Referat Lægekontaktudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Lægekontaktudvalget"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 7. september 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: Dok.nr: Referat Lægekontaktudvalget Tirsdag den 4. september 2012 Faste deltagere: Henrik Jessen (formand), Anette Denker, Carin Spangsberg, Hanne Gry, Jørgen Steen Andersen, Lars Wildt, Mogens Christoffersen, Tina Roikjer Køtter, Tine Reves Carlsen og Jakob Søgaard Timmermann Afbud: Dora Fog og Lars Wildt Gæster: Sune Blom, Brydehuset og Katrine Riisgaard Pedersen, Social, Sundhed og Beskæftigelse 1. Intro til Brydehusets tilbud om alkoholbehandling v/ Sune Blom Behandling på alkoholområdet er relativt nyt for Brydehuset, som er kommunens misbrugscenter. Tidligere blev især Lænken benyttet, men da udgiften til alkoholbehandling var stigende, og det samtidig ikke var klart, hvilken effekt behandlingerne gav, besluttede kommunen for ca. to år siden, at Brydehuset skulle etablere eget alkoholbehandlingstilbud i forlængelse af Brydehusets øvrige misbrugsindsats. Alkoholbehandlingen er nu blevet et populært tilbud, også for borgere fra andre kommuner, og resultaterne er rigtig gode. Alkoholbehandlingen er flyttet til en selvstændig villa på Gl. Rådhusvej. Her er ca. 100 borgere i behandling. Der er tre ansatte samt en række konsulenter tilknyttet efter behov. Brugerne er typisk fra slutningen af 30 erne og ældre. Et typisk forløb indledes med en grundig udredning af borgeren, hvor også Brydehusets læge involveres. Derefter indledes alt efter behov og ønsker medicinsk behandling samt behandlingstilbud i form af bl.a. gruppesamtaleforløb, motion, akupunktur, støtte-kontaktperson m.v. Der er også tilknyttet psykiater én gang ugentligt, der kan ordinere psykofarmaka om nødvendigt.

2 Behandlingsforløb tilrettelægges individuelt, men vil ofte være omkring 12 uger med gruppesamtaler to gange ugentligt samt diverse individuelle ydelser ved siden af. Gruppebehandlingstilbuddet med maksimalt otte personer er meget velfungerende. Der er også grupper, der mødes på tidspunkter, hvor folk i arbejde kan deltage. At benytte Brydehusets behandlingstilbud kræver indskrivning, men der findes også et anonymt rådgivningstilbud, som man i første omgang kan henvende sig til. Her er indgangen via Sundhedshuset. Brydehusets personale er meget fleksible i forhold til den enkeltes behov, og er det nødvendigt med hjemmebesøg eller andre særlige forhold, så kan det også lade sig gøre. Brydehuset kan overvåge den enkeltes indtag af antabus, hvilket ser ud til at gavne resultaterne. Medicinen - der også kan være Campral, hvis det skønnes relevant - betales af Brydehuset. Der er også mulighed for at bevilge døgnbehandlingstilbud, selvom det vil være relativt sjældent pga begrænsede midler. Men det er bestemt en mulighed, hvis det er nødvendigt. De praktiserende læger nævner, at deres patienter typisk forbinder Brydehuset med narkomaner, hvilket kan virke hæmmede for deres motivation til at kontakte Brydehusets alkoholtilbud hverdagsalkoholikerne ser ikke sig selv i samme bås som narkomanerne. Brydehuset er bevidste om, at disse fordomme eksisterer og forsøger at nedbryde dem. Samtidig understreges det, at man i princippet kan få hele sin alkoholbehandling på Gl. Rådhusvej og dermed undgå at komme på Brydehusvej. En anden indgang kan også være at ringe til Sundhedshusets alkohollinje, da dette virker mere neutralt end at kontakte Brydehuset det er dog personale fra Brydehuset, der besvarer begge dele. Lægerne anbefaler, at alkoholbehandlingstilbuddet får sit eget navn, og at Brydehuset ikke nævnes i fremtidige brochurer. For nuværende har lægerne mange patienter, som får deres antabus hos lægen, og som ikke kunne finde på at benytte Brydehusets tilbud pga det ry, som Brydehuset har om at være et narkoman-sted. Lægerne opfordres til at informere deres patienter om alkoholbehandlingstilbuddet. Brydehuset kan kontaktes på eller Læs mere om alkoholtilbuddet på Brydehusets læge, Frank Thor Jørgensen, kan kontaktes direkte på eller via Brydehusets hovednummer Sundhedshusets anonyme rusmiddelrådgivning til brugere og pårørende kan kontaktes på eller Endelig kan oplægsholder Sune Blom kontaktes på eller Side 2

3 2. Information fra Sundhedshuset v/ Tina Roikjer Køtter Generelt er det vigtigt, at lægerne henviser de borgere, der opfylder inklusionskriterierne til Sundhedshusets tilbud. Motion og Kost i dit Sundhedshus: Efter oprettelsen af eftermiddagshold samt udsendelse af skriftlig orientering til lægerne og en annonce i Ballerup Bladet er der nu mange borgere, der er interesserede i Motion og Kost i dit Sundhedshus. Det er dog fortsat en udfordring at få de rigtige oplysninger om borgerne via Ref01- henvisningen fra lægen. De værdier og oplysninger, der skal udfyldes, fremgår af pjecen sendt til lægerne og står også på sundhed.dk. Ofte er det et telefonnummer på borgeren, der mangler. Lægerne opfordres til at tjekke henvisningerne igennem, så alle oplysninger kommer med i første omgang, så både læge og kommune undgår opfølgende henvendelser. Nogle læger bruger fortsat korrespondancemeddelelser til henvisningen. Udvalget opfordrer til, at sådanne forkerte henvisninger afvises og returneres med en forklarende tekst. Dette vil være den mest effektive form for opdragelse. En række deltagere i tilbuddet har et hovedfokus på vægttab. Der arbejdes på at oprette en ny type hold med dette fokus. Det vil dog ikke være i regi af Motion og Kost i dit Sundhedshus. Lægerne fortæller, at de bruger meget tid på at afvise folk, og at det er svært at finde folk, der matcher kravene. Hvis kriteriet om fysisk inaktivitet fjernes ville det være nemmere. Eftermiddagsholdene vil fremadrettet forsøges flyttet til senere på eftermiddagen, så flere med erhvervsarbejde kan deltage. Der arbejdes også løbende med at skabe relationer indbyrdes på holdene, så deltagerne kan fastholde hinanden i de gode vaner og evt. fortsætte sammen i andre tilbud, fx i Sundhedshusets motionscafé eller i de lokale foreninger. Diabeteskursus Lægerne har fået tilsendt et brev om diabeteskurset, og der kan også læses om det på sundhed.dk. Det vil være 5x3 timer fast kl Der vil være undervisning ved en sygeplejerske samt madundervisning. For tilmelding kan borgerne selv henvende sig til Sundhedshuset, tlf eller Lungeskole Lungeskolen er et velfungerende forløb med 8 ugers undervisning, 2 x 1½ time om ugen med halvt undervisning og halvt træning hver gang. Fremadrettet skal medicin- og angsthåndtering samt undervisning i almindelig daglig livsførelse (ADL) udvides. 3. Opfølgning på lægemødet om elektronisk kommunikation Der er fortsat mange korrespondancemeddelelser (mere end halvdelen) mellem læger og kommune, hvor der ikke anvendes de aftalte overskriftsord. Det betyder, at der fra kommunal side skal foretages en manuel sortering af de indkomne korrespondancemeddelelser, hvilket selvsagt er tidskrævende. Med det rette emneord kommer meddelelsen automatisk frem til den rette modtager. Side 3

4 Udvalget opfordrer alle læger til at holde sig til de aftalte emneord. Lægerne nævner, at den mest effektive opdragelsesform vil være at returnere korrespondancemeddelelser med forkerte overskrifter. Derudover er der generelt tilfredshed med anvendelsen af de elektroniske kommunikationsmuligheder. Fra kommunens side arbejdes der med at implementere de ideer, som fremkom på læge-stormødet i juni. Det drejer sig bl.a. om samlingen af de forskellige guider og retningslinjer for den elektroniske kommunikation, samt at overskrifterne i korrespondancemeddelelserne rettes til, så lægerne blot kan trykke svar, i stedet for manuelt at skulle tilrette emneordet. Det meldes ud, når ændringerne er gennemført. Træning & Aktivitet meddeler, at de nu vil påbegynde at udsende epikriser, hvis lægerne ønsker det. Det er der stor opbakning til fra Lægekontaktudvalget. Lægerne mener, at det i korrespondancemeddelelsens overskrift bør fremgå, at epikrisen er fra Træning & Aktivitet, Ballerup Kommune. 4. Kommunal sundhedsøkonomi v/ Jakob Søgaard Timmermann Kommunerne medfinansierer en del af behandlingsudgifterne i sundhedssystemet, bl.a. vedr. vederlagsfri fysioterapi og aktivitetsbestemt medfinansiering. Vederlagsfri fysioterapi Umiddelbart er der sket en opbremsning af de seneste års kraftige stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Årets antal af patienter og ydelser pr. patient er nogenlunde på niveau med samme periode sidste år. En del af forklaringen er dog, at udgifterne til Øfeldt-behandlinger (ydelse 58) lovgivnings- og betalingsmæssigt er flyttet til et andet område, hvorfor der reelt fortsat er en stigning i antallet og udgifterne til behandlinger inden for den egentlige vederlagsfri (ydelse 62 og 65). Lægerne opfordres til løbende at holde sig for øje, at patienter, der får henvisninger til vederlagsfri fysioterapi, er inden for målgruppen beskrevet i lovgivningen, samt at eventuelle undtagelsesredegørelser er velbegrundede. Aktivitetsbestemt medfinansiering Ballerup Kommune medfinansierer sundhedsvæsenet ved at få en del af regningen for hver Ballerup-borger, der kommer på hospitalet til enten indlæggelse eller ambulant besøg, samt ved hvert besøg hos læge, speciallæge eller andet sundhedsfagligt personale. Jo flere indlæggelser og ambulante besøg, desto større kommunale udgifter. Sådan har det været siden kommunalreformen, men en ændring af finansieringsmodellen pr. 1. januar 2012 har øget den kommunale udgift pr. indlæggelse og ambulante besøg, hvorfor opmærksomheden på området også er steget yderligere. I alt forventes Ballerup Kommune at betale ca. 185 mio. kr. i aktivitetsbestemt medfinansiering i Dertil kommer udgifter på ca. 10 mio. kr. til de områder, hvor kommunen har den fulde finansiering (færdigbehandlede, hospicepatienter og specialiseret ambulant genoptræning). Side 4

5 Somatikken fylder med et forventet årligt forbrug på ca. 154 mio. kr. klart mest. Størstedelen heraf, ca. 88 mio. kr., går til den stationære somatik. Psykiatrien udgør i alt ca. 10,6 mio. kr. og sygesikringsområdet ca. 19,9 mio. kr. Fra 2011 til 2012 er især antallet af indlæggelser steget betydeligt ca. 10 %. Der er ikke overraskende markant større udgifter til ældre borgere end resten af befolkningen, ligesom udgifterne er større til udsatte grupper, fx kontanthjælpsmodtagere. Ballerup Kommune har generelt større udgifter til medfinansiering pr. indbygger end regionsgennemsnittet dette også efter man har korrigeret for den sociale profil, som kommunens befolkning har. Lægerne var meget interesseret i at kigge nærmere på området og bidrage med forslag til emner, der kunne belyses yderligere med henblik på at mindske udgifterne eller blot komme med forklaringer til stigningen over de seneste år. Enkelte hypoteser blev fremsat, og det blev aftalt, at emnet kommer på dagsordenen igen, når kommunen har gravet sig længere ned i årsagerne til væksten. 5. Attester og medicinstatus Der blev på sidste møde frembragt en problematik om anmodning af medicinstatus fra bl.a. plejecentrene. Sagen er undersøgt nærmere, og det er korrekt, at en årlig medicinstatus ikke er et krav fra embedslægen, hvilket derfor tages til efterretning af kommunen. Omkring udfyldelse af attester vil Træning & Aktivitet gerne understrege, at lægerne ikke kan ordinere kørsler til patienternes behandlingsforløb i kommunen. Det er alene kommunen, som bevilger dette ud fra de gældende regler. Træning & Aktivitet har haft nogle uheldige sager, hvor borgere har fået det indtryk fra deres læge, at de har ret til kørsel, men hvor dette ikke har været i overensstemmelse med de kommunale muligheder for støtte til kørsel, hvilket har givet nogle utilfredse borgere. 6. Meddelelser a) Ny aktør for langtidssyge i Jobcentret: Hartmanns erstatter KropDanmark, der er gået konkurs. b) Nye kommunallæger er ved at blive ansat i stedet for de nuværende, der snart går på pension. c) En borgerpanelundersøgelse om sundhed er netop gennemført i Ballerup Kommune. På spørgsmålet Hvad påvirker mig til sunde vaner? fremhæver borgerne deres praktiserende læge, som den væsentligste påvirkningsfaktor udover dem selv. Og påvirkningen fra lægen er større blandt de borgere, der i forvejen er mindre sunde. d) En frivilligt drevet tandklinik for misbrugere og socialt udsatte åbner på Parkskolen i begyndelsen af Målgruppen vil primært være misbrugere, og der vil være visitation til klinikken via Brydehuset. e) Der er gratis seminar om migranters sundhedsproblemer samt fyraftensmøde om psykiatrisk behandling af traumatiserede flygtninge. Invitationer blev omdelt. Evt. Side 5

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri. Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Dansk Sundhedsinstitut Januar 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere