SF S BUDGETKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF S BUDGETKATALOG 2015-2018"

Transkript

1 SF S BUDGETKATALOG I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag, som vi mener kan være med til at styrke Aarhus fremadrettet. Ambitionen for Aarhus Byråd må være at det kommende års budget skal levere forbedringer. Forbedringer på de brede velfærdsområder Forbedringer for de socialt udsatte Og forbedringer for miljø, klima og mobilitet De forslag fra magistratsafdelingerne, der har været til forhandling i Byrådssalen indgår ikke I vores budgetkatalog, da de allerede har været behandlet offentligt, samt af ressourcemæssige hensyn. SF vil på de brede velfærdsområder prioritere indstillingen fra Børn og Unge om socialfaglige indsatser i folkeskolen højt. Vi vil herudover nøje vurdere, om udgiftsudviklingen på ældreområdet kræver yderligere økonomitilførsel, samtidigt med at vi bakker op om indstillingen om madlavning i plejeboligerne. På det sociale område bakker vi op om alle de indstillinger, der er fremsendt. De er alle yderst centrale for livskvaliteten og livsmulighederne for udsatte grupper i Aarhus. Hertil kommer, at vi bakker op om en styrket ungeindsats i beskæftigelsesforvaltningen. Budgetkataloget indeholder set over den fireårige budgetperiode indtægter for over 800 mio. kr. og udgiftsforslag for omkring 200 mio. kr. Hertil kommer, at SF på udgiftssiden har et ønske om at prioritere en række af de byrådshenviste indstillinger i forbindelse med budgetforhandlingerne. Med venlig hilsen SF's Budgetgruppe Kontakt: Jan Ravn Christensen, Budgetordfører for SF i Aarhus Byråd /

2 BØRN OG UNGE FÆRRE UNGE MED ONDT I LIVET En af de store udfordringer er, at alt for mange unge har ondt i livet, og går med psykiske problemer, der får lov til at udvikle sig. Det vurderes således at mentale sundhedsproblemer er årsag til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser. Derfor indledes et tættere samarbejde mellem Aarhus Kommune og byens tre produktionsskoler samt SOSUskolen om kollektiv mestring og robuste fællesskaber som partnerne har søgt at rejse puljefinansiering til. Ligeledes arbejdes der med tidlig opsporing og tidlig indsats, men ikke mindst at styrke det tværgaende samarbejde om malgruppen bade pa tværs af de generelle forebyggende indsatser over de mere indgribende kommunale indsatser, samt at kunne bygge bro mellem indsatser pa tværs af børne/familie- og voksenomradet. Projektets mal i projektperioden er: At reducere frafald med 5-10 % i løbet af projektperioden og med % i At sikre opkvalificering af ca. 40 undervisere og vejledere At sikre kompetenceudvikling af 4-6 ressourcepersoner, der kan varetage den fremadrettede undervisning og konsulentbistand til kommunens skoler. At sikre undervisning af ca. 235 elever pa de fire skoler i mental sundhed (og flere pa sigt) SF foreslår, at der afsættes 3,6 mio. kr. til projektet, der forløber i to år fra Projektet går på tværs af MSB, MBU og MSO. FÆLLESSKABER FOR ALLE OGSÅ I DAGTILBUD Den praksisnære tilgang i Fællesskaber for Alle er blevet modtaget særdeles positivt af lærere og pædagoger i kommunen. Forløbet understøtter, at alle børn til stadighed oplever at være en del af et fællesskab. Der er i magistratsafdelingen for Børn og Unge afsat midler til en permanentgørelse af Fællesskaber for Alle inden for skoleområdet. SF foreslår, at der sikres et 0 til 18 års perspektiv for Fællesskaber for Alle ved at der årligt afsættes 2 mio. kr. til kompetenceforløbet med særligt fokus på 0 til 18 års perspektivet i dagpleje, dagtilbud og klubber. 2

3 RO PÅ SFO SFO'erne spiller en central rolle i de fritidspædagogiske tilbud i Aarhus. Både som et tilbud for børn, der kan mødes på tværs af aldersskel, men også som et pasningstilbud. Selvom der ikke umiddelbart er indikationer på at skolernes SFO-tilbud er under pres pga. færre indskrivninger i kølvandet på implementeringen af folkeskolereformen, er det vigtigt at SFO'ernes budgetter garanteres i 2014 og frem til skolestart 2015, således at økonomien ikke udhules med serviceforringelser til følge og et evt. yderligere fald i indskrivninger. SF foreslår, at SFO'erne får en garanti for et minimumsbeløb i 2014 og frem til skolestart Således at tildelingen til den enkelte SFO kun ændres ved stigende indskrivning. Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. udover de vedtagne budgetter til at dække evt. merindskrivning i forhold til det budgetterede. FLERE PÆDAGOGER TIL UDSATTE BØRN Det er veldokumenteret, at der er rigtigt gode menneskelige og økonomiske effekter af at investere i indsatserne på særligt 0-3 års området. Med flere pædagoger øger vi børnenes fremadrettede livschancer, fordi deres forudsætninger for læring styrkes. SF foreslår, at der årligt afsattes 5 mio. kr. målrettet ansættelse af pædagoger i områder med socialt udsatte børn i 0-3 års alderen. FLERE OG BEDRE LEGEPLADSER Børn udvikler sig gennem leg. Derfor er det vigtigt at småbørnsfamilierne i Aarhus har nem adgang til legepladser med kvalitet. Der er gode muligheder for fremadrettet at etablere nye legepladser. Eksempelvis på Aarhus Ø, og i Ceres parken, lige så vel, som der er behov for at se på adgangen til legepladser længere væk fra Aarhus Midtby. Hertil kan flere af kommunens eksisterende legepladser trænge til et kvalitetsløft. SF foreslår, at der etableres en udbygningsplan for legepladser i Aarhus, hvor der fastsættes en politisk målsætning om maksimal afstand til legepladser, og hvor der udpeges konkrete områder til etablering af nye legepladser. Udbygningsplanen kan endvidere med fordel differentiere mellem forskelle typer af legepladser. Det kan fx være fra helt nære lokallegepladser med en håndfuld mulige aktiviteter til større bydelslegepladser. Det foreslås at der i budgetperioden afsættes 10 mio. kr. til etablering af nye legepladser og kvalitetsudvikling af eksisterende legepladser, samt at der afsættes midler til de løbende driftsudgifter til vedligeholdelse af legepladserne. 3

4 TEKNIK OG MILJØ FLERE OG BILLIGERE BOLIGER I takt med at Aarhus vokser, skal det sikres, at der fortsat er plads til forskellighed og mangfoldighed at Aarhus vedbliver med at være en god by for alle. De almene familieboliger spiller således en stor rolle i at tilvejebringe en bred og mangfoldig beboersammensætning på tværs af hele byen. I budgetforliget for blev der afsat 10 mio. kr. årligt til opførelse af flere almene familieboliger, blandt andet med fokus på at de også skulle være prisvenlige. Herudover blev prioriteret midler særligt til ungdomsboliger. Sociale Forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling fik i forbindelse med budgetforliget for 2014 i opdrag også at vurdere behovet for små billige boliger til borgere med lav indkomst med henblik på at sikre, at en tilstrækkelig del af boligerne målrettes denne gruppe. Vurderingen er, at der mangler mellem 50 og 100 boliger årligt. De mindre lejligheder bør etableres i tilknytning til eller sammen med andre almene familieboliger, således at boligpolitikken lever op til Byrådets målsætning om en by for alle. Realiseringen af de mindre, billigere boliger forudsættes derfor at ske i et tæt samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. SF foreslår, at 10 mio. kr. af de allerede afsatte budgetmidler i perioden prioriteres til realiseringen af mindre, billigere boliger. Herved forventes at kunne opføres ca. 35 boliger årligt i de kommende tre år i kombination med andre familieboliger. I forbindelse med den kommende anlægsprioritering vurderes behovet for, at der generelt afsættes yderligere beløb til opførelse af almene familieboliger i årene 2016 og frem ud over de allerede afsatte midler. SF foreslår, at der i forbindelse med den allerede planlagte beslutning om udarbejdelse af en by- og boligpolitik igangsættes et planlægningsarbejde mellem Borgmesterens afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og boligforeningerne om den fremtidige almene boligpolitik. Et oplæg hertil indgår i anlægsprioriteringen for 2016 og frem. Det vurderes i den forbindelse om Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses andel af anvisningen til ungdomsboliger øges fra 10 til 25 % ligesom kommunens eksisterende anvisningskriterier for ledige mindre boliger vurderes. NATURVEJLEDNINGEN I AARHUS GENETABLERES Naturvejledningen blev sparet ved budgetforliget i Siden har byens borgere ikke haft et tilbud, hvor de kunne få viden og vejledningen om dyreliv og naturen i Aarhus Kommune. Det mener SF, at der skal rettes op på, fordi naturen i og omkring Aarhus indeholder mange oplevelser og viden for den almindelige borger. Med naturvejningen kan viden om den lokale natur også nyde stor gavn hos børn og unge. En vigtig indsats, der i 4

5 lyset af skolereformen er blevet endnu mere relevant. SF forestiller sig en model, hvor Aarhus Kommune, Friluftsrådet og interesserede virksomheder finansierer vejlederne, som leveres bl.a. i samarbejder med Naturhistorisk Museum. Samtidig kan Naturhistorisk Museum stå til rådighed for kontakten til virksomhederne. Pengene skal bruges på vejledning og ikke mursten. Der skal altså ikke bruges midler til drift at kontorer mv. Der skal afsættes et lille beløb til PR, hvor det endvidere forslås et samarbejde med Visit Aarhus, Borgerservice og museer mv. Arbejdet forventes herudover at ske i dialog med Natursamarbejdet i MBU men skal have et bredere sigte ved at facilitere frivilliges samspil og opbyggelse af partnerskaber også i tilknytning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs øvrige aktiviteter. SF foreslår, at Naturvejledningen i Aarhus genetableres. Aarhus Kommune og Friluftsrådet finansierer hver 0,25 mio. kr. om året (samlet 0,5 mio. kr.), hvortil eventuelle midler fra tilskud og virksomheder ligges oveni. UDVIDELSE AF BEBOERPARKERINGSZONER De dele af Øgadekvarteret der i dag ikke er en del af beboerparkeringsordningen, er i dag præget af at mange pendlere vælger at parkere i området. I forbindelse med en høring i området viste det sig, at der ikke var generel opbakning til en udvidelse af beboerparkeringszonen i området, mens at der til gengæld i visse delområder var stor opbakning. SF foreslår, at der indføres beboerparkeringsordning i de delområder, hvor der er opbakning til indførslen. FLERE BUSTURE TIL SKOLEBØRN En væsentlig del af folkeskolereformen er at skolerne skal åbne sig mere op for omverdenen, og omvendt selv være mere udadvendte i forhold til samfundets tilbud. Udgifterne til transport er desværre en betydelig barriere for at komme ud af skolerne. Derfor er der behov for at mulighederne understøttes fra Byrådets side. En mulighed kan være at der gives tilskud til skolerne, sådan at hver elev som gennemsnit kan komme på 4 ture årligt ud af skolen indenfor Midttrafiks rejseområde. Ved en tildeling til skolerne øremærket indkøb af skolebuskort i Midttrafiks rejseområde vil udgifterne hertil være ca. 3,5 mio. kr. årligt 1. SF foreslår, at der afsættes 3,5 mio. kr. årligt øremærket til indkøb af skolebuskort på skolerne. BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK Midttrafik har for nyligt vedtaget, at overføre 73 mio. kr. fra busselskabets egenkapital til Aarhus Kommune. SF foreslår, at disse midler fordeles som følger: Omtrent halvdelen af disse midler er i budgetforliget for 2014 reserveret til udgifter i forbindelse 1 Forudsætninger: skolebørn; skolebuskort med 10 klip, der hver omfatter 5 børn/voksne á 500 kr.; 8 rejser (4 returrejser). 5

6 med rejsekortet. Herudover ønsker SF, at prioriteres til en ansøgning til den nye statslige cykelpulje, hvor kommunen også selv forventes at ligge midler. Ansøgningen skal søge at forbedre den stationsnære cykelparkering. Der foretages en analyse af mulighederne og perspektiverne ved at styrke adgangsforholdene og synligheden omkring Kongsvang Station frem for den lukning der pt. overvejes i Regionsrådet. Man vil eksempelvis for et mindre beløb kunne opgradere Kongsvang station, så den bliver markant mere synlig og lettere tilgængelig for borgerne i området. Det kan eksempelvis være etablering af tydelig skiltning, etablering af to trappenedgange fra henholdsvis hver side af Skanderborgvej, sti fra nordsiden under Skanderborgvej til perronen og en udgang fra perronens sydlige ende med trappe til Christian d. X's Vej, og endeligt etablering af cykelparkeringspladser. Kombineret med et lidt ændret standsningsmønster for bybusserne, så der stoppes ved stoppet lige over banen i stedet for eller ud over det traditionelle Kongsvang Busstop, vil det kunne øge passagerbenyttelsen ganske væsentligt. Resterende midler ønsker SF reserveret som buffer i forbindelse med indfasningen af letbanen i De midler, der vil bliver tilbageført fremadrettet fra Midttrafik ønskes reserveret til forbedring af den kollektive trafik. Her vil SF særligt prioritere dubleringsbusser i myldretiden. Fremadrettet ønskes endvidere igangsat en analyse af mulighederne for at få etableret flere busprioriteringer på indfaldsvejene, herunder særligt på delstrækninger af Silkeborgvej. STYRKET FREMKOMMELIGHED FOR CYKLISTER Vi får hele tiden større viden om, hvordan vi sikkert og effektivt indretter vores infrastruktur. SF ønsker, at der igangsættes et projekt med etablering af cykel- og gangforbindelser hen over et vejkryds, således at både cyklende og gående kan cykle og gå henover krydset uden at skulle stoppe for røde lys. Ud over at skabe bedre fremkommelighed og større trafiksikkerhed for bløde trafikanter, sikres der også en hurtigere afviklingen af trafikken for de biler, lastbiler og busser, der drejer til højre, da de ikke længere skal holde tilbage og vente på de bløde trafikanter. Erfaringerne fra projektet kan senere rulles ud til andre lyskryds. SF foreslår, at Aarhus Kommune i samarbejde med eksempelvis Trygfonden udvikler og gennemfører et cykelog gangbro-projekt i et udvalgt lyskryds med megen trafik. MEDEJERSKAB I HÅB HAVVINDMØLLER I AARHUS BUGTEN Aarhus i forvejen er en central spiller i den danske vindmølleindustri med Vestas hovedkontor placeret i byen. Etableringen af HÅB vil være med til at styrke denne position, skabe nye arbejdsplacer samt bidrage positivt til byens grønne profil. SF foreslår, at der udarbejdes et letter of intent, der beskriver de forudsætninger, der skal være opfyldt for at kommunen køber andele i HÅB, samt at størrelsen på ejerskab defineres. 6

7 TIDSSVARENDE MILJØKRAV TIL BUSSER OG TAXAER DER KØRER FOR KOMMUNEN I dag er der ikke regler i Aarhus, der stiller miljøkrav overfor de taxaer og busser, der fragter børn, ældre og mennesker med handicaps rundt i kommunen. Det harmonerer ikke med, at Aarhus bliver en stadigt tættere by med tættere trafik, og med at vi har en stor fælles målsætning om at være CO2-neutrale i Forslaget vil, udover den positive miljøeffekt, også være med til at sikre ensartet miljøregulering af transporterhvervene. SF foreslår, at der stilles de samme miljøkrav til busser og taxaer, som kører for kommunen, som der stilles til den øvrige kollektive trafik. UDMØNTNING AF AFTALE VEDR. RESTPROVENU FRA TILBAGEKØBSKLAUSULER Byrådet har diskuteret anvendelsen af restprovenuet fra tilbagefaldsklausuler flere gange. I Byrådet har der bredt været enighed om, at det er fornuftigt at prioritere midlerne til forbedrninger af den trafikale infrastruktur i Aarhus. De trafikale udfordringer i Aarhus løses bedst ved at anvende en bred palette af løsninger, så der skabes en optimal sammenhæng mellem løsninger, der mindsker trængslen, og løsninger, der i høj grad fokuserer på bæredygtighed i forhold til miljø, klima og sociale udfrdringer. SF foreslår, at de resterende midler fordeles ud fra en overordnet fordelingsnøgle med 1/3 til henholdsvis veje, kollektiv trafik og cyklisme. FOKUS PÅ FASTHOLDELSE AF BYENS GRØNNE AREALER OG KVALITET I DE CENTRALE BYRUM I København findes et initiativ kaldet "lommeparker" små grønne områder og byrum, som etableres på byggetomter og irregulære arealer i de bydele, hvor grønne oaser og åndehuller er få og små. I Aarhus kan vi blive bedre til at udnytte vores friarealer rekreativt i en by, der bliver stadigt tættere, til gavn for byens borgere og besøgende. SF foreslår, at der afsættes en særlig pulje på mindst 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde strategisk med løbende udvikling af bymiljøet gennem udnyttelse af eksisterende eller nyopståede grønne områder og -kiler i nærmiljøet. SKOVREJSNING Byrådet har vedtaget en meget ambitiøs plan for skovrejsning i Aarhus Kommune. Både for at sikre rekreativt arealer og for samtidigt at sikre en optimal beskyttelse af grundvandet. For tiden er der ikke afsat kommunale midler til yderligere skovrejsning, hvilket gør, at vi også er i risiko for at gå glip af tilskud til projekter fra eksterne parter. SF foreslår, at der afsættes en ramme på 3 mio. kr. årligt til skovrejsning. 7

8 UDVIKLING AF NATURKVALITETEN I DE KOMMUNALE SKOVE Byrådet har tidligere vedtaget, at der skulle komme et ekstraprovenu fra øget skovning og sankning. Det kan dog af hensyn til udviklingen af biodiversitet og naturkvalitet, samt til oplevelserne for borgerne, være hensigtsmæssigt at friholde nogle skovarealer fra bestemmelsen. Højere fokus på naturlig skov med døde træer er en afgørende og betydelig kilde til fastholdelse af naturlig biodiversitet i de kommunale skove, med højest prioritet i natura 2000 områderne. SF foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. årligt til at dække evt. mindreindtægter fra skovning og sankning i særligt følsomme skovområder. 8

9 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Virksomheder, der løser opgaver for Aarhus Kommune, skal tage socialt ansvar. Det har byrådet ad flere omgange gjort tydeligt med de såkaldte sociale klausuler i forbindelse med offentlige udbud. Desværre ser vi for ofte, at disse klausuler ikke overholdes og at virksomhederne, der har vundet kontrakter ved kommunen begår social dumpning. Det er bydende nødvendigt, at Aarhus Kommune styrker indsatsen for at komme dette til livs. SF foreslår, at Aarhus Kommune etablerer faste retningslinjer for kontrol med social dumping, der sikrer at der følges grundigt op på overholdelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud. Som led i arbejdet med at etablere retningslinjer vurderes perspektiverne for at etablere et egentligt indsatsteam, der står for kontrolindsatsen. BEDRE TANDPLEJE FOR UDSATTE Med projektmidler har Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i 4½ år kørt projektet Det opsøgende tandplejeteam et tandplejeprojekt for Socialt udsatte I Aarhus Kommune. Projektet har haft rigtig gode resultater. Projektet rummer en række anbefalinger for at fastholde og videreudvikle arbejdet med tandsundhed blandt udsatte borgere. Anbefalingerne er som følgende: En opsøgende kontakt til socialt udsatte i deres eget miljø. Tætte samarbejdsflader mellem det sociale system, ydelsessystemet og det tandplejefaglige system og et godt kendskab til hinanden på tværs. Økonomisk og administrativ støtte, som er altafgørende for socialt udsattes muligheder for adgang til tandbehandling. En forebyggende tandplejeindsats, som kan modvirke tandproblemer for de udsatte og i det hele taget udgøre en del af arbejdet med social rehabilitering for den enkelte. Dette tiltag ønskes iværksat i et samarbejde mellem Socialmedicinsk klinik og medarbejderne på være - og kontaktsteder. SF foreslår, at der afsættes 1,5 mio. årligt til ovenstående indsatser for fremadrettet at mindske uligheden i tandsundheden i Aarhus Kommune. 9

10 FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING Byrådet gav i perioden 2008 til 2011 en fireårig bevilling til familieorienteret alkoholbehandling på 1,4 mio. kr. årligt. I årene 2012 og 2013 lykkedes det at frigøre indefrosne statsmidler tildelt Center for Alkoholbehandling til midlertidigt at drive dele af den familieorienterede alkoholbehandling videre med et niveau på årligt. I 2014 kom tildelingen med Sundhedspuljemidler med På nuværende tidspunkt tilbydes familieorienteret alkoholbehandling ikke til alle børnefamilier, grundet manglende ressourcer i familieteamet i Center for alkoholbehandling. Familieorienteret alkoholbehandling består af såvel familiesamtaler som gruppesamtaler specifikt for børn og unge. På nuværende tidspunkt er børne- og ungegrupperne nedprioriteret, ligeledes grundet manglende ressourcer. Med de ønsker vi at fremme den rette behandling til børnefamilier med alkoholproblemer samt øge adgangen til børne- og unge grupperne. SF foreslår, at budgettet til familieorienteret alkoholbehandling ønskes udvidet med 0,5 mio. kr., med henblik på at imødekomme behandlingsbehovet hos de familier med børn under 18 år, der kommer i behandling på Center for alkoholbehandling. HUSPSYKIATER Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har etableret et samarbejde med en psykiater i form af frikøb af psykiater ved Sociallægeinstitutionen. Samarbejdet giver mulighed for at tilbyde psykiatrisk udredning til socialpsykiatriske brugere, der har vanskeligt ved at finde vej til udredning ved egen læge eller hospitalspsykiatrien. Udredningen vil afdække eventuelle behov for behandling og efterfølgende iværksættelse af medicinsk behandling vil betyde, at misbrugsbehandlingen får en større effekt i forhold til behandling af dobbeltdiagnosticerede. Der er fra national side stor opmærksomhed på behovet for en integreret medicinsk og misbrugsbehandlingsmæssig indsats til borgere med dobbeltdiagnose, og denne lokale model er et forsøg på at imødekomme de udfordringer, dobbeltdiagnosticerede møder i forlængelse af sektoropdelingen i henholdsvis regionale og kommunale ansvarsområder. Såvel Center for Misbrugsbehandling som Center for Alkoholbehandling har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med en psykiater om udredningsopgaven, og effekten heraf er dokumenteret og velbeskrevet i afrapporteringen af Projekt Bedre Udredning. SF foreslår, at huspsykiater-ordningen gøres permanent. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til formålet. BØRN, UNGE OG SORG Foreningen Børn, Unge og Sorg laver et kæmpe arbejde til gavn for børn og unge, der er udsat for sorg enten i forbindelse med alvorlig sygdom hos forældre eller forældre der er døde. Børn, Unge og Sorg har behov for en ekstra bevilling på kr. for at kunne fastholde deres nuværende indsats på børneområdet for 0-15 årige. Børn, Unge og Sorg løfter en opgave af stor samfundsmæssig værdi, som Aarhus Kommune langtfra ville kunne løse selv for de samme ressourcer. SF foreslår, at Børn, Unge og Sorg tildeles yderligere kr. i årlig støtte. 10

11 INGEN VENTELISTE FOR VOKSNE MED HANDICAP Som besluttet ved sidste budgetforlig har MSB udarbejdet en analyse til Byrådet af behovet for nye botilbudspladser. Baggrunden er Statsforvaltningen udtalelse om at der ikke må være venteliste til botilbud til voksne på det sociale område. Analysen viser, at der i de kommende år er behov for en udbygning for at undgå, at der opstår en ny venteliste. Den udbygning der er behov for er indarbejdet i MSB s anlægsplan. Anlægsplanen lægger samtidig op til, at der sikres en større grad af egenforsyning, således at Aarhus Kommune ikke fortsat skal være afhængig af at købe dyrere eksterne pladser. Det vil være kommunaløkonomisk fornuftigt for Aarhus at konvertere dyre eksterne pladser til billigere interne pladser. I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. i til at imødegå ny venteliste i disse år til bo og dagtilbud til voksne med handicap. Afklaringen af, hvorledes 9 mio. kr. af de 34 mio. kr. skal finansieres, blev udsat til afklaring i forbindelse med budget I henhold til behovsopgørelsen og MSB s anlægsplan vil der i årene frem til 2024 være behov for at afsætte anlægsmidler som følge af den demografiske udvikling og for at øge den for kommunen billigere egenforsyning. MSB har fra august 2014 deltaget i drøftelser med MSO og MBU vedr. eventuel deltagelse i etablering af Generationernes Hus på Aarhus Ø. MSB s deltagelse omfatter opførelse af 24 plejeboliger med servicearealer. Netto anlægsudgiften vil for MSB s vedkommende beløbe sig til 15 mio. kr. SF foreslår, at de resterende 9 mio. kr. til botilbud finansieres ved fremrykning af anlægsmidler fra 2018 til Herudover besluttes det, at der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2017 indenfor MSB's eksisterende anlægsbudget. SF foreslår, at der i afsættes rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr. til MSB s deltagelse i Generationernes Hus, og at rådighedsbeløbet finansieres via fremrykning af anlægsmidler fra VETERANHJEM I AARHUS - EN FÆLLES OPGAVE En af de centrale opgaver for Aarhus Kommune i den kommende tid bliver at sikre en vellykket etablering af et veteranhjem i Aarhus Etableringen af et veteranhjem for tidligere udsendte soldater sker i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem, Danske Soldater- og Marineforeninger, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland. Processen omkring etablering forankres i Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse, som undersøger mulige placeringer i Aarhus-området og i samarbejde med alle interessenter finder den mest hensigtsmæssige placering. I tæt samspil med behandlingseksperter fra Aarhus Universitetshospital og frivillige fra soldater-foreninger i Aarhus-området tilstræbes det, at veteranhjemmet drives så brugerstyret som muligt og på veteranernes præmisser med fokus på veteranernes rehabilitering. I den forbindelse er det vigtigt at Aarhus Kommune bredt set bakker op om Veteranhjemmet. SF foreslår, at ovenstående tekst indgår som erklæring i budgetforliget, og at der findes den nødvendige finansiering til driften. 11

12 KULTUR OG BORGERSERVICE KVINDEMUSEET ÅRS VALGRET OG SKOLETJENESTE Kvindemuseet har rettet henvendelse til Byrådet med en ansøgning, der bl.a. omhandler etablering af en skoletjeneste med fokus på seksualundervisning, samt et ønske om at sikre midler til til fejring af 100-året for kvinders valgret i Etableringen af en skoletjeneste vil bidrage til at øge fokus på åbne skoler i tråd med folkeskolereformen, og vil kvalitativt kunne løfte såvel historieundervisning som seksualundervisning. SF foreslår, at der årligt afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en skoletjeneste. AKTIVE UNGE Den selvejende virksomhed Aktive Unge har præsenteret et forslag, hvor man i samarbejde med Aarhus Kommune vil styrke børn og unges fritidsaktiviteter. Med forslaget etableres der faciliteter til street basket og en skoletjeneste, ligesåvel som der prioriteres midler til en lang række arrangementer bredt rundt i kommunen. SF foreslår, at Aarhus Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. årligt frem til og med SAMLING AF SYMFONIORKESTRE Aarhus Symfoniorkester har længe været langt fra at være fuldtalligt. Hertil kommer at den symfoniske musik er kraftigt opprioriteret økonomisk sammenlignet med den rytmiske musik. Udover Aarhus Symfoniorkester eksisterer der i Jylland et symfoniorkester i Sønderjylland og i Aalborg, lige så vel som der er et mindre kammerorkester i Randers. SF foreslår, at der indlededes dialog med et eller flere af de øvrige symfoniorkestre i Jylland med henblik på at afklare muligheder og potentialer i en samling. Samt at der allerede nu reduceres i tilskuddet til Aarhus Symfoniorkester med 0,8 mio., kr. årligt. OPPRIORITERING AF DEN RYTMISKE MUSIK Den rytmiske musik har længe været økonomisk nedprioriteret på bekostning af den symfoniske musik i Aarhus. Der er behov for at sikre ordentlige økonomiske vilkår for MONO og med et mindre kommunalt tilskud er der gode muligheder for at Aarhus Jazz Orchester kan oppebære et fornuftigt statstilskud til gavn for byens borgere og besøgende. SF foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. til MONO og kr. til Aarhus Jazz Orchester fra 2015 og frem. 12

13 SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg har fremsendt en række indstillinger, hvor særligt forslaget omkring lokal madlavning i de enkelte plejeboligeheder har SF's støtte. Hertil kommer at ældreområdet er blevet højt prioriteret landspolitisk i forbindelse med udmøntningen af ældremilliarden i foråret TILLID OG FASTE BUDGETTER SF har tidligere stillet et byrådsforslag om at gå over til faste budgetter i kommunens plejeboligenheder. Tidligere forsøg i Aarhus Kommune har dokumenteret at der er store gevinster ved en ændret budgettildelingsmetode. Både for de ældre og for personalet, ligesom det giver nogle mere fornuftige økonomiske incitamenter til at arbejde grundigt med de rehabiliterende arbejde. SF foreslår, at der indføres en ny budgettildelingsmodel til plejeboligerne i Aarhus Kommune, der baserer sig på fast budgettildeling til de enkelte enheder. 13

14 TVÆRGÅENDE FORSLAG UNDERSTØTTELSE AF HUSLEJENÆVN Der gives for nuværende honorar på omtrent for at sidde i Husleje- eller Beboerklagenævnet i Århus Kommune, men der gives ikke redskaber til arbejdet. Hvis vi mener det er væsentlig at en by som Aarhus giver sine nævnsmedlemmer optimale arbejdsbetingelser skal der først og fremmest tænkes i redskaber til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen fremfor honorarer. På trods af at repræsentanterne er udpeget som fagpersoner, ændrer og udvikler lejeretten sig hele tiden. Derfor bør Aarhus Kommune oprette en litteraturkonto til sine nævnsmedlemmer og lade kommunen indkøbe centrale værker og abonnementer, f.eks. Karnovs Tidskrift for Bolig og Byggeret. Derudover ville det være relevant med midler til at sende medlemmerne på efteruddannelse hos eks. DJØF eller andre som udbyder specialiserede kurser inden for lejeret. SF foreslår, at der oprettes en årlig pulje på 0,05 mio. kr. til understøttelse af Beboer- og Huslejenævnenes opgaver. FOKUS PÅ ADMINISTRATIVE UDGIFTER Udviklingen i de administrative udgifter har generelt været positiv i Aarhus Kommune de seneste år. Men der er behov for et fortsat politisk fokus på området, hvis vi ikke skal risikere, at udviklingen igen løber løbsk. SF foreslår, at der i forbindelse med fremtidige effektiviseringer er et særligt fokus på effektiviseringer inden for det administrative område. 14

15 FINANSIERING HØJERE SKATTER SKAL SIKRE BEDRE VELFÆRD SF vil hæve skatterne bredt, så alle kommer til at bidrage til et løft for velfærden, men også så de bredeste skuldre kommer til at bære den største byrde. Kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften for forretningsejendomme skal hver hæves med 1 promillepoint. Populært sagt bliver til 145 mio. kr. Skatteniveauet i Aarhus er i dag lavt. Vi ligger væsentligt under gennemsnittet for såvel København, Odense og Aalborg hvad angår kommuneskatten, dækningsafgiften for forretningsejendomme og grundskylden. SF foreslår dermed, at Aarhus Kommune søger puljen til skattestigninger, som er en del af kommuneaftalerne. OPEN SOURCE TASK FORCE Blandt andet med henblik på at opprioritere anvendelsen af Open Source er der nedsat en tværmagistratslig arbejdsgruppe - Styrgruppen for IT og Digitalisering, der blandt sine opgaver arbejder med at finde effektiviseringspotentialer ved skifte til at anvende Open Source software frem for licensbetalt software. Der er et stort potentiale i brug af digital kommunikation med borgerne. At udvikle og implementere en velfungerende kanalstrategi forudsætter en betydelig investering. Open Source er ikke løsningen på alt, men vi skal arbejde grundigt på området for at mindske udgifterne til licenser, hvor det vil være muligt og effektivt i respekt for opgaveløsningen. Erfaringerne fra biblioteksområdet i Aarhus er særligt positive, men der er også positive erfaringer fra andre forvaltninger i Aarhus Kommune. SF forslår, at der oprettes en puljes på 1 mio. til målrettede udviklingsprojekter, der kan udvide brugen af Open Source. På sigt vil dette spare kommunen for yderligere licensudgifter. Forud for forhandlingerne om budget vurderes de videre perspektiver. SF foreslår videre, at Styregruppen for IT og Digitalisering, får til opgave at finde effektiviseringspotentialer ved skifte til at anvende Open Source Software frem for licensbetalt software. Arbejdsgruppen forpligtes til at finde alternativer der over budgetperioden kan spare 6 mio. kr. (1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018) INDFØRELSE AF ROTTEBEKÆMPELSESGEBYR Aarhus Kommune har som en af meget få kommuner ikke et gebyr for rottebekæmpelse. I stedet afholder kommunen hele udgiften via kommunens øvrige økonomi. SF foreslår, at der indføres et gebyr, hvilket vil give 2,3 mio. kr. i årlige ekstraindtægter. 15

16 EFFEKTIV PARKERINGSKONTROL Det er centralt for en effektiv udnyttelse af parkeringspladserne i Aarhus, at der ikke parkeres ulovligt. Hertil kommer at afgifterne fra ulovlig parkering kan medvirke til at styrke investeringerne i den trafikale infrastruktur. SF foreslår, at det vurderes om parkeringskontrollen med fordel kan øges for at styrke målsætningerne i parkeringspolitikken samt bidrage til finansiering af eksempelvis parker-og-rejs anlæg. INDREGNING AF GEVINST VED SELVBUDGETTERING I budgetforslaget foreslås det at Aarhus Kommune vedtager at anvende selvbudgettering i Og at det pt. vurderes, at det vil medføre en ekstraindtægt på omkring 80 mio. kr. i SF foreslår, at de forventede indtægter der måtte være ved selvbudgettering indgår i budgetlægningen. GARANTIPROVISION FRA HALMFYRET KRAFTVARMEVÆRK I forbindelse med låntagningen fra AffaldVarme til et nyt halmkraftfyret kraftvarmeværk, er Aarhus Kommune retligt forpligtet til at opkræve garantiprovision. SF foreslår, at garantiprovisionen på anslået 5-8 mio. kr. indgår i budgetlægningen. GENINDFØRELSE AF STILLADSAFGIFT Aarhus Kommune har tidligere haft en stilladsafgift, der sikrede, at man ved renoveringer havde et incitament til hurtigt at blive færdige med opgaverne. SF foreslår, at stilladsafgiften genindføres, hvilket vil give et provenu på anslået 1 mio. kr. årligt TILBAGEFØRSEL AF EGENKAPITAL FRA AARHUS SPORVEJE Midttrafik har valgt at tilbageføre et engangsbeløb fra Aarhus Sporveje på lidt over 70 mio. kr. til Aarhus Kommune. Pengene stammer fra indtægter ved udbud som som selskabet har vundet i Aarhus Kommune. Hertil kommer evt. yderligere fremadrettede gevinster. SF foreslår, at beløbet anvendes som foreslået i ovenstående forslag om "Bedre kollektiv trafik". REDUCERET VEJVEDLIGEHOLD I FHT. BUDGETFORSLAGET I analysen vedrørende vejvedligehold fremgår det, at der er en række uklarheder vedr. det mest rationelle fremtidige niveau for vejvedligehold. Hertil kommer, at vi ved investeringer på en lang række andre områder også vil kunne høste såvel økonomiske som menneskelige gevinster. 16

17 SF foreslår, at de foreslåede afsatte midler til øget vejvedligehold reduceret med 5 mio. kr. årligt. ÆNDRET MÅLTAL FOR DEN FINANSIELLE EGENKAPITAL I dag opgøres Aarhus Kommunes måltal for den finansielle egenkapital i faste priser. Den nuværende måde at opgøre måltallet på, svarer reelt til en løbende gældsafdragelse udover den gældsafvikling som Byrådet vedtog i Budget SF foreslår, at måltallet fremadrettet reguleres i forhold til prisudviklingen. En ændring svarer til et øget råderum på 62,5 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode. INGEN EFTERREGULERING AF OVERFØRSELSUDGIFTER I forbindelse med aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015 blev det aftalt at overførselsområdet ikke skulle efterreguleres i Med forventning om en modsatrettet regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 forventes et samlet nettoprovenu i Aarhus Kommune på 25 mio. kr. SF foreslår, at engangsbeløbet på 25 mio. kr. indgår i den politiske prioritering. REDUKTION AF UDGIFTER TIL AFLØFTNING AF MOMS I budgetforslaget foreslås der udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en medarbejder i Borgmesterens Afdeling, der skal stå for afløftning af moms. Da der allerede er medarbejdere i Borgmesterens Afdeling, der varetager opgaven, virker det underligt at afsætte yderligere midler til opgaven. SF foreslår, at der frigives 0,5 mio. kr. årligt til politisk prioritering. 17

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø

Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Gennemgangen omfatter: Beslutninger, der direkte påvirker MTM Beslutninger, der kan påvirke eller inddrage MTM Øvrige forhold Mobilitetsfond

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

SF S TALE VED 1. BEHANDLINGEN AF BUDGETTET FOR

SF S TALE VED 1. BEHANDLINGEN AF BUDGETTET FOR SF S TALE VED 1. BEHANDLINGEN AF BUDGETTET FOR 2015-2018 V. JAN RAVN CHRISTENSEN, BUDGETORDFØRER TLF: 24 23 50 49. jrc@byr.aarhus.dk Det talte ord gælder! Ambitionen for Aarhus Byråd må være at det kommende

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017.

Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Budgetforslag fra SF-Aalborg 2017. Hermed fremlægges ændringsforslag til budget for 2017 SF ønsker med disse ændringsforslag at vise at der er mulighed for et mere socialt afbalanceret og grønt budget

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Venstres budgetforslag 2018

Venstres budgetforslag 2018 Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 (20.09.2017) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Aarhus er på vej ud af krisen, men det er stadig trange tider

Aarhus er på vej ud af krisen, men det er stadig trange tider SF s budgettale, B2014. 12. september 2013 Aarhus er på vej ud af krisen, men det er stadig trange tider Vi kender alle den barske virkelighed, som Aarhus Kommune har været igennem i denne byrådsperiode.

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 101.079 XA-8919000809 Bynære havnearealer -226.180-554.426-83.991 49.843 437.844 XA-8919000909

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere