ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig): Navn: Helene Bygholm Risager Telefon: Arbejdssted: Center for Alkoholbehandling (CFA) Samarbejdspartnere (med konkret samarbejdsaftale): Folkesundhed Aarhus Samarbejde med almen praksis er under afklaring og skal etableres. Der er aktuelt etableret kontakt til enkelte praktiserende læger i Aarhus, der giver udtryk for en positiv indstilling til samarbejdsidéen. Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Projektet er et samarbejde mellem MSO og MSB Navn: Helene Bygholm Telefon: Arbejdssted: Center for Alkoholbehandling (CFA) 2. INITIATIV Hvilket af de syv innovationstemaer relaterer initiativet primært til? (sæt kun ét kryds) Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur x Sundhed Sygefravær 1

2 Initiativets start og afslutning: Beskrivelse af udfordring (max 1000 tegn med mellemrum) Hvilken udfordring vil I løse med initiativet? Formålet med dette initiativ er hurtigere at hjælpe borgere med alkoholproblemer og at tilbyde dem kort intervention og/eller alkoholbehandling hos henholdsvis Folkesundhed og CFA. I gennemsnit går der ca. 13 år, inden borgere med alkoholproblemer søger behandling. I denne periode har borgeren og dennes familie en betydelig forhøjet risiko for at udvikle en lang række fysiske og psykiske sygdomme samt arbejdsmæssige og familiære problemer. Dette problem adresserer initiativet. Det skønnes, at borgere i AK drikker mere end anbefalet, at borgere i AK har et skadeligt alkoholforbrug og borgere er afhængige af alkohol (Sundhedsstyrelsen 2012). Findes der best practice på området? Hvis ja beskriv Sundhedsstyrelsen har i 2010 i samarb. med DSAM udarbejdet en klinisk vejledning til praktiserende læger vedr. screening for alkoholproblemer m.m. En efterfølgende undersøgelse har vist, at en meget stor andel af de praktiserende læger enten ikke kender eller ikke anvender retningslinjerne. Om initiativet (max 1500 tegn med mellemrum) Beskriv initiativet herunder de konkrete aktiviteter CFA og Folkesundhed etablerer tæt samarbejde med ca. 20 praktiserende læger fra forskellige områder i AK (primært lægehuse med flere læger). Da hver praktiserende læge i gennemsnit har 1600 patienter opnås der potentielt kontakt til borgere i AK (ca. 10 % af befolkningen). Initiativet rummer følgende indsatser: 1. Lægerne undervises i at anvende DSAMs guidelines, i patientinformation om konsekvenser af alkoholprob., i anvendelse af motiverende samtale m.m. 2. CFA/Folkesundhed er fysisk tilstede i lægehusene i en periode, hvorved der etableres tæt samarb. på alkoholområdet. Formålet er at lette overgangen fra besøg hos egen læge til forebyggelses- og behandlingsindsatsen hos hhv. Folkesundhed og CFA. 3. Information til patienter via materiale i lægehusene om, at der er særligt fokus på alkohol i den pågældende periode. Hvordan bidrager initiativet til at løse den udfordring, I har beskrevet ovenfor? Lægerne bliver mere opmærksomme på og bedre i stand til at agere if. til alkoholproblemer. Herved får borgere med alkoholproblemer og pårørende mulighed for at få den rette hjælp tidligere, end hvis lægerne primært har fokus på afledte fysiske/psykiske konsekvenser af alkoholproblemer eller igangsætter behandlingsmetoder som f.eks. antabus. 2

3 Hvad er det nye og innovative ved initiativet? - Medarb. fra Folkesundhed/CFA er tilstede i lægehusene - Lægerne får intens opkvalificering - Der etableres et tæt samarbejde mellem MSO og MSB samt mellem kommune og region vedr. opsporing og tidlig indsats overfor en gruppe borgere, der ofte overses eller fejlbehandles i såvel sundhedssystemet som det kommunale system. Initiativet er nyt og innovativt i: (sæt kryds) X x x Din afdeling Aarhus Kommune Danmark Ved ikke Beskrivelse af levedygtighed (max 500 tegn med mellemrum) Hvordan vil I sikre, at initiativet er levedygtigt, når bevilligen ophører? Projektet sigter imod, at lægerne via indsatserne etablerer en ny praksis på alkoholområdet, og at denne kulturændring vil fortsætte efter projektets ophør evt. understøttet i de eksisterende 12-mandgrupper, hvor CFA og Folkesundhed allerede står til rådighed. Herigennem kan praksis også spredes til andre lægehuse. Hvilke nye krav stiller det til jeres organisation og jeres omgivelser? CFA/Folkesundhed skal være i stand til at aftage den øgede tilgang af borgere, som forventes at komme fra lægehusene. 3. ØKONOMISKE EFFEKTER Beregning af den økonomiske effekt (max 500 tegn med mellemrum) Anfør samlet budget og en beregning af den økonomiske effekt, som I forventer, at initiativet vil give Aarhus Kommune (return on investment): Økonomi Budget fordelt på år Sparede udgifter eller afledte indtægter Hvis ikke det er muligt at lave en beregning, så beskriv i stedet den forventede økonomiske effekt: Det forventes initiativet vil medføre besparelser på en række områder da følgevirkninger af alkoholproblemer er mange. Bl.a.: - Besparelser på overførselsområdet (kontanthjælp m.m.) - Færre udgifter til pleje og bosteder - Færre udgifter til børnesager (anbringelser af børn, skoleproblemer m.v.) - Mindre sygefravær, kortere/færre sygehusophold En fuldstændig beregning af besparelserne er meget svær at opstille. Imidlertid er det veldokumenteret, at der er store udgifter ved overforbrug af alkohol. 3

4 Realisering af den økonomiske effekt (max 1200 tegn med mellemrum) Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Det forventes, at flere borgere med alkoholproblemer, som er tilknyttet de deltagende lægehuse, kommer i forløb hos CFA/Folkesundhed end det ellers ville være tilfældet. Ligeledes forventes, at disse borgere kommer i behandling tidligere end det ellers ville være tilfældet pga. indsatsen i lægehusene. Herved forventes, at kommunale udgifter spares. Det dokumenteres ved at forsøge at registrere antallet af brugere hos CFA/Folkesundhed, der refererer til de deltagende lægehuse. Hvis muligt sammenlignes med antallet af brugere med reference til lægehuse, som ikke er involverede i projektet eller der sammenlignes med antal henvisninger fra de deltagende lægehuse før forsøget startede. Hvis muligt registreres også behandlingsforløb og disses udfald hos brugere fra lægehusene. Hvordan vil I sikre, at den økonomiske effekt opnås? Gennem løbende opfølgning og dialog med de involverede læger. Da der er tale om et nyt samarbejde, er feedback fra lægerne en vigtig del af samarbejdet. Hvad kan gå galt (risici) i forhold til at opnå den forventede effekt? Ønsker de borgere, hvis alkoholproblem opdages i lægehusene, ikke kontakt til CFA og/eller Folkesundhed kan det spænde ben for den forventede effekt. Ligeledes vides det ikke på forhånd i hvilken grad netop disse borgernes forløb hos CFA/Folkesundhed er succesfulde. 4. EVALUERING Hvordan vil I løbende evaluere initiativets effekt? Beskriv konkrete metoder (max. 500 tegn med mellemrum): Lægernes praksis vedr. borgere/fam. med alkoholproblemer vil kvalitativt blive kortlagt før projektstart og undervejs herunder viden om og brug af indsatser hos Folkesundhed/CFA. Der måles på den enkelte læges antal henvisninger til alkoholbehandling før og efter projektet. Evt. benyttes en spørgeskemaundersøgelse til at undersøge borgernes vurdering af hjælpen de har fået hos deres læge. Dette for at undersøge effekten if. til, om borgeren henvender sig til Folkesundhed/CFA med sit problem. 5. LÆRING OG VIDENDELING (max 500 tegn med mellemrum) Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Erfaringer fra initiativet kan anvendes i hele sundhedssystemet og i mange adf. i AK f.eks. jobcentre og familieafdelinger if. til at vurdere om et styrket fokus på og samarbejde omkring denne målgruppe er rentabelt. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Vidensspredning til andre afd. i AK kan foregå via skriftligt materiale eller mundtlige oplæg i andre afdelinger, udlån af medarbejdere o.a. At afholde en konference, hvor projektet og resultater præsenteres, er en mulig måde at vidensdele udover kommu- 4

5 negrænserne på. 6. BUDGET Initiativets titel: Initiativets samlede budget og ansøgt beløb: Projektet varetages af 1 fuldtidsprojektleder/-medarbejder samt medarbejderressourcer fra CFA/Folkesundhed svarende til 1 årsværk i I 2015 anvendes medarbejderressourcer svarende til 1 årsværk. Poster* Total Udgifter Lønudgifter AAK (3 årsværk) 1,5 mio. kr. Lønudgifter eksterne - I alt Medfinansiering (intern/ekstern) I alt Samlet ansøgt beløb * Indsæt flere rækker hvor nødvendigt 1,5 mio. kr. Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Angiv beløb ud for årstal ,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. OBS: DER MÅ IKKE MEDSENDES BILAG 5

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere