Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10

2 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund, Tårnby og Dragør kommuner og Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark. Aftalen omfatter ambulatorierne i Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark er et erhvervsdrivende fond. I tilfælde af fondens opløsning kan bestyrelsen samtidig med udpegning af likvidator beslutte at fondens eventuelle nettoformue anvendes til rådighed for behandling af og hjælp til personer med alkohol- og stofmisbrug. Juridisk grundlag Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandlingstilbud til alkoholmisbrugere, jf. Sundhedslovens 141. Alkoholbehandlingen skal jf. loven være iværksat senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Hvis borgeren ønsker det, skal behandlingen ydes anonymt. Lænke-ambulatorierne i Danmark tilbyder på de nævnte ambulatorier gennem denne aftale respektive kommuners borgere ambulante alkoholbehandling. Lænke-ambulatorierne i Danmark kan og skal efter en sundhedsfaglig vurdering optage borgere med behov for og ønske om hjælp i ambulant alkoholbehandling således som mulighederne er fastsat i nærværende aftale. Det følger af lovens bestemmelser, at de nævnte ambulatorier er forpligtede til også at optage borgere fra andre kommuner end de i denne aftale nævnte, såfremt borgere herfra henvender sig med behov for og ønske om at komme i behandling. Den ambulante alkoholbehandling gives også her på samme vilkår som gælder for de kommuner, som er parter i nærværende aftale. Dermed faktureres enhver bopælskommune for egne borgeres alkoholbehandling. Qua denne aftale er Lænke-ambulatorierne i Danmark omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven herunder regler om tavshedspligt og underretningspligt. Af Sundhedslovens 141, stk. 5 fremgår det, at enhver borger har krav på anonym behandling for et alkoholmisbrug. Det kan betyde, at der på nogle faktura alene vil stå X-borger. Information til borgeren Borgeren orienteres bl.a. skriftligt ved behandlingsstart om mulighed for frit valg, om anonymitet som om mulighederne for videregivelse af oplysninger. Borgeren vejledes samtidig om klagemulighederne til Lænke-ambulatorierne i Danmark, til hjemkommunen og til patientklagenævnet. Lænke-ambulatorierne søger så vidt muligt at indhente samtykke til udveksling af oplysninger fra de borgere, hvor der foregår eller hvor der er behov for en koordineret indsats med borgerens hjemkommune. Følgende ydelser visiterer Lænke-ambulatorierne selv til i henhold til Sundhedslovens 141 omhandlende ambulant alkoholbehandling: Lænke-ambulatoriernes behandling er lægelig ledet, hvilket betyder at læge træffer beslutning om og visitering til behandling. Side2/10

3 Lænke ambulatorierne i Danmark ønsker at bidrage til helhedstænkning ud fra den enkelte borgers behov og ser det derfor naturligt at pege på andre behandlingsinstanser på området, hvis det er hensigtsmæssigt af behandlingsfaglige grunde. Behandlingen er delt ind i tre faser afhængig af intensiteten, hvor fase I har den højeste intensitet og fase III den laveste. Intensitet Typisk mellem 2 og 5 fremmøder om ugen Varighed Fase I Fase II Fase III Typisk 4 uger Typisk mellem 1 og 4 fremmøder om ugen. Derudover to fremmøder om ugen til medicinudlevering Typisk 3 6 måneder Typisk hver 3 md. Derudover to fremmøder om ugen til medicinudlevering Varer typisk 12 måneder. Ved tilbagefald i fase II og III: typisk 2 uger Indhold Ved behandlingsstart: Akut behandling Udredning (Udredning foretages i forbindelse med henvendelse fra helt nye eller ved genoptagelse efter 12 måneders pause) Strukturerede samtale forløb: Psykosocial behandling Farmakologisk behandling Efterbehandling: psykosocial farmakologisk behandling Medicinsk behandling samt opfølgning på denne. Fase I, der har en høj intensitet, består typisk af: Den ambulante akutbehandling varetages af læger og sygeplejersker. Farmakologisk behandles den nødvendige medicin i forhold til afrusning og stabilisering jævnfør de seneste sundhedsfaglige anbefalinger. Efter lægefaglig vurdering kan patienter henvises til afrusning og abstinensbehandling i døgnregi. Ved den akutte modtagelse udfærdiges en behandlingsplan for det akutte forløb. Der optages akutjournal på alle nye indskrivninger (jvf. ovenstående afsnit) ved første fremmøde i ambulatoriet. Ved næste fremmøde kortlægges detaljeret data vedrørende somatisk, psykisk og social status (herunder familie og børn) og misbrugsanamnese. NAB skema indgår i kortlægningen. Hvor det skønnes relevant indhentes der epikriser. Udredningen foretages i et tværfagligt samarbejde mellem ambulatoriets læge og alkoholbehandlerne. Diagnoser stilles ud fra ICD 10 kriterier. Side3/10

4 Alle nye patienter bliver i forbindelse med indskrivning og udredning set af ambulatoriets læge. Der tages stilling til medicinstatus og behov for ordination af supplerende farmakologisk behandling. Endeligt vurdering behovet for henvisning til somatisk og/eller psykiatrisk behandling. Fase II, der har en mellem intensitet, består af strukturerede forløb, der typisk indeholder: I første fase af den psykosociale behandling indgår den motiverende samtale, idet der arbejdes ud fra ændringsteorien (Prochaska, Diclemente) og den motiverende samtale (Miller, Rollnick) Fase III har lav intensitet, og er Hovedbehandlingsforløbet følges op af et efterbehandlingsforløb, der typisk omfatter 1 samtale om måneden i 6 til 12 måneder. Den farmakologiske behandling kan fortsætte i efterbehandlingsforløbet. Pårørende Der er flere tilbud til pårørende: 1) den drikkende er i behandling: Der ydes samtaler som en del af den ambulante behandling samt enkelte psykoedukative familiesamtaler. Det er et særligt tilbud, hvor den ikke-drikkende ægtefælle/partner har behov for særskilt behandling. Er der behov for selvstændigt forløb for ægtefælle eller nære pårørende faktureres selvstændigt. Der ydes max 5 samtaler. Er der behov for flere, bliver det en visiteret ydelse, som skal godkendes af hjemkommunen. 2) den drikkende er ikke i behandling: Der kan ydes op til 3 rådgivende samtaler med pårørende til en drikkende. Samtalerne handler typisk om rådgivning og vejledning. Såfremt der skønnes behov for behandling af pårørende, ansøges kommunen herom. 3) Familier med børn u/18 år: Familier med børn under 18 år, får et særligt tilbud, som indeholder psyko-edukation, pårørendesamtaler, parsamtaler, forældresamtaler og familiesamtaler, hvor børnene inddrages og tavsheden brydes. Tilbuddet er siden oktober 2010 blev finansieret via Sundhedsstyrelsens projekt Kvalitet i Alkoholbehandlingen. Projektet ophører med udgangen af september måned 2014, hvorefter tilbuddet finansieres af hjemkommunen. Ratio: Lænke-ambulatorierne arbejder med en behandler/klient ratio på mellem 40 og 45 pr. behandler. Fonden forventer at udarbejde en behandler/klient ratio for lægerne i løbet af Behandlingsafslutning Borgere der uden grund udebliver vil blive udskrevet efter to udeblivelse i træk eller manglende respons på brev om at henvende sig inden for given frist. Borgere, der udebliver, bliver automatisk passiveret i journalsystemet efter maksimalt 4 uger. Der henvises i øvrigt til beskrivelse af Lænke-ambulatoriernes behandlingskoncept 1. Afslutningsbrev til kommunerne: Lænke-ambulatorierne vil arbejde på at udvikle en standard om, at der sendes et afslutningsbrev til de kommunale samarbejdspartnere i de tilfælde, hvor der under behandlingen har været et tæt samarbejde, og hvor borgeren har givet sit samtykke her til. 1 Se fodnote 1. Side4/10

5 Særlige tilbud, der kun kan iværksættes efter en kommunal visitation. Intensiv dag- og døgnbehandling Lænke-ambulatorierne kan på anmodning fra borgeren og i samspil med borgerens hjemkommune udfærdige indstilling til dag- eller døgnbehandling til vurdering og beslutning i kommunens visitationsudvalg. Lænke-ambulatoriernes indstilling vil tage udgangspunkt i en systematisk kortlægning af borgerens problemstillinger og der vil i helhedsvurderingen i videst muligt omfang indgå en screening af psykiatrisk co-morbiditet. Indstillingen vil forholde sig til typer af dag- eller døgnbehandlingstilbud. På anmodning fra kommunens visitationsudvalg kan Lænkeambulatorierne pege på et konkret behandlingstilbud. Familiebehandling: Denne behandling ansøges når barnets alkoholrelaterede belastninger vurderes at være af en sådan behandlingskrævende karakter, at det støttende samtaletilbud der eksisterer i projektet KIA, ikke skønnes tilstrækkeligt. I de forældrefokuserede samtaler med barnet er der fokus på egentlig bearbejdelse af afhængighedsrelaterede belastninger. Det terapeutiske arbejde har sit fokus på relationen mellem barn og ædru forælder 2. Dette betyder, at terapeuten hjælper barnet med at blive set, hørt og forstået af den ædru forælder på en, for barnet, relevant måde. Ligeledes støttes den ædru forælder i at give barnet den udviklingsstøtte, som er nødvendig for at mestre de konsekvenser alkoholproblemet har i barnets liv. På denne måde er det overordnede mål med de forældrefokuserede samtaler at facilitere en støttende og kompenserende relation mellem barnet og den ædru forælder. Voksent barn-grupper: Tilbydes efter behov i Glostrup Lænke-ambulatorium. Målgruppen for Voksent barn-gruppen er unge og unge voksne mellem år opvokset i familier, der har eller har haft et alkoholproblem. Målgruppen skal være truet på deres psykiske sundhed og/eller tilknytning til uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet. Det Udgående Team 3 Der er mulighed for professionel udredning og/eller behandling i eget hjem. Det iværksættes efter aftale med hjemkommunen. Honoreres som i fase I. Længde på udredning/behandling aftales i det enkelte tilfælde. Psykiatrisk speciallægeerklæring Er under udarbejdelse. Beskrivelse og pris forventes klar i første halvdel af Lænke-ambulatoriernes rammer Organisationsstruktur: Aftalen omfatter Lænke-ambulatorierne i Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Tårnby. Ambulatoriet i Glostrup huser projekt Kvalitet i Alkoholbehandlingen, og har således flest tilbud. Ambulatorierne i Ishøj og Rødovre er satellitter med begrænset åbningstid og begrænsede behandlingstilbud. Ambulatorierne i Glostrup og Hvidovre er hovedambulatorier for satellitterne. Behandlingsansvarlig overlæge Ved Lænke-ambulatorierne i Danmark er der ansat en behandlingsansvarlig overlæge. Der ud over er der ansat et antal afdelings læger, hvor det tilstræbes at mindst en er psykiater. Der er til hvert hovedambulatorium med satellit ambulatorier tilknyttet en læge. Lægen forestår psykiatrisk og somatisk udredning, er ansvarlig for den farmakologiske behandling og deltager i behandlingskonferencer. 2 I fald der ikke eksisterer en ædru forælder inddrages en ædru omsorgsperson, som har en støttende og central betydning for barnet. 3 Se afsnit under Lænke-ambulatoriernes rammer Side5/10

6 Personale Medarbejdernes faglige kompetencer er bredt sammensat indenfor det sundhedsfaglige, pædagogiske, social - og psykologfaglige område. Disse grunduddannelser danner fundamentet for at varetage målgruppens behov. Hertil kommer, at medarbejderne efteruddannes indenfor såvel det alkoholfaglige område som indenfor det kognitive og systemisk terapeutiske område. Det Udgående Team DUT: DUT er et samarbejde mellem professionelle behandlere, og frivillige fra Lænken, Blå Kors og AA, der har haft alkoholproblemer tæt inde på livet. Dette samarbejde betyder at DUT kan tilbyde både professionel hjælp, og individuel rådgivning fra mennesker der forstår og kender den situation du står i. Økonomi Priser for den ambulante behandling i 2014: Fase I Fase II Fase III Intensitet Høj Mellem Lav Længde Indhold Typisk 4 uger Kan variere. Ved tilbagefald i fase II og III: typisk 2 uger Akut behandling Udredning (Udredning foretages i forbindelse med henvendelse fra helt nye eller ved genoptagelse efter 12 måneders pause) Typisk 3 6 måneder Struktureret behandlingsforløb: psykosocial farmakologisk STF Pris pr dag Varer typisk 12 måneder. Efterbehandling: psykosocial farmakologisk behandling Medicinsk behandling samt opfølgning på denne. Få samtaler Lænke-ambulatorierne tilstræber at lade priserne følge KLs løn- og prisfremskrivninger. Ændringer i prisstrukturen vil blive drøftet med samarbejdende kommuner forud for indførelsen. Forbrugsoversigter Udover den månedlige faktura, hvoraf forbruget også fremgår, vil Lænke-ambulatorierne i januar kvartal udsende forbrugsoversigter over kommunens forbrug af ambulante ydelser fra Lænkeambulatorierne i det foregående år. Lænke-ambulatorierne kan derudover, såfremt kommunen ønsker det, i løbet af året fremsende forbrugsoversigter. Side6/10

7 Fakturering Lænke-ambulatorierne udsender faktura hver måned. Der fremsendes samtidig fakturagrundlag hvoraf det fremgår, hvor mange borgere, der har modtaget behandling i den forløbne måned, hvilken behandling hver enkelt borger har modtaget samt hvilket ambulatorium pågældende har modtaget behandlingen på. Revision Lænke-ambulatoriernes revisor vil 2 gange årligt foretage revision for overensstemmelse med journal og faktura. Ishøj og Vallensbæk Kommuner kan til enhver tid udpege en uvildig revisor til at gennemgå, om de fakturerede ydelser også fremgår af journalen. Lænke-ambulatorierne i Danmark beder som udgangspunkt altid borgere, der henvender sig for at komme i behandling om at vise sundhedskort også selvom de ønsker at være anonyme. Det kan dog ikke stilles som krav, og borgere, som ønsker at være anonyme og heller ikke ønsker at vise sundhedskort, vil modtage behandling på lige fod med øvrige borgere. Borgere der ønsker at være anonyme i forhold til kommunen har stort set aldrig noget imod at oplyse deres identitet til Lænke-ambulatoriet, hvorfor borgeren altid vil kunne henføres til en kommune. Godkendelse og tilsyn Alle Lænke-ambulatorier er godkendt efter Sundhedsstyrelsens regler. Ambulatorierne er godkendt af beliggenhedskommunen. Der er i godkendelsesordningen fastsat en tilsynsforpligtelse. Tilsynsforpligtelsen påhviler beliggenhedskommunen. Sundhedsstyrelsen: Alle private sygehuse, klinikker og praksis, hvor der udgøres lægelig patientbehandling, skal registreres 4. Registreringen skal være foretaget senest 31. december Alle Lænke-ambulatorier er blevet registreret. Der indføres samtidig et systematisk tilsyn. Udgiften til Sundhedsstyrelsens tilsyn betales af behandlingsstedet og vil blive indarbejdet i taksten. Registrering og statistik Lænke-ambulatorierne i Danmark benytter elektronisk journal LAF - Lænke-ambulatoriernes Faktureringssystem (fra 1. januar 2009). Systemet hostes af Gentofte Kommune. Lænke-ambulatorierne indberetter til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, NAB. Systemerne vil danne grundlaget for at servicere Ishøj og Vallensbæk Kommuner med statistiske oplysninger. Årsrapport og regnskab for den samlede virksomhed tilgår kommunen én gang årligt samt i den udstrækning kommunen vil have brug for oplysninger til besvarelse af spørgsmål fra fx statslige institutioner og myndigheder. 4 Vejledning nr. 67 af om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis. Side7/10

8 Driftsenhedens profil Målgruppe Lænke-ambulatoriernes målgruppe er borgere med alkoholproblemer. Enhver der selv eller hvis pårørende, kollega eller lignende har problemer med alkohol, kan henvende sig til Lænkeambulatoriet. Koncern: Alle Lænke-ambulatorier ejes og drives af Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark. Lænke-ambulatorierne har koncernstruktur. Det betyder, at priserne er ens på alle ambulatorier, og at Lænke-ambulatorierne sikrer, at indholdet i og kvaliteten af ydelserne er ens. Alle Lænke-ambulatorier indgår i en struktur med alkoholambulatorier i flere kommuner. Der er således en fælles administration, der varetager alle ambulatoriernes opgaver vedr. personale, løn, registreringssystemer mv. Landsforeningen Lænken Landsforeningen Lænken er en søsterorganisation til ambulatorierne. Landsforeningen Lænken er en frivillig forening for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og venner. Hvor der findes et Lænke-ambulatorium, findes en lokalafdeling af Landsforeningen, som støtter op om den behandling, som foregår på ambulatoriet. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden Alkoholafhængighed er for nogle borgere en kronisk livslang tilstand med behov for vedvarende kontakt til et alkoholfrit miljø som Landsforeningen Lænken hvis tilbagefald skal undgås Samtidig eller i forlængelse af den professionelle efterbehandling giver Landsforeningen Lænken er mulighed for alkoholfrit netværksskabende samvær. Lænke-ambulatorierne bidrager med ressourcer til samarbejdet gennem daglig kontakt, samarbejdsmøder, fælles temadage, årsmøder o. lign. Behandlingsgrundlag Lænke-ambulatoriernes overordnede mål kan beskrives som: at hjælpe mennesker med alkoholproblemer til at opnå det forhold til alkohol, som de selv ønsker. Behandlingen tager udgangspunkt i fagligt anerkendte metoder, og i så høj grad som muligt i evidensbaserede metoder. Behandlingen er tilrettelagt med baggrund bl.a. i følgende materialer: - Alkoholbehandling en medicinsk teknologivurdering, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen, Kvalitet i alkoholbehandling Sundhedsstyrelsen, Kvalitet og organisering et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen, KL. Det er endvidere en helt central værdi i Lænke-ambulatoriernes arbejde, at hjælpen, hvor brugeren ønsker det, kan ydes som en integreret indsats mellem professionelt behandlingspersonale og frivillige, der har personlige erfaringer med alkoholproblemer. Problemforståelsen bag Lænke-ambulatoriernes konkrete behandlingsaktiviteter tager udgangspunkt i at alkoholmisbrug, alkoholoverforbrug, alkoholafhængighed eller alkoholisme er flertydige begreber, fordi de henviser til en tilstand med mange forskellige omstændigheder. Det er derfor af afgørende betydning, at behandlingen tilrettelægges individuelt og at den enkelte borger selv bestemmer målet for sin behandling. Lænke-ambulatorierne ser således alkoholmisbrug som et multifaktuelt problem. Dette betyder, at behandlingen skal bestå af flere sammenhængende elementer og inddrage både medicinske, sociale og kulturelle indsatser samt udgøre den faglige begrundelse for, at Lænke-ambulatorierne har brugere med i de styrende organer. Kvalitetssikring Der arbejdes på ambulatorierne efter standarder udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Rådgivningsmateriale fra 2008 og MTV-rapporten om alkoholbehandling, som bl.a. påpeger, Side8/10

9 at specifikke behandlingsindsatser målrettet misbruget giver god effekt. Alkoholafhængige borgere er en heterogen gruppe. Derfor er det nødvendigt at tage udgangspunkt i den enkelte borger og vurdere, hvilken behandling den enkelte har mest gavn af. Vurdering forudsætter bl.a. at der er mulighed for at gennemføre en tilstrækkelig kortlægning og diagnostik af alkoholproblemets sværhedsgrad og natur samt at det er muligt at tilbyde både farmakologiske og psykosociale behandlingstilbud. 5 Desuden følges den forskning, der findes på området nøje. De valgte behandlingsmetoder skal være afprøvede og veldokumenterede, før de finder anvendelse. Kvaliteten i behandlingen sikres desuden ved efteruddannelse af personale med behandleropgaver samt supervision af denne gruppe. Al medicinhåndtering er instruksbeskrevet. Faglig sparring Kommunen kan trække på faglig sparring fra Lænke-ambulatorierne i situationer, hvor der kan være behov for en intensiv indsats, eller hvor kommunen er i tvivl om behandlingsbehov eller behandlingstype til en borger. Faglig sparring er en del af samarbejdsaftalen, og der ikke faktureres derfor ikke for det. Er der behov for udredning el.lign. faktureres for dette. Lænke-ambulatorierne afholder som led i denne aftale 2 årlige undervisningsdage for kommunernes medarbejdere om aktuelle emner inden for alkoholbehandling. Derudover kan der indgås individuelle aftaler mellem Lænke-ambulatorierne og en konkret kommune om yderligere undervisning i et begrænset omfang. Kontakt Der holdes tæt kontakt mellem Lænke-ambulatorierne og de i aftalen nævnte kommuner. Som minimum afholdes 2 årlige møder Derudover afholdes der møder efter behov. Lænke-ambulatorierne udsender nyhedsbrev en gang i kvartalet, der bl.a. indeholder oplysninger om forbrug af ambulant alkoholbehandling. Parter Aftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner og Lænkeambulatorierne i Danmark. Aftalen er gældende fra 1. januar København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2006 Side9/10

10 Begge parter kan genforhandle eller udtræde af samarbejdet med seks måneders varsel. Lænke-ambulatorierne forpligter sig til at underrette kommunerne, hvis forpligtelserne i Sundhedslovens 141 ikke overholdes eller såfremt Sundhedsstyrelsens tilsyn fører bemærkninger. Ishøj og Vallensbæk Kommuner den, Frederiksberg den, Direktør Mikael Jakshøj Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Side10/10

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013 Side1/9 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup,

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på den Københavnske Vestegn

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på den Københavnske Vestegn Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på den Københavnske Vestegn fra 2015 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24.

Lænke-ambulatorierne. Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling. 24. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 223 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget vedrørende det fremtidige tilsyn med alkoholbehandling 24.

Læs mere

Lænke-ambulatorierne

Lænke-ambulatorierne Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 396 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende den fremtidige alkoholbehandling 6. maj 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Hvidovre på Danmarkskortet Hvorfor gjorde vi så som vi gjorde? Overtagelse af ansvaret for misbrugsbehandling i 2007. Fokus på stofmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug - Aftalen omfatter alle driftsopgaver vedrørende ambulant behandling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug 1 Formål I medfør af Sundhedslovens 141, stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Stine Schou Mikkelsen Janne Tolstrup Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Ansøgningsskema

Læs mere