Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007

2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i Tysk ved Aarhus Universitet er en akademisk uddannelse i henhold til Bekendtgørelse om humanistiske uddannelser på universiteterne (Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 1995). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Studienævnet for Tysk. 2. Uddannelsen introducerer til faget Tysks forskningsområder med henblik på at udbygge de studerendes faglige viden og øge deres teoretiske kvalifikationer inden for fagets grundlæggende metoder, med henblik på at opnå faglige forudsætninger for at arbejde med og formidle fagets stofområder. 3. Den studerende skal opnå viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: En grundlæggende viden om tysk sprog, tysk litteratur, tysk historie og tyske kultur- og samfundsforhold. En grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal evne til selv at kunne anvende forskellige videnskabelige metoder. En færdighed i at formidle mellem dansk og tysk, sprogligt og kulturelt. En sikker og nuanceret kommunikationsfærdighed på tysk, mundtligt og skriftligt. Kapitel 2: Uddannelsesstruktur og optagelseskrav 4. Sidefagsuddannelsen i tysk er et afrundet uddannelseselement normeret til enten 1½ årsværk (A-linjen) eller 2 årsværk (B-linjen). Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at indgå i en bachelor og/eller kandidatuddannelse med et andet fag omfattet af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 343 af 11. maj 2005 om undervisningskompetence i de almene gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Stk. 2. Sidefagsuddannelsens 1. år kan indgå som 3. år af en bacheloruddannelse. Eller sidefagsuddannelsen kan i sin helhed indgå i en kandidatuddannelse, under forudsætning af, at den studerende har bestået en etfaglig bacheloruddannelse i et andet fag omfattet af Pædagogikumbekendtgørelsen (jf. studieordning for grundfagets kandidatuddannelse, kapitel 2). Stk. 3. Til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen/hf kræves, at kandidaten gennemgår faglig supplering i sidefagsuddannelsen. Optagelse på faglig supplering er betinget af optagelse på pædagogikum (jf. Pædagogikumbekendtgørelsen). 5. Forudsætning for optagelse på sidefagsuddannelsens A-linje er 2 års beståede grundfagsstudier inden for et andet humanistisk fag, som er omfattet af Pædagogikumbekendtgørelsen. Forudsætning for optagelse på sidefagsuddannelsens B-linje er 2 års 2

3 beståede studier inden for et andet ikke-humanistisk fag, som er omfattet af Pædagogikumbekendtgørelsen. Kapitel 3: Almene eksamensbetemmelser 6. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 7. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Studienævnet for Tysk kan ved dispensation tillade indstilling for fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 8. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 9. Ved prøverne anvendes enten karakterskala (7-trinsskalaen) eller bedømmelsen bestået/ikke bestået efter de herom gældende regler. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 10. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet defineret under de enkelte prøver. 11. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 12. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes individuelt. Prøvens omfang multipliceres med de studerendes antal. 13. Bedømmelsen af en skriftlig prøve skal ved sommereksamen foreligge senest 1. juli, ved vintereksamen senest 1. februar. 14. Efter studienævnets individuelle vurdering kan prøver, der er bestået ved andre fag eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet, godskrives som dele af uddannelsen. Ved godskrivning af eksaminer bestået i udlandet overføres disse med karakteren bestået, med mindre andet er aftalt mellem de involverede institutioner. 3

4 15. Årsværkspoint (60 point pr. år) markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. 16. Aarhus Universitet udsteder bevis for gennemført uddannelse. Samlet bevis for en humanistisk uddannelse, der er gennemført ved flere institutioner, udstedes af den institution, hvor den sidste del af uddannelsen er gennemført. Stk. 2. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Aarhus Universitet bevis for beståede dele af uddannelsen. 17. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 1400 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa, 30 vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. En tekst fra før 1700 tæller 3-dobbelt. 18. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). 19. Studienævnet for Tysk kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet. Kapitel 4: Generelle faglige mål 20. Den studerende skal ved de prøver, der vedrører sidefaget i Tysk, dokumentere solide kundskaber inden for tysk sprog og litteratur, et grundlæggende kendskab til tysk kultur, tysk historie og tyske samfundsforhold, sikkerhed i at udtrykke sig skriftligt og mundtligt på korrekt tysk samt evne til på basis af humanistisk videnskabelig teori og metode at arbejde med og formidle fagets stofområder. De specifikke krav er beskrevet nedenfor ( 25-39). Kapitel 5: Undervisningsformer 21. Ud over holdundervisning, forelæsninger og vejledning vil der i undervisningen blive anvendt mundtlige og skriftlige oplæg af såvel undervisere som deltagere. Det må imidlertid påregnes, at den studerende kan være henvist til at gennemføre dele af sit studium på egen hånd uden tilknyttet undervisning. Kapitel 6: Særlige studieforudsætninger 22. Adgang til sidefagsuddannelsen i Tysk forudsætter en gymnasial adgangsgivende eksamen med mindst B-niveau i tysk. 4

5 Kapitel 7: Samlet oversigt over uddannelsens prøver 23. Sidefagsuddannelsens A-linje består af følgende discipliner: Prøvens navn Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering Historie ( 26) Intern 10 7-trinsskala 1. semester Fonetik og lingvistik ( 27) Intern 5 Best./ikke best. 1. semester Analytisk og retorisk behandling af tekster ( 28) Intern 5 Best./ikke best. 1. semester Valgemne I ( 29) Intern 5 7-trinsskala 1. semester Oversættelse og praktisk grammatik ( 30) Ekstern 10 7-trinsskala 2. semester Kultur og samfund ( 31) Intern 10 Best./ikke best. 2. semester Moderne sprogbeskrivelse ( Ekstern 10 7-trinsskala 2. semester 32) Tekst og kultur I ( 33) Intern 5 7-trinsskala 2. semester Tekst og kultur II* ( 34) Ekstern 10 7-trinsskala 3. semester Skriftlig kommunikation og Ekstern 10 7-trinsskala. 3. semester grammatikformidling ( 35) Valgemne II ( 37) Intern 5 7-trinsskala 3. semester Mundtlig kommunikation* ( Ekstern 5 7-trinsskala 3. semester 36) * Prøven i Tekst og Kultur II og Mundtlig kommunikation er en samlet prøve med 2 separate karakterer. Stk. 2. Sidefagets B-linje består af følgende discipliner: Prøvens navn Censur Vægtning Bedømmelse Prøve placering Historie ( 26) Intern 10 7-trinsskala 1. semester Fonetik og lingvistik ( 27) Intern 5 Best./ikke best. 1. semester Analytisk og retorisk behandling af tekster ( 28) Intern 5 Best./ikke best. 1. semester Valgemne I ( 29) Intern 5 7-trinsskala 1. semester Oversættelse og praktisk grammatik ( 30) Ekstern 10 7-trinsskala 2. semester Kultur og samfund ( 31) Intern 10 Best./ikke best. 2. semester Moderne sprogbeskrivelse ( 32) Ekstern 10 7-trinsskala 2. semester Tekst og kultur I ( 33) Intern 5 7-trinsskala 2. semester Tekst og kultur II* ( 34) Ekstern 10 7-trinsskala 3. semester Mundtlig kommunkation* ( 36) Ekstern 5 7-trinsskala 3. semester Videnskabsteori ( 38) Intern 15 Best./ikke best. 3. semester Skriftlig kommunikation og grammatikformidling ( 35) Ekstern 10 7-trinsskala. 4. semester Valgemne II ( 37) Intern 5 7-trinsskala 4. semester Projekt ( 39) Ekstern 15 7-trinsskala 4. semester 5

6 * Prøven i Tekst og Kultur II og Mundtlig kommunikation er en samlet prøve med 2 separate karakterer. 24. Prøverne kan aflægges i valgfri rækkefølge. Studerende, der påbegynder sidefagsuddannelsen på bachelorniveau, kan dog på bacheloruddannelsen kun aflægge de prøver, som er angivet på normalstudieplanens 1. år. Kapitel 8: Uddannelsens enkelte discipliner og prøver 25. Reglerne for de enkelte prøver er opstillet nedenfor, således at der skelnes mellem faglige mål (de indholdsmæssige krav ved prøven) og eksamensbestemmelser (retningslinier for prøvens afholdelse og bedømmelse). 26. Historie. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 1. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår en grundlæggende viden om de tysksprogede landes historie med hovedvægten på den nyere historie samt opnår færdighed i at søge, vurdere og formidle informationer og viden inden for fagområdet. Færdighederne opnås gennem arbejdet med en samlet fremstilling af den tyske historie kombineret med fordybelse i særlige fokusområder. I undervisningen arbejdes med varierede arbejdsformer: Forelæsninger om overordnede problemstillinger, fælles fordybelse i et eller flere områder, øvelser i skriftlig og elektronisk informationssøgning og gruppearbejde, hvor den studerende trænes i at samarbejde med andre om at opsøge, redigere og fremlægge viden om udvalgte emner inden for tysk historie. Den studerende skal vise et grundlæggende kendskab til de tysksprogede landes historie med hovedvægten på den nyere historie. Den studerende skal i semestrets forløb i gruppe med op til 4 deltagere udarbejde en formidlingsopgave om et selvvalgt emne inden for de tysksprogede landes historie. Ved en mundtlig prøve fremlægges og diskuteres formidlingsopgaven med udblik til den historiske kontekst. Med udgangspunkt i den udarbejdede formidlingsopgave prøves den studerende ved en individuel, mundtlig prøve. Den mundtlige prøve har form som et oplæg med efterfølgende diskussion. Det forventes, at den studerende kan gøre rede for hele opgaven. Opgavens medforfattere må ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Eksamenssproget er tysk. Prøveform: Individuel, mundtlig prøve. Hjælpemidler: Ingen. Forberedelsestid: Ingen. Varighed: 20 min. incl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 10 ECTS. 6

7 27. Fonetik og lingvistik. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 1. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at give en sproglig analyse af moderne tyske tekster under anvendelse af grundlæggende begreber inden for morfologi og syntaks, og at den studerende opnår færdighed i at anvende forskellige analysemodeller. Formålet med disciplinen er endvidere, at den studerende opnår færdighed i teoretisk og praktisk at redegøre for udtalen af moderne tysk. De nævnte færdigheder opnår den studerende gennem aktiv deltagelse i undervisningen, der vil være en kombination af gennemgang af disciplinens områder og den studerendes selvstændige arbejde med praktiske opgaver i relation hertil. Den studerende skal vise en grundlæggende viden om centrale begreber inden for morfologi og syntaks, om nyere syntaktiske analysemodeller samt om det moderne tyske lydsystem, de enkelte sproglyds artikulation og deres forhold til ortografien samt færdighed i at anvende denne viden på beskrivelsen af moderne tyske tekster. Det krævede pensum svarer i niveau og omfang til en videnskabelig fremstilling på ca. 125 normalsider. Der prøves på basis af et forelagt tekstmateriale i et eller flere områder inden for pensum. Eksamenssproget er dansk. Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Hjælpemidler: Ingen. Forberedelsestid: Ingen. Varighed: 3 timer. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 5 ECTS. 28. Analytisk og retorisk behandling af tekster. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 1. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at analysere eksisterende tekster og i selv at producere tekster. Færdigheden opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, der giver den studerende analytiske og retoriske begreber og teknikker til både tekstanalyse og tekstproduktion. Undervisningen har karakter af øvelser, der gennem analyse af udvalgte tekster bibringer den studerende en færdighed i praktisk anvendelse af begreber og teknikker. Under anvendelse af de samme begreber og teknikker præsenterer den studerende resultaterne af sit arbejde i form af mundtlig og skriftlig fremstilling. 7

8 Den studerende skal vise grundlæggende kendskab til begreber og teknikker til analyse og produktion af tekster og skal kunne anvende disse begreber og teknikker i en retorisk reflekteret praksis. Prøven kan aflægges på to måder: 1) Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse. Ved aktiv forstås, at den studerende deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter, herunder holder oplæg og samler en portfolio, der afleveres ved undervisningsforløbets afslutning. Ved regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75 % af de udbudte undervisningstimer jævnt fordelt over semestret. Ved tilfredsstillende forstås, at den studerende har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 2) En mundtlig prøve med en præsentation og efterfølgende diskussion af en selvvalgt tekst. Eksamenssproget er tysk eller dansk efter den studerendes valg. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Hjælpemidler: Ingen. Forberedelsestid: Ingen. Varighed: 20 min. incl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 5 ECTS. 29. Valgemne I. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 1. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en dyberegående indsigt i et afgrænset fagligt emne samt opøver evnen til at arbejde metodisk med faglige problemstillinger. Dette opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder diskussion og fremlæggelse af teorier og synspunkter samt i udarbejdelsen af en skriftlig opgave. Den studerende skal med baggrund i det valgte emne udarbejde en skriftlig hjemmeopgave om et aspekt af eller i tilknytning til emnet. Prøveform: Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave. Hjælpemidler: Alle. Varighed: 3 døgn. Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 5 ECTS. 8

9 30. Oversættelse og praktisk grammatik. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 2. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende gennem arbejdet med oversættelse af danske tekster til tysk opnår en morfologisk og syntaktisk korrekt beherskelse af skriftligt tysk samt et sikkert og præcist ordforråd. Gennem arbejdet med oversættelse af varierede tyske tekster til dansk skal den studerende opnå en sikker receptiv beherskelse af skrevet tysk samt evnen til at gengive sådanne tekster præcist og adækvat på dansk under hensyntagen til en given målgruppe. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktisk-grammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive forskelle mellem dansk og tysk. I undervisningen inddrages desuden oversættelsesteoretiske problemstillinger samt anvendelsen af relevante hjælpemidler, herunder elektroniske ordbøger og tekstkorpora. Oversættelse af en normalsproglig original eller let bearbejdet dansk tekst på ca. 250 ord til et grammatisk korrekt og semantisk adækvat tysk samt oversættelse af en ubearbejdet tysk skønlitterær eller ikke-skønlitterær prosatekst på ca. 350 ord til korrekt, genuint og stilistisk adækvat dansk. Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Hjælpemidler: En tysk-tysk ordbog efter studienævnets bestemmelse. Varighed: 4 timer. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 10 ECTS. 31. Kultur og samfund. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 2. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår et grundlæggende kendskab til de moderne tysksprogede landes kultur og samfund og sættes i stand til at søge, vurdere og formidle informationer og viden inden for fagområdet samt perspektivere denne viden i forhold til kultur- og samfundsteorier. Færdighederne opnås gennem en indføring i kulturteori, arbejde med forskellige samlede fremstillinger, håndbøger, materiale fra internet, kulturinstitutioner o. lign. I undervisningen diskuteres dels de overordnede politisk-samfundsmæssige forhold, dels udvalgte fokusområder, hvor den studerende trænes i at opsøge, bearbejde og fremlægge viden. I forbindelse hermed lægges der vægt på opøvelsen af den mundtlige udtryksfærdighed på tysk. 9

10 Den studerende skal vise en grundlæggende viden om samfundsforholdene i de tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland, svarende til en fremstilling på ca. 150 normalsider, samt et grundigere kendskab til et eller flere udvalgte fokusområder. Den studerende skal kunne formidle sin viden på tysk. Prøven kan aflægges på to måder: 1) Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse. Ved aktiv forstås, at den studerende deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter, herunder holder oplæg. Ved regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75 % af de udbudte undervisningstimer jævnt fordelt over semestret. Ved tilfredsstillende forstås, at den studerende har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. 2) En individuel mundtlig prøve. Den studerende skal med udgangspunkt i en forelagt tysk tekst redegøre for et eller flere spørgsmål vedrørende kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande. Eksamenssproget er tysk. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Hjælpemidler: Alle. Forberedelsestid: 20 min. Varighed: 20 min. incl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 10 ECTS. 32. Moderne sprogbeskrivelse. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 2. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i at give en præcis beskrivelse af centrale emner inden for moderne tysk grammatik. Dette opnår den studerende ved aktiv deltagelse i undervisningen, der vil være en kombination af gennemgang af et eller flere emner på grundlag af praktiske og videnskabelige fremstillinger og den studerendes selvstændige arbejde med praktiske opgaver i relation hertil. I undervisningen vil tillige indgå behandling af autentisk eksempelmateriale, eventuelt med benyttelse af elektronisk tilgængelige tekstkorpora. Den studerende skal vise en grundlæggende viden om et eller flere centrale emner inden for moderne tysk grammatik og færdighed i at give en sammenhængende og argumenterende redegørelse herfor baseret på praktiske og videnskabelige fremstillinger. Det krævede pensum omfatter en praktisk fremstilling på ca. 25 normalsider og en videnskabelig fremstilling på ca. 75 normalsider. Pensum omfatter desuden eksempelmateriale vedrørende de(t) studerede emne(r) på ca. 25 normalsider. 10

11 Der prøves på basis af et forelagt tekstmateriale i et eller flere områder inden for pensum. Eksamenssproget er dansk. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Hjælpemidler: En tysk-dansk ordbog og en grammatisk håndbog efter studienævnets bestemmelse. Forberedelsestid: 30 min. Varighed: 30 min. incl. censur. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 10 ECTS. 33. Tekst og kultur I. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 2. semester. Formålet med disciplinen er at give den studerende et overblik over tyngdepunkter i tysk litteraturhistorie i samspil med den kulturhistoriske kontekst i tidsrummet ca til 1945 og at sætte den studerende i stand til at beskrive tekster i deres litteraturog kulturhistoriske sammenhæng. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser, idet forelæsningerne tilbyder begrebslige introduktioner til de litteraturhistoriske perioder, mens øvelserne rummer teksteksemplificeringer. Gennem skriftlige opgaver trænes den studerende i beskrivelse af tekster i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng. I valget af begreber og teknikker til tekstanalyse og tekstproduktion tilstræbes parallelitet mellem disciplinerne Tekst og Kultur I og Analytisk og retorisk behandling af tekster. Stk.2. Faglige mål Den studerende skal vise a) en grundlæggende viden om tyske litteraturhistoriske perioder og deres centrale tekster og b) en evne til at forme denne viden med henblik på formidling. Prøven har form som en skriftlig præsentation af en litteraturhistorisk periode eller et litteraturhistorisk emne mellem 1750 og Eksamenssproget er dansk. Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Hjælpemidler: En tysk-tysk ordbog efter studienævnets bestemmelse. Varighed: 4 timer. Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 5 ECTS. 34. Tekst og kultur II. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 3. semester. Formålet med disciplinen er for det første at give den studerende et overblik over tyngdepunkter i tysk litteraturhistorie i samspil med den kulturhistoriske kontekst i tidsrummet 1945 til i dag og for det andet at sætte den studerende i stand til at beskrive 11

12 tekster i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelser, idet forelæsningerne tilbyder begrebslige introduktioner til de litteraturhistoriske perioder og afsnit, mens øvelserne rummer teksteksemplificeringer. Gennem opgaver, herunder udarbejdelsen af synopser til de litteraturhistoriske perioder/afsnit, der gennemgås i undervisningen, trænes den studerende i beskrivelse af litteraturhistorisk udvikling og af tekster i deres litteraturog kulturhistoriske sammenhæng. I valget af begreber og teknikker til tekstanalyse og tekstproduktion tilstræbes parallelitet mellem disciplinerne Tekst og Kultur II og Analytisk og retorisk behandling af tekster. Den studerende skal vise et grundlæggende kendskab til tyske litteraturhistoriske perioder og afsnit efter 1945 samt deres centrale tekster. Den studerende skal mundtligt på et korrekt og adækvat tysk kunne præsentere sin viden på baggrund af en udarbejdet synopsis. Den studerende prøves mundtligt i en periode eller et afsnit efter eksaminators valg. To døgn før den mundtlige prøve meddeler eksaminator den studerende, hvilken periode eller hvilket afsnit den studerende vil blive eksamineret i. Den studerende udarbejder en synopsis, der skal have form som en plan for en præsentation af perioden/afsnittet og skal rumme a) en generel tilgang til perioden/afsnittet, b) forslag til forfattere og tekster, der kan eksemplificere den generelle tilgang, og c) henvisninger til begreber og tekster, der er centrale for perioden/afsnittet. Eksaminationen har form som en fremlæggelse af synopsen, efterfulgt af en diskussion med inddragelse af relevante tekster. Eksamenssproget er tysk. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Hjælpemidler: Alle. Forberedelsestid: To døgn. Varighed: 30 min. incl. censur. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 10 ECTS (+ 5 ECTS i Mundtlig kommunikation, se 36). 35. Skriftlig kommunikation og grammatikformidling. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 3. semester (A-linjen) eller 4. semester (B-linjen) Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i skriftligt at udtrykke sig frit og nuanceret på et flydende, korrekt og adækvat tysk. Færdigheden opnås gennem skriftlig produktion af varierede teksttyper under hensyntagen til potentielle målgrupper. I undervisningen indgår en fokuseret beskæftigelse med praktiskgrammatiske problemfelter inden for morfologi og syntaks, herunder kontrastive forskelle mellem dansk og tysk. Desuden opøves evnen til at vurdere sprogligt øvelsesmateriale og formidle grammatiske problemstillinger på det gymnasiale niveau. 12

13 Den studerende skal kunne udtrykke sig skriftligt på et nuanceret, korrekt og adækvat tysk. Et resumé på tysk af et dansk tekstforlæg på ca ord samt med udgangspunkt i tekstens problematik en fri fremstilling på tysk om et givet emne. Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Hjælpemidler: En tysk-tysk og en dansk-tysk ordbog efter studienævnets bestemmelse. Varighed: 4 timer. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 10 ECTS. 36. Mundtlig kommunikation. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 3. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende opnår færdighed i mundtligt at udtrykke sig frit og nuanceret på et flydende, korrekt og adækvat tysk. Den mundtlige kommunikationsfærdighed opøves i forbindelse med den undervisning, der foregår på tysk, i særdeleshed i forbindelse med undervisningen i disciplinerne Kultur og samfund, hvor der specifikt fokuseres på den mundtlige udtryksfærdighed. Stk. 2. Eksamensfordring Den studerende skal kunne fremlægge og indgå i en dialog om et fagligt emne på et flydende, korrekt og adækvat mundtligt tysk. På baggrund af en skriftlig synopsis skal den studerende ved en mundtlig prøve fremlægge og indgå i en dialog om et emne inden for tysk litteratur efter Prøven aflægges sammen med prøven i Tekst og kultur II (se 34). Den studerendes mundtlige udtryksfærdighed prøves på grundlag af eksaminationen i en litterær periode eller et litterært afsnit efter 1945 efter eksaminators valg. To døgn før den mundtlige prøve meddeler eksaminator den studerende, hvilken periode eller hvilket afsnit den studerende vil blive eksamineret i. Den studerende udarbejder en synopsis, der skal have form som en plan for en præsentation af perioden/afsnittet og skal rumme a) en generel tilgang til perioden/afsnittet, b) forslag til forfattere og tekster, der kan eksemplificere den generelle tilgang, og c) henvisninger til begreber og tekster, der er centrale for perioden/afsnittet. Eksaminationen har form som en fremlæggelse af synopsen, efterfulgt af en diskussion med inddragelse af relevante tekster. Eksamenssproget er tysk. 13

14 Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Hjælpemidler: Alle. Forberedelsestid: To døgn. Varighed: 30 min. incl. censur. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen. Der gives to karakterer, en karakter for det faglige indhold og dets præsentation og en karakter for den mundtlige kommunikationsfærdighed. Vægtning: 5 ECTS (+ 10 ECTS i Tekst og kultur II, se 34). 37. Valgemne II. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 3. semester (A-linjen) eller 4. semester (B-linjen). Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en dyberegående indsigt i et afgrænset fagligt emne samt opøver evnen til at arbejde selvstændigt, kritisk og metodisk med faglige problemstillinger. Dette opnås gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder diskussion og fremlæggelse af videnskabelige teorier og synspunkter samt i udarbejdelsen af en skriftlig opgave. Den studerende skal med baggrund i det valgte emne udarbejde en skriftlig hjemmeopgave om et aspekt af eller i tilknytning til emnet. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 10 sider pr. studerende, også hvis opgaven skrives sammen med andre studerende. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Højst tre studerende per opgave. Eksamenssproget er tysk eller dansk efter den studerendes valg. Den skriftlige opgave afleveres senest 10. juni, subsidiært 10. januar. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave, individuelt. Censur og bedømmelse, A-linjen: Intern censur, bestået/ikke bestået. Censur og bedømmelse, B-linjen: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 5 ECTS. 14

15 38. Videnskabsteori, B-linjen. Prøven aflæges normalt ved udgangen af 3. semester. Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende en sammenhængende forståelse for kontinuiteter og brud i udviklingen af de europæiske begreber om viden. Undervisningen finder sted som øvelser, hvor grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger først fremlægges i oversigtsform for så efterfølgende i forbindelse med analyse og diskussion af eksemplariske tekstuddrag at blive konkretiseret. Den studerende skal kunne redegøre for hovedtrækkene i de europæiske vidensbegrebers historie og systematik samt kunne bestemme de grundlæggende forskelle mellem humanvidenskabelige og naturvidenskabelige teorier og arbejdsmetoder. Den studerende prøves i videnskabsteoretisk analyse og bestemmelse af forelagt tekst. Der lægges vægt på den studerendes evne til indplacering af det forelagte tekststykke i de europæiske vidensbegrebers historie og systematik. Eksamenssproget er dansk. Prøveform: Individuel mundtlig prøve. Hjælpemidler: De af studienævnet godkendte hjælpemidler. Forberedelsestid: 30 min. Varighed: 30 min. incl. censur. Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået. Vægtning: 15 ECTS. 39. Projekt, B-linjen. Prøven aflægges normalt ved udgangen af 4. semester. Formålet med disciplinen er, at den studerende erhverver sig en grundlæggende evne til selvstændigt eller i samarbejde med andre at samle og vurdere viden, formulere problemstillinger og finde og diskutere metoder til en løsning heraf. Færdigheden opnås ved, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med vejlederen udvælger og formulerer en faglig problemstilling; i løbet af denne proces trænes den studerende i at opsøge og vurdere relevansen af faglitteratur, teoridannelser og materiale til løsning af problemformuleringen. Gennem udarbejdelse af en større skriftlig opgave trænes den studerende endvidere i at formidle en kompliceret problemstilling på en klar og struktureret måde. Den studerende skal studere et udvalgt emneområde med henblik på en skriftlig behandling heraf og en efterfølgende mundtlig drøftelse af den skriftlige opgavebesvarelse. Emneområdet kan være sprogligt, litterært eller historisk/samfundsfagligt. 15

16 Fri skriftlig hjemmeopgave med efterfølgende mundtlig drøftelse af opgavebesvarelsen, individuelt. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Højst tre studerende per opgave. Opgavebesvarelsen skal have et omfang af ca. 15 normalsider pr. studerende, også hvis opgaven skrives af flere studerende sammen, og den mundtlige drøftelse en varighed af 20 minutter. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Opgaven skal desuden indeholde et resumé på ca.1 side per eksaminand. Eksamenssproget er tysk eller dansk efter den studerendes valg. Såfremt opgaven skrives på dansk, skal resuméet være på tysk. Skrives opgaven på tysk, skal resuméet være på dansk. En vurdering af stave- og formuleringsevnen indgår som en modificerende del af bedømmelsen (jf. 21, stk. 3). Den mundtlige drøftelse af den skriftlige opgavebesvarelse indgår ligeledes som en modificerende del af bedømmelsen. Den skriftlige besvarelse afleveres senest 5. juni, subsidiært 5. januar. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave med efterfølgende mundtlig drøftelse af opgavebesvarelsen. Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. Vægtning: 15 ECTS. Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 40. Ordningen træder i kraft Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieordning, således at de enkelte prøver meritoverføres som følger: Sidefagsuddannelsen af 1997 Sidefagsuddannelsen af 2005 Historie og samfundsforhold ( 23)=> Historie ( 26) Teoretisk sprog ( 24) => Valgemne I ( 29) Moderne sprogbeskrivelse ( 25) => Fonetik og lingvistik ( 27) og Moderne sprogbeskrivelse ( 32) Litterær tekstanalyse ( 26) => Analytisk og retorisk behandling af tekster ( 28) Mundtlig sprogfærdighed ( 27) => Mundtlig kommunikation ( 36) Teksthistorie I ( 28) => Tekst og kultur I ( 33) Teksthistorie II ( 29) => Tekst og kultur II ( 34) Skriftlig sprogfærdighed ( 30) => Oversættelse og praktisk grammatik ( 30) og Skriftlig kommunikation og grammatikformidling ( 35) Emnestudium ( 31) => Valgemne II ( 37) Videnskabsteori ( 32) => Videnskabsteori ( 38) 16

17 Litterært projekt ( 33) => Projekt ( 39) Stk. 2. Ingen discipliner i sidefagsuddannelsen af 1997 ækvivalerer: Kultur og Samfund ( 31). 42. Der afholdes sidste gang eksamen iht. denne studieordning på A-linjen (den 1½linje i sidefaget) ved vintereksamen 2008/2009 og på B-linjen (den 2-årige linje) ved sommereksamen Godkendt af Dekanen august Ikrafttræden 1. september Ændring af 9, 12, 23 stk. 1 og 2, 25, 26 stk. 2 og 3, 27 stk. 2, 28 stk. 2, 29 stk. 2 og 3, 30 stk. 2 og 3, 31 stk. 2, 32 stk. 2 og 3, 33 stk. 2 og 3, 34 stk. 2 og 3, 35 stk. 2 og 3, 36 stk. 2 og 3, 37 stk. 2 og 3, 38 stk. 2 og 39 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen juli Ikrafttræden 1. september

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I TYSK, ALMEN LINIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I TYSK, ALMEN LINIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I TYSK, ALMEN LINIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Adgangskrav Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret september 2004 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I C I V I L I S A T I O N S K R I T I K September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S C A N D I N A V I A N C U L T U R A L S T U D I E S September 2001 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K September 2000 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K S P R O G O G K U L T U R September 2002 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1 Formål og faglig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I D É H I S T O R I E September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Idéhistorie

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet 1 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I J A P A N S K September 1996 Senest revideret januar 2005 2 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i japansk ved

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen i Områdestudier

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE. September 1997

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE September 1997 Senest revideret september 2007 Sidefagsuddannelse i kunsthistorie ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999

Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS N O R D I S K September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i Nordisk Sprog

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K U N S T H I S T O R I E September 1996 Senest revideret september 2007 2 STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSE I KUNSTHISTORIE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 200 Senest revideret august 200 Studieordning for Sidefagsuddannelse i Engelsk Studienævnet for Engelsk Institut

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSE I J A P A N S K Marts 2003 Senest revideret maj 2007 Sidefagsuddannelsen i japansk ved Aarhus Universitet. 2 Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I K U N S T H I S T O R I E September 2001 Senest revideret august 2007 STUDIEORDNING FOR MAGISTERKONFERENSUDDANNELSEN I

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I TYSK, ERHVERVSLINIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I TYSK, ERHVERVSLINIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I TYSK, ERHVERVSLINIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Adgangskrav Kapitel

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS F I L O S O F I Februar 1998 Senest revideret marts 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen i filosofi

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K September 1995 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i Dansk ved Aarhus

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I MIDDELALDERARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i middelalderarkæologi

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FRANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FRANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FRANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juni 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i fransk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R. September 2002

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M U L T I M E D I E R September 2002 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen i Multimedier

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I NORDISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Nordisk Sprog og Litteratur

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I KOMMUNIKATION SOM TEATER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1998 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Magisterkonferensuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Tysk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R. September 2001

Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 2001 Senest revideret september 2001 Indhold Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I F I L M O G T V

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I F I L M O G T V AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I F I L M O G T V September 1999 Senest revideret august 2007 1 KAPITEL 1 : FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE 1. Sidefagsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B. September 2000

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B September 2000 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI. Interim-studieordning for DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI. Interim-studieordning for DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET . Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FORHISTORISK ARKÆOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K Februar 1997 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i et slavisk sprog ved

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BEGIVENHEDSKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BEGIVENHEDSKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BEGIVENHEDSKULTUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2006 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I S L A V I S K E S P R O G. September 2000

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I S L A V I S K E S P R O G. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I S L A V I S K E S P R O G September 2000 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E November 2002 Senest revideret november 2002 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse Faglig supplering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret august 2004 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Masteruddannelsen i Retorik og

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I MUSEOLOGISKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget museologiske studier

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i spansk ved Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F I L O S O F I September 1996 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i filosofi ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I LATINAMERIKASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsfaget

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I M I D D E L A L D E R A R K Æ O L O G I September 1996 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget inden for Nordisk Sprog og

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I FINSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret december 2006 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Spansk ved Aarhus

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E N G E L S K. September 1996

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E N G E L S K. September 1996 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I E N G E L S K September 1996 Senest revideret juni 2007 1 Kapitel 1 Kandidatuddannelsens formål 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Antropologi

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret december 2006 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Retorik

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Februar 2003 Senest revideret marts 2007 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I ETIK OG

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F R A N S K. September 2002

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F R A N S K. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I F R A N S K September 2002 Senest revideret juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE KANDIDATUDDANNELSE I FRANSK 1 Kandidatuddannelsens

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere