Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland."

Transkript

1 Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden Rønde Tlf Mail: Åbningstider på alle hverdage: Mandag-tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Borgere kan henvende sig telefonisk eller personligt i hele centrets åbningstid. Andre nyttige adresser og telefonnumre Myndighedsafdelingen Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Tlf Mail: Anonym rådgivning Åben torsdag Hver torsdag fra kl sidder en medarbejder klar til en snak. Er du urolig for dit barn, din kæreste eller for dit eget forbrug af alkohol eller stoffer, kan du henvende dig anonymt på telefon eller bare komme forbi. Frit valg Det er muligt frit at vælge, hvor du vil modtage din ambulante stoffrie behandling/alkoholbehandling. Henvend dig på og hør nærmere om retningslinjerne. Behandlingsgaranti visiterer behandling til borgere med misbrugsproblematikker fra Syddjurs Kommune. Der er behandlingsgaranti, når du som borger henvender dig til Misbrugscenter Djursland. I henhold til reglerne om behandlingsgaranti betyder det, at der inden for 14 dage efter første henvendelse er udarbejdet en behandlingsplan, en visitation har fundet sted, samt at det første møde med behandler er aftalt. Dette gælder både for stofmisbrug og behandling af alkoholmisbrug. Dette forløb beskrives nedenfor. Henvendelse ved Nyhenvendelser, henvisninger eller øvrige kontakter går altid via lederen af 1

2 Misbrugscentret. Såfremt borgeren vurderes til at være inden for centrets målgruppe, indkaldes borgeren til en visitationssamtale. Visitation Borgeren bliver tilbudt en visitationssamtale, hvor borgerens aktuelle situation kortlægges. Det vil sige kortlægning af stof-/alkoholforbrug, fysisk og psykisk tilstand, sociale forhold, relation til arbejdsmarkedet samt boligforhold m.m. Når borgeren indskrives i Misbrugscentret udfyldes et visitationsskema. Derforuden udfyldes en samtykkeerklæring vedrørende samarbejde med eksterne partnere, hvis det skønnes relevant. En behandlingsplan påbegyndes, og der arrangeres en lægesamtale. Derefter får borgeren tilbudt et møde med en behandler inden for behandlingsgarantiperioden på 14 dage. Borgeren visiteres til ambulant behandling af korterevarende karakter uden substitutionsbehandling eller længerevarende behandling med substitutionsbehandling. Sagsbehandlingen vedrørende unge borgere under 18 år samt udarbejdelse af handleplan foregår i Syddjurs Kommunes Familieafdeling. Tilbud om behandling skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke og kræver tillige samtykke fra den unge, når denne er fyldt 15 år. Behandlingsplan Der bliver udarbejdet en behandlingsplan for den enkelte borger. Behandlingsplanen beskriver kort- og langsigtede mål, metoder, opgavefordeling samt tidsplan. De kortsigtede mål er de mål, der er vigtigst for borgeren i de nærmeste 3 måneder. De langsigtede mål gælder for borgerens generelle ønsker om sit liv. Når en borger henvender sig til foretages en vurdering af, hvorvidt der er behov for inddragelse af øvrige kommunale sagsbehandlere i Myndighedsafdelingen. Omfanget af samarbejdet og indsatsen tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Borgeren skal tilbydes en handleplan ( 141 i serviceloven), der skitserer den samlede indsats i forhold til borgerens hjælpebehov. Lovgivning Indsatsen tager udgangspunkt i den gældende lovgivning for misbrugsområdet området og de målsætninger, der præciseres i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarden er udarbejdet ud fra Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Centerets ansatte er underlagt den udvidede underretningspligt jf. serviceloven 153, hvilket betyder, at behandlere har en skærpet opmærksomhed på hjemmeboende børn. Der etableres altid et samarbejde med familieafdelingen for at sikre barnets tarv. Klagevejledning Hvis du vil klage over den socialfaglige behandling, skal klagen afleveres til: Hovedgaden Rønde Tlf Mail: 2

3 Stofmisbrugsbehandling Misbrugscenter skal modtage klagen inden for 4 uger. Når klagen er modtaget, revurderes sagen i Misbrugscenteret. Hvis Misbrugscenteret fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen inden for 4 uger videre til Det Social Nævn. Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichersvej 6 Postboks Ringkøbing Klage over sagsbehandlingen Eventuelle klager over sagsbehandlingstiden og personalets optræden kan ikke behandles af Det Sociale Nævn. Der er ingen klagefrist. Klagen rettes til: Hovedgaden Rønde Tlf Mail: Klage over sundhedsfaglig behandling Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, som primært omfatter undersøgelse for og behandling af misbruget eller afhængigheden, kan klagen sendes til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K Tlf i serviceloven & 142 i sundhedsloven Service Social behandling for stofmisbrug Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 3

4 Lægelig behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling Sundhedslovens 142: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Målgruppe Målgruppen er borgere med brug eller misbrug af euforiserende stoffer, som har en afhængighedsdiagnose. Afhængighedsdiagnosen: Hvis man har trang til rusmiddel, og man oplever en svækket evne til at styre indtagelsen af midlet, får abstinenser eller tager midlet for at undgå abstinenser. Og hvis man vil have mere af midlet. Når ens tanker kredser om rusmidlet og får en dominerende rolle i hverdagen, og at man vedbliver med at tage rusmidlet, selvom man ved, at rusmidlet er skadeligt. Målgruppen kan deles op i tre undergrupper med tilhørende behandlingsindsats. Voksne borgere, der modtager en korterevarende behandlingsindsats: Borgere, som typisk er afhængige af centralstimulerende stoffer (eksempelvis amfetamin, kokain og ecstasy), der ønsker og opfylder kriterierne for at modtage psykosocial misbrugsbehandling. Borgere, som er indstillet på en målsætning omkring afholdenhed eller væsentlig reduktion af rusmiddelforbruget. Voksne borgere, der modtager en længerevarende behandlingsindsats: Borgere, som er afhængige af opiater (eksempelvis heroin, morfin og opium), som ønsker og opfylder kriterierne for længerevarende medicinsk substitutionsbehandling. Borgere, som er indstillet på en reduktion af sidemisbruget. Der kan eksempelvis være tale om et mangeårigt massivt brug af hash. Unge borgere under 18 år, der har et problematisk forbrug af stof eller stof og alkohol: Unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde og skole. Der er tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af stofmisbruget. Formål Det overordnede formål med behandlingsindsatsen i er at opnå stoffrihed eller at reducere en borgers stofindtag og eventuelle sidemisbrug. Behandlingen skal være med til at skabe forbedring af borgerens aktuelle livssituation med henblik på at reducere livstruende tilstande og risikosituationer for den enkelte. Forebygge at problemerne for den enkelte forværres, og at forbedre den 4

5 enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder. Give den enkelte borger hjælp til at tilegne sig tilbagefaldsforebyggende strategier. Formålet er altid at opnå stoffrihed for behandlingen af unge. Målet i ungebehandlingen er at optimere den unges samlede situation og at anskue misbruget som en lille brik i den store sammenhæng og som et symptom på dårlig trivsel i andre af livets sammenhænge. Behandlingstilbud tilbyder: Ambulant behandling Ungebehandlingen Rådgivning Substitutionsbehandling Misbrugspsykiatrisk vurdering Sundhedstilbud Ambulant behandling Definitionen på ambulant behandling er, at der tilbydes en ydelse enten individuelt eller i grupper mindst hver 14. dag og højst 2 gange om ugen. De ambulante samtaler er grundstenene i behandlingen. Disse samtaler kan have forskellig karakter alt efter hvilken persongruppe, der er tale om. Korterevarende behandlingsindsats, hvor målet er total afholdenhed: Indsatsen er helhedsorienteret med fokus på misbrug, bolig, økonomi, netværk, helbred og aktiviteter. Formålet er at forbedre misbrugerens mulighed for at have kontrol over egen situation samt træning i forebyggelse af tilbagefald til misbruget. Inspirere misbrugeren til at overvinde begrænsninger og arbejde med egne muligheder. Kontakten er af opsøgende karakter i form hyppige samtaler, som foregår enten i personens eget hjem eller på Misbrugscentret, eller i form af tæt telefonisk kontakt. Længerevarende behandlingsindsats, hvor målet ikke nødvendigvis er total afholdenhed: Samtalerne kan være af støttende og omsorgsgivende karakter. Samtalerne har særlig fokus på at minimere forbrug og sideforbrug og stabilisere personen ved hjælp af rigtig doseret substitutionsmedicin. Dette kan eksempelvis være i form af strukturerede forløb, hvor registrering af forbrug er afsæt for overvejelser om nedsættelse af forbrug og dermed formindske risikoadfærd. Behandling af unge stofmisbrugere Den unge tilbydes hjælp til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med teeenager-livet i overgangen til voksenlivet. Det kan være hjælp til at afklare uddannelse eller jobønsker. Hjælp til at kunne håndtere konfliktfyldte familierelationer. Hjælp til at indgå i venskabsrelationer, hjælp til at forstå egne følelser, tanker og handlinger. Og den unge skal opnå kendskab til skadesvirkninger ved vedblivende brug af rusmidler. Der holdes en tæt telefonisk kontakt med de unge, og der afholdes hjemmebesøg. Ud over den ambulante behandling af unge etablerer ligeledes tilbud til pårørende, der støtter op om igangværende behandling. Der 5

6 oprettes en række kurser for pårørende. Der etableres hjælp og edukation til pårørende samt styrkelse af den unges/familiens netværk gennem individuelle samtaler, pårørendegrupper, selvhjælpsgrupper samt relationssamtaler. Rådgivning tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere, der har behov for viden og drøftelse i relation til brug af euforiserende stoffer. Rådgivning gives telefonisk eller ved personlige samtaler. Substitutionsbehandling (medicinsk behandling) Substitutionsbehandling er omfattet af sundhedslovens 142. Behandling skal dog følges af en social behandling. Behandlingen varetages af s lægekonsulent, der ordinerer substitution i form af medicin. Udlevering sker fra Misbrugscentret eller i særlige tilfælde ved udlevering på apotek. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere brugen af euforiserende stoffer, således borgeren kan nedbringe eller ophøre med sit misbrug af illegale stoffer. Målet er derigennem at kunne fastholde borgeren i en tilstand, hvor vedkommende vil være i stand til at modtage og profitere af social behandling. Misbrugspsykiatrisk vurdering Misbrug optræder ofte i sammenhæng med en psykiatrisk lidelse eller psykisk sårbarhed, hvilket der bør tages højde for i misbrugsbehandlingen. Misbrugscenter Djursland har derfor en fast tilknyttet psykiatrisk lægekonsulent, der efter anmodning og indstilling fra behandler kan foretage en misbrugspsykiatrisk vurdering. Vurderingen bruges til dels i tilrettelæggelsen af behandlingen, dels til at synliggøre, hvilke eksterne tilbud der evt. kan inddrages samt til eventuel opstart i medicinsk behandling. Sundhedstilbud s sundhedsklinik tilbyder rådgivning, screening og vaccination for borgere i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV. Samt andre sundhedstilbud som svangerskabsforebyggende indsats og kost og motionsvejledning. Læs mere om s organisation og behandlingspersonale på Afgrænsning af tilbud Døgnbehandling leverer ikke døgnbehandling. Borgere, der gennem et længere stabilt ambulant behandlingsforløb, og som har levet op til de behandlingsmæssige målsætninger kan komme i betragtning til døgnbehandling. Syddjurs Kommunes Myndighedsafdeling foretager visitation hertil. Myndighedsafdelingen kan indhente en faglig udredning fra Misbrugscentret. Udredningen vil indgå som en del af vurderingsgrundlaget i Myndighedsafdelingens visitationsudvalg, som træffer den endelige afgørelse. Bostøtte jf. servicelovens 85 Der kan ikke gennem bevilliges bostøtte. Der skal rettes henvendelse til Myndighedsafdelingen. 6

7 Ledsagelse til og fra lægebesøg eller kørsel til hepatitisbehandling indgår som udgangspunkt ikke i tilbuddet, men kan undtagelsesvis forekomme, såfremt der er et behandlingsmæssigt formål hermed. Leverandører Gennem serviceloven er der frit valg mellem behandlingstilbud, såfremt tilbuddet er godkendt og oprettet på tilbudsportalen.dk. Dette gælder den sociale stoffrie behandling. Den medicinske behandling/substitutionsbehandling er ikke omfattet af serviceloven og er derfor ikke omfattet af reglerne om frit valg. Det konkrete tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Du kan høre mere herom ved at kontakte. Pris Der er vederlagsfrit for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling. Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra. Borgeren betaler kost og logi under døgnophold. Kvalitetskrav Behandlingen i udføres af medarbejdere med relevant sundhedsfaglig, psykologisk eller socialfaglig baggrund. 2 autoriserede psykologer 1 psykolog, med autorisation pr. okt nyuddannet psykolog 2 socialrådgivere 1 pædagog 1 speciallæge 1 sekretær 1 leder Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder Opfølgning Døgnbehandlingssteder skal være godkendt på tilbudsportalen.dk Syddjurs Kommune ønsker et samarbejde med døgnbehandlingssteder, der er præget af en professionel og målrettet tilgang. Og hvor der arbejdes ud fra de mål, der forud for døgnophold er udarbejdet mellem borger og behandler i ambulant regi. Syddjurs Kommune prioriterer en tæt opfølgning under døgnophold. Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der indberettes til: Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB) Danmarks Statistik: Den sociale ressourceopgørelse VBGS Europe ASI Behandlingsgaranti. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og brugerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Sikring af brugerinddragelse Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal repræsentanter for stofmisbrugerne og evt. deres pårørende inddrages jf. bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni Kvalitetsstandarden sendes til høring i Brugerkredsen, bemærkninger noteres herefter i standarden. 7

8 Handicaprådet i Syddjurs Kommune er høringspart ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Syddjurs Kommunes sektorplan for social og voksen/handicapområdet indeholder udvikling af nye servicetilbud, herunder væresteder, opgangsfællesskaber og fritidstilbud. Der vil foreligge en analyse og vurdering af fremtidige tilbud inden for de forskellige områder af sektorplanen i 2010/2011. ønsker at udvide samarbejde med praktiserende læger og sundhedsplejen. Alkoholbehandling 141 i sundhedsloven Service Ambulant alkoholbehandling Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Målgruppe Formål Borgere, der er afhængige af alkohol og har en afhængighedsdiagnose. Det overordnede formål med behandlingen er at opnå total afholdenhed eller at reducere alkohol indtaget til værende indenfor sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænse. Behandlingen skal være med til at skabe forbedring af den aktuelle livssituation med henblik på at reducere livstruende tilstande og risikosituationer for den enkelte. Forebygge at problemerne for den enkelte forværres og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder. At øge den enkeltes ressourcer og livskvalitet. Formålet for ungebehandlingen er altid at opnå afholdenhed. Målet i ungebehandlingen er at optimere den unges samlede situation og at anskue 8

9 misbruget som en lille brik i den store sammenhæng og som et symptom på dårlig trivsel i andre af livets sammenhænge. Behandlingstilbud Ambulant behandling Der tilbydes individuelle samtaler en gang om ugen. Disse kan suppleres med gruppesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. De ambulante samtaler er grundstenene i behandlingen. Disse samtaler kan have forskellig karakter alt efter, hvilken persongruppe der er tale om. Behandleren og den indskrevne borger tilrettelægger i fællesskab behandlingsforløbet i behandlingsplanen, så forløbet bliver i overensstemmelse med de individuelle forudsætninger. Der vil være en løbende kontakt til lægekonsulenten i forbindelse med antabusbehandling eller afrusningsforløb. Der kan derudover etableres kontakt til sundhedspersonale, egen læge, sygehus og eventuel kommunal sagsbehandler for dermed at kunne være med til at sikre personens sundhedstilstand og den sociale indsats over for borgeren. Indholdet i de ambulante samtaler kan bl.a. være: Afklaring af personens problemfelter og ressourcer. Dvs. kortlægge omfanget af alkoholmisbruget og drikkemønster. Motivere til livsstilsændringer med henblik på at reducere forbrug og risikoadfærd. Have fokus på de helbredsmæssige og familiemæssige konsekvenser ved et vedvarende forbrug af alkohol. Behandling af unge alkoholmisbrugere Den unge tilbydes hjælp til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med teeenager-livet i overgangen til voksenlivet. Det kan være hjælp til at afklare uddannelse eller jobønsker. Hjælp til at kunne håndtere konfliktfyldte familierelationer. Hjælp til at indgå i venskabsrelationer, hjælp til at forstå egne følelser, tanker og handlinger. Og den unge skal opnå kendskab til skadesvirkninger ved vedblivende misbrug af alkohol. Der holdes en tæt telefonisk kontakt med de unge, og der afholdes hjemmebesøg. Ud over den ambulante behandling af unge etablerer ligeledes tilbud til pårørende, der støtter op om igangværende behandling. Der oprettes en række kurser for pårørende. Der etableres hjælp og edukation til pårørende samt styrkelse af den unges/familiens netværk gennem individuelle samtaler, pårørende grupper, selvhjælpsgrupper samt relationssamtaler. Afgrænsning af tilbud Døgnbehandling leverer ikke døgnbehandling. Borgere, der gennem et længere stabilt ambulant behandlingsforløb, og som har levet op til de behandlingsmæssige målsætninger kan komme i betragtning til døgnbehandling. Syddjurs Kommunes Myndighedsafdeling foretager visitation hertil. Myndighedsafdelingen kan indhente en faglig udredning fra Misbrugscentret. Udredningen vil indgå som en del af vurderingsgrundlaget i Myndighedsafdelingens visitationsudvalg, som træffer den endelige afgørelse. Bostøtte jf. servicelovens 85 9

10 Der kan ikke gennem bevilliges bostøtte. Der skal rettes henvendelse til Myndighedsafdelingen. Ledsagelse til og fra lægebesøg indgår som udgangspunkt ikke i tilbuddet, men kan undtagelsesvis forekomme, såfremt der er et behandlingsmæssigt formål hermed. Leverandører Der frit valg mellem ambulante behandlingstilbud, når der er visiteret til behandling. Tilbuddet skal være godkendt og oprettet på tilbudsportalen.dk. Pris Der er vederlagsfrit for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling. Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra. Borgeren betaler kost og logi under døgnophold. Kvalitetskrav Opfølgning Behandlingen i udføres af medarbejdere med relevant sundhedsfaglig, psykologisk eller socialfaglig baggrund. 2 autoriserede psykologer 1 nyuddannet psykolog 1 psykolog, med autorisation pr. okt pædagog med efteruddannelse 1 socialrådgiver 1 speciallæge 1 sekretær 1 leder Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der indberettes til: Sundhedsstyrelsens register over personer i alkoholbehandling (NAB). Danmarks Statistik: Den sociale ressourceopgørelse Der er udarbejdet forløbsskemaer og tjeklister til faserne i behandlingsforløbet Alle registreringer af behandlingsindsatsen og brugerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. 10

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere