NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning"

Transkript

1 NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har viborg Kommune været ansvarlig for driften af et fælleskommunalt rusmiddelcenter siden kommunesammenlægningen. Skive Kommune har besluttet at opsige partnerskabsaftalen fra den 1. januar 2011 for fremover selv at få driftsansvar for et rusmiddelcenter i Skive. I henhold til gældende lovgivning skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en servicedeklaration for tilbud om social behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug. En servicedeklaration indeholder information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker behandling for alkohol- og stofmisbrug. En servicedeklaration er samtidig en beskrivelse af kommunens målsætning for tilrettelæggelsen af misbrugsindsatsen inden for rammerne af Serviceloven og Sundhedsloven. Servicedeklarationen skal gøre det gennemskueligt for borgerne hvad de kan forvente, når de kommer i behandling for misbrug. Mål og værdier for indsatsen Rusmiddelcentrets mission er at tilbyde misbrugsbehandling med fokus på forebyggende indsats, tidlig intervention, belastningsreduktion og skadesreduktion. Indsatsten foregår så vidt mulig i nærmiljøet ved inddragelse af borgerens netværk, arbejdsmæssige og økonomiske forhold samt relevante samarbejdsparter. Målet er at borgeren bevarer/opnår højst mulig grad af selvforsørgelse og inklusion i samfundet. En bærende værdi og målsætning er, at misbrugsbehandlingen så vidt muligt bør ske lokalt. Nærbehandling er en tro på, at ambulant behandling i nærsamfundet har nogle kvaliteter og muligheder, som kan udnyttes i forhold til borgeren og dennes netværk og familie. Rusmiddelcentret tilbyder behandling på tre niveauer (jf. Servicestyrelsen): Ambulant behandling: ydelse leveres 2 til 8 gange om måneden. Socialafdeling Socialafdelingen Torvegade Skive Tlf: Fax: CVR-nr.: Reference.: Henvendelse til: Vagn Mastrup Direkte tlf

2 Ambulant dagbehandling: ydelse leveres 3 til 5 gange om ugen af højst 2 timers varighed. Døgnbehandling: ydelse leveres hver dag og inkluderer overnatning. Døgnbehandling skal ses som et supplement til ambulant nærbehandling ud fra et ønske om, at borgeren så vidt det er muligt og formålstjenligt kan forblive i sit nære miljø med hensyn til arbejde, fritid og netværk i øvrigt. Nærbehandling kan ikke i alle tilfælde erstatte den behandlingsindsats der tilbydes i et tilbud med døgnophold. Ambulant dagbehandling skal suppleres med støtte til personlig udvikling, individuelle forløb samt afdækning af ressourcer og muligheder, afsluttende med arbejdsmarkeds- og uddannelsesrelaterede forløb. I nærbehandlingen har Skive Kommune muligheder for at gennemføre tværfaglige og sektorielt sammenhængende behandlingsforløb og tilgodese den enkelte borger før, under og efter et behandlingsforløb. Som supplement til udslusning og ambulant efterbehandling kan der ydes støtte efter 85 jf. allerede politisk godkendte servicedeklarationer omkring 85. Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen skal ske omkostningsbevidst og være baseret på anerkendt viden indenfor misbrugsbehandling. Det overordnede formål med misbrugsindsatsen er: At en effektiv indsats giver bedre skadereduktion og giver øget livskvalitet. At en tidlig intervention, reducerer de personlige, sociale og menneskelige omkostninger. At en forebyggende indsats i misbrugsfamilier reducerer risikoen for børns mistrivsel og brud i familien. At ressourcerne skal prioriteres så nytteværdien er bedst mulig, ved at der i misbrugsindsatsen skal foretages en afvejning i forhold til borgeren, dennes familie, arbejde og økonomiske forhold. Det er vigtigt, at det rette tilbud er til stede, når borgeren er motiveret for at indgå i misbrugsbehandling. Visitationen skal samtidig sikre, at behandlingen kan iværksættes umiddelbart og fleksibelt i sammenhæng med borgerens motivation. Der skal i den forbindelse tages hensyn til et samspil mellem de til rådighed værende ressourcer og prioriteringer. For at behandlingen kan lykkes, skal borgeren være motiveret for at indgå i behandlingen ud fra et aktivt tilvalg og et ønske om at forandre sin livssituation. Det er samtidig antagelsen, at det enkelte menneske har et ansvar for sit eget liv, sin egen forandring og fremskridt. Tilbuddet skal så vidt muligt tage udgangspunkt i borgerens og familiens aktuelle behov og ressourcer og ikke være begrænset af organisatoriske hensyn. Det er målet, at misbrugsbehandlingen skal gøres fleksibelt og kan tilpasses den aktuelle situation i kommunen, indholdsmæssigt og geografisk. Der vil dog være dele af tilbuddet, der skal tilknyttes bestemte lokaliteter i et Rusmiddelcenter, men samtidig er det afgørende, at der er mulighed for at Side 2

3 være til stede, hvor den potentielle bruger befinder sig. I behandlingsforløbet skal indsatsen være helhedsorienteret, idet misbrug påvirker både borgeren og familien. Indsatsen retter sig ikke alene mod den afhængige, men også mod dennes familie og netværk. Afhængighed kan være forbundet med psykiske problemer. Derfor har indsatsen ikke kun fokus på afhængigheden, men også på ændring af mønstre og hverdagsliv hos misbrugeren og familien. Afhængighed opstår som følge af komplekse forhold mellem fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle årsager. Afhængighed er en gennemgribende tilstand, hvor årsagerne kan variere fra person til person. Både genetiske, personlighedsmæssige og sociale faktorer spiller ind. Et menneske er således andet og mere end sit misbrug. Derfor bør behandling også sigte på udvikling af en ny selvforståelse hvor forandring er mulig og hvor følgende elementer kan indgå: 1). Fysisk sundhed Målet er at hjælpe brugeren til at tage vare på sin egen fysiske sundhed, dels som et mål i sig selv, dels som en forudsætning for om muligt at kunne genvinde fysiske og mentale kompetencer, der måtte være gået tabt gennem misbruget. 2). Psykisk sundhed Målet er, at brugeren får en erkendelse af misbrugets funktioner og konsekvenser i sit liv samt redskaber til at leve et rusmiddelfrit liv med livskvalitet efter behandlingen. 3). Det sociale aspekt Målet er at hjælpe brugeren til at styrke sine sociale kompetencer som forudsætning for dels at kunne varetage sin egen dagligdag, dels at kunne skabe og opretholde sunde relationer. Organiseringen Misbrugsbehandlingen er samlet i en organisation, Rusmiddelcentret. Baggrunden herfor er et helhedsperspektiv på afhængighed og de problematikker der følger med og det forhold, at mange kan være i et blandingsmisbrug. I et samarbejde med Rusmiddelcentret er der udarbejdet en række servicedeklarationer for de serviceydelser og indhold i misbrugsbehandlingen som Skive Kommune ønsker leveret fremadrettet se vedlagte bilag. Jura (herunder lovgrundlag) Lov om Social Service 130, jf, Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 og socialministeriets vejledning nr. 7 af 5. december 2006 Sundhedslovens 141 og 142 Side 3

4 Oversigt over vedlagte bilag: Bilag 1. Ambulant medicinsk alkoholbehandling Bilag 2. Ambulant alkoholbehandling, rådgivning og vejledning Bilag 3. Ambulant alkoholbehandling, samtalebehandling Bilag 4. Alkoholbehandling, efterbehandling Bilag 5. Stofbehandling og rådgivning SL 101. Bilag 6. Stofbehandling, Substitutionsambulatoriet. Bilag 7. Ambulant dagbehandling på stofområdet. Bilag 8. Døgnbehandling, stof- og alkoholbehandling. Bilag 9. Udslusning jf. SL. 107 Bilag 10. Ambulant efterbehandling jf. SL. 101 Bilag 11. Aktivitets- og samværstilbud jf. SL 104 Bilag 12. Støtte- og kontaktpersonordning jf. SL 99. Bilag 13. Servicedeklaration rådgivning, vejledning og ambulant behandling til unge som har et forbrug af rusmidler. Bilag 14. Visitation. Bilag 15. Lovgivning. Bilag 16. Målgrupper. Bilag med fakta og data/demografi mv. Side 4

5 Bilag 1 Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling - lægefaglig og medikamentelt understøttet behandling og afrusning efter Sundhedslovens 141. Indhold: Den primære ydelse er at få afklaret et behov for medicinsk behandling mod alkoholmisbrug. Medicinsk behandling iværksætte efter lægefaglig vurdering. Afrusning kan ske ambulant, i døgn eller sygehusregi. Den medicinske behandling kan forløbe så længe borgeren er indskrevet i Rusmiddelcentret. Formål: At kunne tilbyde borgere, der har behov for det, en medicinsk understøttet behandling som supplement til samtalebehandling. Tilbuddets målgruppe: Tilbuddets målgruppe er personer, der søger og er motiveret for behandling og er indskrevet i alkoholbehandling. Handleplansarbejdet Når en borger henvender sig udarbejdes der en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: o At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. o At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. o En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 5

6 Bilag 2. Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling, rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens 141. Indhold: Der tilbydes rådgivning og vejledning om rusmiddelcentrets behandlingstilbud. Formål: At kunne tilbyde alle over 18 år rådgivning og vejledning om alkoholbehandling. Tilbuddets målgruppe: Borgere hvis tilværelse er truet eller ramt af misbrug. Handleplansarbejdet Såfremt borgeren efter rådgivning og vejledning giver udtryk for et ønske om alkoholbehandling, iværksættes behandlingsforløbet. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: o At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. o At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. o En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 6

7 Bilag 3. Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling, samtalebehandling jf. Sundhedslovens 141. Indhold: Der tilbydes social behandling i form af samtaletilbud. Borgeren kan i disse forløb være understøttet medicinsk via lægefaglig ekspertise. Formål: At hjælpe unge og voksne, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af alkoholmisbrug, med at komme ud af dette alkoholmisbrug, afhængigheden eller forhindre en forværring af den enkeltes livssituation. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er unge og voksne, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug. Ofte har misbruget bevirket en social deroute. Nogle i målgruppen har et blandingsmisbrug og kan være fysisk og psykisk medtagne. Handleplansarbejdet: Når en borger henvender sig udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 7

8 Bilag 4 Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling, efterbehandling jf. Sundhedslovens 141. Indhold: Der tilbydes social behandling i form af samtaletilbud. Tilbuddet kan være understøttet af medikamentel behandling via lægefaglig ekspertise. Formål: At samtalerne skal følge op på de forandringer, brugeren personligt arbejder med og yde støtte i forhold til brugerens ønske om at fastholde fokus i den nye indsigt og implementeringen af de nye vaner og rutiner i dennes liv. Tilbuddets målgruppe: Borgere der har gennemført et ambulant samtaleforløb eller gennemført en døgnbehandling. Handleplansarbejdet En behandlingsplan tager udgangspunkt i den behandling, der allerede er gennemført forud for iværksættelse af efterbehandlingen. I behandlingsplanen beskrives borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats, der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: o At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. o At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. o En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 8

9 Bilag 5 Servicedeklaration Stofbehandling og rådgivning SL 101. Indhold: Tilbud om stofbehandling og rådgivning hos misbrugskonsulent, etableret i henhold til servicelovens 101. Brugeren kan i tilbuddet være understøttet af substitutionsbehandling og behandling gennem motiverende samtaler som led i en motivationsfase til at indgå i behandling. Formål: Formålet er et tilbud til alle som henvender sig og søger behandling for stofmisbrug. Målet er at opnå stoffrihed eller skadesreduktion. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er unge og voksne, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug. Ofte har misbruget bevirket en social deroute. Nogle i målgruppen har et blandingsmisbrug og kan være fysisk og psykisk medtagne. Målgruppen er karakteriseret ved, at borgeren ofte er diffus omkring behandling og hvad behandling indebærer og har derfor behov for at blive mere afklaret omkring behandlingsmuligheder. Handleplansarbejdet Når en borger henvender sig udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der vurderes nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 9

10 Bilag 6 Servicedeklaration Substitutionsambulatoriet. Indhold: Tilbud om stofbehandling og rådgivning i substitutionsambulatoriet, etableret i henhold til servicelovens 101 og Sundhedslovens 142. Formål: Formålet med subtitutionsbehandlingen og rådgivningen er at hjælpe borgere, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af misbrug, med at komme ud af illegalt misbrug eller at opnå skadesreduktion og en stabil tilværelse. Tilbuddets målgruppe: Tilbuddet retter sig mod voksne, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug af illegale stoffer. Rådgivnings- og vejledningsdelen retter sig mod potentielle brugere af behandlingen, pårørende og samarbejdspartnere. Målgruppen omfatter de borgere som, via sociallægen, er i substitutionsbehandling jf. Sundhedslovens 142. Handleplansarbejdet En behandlingsplan tager udgangspunkt i den afklaringsfase der er påbegyndt eller gennemført som indledende behandling. I planen beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 10

11 Bilag 7 Servicedeklaration Ambulant dagbehandling på stofområdet Indhold: Et fleksibelt og struktureret behandlingstilbud efter servicelovens 101. Tilbuddets primære fokus er på arbejdet med afhængigheden. Der arbejdes dog ud fra et helhedsorienteret perspektiv hvor der inddrages elementer af ADL-træning, orientering om samfundsmæssige forhold herunder arbejdsmarkedet samt udfordring på moralsk og etisk stillingtagen. Målet med dette fokus er øget evne til at tage ansvar for eget liv. Formål: At den enkelte opnår øget motivation, afklaring ift. forandring, reduktion eller ophør af misbrug. Tidsperspektiv: Et gruppebehandlingstilbud med mulighed for individuelle samtaler af understøttende karakter. Varigheden er individuelt, men som hovedregel er der tale om minimum 1½ måned og maksimalt 4 måneder. Tilbuddets målgruppe: Tilbuddet er til alle, som henvender sig og søger behandling for stofafhængighed af euforiserende stoffer efter forudgående intern visitation. Handleplansarbejdet Når en borger henvender sig udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 11

12 Bilag 8 Servicedeklaration Døgnbehandling (stof- og alkoholbehandling) Visitation til døgnbehandling Afklaring, udredning og indstilling af borgere til døgnbehandling varetages i Rusmiddelcentret. Det skal sikres, at Rusmiddelcentret i sin indstilling til relevant behandlingssted kan benytte faglig sparring i forhold til egnethed og valg af tilbud. Visitation sker herefter i et samarbejde med Specialrådgivningen, som varetager myndighedsansvaret. Fysiske rammer De fysiske rammer skal være af en sådan standard, at de sender positive signaler både til brugeren og konsulenten. Stedet skal være godkendt til formålet af beliggenhedsmyndigheden jf. gældende lovgivning eller alternativt skal der foreligge en samarbejdsaftale med Rusmiddelcentret. Organisatoriske opbygning Der skal være udarbejdet materiale, der viser ejerforhold, hvordan stedet er organiseret og hvem der er leder af tilbuddet. Stedets mål og politikker skal være skriftligt formuleret og fremstå synlige og gennemskuelige. Indholdet i tilbuddene Skive Kommune forventer, at døgnbehandlingstilbuddene indgår i et åbent samarbejde omkring matchning af bruger/behandlingssted i et tæt samarbejde med Rusmiddelcentret og Specialrådgivningen. Rusmiddelcentret følger op på og fører tilsyn med behandlingsindsatsen i forhold til den enkelte borger. Sagsbehandler fra Specialrådgivningen deltager i opfølgningen efter behov. Behandlingstilbuddet skal som hovedregel være døgnbemandet og der skal være en læge tilknyttet - alternativt benyttelse af egen læge. Lægen skal være indstillet på at samarbejde med Rusmiddelcentret / Specialrådgivningen. Der afholdes forsamtale på behandlingstilbuddet med deltagelse af brugeren, konsulenten fra Rusmiddelcentret og behandlingsansvarlig i behandlingstilbuddet. Der udarbejdes i samarbejde med borgeren en realistisk og målbar handleplan for den enkelte bruger i det aftalte behandlingsforløb. Der arbejdes under behandlingsforløbet målrettet med at støtte borgeren i opbygningen af et fremtidigt netværk. I samarbejde med relevante aktører ydes individuel vejledning i udviklings-, uddannelses- og arbejdsmuligheder. Side 12

13 Den enkelte bruger forventes gennem opholdet i videst muligt omfang at blive i stand til at administrere eget liv. Den enkelte bruger skal efter endt behandling i videst muligt omfang kunne integreres i eget nærmiljø. Personalets sammensætning og uddannelsesmæssige baggrund Det forventes, at personalegruppen er bredt sammensat med en faglig uddannelse og baggrund, der matcher behandlingstilbuddets målgruppe, indhold og metoder. Økonomiske forhold Institutionen/opholdsstedet skal have en sund likviditet, der giver sikkerhed for at kunne færdiggøre igangsatte behandlingsforløb. Rusmiddelcentret kan anmode om årligt regnskab med påtegning af godkendt revisor. I forbindelse med udregningen af den månedlige opholdsbetaling skal der være klarhed for, hvad der dækkes af betalingen og hvilke aktiviteter der ikke er indregnet i opholdsbetalingen. Information og kommunikation Der skal være en løbende og gensidig kommunikation mellem behandlingsstedet og Rusmiddelcentret om alle forhold af betydning for det indgåede samarbejde. Side 13

14 Bilag 9 Servicedeklaration Udslusning i form af halvvejshus og lignende jf. Serviceloven 107 Indhold: Skive kommune forventer, at behandlingsstedet indgår i et åbent og tæt samarbejde med brugeren, Rusmiddelcentret og Specialrådgivningen. Det forventes, at personalet har en faglig uddannelse og baggrund, der matcher behandlingstilbuddets målgruppe. Den enkelte bruger forventes gennem opholdet i videst muligt omfang at blive i stand til at administrere eget liv, når de flytter i egen bolig. Der udarbejdes en konkret behandlingsplan ud fra afsluttende status fra primærbehandlingen. I samarbejde med relevante aktører ydes individuel vejledning i udviklings-, uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet perspektiv. Det forventes, at der under behandlingsforløbet arbejdes med opbygning af et netværk for brugeren. Rusmiddelcentret fører tilsyn med og følger op på behandlingsindsatsen i forhold til den enkelte bruger. Sagsbehandler fra Specialrådgivningen deltager i opfølgningen efter behov. Formål: Formålet er et tilbud om behandling for at undgå tilbagefald Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er borgere over 18 år, som har gennemført et længerevarende døgnbehandlingsforløb Fysiske rammer: De fysiske rammer skal være af en sådan standard, at de sender positive signaler både til brugeren og til konsulenten. Stedet skal være godkendt til formålet af beliggenhedsmyndigheden jf. gældende lovgivning eller alternativt skal der foreligge en samarbejdsaftale med Rusmiddelcentret. Organisatorisk opbygning Der skal være udarbejdet materiale, der viser ejerforhold, hvordan stedet er organiseret og hvem der leder tilbuddet. Stedets mål og politikker skal være skriftligt formuleret og fremstå synlige og gennemskuelige. Information og kommunikation: Det forventes, at behandlingsstedet laver løbende skriftlige statusbeskrivelser som tilsendes Rusmiddelcentret. Side 14

15 Bilag 10 Servicedeklaration Ambulant efterbehandling jf. Serviceloven 101 Indhold: Tilbud om efterbehandling ved misbrugskonsulent etableret i henhold til servicelovens 101. Tilbudet har form af samtaleforløb med fokus på tilbagefaldsforebyggelse. Der tilstræbes tværsektorielt samarbejde med henblik på helhedsorienteret sagsbehandling på relevante områder som bolig, arbejde/uddannelse, psykiatri mm. Formål: Formålet er et tilbud om behandling for at undgå tilbagefald i misbrug. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er borgere i Skive kommune over 18 år, der gennem behandling eller ved egen hjælp har opnået stoffrihed. Handleplansarbejdet: En behandlingsplan tager udgangspunkt i den behandling, der allerede er gennemført forud for iværksættelse af efterbehandlingen. I behandlingsplanen beskrives borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats, der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive kommune lægger vægt på at indsatsen på alkohol- og stofmisbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling, når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandling. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandling. Side 15

16 Bilag 11 Servicedeklaration aktivitets- og samværstilbud - jf. Servicelovens 104 Indhold: Samværstilbuddet er et socialt rusmiddelfrit miljø etableret i tilknytning til substitutionsambulatoriet. Tilbuddet er samvær i lokaler med mulighed for og skabe netværk, hvor borgeren har mulighed for og tale om dagligdagen. Der er derudover mulighed for diverse aktiviteter, spil, spillekonsol, ture i naturen, kreative udfoldelser. Der er mulighed for, gratis frokost, kaffe, te, samt deltage i indkøb og tilberedning heraf. Formål: Der er ikke noget behandlingsmæssigt sigte med tilbuddet. Tilbuddet er frivilligt og etableret med henblik på, at personer, der føler ensomhed og isolation i hverdagen, har mulighed for socialt kontakt med andre. Udfolde deres kreative evner, vedligeholdelse af diverse daglige færdigheder, samt mulighed for et måltid mad. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er brugere der er i substituitionsbehandling i Rusmiddelcenter Skive. Side 16

17 Bilag 12 Servicedeklaration Støtte- og kontaktperson jf. SL 99. Indhold: Støtte- og kontaktpersonordningens opgaver er, at kommunikere med og etablere en relation til borgeren, samt at yde den relevante indsats ud fra en anerkendende tilgang. Desuden at være brugerens bindeled til omverdenen og bygge bro til relevante og etablerede tilbud. Formål: Målsætningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers virkelighed. Dette kan fx være at bryde en social isolation og at bedre kontakten til myndigheder og hjælpeforanstaltninger. Hensigten er at arbejde forebyggende i forhold til de problemstillinger, der er forbundet med aktivt misbrug, herunder i forhold til eventuelle fysiske og psykiske problemer. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er særligt udsatte og isolerede alkohol- og stofmisbrugere, der mangler en hensigtsmæssig kontakt til de sociale og sundhedsfaglige hjælpesystemer. Handleplansarbejdet: Når der skabes kontakt, udarbejdes der ikke en behandlingsplan. Der er tale om et opsøgende tilbud uden forudgående visitation til de socialt mest udstødte og isolerede borgere, som ofte har svært ved at formulere egne behov. Brugeren har ret til at være anonym, så længe den pågældende ønsker det. Side 17

18 Bilag 13 Servicedeklaration rådgivning, vejledning og ambulant behandling til unge som har et forbrug af rusmidler. Indhold: 1. Primær/generel forebyggelse - herunder etablering af et netværk af nøglepersoner. 2. Forebyggelse på gruppe og individ niveau: Samtaler med den unge, grupper af unge og eventuelt forældre om rusmidler, behandling mv. i henhold til servicelovens Ambulant behandling Formål: En forebyggende samt målrettet indsats til unge, som har et begyndende misbrug og/eller eksperimenterende forbrug af rusmidler. Tilbuddet henvender sig til unge/familien som søger/overvejer behandling for stofmisbrug. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er primært unge mellem 15 og 23 år samt de unges forældre. Den unge/familien er ofte diffus omkring behandling, og hvad behandling indebærer og har derfor behov for at blive mere afklaret omkring sig selv. Der vil være stort fokus på motivationsarbejde. Handleplansarbejdet: Såfremt den unge og familien ønsker det, indledes et samtale- og afklaringsforløb som munder ud i en afklaring af et eventuelt behandlingsbehov og en handleplan. Behandlingsbehovet aftales med den unges sagsbehandler i kommunen. Heri beskrives den unges behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Der etableres et netværk af nøglepersoner bestående af bl.a. arbejdsmarkedsafdelingen, UU, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, Ti eren, Multi, familiesektionen samt andre relevante institutioner. Netværkets formål er, at holde fokus blandt ansatte i Skive kommune i forhold til unge med begyndende misbrug. De ansattes opgaver består i: 1. Få øje på de relevante unge, 2. Skabe kontakt og komme i dialog med de unge omkring rusmidler og 3. Efter behov henvise til rådgivning/behandling og sikre et hensigtsmæssigt overlap til de behandlingsansvarlige fra Rusmiddel Centret eller andre behandlingstilbud herunder psykiatrien. Side 18

19 Det er nøglepersonernes opgave løbende at holde opmærksomheden skarp blandt kollegaerne og det er Rusmiddel Centrets ansvar løbende at opkvalificere og holde nøglepersonerne skarpe på deres opgave Ambulant behandling: Den anerkendende og motiverende metode er den grundlæggende tilgang i den ambulante behandling. Der vil i samtalerne bl.a. blive inddraget elementer af konsekvenserkendelse, forebyggelse af højrisikosituationer, stofedukation og tilbagefaldsforebyggelse. Metoderne vil primært bygge på kognitive behandlingsformer Ved behov for døgnbehandling vurderes og bevilges dette af kommunal sagsbehandler. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At indsatsen tager udgangspunkt i en relations- og ressourcefokuseret tilgang At forældrene har det primære ansvar for den unge (unge under 18 år) Anbringelsesgrundlaget i Skive Kommune At den unge kommer hurtigt i behandling når den unge er motiveret herfor. At den unges netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte den unge under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med den unge og familien. Side 19

20 Bilag 14: Visitation Skive Kommune ønsker en dialogbaseret visitation, hvor kommunen udøver et myndigheds- og bestilleransvar for visitationen. Visitation skal gennemføres i en tæt dialog med de faglige medarbejdere i Rusmiddelcentret, borgeren og myndighedsdelen. Der lægges op til faste og/eller møder efter behov, når der er tale om visitation til døgnbehandling. I visitationen skal behandlingsgarantien iagttages. Samtidig forventer Skive Kommune, at der i visitationen af borgerne indgår følgende overvejelser og prioriteringer: Eventuel tidligere behandling og resultater. Borgerens parathed i forhold til arbejdsmarkedet. Borgerens familiemæssige relationer (enlig, familie, hjemmeboende børn mv.) Social- og sundhedsmæssig forebyggelse. Samarbejde med andre myndigheder. Der lægges op til et meget tæt samarbejde mellem Rusmiddelcentret og andre myndigheder (Specialrådgivningen, Jobcenter, sygehusvæsen, børn - og ungeområdet, praktiserende læger, socialpsykiatrien m.v.). Formålet er, at sikre borgeren en koordineret og helhedsorienterede indsats. Samarbejde og tilsyn med døgnbehandlingstilbud Det vurderes ud fra misbrugerens behov, hvilket behandlingstilbud, der vil være mest hensigtsmæssig for den enkelte. Opholdsstederne skal være underlagt en godkendelse i den stedlige kommune efter SL 144. Det er kun de behandlingssteder, der har en godkendelse, der kan visiteres til. Rusmiddelcentret skal føre tilsyn med behandlingsstederne mindst 1. gang om året. Det forventes ligeledes, at behandlingsstederne kan dokumentere en nytteeffekt af behandlingen. De anvendte opholdssteder skal ud over godkendelsen sørge for, at der altid foreligger en opdateret beskrivelse af institutionen om følgende: Hvordan institutionen lever op til kvalitetskrav i behandlingen. Behandlingstilbuddets målgrupper. Behandlingstilbuddets indhold, metoder, muligheder og begrænsninger. Bruger- og pårørendeinddragelse. Personalets sammensætning, uddannelsesmæssige baggrund. Side 20

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere