NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning"

Transkript

1 NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har viborg Kommune været ansvarlig for driften af et fælleskommunalt rusmiddelcenter siden kommunesammenlægningen. Skive Kommune har besluttet at opsige partnerskabsaftalen fra den 1. januar 2011 for fremover selv at få driftsansvar for et rusmiddelcenter i Skive. I henhold til gældende lovgivning skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en servicedeklaration for tilbud om social behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug. En servicedeklaration indeholder information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker behandling for alkohol- og stofmisbrug. En servicedeklaration er samtidig en beskrivelse af kommunens målsætning for tilrettelæggelsen af misbrugsindsatsen inden for rammerne af Serviceloven og Sundhedsloven. Servicedeklarationen skal gøre det gennemskueligt for borgerne hvad de kan forvente, når de kommer i behandling for misbrug. Mål og værdier for indsatsen Rusmiddelcentrets mission er at tilbyde misbrugsbehandling med fokus på forebyggende indsats, tidlig intervention, belastningsreduktion og skadesreduktion. Indsatsten foregår så vidt mulig i nærmiljøet ved inddragelse af borgerens netværk, arbejdsmæssige og økonomiske forhold samt relevante samarbejdsparter. Målet er at borgeren bevarer/opnår højst mulig grad af selvforsørgelse og inklusion i samfundet. En bærende værdi og målsætning er, at misbrugsbehandlingen så vidt muligt bør ske lokalt. Nærbehandling er en tro på, at ambulant behandling i nærsamfundet har nogle kvaliteter og muligheder, som kan udnyttes i forhold til borgeren og dennes netværk og familie. Rusmiddelcentret tilbyder behandling på tre niveauer (jf. Servicestyrelsen): Ambulant behandling: ydelse leveres 2 til 8 gange om måneden. Socialafdeling Socialafdelingen Torvegade Skive Tlf: Fax: CVR-nr.: Reference.: Henvendelse til: Vagn Mastrup Direkte tlf

2 Ambulant dagbehandling: ydelse leveres 3 til 5 gange om ugen af højst 2 timers varighed. Døgnbehandling: ydelse leveres hver dag og inkluderer overnatning. Døgnbehandling skal ses som et supplement til ambulant nærbehandling ud fra et ønske om, at borgeren så vidt det er muligt og formålstjenligt kan forblive i sit nære miljø med hensyn til arbejde, fritid og netværk i øvrigt. Nærbehandling kan ikke i alle tilfælde erstatte den behandlingsindsats der tilbydes i et tilbud med døgnophold. Ambulant dagbehandling skal suppleres med støtte til personlig udvikling, individuelle forløb samt afdækning af ressourcer og muligheder, afsluttende med arbejdsmarkeds- og uddannelsesrelaterede forløb. I nærbehandlingen har Skive Kommune muligheder for at gennemføre tværfaglige og sektorielt sammenhængende behandlingsforløb og tilgodese den enkelte borger før, under og efter et behandlingsforløb. Som supplement til udslusning og ambulant efterbehandling kan der ydes støtte efter 85 jf. allerede politisk godkendte servicedeklarationer omkring 85. Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen skal ske omkostningsbevidst og være baseret på anerkendt viden indenfor misbrugsbehandling. Det overordnede formål med misbrugsindsatsen er: At en effektiv indsats giver bedre skadereduktion og giver øget livskvalitet. At en tidlig intervention, reducerer de personlige, sociale og menneskelige omkostninger. At en forebyggende indsats i misbrugsfamilier reducerer risikoen for børns mistrivsel og brud i familien. At ressourcerne skal prioriteres så nytteværdien er bedst mulig, ved at der i misbrugsindsatsen skal foretages en afvejning i forhold til borgeren, dennes familie, arbejde og økonomiske forhold. Det er vigtigt, at det rette tilbud er til stede, når borgeren er motiveret for at indgå i misbrugsbehandling. Visitationen skal samtidig sikre, at behandlingen kan iværksættes umiddelbart og fleksibelt i sammenhæng med borgerens motivation. Der skal i den forbindelse tages hensyn til et samspil mellem de til rådighed værende ressourcer og prioriteringer. For at behandlingen kan lykkes, skal borgeren være motiveret for at indgå i behandlingen ud fra et aktivt tilvalg og et ønske om at forandre sin livssituation. Det er samtidig antagelsen, at det enkelte menneske har et ansvar for sit eget liv, sin egen forandring og fremskridt. Tilbuddet skal så vidt muligt tage udgangspunkt i borgerens og familiens aktuelle behov og ressourcer og ikke være begrænset af organisatoriske hensyn. Det er målet, at misbrugsbehandlingen skal gøres fleksibelt og kan tilpasses den aktuelle situation i kommunen, indholdsmæssigt og geografisk. Der vil dog være dele af tilbuddet, der skal tilknyttes bestemte lokaliteter i et Rusmiddelcenter, men samtidig er det afgørende, at der er mulighed for at Side 2

3 være til stede, hvor den potentielle bruger befinder sig. I behandlingsforløbet skal indsatsen være helhedsorienteret, idet misbrug påvirker både borgeren og familien. Indsatsen retter sig ikke alene mod den afhængige, men også mod dennes familie og netværk. Afhængighed kan være forbundet med psykiske problemer. Derfor har indsatsen ikke kun fokus på afhængigheden, men også på ændring af mønstre og hverdagsliv hos misbrugeren og familien. Afhængighed opstår som følge af komplekse forhold mellem fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle årsager. Afhængighed er en gennemgribende tilstand, hvor årsagerne kan variere fra person til person. Både genetiske, personlighedsmæssige og sociale faktorer spiller ind. Et menneske er således andet og mere end sit misbrug. Derfor bør behandling også sigte på udvikling af en ny selvforståelse hvor forandring er mulig og hvor følgende elementer kan indgå: 1). Fysisk sundhed Målet er at hjælpe brugeren til at tage vare på sin egen fysiske sundhed, dels som et mål i sig selv, dels som en forudsætning for om muligt at kunne genvinde fysiske og mentale kompetencer, der måtte være gået tabt gennem misbruget. 2). Psykisk sundhed Målet er, at brugeren får en erkendelse af misbrugets funktioner og konsekvenser i sit liv samt redskaber til at leve et rusmiddelfrit liv med livskvalitet efter behandlingen. 3). Det sociale aspekt Målet er at hjælpe brugeren til at styrke sine sociale kompetencer som forudsætning for dels at kunne varetage sin egen dagligdag, dels at kunne skabe og opretholde sunde relationer. Organiseringen Misbrugsbehandlingen er samlet i en organisation, Rusmiddelcentret. Baggrunden herfor er et helhedsperspektiv på afhængighed og de problematikker der følger med og det forhold, at mange kan være i et blandingsmisbrug. I et samarbejde med Rusmiddelcentret er der udarbejdet en række servicedeklarationer for de serviceydelser og indhold i misbrugsbehandlingen som Skive Kommune ønsker leveret fremadrettet se vedlagte bilag. Jura (herunder lovgrundlag) Lov om Social Service 130, jf, Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 og socialministeriets vejledning nr. 7 af 5. december 2006 Sundhedslovens 141 og 142 Side 3

4 Oversigt over vedlagte bilag: Bilag 1. Ambulant medicinsk alkoholbehandling Bilag 2. Ambulant alkoholbehandling, rådgivning og vejledning Bilag 3. Ambulant alkoholbehandling, samtalebehandling Bilag 4. Alkoholbehandling, efterbehandling Bilag 5. Stofbehandling og rådgivning SL 101. Bilag 6. Stofbehandling, Substitutionsambulatoriet. Bilag 7. Ambulant dagbehandling på stofområdet. Bilag 8. Døgnbehandling, stof- og alkoholbehandling. Bilag 9. Udslusning jf. SL. 107 Bilag 10. Ambulant efterbehandling jf. SL. 101 Bilag 11. Aktivitets- og samværstilbud jf. SL 104 Bilag 12. Støtte- og kontaktpersonordning jf. SL 99. Bilag 13. Servicedeklaration rådgivning, vejledning og ambulant behandling til unge som har et forbrug af rusmidler. Bilag 14. Visitation. Bilag 15. Lovgivning. Bilag 16. Målgrupper. Bilag med fakta og data/demografi mv. Side 4

5 Bilag 1 Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling - lægefaglig og medikamentelt understøttet behandling og afrusning efter Sundhedslovens 141. Indhold: Den primære ydelse er at få afklaret et behov for medicinsk behandling mod alkoholmisbrug. Medicinsk behandling iværksætte efter lægefaglig vurdering. Afrusning kan ske ambulant, i døgn eller sygehusregi. Den medicinske behandling kan forløbe så længe borgeren er indskrevet i Rusmiddelcentret. Formål: At kunne tilbyde borgere, der har behov for det, en medicinsk understøttet behandling som supplement til samtalebehandling. Tilbuddets målgruppe: Tilbuddets målgruppe er personer, der søger og er motiveret for behandling og er indskrevet i alkoholbehandling. Handleplansarbejdet Når en borger henvender sig udarbejdes der en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: o At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. o At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. o En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 5

6 Bilag 2. Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling, rådgivning og vejledning jf. Sundhedslovens 141. Indhold: Der tilbydes rådgivning og vejledning om rusmiddelcentrets behandlingstilbud. Formål: At kunne tilbyde alle over 18 år rådgivning og vejledning om alkoholbehandling. Tilbuddets målgruppe: Borgere hvis tilværelse er truet eller ramt af misbrug. Handleplansarbejdet Såfremt borgeren efter rådgivning og vejledning giver udtryk for et ønske om alkoholbehandling, iværksættes behandlingsforløbet. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: o At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. o At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. o En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 6

7 Bilag 3. Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling, samtalebehandling jf. Sundhedslovens 141. Indhold: Der tilbydes social behandling i form af samtaletilbud. Borgeren kan i disse forløb være understøttet medicinsk via lægefaglig ekspertise. Formål: At hjælpe unge og voksne, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af alkoholmisbrug, med at komme ud af dette alkoholmisbrug, afhængigheden eller forhindre en forværring af den enkeltes livssituation. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er unge og voksne, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug. Ofte har misbruget bevirket en social deroute. Nogle i målgruppen har et blandingsmisbrug og kan være fysisk og psykisk medtagne. Handleplansarbejdet: Når en borger henvender sig udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 7

8 Bilag 4 Servicedeklaration Ambulant alkoholbehandling, efterbehandling jf. Sundhedslovens 141. Indhold: Der tilbydes social behandling i form af samtaletilbud. Tilbuddet kan være understøttet af medikamentel behandling via lægefaglig ekspertise. Formål: At samtalerne skal følge op på de forandringer, brugeren personligt arbejder med og yde støtte i forhold til brugerens ønske om at fastholde fokus i den nye indsigt og implementeringen af de nye vaner og rutiner i dennes liv. Tilbuddets målgruppe: Borgere der har gennemført et ambulant samtaleforløb eller gennemført en døgnbehandling. Handleplansarbejdet En behandlingsplan tager udgangspunkt i den behandling, der allerede er gennemført forud for iværksættelse af efterbehandlingen. I behandlingsplanen beskrives borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats, der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: o At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. o At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. o En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 8

9 Bilag 5 Servicedeklaration Stofbehandling og rådgivning SL 101. Indhold: Tilbud om stofbehandling og rådgivning hos misbrugskonsulent, etableret i henhold til servicelovens 101. Brugeren kan i tilbuddet være understøttet af substitutionsbehandling og behandling gennem motiverende samtaler som led i en motivationsfase til at indgå i behandling. Formål: Formålet er et tilbud til alle som henvender sig og søger behandling for stofmisbrug. Målet er at opnå stoffrihed eller skadesreduktion. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er unge og voksne, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug. Ofte har misbruget bevirket en social deroute. Nogle i målgruppen har et blandingsmisbrug og kan være fysisk og psykisk medtagne. Målgruppen er karakteriseret ved, at borgeren ofte er diffus omkring behandling og hvad behandling indebærer og har derfor behov for at blive mere afklaret omkring behandlingsmuligheder. Handleplansarbejdet Når en borger henvender sig udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der vurderes nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 9

10 Bilag 6 Servicedeklaration Substitutionsambulatoriet. Indhold: Tilbud om stofbehandling og rådgivning i substitutionsambulatoriet, etableret i henhold til servicelovens 101 og Sundhedslovens 142. Formål: Formålet med subtitutionsbehandlingen og rådgivningen er at hjælpe borgere, hvis tilværelse er alvorlig truet eller ramt af misbrug, med at komme ud af illegalt misbrug eller at opnå skadesreduktion og en stabil tilværelse. Tilbuddets målgruppe: Tilbuddet retter sig mod voksne, hvis tilværelse er alvorligt truet eller ramt af misbrug af illegale stoffer. Rådgivnings- og vejledningsdelen retter sig mod potentielle brugere af behandlingen, pårørende og samarbejdspartnere. Målgruppen omfatter de borgere som, via sociallægen, er i substitutionsbehandling jf. Sundhedslovens 142. Handleplansarbejdet En behandlingsplan tager udgangspunkt i den afklaringsfase der er påbegyndt eller gennemført som indledende behandling. I planen beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 10

11 Bilag 7 Servicedeklaration Ambulant dagbehandling på stofområdet Indhold: Et fleksibelt og struktureret behandlingstilbud efter servicelovens 101. Tilbuddets primære fokus er på arbejdet med afhængigheden. Der arbejdes dog ud fra et helhedsorienteret perspektiv hvor der inddrages elementer af ADL-træning, orientering om samfundsmæssige forhold herunder arbejdsmarkedet samt udfordring på moralsk og etisk stillingtagen. Målet med dette fokus er øget evne til at tage ansvar for eget liv. Formål: At den enkelte opnår øget motivation, afklaring ift. forandring, reduktion eller ophør af misbrug. Tidsperspektiv: Et gruppebehandlingstilbud med mulighed for individuelle samtaler af understøttende karakter. Varigheden er individuelt, men som hovedregel er der tale om minimum 1½ måned og maksimalt 4 måneder. Tilbuddets målgruppe: Tilbuddet er til alle, som henvender sig og søger behandling for stofafhængighed af euforiserende stoffer efter forudgående intern visitation. Handleplansarbejdet Når en borger henvender sig udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Heri beskrives grundlaget for visitation, borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandlingen. Side 11

12 Bilag 8 Servicedeklaration Døgnbehandling (stof- og alkoholbehandling) Visitation til døgnbehandling Afklaring, udredning og indstilling af borgere til døgnbehandling varetages i Rusmiddelcentret. Det skal sikres, at Rusmiddelcentret i sin indstilling til relevant behandlingssted kan benytte faglig sparring i forhold til egnethed og valg af tilbud. Visitation sker herefter i et samarbejde med Specialrådgivningen, som varetager myndighedsansvaret. Fysiske rammer De fysiske rammer skal være af en sådan standard, at de sender positive signaler både til brugeren og konsulenten. Stedet skal være godkendt til formålet af beliggenhedsmyndigheden jf. gældende lovgivning eller alternativt skal der foreligge en samarbejdsaftale med Rusmiddelcentret. Organisatoriske opbygning Der skal være udarbejdet materiale, der viser ejerforhold, hvordan stedet er organiseret og hvem der er leder af tilbuddet. Stedets mål og politikker skal være skriftligt formuleret og fremstå synlige og gennemskuelige. Indholdet i tilbuddene Skive Kommune forventer, at døgnbehandlingstilbuddene indgår i et åbent samarbejde omkring matchning af bruger/behandlingssted i et tæt samarbejde med Rusmiddelcentret og Specialrådgivningen. Rusmiddelcentret følger op på og fører tilsyn med behandlingsindsatsen i forhold til den enkelte borger. Sagsbehandler fra Specialrådgivningen deltager i opfølgningen efter behov. Behandlingstilbuddet skal som hovedregel være døgnbemandet og der skal være en læge tilknyttet - alternativt benyttelse af egen læge. Lægen skal være indstillet på at samarbejde med Rusmiddelcentret / Specialrådgivningen. Der afholdes forsamtale på behandlingstilbuddet med deltagelse af brugeren, konsulenten fra Rusmiddelcentret og behandlingsansvarlig i behandlingstilbuddet. Der udarbejdes i samarbejde med borgeren en realistisk og målbar handleplan for den enkelte bruger i det aftalte behandlingsforløb. Der arbejdes under behandlingsforløbet målrettet med at støtte borgeren i opbygningen af et fremtidigt netværk. I samarbejde med relevante aktører ydes individuel vejledning i udviklings-, uddannelses- og arbejdsmuligheder. Side 12

13 Den enkelte bruger forventes gennem opholdet i videst muligt omfang at blive i stand til at administrere eget liv. Den enkelte bruger skal efter endt behandling i videst muligt omfang kunne integreres i eget nærmiljø. Personalets sammensætning og uddannelsesmæssige baggrund Det forventes, at personalegruppen er bredt sammensat med en faglig uddannelse og baggrund, der matcher behandlingstilbuddets målgruppe, indhold og metoder. Økonomiske forhold Institutionen/opholdsstedet skal have en sund likviditet, der giver sikkerhed for at kunne færdiggøre igangsatte behandlingsforløb. Rusmiddelcentret kan anmode om årligt regnskab med påtegning af godkendt revisor. I forbindelse med udregningen af den månedlige opholdsbetaling skal der være klarhed for, hvad der dækkes af betalingen og hvilke aktiviteter der ikke er indregnet i opholdsbetalingen. Information og kommunikation Der skal være en løbende og gensidig kommunikation mellem behandlingsstedet og Rusmiddelcentret om alle forhold af betydning for det indgåede samarbejde. Side 13

14 Bilag 9 Servicedeklaration Udslusning i form af halvvejshus og lignende jf. Serviceloven 107 Indhold: Skive kommune forventer, at behandlingsstedet indgår i et åbent og tæt samarbejde med brugeren, Rusmiddelcentret og Specialrådgivningen. Det forventes, at personalet har en faglig uddannelse og baggrund, der matcher behandlingstilbuddets målgruppe. Den enkelte bruger forventes gennem opholdet i videst muligt omfang at blive i stand til at administrere eget liv, når de flytter i egen bolig. Der udarbejdes en konkret behandlingsplan ud fra afsluttende status fra primærbehandlingen. I samarbejde med relevante aktører ydes individuel vejledning i udviklings-, uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet perspektiv. Det forventes, at der under behandlingsforløbet arbejdes med opbygning af et netværk for brugeren. Rusmiddelcentret fører tilsyn med og følger op på behandlingsindsatsen i forhold til den enkelte bruger. Sagsbehandler fra Specialrådgivningen deltager i opfølgningen efter behov. Formål: Formålet er et tilbud om behandling for at undgå tilbagefald Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er borgere over 18 år, som har gennemført et længerevarende døgnbehandlingsforløb Fysiske rammer: De fysiske rammer skal være af en sådan standard, at de sender positive signaler både til brugeren og til konsulenten. Stedet skal være godkendt til formålet af beliggenhedsmyndigheden jf. gældende lovgivning eller alternativt skal der foreligge en samarbejdsaftale med Rusmiddelcentret. Organisatorisk opbygning Der skal være udarbejdet materiale, der viser ejerforhold, hvordan stedet er organiseret og hvem der leder tilbuddet. Stedets mål og politikker skal være skriftligt formuleret og fremstå synlige og gennemskuelige. Information og kommunikation: Det forventes, at behandlingsstedet laver løbende skriftlige statusbeskrivelser som tilsendes Rusmiddelcentret. Side 14

15 Bilag 10 Servicedeklaration Ambulant efterbehandling jf. Serviceloven 101 Indhold: Tilbud om efterbehandling ved misbrugskonsulent etableret i henhold til servicelovens 101. Tilbudet har form af samtaleforløb med fokus på tilbagefaldsforebyggelse. Der tilstræbes tværsektorielt samarbejde med henblik på helhedsorienteret sagsbehandling på relevante områder som bolig, arbejde/uddannelse, psykiatri mm. Formål: Formålet er et tilbud om behandling for at undgå tilbagefald i misbrug. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er borgere i Skive kommune over 18 år, der gennem behandling eller ved egen hjælp har opnået stoffrihed. Handleplansarbejdet: En behandlingsplan tager udgangspunkt i den behandling, der allerede er gennemført forud for iværksættelse af efterbehandlingen. I behandlingsplanen beskrives borgerens behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats, der er nødvendig. Værdier i behandlingen: Skive kommune lægger vægt på at indsatsen på alkohol- og stofmisbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At borgeren kommer hurtigt i behandling, når det vurderes, at borgeren er motiveret herfor. At borgerens netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte borgeren under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandling. En anerkendende tilgang i mødet med borgeren og i behandling. Side 15

16 Bilag 11 Servicedeklaration aktivitets- og samværstilbud - jf. Servicelovens 104 Indhold: Samværstilbuddet er et socialt rusmiddelfrit miljø etableret i tilknytning til substitutionsambulatoriet. Tilbuddet er samvær i lokaler med mulighed for og skabe netværk, hvor borgeren har mulighed for og tale om dagligdagen. Der er derudover mulighed for diverse aktiviteter, spil, spillekonsol, ture i naturen, kreative udfoldelser. Der er mulighed for, gratis frokost, kaffe, te, samt deltage i indkøb og tilberedning heraf. Formål: Der er ikke noget behandlingsmæssigt sigte med tilbuddet. Tilbuddet er frivilligt og etableret med henblik på, at personer, der føler ensomhed og isolation i hverdagen, har mulighed for socialt kontakt med andre. Udfolde deres kreative evner, vedligeholdelse af diverse daglige færdigheder, samt mulighed for et måltid mad. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er brugere der er i substituitionsbehandling i Rusmiddelcenter Skive. Side 16

17 Bilag 12 Servicedeklaration Støtte- og kontaktperson jf. SL 99. Indhold: Støtte- og kontaktpersonordningens opgaver er, at kommunikere med og etablere en relation til borgeren, samt at yde den relevante indsats ud fra en anerkendende tilgang. Desuden at være brugerens bindeled til omverdenen og bygge bro til relevante og etablerede tilbud. Formål: Målsætningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers virkelighed. Dette kan fx være at bryde en social isolation og at bedre kontakten til myndigheder og hjælpeforanstaltninger. Hensigten er at arbejde forebyggende i forhold til de problemstillinger, der er forbundet med aktivt misbrug, herunder i forhold til eventuelle fysiske og psykiske problemer. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er særligt udsatte og isolerede alkohol- og stofmisbrugere, der mangler en hensigtsmæssig kontakt til de sociale og sundhedsfaglige hjælpesystemer. Handleplansarbejdet: Når der skabes kontakt, udarbejdes der ikke en behandlingsplan. Der er tale om et opsøgende tilbud uden forudgående visitation til de socialt mest udstødte og isolerede borgere, som ofte har svært ved at formulere egne behov. Brugeren har ret til at være anonym, så længe den pågældende ønsker det. Side 17

18 Bilag 13 Servicedeklaration rådgivning, vejledning og ambulant behandling til unge som har et forbrug af rusmidler. Indhold: 1. Primær/generel forebyggelse - herunder etablering af et netværk af nøglepersoner. 2. Forebyggelse på gruppe og individ niveau: Samtaler med den unge, grupper af unge og eventuelt forældre om rusmidler, behandling mv. i henhold til servicelovens Ambulant behandling Formål: En forebyggende samt målrettet indsats til unge, som har et begyndende misbrug og/eller eksperimenterende forbrug af rusmidler. Tilbuddet henvender sig til unge/familien som søger/overvejer behandling for stofmisbrug. Tilbuddets målgruppe: Målgruppen er primært unge mellem 15 og 23 år samt de unges forældre. Den unge/familien er ofte diffus omkring behandling, og hvad behandling indebærer og har derfor behov for at blive mere afklaret omkring sig selv. Der vil være stort fokus på motivationsarbejde. Handleplansarbejdet: Såfremt den unge og familien ønsker det, indledes et samtale- og afklaringsforløb som munder ud i en afklaring af et eventuelt behandlingsbehov og en handleplan. Behandlingsbehovet aftales med den unges sagsbehandler i kommunen. Heri beskrives den unges behov, mål og varighed for indsatsen samt hvilken indsats der er nødvendig. Der etableres et netværk af nøglepersoner bestående af bl.a. arbejdsmarkedsafdelingen, UU, repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, Ti eren, Multi, familiesektionen samt andre relevante institutioner. Netværkets formål er, at holde fokus blandt ansatte i Skive kommune i forhold til unge med begyndende misbrug. De ansattes opgaver består i: 1. Få øje på de relevante unge, 2. Skabe kontakt og komme i dialog med de unge omkring rusmidler og 3. Efter behov henvise til rådgivning/behandling og sikre et hensigtsmæssigt overlap til de behandlingsansvarlige fra Rusmiddel Centret eller andre behandlingstilbud herunder psykiatrien. Side 18

19 Det er nøglepersonernes opgave løbende at holde opmærksomheden skarp blandt kollegaerne og det er Rusmiddel Centrets ansvar løbende at opkvalificere og holde nøglepersonerne skarpe på deres opgave Ambulant behandling: Den anerkendende og motiverende metode er den grundlæggende tilgang i den ambulante behandling. Der vil i samtalerne bl.a. blive inddraget elementer af konsekvenserkendelse, forebyggelse af højrisikosituationer, stofedukation og tilbagefaldsforebyggelse. Metoderne vil primært bygge på kognitive behandlingsformer Ved behov for døgnbehandling vurderes og bevilges dette af kommunal sagsbehandler. Værdier i behandlingen: Skive Kommune lægger vægt på at indsatsen på misbrugsområdet er målrettet og forebyggende. Indsatsen er desuden baseret på: At indsatsen tager udgangspunkt i en relations- og ressourcefokuseret tilgang At forældrene har det primære ansvar for den unge (unge under 18 år) Anbringelsesgrundlaget i Skive Kommune At den unge kommer hurtigt i behandling når den unge er motiveret herfor. At den unges netværk, hvis det er muligt, involveres i behandlingen for at støtte den unge under behandlingen, samt at sikre en god og sund tilværelse efter behandlingen. En anerkendende tilgang i mødet med den unge og familien. Side 19

20 Bilag 14: Visitation Skive Kommune ønsker en dialogbaseret visitation, hvor kommunen udøver et myndigheds- og bestilleransvar for visitationen. Visitation skal gennemføres i en tæt dialog med de faglige medarbejdere i Rusmiddelcentret, borgeren og myndighedsdelen. Der lægges op til faste og/eller møder efter behov, når der er tale om visitation til døgnbehandling. I visitationen skal behandlingsgarantien iagttages. Samtidig forventer Skive Kommune, at der i visitationen af borgerne indgår følgende overvejelser og prioriteringer: Eventuel tidligere behandling og resultater. Borgerens parathed i forhold til arbejdsmarkedet. Borgerens familiemæssige relationer (enlig, familie, hjemmeboende børn mv.) Social- og sundhedsmæssig forebyggelse. Samarbejde med andre myndigheder. Der lægges op til et meget tæt samarbejde mellem Rusmiddelcentret og andre myndigheder (Specialrådgivningen, Jobcenter, sygehusvæsen, børn - og ungeområdet, praktiserende læger, socialpsykiatrien m.v.). Formålet er, at sikre borgeren en koordineret og helhedsorienterede indsats. Samarbejde og tilsyn med døgnbehandlingstilbud Det vurderes ud fra misbrugerens behov, hvilket behandlingstilbud, der vil være mest hensigtsmæssig for den enkelte. Opholdsstederne skal være underlagt en godkendelse i den stedlige kommune efter SL 144. Det er kun de behandlingssteder, der har en godkendelse, der kan visiteres til. Rusmiddelcentret skal føre tilsyn med behandlingsstederne mindst 1. gang om året. Det forventes ligeledes, at behandlingsstederne kan dokumentere en nytteeffekt af behandlingen. De anvendte opholdssteder skal ud over godkendelsen sørge for, at der altid foreligger en opdateret beskrivelse af institutionen om følgende: Hvordan institutionen lever op til kvalitetskrav i behandlingen. Behandlingstilbuddets målgrupper. Behandlingstilbuddets indhold, metoder, muligheder og begrænsninger. Bruger- og pårørendeinddragelse. Personalets sammensætning, uddannelsesmæssige baggrund. Side 20

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav og forventninger, som Rusmiddelcenter Viborg ønsker opfyldt

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere