Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter, som udføres for boligmodellen i modelgruppepapiret HCO, 5/ Der ses her, at tilpasningstiden for kontantprisen, phk, er (urealistisk) høj. Papiret ridser kort op, hvordan boligmodellen teoretisk ser ud, og hvordan den bruges i praksis i selve ADAM. For at få et billede af tilpasningstidens afhængighed af nogle af modellens parametre, udføres et af HCOs multiplikator eksperimenter (en indkomststigning på 1%), og der præsenteres figurer med grafer over de procentvise multiplikatorer i forskellige parameterscenarier. Der betragtes et stationært grundforløb. Det ses bl.a., at tilpasningstiden afhænger positivt af boligefterspørgslens indkomstelasticitet, negativt af den numeriske værdi af dens priselasticitet og negativt af prisdannelsens tilpasningsparameter. I forhold til løsningen af den analytiske model, er det muligt at finde den stationære tilstand, og her kan man også finde langsigtsmultiplikatorerne for phk og Kh. Men da modellen indeholder både log-lineære og lineære relationer, er det ikke muligt at løse de dynamiske sammenhænge analytisk. llr10497.wp Nøgleord: Boligmodel, tilpasningstid, stationær tilstand Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. Kort skitsering af boligmodellen. Boligmodellen i ADAM bestemmer variablerne Kh, boligbeholdningen; phk, kontantprisen og fihn1, nettoinvesteringerne i boligerhvervet. Der er i kapitel 5 i ADAM-bogen to versioner af boligmodellen, en analytisk opstilling af modellen med basis i visse teoretiske overvejelser og de tre ligninger, som rent faktisk udgør boligmodellen i selve ADAM. Kapitlet gennemgår, hvordan og hvorfor man går fra den analytiske model til mere praktiske. ADAM-bogen beskriver først den analytiske model, der fastlægger Kh, phk og fihn1 entydigt som funktion af de ikke-observerbare størrelser K D, boligefterspørgsel, og phk e, den forventede pris (defineret som den pris, der skaber ligevægt på boligmarkedet) samt nogle observerbare størrelser bl.a. Y, indkomsten; i, renten; infl, inflationsraten og pih, investeringsprisen for boliger. Ligningerne i den analytiske model ser således ud: (1) (2) (3) Jeg vælger at se bort fra den offentlige andel af nettoinvesteringerne, nbs, i det følgende og arbejder videre med fihn1, som værende lig fihn1-ξnbs således, at ovenstående bliver: (3 ) (4) For at undgå størrelserne K D,K S og phk e, løser man for ligevægtsprisen i (1) (således at K D =K S =K -1 ) og sætter denne ind i (2). (2) sættes så ind i (1) og til sidst vendes funktionen således, at man får et eksplicit udtryk for phk. 1 (5) 1 En mere gennemført beskrivelse af, hvad der sker, findes i ADAM-bogen s.65.

3 3 Den mere praktiske model, som findes i ADAM bliver, da samt (3 ) og (5). (6) Det ses, at der findes en isomorfi (en en-entydig afbildning) mellem parametrene i de to modeller: For at få en forklaring på den anvendte models opførsel, ønskes der en analytisk løsning af den bagvedliggende teoretiske model. 2. Tilpasningstidens afhængighed af de strukturelle parametre. Et af de aspekter, der ønskes forklaret, er, hvordan de strukturelle parametre i den analytiske model påvirker tilpasningshastigheden og amplituden for boligmodellens variabler i multiplikatoreksperimenter. Baggrunden for dette er den (urealistisk) høje tilpasningstid i Kh og phk, som har været resultatet af de forskellige eksperimenter 2. Dette kan først gøres ved at simulere modellen med forskellige værdier for de strukturelle parametre og derefter se, hvordan tilpasningstiden og amplituden ændrer sig. Jeg har gjort dette for: Boligefterspørgslens indkomstelasticitet: α 1 Boligefterspørgslens priselasticitet: α 2 Prisdannelsens geometriske vægtning: β Koefficient til Tobins-Q: δ 2 Jeg foretager et multiplikatoreksperiment, hvor indkomsten, Yd9, stiger med 1%. Grundforløbene er stationære, i den betydning at modellens eksogene variabler er konstante fra 1997 og frem, og modellen konvergerer derfra mod 2 Ses i modelgruppepapiret HCO 5/

4 4 den stationære tilstand. 3 Herunder ses de procentvise multiplikatorer for Kh og phk, og hvordan de afhænger af de forskellige parametre: Figur 1. Procentvise multiplikatorer ved forskellige værdier af boligefterspørgslens indkomstelasticitet, α 1 : Figur 1.1 Kh Figur phk ADAM, alfa1=1 alfa1=0.95 alfa1=5 alfa1= ADAM, alfa1=1 alfa1=0.95 alfa1=5 alfa1=1.1 Det ses af Figurerne 1.1 og, at tilpasningstiden til den stationære tilstand stiger med stigende indkomstelasticitet i boligefterspørgslen, α 1. For værdier af α 1, som er større end ADAMs nuværende α 1 (=), vil Kh og phk slet ikke konvergere mod den stationære tilstand indenfor de betragtede 60 år. Dog kan man overbevise sig selv om at på kort sigt (indtil det 15. år) vil tilpasningshastigheden også være højere, jo højere indkomstelasticitet. Figur 2. Procentvise multiplikatorer ved forskellige værdier af boligefterspørgslens priselasticitet, α 2 : Figur 2.1 Kh Figur 2.2 phk ADAM, alfa2= alfa2=-0 alfa2=-765 alfa2=-0.5 alfa2=-5 alfa2= ADAM, alfa2= alfa2=-0 alfa2=-765 alfa2=-0.5 alfa2=-5 alfa2= Alternativt kunne man sikre at alle variabler i grundforløbet er stationære allerede fra første simulationsår (1997). Dette kan gøres ved at benytte MAL-MIDDEL kommandoen i PCIM. Et argument for at benytte MAL- MIDDEL metoden er, at man ved at ændre i parametrene i phk relationen også ændrer i niveauet for phk og dermed på den historiske uligevægt. Dette kan medføre meget lang konvergeringstid mod den stationære tilstand, hvis man kun lader de eksogene variable være stationære i grundforløbet. Et af problemerne med MAL-MIDDEL metoden er at den stationære tilstand så bliver den samme for samtlige parameterværdier, hvilket ikke er teoretisk korrekt. (Se udtrykket for phk * og Kh * )).

5 Her ses det af Figur 2.1 og Figur 2.2, at tilpasningshastigheden falder jo større den numeriske værdi af boligefterspørgslens priselasticitet er. Amplituden af phks procentvise multiplikator afhænger også af α 2. En mindre numerisk værdi af α 2 giver en større amplitude. Figur 3. Procentvise multiplikatorer ved forskellige værdier af β: Figur 3.1 Kh Figur 3.2 phk 5 ADAM, beta=765 beta= beta= beta= beta= beta= ADAM, beta=765 beta= beta= beta= beta= beta= β er parameteren, der indgår i bestemmelsen af phk i relation (2). Den bestemmer vægten af ligevægtsprisen, phk e, i det geometriske gennemsnit af denne og den laggede kontantpris, phk -1. Teoretisk ville man forvente, at jo større β er, jo hurtigere vil modellen tilpasse sig den stationære tilstand. Det er heldigvis også tilfældet i Figur 3.1 og 3.2. Endvidere ses det af figurerne, at amplituden af phks multiplikator afhænger positivt af β. Figur 4. Procentvise multiplikatorer ved forskellige værdier af koefficienten til Tobins-Q i investeringsrelationen, δ 2 : Figur 4.1 Kh Figur 4.2 phk ADAM, delta2=24021 delta2=10000 delta2=15000 delta2=20000 delta2=30000 delta2= ADAM, delta2=24021 delta2=10000 delta2=15000 delta2=20000 delta2=30000 delta2=40000 Tobins-Q beskriver forholdet mellem kontantprisen, phk, og geninvesteringsprisen, et vejet gennemsnit af pih og phgk. Koefficienten til Tobins-Q, δ 2, påvirker nettoinvesteringerne i relation (3) og via modellen Kh og phk. Det ses af figurerne, at jo større δ 2 er, jo længere er tilpasningstiden til den stationære tilstand, samt jo større amplitude i phks procentvise multiplikator. På

6 6 den anden side er tilpasningshastigheden på kort sigt (indtil år) højere, jo større δ 2 er. Konkluderende kan man sige, at tilpasningshastigheden på lang sigt afhænger positivt af β og -α 2 og negativt af α 1 og δ 2. På kort sigt afhænger tilpasningshastigheden dog positivt af α 1 og δ 2 (skiftet sker efter ca. 15 år). Man kan umiddelbart se en forklaring på, hvorfor den afhænger positivt af β, da et større β medfører, at ligevægtsprisen påvirker værdien af phk i højere grad. Hvorfor tilpasningstiden afhænger af δ 2, α 1 og α 2, som den gør, er dog ikke klart. Specielt virker sammenhængen mellem tilpasningstiden på lang sigt og δ 2 modsat af, hvad man kunne forvente, idet den indikerer, at tilpasningstiden falder, hvis nettoinvesteringerne afhænger mindre af kontantprisen. Til gengæld afhænger tilpasningshastigheden på kort sigt positivt af δ 2, hvilket er mere intuitivt forståeligt. Det er stadig ikke klart, hvorfor modellen, i nogen tilfælde, ikke konvergerer imod den stationære tilstand indenfor de betragtede 60 år. 3. Den stationære tilstand. Det er muligt løse modellen for den stationære tilstand. Her er alle variabler konstante og i ligevægt, hvilket vil sige at: (i) phk= phk -1 = phk e = phk * (ii) K = K -1 = K D = K S = K * (iii) fihn1 = fihn1-1 = fihn1 * =0 Fra (i) ses det, at relation (2) er overflødig. Fra (ii) ses det, at relationerne (4) og (5) også er overflødige. I alt ses det, at modellen er strengt rekursiv i fihn1 *, phk * og K *. Da nettoinvesteringerne er 0, findes phk * fra relation (3 ). Denne sættes så ind i relation (1) som så giver K *. Dvs. i den stationære tilstand er (7) 4 4 Dette er ikke helt stringent, da phgk rent faktisk er en funktion af phk. Hvis man isolerer af phk fuldstændigt får man at Hvor kphkg = phk/phgk er en konstant. Dette udtryk er dog ikke helt så overskueligt som (7).

7 Af (7) ses det, at phk * er uafhængig af Y, så elasticiteten af phk * mht. indkomsten er 0. Heraf ses at hvis man laver et multiplikator eksperiment med en indkomststigning, skal phk s procentvise multiplikator konvergere imod 0. 7 (8) Af (8) fås, at boligbeholdningens indkomstelasticitet i den stationære tilstand e d(log(k * ))/d(log(y))=α 1, hvilket jo er ret heldigt, da dette også er tolkningen af denne parameter. Man kan selvfølgelig også finde de langsigtede multiplikatorer for andre af de eksogene variabler i modellen, men da det er en indkomststigning jeg betragter i mit eksperiment er det elasticiteten mht. til indkomsten jeg er interesseret i. Det er dog ikke de langsigtede multiplikatorer som beskriver tilpasningshastigheden og størrelsen af variablernes udsving. For at få svar på hvordan de forskellige parametre påvirker multiplikatorerne på det korte og mellemlange sigt, er det nødvendigt med en dynamisk løsning af modellen. Dette er dog ikke muligt i modellens nuværende form, da den indeholder både lineære og loglineære relationer 5. For at kunne komme med et bud på en analytisk forklaring på den lange tilpasningstid, er det derfor nødvendigt at simplificere modellen. 6 5 Et forsøg på at omforme modellen til et differentialligningssystem bar heller ikke frugt. 6 Dette kan eventuelt gøres ved at totaldifferentiere/linearisere boligefterspørgslen og omformulere prisdannelsen til et vejet gennemsnit. Denne simplificering gør at modellen bliver til en lineær anden ordens differensligning, som kan løses.

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger

Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 11. marts 2008 Thomas Jacobsen Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Resumé: Dette papir beskriver, hvordan en sammensætning af rationelle

Læs mere

Data for boligbeholdning og afskrivninger.

Data for boligbeholdning og afskrivninger. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik C. Olesen Lena Larsen 30. september 1996 Data for boligbeholdning og afskrivninger. Resumé: Papiret gennemgår, hvordan dataserier for boligbeholdningen

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue

Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 3. december 1996 Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue Resumé: Papiret er et konkret forslag til hvordan de nye tal for kapitalværdier

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger

Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 24. juni 215 Boligmarkedets tilpasningstid med fremadskuende forventninger Resumé: Betydningen af at indføre fremadskuende forventninger

Læs mere

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 20. november 1994 Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Resumé: I papiret estimeres forbrugsfunktioner hvor arbejdsløsheden (bul) indgår

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet

Læs mere

Arbejdsudbudsrelationen II

Arbejdsudbudsrelationen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Kontantprisrelationen estimeret på kædetal

Kontantprisrelationen estimeret på kædetal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 17. april 8 Kontantprisrelationen estimeret på kædetal Resumé: VIGTIGT: Dette papir er baseret på fejlagtige data, og estimationsresultaterne

Læs mere

Forventninger i ADAM

Forventninger i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh og Dan Knudsen 6. juni 2012 Forventninger i ADAM Resumé: Der har i 2011 været arbejdet med rationelle forventninger på boligmarkedet, jf. papirerne

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Eksogenisering i forbrugssystemet

Eksogenisering i forbrugssystemet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 7. juli 1997 Eksogenisering i forbrugssystemet Resumé: Papiret giver en metode til eksogenisering af forbrugskomponenter i det nye DLU og indeholder

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59 Kapitel 5. Investeringer 59 5. Investeringer I ADAM opdeles investeringerne i boliginvesteringer, erhvervsinvesteringer, lagerinvesteringer og offentlige investeringer. De førstnævnte bestemmes i modellen,

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Boligmodellen i AUG97

Boligmodellen i AUG97 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen Asger Olsen 16. april 1998 Boligmodellen i AUG97 Resumé: Dette er så sidste nye afsnit i den uendelige historie om boligmodellen. Papiret kommer

Læs mere

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14

Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 24. november 2015 Nikolaj Mose Hansen Boligkapital og afskrivningsrater efter HR14 Resumé: I arbejdspapiret KSR06415 blev der kigget

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 19.04.1999 Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Læs mere

Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable

Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen Dan Knudsen 23. januar 214 Fremadskuende forventninger i ADAM - nu med leadede variable Resumé: Fremadskuende forventninger indføres i lønrelationen,

Læs mere

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM

Finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen Dan Knudsen 27. februar 214 i ADAM Resumé: I forlængelse af papiret SOA23114 forsøges det at lave en finanspolitisk reaktionsfunktion baseret

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Oplæg til ADAM s boligkapitalrelation

Oplæg til ADAM s boligkapitalrelation Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. marts 2009 Oplæg til ADAM s boligkapitalrelation Resumé: Det foreslås at supplere boligkapitalrelationens variable med en logistisk trend a

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Introduktion til PCIM version 9.07

Introduktion til PCIM version 9.07 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Lars Brømsøe Termansen 25. marts 2003 (UDKAST) Introduktion til PCIM version 9.07 Resumé: Papiret beskriver kort om den nye version af PCIM løsningsprogrammet.

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Forbrug og rente. Danmarks Statistik. Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam

Forbrug og rente. Danmarks Statistik. Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam Forbrug og rente 5HVXPp Papiret skitserer nogle forskellige metoder, som medfører, at renten vil

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Den personlige skattepligtige indkomst II

Den personlige skattepligtige indkomst II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 24. maj 1994 Den personlige skattepligtige indkomst II Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for den skattepligtige indkomst

Læs mere

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder

ADAM, December analyse af parameterfølsomheder Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 22. juni 2 ADAM, December 29 - analyse af parameterfølsomheder Resumé: I papiret undersøges modellens følsomhed overfor ændringer

Læs mere

Uendelig priselasticitet i eksporten?

Uendelig priselasticitet i eksporten? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Marie Bendixen Morten Malle Pedersen 2. september 994 Uendelig priselasticitet i eksporten? Resumé: I dette papir undersøges det, om der i data for eksporten

Læs mere

Skitse til en model for boligforbrug og andet forbrug

Skitse til en model for boligforbrug og andet forbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Asger Olsen 13. december 2000 Skitse til en model for boligforbrug og andet forbrug Resumé: I papiret gives en idéskitse til en mulig sammenhængende model

Læs mere

En sammenligning af SMEC og ADAM

En sammenligning af SMEC og ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. marts 212 En sammenligning af og Resumé: Ligheder og forskelle på de to økonometriske makromodeller, og, diskuteres. Det findes

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere

Estimation af ny bilmodel til ADAM

Estimation af ny bilmodel til ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir[Udkast] Peter Rørmose Jensen og Rasmus Holm Madsen 2. februar 24 Estimation af ny bilmodel til ADAM Resumé: I papiret estimeres bilkøbet med brug af de nye

Læs mere

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé:

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen 03.08.94 Eksportrelationer Resumé: Dette papir beskriver estimation af eksportrelationer vha. fejlforrektionsmodeller.

Læs mere

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet

Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 2. januar 2014 Følsomhedsanalyser af bilforbrugets budgetelasticitet Resumé: ADAMs privatforbrug påvirkes kraftigere af husholdningers

Læs mere

Om effekten af opsparingsordninger og opsparingstilbøjelighed

Om effekten af opsparingsordninger og opsparingstilbøjelighed Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 29. april 2013 Om effekten af opsparingsordninger og opsparingstilbøjelighed Resumé: Dette papir er et oplæg til at opstille en ny forbrugsrelation.

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer.

Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Henrik Hansen Arbejdspapir* 14. marts 2001 Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Et kik på eksportrelationerne Resumé: I dette papir diskuteres fortolkningen

Læs mere

CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt

CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 24. maj 1993 Jakob Hald CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Resumé: I papiret gennemregnes sammenhængen mellem minimumsomkostningsfunktioner

Læs mere

Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen.

Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 8. juni 1993 Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner baseret på CES produktionsfunktionen Resumé: I dette papir gennemgås udledningen

Læs mere

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 12. oktober 215 Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Resumé: Dette papir dokumenterer ændringer i forbindelse

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Boligkapital og afgangsrater i ADAM

Boligkapital og afgangsrater i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Kristian Skriver Sørensen 6. april 215 Boligkapital og afgangsrater i ADAM Resumé: Den nuværende formulering af boligkapitalen i ADAM giver os to udfordringer.

Læs mere

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,

Læs mere

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jes Asger Olsen 21. oktober 2010* UDKAST Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Resumé: Indbetalinger på pensionsordninger kan i forskelligt omfang trækkes

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt

Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 15. oktober 1996 Bruttokapital, nettokapital, usercost og andet godt Resumé: I nærværende papir redegøres der for en række begreber og

Læs mere

Model til bestemmelse af timeudbuddet

Model til bestemmelse af timeudbuddet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 27. juni 2003 Model til bestemmelse af timeudbuddet Resumé: I dette papir opstilles en skitse til en ny model til bestemmelse af arbejdsudbuddet

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

Skattestrukturen på ejerboligmarkedet

Skattestrukturen på ejerboligmarkedet Skattestrukturen på ejerboligmarkedet Af Jakob Færgeman og Claus Ørskov Vejleder Tine Lund Jensen Afleveringsdato 31. marts 2000 Økonomisk Institut Københavns Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning...................................................

Læs mere

Valg af ny boligmodel

Valg af ny boligmodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 11. april 28 Tina S. Hvolbøl Valg af ny boligmodel Resumé: VIGTIGT: Dette papir er baseret på fejlagtige data, og estimationsresultaterne er

Læs mere

Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau

Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Karsten Theil Hansen 27. september 1994 Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau Resumé: Dette papir er første forsøg på at afprøve den i modelgruppepapiret

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere