Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Version nr. 05, VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens navn Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares.

2 1. 2. Titel: Ansøger: Adresse: Skema 1: Ansøgningsskema til puljen Familieorienteret alkoholbehandling Familieorienteret alkoholbehandling Guldborgsund/Vordingborg Vordingborg Kommune Center for Rusmidler - CFR Rådhustorvet 17, Vordingborg Navn på projektleder: Dorte Skov er projektleder for Vordingborgs andel i projektet - Projektejer er Center for Socialområdet i Guldborgsund, men projektet er bundet sammen i et partnerskab mellem Guldborgsund og Vordingborg. Stillingsbetegnelse: Centerleder CFR Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Pedro Michael Centerchef for Socialområdet Dorte Skov 2

3 Ansøgers personlige underskrift: Sted: Center for Rusmidler Underskrift:Underskrift vedhæftet i separat bilag Dato: _17_/09_ Samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson: Center for Afhængighed (CFA) i Guldborgsund Kommune Familierådgivningen i Guldborgsund Kommune Center for Rusmidler (CFR) i Vordingborg Kommune Familieafdeling i Vordingborg Kommune Lars Stryhn-Petersen, gruppeleder CFA Dorte Skov, Centerleder CFR 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat, så snart puljemidler foreligger og afsluttet 31 / Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Projekttitel/årstal/bevilget beløb: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte sårbare grupper: Projekt Åben Snak i Tide Bevilliget beløb: kr

4 Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 4

5 1. På CFR er i alt 5 ansatte beskæftiget med alkoholbehandling. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund Disse er: 1 Leder Socialrådgiver, 1 års uddannelse i systemisk familieterapi, NADA, Mindfulness instruktør, Modul (diplom) i strategisk ledelse. 1 Alkoholbehandler/Faglig koordinator Socialrådgiver, uddannet organisk psykoterapeut herunder kursus i familiearbejde, uddannet i kognitiv alkoholbehandling, deltaget i flere metodekurser af Frid Hansen og Birgit Trembacz om arbejdet med forældre og børn i alkoholfamilier, efteruddannelse i familieorienteret alkoholbehandling af Birgit Trembacz, NADA m.m. Har arbejdet med alkoholbehandling siden Alkoholbehandler Ernærings- og husholdningsøkonom, NLP Master practitioner, Systemisk teori og behandling, eksamineret Systemisk Coach, Mindfulness misbrugsbehandling (MBRP). Kommunikation, motivationsarbejde, rygeafvænningsinstruktør. 1 Alkoholbehandler Pædagog, 2-årig diplomuddannelse i systemisk familieterapi, kursus i tidlig opsporing/skadevirkninger af gravide/børn i familier med alkoholproblemer, 1 års uddannelse i kognitiv terapi rettet mod misbrugsbehandling, deltaget i metodekurser af Frid Hansen og Birgit Trembacz om arbejdet med familier, forældre og børn i familier med et alkoholproblem, 1 års efteruddannelse i familieorienteret alkoholbehandling, 1 år uddannelse som mindfulness instruktør, NADA, kursus for alkoholbehandlere i voldsproblematikker i familier med og uden børn 1 Alkoholbehandler Den Sociale Kandidat Uddannelse: Kommunikation, Samfundsvidenskab og Humaniora, Amtsrådsforeningens Regionale Misbrugsuddannelse, Sundhedsstyrelsen Familieorienterede Kursus for familier med alkoholproblemer, 2-årig Kognitiv Psykoterapeut uddannelse, Mindfulness, NADA, Kognetiv terapi 1 Lægesekretær Uddannet lægesekretær Desuden er tilknyttet: 1 lægekonsulent 1 x ugentligt (både stof- og alkoholborgere). 5

6 2. CFR tilbyder individuelt terapeutisk behandling med mulighed for, at familie og partner kan deltage i enten hele eller dele af forløbet. CFR anvender som udgangspunkt en bred struktureret terapeutisk indgangsvinkel med udgangspunkt i det kognitive. Orienteringssamtale/Visitationssamtale Efter telefonisk eller personlig henvendelse fra borgeren eller borgerens pårørende indkaldes til en orienterende samtale med henblik på afklaring af borgerens behandlingsbehov. Indskrivning/kortlægning Borgeren indskrives (NAB). Dette sker også i forbindelse med orienteringssamtalen, hvis der er behov for dette især ved afrusning. Der laves en kortlægning (ASI udredning) af borgerens livsforløb, fysiske og psykiske sygdomme, opvækstforhold, baggrund, familie- og boligforhold, drikkemønster mm. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer Målsætning På baggrund af ASI udredningen afklares behandlingsforløb og målsætninger, og der udarbejdes en individuel behandlingsplan. Når der er behov for medicinsk afrusning, sættes dette i gang allerede ved den orienterende samtale. Dette koordineres i samarbejde med lægekonsulent/egen læge. Psykosocial behandling, Ambulant Den ambulante behandling består af forskellige tilbud og faser, som tilpasses den individuelle borger og behandlingsplan. Tidsplanen varierer afhængig af borgeren og dennes udvikling. CFR s ambulante behandling har fokus på afholdenhed eller kontrolleret forbrug af alkohol. Den ambulante behandling har inkorporeret efterbehandling. Indholdet i behandlingen kan blandt andet være: Tilbagefaldsforebyggelse med fokus på udbygning og genopbygning af strategier Samtaleforløb Antabus Afrusning Gruppetilbud Mindfulness NADA akupunktur, afslapning Fredagsgruppe / Til dem, der er stoppet med at drikke Motionshold Onsdagsgruppe/Motivationshold Psykoedukation om alkohol og dens skadevirke Psykologsamtaler Farmakologisk behandling Antabus Campral/Adepend/Selincro Risolid/klopoxid Tiamin og B-combin Døgnbehandling Der er mulighed for at borgeren i enkeltstående tilfælde kan tilbydes intensiv døgnbehandling væk fra nærmiljøet. 6

7 2. Lægekonsultation Borgeren har mulighed for at konsultere CFR s lægekonsulent i forbindelse med medicinsk behandling relateret til alkoholmisbrug herunder ambulant afrusning og afrusning til indlæggelse. Derudover vurderer lægekonsulenten, om der er behov for psykiatrisk behandling og henvisning til psykiatrien. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer Råd og vejledning til pårørende Telefonisk kan alle pårørende rette henvendelse med henblik på råd og vejledning. Pårørende Støttende samtaleforløb til den pårørende alene. Der tilbydes desuden par eller gruppeforløb for den/de pårørende. CFR tilbyder familiesamtaler for hele familien, hvor der er fokus på alkoholproblemet. CFR tilbyder samtaleforløb uanset om det er partner, ægtefælle, voksent barn eller anden med tæt relation til borgeren. Tilbud til børn af personer med alkoholproblemer CFR tilbyder individuelle samtaler til børn af personer med alkoholproblemer. Forløbet er både med og uden familien. CFR har et særligt fokus på børn og unge af personer med alkoholproblemer. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforlø b i perioden Antal indskrivninger i perioden : 708 Afsluttet/færdigbehandlet: 255 personer Ca. antal pårørende involveret i behandlingsforløb ikke formelt indskrevet: 45 personer 7

8 4. CFR samarbejder på forskellig vis med en række samarbejdspartnere, blandt andet med henblik på at opspore borgere/familier med alkoholproblemer. Jobcenter Jobcentret opfordrer borgere til at henvende sig til CFR, hvis det vurderes at der er et alkoholproblem, som er medvirkende til ledighed. Undervejs i et kontanthjælpsforløb tilbydes rundbordssamtaler mellem alkoholbehandler, arbejdsmarkedskonsulent og borgeren, hvis denne har givet samtykke. Et behandlingsforløb i CFR kan være en del af en jobplan udarbejdet sammen med borgeren. Der er et aktuelt fælles projekt, Åben snak i tide, mellem CFR og Jobcentret, der skal sikre tidlig opsporing og henvisning. Ungeenhed og SSP, CFR har egen Ungeafdeling, der netop nu har fokus på forebyggelse blandt de unge både i folkeskolen og ungdomsuddannelsen. De har samarbejde med SSP og 24-07/Ungerådgivingen. Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser Næstved sygehus En alkoholbehandler er til stede på sygehuset, afdeling AMA, en gang om måneden med henblik på en opsøgende og rådgivende funktion. Socialpsykiatrien CFR har et tæt samarbejde med socialpsykiatrien om borgere, der er i behandling, og som har et særligt behov for hjælp og støtte til behandling. Familieafdelingen og Familliehuset Samarbejdet består ofte i, at der i relevante sager udarbejdes en underretning i de familier, hvor der er en særlig bekymring og risiko for børnenes udvikling. Praktiserende læger CFR har et tæt samarbejde med de praktiserende læger både angående nye henvisninger og samarbejde om eksisterende borgere i CFR. Psykiatrisk Hospital Oringe og Distriktpsykiatrien Der foreligger en samarbejdsaftale. KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) CFR har en samarbejdsaftale med KiF, hvor borgere med dom for spirituskørsel og vilkår for behandling bliver henvist hertil. Borgere med fodlænkeafsoning tilbydes behandling, såfremt de er motiveret for længerevarende behandlingsforløb. Sundhedsplejen Samarbejde i relevante situationer. 8

9 Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 9

10 5. Ja, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner ønsker støtte til at kunne opstille og formulere en udviklingsplan for familieorienteret alkoholbehandling i de to kommuner. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandling en? I den forbindelse ønskes ansat en proceskonsulent hvis stilling deles ligeligt mellem de to kommuner. Se endvidere pkt. 10. Proceskonsulentens første opgave bliver at opstille en udviklingsplan for kvalitetsudvikling af familieorienteret alkoholbehandling indenfor rammerne af følgende fire formulerede fokusområder: Udvikling af tværkommunale alkoholbehandlingstilbud til ressourcestærke familier Målgruppen er familier med en (evt. begge) drikkende forældre, hvor alkohol er hovedårsagen til vanskeligheder i familien. Disse familier karakteriseres som forholdsvis ressourcestærke, da familien er intakt, forældre er i arbejde, børn i daginstitution og eller skole, mv.. I relation til disse familier er kommunens familieafdeling sjældent indover. Guldborgsund og Vordingborg kommuner udvikler i projektets regi et eller flere tilbud, som borgere fra begge kommuner kan benytte. Det formodes at målgruppen er mobil og måske endda bifalder en vis geografisk afstand for at sikre større anonymitet. I projektperioden kan fx afprøves etablering af familiekursus med karakter af et psykoedukativt tilbud, som skal ses som et supplement til den behandling der i øvrigt tilbydes. Udvikling af helhedsorienterede tilbud til dysfunktionelle familier Målgruppen er familier med en eller to drikkende forældre hvor alkohol kun er en del af flere andre problematikker, fx psykisk sygdom, vold, fattigdom mv. disse familier karakteriseres som dysfunktionelle med behov for skærpet indsats fra flere offentlige instanser. Guldborgsund og Vordingborg Kommune arbejder hver for sig med at etablere et formelt samarbejde mellem kommunernes egen alkoholbehandling og Børne- familieafdeling for at sikre en mere helhedsorienteret indsats for de mest udsatte familier. Der laves tværkommunal vidensdeling undervejs i denne arbejdsproces. Udvikling af Alkoholbehandlernes kompetencer Begge kommuner sender alkoholbehandlere på de af Sundhedsstyrelse udbudte kurser, som har relevans. Vordingborg Kommune har allerede to behandlere, der er uddannet i Familieorienteret alkoholbehandling. Der skal etableres muligheder for sparring, så eksisterende viden deles og udnyttes bedst muligt. De tværkommunale tilbud vil formodentlig kunne oprettes hurtigere ved hjælp af dette. 10

11 5. Udvikling af frontpersonalets opsporende funktion Guldborgsund har allerede udviklet kursusmateriale til undervisning af frontpersonaler i samtalen om alkohol. Ligesom kommunen har kontakt til erfarne oplægsholdere, som tidligere har afholdt kurser for frontpersonaler. Ved at lade de samme undervisere stå for kurser både i Guldborgsund og Vordingborg, spares der ressourcer på planlægning og materialeudvikling. Hensigten er også at alle frontpersonaler får samme grundviden, hvilket formodes at være en fordel i forhold til efterfølgende at afholde temadage, som også kan være tværkommunale. 6. Det er givet at projektet vil sætte forøget gang i opsøgende og opsporende indsatser, som alt andet lige vil tiltrække flere borgere til vores behandlingstilbud. I det lys må svaret være, at vores behandlingskapacitet vil blive presset. Samtidig vil den nyligt vedtagne behandlingsgaranti til børn af alkoholikere (B 98, 11. juni 2014) øge efterspørgslen, ikke kun på behandlingstilbud der centrerer sig om de voksnes problematikker, men også på tilbud, der kan inkludere børnenes perspektiver. Dette projekt vil forsøge at afhjælpe det forstærkede pres på behandlerkapaciteten v.h.a. følgende to fokusområder: Er der behov for øget behandlerkapacit et i alkoholbehandling en og hvordan ønskes denne tilvejebragt? Udvikling af tværkommunale alkoholbehandlingstilbud til ressourcestærke familier Udviklingen af sådanne tilbud igennem tværkommunal ressourcedeling forventes at være gevinstgivende både kvalitets- og kapacitetsmæssigt. Herunder også afprøvning af familiekursusforløb Udvikling af helhedsorienterede tilbud til dysfunktionelle familier. Et bedre og mere formaliseret samarbejde mellem kommunernes familieafdeling og alkoholbehandlingen, vil gøre det muligt at behandle flere problematikker samtidig. En sådan fælles indsats overfor familier på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet ser vi som en måde at forstærke behandlerkapaciteten. I det tværkommunale samarbejde skal der ligeledes afsøges muligheder for udviklingen af gruppetilbud, som f.eks. samtalegrupper for børn, flerfamilieforløb mv. Det skal undersøges og så vidt muligt afprøves, om sådanne tværkommunale tiltag kan afføde stordriftsfordele. 11

12 7. På tidspunktet for ansøgning er der afholdt indledende møder mellem Guldborgsund og Vordingborg Kommune, ansøgningens fire fokusområder er formuleret i fællesskab. Der er tilkendegivet interesse for samarbejde på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet i kommunerne. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandling stilbud - andet? Familiehuset under Familieafdelingen i Vordingborg Kommune har givet tilsagn om et tværfagligt samarbejde som skitseret i nærværende projekt. Projektets første fase skal afdække hvilket samarbejde der mest hensigtsmæssigt kan etableres mellem de to kommuner og internt i kommunerne mellem misbrugsbehandlingen og familiebehandlingen. Der tages udgangspunkt i de tidligere nævnte 4 fokusområder. Tværkommunalt samarbejde: Der ønskes, som nævnt, etableret et samarbejde mellem Guldborgsund og Vordingborg kommune. Samarbejdet kommunerne imellem tænkes organiseret som et partnerskab. I partnerskabsgruppen indgår repræsentanter med nødvendig beslutningskompetence. Når det er afdækket hvilke tiltag der skal iværksættes for at sikre et udbytterigt samarbejde på tværs af kommune grænserne, tages der i partnerskabsgruppen stilling til, hvordan samarbejdet skal formaliseres. Samarbejdet mellem alkoholbehandlingen og familiebehandlingen: I begge kommuner ønskes samarbejdet mellem den respektive alkoholbehandling og familiebehandling formaliseret i projektperioden. Der nedsættes en styregruppe som i hver enkelt kommune skal vurdere indhold og omfang af samarbejdet omkring familier med misbrugsproblemer. Styregruppen skal sikre iværksættelsen af fælles familiebehandlende tilbud. Netværksmøder og videndeling: Begge kommuner anser afholdelse af fælles netværksmøder som et fordelagtigt tiltag i samarbejdet. Netværksmøderne vil have til hensigt at styrke relationerne og videndeling parterne imellem og evt. bane vejen for at indlemme en endnu bredere vifte af samarbejdspartnere, eksempelvis daginstitutioner, folkeskoler, jobcenter mv. 12

13 8. Overvejende har alkoholbehandlerne de fornødne kompetencer jf. Punkt 1. Ønskes en kompetenceudvikl ing af alkoholbehandler ne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Dog ønskes der tilført yderligere viden og kompetencer på følgende områder: 4 alkoholbehandlere ønsker kursus i Dobbeltfokuseret alkoholbehandling. 1 alkoholbehandler ønsker alkohol grunduddannelsen. 2 familieterapeuter ønsker kursus i Familieorienteret alkoholbehandling. 1-2 medarbejdere kursus i kognitiv alkoholbehandling. I relation til projektet ønskes der tilbudt supervision af de involverede alkoholbehandlere, undervisere, konsulenter mm. 13

14 9. Guldborgsund kommune deltog i i satspuljeprojektet Børn i familier med alkoholproblemer og fik på daværende tidspunkt uddannet nøglepersoner, som derefter uddannede 92 frontpersonaler i Guldborgsund Kommune. Disse nøglepersoner er stadig ansatte i Guldborgssund, som alkoholbehandlere. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltninge n, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandling en? I relation til Sundhedslovens 141 den kommunale forpligtelse til at tilbyde alkoholbehandling er der ikke i de to kommuner afsat ressourcer til udgående og opsøgende funktioner på alkoholområdet. Personaleressourcerne på alkoholområdet er således bundne af behandlingsopgaven. Det er ønsket igennem herværende projekt at løskøbe de allerede uddannede nøglepersoner og sætte deres undervisningskompetencer i spil i både Guldborgsund og Vordingborg kommuner, således at de, i herværende projekt, kan forestå uddannelsen af frontpersonaler i daginstitutioner og folkeskoler. Det er erfaringen fra tidligere, at hvis uddannelse af frontpersonale skal have et reelt gennemslag i praksis (øget antal henvisninger til behandling), så skal opgaven have en høj prioritet. En prioritet der i sidste ende er et spørgsmål om personaleressourcer til at løse opgaven. Derfor ønskes der ansøgt midler til frikøb af medarbejdertimer til varetagelsen af opgaven. Frikøb, som giver Guldborgsund Kommune mulighed for samtidig at opretholde ydelserne i alkoholbehandlingen. Tidligere erfaringer med opkvalificering af frontpersonale taler for at der, udover kursusdage, tilbydes opfølgning på frontpersonalets konkrete arbejde med samtalen med forældre om alkohol og børns trivsel. Dette vurderes nødvendigt for at sikre at frontpersonalet faktisk tager opgaven på sig. Der ønskes derfor udviklet og tilbudt kursuspakker til daginstitutioner og skoler som omfatter: En - to kursusdag viden og cases En hel eller to halve opfølgningsdage sparring på arbejdet med konkrete familier Herudover bør der være mulighed for, i nogen udstrækning, at yde sparring/supervision til personalegrupper på det praktiske arbejde med familie-samtalerne. Netværksmøder - temadage: Udover kurser for frontpersonaler, ønsker Guldborgsund og Vordingborg Kommune også at ansøge om midler til at afholde Netværksmøder temadage for et bredere udsnit af frontpersonaler. Netværksmøderne skal tage udgangspunkt i et tema som en ekstern foredragsholder udfolder og derefter give mulighed for sparring og videndeling mellem de fremmødte deltagere. Møderne tænkes at være både tværkommunale og tværsektorielle dels for at skabe større netværk og dels for at tilstræbe at fokus på børn i alkoholfamilier breder sig som ringe i vandet i kommunerne gennem hele projektperioden. 14

15 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulento pgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandling senheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompetenceudvikl ing af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? Vordingborg og Guldborgsund kommune ønsker støtte til at formulere en udviklingsplan for familieorienteret alkoholbehandling i de to kommuner og på tværs af de to kommuner. Proceskonsulent: Om der opnås støtte ønskes ansat en fuldtids proceskonsulent til deling mellem Vordingborg og Guldborgsund. Proceskonsulentens opgave, i første fase af projektet, er: Udformning af en udviklingsplan med konkrete tiltag, der tager udgangspunkt i de 4 fokusområder, som kommunerne har formuleret i fællesskab. Opbygning af projektorganisationen Herefter vil proceskonsulentens opgaver være: Tovholder (sekretær) i forhold til diverse mødevirksomhed i de lokale styregrupper og partnerskabsgruppen Tovholder og logistiker på kompetenceudvikling for projektets eget personale og frontpersonale Tovholder og facilitator på andre aktiviteter, der har til hensigt at realisere udviklingsplanen (og som først afklares i fase 1). Tovholder på den opgave de lokale projekter får i forhold til puljeprogrammets evaluering Ekstern konsulent: Guldborgsund og Vordingborg kommuner ønsker endvidere mulighed for at kunne inddrage ekstern konsulentbistand til projektudviklingen. Der søges således om midler til at inddrage ekstern konsulent til: Sparring for partnerskab/styregrupper og ikke mindstprojektkoordinator i forhold til projektudvikling og styring Deltagelse og støtte til projektets erfaringsopsamling og implementering af nye tværorganisatoriske og tværkommunale tilbud i forlængelse af projektperioden Faglige oplæg 15

16 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: Projektejerskabet er placeret hos Guldborgsund Kommune, som er initiativtager til projektet. Det indebærer, at Guldborgsund har projektledelsen, og er den juridisk ansvarlige for projektet. De midler, der ansøges til projektet se vedlagte budget vil blive administreret fra Guldborgsund Kommunes regnskabsafdeling. Budgettet er et fælles budget på tværs af Guldborgssund og Vordingborg kommuner, i den forstand at træk på budgettet beror på konkrete aftaler, som direkte udspringer af projektets udviklingsplan og jo i øvrigt afspejles i budgettets poster. Projektkonsulenten ansættes med tjenested i Guldborgsund, men vil skulle fordele sin arbejdstid ligeligt mellem de to kommuner. Der er i øvrigt behov for en organisering der kan sikre sammenhængen mellem: 1. Et ledelsesniveau i Vordingborg og Guldborgsund Kommune, der kan sikre et formaliseret og forpligtende samarbejde på tværs af de to kommuner. 2. Et ledelsesniveau og et fagligt niveau i de respektive kommuner, der kan sikre den interne sammenhæng i de respektive kommuner på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet, samt andre sociale og sundhedsmæssige opsporende enheder. 3. Et formaliseret samarbejde på tværs af de to kommuner om deling af en fuldtidsansat projektkoordinator/proceskonsulent. Ad. 1 Partnerskabet mellem Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Projektkoordinator er sekretær for partnerskabet. Ad. 2 Lokale styregrupper i henholdsvis Vordingborg og Guldborgsund bestående af alkoholbehandlingsenhederne og de respektive familieafdelinger. Projektkoordinator er sekretær for styregrupperne. Ad. 3 En partnerskabsaftale, hvor det præciseres hvordan projektkoordinators/procekonsulentens timer deles, samt aftale om konsulentens tjenestested. 16

17 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: Det er aktuelt en betænkelig sag at beskæftige sig med fremskrivninger af nye aktiviteter i den kommunalpolitiske virkelighed. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om at det, set fra ansøgernes synsvinkel, er perspektivrigt, at tænke alkoholbehandling (alle former for misbrugsbehandling for den sags skyld) i et familieperspektiv. Et længe ønsket perspektiv at kunne anlægge. KL s anbefalinger fra 2012, lægger da også stor vægt på netop familieperspektivet. Puljen ses som en rigtig god anledning til at samskabe indsatser på tværs af den kommunale alkoholbehandling og kommunens familiearbejde samt på tværs af Vordingborg og Guldborgsund Kommune. Vi tænker, at de praktiske, ledelsesmæssige og faglige erfaringer vi gør i et sådant tværorganisatorisk samarbejde vil smitte af langt ind i fremtiden. Frem for alt får vi sat hoveder på hinanden og i bogstaveligste forstand får vi mulighed for side om side at løse opgaver i forhold til borgerne. Det er, som nævnt, ønskeligt at udvikle tværkommunale tilbud, som i projektperioden kan afprøves og justeres i forhold til målgruppe, efterspørgsel og indhold. De største udfordringer formodes at være planlægning, opstart og etablering af samarbejdsrelationer. Ved projektets ophør forventes tilbuddene at være i drift, hvilket vil gøre det forholdsvist uproblematisk at forankre det/de mest succesfulde som permanent(e) tilbud. Tilbud som tænkes afprøvet med mulighed for forankring er eksempelvis de skitserede familiekurser eller andre gruppetilbud. 17

18 Skema 3: Budget for puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Regnskabsansvarlig: Navn: Pedro Michael Tlf.nr.: Revisor: Kommunens revisor 3. År 2014 (beløb) 2015 (beløb) 2016 (beløb) 2017 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: - Løn til proceskonsulent, 37 timer om ugen Transport mellem kommunerne (proceskonsulent) 58 km retur, 3,5 gange om ugen, 47 uger/året, 3,80 kr/km - Løn til eksterne konsulenter, Processtøtte på projektudvikling, evalueringsbidrag, og faglige oplæg

19 5. Kompetenceudvikling af frontpersonale: Guldborgsund - 2 kursusdage hvert projektår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere. - Forplejning, 50 deltagere, 2 dage - Lokaleleje, 2 lokaler, 2 dage Opfølgning på kursusdage, 1 dag hvert projktår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere - Forplejning, 50 deltagere, 1 dag - Lokaleleje, 2 lokaler, 1 dag Vordingborg - 2 kursusdage hvert projektår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere. - Forplejning, 50 deltagere, 2 dage - Lokaleleje, 2 lokaler, 2 dage Opfølgning på kursusdage, 1 dag hvert projktår, 50 deltagere, 2 undervisere - Forplejning, 50 deltagere, 1 dag - Lokaleleje, 1 dag Materialer, i alt pr. projektår (200 deltagere begge kommuner) Tværkommunalt - Netværksmøder med foredrag. 2 gange i hvert projektår. Udgifter til 2 foredragsholdere - Facilitator - Lokaleleje, foredragssal, 2 gange hvert projektår - Forplejning Familiekurser, lokaleleje

20 PR. ÅR ANSØGT BELØB I KR. I ALT: Eventuelle bemærkninger til ansøgningen: I forbindelse med kursusdagene vil der, til aflønning af frontpersonale, være en medfinansiering på kr. for hver kommune for alle fire projektår. 20

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke):

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke): Klynge Syd og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Syd, fælles rapport Klynge Syd har samlet rapporteringerne fra de fem kommuner i Klyngen Svarene er præget af en forskellighed i vilkårene for

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere