Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Version nr. 05, VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens navn Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares.

2 1. 2. Titel: Ansøger: Adresse: Skema 1: Ansøgningsskema til puljen Familieorienteret alkoholbehandling Familieorienteret alkoholbehandling Guldborgsund/Vordingborg Vordingborg Kommune Center for Rusmidler - CFR Rådhustorvet 17, Vordingborg Navn på projektleder: Dorte Skov er projektleder for Vordingborgs andel i projektet - Projektejer er Center for Socialområdet i Guldborgsund, men projektet er bundet sammen i et partnerskab mellem Guldborgsund og Vordingborg. Stillingsbetegnelse: Centerleder CFR Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Pedro Michael Centerchef for Socialområdet Dorte Skov 2

3 Ansøgers personlige underskrift: Sted: Center for Rusmidler Underskrift:Underskrift vedhæftet i separat bilag Dato: _17_/09_ Samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson: Center for Afhængighed (CFA) i Guldborgsund Kommune Familierådgivningen i Guldborgsund Kommune Center for Rusmidler (CFR) i Vordingborg Kommune Familieafdeling i Vordingborg Kommune Lars Stryhn-Petersen, gruppeleder CFA Dorte Skov, Centerleder CFR 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat, så snart puljemidler foreligger og afsluttet 31 / Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Projekttitel/årstal/bevilget beløb: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte sårbare grupper: Projekt Åben Snak i Tide Bevilliget beløb: kr

4 Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 4

5 1. På CFR er i alt 5 ansatte beskæftiget med alkoholbehandling. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund Disse er: 1 Leder Socialrådgiver, 1 års uddannelse i systemisk familieterapi, NADA, Mindfulness instruktør, Modul (diplom) i strategisk ledelse. 1 Alkoholbehandler/Faglig koordinator Socialrådgiver, uddannet organisk psykoterapeut herunder kursus i familiearbejde, uddannet i kognitiv alkoholbehandling, deltaget i flere metodekurser af Frid Hansen og Birgit Trembacz om arbejdet med forældre og børn i alkoholfamilier, efteruddannelse i familieorienteret alkoholbehandling af Birgit Trembacz, NADA m.m. Har arbejdet med alkoholbehandling siden Alkoholbehandler Ernærings- og husholdningsøkonom, NLP Master practitioner, Systemisk teori og behandling, eksamineret Systemisk Coach, Mindfulness misbrugsbehandling (MBRP). Kommunikation, motivationsarbejde, rygeafvænningsinstruktør. 1 Alkoholbehandler Pædagog, 2-årig diplomuddannelse i systemisk familieterapi, kursus i tidlig opsporing/skadevirkninger af gravide/børn i familier med alkoholproblemer, 1 års uddannelse i kognitiv terapi rettet mod misbrugsbehandling, deltaget i metodekurser af Frid Hansen og Birgit Trembacz om arbejdet med familier, forældre og børn i familier med et alkoholproblem, 1 års efteruddannelse i familieorienteret alkoholbehandling, 1 år uddannelse som mindfulness instruktør, NADA, kursus for alkoholbehandlere i voldsproblematikker i familier med og uden børn 1 Alkoholbehandler Den Sociale Kandidat Uddannelse: Kommunikation, Samfundsvidenskab og Humaniora, Amtsrådsforeningens Regionale Misbrugsuddannelse, Sundhedsstyrelsen Familieorienterede Kursus for familier med alkoholproblemer, 2-årig Kognitiv Psykoterapeut uddannelse, Mindfulness, NADA, Kognetiv terapi 1 Lægesekretær Uddannet lægesekretær Desuden er tilknyttet: 1 lægekonsulent 1 x ugentligt (både stof- og alkoholborgere). 5

6 2. CFR tilbyder individuelt terapeutisk behandling med mulighed for, at familie og partner kan deltage i enten hele eller dele af forløbet. CFR anvender som udgangspunkt en bred struktureret terapeutisk indgangsvinkel med udgangspunkt i det kognitive. Orienteringssamtale/Visitationssamtale Efter telefonisk eller personlig henvendelse fra borgeren eller borgerens pårørende indkaldes til en orienterende samtale med henblik på afklaring af borgerens behandlingsbehov. Indskrivning/kortlægning Borgeren indskrives (NAB). Dette sker også i forbindelse med orienteringssamtalen, hvis der er behov for dette især ved afrusning. Der laves en kortlægning (ASI udredning) af borgerens livsforløb, fysiske og psykiske sygdomme, opvækstforhold, baggrund, familie- og boligforhold, drikkemønster mm. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer Målsætning På baggrund af ASI udredningen afklares behandlingsforløb og målsætninger, og der udarbejdes en individuel behandlingsplan. Når der er behov for medicinsk afrusning, sættes dette i gang allerede ved den orienterende samtale. Dette koordineres i samarbejde med lægekonsulent/egen læge. Psykosocial behandling, Ambulant Den ambulante behandling består af forskellige tilbud og faser, som tilpasses den individuelle borger og behandlingsplan. Tidsplanen varierer afhængig af borgeren og dennes udvikling. CFR s ambulante behandling har fokus på afholdenhed eller kontrolleret forbrug af alkohol. Den ambulante behandling har inkorporeret efterbehandling. Indholdet i behandlingen kan blandt andet være: Tilbagefaldsforebyggelse med fokus på udbygning og genopbygning af strategier Samtaleforløb Antabus Afrusning Gruppetilbud Mindfulness NADA akupunktur, afslapning Fredagsgruppe / Til dem, der er stoppet med at drikke Motionshold Onsdagsgruppe/Motivationshold Psykoedukation om alkohol og dens skadevirke Psykologsamtaler Farmakologisk behandling Antabus Campral/Adepend/Selincro Risolid/klopoxid Tiamin og B-combin Døgnbehandling Der er mulighed for at borgeren i enkeltstående tilfælde kan tilbydes intensiv døgnbehandling væk fra nærmiljøet. 6

7 2. Lægekonsultation Borgeren har mulighed for at konsultere CFR s lægekonsulent i forbindelse med medicinsk behandling relateret til alkoholmisbrug herunder ambulant afrusning og afrusning til indlæggelse. Derudover vurderer lægekonsulenten, om der er behov for psykiatrisk behandling og henvisning til psykiatrien. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer Råd og vejledning til pårørende Telefonisk kan alle pårørende rette henvendelse med henblik på råd og vejledning. Pårørende Støttende samtaleforløb til den pårørende alene. Der tilbydes desuden par eller gruppeforløb for den/de pårørende. CFR tilbyder familiesamtaler for hele familien, hvor der er fokus på alkoholproblemet. CFR tilbyder samtaleforløb uanset om det er partner, ægtefælle, voksent barn eller anden med tæt relation til borgeren. Tilbud til børn af personer med alkoholproblemer CFR tilbyder individuelle samtaler til børn af personer med alkoholproblemer. Forløbet er både med og uden familien. CFR har et særligt fokus på børn og unge af personer med alkoholproblemer. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforlø b i perioden Antal indskrivninger i perioden : 708 Afsluttet/færdigbehandlet: 255 personer Ca. antal pårørende involveret i behandlingsforløb ikke formelt indskrevet: 45 personer 7

8 4. CFR samarbejder på forskellig vis med en række samarbejdspartnere, blandt andet med henblik på at opspore borgere/familier med alkoholproblemer. Jobcenter Jobcentret opfordrer borgere til at henvende sig til CFR, hvis det vurderes at der er et alkoholproblem, som er medvirkende til ledighed. Undervejs i et kontanthjælpsforløb tilbydes rundbordssamtaler mellem alkoholbehandler, arbejdsmarkedskonsulent og borgeren, hvis denne har givet samtykke. Et behandlingsforløb i CFR kan være en del af en jobplan udarbejdet sammen med borgeren. Der er et aktuelt fælles projekt, Åben snak i tide, mellem CFR og Jobcentret, der skal sikre tidlig opsporing og henvisning. Ungeenhed og SSP, CFR har egen Ungeafdeling, der netop nu har fokus på forebyggelse blandt de unge både i folkeskolen og ungdomsuddannelsen. De har samarbejde med SSP og 24-07/Ungerådgivingen. Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser Næstved sygehus En alkoholbehandler er til stede på sygehuset, afdeling AMA, en gang om måneden med henblik på en opsøgende og rådgivende funktion. Socialpsykiatrien CFR har et tæt samarbejde med socialpsykiatrien om borgere, der er i behandling, og som har et særligt behov for hjælp og støtte til behandling. Familieafdelingen og Familliehuset Samarbejdet består ofte i, at der i relevante sager udarbejdes en underretning i de familier, hvor der er en særlig bekymring og risiko for børnenes udvikling. Praktiserende læger CFR har et tæt samarbejde med de praktiserende læger både angående nye henvisninger og samarbejde om eksisterende borgere i CFR. Psykiatrisk Hospital Oringe og Distriktpsykiatrien Der foreligger en samarbejdsaftale. KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) CFR har en samarbejdsaftale med KiF, hvor borgere med dom for spirituskørsel og vilkår for behandling bliver henvist hertil. Borgere med fodlænkeafsoning tilbydes behandling, såfremt de er motiveret for længerevarende behandlingsforløb. Sundhedsplejen Samarbejde i relevante situationer. 8

9 Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 9

10 5. Ja, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner ønsker støtte til at kunne opstille og formulere en udviklingsplan for familieorienteret alkoholbehandling i de to kommuner. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandling en? I den forbindelse ønskes ansat en proceskonsulent hvis stilling deles ligeligt mellem de to kommuner. Se endvidere pkt. 10. Proceskonsulentens første opgave bliver at opstille en udviklingsplan for kvalitetsudvikling af familieorienteret alkoholbehandling indenfor rammerne af følgende fire formulerede fokusområder: Udvikling af tværkommunale alkoholbehandlingstilbud til ressourcestærke familier Målgruppen er familier med en (evt. begge) drikkende forældre, hvor alkohol er hovedårsagen til vanskeligheder i familien. Disse familier karakteriseres som forholdsvis ressourcestærke, da familien er intakt, forældre er i arbejde, børn i daginstitution og eller skole, mv.. I relation til disse familier er kommunens familieafdeling sjældent indover. Guldborgsund og Vordingborg kommuner udvikler i projektets regi et eller flere tilbud, som borgere fra begge kommuner kan benytte. Det formodes at målgruppen er mobil og måske endda bifalder en vis geografisk afstand for at sikre større anonymitet. I projektperioden kan fx afprøves etablering af familiekursus med karakter af et psykoedukativt tilbud, som skal ses som et supplement til den behandling der i øvrigt tilbydes. Udvikling af helhedsorienterede tilbud til dysfunktionelle familier Målgruppen er familier med en eller to drikkende forældre hvor alkohol kun er en del af flere andre problematikker, fx psykisk sygdom, vold, fattigdom mv. disse familier karakteriseres som dysfunktionelle med behov for skærpet indsats fra flere offentlige instanser. Guldborgsund og Vordingborg Kommune arbejder hver for sig med at etablere et formelt samarbejde mellem kommunernes egen alkoholbehandling og Børne- familieafdeling for at sikre en mere helhedsorienteret indsats for de mest udsatte familier. Der laves tværkommunal vidensdeling undervejs i denne arbejdsproces. Udvikling af Alkoholbehandlernes kompetencer Begge kommuner sender alkoholbehandlere på de af Sundhedsstyrelse udbudte kurser, som har relevans. Vordingborg Kommune har allerede to behandlere, der er uddannet i Familieorienteret alkoholbehandling. Der skal etableres muligheder for sparring, så eksisterende viden deles og udnyttes bedst muligt. De tværkommunale tilbud vil formodentlig kunne oprettes hurtigere ved hjælp af dette. 10

11 5. Udvikling af frontpersonalets opsporende funktion Guldborgsund har allerede udviklet kursusmateriale til undervisning af frontpersonaler i samtalen om alkohol. Ligesom kommunen har kontakt til erfarne oplægsholdere, som tidligere har afholdt kurser for frontpersonaler. Ved at lade de samme undervisere stå for kurser både i Guldborgsund og Vordingborg, spares der ressourcer på planlægning og materialeudvikling. Hensigten er også at alle frontpersonaler får samme grundviden, hvilket formodes at være en fordel i forhold til efterfølgende at afholde temadage, som også kan være tværkommunale. 6. Det er givet at projektet vil sætte forøget gang i opsøgende og opsporende indsatser, som alt andet lige vil tiltrække flere borgere til vores behandlingstilbud. I det lys må svaret være, at vores behandlingskapacitet vil blive presset. Samtidig vil den nyligt vedtagne behandlingsgaranti til børn af alkoholikere (B 98, 11. juni 2014) øge efterspørgslen, ikke kun på behandlingstilbud der centrerer sig om de voksnes problematikker, men også på tilbud, der kan inkludere børnenes perspektiver. Dette projekt vil forsøge at afhjælpe det forstærkede pres på behandlerkapaciteten v.h.a. følgende to fokusområder: Er der behov for øget behandlerkapacit et i alkoholbehandling en og hvordan ønskes denne tilvejebragt? Udvikling af tværkommunale alkoholbehandlingstilbud til ressourcestærke familier Udviklingen af sådanne tilbud igennem tværkommunal ressourcedeling forventes at være gevinstgivende både kvalitets- og kapacitetsmæssigt. Herunder også afprøvning af familiekursusforløb Udvikling af helhedsorienterede tilbud til dysfunktionelle familier. Et bedre og mere formaliseret samarbejde mellem kommunernes familieafdeling og alkoholbehandlingen, vil gøre det muligt at behandle flere problematikker samtidig. En sådan fælles indsats overfor familier på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet ser vi som en måde at forstærke behandlerkapaciteten. I det tværkommunale samarbejde skal der ligeledes afsøges muligheder for udviklingen af gruppetilbud, som f.eks. samtalegrupper for børn, flerfamilieforløb mv. Det skal undersøges og så vidt muligt afprøves, om sådanne tværkommunale tiltag kan afføde stordriftsfordele. 11

12 7. På tidspunktet for ansøgning er der afholdt indledende møder mellem Guldborgsund og Vordingborg Kommune, ansøgningens fire fokusområder er formuleret i fællesskab. Der er tilkendegivet interesse for samarbejde på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet i kommunerne. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandling stilbud - andet? Familiehuset under Familieafdelingen i Vordingborg Kommune har givet tilsagn om et tværfagligt samarbejde som skitseret i nærværende projekt. Projektets første fase skal afdække hvilket samarbejde der mest hensigtsmæssigt kan etableres mellem de to kommuner og internt i kommunerne mellem misbrugsbehandlingen og familiebehandlingen. Der tages udgangspunkt i de tidligere nævnte 4 fokusområder. Tværkommunalt samarbejde: Der ønskes, som nævnt, etableret et samarbejde mellem Guldborgsund og Vordingborg kommune. Samarbejdet kommunerne imellem tænkes organiseret som et partnerskab. I partnerskabsgruppen indgår repræsentanter med nødvendig beslutningskompetence. Når det er afdækket hvilke tiltag der skal iværksættes for at sikre et udbytterigt samarbejde på tværs af kommune grænserne, tages der i partnerskabsgruppen stilling til, hvordan samarbejdet skal formaliseres. Samarbejdet mellem alkoholbehandlingen og familiebehandlingen: I begge kommuner ønskes samarbejdet mellem den respektive alkoholbehandling og familiebehandling formaliseret i projektperioden. Der nedsættes en styregruppe som i hver enkelt kommune skal vurdere indhold og omfang af samarbejdet omkring familier med misbrugsproblemer. Styregruppen skal sikre iværksættelsen af fælles familiebehandlende tilbud. Netværksmøder og videndeling: Begge kommuner anser afholdelse af fælles netværksmøder som et fordelagtigt tiltag i samarbejdet. Netværksmøderne vil have til hensigt at styrke relationerne og videndeling parterne imellem og evt. bane vejen for at indlemme en endnu bredere vifte af samarbejdspartnere, eksempelvis daginstitutioner, folkeskoler, jobcenter mv. 12

13 8. Overvejende har alkoholbehandlerne de fornødne kompetencer jf. Punkt 1. Ønskes en kompetenceudvikl ing af alkoholbehandler ne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Dog ønskes der tilført yderligere viden og kompetencer på følgende områder: 4 alkoholbehandlere ønsker kursus i Dobbeltfokuseret alkoholbehandling. 1 alkoholbehandler ønsker alkohol grunduddannelsen. 2 familieterapeuter ønsker kursus i Familieorienteret alkoholbehandling. 1-2 medarbejdere kursus i kognitiv alkoholbehandling. I relation til projektet ønskes der tilbudt supervision af de involverede alkoholbehandlere, undervisere, konsulenter mm. 13

14 9. Guldborgsund kommune deltog i i satspuljeprojektet Børn i familier med alkoholproblemer og fik på daværende tidspunkt uddannet nøglepersoner, som derefter uddannede 92 frontpersonaler i Guldborgsund Kommune. Disse nøglepersoner er stadig ansatte i Guldborgssund, som alkoholbehandlere. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltninge n, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandling en? I relation til Sundhedslovens 141 den kommunale forpligtelse til at tilbyde alkoholbehandling er der ikke i de to kommuner afsat ressourcer til udgående og opsøgende funktioner på alkoholområdet. Personaleressourcerne på alkoholområdet er således bundne af behandlingsopgaven. Det er ønsket igennem herværende projekt at løskøbe de allerede uddannede nøglepersoner og sætte deres undervisningskompetencer i spil i både Guldborgsund og Vordingborg kommuner, således at de, i herværende projekt, kan forestå uddannelsen af frontpersonaler i daginstitutioner og folkeskoler. Det er erfaringen fra tidligere, at hvis uddannelse af frontpersonale skal have et reelt gennemslag i praksis (øget antal henvisninger til behandling), så skal opgaven have en høj prioritet. En prioritet der i sidste ende er et spørgsmål om personaleressourcer til at løse opgaven. Derfor ønskes der ansøgt midler til frikøb af medarbejdertimer til varetagelsen af opgaven. Frikøb, som giver Guldborgsund Kommune mulighed for samtidig at opretholde ydelserne i alkoholbehandlingen. Tidligere erfaringer med opkvalificering af frontpersonale taler for at der, udover kursusdage, tilbydes opfølgning på frontpersonalets konkrete arbejde med samtalen med forældre om alkohol og børns trivsel. Dette vurderes nødvendigt for at sikre at frontpersonalet faktisk tager opgaven på sig. Der ønskes derfor udviklet og tilbudt kursuspakker til daginstitutioner og skoler som omfatter: En - to kursusdag viden og cases En hel eller to halve opfølgningsdage sparring på arbejdet med konkrete familier Herudover bør der være mulighed for, i nogen udstrækning, at yde sparring/supervision til personalegrupper på det praktiske arbejde med familie-samtalerne. Netværksmøder - temadage: Udover kurser for frontpersonaler, ønsker Guldborgsund og Vordingborg Kommune også at ansøge om midler til at afholde Netværksmøder temadage for et bredere udsnit af frontpersonaler. Netværksmøderne skal tage udgangspunkt i et tema som en ekstern foredragsholder udfolder og derefter give mulighed for sparring og videndeling mellem de fremmødte deltagere. Møderne tænkes at være både tværkommunale og tværsektorielle dels for at skabe større netværk og dels for at tilstræbe at fokus på børn i alkoholfamilier breder sig som ringe i vandet i kommunerne gennem hele projektperioden. 14

15 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulento pgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandling senheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompetenceudvikl ing af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? Vordingborg og Guldborgsund kommune ønsker støtte til at formulere en udviklingsplan for familieorienteret alkoholbehandling i de to kommuner og på tværs af de to kommuner. Proceskonsulent: Om der opnås støtte ønskes ansat en fuldtids proceskonsulent til deling mellem Vordingborg og Guldborgsund. Proceskonsulentens opgave, i første fase af projektet, er: Udformning af en udviklingsplan med konkrete tiltag, der tager udgangspunkt i de 4 fokusområder, som kommunerne har formuleret i fællesskab. Opbygning af projektorganisationen Herefter vil proceskonsulentens opgaver være: Tovholder (sekretær) i forhold til diverse mødevirksomhed i de lokale styregrupper og partnerskabsgruppen Tovholder og logistiker på kompetenceudvikling for projektets eget personale og frontpersonale Tovholder og facilitator på andre aktiviteter, der har til hensigt at realisere udviklingsplanen (og som først afklares i fase 1). Tovholder på den opgave de lokale projekter får i forhold til puljeprogrammets evaluering Ekstern konsulent: Guldborgsund og Vordingborg kommuner ønsker endvidere mulighed for at kunne inddrage ekstern konsulentbistand til projektudviklingen. Der søges således om midler til at inddrage ekstern konsulent til: Sparring for partnerskab/styregrupper og ikke mindstprojektkoordinator i forhold til projektudvikling og styring Deltagelse og støtte til projektets erfaringsopsamling og implementering af nye tværorganisatoriske og tværkommunale tilbud i forlængelse af projektperioden Faglige oplæg 15

16 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: Projektejerskabet er placeret hos Guldborgsund Kommune, som er initiativtager til projektet. Det indebærer, at Guldborgsund har projektledelsen, og er den juridisk ansvarlige for projektet. De midler, der ansøges til projektet se vedlagte budget vil blive administreret fra Guldborgsund Kommunes regnskabsafdeling. Budgettet er et fælles budget på tværs af Guldborgssund og Vordingborg kommuner, i den forstand at træk på budgettet beror på konkrete aftaler, som direkte udspringer af projektets udviklingsplan og jo i øvrigt afspejles i budgettets poster. Projektkonsulenten ansættes med tjenested i Guldborgsund, men vil skulle fordele sin arbejdstid ligeligt mellem de to kommuner. Der er i øvrigt behov for en organisering der kan sikre sammenhængen mellem: 1. Et ledelsesniveau i Vordingborg og Guldborgsund Kommune, der kan sikre et formaliseret og forpligtende samarbejde på tværs af de to kommuner. 2. Et ledelsesniveau og et fagligt niveau i de respektive kommuner, der kan sikre den interne sammenhæng i de respektive kommuner på tværs af misbrugsbehandling og familiearbejdet, samt andre sociale og sundhedsmæssige opsporende enheder. 3. Et formaliseret samarbejde på tværs af de to kommuner om deling af en fuldtidsansat projektkoordinator/proceskonsulent. Ad. 1 Partnerskabet mellem Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Projektkoordinator er sekretær for partnerskabet. Ad. 2 Lokale styregrupper i henholdsvis Vordingborg og Guldborgsund bestående af alkoholbehandlingsenhederne og de respektive familieafdelinger. Projektkoordinator er sekretær for styregrupperne. Ad. 3 En partnerskabsaftale, hvor det præciseres hvordan projektkoordinators/procekonsulentens timer deles, samt aftale om konsulentens tjenestested. 16

17 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: Det er aktuelt en betænkelig sag at beskæftige sig med fremskrivninger af nye aktiviteter i den kommunalpolitiske virkelighed. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om at det, set fra ansøgernes synsvinkel, er perspektivrigt, at tænke alkoholbehandling (alle former for misbrugsbehandling for den sags skyld) i et familieperspektiv. Et længe ønsket perspektiv at kunne anlægge. KL s anbefalinger fra 2012, lægger da også stor vægt på netop familieperspektivet. Puljen ses som en rigtig god anledning til at samskabe indsatser på tværs af den kommunale alkoholbehandling og kommunens familiearbejde samt på tværs af Vordingborg og Guldborgsund Kommune. Vi tænker, at de praktiske, ledelsesmæssige og faglige erfaringer vi gør i et sådant tværorganisatorisk samarbejde vil smitte af langt ind i fremtiden. Frem for alt får vi sat hoveder på hinanden og i bogstaveligste forstand får vi mulighed for side om side at løse opgaver i forhold til borgerne. Det er, som nævnt, ønskeligt at udvikle tværkommunale tilbud, som i projektperioden kan afprøves og justeres i forhold til målgruppe, efterspørgsel og indhold. De største udfordringer formodes at være planlægning, opstart og etablering af samarbejdsrelationer. Ved projektets ophør forventes tilbuddene at være i drift, hvilket vil gøre det forholdsvist uproblematisk at forankre det/de mest succesfulde som permanent(e) tilbud. Tilbud som tænkes afprøvet med mulighed for forankring er eksempelvis de skitserede familiekurser eller andre gruppetilbud. 17

18 Skema 3: Budget for puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Regnskabsansvarlig: Navn: Pedro Michael Tlf.nr.: Revisor: Kommunens revisor 3. År 2014 (beløb) 2015 (beløb) 2016 (beløb) 2017 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: - Løn til proceskonsulent, 37 timer om ugen Transport mellem kommunerne (proceskonsulent) 58 km retur, 3,5 gange om ugen, 47 uger/året, 3,80 kr/km - Løn til eksterne konsulenter, Processtøtte på projektudvikling, evalueringsbidrag, og faglige oplæg

19 5. Kompetenceudvikling af frontpersonale: Guldborgsund - 2 kursusdage hvert projektår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere. - Forplejning, 50 deltagere, 2 dage - Lokaleleje, 2 lokaler, 2 dage Opfølgning på kursusdage, 1 dag hvert projktår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere - Forplejning, 50 deltagere, 1 dag - Lokaleleje, 2 lokaler, 1 dag Vordingborg - 2 kursusdage hvert projektår, 50 deltagere, 2 undervisere/oplægsholdere. - Forplejning, 50 deltagere, 2 dage - Lokaleleje, 2 lokaler, 2 dage Opfølgning på kursusdage, 1 dag hvert projktår, 50 deltagere, 2 undervisere - Forplejning, 50 deltagere, 1 dag - Lokaleleje, 1 dag Materialer, i alt pr. projektår (200 deltagere begge kommuner) Tværkommunalt - Netværksmøder med foredrag. 2 gange i hvert projektår. Udgifter til 2 foredragsholdere - Facilitator - Lokaleleje, foredragssal, 2 gange hvert projektår - Forplejning Familiekurser, lokaleleje

20 PR. ÅR ANSØGT BELØB I KR. I ALT: Eventuelle bemærkninger til ansøgningen: I forbindelse med kursusdagene vil der, til aflønning af frontpersonale, være en medfinansiering på kr. for hver kommune for alle fire projektår. 20

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere