Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015"

Transkript

1 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Bedre familieorienteret alkoholbehandling SSÆ - Rekvireret tilsyn på Hvalsø Ældrecenter JA - Lokalsamfundet bygger bro JA - Overordnet visitationsramme for førtidspension ØU - KB Temamøder udvalgenes bidrag til temaer SSÆ - Eventuelt...17

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 14/20125 Resumé: A. Status vedr. venteliste til plejeboliger pr. 22. december 2014 Oversigt vedlagt. B. Visiterede timer kommunal og privat leverandører november 2014 Oversigt vedlagt. C. Økonomi på pleje og Frit valg området Oversigt vedlagt. D. Referat fra Ældrerådet af 9. december 2014 Vedlagt F. Rapport over kommunernes anvendelse af 18 midlerne i 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har nu offentliggjort en rapport over kommunernes anvendelse af 18 midler i Rapporten kan ses på ministeriets hjemmeside samt på Politiker Portalen. G. Afrapportering førtidspensioner Der afrapporteres hvert kvartal til om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Det kan oplyses, at der i 4 kvartal 2014 er blevet behandlet 16 ansøgninger om førtidspension/seniorførtidspension. 13 sager er blevet tildelt førtidspension og 3 seniorførtidspension. Der henvises til vedlagte bilag, hvor køn, alder m.m. er angivet. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Der ønskes en årlig statistik over antallet af medarbejdere, samt faggrupper på plejecentrene. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Venteliste til pleje og ældreboliger pr. 22. december 2014.xlsx 2. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje november 2014.xlsx 3. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje november 2014.xls 4. Drift Jan.- Dec Økonomi på pleje- og frit valgs området.xlsx 5. Referat Ældrerådet 9. december 2014.docx

5 Side 3 6. JA-Bilag. tilkendte førtidspensioner

6 Side 4 3. SSÆ - Bedre familieorienteret alkoholbehandling Sagsnr.: 14/14691 Resumé: Sundhedsprofilen 2013 viser, at Lejre Kommune har udfordringer på alkoholområdet, og kommunen har på den baggrund fået kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje Familieorienteret alkoholbehandling til et 2-årigt projekt. Formålet med projektet er at forbedre Lejre Kommunes familieorienterede alkoholbehandling, således at borgernes misbrug tidligere opdages, og familier hurtigere får den rette hjælp. Denne sag forelægges enslydende til orientering for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Unge og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Sagsfremstilling: Sundhedsprofilen 2013 viser, at Lejre Kommune har udfordringer på alkoholområdet. Tallene viser, at Mere end hver femte af borgerne (21,9 %) overskrider Sundhedsstyrelsens lave genstandsgrænse Hver tiende af borgerne (9,6 %) overskrider Sundhedsstyrelsens høje genstandsgrænse 17 % af borgerne viser tegn på alkoholafhængighed Knap en fjerdedel af borgerne (24 %) udviser en problematisk alkoholadfærd. På alle parametre ligger befolkningen i Lejre Kommune højere end gennemsnittet for Region Sjællands kommuner. Samtidigt antager man på landsplan, at omkring børn vokser op i familier med alkoholproblemer, hvilket svarer til 2-3 børn i hver eneste skoleklasse. Sundhedsstyrelsen anslår, at kun lidt under 9 % af de alkoholafhængige danskere er i behandling. Når en eller begge forældre drikker for meget, kan det give trivselsproblemer for børnene og problemer i familien. Lejre Kommune har på den baggrund søgt om i alt kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje Familieorienteret alkoholbehandling til at styrke kommunens indsats på alkoholområdet. Puljemidlerne er afsat som et led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient. Lejre Kommunes ansøgning er imidlertid ikke blevet imødekommet på alle budgetposter.

7 Side 5 Projektdesign Projektet er oprindeligt designet til at bestå af tre parallelle indsatser, der samlet skulle sikre et varigt løft af den familieorienterede alkoholbehandling. Projektet har ikke modtaget midler til implementeringsstøtten, hvorfor styregruppen til det konstituerende styregruppemøde i januar vil tage stilling til, hvorledes projektet kan tilpasses. Der er modtaget midler til et bredt kompetenceløft: I alt vil ca. 160 medarbejdere blive uddannet inden for især den tidlige opsporing, dvs. hvordan man som frontpersonale i fx dagsinstitutioner og Jobcenter kan håndtere den svære samtale om misbrug. Der er desuden bevilget i alt tolv kursuspladser på kurser under Sundhedsstyrelsen: ti medarbejdere vil blive uddannet til at kunne varetage den kontinuerlige kompetenceudvikling på området i Lejre Kommune, og to medarbejdere vil blive uddannet i metoder til familieorienterede alkoholbehandling. Tværgående indsats Projektet løber fra primo 2015 til ultimo Udover kompetenceløftet af medarbejderne vil projektet fra begyndelsen fokusere på at sikre tydeligere handlingsvejledninger, bedre internt samarbejde og generelt større kendskab til kommunens tilbud. Projektets styregruppe og projektgruppe afspejler indsatsens tværgående karakter. Styregruppen består af centercheferne fra Job & Social, Dagtilbud, Skoletilbud, Velfærd & Omsorg, Børn, Unge & Familie samt direktør for Lænkeambulatorierne Mikael Jakshøj. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at et kompetenceløft blandt en bred skare af frontpersonalemedarbejdere vil medvirke til at kommunen tidligere kan opdage og hjælpe borgere med et alkoholmisbrug. Hurtigere hjælp med fokus på hele familien vil have en forebyggende effekt på andre sociale problemer, særligt mistrivsel hos børnene. Det bliver styregruppens opgave at tilpasse det oprindelige kommissoriums ramme og ambitioner til de tildelte puljemidler. Det er administrationens vurdering, at projektet stadig bør indeholde en sikring af alkoholområdets organisatoriske forankring og en kontinuerlig videndeling blandt frontpersonalet efter projektets udløb. Handicappolitik: Projektet er i overensstemmelse med kommunens handicappolitik.

8 Side 6 Økonomi og finansiering: Lejre Kommune har søgt Sundhedsstyrelsens pulje om i alt kr. til dækning af følgende poster: Konsulentbistand / implementeringsstøtte Forplejning og materialer til workshops Afholdelse af borgermøde To to-dags læringskonferencer i samarbejde med Lænken Forplejning, materialer, lokaleudgifter til læringskonferencer Desuden er der søgt om følgende betalte kursuspladser: 10 pladser på Sundhedsstyrelsens kursus for undervisere 2 pladser på Sundhedsstyrelsens kursus i metoder til familieorienteret alkoholbehandling I alt 4 kursuspladser hos Sundhedsstyrelsen til opkvalificering af Lænkens medarbejdere. Lejre Kommune har fået tildelt i alt kr. til dækning af læringskonferencerne og har som udgangspunkt fået alle de ønskede kursuspladser. Pladserne fordeles dog først endeligt i januar/februar. Der er i budget 2015 afsat kr. af kommunens sundhedspulje, som kan bruges til konkrete initiativer gennem projektperioden. Beslutningskompetence:, Udvalget for Børn & Unge og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. tilsagnsbrev_underskrevet_lejre.pdf

9 Side 7 4. SSÆ - Rekvireret tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Sagsnr.: 14/2349 Resumé: Lejre Kommune har rekvireret ekstra, uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Fokus er en vurdering af flere elementer omkring beboernes forhold, særligt i demensenheden Kløverhuset. Udvalget for Social Sundhed & Ældre bedes godkende rapporten og tage høringssvar fra Ældrerådet og Bruger & Pårørenderådet til efterretning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringssvar fra Ældrerådet og Bruger & Pårørenderådet tages til efterretning 2. at kommentarer fra leder af plejecentrene tages til efterretning 3. at tilsynsrapporten godkendes. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Sagsfremstilling: Lejre Kommune har bedt om et ekstra uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, fordi der var forhold der skulle rettes op og korrigeres ved sidste tilsyn. Dette tilsyn fandt sted den 3. november 2014, og rapporten er modtaget den 30. november og sendt i høring hos Ældreråde og Bruger & Pårørenderåd på Hvalsø Ældrecenter, med høringsfrist den 18. december Tilsynet konkluderer overordnet at forholdene for beboerne er i orden, og der er taget relevante tiltag efter sidste tilsyn. Blandt andet er der udarbejdet en handlingsplan, der beskriver tiltag der skal handles på. Planen er løbende opdateret. Tilsynet vurderer, at den daglige ledelse har forholdt sig konstruktivt til de forhold der skulle handles på og arbejdet målrettet på at kvalificere indsatsen. Handleplanen har vist sig at være brugbar i forhold til at få afklaret eller rettet op på forhold der gav anledning til bekymring. Tilsynet konkluderer i øvrigt: Der er iværksat en positiv og fremadrettet proces. Der er stadig behov for at gruppelederne er tydelige og nærværende i forhold til at fastholde processen og træffe de nødvendige beslutninger. Gruppelederne bør ligeledes have den nødvendige ledelsesmæssige støtte i den fremadrettede proces Beboerne hører til målgruppen. Den midlertidige plads er nedlagt, og det har medført mere ro i enheden Der er sket væsentlige forbedringer i de fysiske rammer, som fremstår mere indbydende I Centerdelen er gæstestuerne stadig utidssvarende. Det oplyses, at der er bestilt nye møbler som kan være med til at gøre de fysiske rammer mere indbydende

10 Side 8 Tilsynet bemærker, at der er en rolig atmosfære i Centerdelen og Kløverhuset. Medarbejderne opleves nærværende og opmærksomme på beboernes behov. Tilsynet hilser på nogle beboere der giver udtryk for tilfredshed med at bo på Hvalsø Ældrecenter Der udarbejdes socialpædagogiske handleplaner af en nytiltrådt demenskoordinator. Tilsynet bemærker at samarbejdet mellem demenskoordinator og medarbejdere afhjælper nogle udfordringer og medvirker til at kvalificere plejen Medarbejderne giver udtryk for øget trivsel. Der er tilrettelagt en ny arbejdstidsplan som træder i kraft efter nytår, som sikrer flere medarbejderressourcer i dagtimerne og som sikrer at der er plads til aktiviteter og samvær Den skriftlige dokumentation findes relevant og retningsgivende for indsatsen. Der er opmærksomhed på at fortsat udvikle kvaliteten i den skriftlige dokumentation Der er taget de nødvendige drøftelser i forhold til konkrete tvivlsspørgsmål om indgreb i beboernes selvbestemmelsesret. Udtalelser: Tilsynsrapporten er sendt i høring i Ældreråd og Bruger & Pårørenderåd, samt til kommentarer hos leder af plejecentrene. Ældrerådet udtrykker i høringssvaret at det er positivt at REVAS overordnet vurderer, at ledelsen har forholdt sig konstruktivt til de forhold / fokusområder der skulle handles på, og at der arbejdes målrettet på at kvalificere indsatsen som er beskrevet i handlingsplanen. Ældrerådet finder det ligeledes positivt, at der er arbejdet på forbedringer af de fysiske rammer, bl.a. med maling, og at gæstestuen i Kløverhuset, som tidligere blev anvendt til midlertidigt ophold, fremover udelukkende skal bruges af Kløverhusets faste beboere. På baggrund af rapporten er det Ældrerådets vurdering, at der af hensyn til beboere, pårørende og personalet, fortsat er behov for en målrettet og tidsfastsat indsats. Ældrerådet anbefaler derfor, at der også fremadrettet arbejdes med ledelsens støtte til gruppelederne, for at sikre og fastholde de mål der er i handlingsplanen. Leder af plejecentrene udtrykker tilfredshed med fremgang i plejen fra sidste tilsyn, og er opmærksom på at det er nødvendigt med en fokuseret indsats for en vedvarende kulturændring. Dette tiltag er påbegyndt, og omfatter individuelle samtaler samt undervisning af den samlede personalegruppe. Bruger & Pårørenderådet finder det positivt, at der er effekt af indsatserne, som er sat i gang efter sidste tilsyn. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at tilsynets beskrivelser er i overensstemmelse med plejen på Hvalsø Ældrecenter. Administrationen vurderer ligeledes, at der har været en fokuseret ledelsesmæssig og plejemæssig indsats for at højne kvaliteten i demensenheden. Administrationen vurderer, at den fokuserede ledelsesmæssige indsats har medvirket til at starte en positiv proces for beboere og medarbejdere. Ifølge handlingsplanen vil der blive fulgt op på denne proces, hvilket er i overensstemmelse med Ældrerådets udtalelser.

11 Side 9 Handicappolitik: Tilsyn og høringsproces er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ekstra omkostninger til rekvireret tilsyn. Beslutningskompetence: Udvalget for Social Sundhed & Ældre Bilag: 1. Tilsynsrapport - Uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter 3.nov.2014.pdf 2. Revasrapport fra den 3. november - Høringssvar fra LA december 2014.docx 3. Handleplan Opfølgning på Revas tilsyn opdatering december 2014.docx 4. Høringssvar fra Ældrerådet - REVAS-Tlisynsrapport-Hvalsø-Plejecenter.doc 5. Vedr. Reva tilsyn

12 Side JA - Lokalsamfundet bygger bro Sagsnr.: 14/9346 Resumé: Lejre Kommune er sammen med fire andre kommune blevet udvalgt til at indgå i projektet Lokalsamfundet bygger bro ny hverdag i Danmark med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp som partnere. Projektet skal bidrage til, at lokale foreninger og borgere kommer til at spille en langt større rolle og får en mere central plads i flygtningenes første tid i Lejre Kommune, hvorved de nyankomne flygtninges mulighed for aktivt medborgerskab styrkes. Projektet giver Lejre Kommune mulighed for at kickstarte et nyt samarbejde på tværs af en række kommune forvaltningsområder og civilsamfundet. I denne sag bliver Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Erhverv & Turisme, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Folkeoplysningsudvalget orienteret om projektet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til orientering. Afbud: Birger Prahl (F) Sagsfremstilling: Lejre Kommune modtager hvert år relativt mange flygtninge og familiesammenførte borgere set i forhold til kommunens størrelse. Kommunen har pt. ikke en struktureret integrationsindsats, der involverer foreningsliv og civilsamfund. Både i Velkomstpolitikken og Fokus 14+ er det et formuleret mål at øge samarbejde med civilsamfundet om at integrerer de nye, udenlandske borgere bedre. Et bedre samarbejde med det lokale foreningsliv og erhvervsliv kræver nytænkning og nye former for samarbejde. I projektet stiller Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp deres erfaring og viden inden for området til rådighed, ligesom de fem udvalgte kommuner modtager konsulentstøtte til etableringsprocessen. Udover Lejre Kommune indgår følgende fire kommuner i projektet: Kolding, Aalborg, Ringkøbing-Skjern og Rudersdal. Det er Lejre Kommunes opgave at stille lokaler, forplejning og medarbejderressourcer til rådighed, ligesom det kræver organisatorisk og politisk opbakning at skabe gode rammer for lokalsamfundets frivillige kræfter. Projektets alternative organisering Projektet er forankret i Center for Job & Social. For at afspejle det ligeværdige forhold mellem kommunen og lokalsamfundet er projektets styregruppe sammensat af lige dele kommunale medarbejdere og lokale ildsjæle fra bl.a. erhvervsliv, de frivillige

13 Side 11 flygtningevenner og Hvalsø Skole. Fra kommunen er følgende centre repræsenteret: Job & Social, Borgerservice, Skoletilbud og dagtilbud og Kultur & Fritid. På nationalt plan har det samlede projekt også en styregruppe, hvor bl.a. KL, Center for frivilligt socialt arbejde, Frivilligrådet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er repræsenteret. Styregruppens rolle Styregruppen i Lejre Kommune skal igennem projektperioden stå i spidsen for den gensidige inspiration mellem kommune og lokalsamfund i forhold til virksomme integrationsmetoder og samarbejder. Det indbefatter, at kigge på og styrke samarbejdet imellem kommunen og civilsamfundet udfordre og styrke samarbejdsrelationer bidrage med viden fra egen praksis og hverdag aktivere eget bagland og netværk, og være videns- og netværksformidler Lejre Kommune opnår følgende i projektet: Et styrket samarbejde med det lokale civilsamfund med fokus på god modtagelse Et øget netværk omkring den nyankomne til støtte og hjælp i flygtningens hverdagsliv Etablering af netværk, der kan understøtte nyankomnes vej ind på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. Projektets hjemmeside: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet løfter nogle væsentlige politiske målsætninger, både i forhold til at forbedre integrationsindsatsen og med henblik på at forbedre samarbejde og involvering af lokale, frivillige kræfter. Eksempelvis har det længe været et ønske at forbedre samarbejdet med det frivillige netværk Flygtningevenner. Administrationen vurderer desuden, at det er afgørende for en succesfuld gennemførelse af projektet, at organisationen giver borgerne reel medindflydelse på opgaveløsningen. Der er ligeledes afgørende, at kommunens politikere engagerer sig i opgaven og bakker op omkring styregruppens kommende arbejde. Handicappolitik: Projektet er i overensstemmelse med handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har taget initiativ til projektet og har bevilget i alt 3,7 mio. kr. fordelt på tre år. Midlerne går primært til aflønning og drift af medarbejdere i projektteamet. Lejre Kommune skal selv dække medarbejderressourcerne i projektet, herunder eventuelle udgifter i forbindelse med møder langt uden for normal arbejdstid. Der vil ligeledes være lokale udgifter til Forplejning til møder

14 Side 12 Transportgodtgørelse til borgere i styregruppen, der deltager i workshops Egne workshops; forplejning, annoncering, materialer Center for Kultur & Fritid samt Center for Job & Social dækker ligeligt udgifterne. Som start afsættes kr. fra hvert center. Styregruppen kan desuden søge støtte til eventuelle aktiviteter under projektet. Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget.

15 Side JA - Overordnet visitationsramme for førtidspension Sagsnr.: 14/20111 Resumé: Ny førtidspensionsreform trådte i kraft 1. januar 2013, hvis intentioner var at nedbringe antallet af førtidspensionister og i stedet investere i ressourceforløb. Et udviklingsforløb, der sammensættes af relevante tværfaglige indsatser i kombinationer og koordineret efter borgerens specifikke behov. Den nye førtidspensionsreform har haft stor effekt i Lejre Kommune, der har opnået et stort fald i antallet af førtidspensionister. Efter 2 års erfaring med virkning af den nye førtidspensionsreform, er der udarbejdet et forslag til visitationsramme for førtidspension. Denne visitationsramme skal virke som styringsredskab i sagsbehandlingen, under dialogen i kommunens rehabiliteringsteam samt under behandlingen i pensionsudvalget. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til visitationsramme drøftes og sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Sagsfremstilling: Førtidspension tilkendes efter lovgivningens anvisninger om, at det er dokumenteret at borgeren ikke har en arbejdsevne og ikke kan opnå en arbejdsevne der kan bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. En pension tilkendes først, når alle behandlingsmuligheder er udtømte, alle revalideringsmuligheder er udtømte og alle fleksjobmuligheder er udtømte. Der forefindes ikke nogen visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. Hver enkelt ansøger har været vurderet konkret ud fra lovgivningen. 27 borgere er blevet tilkendt førtidspension i 2014 og der er 65 borgere, der i december 2014 er i gang med et ressourceforløb. 1. januar 2014 trådte en helt ny førtidspensionsreform og fleksjobreform i kraft. Intentionerne med reformerne er, at færre borgere skal modtage varig overførselsindkomst. Midlet er udviklende tværfaglige indsatser, der bringer en borger tilbage eller ind på arbejdsmarkedet. En ny forsørgerydelse blev indført til borgere, der blev visiteret til ressourceforløb. Et ressourceforløb kan tilkendes op til 5 år og kan forlænges. Med ny fleksjobreform kom mulighed for at etablere fleksjob helt ned til 1 effektiv arbejdstime ugentlig, hvilket går forud for en førtidspension. I hele landet er der stort fald i antallet af tilkendelser af førtidspension. I Lejre har faldet været særligt stort, da et stort antal førtidspensionsansøgninger nåede at blive behandlet efter gammel lov i 2012.

16 Side januar 2014 trådte Lov om seniorførtidspension i kraft. Borgere med betydelige helbredsproblemer over 60 år med arbejdsmarkedstilknytning fik her mulighed for at søge om førtidspension på baggrund af helbredsoplysninger uden forudgående arbejdsprøvninger og ressourceforløb. I praksis har det vist sig kun at være en ansøgningsmulighed, da rehabiliteringsteams ofte vurderer, at der vil være mulighed for et fleksjob, som så efterfølgende skal afprøves. Med de nye reformer kom krav om, at kommunerne skulle etablere rehabiliteringsteam, som skal have dialog med borgeren omkring eventuelle muligheder for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet via en rehabiliterende indsats. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til realitetsbehandling af førtidspension, træffes efterfølgende afgørelse om at ansøgning om førtidspension rejses og der indstilles til pensionsudvalget, som træffer endelig beslutning. En visitationsramme vil kunne give sagsbehandlere, rehabiliteringsteam samt pensionsudvalg et styringsramme for tilkendelser af førtidspension. Der henvises til medsendte forslag til visitationsramme for tilkendelser af førtidspension. Administrationens vurdering: En visitationsramme for førtidspension vil give et mere ens niveau for sagsbehandling samt differentiering i forhold til eksempelvis borgere over 60 år samt udviklingshæmmede. Handicappolitik: En visitationsramme har stor betydning for handicappede, da en stor del af ansøgerne til førtidspension har handicaps. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked og. Bilag: 1. Resultater af beskæftigelsesindsats 3 kvartal 2014 vedr. førtidspension. 2. Visitationsramme førtidspension

17 Side ØU - KB Temamøder udvalgenes bidrag til temaer Sagsnr.: 14/20106 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober mødeplan for politiske møder i 2015 og vedtog samtidig, at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på Kommunalbestyrelsens temamøder. Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes derfor drøfte ønsker til temaer, som efterfølgende indgår i den videre planlægning og den rullende plan for kommende temaer for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter ønsker til kommende emner for Kommunalbestyrelsens temamøder. Beslutning den : Fremtidens boliger til ældre, herunder boliger til demens. Slut 2015 eller start Fald i børnetallet, hvad er det der gør, at børnefamilier ikke flytter hertil, hvad kunne vi gøre for at kommunen bliver mere attraktiv. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Afbud: Birger Prahl (F) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. oktober plan for politiske møder i 2015 og vedtog herunder, at der afholdes følgende budget- og temamøderne: - torsdag den 12. februar KB-temamøde: AFLYST grundet vinterferie erstattes af temamøde mandag den 2. marts kl torsdag den 26. marts KB-temamøde - fredag den 24. april KB 1. budgetseminar - torsdag den 21. maj KB-temamøde - mandag den 22. juni KB-temamøde - fredag den 28. august KB 2. budgetseminar - torsdag den 22. oktober KB-temamøde - torsdag den 19. november KB-temamøde - torsdag den 17. december KB-temamøde Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at der udarbejdes en mere langsigtet og rullende plan for emner på Kommunalbestyrelsens temamøder. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag.

18 Side 16 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

19 Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Temamøde den 2. marts betyder, at udvalget skal møde tidligere. Forelægges kommentering af undersøgelsen fra Socialrådgiverforbundet. Ferie for handicappede, hvad gør vi Lejre. Borgerrådgiveren kommer med en status for typer af sager med fokus på tilfælde, der har været kritiske. Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

20 Side 18 Underskriftsside Leif V. Nielsen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Mikael Ralf Larsen Henning Nielsen (V) Ivan Mott (Ø) /Lone Feddersen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere