Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013"

Transkript

1 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2017 Liselotte Sander Johansson Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen Antal sider: 11 Faglig kommentering: Miljøstyrelsen Martin Søndergaard, Institut for Bioscience Kvalitetssikring, centret: Jesper Fredshavn Tlf.:

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Datagrundlag i Estimering af arealet af hver sønaturtype 6 4 Estimerede arealer af sønaturtyperne, som er beliggende i Natura 2000-områder 7 5 Resumé og diskussion 8 6 Referencer 11 2

3 1 Indledning Dette notat redegør for metoden anvendt til estimering af arealerne af de fem sønaturtyper 3110 (Lobeliesø), 3130 (Søbred med småurter), 3140 (Kransnålalgesø), 3150 (Næringsrig Sø) og 3160 (Brunvandet sø), som blev afrapporteret i henhold til habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i Arealerne er i Danmark offentliggjort i rapporten Bevaringsstatus for naturtyper og arter, udgivet af Aarhus Universitet, DCE (Fredshavn m.fl., 2014). Redegørelsen er udarbejdet efter anmodning fra Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. Endvidere gives der en vurdering af, hvordan fremtidige beregninger kan forbedres på baggrund af nye data. Siden 2013 er der via NOVANA tilvejebragt væsentligt flere data, og der er dermed et bedre grundlag til estimering af arealerne af de enkelte sønaturtyper. 3

4 2 Datagrundlag i 2013 Data anvendt til estimering af arealerne af de fem sønaturtyper blev indsamlet i forbindelse med Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Her er der for småsøer og vandhuller mindre end 5 ha foretaget feltundersøgelser i henhold til Teknisk Anvisning nr. S10 Naturtypebestemmelse samt vegetationsundersøgelse, feltmålinger og udtagning af vandprøve til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller <5 ha (Johansson, 2011). Bestemmelsen af naturtypen blev foretaget ved brug af Habitatnøglen og Habitatbeskrivelser, der findes som appendiks til Teknisk Anvisning nr. N03 Kortlægning af terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper (Fredshavn m.fl., 2016). Data opnået ved disse undersøgelser blev registreret i Naturdatabasen på Danmarks Miljøportal. For søer større end 5 ha findes der ikke nogen særskilt anvisning til bestemmelse af naturtype. Bestemmelsen blev ikke foretaget i felten, men ud fra resultater fra planteundersøgelser og vandkemiske undersøgelser foretaget i henhold til Teknisk Anvisning nr. S04 Planteundersøgelser i søer (Johansson og Lauridsen, 2011) og Teknisk Anvisning nr. S01 Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til analyse af vandkemiske parametre i søer (Johansson og Lauridsen, 2011). Resultater af planteundersøgelser og vandkemiske undersøgelser blev registreret i fagsystemet STOQ og overført til Overfladevandsdatabasen (ODA) på Danmarks Miljøportal. Bestemmelsen af naturtypen blev også her foretaget vha. Habitatnøglen og Habitatbeskrivelserne. Både Habitatnøglen og Habitatbeskrivelserne er udarbejdet til anvendelse i vandhuller og småsøer mindre 5 ha. Ved bestemmelse af naturtype for søerne større end 5 ha var det nødvendigt med visse modifikationer af Habitatnøglen og Habitatbeskrivelserne. Disse modifikationer er beskrevet i Johansson m.fl. (2015). Bestemmelse af naturtypen for søer større end 5 ha blev foretaget af Fagdatacenter for Ferskvand, DCE, og efterfølgende kvalitetssikret af medarbejdere i Miljøstyrelsen, som kender søerne. Der blev ved beregningerne i 2013 anvendt data fra i alt 699 vandhuller og småsøer mindre end 5 ha. Det blev valgt at fokusere på data fra perioden , da undersøgelserne i denne periode blev foretaget efter samme retningslinjer (TA nr. S10). Vandhuller og småsøer fra både kontrolovervågningen og den operationelle overvågning (fra 2016 defineret som kortlægning, dvs. naturtypebestemmelse og indsamling af data til beregning af naturtilstand) indgik i Artikel 17-afrapporteringen. Kontrolovervågningen har til formål at give et generelt billede af bevaringsstatus og udvikling af de enkelte sønaturtyper på landsplan, mens den operationelle overvågning skal levere data til brug ved naturplanlægningen (Miljøministeriet, 2011). I omfattede kontrolovervågningen 350 småsøer og vandhuller (fordelt nogenlunde lige på alle naturtyper) mindre end 5 ha. Af disse var 140 søer undersøgt i 2012 og indgik dermed i Artikel 17-afrapporteringen. Småsøerne og vandhullerne i kontrolovervågningen findes både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Fra den operationelle overvågning, indgik der 559 søer i Artikel 17- afrapporteringen. Disse søer findes kun indenfor Natura 2000-områder. Selvom det ikke vides, om de undersøgte småsøer og vandhuller er repræsentative for de danske småsøer og vandhuller mindre 5 ha (hvoraf der iflg. 4

5 Top10DK findes næsten større end 100 m 2 ), blev det antaget i de anvendte beregninger. Der blev overfor Miljøstyrelsen gjort opmærksom på dette forbehold i forbindelse med indberetning af data i Artikel 17- afrapporteringen. Hvad angår søerne større end 5 ha, så blev der anvendt data fra 151 søer, alle undersøgt i perioden Disse søer udgjorde søerne i vandrammedirektivets kontrolovervågning (se f.eks. Miljøministeriet, 2011) af biologisk og kemisk tilstand i søer større end 5 ha i perioden , og det antages, at disse søer giver et repræsentativt billede af de danske søer i denne størrelsesgruppe. Alt i alt byggede Artikel 17-afrapporteringen altså på data fra 850 søer. Totalt set svarer det til et samlet søareal på 212 km 2. 5

6 3 Estimering af arealet af hver sønaturtype Ved estimering af arealer for hver sønaturtype blev naturtype og areal for søer mindre end 5 ha trukket fra Naturdatabasen. Areal for søer større end 5 ha blev trukket fra ODA og naturtypen af disse blev bestemt som beskrevet i afsnit 2. Vha. GIS blev det for hver sø undersøgt, om søen ligger i den atlantiske (ATL) eller den kontinentale (CON) biogeografiske zone, og om søen ligger indenfor eller udenfor et Natura 2000-område (N2000). Tabel 1 angiver de estimerede arealer for hver sønaturtype i henholdsvis ATL og CON samt de tal, der ligger til grund for beregningen af de estimerede arealer. Forklaringer til de enkelte kolonner i tabel 1: Surface area of range: det samlede landareal, hvor sønaturtypen forventes at kunne findes. Beregnet vha. Miljøagenturets Range Tool. Totalt søareal i range: det totale søareal (uanset naturtype) i range et for den enkelte naturtype. Beregnet vha. GIS. Kortlagt areal pr. sønaturtype i range: Areal af de undersøgte søer fordelt på naturtyper og biogeografiske zoner. Totalt kortlagt søareal i range: Det totale kortlagte areal af alle søer i range et for den pågældende sønaturtype. Estimeret areal: Det estimerede areal af hver sønaturtype, beregnet på følgende måde: (Kortlagt areal pr. sønaturtype i range/totalt kortlagt søareal i range)*totalt søareal i range. Det er disse arealer, der er angivet i tabel 2.4c i Fredshavn m.fl. (2014). Det er dermed forudsat, at de kortlagte søer af en given naturtype udgør samme andel af det samlede areal af søtypen i udbredelsesområdet, som samtlige kortlagte søer udgør af det samlede areal med søer i udbredelsesområdet. Dvs. det antages, at de undersøgte søer er fuldt repræsentative for de ikke-undersøgte søer. Dette er ikke nødvendigvis opfyldt, og dermed en potentiel fejlkilde, som også bemærket ved indberetningen af data i Artikel 17-afrapporteringen. Tabel 1 Estimeret areal af hver af sønaturtyperne 3110, 3130, 3140, 3150 og 3160 (se definition i tekst) i henholdsvis den atlantiske zone (ATL) og den kontinentale zone (CON). Surface area of range (=udbredelsesområde), totalt søareal i range, kortlagt areal pr. sønaturtype samt det totale kortlagte areal i range. Alle arealer er opgivet i km 2. Se yderligere forklaringer i teksten. Biogeografisk region Naturtype Surface area of range Totalt søareal i range Kortlagt areal pr. sønaturtype i range Totalt kortlagt areal i range Estimeret areal ATL ,6 2,67 15,22 6, ,3 5,11 46,78 21, ,3 16,29 46,78 68, ,3 5,86 46,78 24, ,3 0,21 46,78 0,8 CON ,56 0,29 2,48 0, ,25 5,80 7,18 50, ,22 54,52 180,25 133, ,22 90,55 180,25 221, ,22 0,55 180,25 1,3 6

7 4 Estimerede arealer af sønaturtyperne, som er beliggende i Natura 2000-områder Efter aftale med Miljøstyrelsen blev det totale, kortlagte, areal af hver sønaturtype, som fandtes i N2000-områder indberettet i forbindelse med Artikel 17-afrapporteringen; velvidende at dette areal kun er en delmængde af det samlede areal af typen indenfor N2000-områder, idet kortlægningen på det tidspunkt endnu ikke var fuldendt. Endvidere blev der ved beregningerne regnet med det totale N2000-areal og ikke kun habitatområder. Habitområderne udgør ca. 88% af det samlede N2000-areal, men der vil ved fremtidige afrapporteringer være behov for en justering i denne forbindelse. Tabel 2 viser en oversigt over de arealer af hver sønaturtype, der ved Artikel 17-afrapporteringen var kortlagt indenfor N2000-områder. Endvidere angives disse arealer i procent af det samlede, estimerede areal (se tabel 1) for hver sønaturtype. Kortlægningen af sønaturtyper indenfor N2000-områder er, som nævnt, ikke fuldendt, og de estimerede totale arealer angivet i tabel 1, er behæftet med usikkerhed. Dermed er de procentvise andele af hver søtype, der forekommer indenfor N2000- områder, som de er angivet i tabel 2, hver især sandsynligvis behæftet med en væsentlig usikkerhed. Tabel 2. Kortlagt areal indenfor N2000-områder af hver sønaturtype samt den procentvise andel af arealet, som forekommer indenfor N2000-områder. Sidstnævnte er for hver sønaturtype udregnet på følgende måde: areal kortlagt i N2000/estimeret totalt areal af den pågældende naturtype (se tabel 1)*100. 1) Dette tal afviger fra Fredshavn (2014), hvor der er angivet 31%. Afvigelsen skyldes efterfølgende kvalitetssikring af data. Biogeografisk zone Sønaturtype Areal kortlagt i N2000 områder pr. søtype (km 2 ) %-vis andel af det kortlagte areal, der forekommer i N2000 områder (baseret på totalt estimeret areal tabel 1) ATL ,44 20, ,86 18, ,42 22, ,18 21, ,10 10,8 CON ,06 7, ,70 11, ,93 38, ,21 26,3 1) ,37 26,1 7

8 5 Resumé og diskussion De estimerede arealer af de fem danske sønaturtyper, som er indberettet til EU i forbindelse med Artikel 17-afrapporteringen, og som er publiceret i Fredshavn m.fl. (2014), bygger på data fra 850 søer. Iflg. Top10DK findes der, totalt set, næsten søer større end 100 m 2 i Danmark. Det samlede areal af de 850 undersøgte søer er ca. 212 km 2, hvilket svarer til ca. 1/3 af Danmarks søareal. Det totale søareal i størrelsesgruppen 0,01-5 ha er iflg. Top10DK 198 km 2 og det totale søareal af søer større end 5 ha er 438 km 2. Det afrapporterede søareal af søer mellem 0,01 og 5 ha omfattede i ,86 km 2, og i størrelsesgruppen større end 5 ha 210 km 2. Dvs. i størrelsesgruppen 0,01-5 ha svarer det undersøgte areal til ca. 1% af det samlede søareal, mens det for størrelsesgruppen større end 5 ha svarer til 48% af det samlede søareal. Det kan ikke afgøres om de søer, der blev inkluderet i opgørelsen i 2013, var fuldt repræsentative for de ikke-undersøgte søer indenfor de enkelte sønaturtypers udbredelsesområde, og det øger usikkerheden ved beregningerne. Dette gælder specielt for søerne i størrelsesgruppen 0,1-5 ha, hvor kun en meget lille del af disse søer er undersøgt (se ovenfor). Desuden blev der ved overvågningen af søer i størrelsesgruppen 0,1-5 ha ikke valgt søer med henblik på at opnå repræsentativitet, hverken indenfor det enkelte år eller i overvågningsperioden som helhed. Dertil kommer, at størstedelen af søerne i denne størrelsesgruppe er beliggende i habitatområder (da de indgår i kortlægningsdelen af overvågningen). Ved udpegning af habitatområder, vil de sjældnere søtyper (f.eks. lobeliesøerne - type 3110) have højere prioritet end f.eks. de mere næringsrige søer (type 3150) og samtidigt er habitatområderne typisk udpeget på de mindst påvirkede arealer. Derfor vil de mest næringsfattige/sjældnere sønaturtyper sandsynligvis være overrepræsenterede blandt den samlede mængde af undersøgte søer. De 151 søer i størrelsesgruppen større end 5 ha, undersøgt i perioden , er udvalgt, så de er repræsentative under hensyntagen til geografisk stratificering (og findes således både indenfor og udenfor habitatområder) og må regnes for at være repræsentative for de danske søer i denne størrelsesgruppe som helhed. Fremover vil estimaterne af sønaturtypernes arealer kunne beregnes med større sikkerhed, idet der løbende via NOVANA bliver tilvejebragt væsentligt flere data. Der var ved udgangen af 2015 undersøgt i alt 543 søer større end 5 ha siden 2004, svarende til et areal på 435 km 2 og ca søer i størrelsesgruppen 0,01-5 ha, svarende til et areal på 13 km 2. Totalt vil der med disse undersøgelser være muligt at bestemme naturtypen for ca. 70% af det samlede danske søareal. Antallet af undersøgte søer større end 5 ha, som i henhold til vandrammedirektivets kontrolovervågning, skal give et repræsentativt billede af de danske søer er siden 2013 udvidet fra 151 til 180. Disse omfatter alene et areal på 240 km 2. En stor del af de resterende 363 søer større end 5 ha er omfattet af det operationelle program, hvor søerne er udvalgt, hvis det formodes, at de ikke opfylder miljømålet, hvis de ikke er undersøgt eller hvis data regnes for at være forældede. Resten af søerne større end 5 ha er undersøgt i tidligere overvågningsprogrammer. Disse 363 søer kan altså ikke siges at være repræ- 8

9 sentative, men samlet set omfatter de undersøgte søer større end 5 ha størstedelen af de danske søer i denne størrelsesgruppe. De undersøgte søer mindre end 5 ha udgør ved udgangen af 2015 stadig kun en lille del af det samlede areal i denne størrelsesgruppe. Størstedelen af søerne i denne størrelsesgruppe undersøges i kortlægningsdelen af programmet (se afsnit 2), og overrepræsentationen af de næringsfattige/sjældnere søtyper blandt de undersøgte søer i forhold til den samlede mængde af søer i Danmark vil formentlig større end i 2013, da kortlægningen som nævnt kun foregår indenfor habitatområderne (se ovenfor). Samlet set er andelen af det søareal, der er undersøgt i NOVANA ved udgangen af 2015, ret højt i forhold til det totale søareal i Danmark (70%, se ovenfor). En direkte ekstrapolering fra de undersøgte til de ikke-undersøgte søer kunne man forsøge at teste vha. de 180 repræsentative søer i kontrolovervågningen jfr. vandrammedirektivet. Hvis det ved estimering af arealerne ønskes at opretholde opdelingen i søer over og under 5 ha, vil det sandsynligvis være behæftet med en væsentligt større usikkerhed at ekstrapolere resultaterne af de undersøgte vandhuller og småsøer mindre end 5 ha til det samlede søareal i denne størrelsesgruppe end for søerne større end 5 ha. Andelen af de undersøgte vandhuller og småsøer er meget mindre end for søerne større end 5 ha og hovedparten af disse findes indenfor habitatområderne. Arealfordelingen blandt sønaturtyperne vil, som før nævnt, sandsynligvis være anderledes indenfor habitatområderne end udenfor disse. Omfanget af denne forskel er på nuværende tidspunkt ukendt. Umiddelbart findes der ikke noget databaseret grundlag til at vurdere denne forskel, og en estimering af de enkelte sønaturtypers totale areal for vandhuller og småsøer mindre end 5 ha i Danmark vil derfor sandsynligvis være behæftet med stor usikkerhed. For at udvide datamaterialet yderligere kan det overvejes at inddrage søer, der er overvåget i NOVANA, hvor der er foretaget vandkemiundersøgelser (specifikt farvetal), men ikke vegetationsundersøgelser. Herved ville flere søer af type 3160 (og evt. søer af type 1150 vha. salinitetsmålinger) evt. kunne identificeres. Derudover kunne det undersøges, i hvor stort omfang resultater af paragraf 3-undersøgelser, som ikke indgår i NOVANA, vil kunne inddrages, f.eks. via planteartslister. Det er dog ikke altid muligt at konvertere typebetegnelsen i søerne undersøgt i paragraf 3-undersøgelser direkte til en habitatnaturtype. En anden usikkerhed for disse søer består i, at det ikke umiddelbart er muligt at adskille brakvandssøer fra ferske søer. Specifikt for lobeliesøer (type 3110) vil det være muligt at lokalisere flere af disse ud fra plantelister registreret andre steder end i ODA og Naturdatabasen, f.eks. i andre databaser som Fugle og Natur og Atlas Flora Danica. Dermed vil man komme nærmere en komplet liste af lobeliesøerne og opnå et mere sikkert estimat af det samlede areal for denne naturtype. Ved at inddrage de nyeste undersøgelser foretaget i NOVANA fra årene 2013 og fremefter og evt. supplere med data fra andre kilder vil man ved en genberegning af sønaturtypernes arealer, pga. det mere omfattende datagrundlag, sandsynligvis kunne opnå en mere sikker estimering af det samlede areal af de enkelte sønaturtyper henholdsvis indenfor og udenfor habitatområder, end den der blev foretaget i Fra 2010 blev naturtypeovervågningen af søer flyttet fra det terrestriske program til søprogrammet i NOVANA. På samme tid blev den tekniske anvis- 9

10 ning til naturtypebestemmelse og indsamling af data til tilstandsvurdering af småsøer og vandhuller mindre end 5 ha (TA S10, Johansson m.fl., 2010) revideret, og i 2012 og igen i 2016 blev der blev afholdt interkalibreringsworkshops/-møder, hvor medarbejdere i Miljøstyrelsen og konsulenter, som foretager disse undersøgelser, deltog. Resultaterne af disse møder kan ses i Johansson (2015 og 2017). Der er lagt et stort arbejde i at standardisere undersøgelserne på tværs af medarbejdere i Miljøstyrelsen og konsulenter. Med den øgede rutine og erfaring, som er opnået siden 2012, må det forventes, at kvaliteten af undersøgelserne og deres resultater er forbedret. Der har gennem de seneste par år været fokus på en generel kvalitetssikring af data i ODA og Naturdatabasen, hvor der i enkelte tilfælde er fundet betydelige fejl i angivelser af søareal (typisk faktorfejl) i databaserne. Ved et tilfælde blev der også opdaget en fejl i angivelse af UTM-koordinater for en enkelt af lobeliesøerne, der blev undersøgt i perioden og som dermed indgik i Artikel 17-afrapporteringen (som Y-koordinat var der angivet , det korrekte var ), hvilket betyder, at søen ikke blev registreret som beliggende i et N2000-område. Kun en lille del af lobeliesøerne var undersøgt ved Artikel 17-afrapporteringen og søen er relativt stor. Dette betyder, at den angivne procentandel af lobeliesøer i N2000-områder i den kontinentale biogeografiske region er betydeligt større end angivet (ca. 19% i stedet for 7%) i Fredshavn m.fl. (2014). Dette er et eksempel på, hvordan en tastefejl (som uundgåeligt vil forekomme) kan have konsekvenser, specielt når datagrundlaget er spinkelt. Ved at lave friske udtræk af resultater opnået i perioden 2011 og frem, vil de fejl, som er rettet i forbindelse med kvalitetssikringen være elimineret. Med baggrund i denne redegørelse kan det overvejes, om der skal ske en genberegning af arealerne af sønaturtyperne, baseret på data fra hele overvågningsperioden fra 2011 og frem. Da der vil gå mange år før alle vandhuller og søer i habitatområderne er kortlagt, bør det overvejes at udvælge søerne i kortlægningen i næste overvågningsperiode således, at der opnås en højere grad af repræsentativitet indenfor habitatområderne, og derved et bedre estimat af de enkelte sønaturtypers samlede areal. 10

11 6 Referencer Fredshavn, J., Ejrnæs, R., Nygaard, B. (2016): Teknisk Anvisning nr. N03 Kortlægning af terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Fredshavn, J., Søgaard, B., Nygaard, B., Johansson, L.S., Wiberg-Larsen, P., Dahl, K., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J. (2014): Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr Johansson, L. S. (2011): Teknisk Anvisning nr. S10 Naturtypebestemmelse samt vegetationsundersøgelse, feltmålinger og udtagning af vandprøve til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller <5 ha. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Johansson, L. S., Lauridsen, T. L. (2011): Teknisk Anvisning nr. S01 Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til analyse af vandkemiske parametre i søer. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. in/bioscience/fagdatacentre/ferskvand Johansson, L. S., Lauridsen, T. L. (2011): Teknisk Anvisning nr. S04 Planteundersøgelser i søer. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Johansson, L. S., Nabe-Nielsen, L. I., Friis, A. B. (2015). Bestemmelse af naturtype i søer større end 5 ha supplement til Nøgle til identifikation af danske naturtyper på habitatdirektivet. Notat fra Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. enaturtypesoeer.pdf Johansson, L. S. (2015): Interkalibrering Naturtypebestemmelse, vegetationsundersøgelse og registrering af eksterne påvirkninger til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller <5 ha. Notat fra DCE nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Johansson, L. S. (2017): Interkalibrering Naturtypebestemmelse, vegetationsundersøgelse og registrering af eksterne påvirkninger til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller <5 ha. Notat fra DCE nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi. Miljøministeriet (2011): Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA Programbeskrivelse. ISBN

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Ynglende ringduer i september, oktober og november

Ynglende ringduer i september, oktober og november Ynglende ringduer i september, oktober og november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik

Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik U N I V E R S I T Y O F C O P E N H G E N D E P R T M E N T O F G E O S C I E N C E S N D N T U R L R E S O U R C E M N G E M E N T Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik Thomas

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. maj 2016 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson, Fagdatacenter for Ferskvand, Peter Wind, Fagdatacenter for Biodiversitet og terrestrisk natur Institut for Bioscience TA henvisninger

Læs mere

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Kommentarer til NST-udkast om retningslinier til Basisanalyse 2013 i søer

Kommentarer til NST-udkast om retningslinier til Basisanalyse 2013 i søer Kommentarer til NST-udkast om retningslinier til Basisanalyse 2013 i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2013 Martin Søndergaard og Torben L. Lauridsen Institut

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl

Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Titel: Overvågning af havørn Haliaetus albicilla som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A113

Læs mere

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig

Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. oktober 2013 Thomas Eske Holm Ib

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt

Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Jakob Tougaard, Ib Krag Pedersen & Karsten Dahl Institut for Bioscience Rekvirent: Forsvarets Bygnings-

Læs mere

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Arealer, urbanisering og naturindhold i, strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. september 2015 Gregor Levin Institut for Miljøvidenskab,

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i fritidsfiskeriet i to NATURA2000- områder Statusrapport, april 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2015 Ib Krag Petersen

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET HNV kortet High Nature Value (HNV) kortet har til formål at udpege de arealer, der rummer de største naturværdier i det åbne land. Udviklingen af kortet er baseret på EU s vejledning om HNV indikatorer,

Læs mere

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina

Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Titel: Overvågning af birkemus Sicista betulina Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Julie Dahl Møller² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Danmarks Naturdata er en del af det fællesoffentlige partnerskab om Miljøportalen mellem Miljøministeriet,

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl

Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Titel: Overvågning af dværgmåge Larus minutus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Internt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. april 2016 Forfattere: Peter Wiberg-Larsen Institut

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune 2 Miljøportalens organisationsdiagram Bestyrelsen Udvikling Styregruppe til udviklingsprojekter Styregruppe

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose Udkast til Natura

Læs mere

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen GEUS, DCE og DCA, Aarhus Universitet og DHI AARHUS UNIVERSITET Oplandsmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler landsdækkende oplandsmodel (nitrat

Læs mere

DCE Nationalt center for miljø og energi

DCE Nationalt center for miljø og energi DCE Nationalt center for miljø og energi Liselotte Sander Johansson AARHUS NOVANA Søer 2013 AARHUS Foto: Martin søndergaard Liselotte Sander Johansson Foto: Martin Søndergaard Kilde: Århus Amt AARHUS Liselotte

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A106

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

ARTER. Deltagerliste vedlagt.

ARTER. Deltagerliste vedlagt. Beslutningsreferat af møde om høringssvar vedrørende overvågning af arter og terrestriske naturtyper den 27. februar 2003 afholdt på Botanisk Institut, Københavns Universitet Deltagerliste vedlagt. Hans

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion

Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion Plantekongres, 14.-15. januar 2015, Herning Status på retentionskortlægningen - inddragelse af målinger og vurdering af usikkerhed Baggrund Metodik Resultater Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

ÆNDRINGER I 3-AREALET

ÆNDRINGER I 3-AREALET ÆNDRINGER I 3-AREALET 1995-2014 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERINGSPROJEKT BETTINA NYGAARD, ANDERS JUEL OG JESPER FREDSHAVN AFTALEN MELLEM MIM OG KL DEFINERER RAMMERNE DE TEKNISKE ANVISNINGER DEFINERER

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter

Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Vildtudbyttestatistikkens anvendelighed som indikator for tilstedeværelsen af reproducerende bestande af visse invasive arter Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 31. oktober 2014 Tommy

Læs mere

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12 juni 2014 Liselotte Wesley Andersen Institut

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit

Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Kortlægning af levesteder for eremit Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Palle Jørum, Philip Francis Thomsen og Ole Martin Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel:

Læs mere

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. januar 2012 Michael Bo Rasmussen Thorsten Balsby Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

DNA analyse af mulige odderekskrementer

DNA analyse af mulige odderekskrementer DNA analyse af mulige odderekskrementer indsamlet på Sjælland Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. august 2017 Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19.oktober 2015 Liselotte Wesley Andersen

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon År: 2016 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Læs mere

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia.

Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia. Titel: Overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ og Flemming Helsing² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Læs mere

Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer

Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. oktober 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får Notat fra DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. oktober 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og ekskrementer

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og ekskrementer Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. oktober 2014 Liselotte Wesley Andersen Institut

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni Liselotte Sander Johansson. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni Liselotte Sander Johansson. Institut for Bioscience Interkalibrering Naturtypebestemmelse, vegetationsundersøgelse og registrering af eksterne påvirkninger til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller

Læs mere