbejde i indsatsen overfor borgere med alkoholproblemer og deres pårørende. Kvalitetsmål Kvalitetsmål der følger indsatsens overordnede målsætninger: (Måles via spørgeskema ved afsluttet behandling ud fra gradueringen i høj grad/ i nogen grad/ i mindre grad/ slet ikke). 90 % af klienterne angiver, at de i høj eller nogen grad har oplevet nem adgang til alkohol rådgivning og behandling. 90 % af klienterne angiver, at de i høj eller nogen grad har fået afdækket, afklaret og behandlet deres alkoholproblemer. 90 % af klienterne angiver, at de i høj eller nogen grad har oplevet, at behandlingen har matchet deres behov. 90 % af klienterne angiver, at de i høj eller nogen grad har oplevet at tværfaglige samarbejdspartnere har været inddraget i behandlingsforløbet, hvor det har været relevant. Kvalitetsmål vedrørende behandlingen: Måles en gang årligt ved udtræk og analyse af data fra Elektronisk Klient Journal (EKJ) og det Nationale Alkohol Behandlingsregister (NAB). 80 % af klienterne fastholder kontakten til alkoholbehandlingen i udredningsfasen. 60 % af klienterne fastholder behandlingsforløb indtil planlagt afslutning. 100 % af klienterne skal efter udredningsforløbet være drøftet på behandlermøde. I 100 % af behandlingsforløbene er der fokus på eventuelle børn. I 100 % af gennemførte behandlingsforløb følges der op på behandlingen via telefon eller mail efter 6 måneder, hvis klienterne giver deres samtykke til dette. Brugerinddragelse er Enhver behandlingsplan er et resultat af et dialogbaseret samarbejde mellem konsulenter i Misbrugscentret Faxe Kommune og borgeren. Ambulant alkoholbehandling: Misbrugscentret Faxe Kommune, Præstøvej 78, 4640 Faxe. Telefonnummer: Dag- og døgnbehandling: Godkendte eksterne behandlingsinstitutioner.

3 Krav til ernes kompetence Behandlingsstedet skal tilbyde lægefagligt, sundhedsfagligt, socialfagligt uddannet personale, der har relevant efteruddannelse relateret til misbrugsbehandling. At behandlingsstedet arbejder med og løbende dokumenterer faglig kvalitet i behandlingen. Behandlingsstedet benytter anerkendte, dokumenterede, evidens baserede metoder i alkoholbehandlingen. Personale, der håndterer medicin, skal have lægefaglig, sundhedsfaglig grunduddannelse eller være oplært i medicinhåndtering. Der skal foreligge instruks for håndtering af medicin. Behandlingsplaner Alkoholkonsulenter i Misbrugscentret udarbejder behandlingsplaner i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanerne indeholder en stopdato. Der sker løbende opfølgning af behandlingsplanen. Monitorering af indsatsen Der registreres i Det Nationale Alkoholregister (NAB). Der registreres i Elektronisk klient Journal (EKJ). Alkoholbehandlingsindsatsen afrapporteres årligt til Omsorgsudvalget i Faxe Kommune. Hjemmeboende børn under 18 år Ved indskrivning i Misbrugscentret Faxe Kommune, er der altid opmærksomhed på eventuelle hjemmeboende børn. Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommunen, er ligesom alle andre omfattet af servicelovens regler om skærpet underretningspligt efter 153 og 154 i Lov om Social Service. Underretningspligten efter 153 indtræder, hvis personen, der udfører en opgave, bliver opmærksom på, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten efter 154 gælder for alle borgere og indtræder, hvis et barn eller en ung under 18 år, udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt. Misbrugscentret underretter Børn & Unge afdelingen i Faxe Kommune ved mistanke om børns mistrivsel. Der er et formaliseret samarbejde mellem Misbrugscentret og Familie- og PPR enheden i Faxe Kommune om familier med alkoholproblemer. Sagsbehandling og klageadgang Enhver borger har mulighed for at rette henvendelse til Faxe Kommunes uvildige Borgerrådgiver, der kan rådgive vedrørende sagsbehandling og klagegang. Klager vedrørende den sundhedsfaglige virksomhed kan ske til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Uvildige patientvejledere i Region Sjællands Patientkontor, Alleen 15, 4180 Sorø kan være behjælpelige med klagegang.

4 Efter lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for den kommunale afgørelse truffet efter Lov om Sundhed 141. Afgørelsen er derfor endelig og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed. Klagen skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog senest 5 år efter den dag hvor klageforholdet har fundet sted. Ved klage over manglende overholdelse af behandlingsgaranti, kan der klages til Misbrugscentret. Får borgeren ikke medhold, kan klagen sendes videre til Det Sociale Nævn, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F. Indsatsens omfang Se indsatskatalog for alkoholbehandlingstilbud i Misbrugscentret.

5 Indsatskatalog for alkoholbehandlingstilbud i Misbrugscentret, Faxe Kommune. Udredningsforløb At afdække alkoholproblemet og matche borgeren til det rette behandlingstilbud. Enhver borger der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling af alkoholproblemer. Struktureret kortlægnings interview ved brug af Addiction Severity Index (ASI skema). I samarbejde med borgeren fastsættes en stopdato. Stopdatoen markerer en tidsangivelse på behandlingsforløbet. Stopdatoen fastsættes med borgeren. 1-5 individuelle samtaler afhængig af alkoholproblemets omfang, borgerens tilstand. Udredningsforløbet påbegyndes med en informationssamtale. Det tilsigtes, at udredningsforløbet kan gennemføres indenfor 14 dage, hvorefter borgeren kan matches til det rette behandlingstilbud. Alkoholkonsulenter med erfaring i alkoholproblemstillinger, afhængighedsmønstre samt indgående kendskab til kortlægningsmetoder og terapeutiske redskaber. At der foreligger fuld ASI udredning på alle borgere, der ekr i alkoholbehandling. Motivations samtaler, anerkendende samtaler og psykoedukation At motivere borgere til at indgå i et matchet behandlingsforløb eller at komme videre i det igangværende behandlingsforløb. Borgere, der henvender sig til Misbrugscentret, som er uafklarede eller har behov for motiverende samtaler i relation til alkoholbehandling.

6 Motivations samtaler, anerkendende samtaler og psykoedukation Motiverende, anerkendende samtaler og psykoedukation skal afklare ambivalens og understøtte borgeren i at anvende egne ressourcer til at påbegynde og fastholde behandlingsforløbet. Metoden Den motiverende samtale (MI) anvendes som grundlag for motivationssamtaler. Metoden Appreciative Inquiry (AI) anvendes som grundlag for anerkendende samtaler. Psykoeducation anvendes som undervisningstilgang vedrørende misbrugsproblemstillinger. et er at understøtte klientens beslutningskompetencer. Individuelle samtaler ad hoc. Alkoholkonsulenter med erfaring i metoderne Den motiverende samtale, Appreciative inquiry og Psykoeducation i forhold til alkoholproblemstillinger. At alkoholkonsulenterne vurderer progression i behandlingsforløbet. At alkoholkonsulenterne vurderer at borgeren eller de pårørende profiterer af samtaleformerne. Åben og anonym alkoholrådgivning Aktiviteter At rådgive og informere om behandlingstilbud i og udenfor Faxe Kommune. At rådgive borgere, pårørende, samarbejdspartnere og arbejdsgivere vedrørende alkoholproblemstillinger. Borgere med alkoholproblemer. Pårørende til borgere med alkoholproblemer. Arbejdsgivere. Tværfaglige samarbejdspartnere. Telefonisk samtale. Personlig samtale ved henvendelse. Mailhenvendelse. Ad hoc. Samtaler op til 1 times varighed.

7 Åben og anonym alkoholrådgivning Alkoholkonsulenter med erfaring og indgående kendskab til alkoholproblemstillinger og afhængighedsmønstre. At det sikres at dokumentation af data foregår anonymt. Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse i grupper At tilbyde gruppebaseret mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse målrettet misbrugsområdet. Indskrevne i Misbrugscentret der ønsker og ud fra en faglig vurdering kan profitere af at indgå i et gruppebaseret mindfulness forløb. Eksklusionskriterium: borgere med svær depression. Metoden Mindfulness-based relapse prevention (MBRP) anvendes som gruppetilbud. 8 gruppesessioner á 2,5 times varighed. Alkoholkonsulenter med kognitiv mindfulness instruktør uddannelse (MBRP metoden) og erfaring i anvendelse. Intern evaluering med deltagerne. Udviklingspotentiale: Faglig supervision på MBRP, MBSR, MBCT ved fagpersoner indenfor mindfulness. Mindfulness-baseret kognitiv terapi, individuelle samtaler At tilbyde kognitivt baserede samtaler i rammen af mindfulness metoden. Indskrevne i Misbrugscentret der ønsker og ud fra en faglig vurdering kan profitere af mindfulness-baserede kognitive samtaler. Eksklusionskriterium: borgere med svær depression. Metoden Mindfulness-basedcognitive therapy (MBCT) anvendes som individuel samtaletilgang. Der gives hjemmearbejde i form af: yoga øvelser, kropsskanning og andre opmærksomhedstræningsøvelser. Ad hoc.

8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi, individuelle samtaler Alkoholkonsulenter med kognitiv mindfulness instruktør uddannelse i MBCT metoden og erfaring i anvendelse. Intern evaluering med deltagerne. Udviklingspotentiale: Faglig supervision på MBRP, MBSR, MBCT ved fagpersoner indenfor mindfulness. Familieorienteret alkoholbehandling At tilbyde helhedsorienteret alkoholbehandling til familier med børn under 18 år, hvor en eller begge forældre har et alkoholproblem. At øge effekten af alkoholbehandlingen og styrke familierne ved at give behandlingstilbud til både forældre og børn. Familier med børn under 18 år hvor en eller begge forældre har et alkoholproblem. Kan struktureres som: individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler med inddragelse af børn samt pårørende samtaler. Behandlingsforløbene planlægges i samarbejde med Familiekonsulenter i Familie- & PPR Enheden. Samtaleforløbet aftales og fastlægges i samarbejde med de enkelte familier i rammen af Familieorienteret Alkoholbehandling. Alkoholkonsulenter i Misbrugscentret Faxe Kommune. Familiekonsulenter i Familie- & PPR Enheden Faxe Kommune. Alkoholkonsulenter i Misbrugscentret samt Familiekonsulenter i Familie- & PPR Enheden med uddannelse i Familieorienteret alkoholbehandling. Der kræves indgående kendskab til, hvordan alkoholproblematikker belaster børns udvikling, trivsel og familien. Systematisk evaluering af de enkelte behandlingsforløb foregår mellem Misbrugscentret og Familie- & PPR Enheden.

9 Par samtaler At tilbyde par samtaler med fokus på de problemer og konsekvenser alkohol giver i familien. Par hvor en eller begge har problemer med alkohol. Parsamtaler. Planlægges individuelt. Alkoholkonsulenter med erfaring og indgående kendskab til alkoholproblemstillinger og de konsekvenser alkohol har i familielivet og parforholdet. Opfølgning med de enkelte par ved afslutning af forløb. Lægefaglig indsats At tilbyde lægefaglig vurdering, diagnosticering og medicinsk behandling af klienternes misbrugsproblematikker eller medicinsk behandling af følgelidelser. At afklare, diagnosticere og iværksætte medicinsk behandling af klienternes psykiatriske og somatiske problemstillinger i samarbejde med klientens praktiserende læge. At tilbyde ambulant, medicinsk afrusning. I enkelte tilfælde indlæggelse af klienten på sygehus ved behov for akut afrusning. At sikre korrekt udlevering af den ordinerede medicin samt korrekt indtagelse af medicinen. At fungere som sparringpartner for det øvrige behandlerpersonale i Misbrugscentret i forhold til klienternes medicinske behandling. Klienter indskrevet i Misbrugscentret, der har behov for lægefaglig vurdering. Konsulenter i Misbrugscentret der ønsker en lægelig vurdering i forhold til henvisning til andet sundhedsregi eller ønsker tværfagligt samarbejde med den praktiserende læge.

10 Lægefaglig indsats Klientsamtaler. Konsulent samtaler. Somatiske undersøgelser (Puls, Blodtryksmåling, Stetoskopi). Psykiatriske undersøgelser (MDI depressions screening, ASRS selvtest for ADHD). Medicinordination. Opfølgning på medicinsk behandling. Løbende og individuelt tilpasset den enkelte borgers behov. Tilbydes 1 gang om ugen á 8 timer. Herudover kan konsulenterne kontakte lægen de øvrige dage i ugen. Læge tilknyttet Misbrugscentret samt borgernes praktiserende læger. Læge med specialfaglig viden og erfaring med misbrugsområdet. Dokumentation i Elektronisk klient Journal (EKJ). Visitation til dag-/døgnbehandlingstilbud At sikre adgang til en helhedsbehandling hvor intensiv dag- eller døgnindsats er påkrævet. Borgere indskrevet til behandling hvor alkoholkonsulenter i Misbrugscentret vurderer at ambulant alkoholbehandling ikke er tilstrækkelig. Udredning af behov. Udarbejdelse af handleplaner og indstilling til visitation til dag- eller døgnbehandling. Indstillingerne udarbejdes ad hoc. Indstilling til dag- eller døgnbehandling leveres af Alkoholkonsulenter i Misbrugscentret. Visitation til dag- eller døgnbehandling foretages af Centerchef for Beskæftigelse & Omsorg. Alkoholkonsulenter med indgående erfaring i vurdering af afhængighedsmønstre samt erfaring i udarbejdelse af handleplaner til dag- eller døgnbehandling.

11 Visitation til dag-/døgnbehandlingstilbud Opfølgning sker dels gennem evalueringsmøder, ved behandlings opstart, midtvejs og afslutning. Evalueringsmøderne finder sted som telefoniske samtaler eller ved møder mellem alkoholbehandlere og personale på dag- og døgninstitutioner. Herudover følges der op via gennemgang af handleplaner og ved opfølgning på behandling. Tværgående undervisning af samarbejdspartnere At udbrede viden om alkohol, alkoholproblemer og alkoholbehandling til relevante samarbejdspartnere. Tværgående samarbejdspartnere fx frontpersonale indenfor børn, unge, voksne og ældreområdet. Undervisning af samarbejdspartnere, frontpersonale. Kampagnedeltagelse på forebyggelsesområdet. Deltagelse i alkoholindsatsens nøglepersonnetværk for børn, voksne og ældre. Ad hoc. Tilpasses løbende i forhold til den enkelte alkoholkonsulents klient tyngde. Alkoholkonsulenter med indgående viden om alkohol, alkoholproblemer og alkoholbehandling. Evaluering fra gang til gang med eksterne samarbejdspartnere. Social indsats via støttekontaktpersoner At understøtte igangværende alkoholbehandling via socialpsykiatriske støttekontaktpersoner. Borgere der vurderes ikke at kunne profitere tilstrækkeligt af alkoholbehandling på grund af særlige sociale og eller psykiatriske problemstillinger. Træning eller understøttelse af almindelig, daglig livsførelse (ADL træning). Individuelt tilpasset til borgerens behov.

12 Social indsats via støttekontaktpersoner Faxe Kommunes Socialpsykiatri ved Støttekontaktteamet (SKT). Medarbejdere med socialpsykiatrisk viden og erfaring samt indgående kendskab til tværfaglige samarbejdspartnere i Faxe kommune. Opfølgning enten ved møder mellem alkoholbehandlere og støttekontaktpersoner eller ved netværksmøder med inddragelse af klienter. Registrering i Elektronisk Klient Journal (EKJ).

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere