Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union C(2017) 6268 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger Hermed følger til delegationerne dokument - C(2017) 6268 final. Bilag: C(2017) 6268 final 12493/17 clf DGG 1B DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2017) 6268 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger (EØS-relevant tekst) DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/ (MiFIR) foreskriver, at operatører af regulerede markeder skal sikre, at alle transaktioner i derivater, som indgås på de regulerede markeder, de driver, cleares af en central modpart (CCP) dvs. en clearingforpligtelse for børshandlede derivater. Med henblik på at cleare disse derivater kan en modpart blive clearingmedlem eller kunde hos et clearingmedlem eller indgå indirekte clearingordninger med et clearingmedlem, dvs. blive kunde hos en direkte kunde hos et clearingmedlem. I henhold til artikel 30, stk. 1, i MiFIR er indirekte clearingordninger med hensyn til børshandlede derivater tilladt, under forudsætning af at disse ordninger i) ikke øger modpartsrisikoen og ii) sikrer, at modparten drager fordel af en beskyttelse, som har virkning svarende til den, direkte kunder er garanteret ved artikel 39 og 48 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTCderivater, centrale modparter og transaktionsregistre 2 (EMIR). Ved EMIR fik Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i opdrag at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS'er), der præciserer, hvilke typer indirekte clearingordninger der kan anvendes til at opfylde clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4 i EMIR for over-the-counter-derivater (OTC-derivater), der vedrører en klasse, som er erklæret omfattet af denne forpligtelse dvs. en clearingforpligtelse for OTCderivater. Disse RTS'er blev vedtaget den 19. december 2012 ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/ Nævnte delegerede forordning ændres også med henblik på at afspejle den seneste udvikling og de indhøstede erfaringer på clearingområdet. Med nærværende delegerede retsakt præciseres det, hvilke typer indirekte clearingordninger der kan anvendes til børshandlede derivater. Ved MiFIR fik ESMA i opdrag at udarbejde disse RTS'er, således at der sikres sammenhæng med de bestemmelser, der er fastsat for OTCderivater ved delegeret forordning (EU) nr. 149/2013. En sådan sammenhæng sikres ved samtidig at ændre visse aspekter af delegeret forordning (EU) nr. 149/2013. Nærværende delegerede retsakt tager således sigte på at: forenkle og præcisere de krav, der vedrører håndtering af misligholdelse hos en kunde, der leverer indirekte clearingydelser tilpasse kontostrukturer med henblik på at rationalisere udbuddet af indirekte clearingydelser EUT L 173 af , s. 84. EUT L 201 af , s. 1. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP (EUT L 52 af , s. 11). DA 2 DA

4 muliggøre levering af indirekte clearingydelser i kæder, der går videre end en direkte kundes kunde, forudsat at der sikres passende og ækvivalent beskyttelse i hele kæden fastsætte ensartede krav vedrørende indirekte clearingordninger i tilknytning til både OTC-derivater og børshandlede derivater. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE ESMA gennemførte en offentlig høring om de foreslåede ændringer af de tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger i henhold til MiFID og EMIR fra den 5. november 2015 til den 17. december Forud for denne høring havde ESMA gennemført en høring om MiFIR-RTS'en vedrørende indirekte clearingordninger for børshandlede derivater som led i høringen om MiFID II/MiFIR-oplægget, som blev offentliggjort i maj 2014, og høringsdokumentet, som blev offentliggjort i december Efterfølgende vedtog ESMA den 25. maj 2016 udkastet til RTS'er vedrørende indirekte clearingordninger i henhold til MiFID og EMIR og forelagde det for Kommissionen den 26. maj ESMA forelagde sammen med udkastet til tekniske standarder en rapport 4 om, hvordan resultaterne af disse høringer er taget i betragtning ved udarbejdelsen af det endelige udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen har fået forelagt. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT I artikel 1 defineres begreberne "kunde", "indirekte kunde", "indirekte clearingordninger", "indirekte kunde i andet led" og "indirekte kunde i tredje led". I artikel 2 fastsættes betingelserne for, hvornår et clearingmedlems kunde kan levere indirekte clearingydelser, herunder behovet for at nå til enighed om kontraktvilkårene i de indirekte clearingordninger. Artikel 3 omhandler CCP'ens forpligtelser med hensyn til indirekte clearingordninger. Den tilpasses for at tage hensyn til de nye kontostrukturmuligheder, der åbnes op for i artikel 4, stk. 4. I artikel 4 fastsættes forpligtelserne for clearingmedlemmer, der udbyder indirekte clearingydelser. Ved stk. 1 fastsættes der forpligtelser for clearingmedlemmer med hensyn til deres generelle vilkår og betingelser i forbindelse med indirekte clearingordninger, herunder forpligtelsen til at levere indirekte clearingydelser på rimelige forretningsmæssige vilkår. Med stk. 2-4 skabes der nye muligheder med hensyn til valg af konti: Clearingmedlemmer, der udbyder indirekte clearingydelser, skal tilbyde den indirekte kunde valget mellem som minimum en standardsamlekonto og en bruttosamlekonto. De forpligtes til at åbne de tilsvarende konti hos CCP'en. Stk. 5-7 indeholder bestemmelser om procedurer, som clearingmedlemmer skal indføre til håndtering af misligholdelse hos en kunde, der leverer indirekte clearingydelser. Det drejer sig blandt andet om procedurer, der giver mulighed for 4 DA 3 DA

5 overførsel eller hurtig likvidation af indirekte kunders aktiver og positioner efter en kundes misligholdelse. Disse forpligtelser er præciseret og bragt på linje med de tilsvarende forpligtelser, som CCP'er er pålagt i henhold til artikel 48 i EMIR, hvor der sondres mellem de procedurer, der skal anvendes for henholdsvis samlekonti og individuelle konti. Det præciseres i de ændrede stykker, at forpligtelsen til at overføre indirekte kunders aktiver og positioner kun gælder aktiver og positioner på bruttosamlekonti. Grunden er, at en sådan overførsel er meget usandsynlig i tilfælde, hvor indirekte kunders aktiver og positioner opbevares på en standardsamlekonto. Hvad angår de procedurer, der gør det muligt at udbetale likvidationsprovenuet direkte til de indirekte kunder (såkaldt "leapfrog-udbetaling"), skal disse også kun anvendes, hvis de indirekte kunder er kendt af clearingmedlemmet, dvs. hvis deres aktiver og positioner opbevares på en bruttosamlekonto. Dette er i overensstemmelse med artikel 48, stk. 7, i EMIR. Stk. 8 gengiver indholdet af det tidligere stk. 6. I artikel 5 fastsættes forpligtelserne for clearingmedlemmers kunder, der leverer indirekte clearingydelser. Der tages her hensyn til bestemmelserne i artikel 4, især med hensyn til kontostrukturerne og de tilknyttede forpligtelser. Det fastsættes, hvilken kontostruktur der skal vælges pr. automatik, hvis den indirekte kunde ikke har reageret inden udløbet af en rimelig frist. Artikel 6 og 7 åbner mulighed for, at clearingkæder kan gå videre end kunden hos et clearingmedlems kunde, såfremt visse betingelser er opfyldt inden for specifikke koncernstrukturer. I sådanne tilfælde skal de forpligtelser, som clearingmedlemmet og kunderne er pålagt, også opfyldes længere nede i kæden. De tilladte kontostrukturer indsnævres til standardsamlekonti med henblik på at afspejle, at individuelle separate konti eller bruttosamlekonti, der ville have samme risikoprofil som individuelle separate konti i forbindelse med kundeclearing, på grund af det højere formidlingsniveau i disse længere kæder ikke er realistiske muligheder, eftersom tilbud om disse kontotyper ville give uberettigede forventninger om et højere beskyttelsesniveau, end det på grund af tekniske vanskeligheder, der opstår som følge af den øgede tekniske kompleksitet af indirekte kundeordninger, med yderligere lag af indirekte kunder reelt er muligt at opnå. DA 4 DA

6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 1, særlig artikel 30, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Indirekte clearingordninger bør ikke udsætte centrale modparter (CCP'er), clearingmedlemmer, kunder, indirekte kunder eller yderligere lag af indirekte kunder for yderligere modpartsrisiko, og der bør sikres et passende beskyttelsesniveau for indirekte kunders aktiver og positioner. Det er derfor afgørende, at enhver type indirekte clearingordning opfylder visse minimumskrav, der garanterer, at ordningen er sikker. De parter, der er involveret i indirekte clearingordninger, bør med det mål for øje være omfattet af særlige forpligtelser, og indirekte clearingordninger bør kun være tilladt, hvis de opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser. (2) Eftersom de aktiver og positioner, der besiddes af den modpart, til hvem de indirekte clearingydelser leveres, bør være omfattet af en beskyttelse med en virkning svarende til den, der er omhandlet i artikel 39 og 48 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 2, er det af helt afgørende betydning for nærværende forordning, hvad der forstås ved en indirekte kunde, og dette bør defineres heri. (3) Under hensyntagen til, at clearingmedlemmer bør anses for at være deltagere efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF 3, og med henblik på at sikre indirekte kunder et beskyttelsesniveau, der svarer til det, kunder er sikret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, bør kunder, der leverer indirekte clearingydelser, være kreditinstitutter, investeringsselskaber eller tredjelandsenheder svarende til kreditinstitutter eller investeringsselskaber EUT L 173 af , s. 84. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af , s. 45). DA 5 DA

7 (4) Det større omfang af formidlingsaktiviteter i forholdet mellem en CCP og de forskellige lag af indirekte kunder nødvendiggør yderligere operationelle etaper, yderligere konti samt mere komplekse teknologiske løsninger og transaktionsbehandlingsstrømme. Resultatet er indirekte clearingordninger, som er mere komplekse end kundeclearingordninger. Det højere formidlingsaktivitetsniveau bør derfor afbødes med krav, der sikrer et alternativt og operationelt enklere valg af kontostrukturer for indirekte clearingordninger end for kundeclearingordninger. (5) Kundeclearingordninger nødvendiggør, at der tilbydes individuelt adskilte konti. For indirekte clearingordninger er en struktur med en indirekte bruttosamlekonto, med en mekanisme til overførsel af indkaldt margin og, hvis der indgås aftale herom, margin ud over den indkaldte margin fra den indirekte kunde hele vejen op til CCP'en og uden mulighed for netting af forskellige indirekte kunders positioner på samme indirekte bruttosamlekonto, imidlertid den eneste kontostruktur, som det bør være påkrævet at tilbyde ud over indirekte samlekonti, der giver mulighed for sådan netting. Denne mekanisme gør det, svarende til, hvad der er tilfældet med individuelt adskilte konti, muligt at identificere på den ene side den sikkerhedsstillelse og de positioner, der opbevares på vegne af en given indirekte kunde, og på den anden side den sikkerhedsstillelse og de positioner, der opbevares på vegne af kunden eller andre indirekte kunder. (6) Dertil kommer, at selv om aktiver og positioner, der opbevares i en struktur med en bruttosamlekonto til indirekte clearingordninger, stadig kan være eksponeret for en anden indirekte kundes tab, idet de pågældende aktiver og positioner er blandet sammen på én konto, bidrager den hastighed, hvormed disse aktiver og positioner om nødvendigt kan identificeres med henblik på likvidation af dem efter et tilfælde af misligholdelse, til at begrænse det potentielle tab til et minimum. (7) Med mekanismen skabes der samtidig mulighed for en langt enklere kontostruktur, som reducerer omkostningerne og kompleksiteten i forhold til individuelt adskilte konti, samtidig med at den gør det muligt at skelne forskellige indirekte kunders sikkerhedsstillelse og positioner fra hinanden, hvormed der sikres et beskyttelsesniveau, der svarer til det, som opnås med en individuelt adskilt konto. Det, at der stilles krav om, at der skal tilbydes indirekte bruttosamlekonti, bør dog ikke udelukke, at indirekte kunder kan tilbydes individuelt adskilte indirekte konti inden for rammerne af clearingordninger, der omfatter en CCP, et clearingmedlem, en kunde og et enkelt lag af indirekte kunder. (8) Med henblik på at lette adgangen til central clearing udbyder visse koncerner ved at rationalisere clearingydelser og forenkle de forretningsmæssige forbindelser mellem clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder clearingydelser, hvor de benytter to enheder i samme koncern, der fungerer som formidlere ved leveringen af de pågældende ydelser. Af lignende årsager benytter kundens koncern sommetider én enhed til at handle direkte med clearingmedlemmet og en anden enhed til at handle direkte med den indirekte kunde, typisk fordi denne anden enhed er etableret i den indirekte kundes retsområde. I disse tilfælde rationaliseres clearingydelser på tværs af koncernens forskellige økonomiske aktiviteter, og også de forretningsmæssige forbindelser mellem clearingmedlemmer, kunder og indirekte kunder forenkles. Forudsat at de pågældende typer ordninger opfylder bestemte betingelser, som sikrer, at modpartsrisikoen ikke øges, og at den indirekte clearing nyder godt af et passende beskyttelsesniveau, bør de være tilladt. DA 6 DA

8 (9) I indirekte clearingkæder, der involverer mere end én CCP, ét clearingmedlem, én kunde og et enkelt lag af indirekte kunder, ville brug af individuelt adskilte konti kunne føre til uventede tekniske vanskeligheder, eftersom man ville skulle håndtere potentiel misligholdelse hos en eller flere modparter i den pågældende kæde og en bred vifte af individuelt adskilte konti. Tilbud om individuelt adskilte konti i disse længere kæder ville kunne vildlede modparter, som efterspørger det beskyttelsesniveau, der normalt forbindes med individuelt adskilte konti, idet det i nogle af disse længere kæder måske ikke vil være muligt at opnå dette beskyttelsesniveau. Med henblik på at undgå de risici, der knytter sig til en sådan fejlagtig antagelse, bør det kun være tilladt at bruge separate samlekonti i disse lange indirekte clearingkæder, under forudsætning af at modparter, som clearer gennem de pågældende ordninger, er fuldt informeret om det adskillelsesniveau og de risici, der er forbundet med denne kontotype. (10) Med henblik på at sikre, at det indkaldte marginbeløb i en struktur med en indirekte bruttosamlekonto er det samme som det beløb, der ville være blevet indkaldt, hvis der var blevet anvendt en individuelt adskilt indirekte clearingkonto, bør en CCP oplyses om de positioner, der opbevares på vegne af den indirekte kunde, med henblik på beregning af den hermed forbundne indkaldte margin for hver enkelt indirekte kunde. (11) For at sikre ækvivalens med kundeclearing bør et clearingmedlem operere med procedurer, der letter overførsel af indirekte kunders positioner til en alternativ kunde, efter at en kunde, der leverer indirekte clearingydelser, er blevet nødlidende. Af samme grund bør et clearingmedlem også operere med procedurer for likvidation af de indirekte kunders positioner og aktiver og for returnering af likvidationsprovenuet til de pågældende indirekte kunder, hvis disse er kendt. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at returnere likvidationsprovenuet direkte til de pågældende indirekte kunder, bør likvidationsprovenuet returneres til den misligholdende kunde på vegne af dennes indirekte kunder. (12) Der bør indføres procedurer, som sikrer, at der i tilfælde af kundens misligholdelse kan tilvejebringes oplysninger om de indirekte kunders identitet, og at clearingmedlemmet er i stand til at identificere, hvilke aktiver og positioner der tilhører hver enkelt indirekte kunde. (13) En kunde, der leverer indirekte clearingydelser, bør give den indirekte kunde et valg med hensyn til kontostrukturer. Det vil imidlertid kunne ske, at en indirekte kunde ikke har oplyst en kunde om sit valg inden for en rimelig frist. I så fald bør kunden kunne levere indirekte clearingydelser til den pågældende indirekte kunde under anvendelse af en hvilken som helst kontostruktur, forudsat at kunden oplyser den indirekte kunde om, hvilken kontostruktur der benyttes, om de med den pågældende konto forbundne risici og adskillelsesniveauet samt om muligheden for til enhver tid at vælge en anden kontostruktur. (14) Indirekte clearingordninger kan give anledning til særlige risici. Det er derfor nødvendigt, at alle parter i indirekte clearingordninger, herunder clearingmedlemmer og CCP'er, løbende identificerer, overvåger og styrer alle væsentlige risici, der måtte opstå som følge af disse ordninger. En hensigtsmæssig udveksling af oplysninger mellem kunder og clearingmedlemmer er af særlig stor betydning i dette øjemed. Clearingmedlemmer bør dog sikre, at de pågældende oplysninger kun anvendes til DA 7 DA

9 risikostyring og marginberegning, og at forretningsmæssigt følsomme oplysninger ikke misbruges. (15) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at denne forordnings bestemmelser og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes fra den samme dato. (16) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen. (17) ESMA har i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/ gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I denne forordning forstås ved: Definitioner a) "kunde": en kunde som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 648/2012 b) "indirekte kunde": en kunde hos en kunde som defineret i litra a) c) "indirekte clearingordninger": de aftaleforhold mellem leverandører og modtagere af indirekte clearingydelser, som leveres af en kunde, en indirekte kunde eller en indirekte kunde i andet led d) "indirekte kunde i andet led": en kunde hos en indirekte kunde som defineret i litra b) e) "indirekte kunde i tredje led": en kunde hos en indirekte kunde i andet led som defineret i litra d). Artikel 2 Krav vedrørende kunders levering af indirekte clearingydelser 1. En kunde må kun levere indirekte clearingydelser til indirekte kunder, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt: 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84). DA 8 DA

10 a) Kunden er et kreditinstitut eller investeringsselskab, som er meddelt tilladelse, eller en enhed etableret i et tredjeland, der ville blive anset for at være et kreditinstitut eller et investeringsselskab, hvis den pågældende enhed var etableret i Unionen. b) Kunden leverer indirekte clearingydelser på rimelige forretningsmæssige vilkår og offentliggør de generelle vilkår og betingelser, på hvilke den pågældende leverer disse ydelser. c) Clearingmedlemmet har indvilget i de i dette stykke, litra b), omhandlede generelle vilkår og betingelser. 2. Den i stk. 1 omhandlede kunde og den indirekte kunde indgår skriftlig aftale om en indirekte clearingordning. Den indirekte clearingordning skal som minimum omfatte følgende kontraktvilkår: a) de i stk. 1, litra b), omhandlede generelle vilkår og betingelser b) en forpligtelse for kunden til at opfylde alle den indirekte kundes forpligtelser over for clearingmedlemmet i forbindelse med transaktioner, der er omfattet af den indirekte clearingordning. Alle aspekter af den indirekte clearingordning skal tydeligt dokumenteres. 3. En CCP må ikke hindre indgåelse af indirekte clearingordninger, der indgås på rimelige forretningsmæssige vilkår. Artikel 3 CCP'ers forpligtelser 1. En CCP skal åbne og føre konti som omhandlet i artikel 4, stk. 4, i overensstemmelse med clearingmedlemmets anmodning. 2. En CCP, der opbevarer flere forskellige indirekte kunders aktiver og positioner på en konto som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b), skal føre særskilte optegnelser over hver indirekte kundes positioner, beregne marginerne med hensyn til hver indirekte kunde og opkræve summen af disse margener på bruttobasis, baseret på de i artikel 4, stk. 3, omhandlede oplysninger. 3. En CCP skal identificere, overvåge og styre alle væsentlige risici, der måtte opstå som følge af leveringen af indirekte clearingydelser, og som ville kunne påvirke CCP'ens modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger. Artikel 4 Clearingmedlemmers forpligtelser 1. Et clearingmedlem, der leverer indirekte clearingydelser, skal gøre dette på rimelige forretningsmæssige vilkår og skal offentliggøre de generelle vilkår og betingelser, på hvilke det leverer disse ydelser. DA 9 DA

11 De i første afsnit omhandlede generelle vilkår og betingelser skal inkludere mindstekrav til økonomiske ressourcer og operationel kapacitet for kunder, der leverer indirekte clearingydelser. 2. Et clearingmedlem, der leverer indirekte clearingydelser, skal åbne og føre som minimum følgende konti i overensstemmelse med kundens anmodning: a) en samlekonto med de aktiver og positioner, der opbevares af den pågældende kunde på vegne af dennes indirekte kunder b) en samlekonto med de aktiver og positioner, der opbevares af den pågældende kunde på vegne af dennes indirekte kunder, idet clearingmedlemmet sikrer, at en indirekte kundes positioner ikke modregnes i en anden indirekte kundes positioner, og at en indirekte kundes aktiver ikke kan anvendes til at dække en anden indirekte kundes positioner. 3. Et clearingmedlem, der opbevarer aktiver og positioner på vegne af flere forskellige indirekte kunder på en konto som omhandlet i stk. 2, litra b), skal dagligt give CCP'en alle de oplysninger, der er nødvendige, for at CCP'en kan identificere de positioner, der opbevares på vegne af hver enkelt indirekte kunde. Disse oplysninger skal baseres på de i artikel 5, stk. 4, omhandlede oplysninger. 4. Et clearingmedlem, der leverer indirekte clearingydelser, skal åbne og føre som minimum følgende konti hos CCP'en i overensstemmelse med kundens anmodning: a) en separat konto, som udelukkende anvendes til de aktiver og positioner tilhørende indirekte kunder, der opbevares af clearingmedlemmet på en konto som omhandlet i stk. 2, litra a) b) en separat konto, som udelukkende anvendes til de aktiver og positioner tilhørende den enkelte kundes indirekte kunder, der opbevares af clearingmedlemmet på en konto som omhandlet i stk. 2, litra b) 5. Et clearingmedlem skal indføre procedurer for håndtering af misligholdelse hos en kunde, der leverer indirekte clearingydelser. 6. Et clearingmedlem, der opbevarer indirekte kunders aktiver og positioner på en konto som omhandlet i stk. 2, litra a), skal: a) sikre, at de i stk. 5 omhandlede procedurer giver mulighed for hurtig likvidation af de pågældende aktiver og positioner efter en kundes misligholdelse, herunder likvidation af aktiverne og positionerne hos CCP'en, og omfatter en detaljeret procedure for orientering af de indirekte kunder om kundens misligholdelse og om den forventede tidshorisont for likvidation af de pågældende indirekte kunders aktiver og positioner b) når processen med håndtering af en kundes misligholdelse er afsluttet, straks, på vegne af de indirekte kunder, returnere et eventuelt skyldigt restbeløb fra likvidationen af de pågældende aktiver og positioner til kunden. 7. Et clearingmedlem, der opbevarer indirekte kunders aktiver og positioner på en konto som omhandlet i stk. 2, litra b), skal: DA 10 DA

12 a) sørge for, at de i stk. 5 omhandlede procedurer omfatter: i) de relevante skridt til overførsel af aktiver og positioner, som en misligholdende kunde opbevarer på vegne af sine indirekte kunder, til en anden kunde eller til et clearingmedlem ii) iii) de relevante skridt til udbetaling af provenuet fra likvidationen af den pågældende indirekte kundes aktiver og positioner til hver enkelt indirekte kunde en detaljeret procedure for orientering af de indirekte kunder om kundens misligholdelse og om den forventede tidshorisont for likvidation af de pågældende indirekte kunders aktiver og positioner b) kontraktligt forpligte sig til at udløse procedurerne for overførsel af de aktiver og positioner, der opbevares af en misligholdende kunde på vegne af dennes indirekte kunder, til en anden kunde eller et clearingmedlem, som er udpeget af de pågældende indirekte kunder hos den misligholdende kunde på disse indirekte kunders anmodning og uden at indhente den misligholdende kundes samtykke. Den pågældende anden kunde eller det pågældende andet clearingmedlem er kun forpligtet til at acceptere disse aktiver og positioner, hvis den pågældende anden kunde eller det pågældende andet clearingmedlem forud herfor har indgået et kontraktforhold med de pågældende relevante indirekte kunder, som indeholder en forpligtelse hertil c) sikre, at de i stk. 5 omhandlede procedurer giver mulighed for hurtig likvidation af de pågældende aktiver og positioner efter en kundes misligholdelse, herunder likvidation af aktiverne og positionerne hos CCP'en, såfremt overførsel som omhandlet i litra b) af en eller anden årsag ikke har fundet sted inden for en på forhånd fastsat overførselsperiode, som er angivet i den indirekte clearingordning d) efter likvidationen af de pågældende aktiver og positioner kontraktligt forpligte sig til at udløse procedurerne for udbetaling af likvidationsprovenuet til hver af de indirekte kunder e) hvis clearingmedlemmet ikke har kunnet identificere de indirekte kunder eller gennemføre udbetalingen af likvidationsprovenuet som omhandlet i litra d) til hver af de indirekte kunder, straks, på vegne af de indirekte kunder, returnere et eventuelt skyldigt restbeløb fra likvidationen af de pågældende aktiver og positioner til kunden. 8. Et clearingmedlem skal identificere, overvåge og styre alle væsentlige risici, der måtte opstå som følge af leveringen af indirekte clearingydelser, og som ville kunne påvirke dets modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger. Clearingmedlemmet skal indføre interne procedurer for at sikre, at de i artikel 5, stk. 8, omhandlede oplysninger ikke kan anvendes til kommercielle formål. Artikel 5 Kunders forpligtelser 1. En kunde, der leverer indirekte clearingydelser, skal tilbyde indirekte kunder valget mellem som minimum de i artikel 4, stk. 2, omhandlede kontotyper og skal sikre, at de DA 11 DA

13 pågældende indirekte kunder er fuldt orienteret om de forskellige adskillelsesniveauer og de risici, der er forbundet med hver enkelt kontotype. 2. Den i stk. 1 omhandlede kunde skal tildele en af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede kontotyper til indirekte kunder, der ikke har valgt en inden for en rimelig frist, som fastsættes af kunden. Kunden skal uden unødigt ophold orientere den indirekte kunde om de risici, der er forbundet med den tildelte kontotype. Den indirekte kunde kan til enhver tid vælge en anden kontotype ved skriftligt at anmode kunden herom. 3. En kunde, der leverer indirekte clearingydelser, skal føre særskilte fortegnelser og konti, som gør det muligt for den pågældende at skelne mellem sine egne aktiver og positioner og dem, der opbevares på vegne af kundens indirekte kunder. 4. Opbevarer clearingmedlemmet flere forskellige indirekte kunders aktiver og positioner på en konto som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), skal kunden dagligt give clearingmedlemmet alle de oplysninger, der er nødvendige, for at clearingmedlemmet kan identificere de positioner, der opbevares på vegne af hver enkelt indirekte kunde. 5. En kunde, der leverer indirekte clearingydelser, skal, i overensstemmelse med sine indirekte kunders valg, anmode clearingmedlemmet om at åbne og føre de i artikel 4, stk. 4, omhandlede konti hos CCP'en. 6. En kunde skal give sine indirekte kunder de oplysninger, der er nødvendige, for at de pågældende indirekte kunder kan identificere CCP'en og clearingmedlemmet, der benyttes til at cleare deres positioner. 7. Opbevarer clearingmedlemmet en eller flere indirekte kunders aktiver og positioner på en konto som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), skal kunden sørge for, at den indirekte clearingordning med kundens indirekte kunder omfatter alle vilkår og betingelser, der er nødvendige for at sikre, at clearingmedlemmet, i tilfælde af den pågældende kundes misligholdelse, straks kan returnere provenuet fra likvidationen af de positioner og aktiver, der opbevares på vegne af de pågældende indirekte kunder, til de indirekte kunder i overensstemmelse med artikel 4, stk En kunde skal give clearingmedlemmet de oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere, overvåge og styre alle væsentlige risici, der måtte opstå som følge af leveringen af indirekte clearingydelser, og som ville kunne påvirke clearingmedlemmets modstandsdygtighed. 9. En kunde skal operere med ordninger, der sikrer, at alle oplysninger i dens besiddelse vedrørende dens indirekte kunder, herunder identiteten af de indirekte kunder, jf. artikel 5, stk. 4, omgående stilles til rådighed for clearingmedlemmet. Artikel 6 Krav vedrørende indirekte kunders levering af indirekte clearingydelser 1. En indirekte kunde må kun levere indirekte clearingydelser til indirekte kunder i andet led, hvis parterne i de indirekte clearingordninger opfylder et af kravene i stk. 2, og alle følgende betingelser er opfyldt: DA 12 DA

14 a) Den indirekte kunde er et kreditinstitut eller investeringsselskab, som er meddelt tilladelse, eller en enhed etableret i et tredjeland, der ville blive anset for at være et kreditinstitut eller et investeringsselskab, hvis den pågældende enhed var etableret i Unionen. b) Den indirekte kunde og den indirekte kunde i andet led indgår skriftlig aftale om en indirekte clearingordning. Den indirekte clearingordning skal som minimum omfatte følgende kontraktvilkår: i) de i artikel 2, stk. 1, litra b), omhandlede generelle vilkår og betingelser ii) en forpligtelse for den indirekte kunde til at opfylde alle forpligtelser for den indirekte kunde i andet led over for kunden i forbindelse med transaktioner, der er omfattet af den indirekte clearingordning. c) Clearingmedlemmet opbevarer aktiverne og positionerne tilhørende den indirekte kunde i andet led på en konto som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a). Alle aspekter af den i litra b) omhandlede indirekte clearingordning skal tydeligt dokumenteres. 2. For så vidt angår stk. 1 skal parterne i de indirekte clearingordninger opfylde et af følgende krav: a) Clearingmedlemmet og kunden er del af samme koncern, men den indirekte kunde er ikke del af denne koncern. b) Kunden og den indirekte kunde er del af samme koncern, men hverken clearingmedlemmet eller den indirekte kunde i andet led er del af denne koncern. 3. For indirekte clearingordninger indgået af parterne i den i stk. 2, litra a), omhandlede situation gælder følgende: a) Artikel 4, stk. 1, 5, 6 og 8, finder anvendelse på kunden, som om denne var clearingmedlem. b) Artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 2, 3, 6, 8 og 9, finder anvendelse på den indirekte kunde, som om denne var kunde. 4. For indirekte clearingordninger indgået af parterne i den i stk. 2, litra b), omhandlede situation gælder følgende: a) Artikel 4, stk. 5 og 6, finder anvendelse på kunden, som om denne var clearingmedlem. b) Artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 2, 3, 6, 8 og 9, finder anvendelse på den indirekte kunde, som om denne var kunde. Artikel 7 DA 13 DA

15 Krav vedrørende levering af indirekte clearingydelser fra indirekte kunder i andet led 1. En indirekte kunde i andet led må kun levere indirekte clearingydelser til indirekte kunder i tredje led, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt: a) Den indirekte kunde og den indirekte kunde i andet led er kreditinstitutter eller investeringsselskaber, som er meddelt tilladelse, eller enheder etableret i et tredjeland, der ville blive anset for at være et kreditinstitut eller et investeringsselskab, hvis de pågældende enheder var etableret i Unionen. b) Clearingmedlemmet og kunden er del af samme koncern, men den indirekte kunde er ikke del af denne koncern. c) Den indirekte kunde og den indirekte kunde i andet led er del af samme koncern, men den indirekte kunde i tredje led er ikke del af denne koncern. d) Den indirekte kunde i andet led og den indirekte kunde i tredje led indgår skriftlig aftale om en indirekte clearingordning. Den indirekte clearingordning skal som minimum omfatte følgende kontraktvilkår: i) de i artikel 2, stk. 1, litra b), omhandlede generelle vilkår og betingelser ii) en forpligtelse for den indirekte kunde i andet led til at opfylde alle forpligtelser, som den indirekte kunde i tredje led har over for den indirekte kunde i forbindelse med transaktioner, der er omfattet af den indirekte clearingordning. e) Clearingmedlemmet opbevarer aktiverne og positionerne tilhørende den indirekte kunde i tredje led på en konto som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a). Alle aspekter af den i første afsnit, litra d), omhandlede indirekte clearingordning skal tydeligt dokumenteres. 2. Hvor indirekte kunder i andet led leverer indirekte clearingydelser i overensstemmelse med stk. 1, gælder følgende: a) Artikel 4, stk. 1, 5, 6 og 8, finder anvendelse på både kunden og den indirekte kunde, som om disse var clearingmedlemmer. b) Artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 2, 3, 6, 8 og 9, finder anvendelse på både den indirekte kunde og den indirekte kunde i andet led, som om disse var kunder. Artikel 8 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. DA 14 DA

16 Den anvendes fra den 3. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 15 DA

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DELACT 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2017 (OR. en) 15856/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: SAN 468 MI 972 COMPET 882 FISC 361 DELACT 257

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014

EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT & SECURITIES LAW - 7. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø EMIR: CLEARING AF DERIVATER - EN HELT NY VERDEN DDF'S NETVÆRK FOR INVESTMENT

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere