SF S BUDGETKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF S BUDGETKATALOG 2015-2018"

Transkript

1 SF S BUDGETKATALOG I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag, som vi mener kan være med til at styrke Aarhus fremadrettet. Ambitionen for Aarhus Byråd må være at det kommende års budget skal levere forbedringer. Forbedringer på de brede velfærdsområder Forbedringer for de socialt udsatte Og forbedringer for miljø, klima og mobilitet De forslag fra magistratsafdelingerne, der har været til forhandling i Byrådssalen indgår ikke I vores budgetkatalog, da de allerede har været behandlet offentligt, samt af ressourcemæssige hensyn. SF vil på de brede velfærdsområder prioritere indstillingen fra Børn og Unge om socialfaglige indsatser i folkeskolen højt. Vi vil herudover nøje vurdere, om udgiftsudviklingen på ældreområdet kræver yderligere økonomitilførsel, samtidigt med at vi bakker op om indstillingen om madlavning i plejeboligerne. På det sociale område bakker vi op om alle de indstillinger, der er fremsendt. De er alle yderst centrale for livskvaliteten og livsmulighederne for udsatte grupper i Aarhus. Hertil kommer, at vi bakker op om en styrket ungeindsats i beskæftigelsesforvaltningen. Budgetkataloget indeholder set over den fireårige budgetperiode indtægter for over 800 mio. kr. og udgiftsforslag for omkring 200 mio. kr. Hertil kommer, at SF på udgiftssiden har et ønske om at prioritere en række af de byrådshenviste indstillinger i forbindelse med budgetforhandlingerne. Med venlig hilsen SF's Budgetgruppe Kontakt: Jan Ravn Christensen, Budgetordfører for SF i Aarhus Byråd /

2 BØRN OG UNGE FÆRRE UNGE MED ONDT I LIVET En af de store udfordringer er, at alt for mange unge har ondt i livet, og går med psykiske problemer, der får lov til at udvikle sig. Det vurderes således at mentale sundhedsproblemer er årsag til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser. Derfor indledes et tættere samarbejde mellem Aarhus Kommune og byens tre produktionsskoler samt SOSUskolen om kollektiv mestring og robuste fællesskaber som partnerne har søgt at rejse puljefinansiering til. Ligeledes arbejdes der med tidlig opsporing og tidlig indsats, men ikke mindst at styrke det tværgaende samarbejde om malgruppen bade pa tværs af de generelle forebyggende indsatser over de mere indgribende kommunale indsatser, samt at kunne bygge bro mellem indsatser pa tværs af børne/familie- og voksenomradet. Projektets mal i projektperioden er: At reducere frafald med 5-10 % i løbet af projektperioden og med % i At sikre opkvalificering af ca. 40 undervisere og vejledere At sikre kompetenceudvikling af 4-6 ressourcepersoner, der kan varetage den fremadrettede undervisning og konsulentbistand til kommunens skoler. At sikre undervisning af ca. 235 elever pa de fire skoler i mental sundhed (og flere pa sigt) SF foreslår, at der afsættes 3,6 mio. kr. til projektet, der forløber i to år fra Projektet går på tværs af MSB, MBU og MSO. FÆLLESSKABER FOR ALLE OGSÅ I DAGTILBUD Den praksisnære tilgang i Fællesskaber for Alle er blevet modtaget særdeles positivt af lærere og pædagoger i kommunen. Forløbet understøtter, at alle børn til stadighed oplever at være en del af et fællesskab. Der er i magistratsafdelingen for Børn og Unge afsat midler til en permanentgørelse af Fællesskaber for Alle inden for skoleområdet. SF foreslår, at der sikres et 0 til 18 års perspektiv for Fællesskaber for Alle ved at der årligt afsættes 2 mio. kr. til kompetenceforløbet med særligt fokus på 0 til 18 års perspektivet i dagpleje, dagtilbud og klubber. 2

3 RO PÅ SFO SFO'erne spiller en central rolle i de fritidspædagogiske tilbud i Aarhus. Både som et tilbud for børn, der kan mødes på tværs af aldersskel, men også som et pasningstilbud. Selvom der ikke umiddelbart er indikationer på at skolernes SFO-tilbud er under pres pga. færre indskrivninger i kølvandet på implementeringen af folkeskolereformen, er det vigtigt at SFO'ernes budgetter garanteres i 2014 og frem til skolestart 2015, således at økonomien ikke udhules med serviceforringelser til følge og et evt. yderligere fald i indskrivninger. SF foreslår, at SFO'erne får en garanti for et minimumsbeløb i 2014 og frem til skolestart Således at tildelingen til den enkelte SFO kun ændres ved stigende indskrivning. Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. udover de vedtagne budgetter til at dække evt. merindskrivning i forhold til det budgetterede. FLERE PÆDAGOGER TIL UDSATTE BØRN Det er veldokumenteret, at der er rigtigt gode menneskelige og økonomiske effekter af at investere i indsatserne på særligt 0-3 års området. Med flere pædagoger øger vi børnenes fremadrettede livschancer, fordi deres forudsætninger for læring styrkes. SF foreslår, at der årligt afsattes 5 mio. kr. målrettet ansættelse af pædagoger i områder med socialt udsatte børn i 0-3 års alderen. FLERE OG BEDRE LEGEPLADSER Børn udvikler sig gennem leg. Derfor er det vigtigt at småbørnsfamilierne i Aarhus har nem adgang til legepladser med kvalitet. Der er gode muligheder for fremadrettet at etablere nye legepladser. Eksempelvis på Aarhus Ø, og i Ceres parken, lige så vel, som der er behov for at se på adgangen til legepladser længere væk fra Aarhus Midtby. Hertil kan flere af kommunens eksisterende legepladser trænge til et kvalitetsløft. SF foreslår, at der etableres en udbygningsplan for legepladser i Aarhus, hvor der fastsættes en politisk målsætning om maksimal afstand til legepladser, og hvor der udpeges konkrete områder til etablering af nye legepladser. Udbygningsplanen kan endvidere med fordel differentiere mellem forskelle typer af legepladser. Det kan fx være fra helt nære lokallegepladser med en håndfuld mulige aktiviteter til større bydelslegepladser. Det foreslås at der i budgetperioden afsættes 10 mio. kr. til etablering af nye legepladser og kvalitetsudvikling af eksisterende legepladser, samt at der afsættes midler til de løbende driftsudgifter til vedligeholdelse af legepladserne. 3

4 TEKNIK OG MILJØ FLERE OG BILLIGERE BOLIGER I takt med at Aarhus vokser, skal det sikres, at der fortsat er plads til forskellighed og mangfoldighed at Aarhus vedbliver med at være en god by for alle. De almene familieboliger spiller således en stor rolle i at tilvejebringe en bred og mangfoldig beboersammensætning på tværs af hele byen. I budgetforliget for blev der afsat 10 mio. kr. årligt til opførelse af flere almene familieboliger, blandt andet med fokus på at de også skulle være prisvenlige. Herudover blev prioriteret midler særligt til ungdomsboliger. Sociale Forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling fik i forbindelse med budgetforliget for 2014 i opdrag også at vurdere behovet for små billige boliger til borgere med lav indkomst med henblik på at sikre, at en tilstrækkelig del af boligerne målrettes denne gruppe. Vurderingen er, at der mangler mellem 50 og 100 boliger årligt. De mindre lejligheder bør etableres i tilknytning til eller sammen med andre almene familieboliger, således at boligpolitikken lever op til Byrådets målsætning om en by for alle. Realiseringen af de mindre, billigere boliger forudsættes derfor at ske i et tæt samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. SF foreslår, at 10 mio. kr. af de allerede afsatte budgetmidler i perioden prioriteres til realiseringen af mindre, billigere boliger. Herved forventes at kunne opføres ca. 35 boliger årligt i de kommende tre år i kombination med andre familieboliger. I forbindelse med den kommende anlægsprioritering vurderes behovet for, at der generelt afsættes yderligere beløb til opførelse af almene familieboliger i årene 2016 og frem ud over de allerede afsatte midler. SF foreslår, at der i forbindelse med den allerede planlagte beslutning om udarbejdelse af en by- og boligpolitik igangsættes et planlægningsarbejde mellem Borgmesterens afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og boligforeningerne om den fremtidige almene boligpolitik. Et oplæg hertil indgår i anlægsprioriteringen for 2016 og frem. Det vurderes i den forbindelse om Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses andel af anvisningen til ungdomsboliger øges fra 10 til 25 % ligesom kommunens eksisterende anvisningskriterier for ledige mindre boliger vurderes. NATURVEJLEDNINGEN I AARHUS GENETABLERES Naturvejledningen blev sparet ved budgetforliget i Siden har byens borgere ikke haft et tilbud, hvor de kunne få viden og vejledningen om dyreliv og naturen i Aarhus Kommune. Det mener SF, at der skal rettes op på, fordi naturen i og omkring Aarhus indeholder mange oplevelser og viden for den almindelige borger. Med naturvejningen kan viden om den lokale natur også nyde stor gavn hos børn og unge. En vigtig indsats, der i 4

5 lyset af skolereformen er blevet endnu mere relevant. SF forestiller sig en model, hvor Aarhus Kommune, Friluftsrådet og interesserede virksomheder finansierer vejlederne, som leveres bl.a. i samarbejder med Naturhistorisk Museum. Samtidig kan Naturhistorisk Museum stå til rådighed for kontakten til virksomhederne. Pengene skal bruges på vejledning og ikke mursten. Der skal altså ikke bruges midler til drift at kontorer mv. Der skal afsættes et lille beløb til PR, hvor det endvidere forslås et samarbejde med Visit Aarhus, Borgerservice og museer mv. Arbejdet forventes herudover at ske i dialog med Natursamarbejdet i MBU men skal have et bredere sigte ved at facilitere frivilliges samspil og opbyggelse af partnerskaber også i tilknytning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs øvrige aktiviteter. SF foreslår, at Naturvejledningen i Aarhus genetableres. Aarhus Kommune og Friluftsrådet finansierer hver 0,25 mio. kr. om året (samlet 0,5 mio. kr.), hvortil eventuelle midler fra tilskud og virksomheder ligges oveni. UDVIDELSE AF BEBOERPARKERINGSZONER De dele af Øgadekvarteret der i dag ikke er en del af beboerparkeringsordningen, er i dag præget af at mange pendlere vælger at parkere i området. I forbindelse med en høring i området viste det sig, at der ikke var generel opbakning til en udvidelse af beboerparkeringszonen i området, mens at der til gengæld i visse delområder var stor opbakning. SF foreslår, at der indføres beboerparkeringsordning i de delområder, hvor der er opbakning til indførslen. FLERE BUSTURE TIL SKOLEBØRN En væsentlig del af folkeskolereformen er at skolerne skal åbne sig mere op for omverdenen, og omvendt selv være mere udadvendte i forhold til samfundets tilbud. Udgifterne til transport er desværre en betydelig barriere for at komme ud af skolerne. Derfor er der behov for at mulighederne understøttes fra Byrådets side. En mulighed kan være at der gives tilskud til skolerne, sådan at hver elev som gennemsnit kan komme på 4 ture årligt ud af skolen indenfor Midttrafiks rejseområde. Ved en tildeling til skolerne øremærket indkøb af skolebuskort i Midttrafiks rejseområde vil udgifterne hertil være ca. 3,5 mio. kr. årligt 1. SF foreslår, at der afsættes 3,5 mio. kr. årligt øremærket til indkøb af skolebuskort på skolerne. BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK Midttrafik har for nyligt vedtaget, at overføre 73 mio. kr. fra busselskabets egenkapital til Aarhus Kommune. SF foreslår, at disse midler fordeles som følger: Omtrent halvdelen af disse midler er i budgetforliget for 2014 reserveret til udgifter i forbindelse 1 Forudsætninger: skolebørn; skolebuskort med 10 klip, der hver omfatter 5 børn/voksne á 500 kr.; 8 rejser (4 returrejser). 5

6 med rejsekortet. Herudover ønsker SF, at prioriteres til en ansøgning til den nye statslige cykelpulje, hvor kommunen også selv forventes at ligge midler. Ansøgningen skal søge at forbedre den stationsnære cykelparkering. Der foretages en analyse af mulighederne og perspektiverne ved at styrke adgangsforholdene og synligheden omkring Kongsvang Station frem for den lukning der pt. overvejes i Regionsrådet. Man vil eksempelvis for et mindre beløb kunne opgradere Kongsvang station, så den bliver markant mere synlig og lettere tilgængelig for borgerne i området. Det kan eksempelvis være etablering af tydelig skiltning, etablering af to trappenedgange fra henholdsvis hver side af Skanderborgvej, sti fra nordsiden under Skanderborgvej til perronen og en udgang fra perronens sydlige ende med trappe til Christian d. X's Vej, og endeligt etablering af cykelparkeringspladser. Kombineret med et lidt ændret standsningsmønster for bybusserne, så der stoppes ved stoppet lige over banen i stedet for eller ud over det traditionelle Kongsvang Busstop, vil det kunne øge passagerbenyttelsen ganske væsentligt. Resterende midler ønsker SF reserveret som buffer i forbindelse med indfasningen af letbanen i De midler, der vil bliver tilbageført fremadrettet fra Midttrafik ønskes reserveret til forbedring af den kollektive trafik. Her vil SF særligt prioritere dubleringsbusser i myldretiden. Fremadrettet ønskes endvidere igangsat en analyse af mulighederne for at få etableret flere busprioriteringer på indfaldsvejene, herunder særligt på delstrækninger af Silkeborgvej. STYRKET FREMKOMMELIGHED FOR CYKLISTER Vi får hele tiden større viden om, hvordan vi sikkert og effektivt indretter vores infrastruktur. SF ønsker, at der igangsættes et projekt med etablering af cykel- og gangforbindelser hen over et vejkryds, således at både cyklende og gående kan cykle og gå henover krydset uden at skulle stoppe for røde lys. Ud over at skabe bedre fremkommelighed og større trafiksikkerhed for bløde trafikanter, sikres der også en hurtigere afviklingen af trafikken for de biler, lastbiler og busser, der drejer til højre, da de ikke længere skal holde tilbage og vente på de bløde trafikanter. Erfaringerne fra projektet kan senere rulles ud til andre lyskryds. SF foreslår, at Aarhus Kommune i samarbejde med eksempelvis Trygfonden udvikler og gennemfører et cykelog gangbro-projekt i et udvalgt lyskryds med megen trafik. MEDEJERSKAB I HÅB HAVVINDMØLLER I AARHUS BUGTEN Aarhus i forvejen er en central spiller i den danske vindmølleindustri med Vestas hovedkontor placeret i byen. Etableringen af HÅB vil være med til at styrke denne position, skabe nye arbejdsplacer samt bidrage positivt til byens grønne profil. SF foreslår, at der udarbejdes et letter of intent, der beskriver de forudsætninger, der skal være opfyldt for at kommunen køber andele i HÅB, samt at størrelsen på ejerskab defineres. 6

7 TIDSSVARENDE MILJØKRAV TIL BUSSER OG TAXAER DER KØRER FOR KOMMUNEN I dag er der ikke regler i Aarhus, der stiller miljøkrav overfor de taxaer og busser, der fragter børn, ældre og mennesker med handicaps rundt i kommunen. Det harmonerer ikke med, at Aarhus bliver en stadigt tættere by med tættere trafik, og med at vi har en stor fælles målsætning om at være CO2-neutrale i Forslaget vil, udover den positive miljøeffekt, også være med til at sikre ensartet miljøregulering af transporterhvervene. SF foreslår, at der stilles de samme miljøkrav til busser og taxaer, som kører for kommunen, som der stilles til den øvrige kollektive trafik. UDMØNTNING AF AFTALE VEDR. RESTPROVENU FRA TILBAGEKØBSKLAUSULER Byrådet har diskuteret anvendelsen af restprovenuet fra tilbagefaldsklausuler flere gange. I Byrådet har der bredt været enighed om, at det er fornuftigt at prioritere midlerne til forbedrninger af den trafikale infrastruktur i Aarhus. De trafikale udfordringer i Aarhus løses bedst ved at anvende en bred palette af løsninger, så der skabes en optimal sammenhæng mellem løsninger, der mindsker trængslen, og løsninger, der i høj grad fokuserer på bæredygtighed i forhold til miljø, klima og sociale udfrdringer. SF foreslår, at de resterende midler fordeles ud fra en overordnet fordelingsnøgle med 1/3 til henholdsvis veje, kollektiv trafik og cyklisme. FOKUS PÅ FASTHOLDELSE AF BYENS GRØNNE AREALER OG KVALITET I DE CENTRALE BYRUM I København findes et initiativ kaldet "lommeparker" små grønne områder og byrum, som etableres på byggetomter og irregulære arealer i de bydele, hvor grønne oaser og åndehuller er få og små. I Aarhus kan vi blive bedre til at udnytte vores friarealer rekreativt i en by, der bliver stadigt tættere, til gavn for byens borgere og besøgende. SF foreslår, at der afsættes en særlig pulje på mindst 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde strategisk med løbende udvikling af bymiljøet gennem udnyttelse af eksisterende eller nyopståede grønne områder og -kiler i nærmiljøet. SKOVREJSNING Byrådet har vedtaget en meget ambitiøs plan for skovrejsning i Aarhus Kommune. Både for at sikre rekreativt arealer og for samtidigt at sikre en optimal beskyttelse af grundvandet. For tiden er der ikke afsat kommunale midler til yderligere skovrejsning, hvilket gør, at vi også er i risiko for at gå glip af tilskud til projekter fra eksterne parter. SF foreslår, at der afsættes en ramme på 3 mio. kr. årligt til skovrejsning. 7

8 UDVIKLING AF NATURKVALITETEN I DE KOMMUNALE SKOVE Byrådet har tidligere vedtaget, at der skulle komme et ekstraprovenu fra øget skovning og sankning. Det kan dog af hensyn til udviklingen af biodiversitet og naturkvalitet, samt til oplevelserne for borgerne, være hensigtsmæssigt at friholde nogle skovarealer fra bestemmelsen. Højere fokus på naturlig skov med døde træer er en afgørende og betydelig kilde til fastholdelse af naturlig biodiversitet i de kommunale skove, med højest prioritet i natura 2000 områderne. SF foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. årligt til at dække evt. mindreindtægter fra skovning og sankning i særligt følsomme skovområder. 8

9 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Virksomheder, der løser opgaver for Aarhus Kommune, skal tage socialt ansvar. Det har byrådet ad flere omgange gjort tydeligt med de såkaldte sociale klausuler i forbindelse med offentlige udbud. Desværre ser vi for ofte, at disse klausuler ikke overholdes og at virksomhederne, der har vundet kontrakter ved kommunen begår social dumpning. Det er bydende nødvendigt, at Aarhus Kommune styrker indsatsen for at komme dette til livs. SF foreslår, at Aarhus Kommune etablerer faste retningslinjer for kontrol med social dumping, der sikrer at der følges grundigt op på overholdelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud. Som led i arbejdet med at etablere retningslinjer vurderes perspektiverne for at etablere et egentligt indsatsteam, der står for kontrolindsatsen. BEDRE TANDPLEJE FOR UDSATTE Med projektmidler har Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i 4½ år kørt projektet Det opsøgende tandplejeteam et tandplejeprojekt for Socialt udsatte I Aarhus Kommune. Projektet har haft rigtig gode resultater. Projektet rummer en række anbefalinger for at fastholde og videreudvikle arbejdet med tandsundhed blandt udsatte borgere. Anbefalingerne er som følgende: En opsøgende kontakt til socialt udsatte i deres eget miljø. Tætte samarbejdsflader mellem det sociale system, ydelsessystemet og det tandplejefaglige system og et godt kendskab til hinanden på tværs. Økonomisk og administrativ støtte, som er altafgørende for socialt udsattes muligheder for adgang til tandbehandling. En forebyggende tandplejeindsats, som kan modvirke tandproblemer for de udsatte og i det hele taget udgøre en del af arbejdet med social rehabilitering for den enkelte. Dette tiltag ønskes iværksat i et samarbejde mellem Socialmedicinsk klinik og medarbejderne på være - og kontaktsteder. SF foreslår, at der afsættes 1,5 mio. årligt til ovenstående indsatser for fremadrettet at mindske uligheden i tandsundheden i Aarhus Kommune. 9

10 FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING Byrådet gav i perioden 2008 til 2011 en fireårig bevilling til familieorienteret alkoholbehandling på 1,4 mio. kr. årligt. I årene 2012 og 2013 lykkedes det at frigøre indefrosne statsmidler tildelt Center for Alkoholbehandling til midlertidigt at drive dele af den familieorienterede alkoholbehandling videre med et niveau på årligt. I 2014 kom tildelingen med Sundhedspuljemidler med På nuværende tidspunkt tilbydes familieorienteret alkoholbehandling ikke til alle børnefamilier, grundet manglende ressourcer i familieteamet i Center for alkoholbehandling. Familieorienteret alkoholbehandling består af såvel familiesamtaler som gruppesamtaler specifikt for børn og unge. På nuværende tidspunkt er børne- og ungegrupperne nedprioriteret, ligeledes grundet manglende ressourcer. Med de ønsker vi at fremme den rette behandling til børnefamilier med alkoholproblemer samt øge adgangen til børne- og unge grupperne. SF foreslår, at budgettet til familieorienteret alkoholbehandling ønskes udvidet med 0,5 mio. kr., med henblik på at imødekomme behandlingsbehovet hos de familier med børn under 18 år, der kommer i behandling på Center for alkoholbehandling. HUSPSYKIATER Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har etableret et samarbejde med en psykiater i form af frikøb af psykiater ved Sociallægeinstitutionen. Samarbejdet giver mulighed for at tilbyde psykiatrisk udredning til socialpsykiatriske brugere, der har vanskeligt ved at finde vej til udredning ved egen læge eller hospitalspsykiatrien. Udredningen vil afdække eventuelle behov for behandling og efterfølgende iværksættelse af medicinsk behandling vil betyde, at misbrugsbehandlingen får en større effekt i forhold til behandling af dobbeltdiagnosticerede. Der er fra national side stor opmærksomhed på behovet for en integreret medicinsk og misbrugsbehandlingsmæssig indsats til borgere med dobbeltdiagnose, og denne lokale model er et forsøg på at imødekomme de udfordringer, dobbeltdiagnosticerede møder i forlængelse af sektoropdelingen i henholdsvis regionale og kommunale ansvarsområder. Såvel Center for Misbrugsbehandling som Center for Alkoholbehandling har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med en psykiater om udredningsopgaven, og effekten heraf er dokumenteret og velbeskrevet i afrapporteringen af Projekt Bedre Udredning. SF foreslår, at huspsykiater-ordningen gøres permanent. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til formålet. BØRN, UNGE OG SORG Foreningen Børn, Unge og Sorg laver et kæmpe arbejde til gavn for børn og unge, der er udsat for sorg enten i forbindelse med alvorlig sygdom hos forældre eller forældre der er døde. Børn, Unge og Sorg har behov for en ekstra bevilling på kr. for at kunne fastholde deres nuværende indsats på børneområdet for 0-15 årige. Børn, Unge og Sorg løfter en opgave af stor samfundsmæssig værdi, som Aarhus Kommune langtfra ville kunne løse selv for de samme ressourcer. SF foreslår, at Børn, Unge og Sorg tildeles yderligere kr. i årlig støtte. 10

11 INGEN VENTELISTE FOR VOKSNE MED HANDICAP Som besluttet ved sidste budgetforlig har MSB udarbejdet en analyse til Byrådet af behovet for nye botilbudspladser. Baggrunden er Statsforvaltningen udtalelse om at der ikke må være venteliste til botilbud til voksne på det sociale område. Analysen viser, at der i de kommende år er behov for en udbygning for at undgå, at der opstår en ny venteliste. Den udbygning der er behov for er indarbejdet i MSB s anlægsplan. Anlægsplanen lægger samtidig op til, at der sikres en større grad af egenforsyning, således at Aarhus Kommune ikke fortsat skal være afhængig af at købe dyrere eksterne pladser. Det vil være kommunaløkonomisk fornuftigt for Aarhus at konvertere dyre eksterne pladser til billigere interne pladser. I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. i til at imødegå ny venteliste i disse år til bo og dagtilbud til voksne med handicap. Afklaringen af, hvorledes 9 mio. kr. af de 34 mio. kr. skal finansieres, blev udsat til afklaring i forbindelse med budget I henhold til behovsopgørelsen og MSB s anlægsplan vil der i årene frem til 2024 være behov for at afsætte anlægsmidler som følge af den demografiske udvikling og for at øge den for kommunen billigere egenforsyning. MSB har fra august 2014 deltaget i drøftelser med MSO og MBU vedr. eventuel deltagelse i etablering af Generationernes Hus på Aarhus Ø. MSB s deltagelse omfatter opførelse af 24 plejeboliger med servicearealer. Netto anlægsudgiften vil for MSB s vedkommende beløbe sig til 15 mio. kr. SF foreslår, at de resterende 9 mio. kr. til botilbud finansieres ved fremrykning af anlægsmidler fra 2018 til Herudover besluttes det, at der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2017 indenfor MSB's eksisterende anlægsbudget. SF foreslår, at der i afsættes rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr. til MSB s deltagelse i Generationernes Hus, og at rådighedsbeløbet finansieres via fremrykning af anlægsmidler fra VETERANHJEM I AARHUS - EN FÆLLES OPGAVE En af de centrale opgaver for Aarhus Kommune i den kommende tid bliver at sikre en vellykket etablering af et veteranhjem i Aarhus Etableringen af et veteranhjem for tidligere udsendte soldater sker i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem, Danske Soldater- og Marineforeninger, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland. Processen omkring etablering forankres i Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse, som undersøger mulige placeringer i Aarhus-området og i samarbejde med alle interessenter finder den mest hensigtsmæssige placering. I tæt samspil med behandlingseksperter fra Aarhus Universitetshospital og frivillige fra soldater-foreninger i Aarhus-området tilstræbes det, at veteranhjemmet drives så brugerstyret som muligt og på veteranernes præmisser med fokus på veteranernes rehabilitering. I den forbindelse er det vigtigt at Aarhus Kommune bredt set bakker op om Veteranhjemmet. SF foreslår, at ovenstående tekst indgår som erklæring i budgetforliget, og at der findes den nødvendige finansiering til driften. 11

12 KULTUR OG BORGERSERVICE KVINDEMUSEET ÅRS VALGRET OG SKOLETJENESTE Kvindemuseet har rettet henvendelse til Byrådet med en ansøgning, der bl.a. omhandler etablering af en skoletjeneste med fokus på seksualundervisning, samt et ønske om at sikre midler til til fejring af 100-året for kvinders valgret i Etableringen af en skoletjeneste vil bidrage til at øge fokus på åbne skoler i tråd med folkeskolereformen, og vil kvalitativt kunne løfte såvel historieundervisning som seksualundervisning. SF foreslår, at der årligt afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en skoletjeneste. AKTIVE UNGE Den selvejende virksomhed Aktive Unge har præsenteret et forslag, hvor man i samarbejde med Aarhus Kommune vil styrke børn og unges fritidsaktiviteter. Med forslaget etableres der faciliteter til street basket og en skoletjeneste, ligesåvel som der prioriteres midler til en lang række arrangementer bredt rundt i kommunen. SF foreslår, at Aarhus Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. årligt frem til og med SAMLING AF SYMFONIORKESTRE Aarhus Symfoniorkester har længe været langt fra at være fuldtalligt. Hertil kommer at den symfoniske musik er kraftigt opprioriteret økonomisk sammenlignet med den rytmiske musik. Udover Aarhus Symfoniorkester eksisterer der i Jylland et symfoniorkester i Sønderjylland og i Aalborg, lige så vel som der er et mindre kammerorkester i Randers. SF foreslår, at der indlededes dialog med et eller flere af de øvrige symfoniorkestre i Jylland med henblik på at afklare muligheder og potentialer i en samling. Samt at der allerede nu reduceres i tilskuddet til Aarhus Symfoniorkester med 0,8 mio., kr. årligt. OPPRIORITERING AF DEN RYTMISKE MUSIK Den rytmiske musik har længe været økonomisk nedprioriteret på bekostning af den symfoniske musik i Aarhus. Der er behov for at sikre ordentlige økonomiske vilkår for MONO og med et mindre kommunalt tilskud er der gode muligheder for at Aarhus Jazz Orchester kan oppebære et fornuftigt statstilskud til gavn for byens borgere og besøgende. SF foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. til MONO og kr. til Aarhus Jazz Orchester fra 2015 og frem. 12

13 SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg har fremsendt en række indstillinger, hvor særligt forslaget omkring lokal madlavning i de enkelte plejeboligeheder har SF's støtte. Hertil kommer at ældreområdet er blevet højt prioriteret landspolitisk i forbindelse med udmøntningen af ældremilliarden i foråret TILLID OG FASTE BUDGETTER SF har tidligere stillet et byrådsforslag om at gå over til faste budgetter i kommunens plejeboligenheder. Tidligere forsøg i Aarhus Kommune har dokumenteret at der er store gevinster ved en ændret budgettildelingsmetode. Både for de ældre og for personalet, ligesom det giver nogle mere fornuftige økonomiske incitamenter til at arbejde grundigt med de rehabiliterende arbejde. SF foreslår, at der indføres en ny budgettildelingsmodel til plejeboligerne i Aarhus Kommune, der baserer sig på fast budgettildeling til de enkelte enheder. 13

14 TVÆRGÅENDE FORSLAG UNDERSTØTTELSE AF HUSLEJENÆVN Der gives for nuværende honorar på omtrent for at sidde i Husleje- eller Beboerklagenævnet i Århus Kommune, men der gives ikke redskaber til arbejdet. Hvis vi mener det er væsentlig at en by som Aarhus giver sine nævnsmedlemmer optimale arbejdsbetingelser skal der først og fremmest tænkes i redskaber til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen fremfor honorarer. På trods af at repræsentanterne er udpeget som fagpersoner, ændrer og udvikler lejeretten sig hele tiden. Derfor bør Aarhus Kommune oprette en litteraturkonto til sine nævnsmedlemmer og lade kommunen indkøbe centrale værker og abonnementer, f.eks. Karnovs Tidskrift for Bolig og Byggeret. Derudover ville det være relevant med midler til at sende medlemmerne på efteruddannelse hos eks. DJØF eller andre som udbyder specialiserede kurser inden for lejeret. SF foreslår, at der oprettes en årlig pulje på 0,05 mio. kr. til understøttelse af Beboer- og Huslejenævnenes opgaver. FOKUS PÅ ADMINISTRATIVE UDGIFTER Udviklingen i de administrative udgifter har generelt været positiv i Aarhus Kommune de seneste år. Men der er behov for et fortsat politisk fokus på området, hvis vi ikke skal risikere, at udviklingen igen løber løbsk. SF foreslår, at der i forbindelse med fremtidige effektiviseringer er et særligt fokus på effektiviseringer inden for det administrative område. 14

15 FINANSIERING HØJERE SKATTER SKAL SIKRE BEDRE VELFÆRD SF vil hæve skatterne bredt, så alle kommer til at bidrage til et løft for velfærden, men også så de bredeste skuldre kommer til at bære den største byrde. Kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften for forretningsejendomme skal hver hæves med 1 promillepoint. Populært sagt bliver til 145 mio. kr. Skatteniveauet i Aarhus er i dag lavt. Vi ligger væsentligt under gennemsnittet for såvel København, Odense og Aalborg hvad angår kommuneskatten, dækningsafgiften for forretningsejendomme og grundskylden. SF foreslår dermed, at Aarhus Kommune søger puljen til skattestigninger, som er en del af kommuneaftalerne. OPEN SOURCE TASK FORCE Blandt andet med henblik på at opprioritere anvendelsen af Open Source er der nedsat en tværmagistratslig arbejdsgruppe - Styrgruppen for IT og Digitalisering, der blandt sine opgaver arbejder med at finde effektiviseringspotentialer ved skifte til at anvende Open Source software frem for licensbetalt software. Der er et stort potentiale i brug af digital kommunikation med borgerne. At udvikle og implementere en velfungerende kanalstrategi forudsætter en betydelig investering. Open Source er ikke løsningen på alt, men vi skal arbejde grundigt på området for at mindske udgifterne til licenser, hvor det vil være muligt og effektivt i respekt for opgaveløsningen. Erfaringerne fra biblioteksområdet i Aarhus er særligt positive, men der er også positive erfaringer fra andre forvaltninger i Aarhus Kommune. SF forslår, at der oprettes en puljes på 1 mio. til målrettede udviklingsprojekter, der kan udvide brugen af Open Source. På sigt vil dette spare kommunen for yderligere licensudgifter. Forud for forhandlingerne om budget vurderes de videre perspektiver. SF foreslår videre, at Styregruppen for IT og Digitalisering, får til opgave at finde effektiviseringspotentialer ved skifte til at anvende Open Source Software frem for licensbetalt software. Arbejdsgruppen forpligtes til at finde alternativer der over budgetperioden kan spare 6 mio. kr. (1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018) INDFØRELSE AF ROTTEBEKÆMPELSESGEBYR Aarhus Kommune har som en af meget få kommuner ikke et gebyr for rottebekæmpelse. I stedet afholder kommunen hele udgiften via kommunens øvrige økonomi. SF foreslår, at der indføres et gebyr, hvilket vil give 2,3 mio. kr. i årlige ekstraindtægter. 15

16 EFFEKTIV PARKERINGSKONTROL Det er centralt for en effektiv udnyttelse af parkeringspladserne i Aarhus, at der ikke parkeres ulovligt. Hertil kommer at afgifterne fra ulovlig parkering kan medvirke til at styrke investeringerne i den trafikale infrastruktur. SF foreslår, at det vurderes om parkeringskontrollen med fordel kan øges for at styrke målsætningerne i parkeringspolitikken samt bidrage til finansiering af eksempelvis parker-og-rejs anlæg. INDREGNING AF GEVINST VED SELVBUDGETTERING I budgetforslaget foreslås det at Aarhus Kommune vedtager at anvende selvbudgettering i Og at det pt. vurderes, at det vil medføre en ekstraindtægt på omkring 80 mio. kr. i SF foreslår, at de forventede indtægter der måtte være ved selvbudgettering indgår i budgetlægningen. GARANTIPROVISION FRA HALMFYRET KRAFTVARMEVÆRK I forbindelse med låntagningen fra AffaldVarme til et nyt halmkraftfyret kraftvarmeværk, er Aarhus Kommune retligt forpligtet til at opkræve garantiprovision. SF foreslår, at garantiprovisionen på anslået 5-8 mio. kr. indgår i budgetlægningen. GENINDFØRELSE AF STILLADSAFGIFT Aarhus Kommune har tidligere haft en stilladsafgift, der sikrede, at man ved renoveringer havde et incitament til hurtigt at blive færdige med opgaverne. SF foreslår, at stilladsafgiften genindføres, hvilket vil give et provenu på anslået 1 mio. kr. årligt TILBAGEFØRSEL AF EGENKAPITAL FRA AARHUS SPORVEJE Midttrafik har valgt at tilbageføre et engangsbeløb fra Aarhus Sporveje på lidt over 70 mio. kr. til Aarhus Kommune. Pengene stammer fra indtægter ved udbud som som selskabet har vundet i Aarhus Kommune. Hertil kommer evt. yderligere fremadrettede gevinster. SF foreslår, at beløbet anvendes som foreslået i ovenstående forslag om "Bedre kollektiv trafik". REDUCERET VEJVEDLIGEHOLD I FHT. BUDGETFORSLAGET I analysen vedrørende vejvedligehold fremgår det, at der er en række uklarheder vedr. det mest rationelle fremtidige niveau for vejvedligehold. Hertil kommer, at vi ved investeringer på en lang række andre områder også vil kunne høste såvel økonomiske som menneskelige gevinster. 16

17 SF foreslår, at de foreslåede afsatte midler til øget vejvedligehold reduceret med 5 mio. kr. årligt. ÆNDRET MÅLTAL FOR DEN FINANSIELLE EGENKAPITAL I dag opgøres Aarhus Kommunes måltal for den finansielle egenkapital i faste priser. Den nuværende måde at opgøre måltallet på, svarer reelt til en løbende gældsafdragelse udover den gældsafvikling som Byrådet vedtog i Budget SF foreslår, at måltallet fremadrettet reguleres i forhold til prisudviklingen. En ændring svarer til et øget råderum på 62,5 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode. INGEN EFTERREGULERING AF OVERFØRSELSUDGIFTER I forbindelse med aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015 blev det aftalt at overførselsområdet ikke skulle efterreguleres i Med forventning om en modsatrettet regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 forventes et samlet nettoprovenu i Aarhus Kommune på 25 mio. kr. SF foreslår, at engangsbeløbet på 25 mio. kr. indgår i den politiske prioritering. REDUKTION AF UDGIFTER TIL AFLØFTNING AF MOMS I budgetforslaget foreslås der udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en medarbejder i Borgmesterens Afdeling, der skal stå for afløftning af moms. Da der allerede er medarbejdere i Borgmesterens Afdeling, der varetager opgaven, virker det underligt at afsætte yderligere midler til opgaven. SF foreslår, at der frigives 0,5 mio. kr. årligt til politisk prioritering. 17

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE Dialogbaseret aftale mellem Hvolris Jernalderlandsby og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere