Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af dette folketingsår at tage initiativ til, at der stilles minimumskrav til kvaliteten af den alkoholbehandling, som de danske kommuner stiller til rådighed for alkoholafhængige. Det skal sikres, at alkoholafhængige patienter modtager behandling af høj kvalitet baseret på et ansvarligt og videnskabeligt grundlag. Dermed skal det undgås, at patienterne udsættes for utilstrækkelig eller skadelig behandling. Behandlingstilbuddet skal opfylde centralt fastsatte kvalitetskriterier. Disse skal udarbejdes i samarbejde med de relevante parter og dermed være baseret på en kvalificeret vurdering af, hvordan alkoholikere får den bedste afvænning og behandling af såvel alkoholafhængighed som følgesygdomme. Der skal etableres: Godkendelsesordninger for både ambulante alkoholbehandlingsinstitutioner og døgnbehandlingsinstitutioner i såvel offentligt som privat regi. Herigennem skal fastsættes standarder for diagnostik og behandlingsmetoder inden for alkoholbehandlingen. Standarder for personalesammensætning i den kommunale alkoholbehandling, så både det sociale og sundhedsfaglige felt inddrages i alkoholbehandlingen. Desuden skal det fastsættes, hvilke kvalifikationer personalet bør besidde. Ligeledes bør der også stilles krav til kvaliteten af efteruddannelse inden for området. Standarder for samarbejdet mellem kommuner, alkoholbehandlere, praktiserende læger og somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger. AX011870

2 2 Bemærkninger til forslaget Omfanget af alkoholmisbrug i Danmark Stort set alle danskere drikker alkohol, men for en betydelig del er det blevet et problem, der går ud over deres helbred, psyke og sociale liv. Det estimeres, at har et skadeligt forbrug af alkohol, og at er direkte afhængige. Lidt over hver tiende af disse, det vil sige ca , er socialt udstødte med svære psykiske problemer. Disse misbrugere er ofte hjemløse og er det, som mange vil opfatte som en arketypisk alkoholiker. Langt de fleste alkoholafhængige findes dog i forskellige befolknings- og aldersgrupper. Hovedparten af de alkoholafhængige, der i dag ikke er i behandling, er relativt socialt veltilpassede borgere, ofte med rimelig økonomi, tilknytning til arbejdsmarkedet og et intakt socialt netværk (Sundhedsstyrelsen, 2008:»Kvalitet i alkoholbehandling et rådgivningsmateriale«). Problemerne med misbrug af alkohol er tydeligvis omfattende i det danske samfund. Derfor er der også brug for kvalificeret hjælp til de borgere, som havner i et skadeligt misbrug. Et mangelfuldt og udokumenteret behandlingsforløb kan i bedste fald have ingen og i værste fald skadelige virkninger. Alkoholafhængighed er et stort samfundsproblem, og de berørte kan ikke være tjent med, at lidelsen ikke sidestilles med andre forhold, som kræver behandling. Der er brug for retningslinjer for alkoholbehandlingen, alt andet vil være at kaste ansvaret fra sig. Brug for ens standarder De nuværende regler dikterer, at kommunerne har ansvaret for at tilvejebringe alkoholbehandlingen. Dette kan ske gennem egne behandlingsinstitutioner eller gennem aftaler med regioner, andre kommuner eller private institutioner, (jf. sundhedslovens 141, stk. 3, LBK nr. 95 af 7. februar 2008). Før kommunalreformen stod amterne for behandlingen. Alle behandlingstilbud, der udføres for offentlige skattekroner, skal indberettes til Nationalt Alkoholbehandlingsregister. Der eksisterer dog ingen autorisations- eller godkendelsesordning for behandlere og behandlingssteder, de skal blot være opført på Tilbudsportalen, der hører under Servicestyrelsen. Disse registreringer indebærer dog ingen garanti for den faglige kvalitet af behandlingen. Fra lægernes side sættes der da også spørgsmålstegn ved kvaliteten af behandlingen. Ca. 30 pct. af de praktiserende læger finder udbud og kvalitet af døgnbehandlingen til alkoholmisbrugere utilstrækkelig. Hvad angår den ambulante behandling, er det hele 60 pct. af lægerne, som mener, at den er utilstrækkelig eller mangelfuld (Becker, Ulrik & Barfod, Sverre, 2009:»Alkoholbehandling i Kommunerne«, Lægeforeningens misbrugsudvalg). Det kan skabe store problemer, hvis ikke der er minimumsstandarder for alkoholbehandlingen. Ud over at alkoholafhængighed påvirker den pågældendes fysiske og psykiske helbred, vil forholdet til familien og det sociale liv som oftest også blive påvirket. Det er derfor vigtigt, at alkoholbehandlingen ikke kun fokuserer på ét af områderne, men at flere aspekter medtages, så behandlingen er effektiv. Desuden skal der inden for hvert af disse områder være dokumentation for behandlingens virkning. Der er mange eksempler på, at der foretages udokumenteret behandling. F.eks. tilbyder 36 pct. af kommunerne NADA-akupunktur mod abstinenser, på trods af at der ikke foreligger nogen evidens for behandlingens virkning. Det er således vigtigt, at kravene, der stilles til alkoholbehandlingen, både omfatter kvalitet i form af faglig dokumentation og bredde i form af samarbejde på tværs af faggrupper. Kvalitetsstandarder for alle kommuner er også et ønske fra Kommunernes Landsforening (KL). Dette bunder selvfølgelig i et ønske om høj kvalitet i behandlingen, men også i at kunne dæmme op for, at»de brodne kar«i behandlerkredse kan flytte rundt mellem kommunerne efter, hvor der er de laveste krav (jf. KL støtter således op om Forebyggelseskommissionen, der også har foreslået en godkendelsesordning af alkoholbehandlere. Foreningen af Socialchefer i Danmark, Dansk Socialrådgiverforening og Center for Rusmiddelforskning støtter ligeledes op om en national ordning, der stiller krav til alkoholbehandlingen (Becker, Ulrik & Barfod, Sverre, 2009:»Alkoholbehandling i Kommunerne«, Lægeforeningens misbrugsudvalg).

3 3 Godkendelsesordning Indholdet af kravene til behandlere og behandlingssteder bør udformes ud fra Sundhedsstyrelsens allerede eksisterende rådgivningsmateriale og i samarbejde med relevante og fagkyndige personer inden for repræsentanter for social- og sundhedsområdet. Dette skal sikre en fagligt forsvarlig behandling, som kan dokumenteres videnskabeligt. Men det skal ligeledes garantere, at et bredt spektrum af behandlinger bliver medtaget i vurderingen af, hvad behandlingen bør indeholde. Dermed skal både medicinsk behandling og psykologbehandling såvel som gruppeterapi og andre behandlingsformer inkluderes i vurderingen af kravene. Kravene bør stilles som minimumskrav til visitationskriterier, journalføring, kvalitetsudvikling, medicin, personalets uddannelse og efteruddannelse, behandlingsmetoder, diagnosticering og andre forhold, som fagkyndige vurderer er nødvendige at stille krav om for at sikre kvaliteten i behandlingen. Det er væsentligt, at der arbejdes på at finde kvalificerede udrednings- og visitationssystemer, således at den enkelte borger modtager et behandlingstilbud, som svarer til det individuelle behov. Behandlingen bør sandsynligvis inkludere flere døgntilbud, da de hårdest ramte oftest har brug for denne type behandling i supplement til dagtilbuddene. Der skal løbende følges op på behandlingstilbuddenes kvalitet, for eksempel efter den danske kvalitetsmodel, således at kommuner og sundhedsmyndigheder løbende kan følge behandlingskvaliteten. Organisering Der er stor forskel på, hvordan kommunerne organiserer alkoholbehandling. Det er ikke i sig selv et problem, da kommunerne netop skal have mulighed for at tilpasse deres serviceydelser efter lokale forhold. Den store variation kan dog blive problematisk, da antallet af behandlingssteder er tredoblet som følge af kommunalreformen. Der findes eksempler på, at byer med indbyggertal ned til har oprettet eget ambulatorium. Lægeforeningen har påpeget, at det kan være vanskeligt at opretholde en bredspektret og kvalificeret alkoholbehandling på baggrund af så relativt få indbyggere. Det er dog vigtigt at pointere, at af hensyn til det kommunale selvstyre skal hver enkelt kommune selv fastlægge behandlingstilbuddene. Dette beslutningsforslag har ikke som formål at gribe ind i kommunernes organisering af alkoholbehandlingen. På baggrund af Lægeforeningens vurdering skal det dog påpeges, at mange mindre byer måske vil opleve, at de bliver nødt til at ændre på organiseringen for at leve op til de kvalitetskrav, der vil være konsekvensen af dette beslutningsforslag. Eksempelvis kan det ske, hvis den lokale behandling ikke lever op til kravene og kommunen derfor må skabe et alternativ f.eks. i samarbejde med en anden kommune. Inden for de relevante fagområder er der også stor forskel i kommunernes organisering af alkoholbehandlingen. Således har halvdelen af kommunerne placeret behandlingen under socialforvaltningen, hver femte har placeret den i sundhedsforvaltningen, og resten har lagt ansvaret under andre relevante embeder. Dette skal det også fremover være op til den enkelte kommune at tilrettelægge. Det skal dog understreges, at behandlingen af alkoholafhængige skal kunne foregå inden for både det sociale og det sundhedsfaglige område. Det henstilles der også til i Sundhedsstyrelsens rådgivningsmateriale til kommunerne om kvalitet i alkoholbehandlingen. Her fremgår det, at alkoholproblemer ikke kan løses med en indsats inden for kun ét fagområde. Der lægges op til en kortlægning af alle de problemstillinger, som patienten oplever, og som kan have forbindelse til alkoholmisbruget, herunder alt fra stress over medicinmisbrug til familie- og opvækstproblemer (Sundhedsstyrelsen, 2008:»Kvalitet i alkoholbehandling et rådgivningsmateriale«). Minimumsstandarderne for den kommunale alkoholbehandling skal derfor tage hensyn til den koordinering, der skal være på tværs af både social- og sundhedsområdet. Koordineringen bør derfor også gælde på tværs af alkoholbehandlingssystemets forskellige parter herunder ambulatorierne og døgninstitutionerne. Det skal foregå ved samarbejde om udredningsmetoder og overførsel af viden mellem parterne, således at der sikres kontinuitet og et fælles indblik i behandlingsplanen på tværs af behandlingsstederne.

4 4 Personalet Personalets sammensætning skal afspejle det fornødne samarbejde mellem social- og sundhedsområderne. I en undersøgelse foretaget af Lægeforeningens misbrugsudvalg fremgår det, at 90 pct. af kommunerne har ansat socialfagligt personale. Men kun halvdelen har ansat personale med mellemlange videregående uddannelser typisk en sygeplejerske og bare en fjerdedel af kommunerne har en fast læge tilknyttet alkoholbehandlingen. Undersøgelsen giver et billede af, at den sundhedsfaglige gren er blevet nedprioriteret på bekostning af den socialfaglige. Den eksakte fordeling mellem fagene må bero på en faglig vurdering, men denne bør omfatte begge kompetenceområder. Dette understøttes desuden af Sundhedsstyrelsens rådgivningsmateriale til kommunerne. Her påpeges det desuden, at der er brug for efteruddannelse af personalet i alkoholbehandlingen, da grunduddannelserne, der typisk besiddes af behandlerne, ikke giver dem tilstrækkelig alkoholfaglig viden. Derfor bør der sikres mulighed for, at behandlere har adgang til den nødvendige efteruddannelse for at kunne give en kvalificeret behandling. Det fremgår også af Lægeforeningens rapport, at samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger er meget varieret. F.eks. orienterer et mindretal af kommunerne den praktiserende læge ved start eller afslutning på en behandling for alkoholmisbrug. Der bør derfor også sættes standarder for kontakten mellem egen læge og behandler. Inddragelse af patientens egen læge vil skabe kontinuitet i behandlingen og efterbehandlingen samt sikre en sundhedsfaglig opfølgning af patienten på længere sigt. Økonomi En generelt øget kvalitet i alkoholbehandlingen vil selvfølgelig betyde ekstra udgifter. Disse vil dog til en vis grad blive modsvaret ved, at dyre og dårlige behandlinger vil blive skåret fra. Højere kvalitet vil betyde færre tilbagefald, og en godkendelsesordning vil skære de dårlige tilbud fra. Desuden vil en stor del af behandlingerne kunne ske inden for de eksisterende rammer. Forslaget vurderes derfor at skabe en maksimal merudgift på 5 mio. kr.

5 5 Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Skriftlig fremsættelse Karl H. Bornhøft (SF): Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling. (Beslutningsforslag nr. B 109). Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere