Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10

2 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund, Tårnby og Dragør kommuner og Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark. Aftalen omfatter ambulatorierne i Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark er et erhvervsdrivende fond. I tilfælde af fondens opløsning kan bestyrelsen samtidig med udpegning af likvidator beslutte at fondens eventuelle nettoformue anvendes til rådighed for behandling af og hjælp til personer med alkohol- og stofmisbrug. Juridisk grundlag Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandlingstilbud til alkoholmisbrugere, jf. Sundhedslovens 141. Alkoholbehandlingen skal jf. loven være iværksat senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Hvis borgeren ønsker det, skal behandlingen ydes anonymt. Lænke-ambulatorierne i Danmark tilbyder på de nævnte ambulatorier gennem denne aftale respektive kommuners borgere ambulante alkoholbehandling. Lænke-ambulatorierne i Danmark kan og skal efter en sundhedsfaglig vurdering optage borgere med behov for og ønske om hjælp i ambulant alkoholbehandling således som mulighederne er fastsat i nærværende aftale. Det følger af lovens bestemmelser, at de nævnte ambulatorier er forpligtede til også at optage borgere fra andre kommuner end de i denne aftale nævnte, såfremt borgere herfra henvender sig med behov for og ønske om at komme i behandling. Den ambulante alkoholbehandling gives også her på samme vilkår som gælder for de kommuner, som er parter i nærværende aftale. Dermed faktureres enhver bopælskommune for egne borgeres alkoholbehandling. Qua denne aftale er Lænke-ambulatorierne i Danmark omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven herunder regler om tavshedspligt og underretningspligt. Af Sundhedslovens 141, stk. 5 fremgår det, at enhver borger har krav på anonym behandling for et alkoholmisbrug. Det kan betyde, at der på nogle faktura alene vil stå X-borger. Information til borgeren Borgeren orienteres bl.a. skriftligt ved behandlingsstart om mulighed for frit valg, om anonymitet som om mulighederne for videregivelse af oplysninger. Borgeren vejledes samtidig om klagemulighederne til Lænke-ambulatorierne i Danmark, til hjemkommunen og til patientklagenævnet. Lænke-ambulatorierne søger så vidt muligt at indhente samtykke til udveksling af oplysninger fra de borgere, hvor der foregår eller hvor der er behov for en koordineret indsats med borgerens hjemkommune. Følgende ydelser visiterer Lænke-ambulatorierne selv til i henhold til Sundhedslovens 141 omhandlende ambulant alkoholbehandling: Lænke-ambulatoriernes behandling er lægelig ledet, hvilket betyder at læge træffer beslutning om og visitering til behandling. Side2/10

3 Lænke ambulatorierne i Danmark ønsker at bidrage til helhedstænkning ud fra den enkelte borgers behov og ser det derfor naturligt at pege på andre behandlingsinstanser på området, hvis det er hensigtsmæssigt af behandlingsfaglige grunde. Behandlingen er delt ind i tre faser afhængig af intensiteten, hvor fase I har den højeste intensitet og fase III den laveste. Intensitet Typisk mellem 2 og 5 fremmøder om ugen Varighed Fase I Fase II Fase III Typisk 4 uger Typisk mellem 1 og 4 fremmøder om ugen. Derudover to fremmøder om ugen til medicinudlevering Typisk 3 6 måneder Typisk hver 3 md. Derudover to fremmøder om ugen til medicinudlevering Varer typisk 12 måneder. Ved tilbagefald i fase II og III: typisk 2 uger Indhold Ved behandlingsstart: Akut behandling Udredning (Udredning foretages i forbindelse med henvendelse fra helt nye eller ved genoptagelse efter 12 måneders pause) Strukturerede samtale forløb: Psykosocial behandling Farmakologisk behandling Efterbehandling: psykosocial farmakologisk behandling Medicinsk behandling samt opfølgning på denne. Fase I, der har en høj intensitet, består typisk af: Den ambulante akutbehandling varetages af læger og sygeplejersker. Farmakologisk behandles den nødvendige medicin i forhold til afrusning og stabilisering jævnfør de seneste sundhedsfaglige anbefalinger. Efter lægefaglig vurdering kan patienter henvises til afrusning og abstinensbehandling i døgnregi. Ved den akutte modtagelse udfærdiges en behandlingsplan for det akutte forløb. Der optages akutjournal på alle nye indskrivninger (jvf. ovenstående afsnit) ved første fremmøde i ambulatoriet. Ved næste fremmøde kortlægges detaljeret data vedrørende somatisk, psykisk og social status (herunder familie og børn) og misbrugsanamnese. NAB skema indgår i kortlægningen. Hvor det skønnes relevant indhentes der epikriser. Udredningen foretages i et tværfagligt samarbejde mellem ambulatoriets læge og alkoholbehandlerne. Diagnoser stilles ud fra ICD 10 kriterier. Side3/10

4 Alle nye patienter bliver i forbindelse med indskrivning og udredning set af ambulatoriets læge. Der tages stilling til medicinstatus og behov for ordination af supplerende farmakologisk behandling. Endeligt vurdering behovet for henvisning til somatisk og/eller psykiatrisk behandling. Fase II, der har en mellem intensitet, består af strukturerede forløb, der typisk indeholder: I første fase af den psykosociale behandling indgår den motiverende samtale, idet der arbejdes ud fra ændringsteorien (Prochaska, Diclemente) og den motiverende samtale (Miller, Rollnick) Fase III har lav intensitet, og er Hovedbehandlingsforløbet følges op af et efterbehandlingsforløb, der typisk omfatter 1 samtale om måneden i 6 til 12 måneder. Den farmakologiske behandling kan fortsætte i efterbehandlingsforløbet. Pårørende Der er flere tilbud til pårørende: 1) den drikkende er i behandling: Der ydes samtaler som en del af den ambulante behandling samt enkelte psykoedukative familiesamtaler. Det er et særligt tilbud, hvor den ikke-drikkende ægtefælle/partner har behov for særskilt behandling. Er der behov for selvstændigt forløb for ægtefælle eller nære pårørende faktureres selvstændigt. Der ydes max 5 samtaler. Er der behov for flere, bliver det en visiteret ydelse, som skal godkendes af hjemkommunen. 2) den drikkende er ikke i behandling: Der kan ydes op til 3 rådgivende samtaler med pårørende til en drikkende. Samtalerne handler typisk om rådgivning og vejledning. Såfremt der skønnes behov for behandling af pårørende, ansøges kommunen herom. 3) Familier med børn u/18 år: Familier med børn under 18 år, får et særligt tilbud, som indeholder psyko-edukation, pårørendesamtaler, parsamtaler, forældresamtaler og familiesamtaler, hvor børnene inddrages og tavsheden brydes. Tilbuddet er siden oktober 2010 blev finansieret via Sundhedsstyrelsens projekt Kvalitet i Alkoholbehandlingen. Projektet ophører med udgangen af september måned 2014, hvorefter tilbuddet finansieres af hjemkommunen. Ratio: Lænke-ambulatorierne arbejder med en behandler/klient ratio på mellem 40 og 45 pr. behandler. Fonden forventer at udarbejde en behandler/klient ratio for lægerne i løbet af Behandlingsafslutning Borgere der uden grund udebliver vil blive udskrevet efter to udeblivelse i træk eller manglende respons på brev om at henvende sig inden for given frist. Borgere, der udebliver, bliver automatisk passiveret i journalsystemet efter maksimalt 4 uger. Der henvises i øvrigt til beskrivelse af Lænke-ambulatoriernes behandlingskoncept 1. Afslutningsbrev til kommunerne: Lænke-ambulatorierne vil arbejde på at udvikle en standard om, at der sendes et afslutningsbrev til de kommunale samarbejdspartnere i de tilfælde, hvor der under behandlingen har været et tæt samarbejde, og hvor borgeren har givet sit samtykke her til. 1 Se fodnote 1. Side4/10

5 Særlige tilbud, der kun kan iværksættes efter en kommunal visitation. Intensiv dag- og døgnbehandling Lænke-ambulatorierne kan på anmodning fra borgeren og i samspil med borgerens hjemkommune udfærdige indstilling til dag- eller døgnbehandling til vurdering og beslutning i kommunens visitationsudvalg. Lænke-ambulatoriernes indstilling vil tage udgangspunkt i en systematisk kortlægning af borgerens problemstillinger og der vil i helhedsvurderingen i videst muligt omfang indgå en screening af psykiatrisk co-morbiditet. Indstillingen vil forholde sig til typer af dag- eller døgnbehandlingstilbud. På anmodning fra kommunens visitationsudvalg kan Lænkeambulatorierne pege på et konkret behandlingstilbud. Familiebehandling: Denne behandling ansøges når barnets alkoholrelaterede belastninger vurderes at være af en sådan behandlingskrævende karakter, at det støttende samtaletilbud der eksisterer i projektet KIA, ikke skønnes tilstrækkeligt. I de forældrefokuserede samtaler med barnet er der fokus på egentlig bearbejdelse af afhængighedsrelaterede belastninger. Det terapeutiske arbejde har sit fokus på relationen mellem barn og ædru forælder 2. Dette betyder, at terapeuten hjælper barnet med at blive set, hørt og forstået af den ædru forælder på en, for barnet, relevant måde. Ligeledes støttes den ædru forælder i at give barnet den udviklingsstøtte, som er nødvendig for at mestre de konsekvenser alkoholproblemet har i barnets liv. På denne måde er det overordnede mål med de forældrefokuserede samtaler at facilitere en støttende og kompenserende relation mellem barnet og den ædru forælder. Voksent barn-grupper: Tilbydes efter behov i Glostrup Lænke-ambulatorium. Målgruppen for Voksent barn-gruppen er unge og unge voksne mellem år opvokset i familier, der har eller har haft et alkoholproblem. Målgruppen skal være truet på deres psykiske sundhed og/eller tilknytning til uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet. Det Udgående Team 3 Der er mulighed for professionel udredning og/eller behandling i eget hjem. Det iværksættes efter aftale med hjemkommunen. Honoreres som i fase I. Længde på udredning/behandling aftales i det enkelte tilfælde. Psykiatrisk speciallægeerklæring Er under udarbejdelse. Beskrivelse og pris forventes klar i første halvdel af Lænke-ambulatoriernes rammer Organisationsstruktur: Aftalen omfatter Lænke-ambulatorierne i Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Tårnby. Ambulatoriet i Glostrup huser projekt Kvalitet i Alkoholbehandlingen, og har således flest tilbud. Ambulatorierne i Ishøj og Rødovre er satellitter med begrænset åbningstid og begrænsede behandlingstilbud. Ambulatorierne i Glostrup og Hvidovre er hovedambulatorier for satellitterne. Behandlingsansvarlig overlæge Ved Lænke-ambulatorierne i Danmark er der ansat en behandlingsansvarlig overlæge. Der ud over er der ansat et antal afdelings læger, hvor det tilstræbes at mindst en er psykiater. Der er til hvert hovedambulatorium med satellit ambulatorier tilknyttet en læge. Lægen forestår psykiatrisk og somatisk udredning, er ansvarlig for den farmakologiske behandling og deltager i behandlingskonferencer. 2 I fald der ikke eksisterer en ædru forælder inddrages en ædru omsorgsperson, som har en støttende og central betydning for barnet. 3 Se afsnit under Lænke-ambulatoriernes rammer Side5/10

6 Personale Medarbejdernes faglige kompetencer er bredt sammensat indenfor det sundhedsfaglige, pædagogiske, social - og psykologfaglige område. Disse grunduddannelser danner fundamentet for at varetage målgruppens behov. Hertil kommer, at medarbejderne efteruddannes indenfor såvel det alkoholfaglige område som indenfor det kognitive og systemisk terapeutiske område. Det Udgående Team DUT: DUT er et samarbejde mellem professionelle behandlere, og frivillige fra Lænken, Blå Kors og AA, der har haft alkoholproblemer tæt inde på livet. Dette samarbejde betyder at DUT kan tilbyde både professionel hjælp, og individuel rådgivning fra mennesker der forstår og kender den situation du står i. Økonomi Priser for den ambulante behandling i 2014: Fase I Fase II Fase III Intensitet Høj Mellem Lav Længde Indhold Typisk 4 uger Kan variere. Ved tilbagefald i fase II og III: typisk 2 uger Akut behandling Udredning (Udredning foretages i forbindelse med henvendelse fra helt nye eller ved genoptagelse efter 12 måneders pause) Typisk 3 6 måneder Struktureret behandlingsforløb: psykosocial farmakologisk STF Pris pr dag Varer typisk 12 måneder. Efterbehandling: psykosocial farmakologisk behandling Medicinsk behandling samt opfølgning på denne. Få samtaler Lænke-ambulatorierne tilstræber at lade priserne følge KLs løn- og prisfremskrivninger. Ændringer i prisstrukturen vil blive drøftet med samarbejdende kommuner forud for indførelsen. Forbrugsoversigter Udover den månedlige faktura, hvoraf forbruget også fremgår, vil Lænke-ambulatorierne i januar kvartal udsende forbrugsoversigter over kommunens forbrug af ambulante ydelser fra Lænkeambulatorierne i det foregående år. Lænke-ambulatorierne kan derudover, såfremt kommunen ønsker det, i løbet af året fremsende forbrugsoversigter. Side6/10

7 Fakturering Lænke-ambulatorierne udsender faktura hver måned. Der fremsendes samtidig fakturagrundlag hvoraf det fremgår, hvor mange borgere, der har modtaget behandling i den forløbne måned, hvilken behandling hver enkelt borger har modtaget samt hvilket ambulatorium pågældende har modtaget behandlingen på. Revision Lænke-ambulatoriernes revisor vil 2 gange årligt foretage revision for overensstemmelse med journal og faktura. Ishøj og Vallensbæk Kommuner kan til enhver tid udpege en uvildig revisor til at gennemgå, om de fakturerede ydelser også fremgår af journalen. Lænke-ambulatorierne i Danmark beder som udgangspunkt altid borgere, der henvender sig for at komme i behandling om at vise sundhedskort også selvom de ønsker at være anonyme. Det kan dog ikke stilles som krav, og borgere, som ønsker at være anonyme og heller ikke ønsker at vise sundhedskort, vil modtage behandling på lige fod med øvrige borgere. Borgere der ønsker at være anonyme i forhold til kommunen har stort set aldrig noget imod at oplyse deres identitet til Lænke-ambulatoriet, hvorfor borgeren altid vil kunne henføres til en kommune. Godkendelse og tilsyn Alle Lænke-ambulatorier er godkendt efter Sundhedsstyrelsens regler. Ambulatorierne er godkendt af beliggenhedskommunen. Der er i godkendelsesordningen fastsat en tilsynsforpligtelse. Tilsynsforpligtelsen påhviler beliggenhedskommunen. Sundhedsstyrelsen: Alle private sygehuse, klinikker og praksis, hvor der udgøres lægelig patientbehandling, skal registreres 4. Registreringen skal være foretaget senest 31. december Alle Lænke-ambulatorier er blevet registreret. Der indføres samtidig et systematisk tilsyn. Udgiften til Sundhedsstyrelsens tilsyn betales af behandlingsstedet og vil blive indarbejdet i taksten. Registrering og statistik Lænke-ambulatorierne i Danmark benytter elektronisk journal LAF - Lænke-ambulatoriernes Faktureringssystem (fra 1. januar 2009). Systemet hostes af Gentofte Kommune. Lænke-ambulatorierne indberetter til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, NAB. Systemerne vil danne grundlaget for at servicere Ishøj og Vallensbæk Kommuner med statistiske oplysninger. Årsrapport og regnskab for den samlede virksomhed tilgår kommunen én gang årligt samt i den udstrækning kommunen vil have brug for oplysninger til besvarelse af spørgsmål fra fx statslige institutioner og myndigheder. 4 Vejledning nr. 67 af om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis. Side7/10

8 Driftsenhedens profil Målgruppe Lænke-ambulatoriernes målgruppe er borgere med alkoholproblemer. Enhver der selv eller hvis pårørende, kollega eller lignende har problemer med alkohol, kan henvende sig til Lænkeambulatoriet. Koncern: Alle Lænke-ambulatorier ejes og drives af Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark. Lænke-ambulatorierne har koncernstruktur. Det betyder, at priserne er ens på alle ambulatorier, og at Lænke-ambulatorierne sikrer, at indholdet i og kvaliteten af ydelserne er ens. Alle Lænke-ambulatorier indgår i en struktur med alkoholambulatorier i flere kommuner. Der er således en fælles administration, der varetager alle ambulatoriernes opgaver vedr. personale, løn, registreringssystemer mv. Landsforeningen Lænken Landsforeningen Lænken er en søsterorganisation til ambulatorierne. Landsforeningen Lænken er en frivillig forening for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og venner. Hvor der findes et Lænke-ambulatorium, findes en lokalafdeling af Landsforeningen, som støtter op om den behandling, som foregår på ambulatoriet. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden Alkoholafhængighed er for nogle borgere en kronisk livslang tilstand med behov for vedvarende kontakt til et alkoholfrit miljø som Landsforeningen Lænken hvis tilbagefald skal undgås Samtidig eller i forlængelse af den professionelle efterbehandling giver Landsforeningen Lænken er mulighed for alkoholfrit netværksskabende samvær. Lænke-ambulatorierne bidrager med ressourcer til samarbejdet gennem daglig kontakt, samarbejdsmøder, fælles temadage, årsmøder o. lign. Behandlingsgrundlag Lænke-ambulatoriernes overordnede mål kan beskrives som: at hjælpe mennesker med alkoholproblemer til at opnå det forhold til alkohol, som de selv ønsker. Behandlingen tager udgangspunkt i fagligt anerkendte metoder, og i så høj grad som muligt i evidensbaserede metoder. Behandlingen er tilrettelagt med baggrund bl.a. i følgende materialer: - Alkoholbehandling en medicinsk teknologivurdering, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen, Kvalitet i alkoholbehandling Sundhedsstyrelsen, Kvalitet og organisering et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen, KL. Det er endvidere en helt central værdi i Lænke-ambulatoriernes arbejde, at hjælpen, hvor brugeren ønsker det, kan ydes som en integreret indsats mellem professionelt behandlingspersonale og frivillige, der har personlige erfaringer med alkoholproblemer. Problemforståelsen bag Lænke-ambulatoriernes konkrete behandlingsaktiviteter tager udgangspunkt i at alkoholmisbrug, alkoholoverforbrug, alkoholafhængighed eller alkoholisme er flertydige begreber, fordi de henviser til en tilstand med mange forskellige omstændigheder. Det er derfor af afgørende betydning, at behandlingen tilrettelægges individuelt og at den enkelte borger selv bestemmer målet for sin behandling. Lænke-ambulatorierne ser således alkoholmisbrug som et multifaktuelt problem. Dette betyder, at behandlingen skal bestå af flere sammenhængende elementer og inddrage både medicinske, sociale og kulturelle indsatser samt udgøre den faglige begrundelse for, at Lænke-ambulatorierne har brugere med i de styrende organer. Kvalitetssikring Der arbejdes på ambulatorierne efter standarder udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Rådgivningsmateriale fra 2008 og MTV-rapporten om alkoholbehandling, som bl.a. påpeger, Side8/10

9 at specifikke behandlingsindsatser målrettet misbruget giver god effekt. Alkoholafhængige borgere er en heterogen gruppe. Derfor er det nødvendigt at tage udgangspunkt i den enkelte borger og vurdere, hvilken behandling den enkelte har mest gavn af. Vurdering forudsætter bl.a. at der er mulighed for at gennemføre en tilstrækkelig kortlægning og diagnostik af alkoholproblemets sværhedsgrad og natur samt at det er muligt at tilbyde både farmakologiske og psykosociale behandlingstilbud. 5 Desuden følges den forskning, der findes på området nøje. De valgte behandlingsmetoder skal være afprøvede og veldokumenterede, før de finder anvendelse. Kvaliteten i behandlingen sikres desuden ved efteruddannelse af personale med behandleropgaver samt supervision af denne gruppe. Al medicinhåndtering er instruksbeskrevet. Faglig sparring Kommunen kan trække på faglig sparring fra Lænke-ambulatorierne i situationer, hvor der kan være behov for en intensiv indsats, eller hvor kommunen er i tvivl om behandlingsbehov eller behandlingstype til en borger. Faglig sparring er en del af samarbejdsaftalen, og der ikke faktureres derfor ikke for det. Er der behov for udredning el.lign. faktureres for dette. Lænke-ambulatorierne afholder som led i denne aftale 2 årlige undervisningsdage for kommunernes medarbejdere om aktuelle emner inden for alkoholbehandling. Derudover kan der indgås individuelle aftaler mellem Lænke-ambulatorierne og en konkret kommune om yderligere undervisning i et begrænset omfang. Kontakt Der holdes tæt kontakt mellem Lænke-ambulatorierne og de i aftalen nævnte kommuner. Som minimum afholdes 2 årlige møder Derudover afholdes der møder efter behov. Lænke-ambulatorierne udsender nyhedsbrev en gang i kvartalet, der bl.a. indeholder oplysninger om forbrug af ambulant alkoholbehandling. Parter Aftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner og Lænkeambulatorierne i Danmark. Aftalen er gældende fra 1. januar København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2006 Side9/10

10 Begge parter kan genforhandle eller udtræde af samarbejdet med seks måneders varsel. Lænke-ambulatorierne forpligter sig til at underrette kommunerne, hvis forpligtelserne i Sundhedslovens 141 ikke overholdes eller såfremt Sundhedsstyrelsens tilsyn fører bemærkninger. Ishøj og Vallensbæk Kommuner den, Frederiksberg den, Direktør Mikael Jakshøj Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Side10/10

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere