INTRODUKTION TIL I ALKOHOLBEHANDLING. Steffen Røjskjær & Per Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL I ALKOHOLBEHANDLING. Steffen Røjskjær & Per Nielsen"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL RYGEFOKUS I ALKOHOLBEHANDLING Steffen Røjskjær & Per Nielsen

2 Af: Per Nielsen & Steffen Røjskjær Udgiver: Behandlingshjemmet Ringgården Afdeling for forskning & formidling Layout: Niels Dalager Fotos: Ingvard Jensen, Studio 64 Tryk: Elbo Grafisk A/S Tak til jurnaliststuderende Kasper Nielsen for assistance ved tastaturet Hæftet kan bestilles på Undersøgelsen og hæftet er støttet af: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Novartis Healthcare Forfatterne oplag, 1. udgave juni 2007 ISBN Det er tilladt at kopiere mindre afsnit fra rapporten, såfremt gengivelse sker med tydelig kildehenvisning, og loven om ophavsret i øvrigt overholdes.

3 93% af Ringgården klienter er rygere 60% ryger over 21 cigaretter om dagen I snit ryger klienterne 24 cigaretter om dagen Klienterne har i snit røget i 29 år Tre ud af fire storrygere har haft forældre, der røg meget Tre ud af fem har haft et eller flere seriøse forsøg på rygestop det seneste år (uddrag fra BASTA-undersøgelsen 2007) At holde op med at ryge er den letteste sag af verden. Jeg burde vide det, for jeg har gjort det tusindvis af gange (Mark Twain)

4 Om dette hæfte Rapporter støver! De er nødvendige for at fastholde og dokumentere erfaringer, men de læses kun af få. Mange dyrekøbte erfaringer får derfor lov til at ligge ubemærkede hen uden at blive omsat til videre afprøvning. I håbet om at bringe viden lidt tættere på praksis har vi valgt - ud over i en rapport - også at formidle vores erfaringer om dét at fokusere på rygning under alkoholbehandling i denne korte og forhåbentlig letforståelige folder. Tanken med folderen er dels at sætte fokus på et overset emne i alkoholbehandlingen, dvs. hvorledes rygning spiller negativt sammen med klientens alkoholafhængighed, og dels at inspirere til overvejelser om - og måske endda forsøg med - at arbejde med klientens tobaksafhængighed sideløbende med alkoholbehandlingen. Baggrunden for folderen er forskningsprojektet BASTA (Behandling af Alkohol- Samt TobaksAfhængighed), som er gennemført på Ringgården med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet samt Novartis Healthcare. Projektet har handlet om at undersøge rygnings indflydelse på alkoholbehandling og om at udvikle 4 Afd. for forskning og formidling, Ringgården metoder til at integrere rygefokus i alkoholbehandling. Læs udførligt om emnet og om projektet i projektrapporten BASTA. Behandling af Alkohol- Samt Tobaks- Afhængighed. Et forsøg på metodeudvikling og -afprøvning (Nielsen & Røjskjær 2007), der kan bestilles på I rapporten finder man også litteraturhenvisninger og referencer, som for læsevenlighedens skyld ikke er medtaget i dette hæfte. Lad det være sagt med det samme: Det sker ikke uden terapeutiske sværdslag, når man piller ved klienternes ret til at ryge som skorstene, og det er ikke afklaret, om det er hensigtsmæssigt for alle klienters vedkommende. Men fokus på rygning kan dæmme op for den øgning i rygningen, som er velkendt under døgnbehandling, og den kan udgøre en træningsmulighed for at arbejde med trang, at holde ud og øve sig i stimuluskontrol også med klienter, der har stor afstand til deres primære problem, alkoholafhængighed.

5 Hvorfor overhovedet arbejde med nikotinafhængighed, når problemet er alkohol? De fleste alkoholbehandlere ved, at rygning er kædet stærkt sammen med alkoholmisbrug. Faktisk er 9 ud af 10 mennesker med alkoholproblemer rygere - og heraf de fleste storrygere. Dette står i skærende kontrast til den nedgang i antallet af rygere på landsplan, der ellers har været gennem de seneste årtier, så det nu kun er ca. hver fjerde voksne dansker, der ryger. Man ved også at rygning er én af de vigtigste årsager til tidlig død og helbredsproblemer, og kombineret alkoholafhængighed og rygning øger risikoen for visse kræftformer betydeligt - der er med andre ord tale om, at rygning blandt alkoholafhængige udgør en markant udgave af ulighed i sundhed. Traditionelt har man i alkoholbehandlingssystemet ment, at man ikke burde opfordre til rygestop samtidig med behandling for alkoholafhængighed. Man har ment, at det var bedst at holde fingrene fra rygningen ud fra en tanke om, at tobakken nok støtter alkoholbehandlingen ved at virke som et middel til at mestre drikketrang. Klienten har så at sige haft cigaretterne at klamre sig til og få trøst af under den svære alkoholbehandlingstid. Rygning hjælper derfor klienterne imod tilbagefald, og i nogle tilfælde er klienter i alkoholbehandling endda blevet opfordret til at ryge endnu mere, så de ikke fik tilbagefald. Der er dog en del der tyder på, at dette syn på tobak som coping-element ikke holder! Derimod er der grund til at mene, at rygning under alkoholbehandling faktisk øger drikketrang og derfor modvirker målet med behandlingen. Nikotin påvirker nemlig i en vis udstrækning de samme områder i hjernen som alkohol gør. Begge udløser dopamin og andre signalstoffer, så nikotinen holde gang i de samme centre, som alkoholen tidligere holdt beskæftiget. Derfor kan tobaksafhængighed måske være skyld i tilbagefald hos klienter, fordi de centre som er blevet aktiveret af alkoholmisbruget fortsat er tændt, selvom alkoholen er ude af billedet. I den forstand kan rygning derfor betragtes som et priming-element. Afd. for forskning og formidling, Ringgården 5

6 Krydsafhængighed - to mus i trædemøllen For at forstå hvad krydsafhængighed er, kan man bruge et billede af to mus, der løber i samme trædemølle. Den ene er en alkoholmus, den anden en nikotinmus. De sørger begge for, at trædemøllen (dvs. afhængigheden) kører, og at misbruget vedligeholdes. Trædemøllen er en illustration af to ting: for det første hjernens belønningssystem, som både alkohol og nikotin griber stærkt ind i reguleringen af; for det andet den psykologiske side af afhængigheden, hvor automatiske tanker om alkohol og nikotin understøtter, udløser og fremmer hinanden i de parallelt forløbende ryge- og drikkevaner. På et tidspunkt bliver den ene mus taget ud af trædemøllen (i dette tilfælde alkoholmusen, fordi klienten er i alkoholbehandling). Men trædemøllen kører fortsat, idet nikotinmusen stadig løber rundt i hjulet. I mange tilfælde løber den endda stærkere, når cigaretforbruget øges. Det vil derfor være nemt for alkoholmusen at hoppe tilbage i møllen og løbe med, fordi hjulet stadig er i bevægelse. Det vil sige, at risikoen for tilbagefald er lige om hjørnet. Er man derimod i stand til også at få nikotinmusen til at stoppe med løbe, vil der være mindre risiko for, at alkoholmusen begynder at løbe i trædemøllen igen, fordi den skal starte hele møllen op alene. Stopper klienten med at ryge eller nedsætter sit cigaretforbrug væsentligt, mens han er i alkoholbehandling, vil det ifølge denne teori derfor have en positiv effekt på udbyttet af behandlingen. 6 Afd. for forskning og formidling, Ringgården

7 Én mus under osteklokken På døgninstitutioner sker alkoholbehandlingen under stabile og trygge rammer, der støtter klienten gennem ydre struktur med fx faste måltider, et fast program og mange af de hjemlige problemer parkeret langt væk. Og der er altid nogen, som kan snakke med klienten om de problemer han/hun måtte have. Ved at udfordre klienten på hans/hendes rygevaner, kan man arbejde direkte med forebyggelse af trang og lyst. På den måde kan behandlingen kan få et mere konkret afsæt, da den trang, der arbejdes med, er til stede undervejs. Man kan derfor tale om et osteklokkesyndrom: behandlingsstedet beskytter klienten imod udefrakommende faktorer, der kunne anspore til drikketrang. Når klienten har fuldendt sin alkoholbehandling, vender han/hun tilbage til en svær hverdag, og osteklokken bliver brat fjernet. Det kan også derfor være en fordel at arbejde med rygning, fordi man kan løfte osteklokken et øjeblik og udsætte klienten for en svær situation - nemlig at skulle give afkald på tobakken - som klienten så at sige kan øve sig på at håndtere. Det kan ikke altid gøres i forhold til alkoholen, fordi mange klienter rapporterer, at de ikke har drikketrang - måske pga. de sikre osteklokkerammer, og at alkoholmusen i det mindste midlertidig er sendt på pension. Afd. for forskning og formidling, Ringgården 7

8 Ambivalens og modstand - fluen i øjet Det er naturligvis ikke uproblematisk at gå direkte ind og udfordre klienterne på deres rygevaner. Man ved, at mennesker, der skal slippe deres afhængighed, er kendetegnet ved at være stærkt ambivalente, dvs. at de både hader og elsker deres afhængighed. Derfor vil de på den ene side gerne slippe af med den (og går i behandling), men på den anden side klamrer de sig også til den (og modarbejder derfor til tider behandlingen). Det gælder i høj grad både for mennesker, der er i behandling for et alkoholproblem, og for rygere - og ikke mindst i kombination. Når man arbejder med rygefokus i alkoholbehandlingen, træder ambivalensen tydeligt frem. Det betyder, at ulysten til at give slip på (nikotin-) afhængigheden ligger helt oppe ved overfladen og således giver brændstof til frugtbare diskussioner om vaner, trang, mestringsfærdigheder, automatiske tanker osv. som det er muligt at overføre til det primære problem, alkoholafhængigheden. I stedet for at betragte afhængigheden som en generende flue i øjet - som den afhængige selv må være vild med at få fjernet - kan man se afhængigheden som en trofast ven i nøden, der altid stiller op, når der bliver kaldt på den, men som bare lige har den uheldige egenskab, at den også er fysisk, psykisk og socialt ødelæggende. Det gælder derfor i afhængighedsbehandling mere om at få bisat denne gamle ven, afhængigheden, på en ordentlig måde end om at konfrontere, overbevise eller belære den afhængige om nødvendigheden af at blive ædru eller exryger. 8 Afd. for forskning og formidling, Ringgården

9 Der er altså flere grunde til at fokusere på rygning i alkoholbehandling På trods af præference for coping-hypotesen i behandlingssystemet er der grunde til at forvente, at kombineret behandling for begge afhængighedsformer kan give bedre effekt for begge stoffer: og for det fjerde: en behandlingstilgang baseret på et miljø præget af sund livsstil vil være mere generelt konsistent med afholdenhed fra begge stoffer for det første menes alkohol og nikotin på neurobiologisk niveau delvist at virke ad de samme hjernemæssige baner involveret i belønning og trang. Derfor kunne der være fordele ved at ophøre med at bruge begge stoffer for at mindske påvirkningen af disse baner for det andet ser fortsat rygning eller alkoholbrug ud til at kunne udløse eller forværre trangen til det andet stof (krydsafhængighed) for det tredje formodes, at behandlingsformer baseret på opnåelse af mestringsfærdigheder vil være mere effektive, når de udviklede færdigheder generaliseres til begge typer af afhængighedsadfærd: klienterne opnår langt mere konkret øvelse i at bruge mestringsfærdigheder, hvis de anvender dem i forhold til både alkohol og rygning Afd. for forskning og formidling, Ringgården 9

10 Hvordan kan der fokuseres på rygning? Nogle praktiske eksempler I praksis har der i BASTA været arbejdet med at sætte fokus på tobaksafhængigheden samtidig med kognitiv baseret behandling af alkoholafhængigheden. Omfanget af rygefokuseringen har i forhold til alkoholfokus været ca. 20/80 med hensyn til det tidsmæssige forbrug, hvilket formentlig har været i underkanten af det nødvendige for at opnå rigtig gennemslag i rygereduktion eller -stop (se rapporten om BASTA for en uddybning). Der har været tre overordnede behandlingsprincipper i forhold til rygefokus: Bevidstgørelse (om rygevaner og signaler på trang) Viden (om sammenhæng mellem rygning og alkoholafhængighed) Forståelse (for handlemuligheder og konkrete redskaber) Principperne er omsat i praksis ved at arbejde med: Motivation og psykoedukation Selvkompetence Selvkontrol/impulskontrol Adfærdseksperimenter I det følgende beskrives nogle af opgaverne og behandlingselementerne i kort form. 10 Afd. for forskning og formidling, Ringgården

11 Bevidstgørelse gennem kortlægning af forbrug og vaner Som led i bevidstgørelsen om rygevanerne er det en god ide at begynde med en kortlægning af rygningen, så der skabes overblik over forbruget, tidspunkter for rygningen og oplevede signaler på trang. Det kan gøres meget enkelt ved, at klienten registrerer sit daglige forbrug på et skema. Derudover bedes klienten reflektere over, hvilke funktioner cigaretten udfylder. Det kan være eksempelvis trøst, vane, belønning, kedsomhed, pausesignal, afstresning eller andet. Det er en forholdsvis let måde for klienten at få et konkret overblik over forbruget (eller misbruget) af cigaretter, og desuden sætter det fokus på automatikken i rygevanerne og de tanker, der er forbundet med dem. Dette kan være en øjenåbner for klienten og et godt udgangspunkt for at begynde en kognitiv bearbejdning, hvor de indgroede automatiske vanetanker og -reaktioner erstattes af nye bevidste tanker og strategier. Registrering af klienternes cigaretforbrug tjener flere formål. For det første kan man let på denne måde registrere, om der er nogen ændring i klientens forbrug af cigaretter. For det andet sørger det for, at der hele tiden er fokus på rygning. I BASTA lavede vi et simpelt registreringsskema, som kunne ligge direkte i cigaretpakken, med plads til at notere tidspunkterne for rygningen. Desuden blev klienterne bedt om at udfylde et spørgeskema om baggrundsoplysninger om rygning herunder kortlægning af de funktioner, som de tillægger rygningen. Skema til registrering af daglig forbrug (klokkeslæt noteres) Navn: Dato: Som led i kortlægningen er også anvendt Fagerströms Tolerance Questionnaire til bedømmelse af aktuel grad af nikotinafhængighed. Afd. for forskning og formidling, Ringgården 11

12 Test din nikotinafhængighed (Fagerström testen) 1. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret? under 5 minutter 3 point 6-30 minutter 2 point minutter 1 point over 60 minutter 0 point 2. Har du svært ved at lade være at ryge, hvor det er forbudt? Ja 1 point Nej 0 point 3. Hvilken cigaret (pibe, cigar, cerut) er sværest at undvære? Den om morgenen 1 point En anden 0 point 4. Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? 31 eller flere 3 point point point point Viden gennem psykoedukation Som led i den kognitive ramme for behandlingen på Ringgården har der i BASTA været et psykoedukativt element med det formål at øge det generelle vidensniveau hos klienterne. Dette er i tråd med principperne for kognitiv terapi, hvor der arbejdes åbent og tydeligt begrundet med det formål at opnå det bedst mulige samarbejde mellem klient og terapeut. Der er udarbejdet et powerpointoplæg, som er brugt som informationselement for klienterne om konsekvenser af rygning og om sammenhængen mellem rygning og alkoholafhængighed. Oplægget kan gratis downloades via Ringgårdens hjemmeside: 5. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen? Ja 1 point Nej 0 point 6. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende? Ja 1 point Nej 0 point Når du tæller pointene sammen, kan du se din nikotinafhængighed. Jo flere points du får, jo mere afhængig er du af nikotin. Over 4 points betegnes som meget afhængig. Point i alt: 12 Afd. for forskning og formidling, Ringgården

13 Biofeedback, eksponering og responshæmning: kunsten at kunne kontrollere trangen I BASTA har vi benyttet os af computerprogrammet Freeze-Framer, som kan bruges til at arbejde med signaleksponering og stimuluskontrol. Freeze-Framing fungerer ved, at man tilslutter klienten til en pc er via en fingerføler. Programmet viser et billede på computerskærmen, som man arbejder ud fra, fx et billede af en skovsø, som i starten er i sort/hvid. Men efterhånden som klienten slapper mere og mere af, kommer der flere farver på billedet. Freeze-Frameren anvendes til: at få et billede af den aktuelle kropslige spændingstilstand. Freeze-Frameren måler heart rate variability, dvs. hvor stor forskellen i nerveaktivitet er mellem hjertets slag. at måle evnen til at afspænde kroppen, få ro på og kontrollere sin hjertefrekvens gennem selvinstruktion eller ydre instruktion at måle evnen til stimuluskontrol, dvs. bevare kropslig ro og kontrol, når man udsættes for tankemæssig stress ( forestil dig du sidder på dit stamværtshus/ lugten af en øl/en cigaret ) eller perceptuel påvirkning (syn, hørelse, lugt, berøring i forhold til alkohol/ røg). Måling Freeze-Frameren anvendes som instrument til at måle klientens evne til at anvende de afspændings- og afstresningsmetodikker, der forsøges indlært. Den kan bruges både som pædagogisk redskab overfor klienten, idet han kan få sat billeder på sin evne og følge fremskridt i metodetilegnelsen, og som evalueringsredskab, idet man får kvantitative data, der kan holdes op mod den enkelte klients efterfølgende alkoholmestring/rygemestring. at finde frem til hvilke teknikker, der bedst udvikler evnen til kontrol Afd. for forskning og formidling, Ringgården 13

14 Terapeutisk grundtanke bag eksponering Klienterne møder dagligt enten tanker eller ydre stimuli, der trigger deres drikketrang/rygetrang. I forbindelse hermed går automatiske tanker i gang, som udover at forstærke drikke-/rygetrangen, kan skabe kropslig uro, utilpashed, indre kaos og følelse af magtesløshed. Typisk løser misbrugeren dette på én og kun én måde: der ryges, drikkes eller anvendes andre ydre elementer. Indlæring af metoder til at imødegå disse kropslige og tankemæssige automatiske processer kan virke befordrende for mestring af situationen (hvilket vil sige, at der IKKE drikkes/ryges). Klienten desensibiliseres og gøres hård i forhold til det, han normalt er meget følsom over for, nemlig ydre stimuli eller automatiske tanker. I praksis fremkaldes rygetrangen på forskellig vis, når klienten er helt afslappet. Metoderne kan variere fra at være en beskrivelse af hvor dejlig lige præcis denne cigaret ville være, til en mere håndgribelig metode, hvor klienten får en cigaret mellem fingrene og mærker/smager den (dog uden at få lov til at tænde den). På denne måde er det i de fleste tilfælde muligt at fremkalde rygetrang hos klienterne, hvilket kan ses på Freeze- Frameren. Opgaven er så at lægge låg på rygetrangen. For eksempel ved at tale med klienten og ved at arbejde med simple afspændingsøvelser og åndedrætsteknik. Én af øvelserne - en øvelse i reframing eller ankring - er beskrevet på næste side. Ideen med eksponering er at lære klienten at han/hun rent faktisk godt kan styre trangen og ikke behøver at adlyde den. Lærer klienten at hæmme trangen til at ryge, vil man være godt på vej til også at kunne hæmme trangen til at drikke - og dermed få et bedre behandlingsforløb. Eksponering og responshæmning skal således gerne give klienten nogle bedre redskaber til at forblive ædru. 14 Afd. for forskning og formidling, Ringgården

15 Øvelse i reframing/ankring 1. Vi skal lave en øvelse, som handler om at forestille sig at være afhængig og at være ikke-afhængig. Jeg vil undervejs instruere dig i at knytte først den ene hånd sådan her, og senere den anden hånd, sådan her, og til sidst føre de to hænder sammen, sådan her. Er du klar? 2. Sørg for at du sidder godt og afslappet; brug lidt tid til at finde en god hvilestilling. Sid gerne med lukkede øjne, det hjælper dig til at slappe af Træk vejret dybt og ånd ud igen. 3. Mens vi sidder her, skal du knytte din venstre hånd - sådan her - når jeg beder dig om at gøre det. Prøv engang. Når jeg spørger dig om noget vil jeg bede dig svare med et nik - du skal undgå at sige noget, så slapper du bedre af. Er det forstået? (klient nikker!) 4. Prøv nu lige så stille for dig selv at tænke på din afhængighed, som en side af dig selv, et afhængighedsproblem, som du gerne vil have ændret... når du ser problemet helt klart for dig nikker du stille med hovedet, så jeg kan se, at du er klar til at fortsætte. Tag en dyb indånding - hold vejret - og pust ud - gør det et par gange. Bliv ved med at koncentrere dig om din afhængighed - se det som en film, som du kan køre frem til det punkt, som er mest problematisk mærk hvordan du har det se det for dig. Når billedet er klart og stærkt så nik lige så stille. 5. Forestil dig nu, at dit indre billede af din afhængighed kan fremkaldes ved at du knytter din venstre hånd prøv at knytte venstre hånd nu. Så ser du din afhængighed for dig - og når du åbner hånden igen, så forsvinder billedet af din afhængighed igen - (prøv et par gange) - nik når billedet er væk - og når det kommer igen. 6. Prøv nu at forestille dig, at du er ikke-afhængig - at du er holdt op, at du er glad for at være holdt op, og at du føler dig styrket ved at være holdt op. At du er uafhængig. Fokusér på det indre billede og nik, når billedet står klart og stærk for dig. 7. Forestil dig nu, at denne uafhængige side af dig selv kan fremkaldes ved at du knytter din højre hånd, prøv at knytte den - når du knytter din højre hånd, ser du dig selv som ikke-afhængig helt tydeligt for dit indre billede slip - og nik igen, når billedet er forsvundet. 8. Forestil dig du, at du går udenfor dig selv - at du kan stå udenfor og se dig selv som afhængig, og dig selv som uafhængig. 9. Nu flytter du din højre, uafhængige hånd over og holder fast om din venstre, afhængige hånd - forestil dig, at du derved kombinerer de to sider af dig selv - den afhængige side og den uafhængige side. Brug den uafhængige side af dig selv på den afhængige side. Nik, når du synes, du kan det. 10. (Slip) Prøv nu at forestille dig, at du kan hente ressourcer fra din uafhængige side til at hjælpe dig med din afhængighed af tobak. Bliv ved til du kan se det for dig. Og nik, når billedet er tydeligt. Prøv selv at flytte din afhængige hånd over til din uafhængige hånd, og forestil dig, at du kan flytte ressourcer fra din uafhængige højre hånd til din venstre afhængige hånd. 11. Prøv at gøre sådan, næste gang din afhængighed trænger sig på. Når du synes du har fået fat i den fornemmelse, så nik lige så stille. 12. Prøv nu ganske langsomt at vende tilbage til nuet, sid lidt med lukkede øjne og slap af - og åbn øjnene når du føler dig klar til det. Afd. for forskning og formidling, Ringgården 15

16 Øvelse gennem adfærdseksperiment Klienten kan få indsigt i sine automatiske tanker, vanemæssige adfærd og opstået trang, når der eksperimenteres med at ændre rygeadfærd. Det kan bestå af ganske simple afvigelser fra rutinen, fx erstatte hver anden cigaret med et stykke frugt i en periode, slet ikke ryge før efter kl. 12, eller at gå en tur i hver pause i stedet for at sætte sig med kaffe og askebæger. I forbindelse med disse småjusteringer skal der først laves en rygemålsætning, dvs. at der opstilles et afgrænset og præcist beskrevet mål for, på hvilken måde og i hvilket omfang der må ryges - eller ikke ryges - i et aftalt tidsrum. Målsætningerne laves af klienten selv, og hvis de ikke overholdes, taler behandleren med klienten om, hvorfor det glippede. Når målsætningen glipper, og klienten bryder sin aftale med sig selv, undersøger klient og behandler i fællesskab parallellerne til samme tanker, som klienten kender, inden han/hun drikker. På den måde kan ikke-ryge-eksperimenterne være med til at etablere kontakt til tanker, følelser og adfærd, der er kendetegnende også for alkoholafhængigheden. Styrkelse af selvkompetence Ved at øve sig i selvkontrol gennem adfærdseksperimenter i forhold til rygning får klienten mulighed for at træne den oplevede selvkompetence, det vil sige: troen på, at det kan nytte at sætte egne mestringsformer energisk i spil. 16 Afd. for forskning og formidling, Ringgården Undervejs i behandlingen drages der konstant paralleller til alkoholafhængigheden, således at den selvkompetence og de konkrete mestringsstrategier, der optrænes i forhold til rygning vil kunne generaliseres til øget selvkontrol i forhold til alkohol. Anbefalinger Elementerne anvendt i BASTA-projektet eller dele af dem - kan uden videre inddrages i eksisterende alkoholbehandling på andre behandlingsinstitutioner, døgnbaserede som ambulante. Stimuluseksponering og responshæmning, med eller uden brug af Freeze-Framer, er et godt redskab, når det handler om at lære at mestre trang. Der skal imidlertid anvendes energi og ressourcer til at skabe indsigt hos klienten i sammenhængen mellem de to afhængighedsformer, alkohol og nikotin. Men dette giver en ekstra dimension i klientens forståelse af sin afhængighed som et grundlæggende dysfunktionelt sæt af regulerings- og mestringsformer i forhold til i øvrigt naturlige og uundgåelige tanker og følelser i det menneskelige liv. Her er nogle anbefalinger til videre arbejde med rygefokus:

17 Sørg for et højt vidensniveau Man begiver sig som nævnt ud på et ømfindtligt område, når man rører ved klientens rygevaner. Derfor er det nødvendigt, at terapeuten er faktuelt lige så godt klædt på til at tale og diskutere med klienten om rygning, som han/hun er på alkoholområdet. Det vil sige, at der skal være et rimeligt vidensniveau om, hvad nikotionafhængighed er, hvordan stoffet indvirker på kroppen og ikke mindst hvad der kan gøres for at reducere eller stoppe rygning. Herunder hører også viden om hjælpemidler til rygereduktion eller -stop som nikotinplaster, -tyggegummi og cigaretattrap samt fysiske og psykiske følgevirkninger af nedtrapning eller rygeophør. Der findes en del saglige og informative hjemmesider om dette, som med fordel kan besøges (fx Arbejd ikke med rygestop, men med vikarierende rygefokus I BASTA var mange klienter ikke motiveret for at holde op med at ryge. Derfor må der forventes meget modstand fra klientgruppen, medmindre man i stedet beskæftiger sig med rygefokus, og dermed afstår fra egentlig rygeafvænning. Lad i stedet rygefokuset og øvelserne med fx at udskyde dagens første smøg blive et fælles eksperiment, hvor klienten og behandleren sammen udforsker oplevelserne og tankerne, der dukker op. Hvis klienten forstår, at behandlernes ærinde ikke primært er at få klienten til at holde op med at ryge, men at rygefokuset handler om at arbejde med rygningens vikarierende funktion under behandlingen, er der mindre modstand. Arbejd målrettet med parallellerne Det anbefales at eventuelle nye forsøg beskæftiger sig med parallellen mellem nikotin og alkohol (jf. krydsafhængighed, de to mus, osteklokken), da det vil reducere den værste modstand og gøre det lettere at arbejde med rygefokus. Rygefokusering er en god måde at arbejde med trang på, da klienternes misbrug (rygningen) finder sted, mens de er i alkoholbehandling. På den måde kan man fremkalde, identificere og undersøge klientens trang, hvilket er en fordel, da det ikke er alle klienter som bevidst oplever (eller rapporterer) drikketrang, mens de er i behandling (osteklokkesyndromet). Det er vigtigt, at klienterne bliver klar over, at rygefokuset rent faktisk kan forbedre deres udbytte af alkoholbehandlingen: Hvis de kan mestre deres rygetrang, vil de også være bedre til at mestre deres drikketrang og derved forblive ædru. Devisen er: opnået selvkontrol over rygning kan overføres og nyttiggøres i forhold til selvkontrol over drikketrang: Kan du lade være at tage en smøg, kan du også lade være at tage en genstand! Afd. for forskning og formidling, Ringgården 17

18 Giv plads til rygefokus For at rygefokuset for alvor kan slå igennem, er det vigtigt at det får plads. Det er derfor en god ide at tage noget af den eksisterende behandling ud for at give rygning mere plads. At kombinere alkoholbehandling med rygefokus rummer en potentielt mere autentisk og udfordrende tilgang til klienterne. Autentisk, fordi en række af de psykologiske styringsfaktorer i den enkeltes afhængighed i bred forstand vil være let tilgængelige. Udfordrende, fordi den egentlige konfrontation med egen ambivalens sker fra to sider, hvoraf (rygningen) som regel ses som et værn (coping) mod savnet af den anden (drikningen). Informationsniveauet og fleksibiliteten må derfor være ekstraordinært højt, så konsekvenserne ikke bliver at skræmme klienten væk. Der må gøres meget ud af at forklare, illustrere og drøfte de fordele (og ulemper), der kan være ved krydsfokusering. 18 Afd. for forskning og formidling, Ringgården

19 Afd. for forskning og formidling, Ringgården 19

20 Du er velkommen til at kontakte Ringgården for flere oplysninger: Ringgården Strandvejen Middelfart Telefon

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad

Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Selvfølgelig kræver det mere end rygrad Uanset om du vil stoppe med at ryge cigaretter eller pibe, bruge nikotinplaster eller -tyggegummi er vilje sjældent nok. Det ved du, hvis du forgæves har prøvet

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?...

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 1. Rygestop... 1 2. Er du sikker på, du vil stoppe?... 2 3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 3

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Test dig selv 1. Er du nødt til at ryge hash for at føle dig tilpas? 2. Foretrækker du tit at være alene, når du ryger hash? 3. Har du svært ved at passe

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

RYGER RYGER IKKE, Rygning Kræftens Bekæmpelse. Få ro med dine overvejelser. Træf beslutninger, der føles rigtige for dig.

RYGER RYGER IKKE, Rygning Kræftens Bekæmpelse. Få ro med dine overvejelser. Træf beslutninger, der føles rigtige for dig. Rygning Kræftens Bekæmpelse RYGER, RYGER IKKE, RYGER Få ro med dine overvejelser. Træf beslutninger, der føles rigtige for dig. Til dig, der ryger og har fået en kræftsygdom. 2 RYGER, RYGER IKKE, RYGER...

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Frihed for Nikotin. 2. Oplys dig selv om nikotin. Nikotin er en giftig alkaloid substans officielt erklæret som et afhængighedsskabende kemikalie.

Frihed for Nikotin. 2. Oplys dig selv om nikotin. Nikotin er en giftig alkaloid substans officielt erklæret som et afhængighedsskabende kemikalie. Denne litteratur er den udtrykte udtalelse oversætter af nikotin Anonymous World Services godkendt litteratur og er ikke i øjeblikket konference godkendt. Oversætteren medlem af nikotin Anonymous. Vi støtter

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Behandling af Alkohol- Samt TobaksAfhængighed

Behandling af Alkohol- Samt TobaksAfhængighed Behandling af Alkohol- Samt TobaksAfhængighed Per Nielsen og Steffen Røjskjær BASTA Behandling af Alkohol- Samt TobaksAfhængighed - et forsøg på metodeudvikling og -afprøvning. Af: Per Nielsen & Steffen

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere