SF S BUDGETKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF S BUDGETKATALOG 2015-2018"

Transkript

1 SF S BUDGETKATALOG I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag, som vi mener kan være med til at styrke Aarhus fremadrettet. Ambitionen for Aarhus Byråd må være at det kommende års budget skal levere forbedringer. Forbedringer på de brede velfærdsområder Forbedringer for de socialt udsatte Og forbedringer for miljø, klima og mobilitet De forslag fra magistratsafdelingerne, der har været til forhandling i Byrådssalen indgår ikke I vores budgetkatalog, da de allerede har været behandlet offentligt, samt af ressourcemæssige hensyn. SF vil på de brede velfærdsområder prioritere indstillingen fra Børn og Unge om socialfaglige indsatser i folkeskolen højt. Vi vil herudover nøje vurdere, om udgiftsudviklingen på ældreområdet kræver yderligere økonomitilførsel, samtidigt med at vi bakker op om indstillingen om madlavning i plejeboligerne. På det sociale område bakker vi op om alle de indstillinger, der er fremsendt. De er alle yderst centrale for livskvaliteten og livsmulighederne for udsatte grupper i Aarhus. Hertil kommer, at vi bakker op om en styrket ungeindsats i beskæftigelsesforvaltningen. Budgetkataloget indeholder set over den fireårige budgetperiode indtægter for over 800 mio. kr. og udgiftsforslag for omkring 200 mio. kr. Hertil kommer, at SF på udgiftssiden har et ønske om at prioritere en række af de byrådshenviste indstillinger i forbindelse med budgetforhandlingerne. Med venlig hilsen SF's Budgetgruppe Kontakt: Jan Ravn Christensen, Budgetordfører for SF i Aarhus Byråd /

2 BØRN OG UNGE FÆRRE UNGE MED ONDT I LIVET En af de store udfordringer er, at alt for mange unge har ondt i livet, og går med psykiske problemer, der får lov til at udvikle sig. Det vurderes således at mentale sundhedsproblemer er årsag til op mod 60 % af frafaldet på ungdomsuddannelser. Derfor indledes et tættere samarbejde mellem Aarhus Kommune og byens tre produktionsskoler samt SOSUskolen om kollektiv mestring og robuste fællesskaber som partnerne har søgt at rejse puljefinansiering til. Ligeledes arbejdes der med tidlig opsporing og tidlig indsats, men ikke mindst at styrke det tværgaende samarbejde om malgruppen bade pa tværs af de generelle forebyggende indsatser over de mere indgribende kommunale indsatser, samt at kunne bygge bro mellem indsatser pa tværs af børne/familie- og voksenomradet. Projektets mal i projektperioden er: At reducere frafald med 5-10 % i løbet af projektperioden og med % i At sikre opkvalificering af ca. 40 undervisere og vejledere At sikre kompetenceudvikling af 4-6 ressourcepersoner, der kan varetage den fremadrettede undervisning og konsulentbistand til kommunens skoler. At sikre undervisning af ca. 235 elever pa de fire skoler i mental sundhed (og flere pa sigt) SF foreslår, at der afsættes 3,6 mio. kr. til projektet, der forløber i to år fra Projektet går på tværs af MSB, MBU og MSO. FÆLLESSKABER FOR ALLE OGSÅ I DAGTILBUD Den praksisnære tilgang i Fællesskaber for Alle er blevet modtaget særdeles positivt af lærere og pædagoger i kommunen. Forløbet understøtter, at alle børn til stadighed oplever at være en del af et fællesskab. Der er i magistratsafdelingen for Børn og Unge afsat midler til en permanentgørelse af Fællesskaber for Alle inden for skoleområdet. SF foreslår, at der sikres et 0 til 18 års perspektiv for Fællesskaber for Alle ved at der årligt afsættes 2 mio. kr. til kompetenceforløbet med særligt fokus på 0 til 18 års perspektivet i dagpleje, dagtilbud og klubber. 2

3 RO PÅ SFO SFO'erne spiller en central rolle i de fritidspædagogiske tilbud i Aarhus. Både som et tilbud for børn, der kan mødes på tværs af aldersskel, men også som et pasningstilbud. Selvom der ikke umiddelbart er indikationer på at skolernes SFO-tilbud er under pres pga. færre indskrivninger i kølvandet på implementeringen af folkeskolereformen, er det vigtigt at SFO'ernes budgetter garanteres i 2014 og frem til skolestart 2015, således at økonomien ikke udhules med serviceforringelser til følge og et evt. yderligere fald i indskrivninger. SF foreslår, at SFO'erne får en garanti for et minimumsbeløb i 2014 og frem til skolestart Således at tildelingen til den enkelte SFO kun ændres ved stigende indskrivning. Der afsættes en reserve på 2 mio. kr. udover de vedtagne budgetter til at dække evt. merindskrivning i forhold til det budgetterede. FLERE PÆDAGOGER TIL UDSATTE BØRN Det er veldokumenteret, at der er rigtigt gode menneskelige og økonomiske effekter af at investere i indsatserne på særligt 0-3 års området. Med flere pædagoger øger vi børnenes fremadrettede livschancer, fordi deres forudsætninger for læring styrkes. SF foreslår, at der årligt afsattes 5 mio. kr. målrettet ansættelse af pædagoger i områder med socialt udsatte børn i 0-3 års alderen. FLERE OG BEDRE LEGEPLADSER Børn udvikler sig gennem leg. Derfor er det vigtigt at småbørnsfamilierne i Aarhus har nem adgang til legepladser med kvalitet. Der er gode muligheder for fremadrettet at etablere nye legepladser. Eksempelvis på Aarhus Ø, og i Ceres parken, lige så vel, som der er behov for at se på adgangen til legepladser længere væk fra Aarhus Midtby. Hertil kan flere af kommunens eksisterende legepladser trænge til et kvalitetsløft. SF foreslår, at der etableres en udbygningsplan for legepladser i Aarhus, hvor der fastsættes en politisk målsætning om maksimal afstand til legepladser, og hvor der udpeges konkrete områder til etablering af nye legepladser. Udbygningsplanen kan endvidere med fordel differentiere mellem forskelle typer af legepladser. Det kan fx være fra helt nære lokallegepladser med en håndfuld mulige aktiviteter til større bydelslegepladser. Det foreslås at der i budgetperioden afsættes 10 mio. kr. til etablering af nye legepladser og kvalitetsudvikling af eksisterende legepladser, samt at der afsættes midler til de løbende driftsudgifter til vedligeholdelse af legepladserne. 3

4 TEKNIK OG MILJØ FLERE OG BILLIGERE BOLIGER I takt med at Aarhus vokser, skal det sikres, at der fortsat er plads til forskellighed og mangfoldighed at Aarhus vedbliver med at være en god by for alle. De almene familieboliger spiller således en stor rolle i at tilvejebringe en bred og mangfoldig beboersammensætning på tværs af hele byen. I budgetforliget for blev der afsat 10 mio. kr. årligt til opførelse af flere almene familieboliger, blandt andet med fokus på at de også skulle være prisvenlige. Herudover blev prioriteret midler særligt til ungdomsboliger. Sociale Forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling fik i forbindelse med budgetforliget for 2014 i opdrag også at vurdere behovet for små billige boliger til borgere med lav indkomst med henblik på at sikre, at en tilstrækkelig del af boligerne målrettes denne gruppe. Vurderingen er, at der mangler mellem 50 og 100 boliger årligt. De mindre lejligheder bør etableres i tilknytning til eller sammen med andre almene familieboliger, således at boligpolitikken lever op til Byrådets målsætning om en by for alle. Realiseringen af de mindre, billigere boliger forudsættes derfor at ske i et tæt samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. SF foreslår, at 10 mio. kr. af de allerede afsatte budgetmidler i perioden prioriteres til realiseringen af mindre, billigere boliger. Herved forventes at kunne opføres ca. 35 boliger årligt i de kommende tre år i kombination med andre familieboliger. I forbindelse med den kommende anlægsprioritering vurderes behovet for, at der generelt afsættes yderligere beløb til opførelse af almene familieboliger i årene 2016 og frem ud over de allerede afsatte midler. SF foreslår, at der i forbindelse med den allerede planlagte beslutning om udarbejdelse af en by- og boligpolitik igangsættes et planlægningsarbejde mellem Borgmesterens afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og boligforeningerne om den fremtidige almene boligpolitik. Et oplæg hertil indgår i anlægsprioriteringen for 2016 og frem. Det vurderes i den forbindelse om Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses andel af anvisningen til ungdomsboliger øges fra 10 til 25 % ligesom kommunens eksisterende anvisningskriterier for ledige mindre boliger vurderes. NATURVEJLEDNINGEN I AARHUS GENETABLERES Naturvejledningen blev sparet ved budgetforliget i Siden har byens borgere ikke haft et tilbud, hvor de kunne få viden og vejledningen om dyreliv og naturen i Aarhus Kommune. Det mener SF, at der skal rettes op på, fordi naturen i og omkring Aarhus indeholder mange oplevelser og viden for den almindelige borger. Med naturvejningen kan viden om den lokale natur også nyde stor gavn hos børn og unge. En vigtig indsats, der i 4

5 lyset af skolereformen er blevet endnu mere relevant. SF forestiller sig en model, hvor Aarhus Kommune, Friluftsrådet og interesserede virksomheder finansierer vejlederne, som leveres bl.a. i samarbejder med Naturhistorisk Museum. Samtidig kan Naturhistorisk Museum stå til rådighed for kontakten til virksomhederne. Pengene skal bruges på vejledning og ikke mursten. Der skal altså ikke bruges midler til drift at kontorer mv. Der skal afsættes et lille beløb til PR, hvor det endvidere forslås et samarbejde med Visit Aarhus, Borgerservice og museer mv. Arbejdet forventes herudover at ske i dialog med Natursamarbejdet i MBU men skal have et bredere sigte ved at facilitere frivilliges samspil og opbyggelse af partnerskaber også i tilknytning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs øvrige aktiviteter. SF foreslår, at Naturvejledningen i Aarhus genetableres. Aarhus Kommune og Friluftsrådet finansierer hver 0,25 mio. kr. om året (samlet 0,5 mio. kr.), hvortil eventuelle midler fra tilskud og virksomheder ligges oveni. UDVIDELSE AF BEBOERPARKERINGSZONER De dele af Øgadekvarteret der i dag ikke er en del af beboerparkeringsordningen, er i dag præget af at mange pendlere vælger at parkere i området. I forbindelse med en høring i området viste det sig, at der ikke var generel opbakning til en udvidelse af beboerparkeringszonen i området, mens at der til gengæld i visse delområder var stor opbakning. SF foreslår, at der indføres beboerparkeringsordning i de delområder, hvor der er opbakning til indførslen. FLERE BUSTURE TIL SKOLEBØRN En væsentlig del af folkeskolereformen er at skolerne skal åbne sig mere op for omverdenen, og omvendt selv være mere udadvendte i forhold til samfundets tilbud. Udgifterne til transport er desværre en betydelig barriere for at komme ud af skolerne. Derfor er der behov for at mulighederne understøttes fra Byrådets side. En mulighed kan være at der gives tilskud til skolerne, sådan at hver elev som gennemsnit kan komme på 4 ture årligt ud af skolen indenfor Midttrafiks rejseområde. Ved en tildeling til skolerne øremærket indkøb af skolebuskort i Midttrafiks rejseområde vil udgifterne hertil være ca. 3,5 mio. kr. årligt 1. SF foreslår, at der afsættes 3,5 mio. kr. årligt øremærket til indkøb af skolebuskort på skolerne. BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK Midttrafik har for nyligt vedtaget, at overføre 73 mio. kr. fra busselskabets egenkapital til Aarhus Kommune. SF foreslår, at disse midler fordeles som følger: Omtrent halvdelen af disse midler er i budgetforliget for 2014 reserveret til udgifter i forbindelse 1 Forudsætninger: skolebørn; skolebuskort med 10 klip, der hver omfatter 5 børn/voksne á 500 kr.; 8 rejser (4 returrejser). 5

6 med rejsekortet. Herudover ønsker SF, at prioriteres til en ansøgning til den nye statslige cykelpulje, hvor kommunen også selv forventes at ligge midler. Ansøgningen skal søge at forbedre den stationsnære cykelparkering. Der foretages en analyse af mulighederne og perspektiverne ved at styrke adgangsforholdene og synligheden omkring Kongsvang Station frem for den lukning der pt. overvejes i Regionsrådet. Man vil eksempelvis for et mindre beløb kunne opgradere Kongsvang station, så den bliver markant mere synlig og lettere tilgængelig for borgerne i området. Det kan eksempelvis være etablering af tydelig skiltning, etablering af to trappenedgange fra henholdsvis hver side af Skanderborgvej, sti fra nordsiden under Skanderborgvej til perronen og en udgang fra perronens sydlige ende med trappe til Christian d. X's Vej, og endeligt etablering af cykelparkeringspladser. Kombineret med et lidt ændret standsningsmønster for bybusserne, så der stoppes ved stoppet lige over banen i stedet for eller ud over det traditionelle Kongsvang Busstop, vil det kunne øge passagerbenyttelsen ganske væsentligt. Resterende midler ønsker SF reserveret som buffer i forbindelse med indfasningen af letbanen i De midler, der vil bliver tilbageført fremadrettet fra Midttrafik ønskes reserveret til forbedring af den kollektive trafik. Her vil SF særligt prioritere dubleringsbusser i myldretiden. Fremadrettet ønskes endvidere igangsat en analyse af mulighederne for at få etableret flere busprioriteringer på indfaldsvejene, herunder særligt på delstrækninger af Silkeborgvej. STYRKET FREMKOMMELIGHED FOR CYKLISTER Vi får hele tiden større viden om, hvordan vi sikkert og effektivt indretter vores infrastruktur. SF ønsker, at der igangsættes et projekt med etablering af cykel- og gangforbindelser hen over et vejkryds, således at både cyklende og gående kan cykle og gå henover krydset uden at skulle stoppe for røde lys. Ud over at skabe bedre fremkommelighed og større trafiksikkerhed for bløde trafikanter, sikres der også en hurtigere afviklingen af trafikken for de biler, lastbiler og busser, der drejer til højre, da de ikke længere skal holde tilbage og vente på de bløde trafikanter. Erfaringerne fra projektet kan senere rulles ud til andre lyskryds. SF foreslår, at Aarhus Kommune i samarbejde med eksempelvis Trygfonden udvikler og gennemfører et cykelog gangbro-projekt i et udvalgt lyskryds med megen trafik. MEDEJERSKAB I HÅB HAVVINDMØLLER I AARHUS BUGTEN Aarhus i forvejen er en central spiller i den danske vindmølleindustri med Vestas hovedkontor placeret i byen. Etableringen af HÅB vil være med til at styrke denne position, skabe nye arbejdsplacer samt bidrage positivt til byens grønne profil. SF foreslår, at der udarbejdes et letter of intent, der beskriver de forudsætninger, der skal være opfyldt for at kommunen køber andele i HÅB, samt at størrelsen på ejerskab defineres. 6

7 TIDSSVARENDE MILJØKRAV TIL BUSSER OG TAXAER DER KØRER FOR KOMMUNEN I dag er der ikke regler i Aarhus, der stiller miljøkrav overfor de taxaer og busser, der fragter børn, ældre og mennesker med handicaps rundt i kommunen. Det harmonerer ikke med, at Aarhus bliver en stadigt tættere by med tættere trafik, og med at vi har en stor fælles målsætning om at være CO2-neutrale i Forslaget vil, udover den positive miljøeffekt, også være med til at sikre ensartet miljøregulering af transporterhvervene. SF foreslår, at der stilles de samme miljøkrav til busser og taxaer, som kører for kommunen, som der stilles til den øvrige kollektive trafik. UDMØNTNING AF AFTALE VEDR. RESTPROVENU FRA TILBAGEKØBSKLAUSULER Byrådet har diskuteret anvendelsen af restprovenuet fra tilbagefaldsklausuler flere gange. I Byrådet har der bredt været enighed om, at det er fornuftigt at prioritere midlerne til forbedrninger af den trafikale infrastruktur i Aarhus. De trafikale udfordringer i Aarhus løses bedst ved at anvende en bred palette af løsninger, så der skabes en optimal sammenhæng mellem løsninger, der mindsker trængslen, og løsninger, der i høj grad fokuserer på bæredygtighed i forhold til miljø, klima og sociale udfrdringer. SF foreslår, at de resterende midler fordeles ud fra en overordnet fordelingsnøgle med 1/3 til henholdsvis veje, kollektiv trafik og cyklisme. FOKUS PÅ FASTHOLDELSE AF BYENS GRØNNE AREALER OG KVALITET I DE CENTRALE BYRUM I København findes et initiativ kaldet "lommeparker" små grønne områder og byrum, som etableres på byggetomter og irregulære arealer i de bydele, hvor grønne oaser og åndehuller er få og små. I Aarhus kan vi blive bedre til at udnytte vores friarealer rekreativt i en by, der bliver stadigt tættere, til gavn for byens borgere og besøgende. SF foreslår, at der afsættes en særlig pulje på mindst 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde strategisk med løbende udvikling af bymiljøet gennem udnyttelse af eksisterende eller nyopståede grønne områder og -kiler i nærmiljøet. SKOVREJSNING Byrådet har vedtaget en meget ambitiøs plan for skovrejsning i Aarhus Kommune. Både for at sikre rekreativt arealer og for samtidigt at sikre en optimal beskyttelse af grundvandet. For tiden er der ikke afsat kommunale midler til yderligere skovrejsning, hvilket gør, at vi også er i risiko for at gå glip af tilskud til projekter fra eksterne parter. SF foreslår, at der afsættes en ramme på 3 mio. kr. årligt til skovrejsning. 7

8 UDVIKLING AF NATURKVALITETEN I DE KOMMUNALE SKOVE Byrådet har tidligere vedtaget, at der skulle komme et ekstraprovenu fra øget skovning og sankning. Det kan dog af hensyn til udviklingen af biodiversitet og naturkvalitet, samt til oplevelserne for borgerne, være hensigtsmæssigt at friholde nogle skovarealer fra bestemmelsen. Højere fokus på naturlig skov med døde træer er en afgørende og betydelig kilde til fastholdelse af naturlig biodiversitet i de kommunale skove, med højest prioritet i natura 2000 områderne. SF foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. årligt til at dække evt. mindreindtægter fra skovning og sankning i særligt følsomme skovområder. 8

9 SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Virksomheder, der løser opgaver for Aarhus Kommune, skal tage socialt ansvar. Det har byrådet ad flere omgange gjort tydeligt med de såkaldte sociale klausuler i forbindelse med offentlige udbud. Desværre ser vi for ofte, at disse klausuler ikke overholdes og at virksomhederne, der har vundet kontrakter ved kommunen begår social dumpning. Det er bydende nødvendigt, at Aarhus Kommune styrker indsatsen for at komme dette til livs. SF foreslår, at Aarhus Kommune etablerer faste retningslinjer for kontrol med social dumping, der sikrer at der følges grundigt op på overholdelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud. Som led i arbejdet med at etablere retningslinjer vurderes perspektiverne for at etablere et egentligt indsatsteam, der står for kontrolindsatsen. BEDRE TANDPLEJE FOR UDSATTE Med projektmidler har Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i 4½ år kørt projektet Det opsøgende tandplejeteam et tandplejeprojekt for Socialt udsatte I Aarhus Kommune. Projektet har haft rigtig gode resultater. Projektet rummer en række anbefalinger for at fastholde og videreudvikle arbejdet med tandsundhed blandt udsatte borgere. Anbefalingerne er som følgende: En opsøgende kontakt til socialt udsatte i deres eget miljø. Tætte samarbejdsflader mellem det sociale system, ydelsessystemet og det tandplejefaglige system og et godt kendskab til hinanden på tværs. Økonomisk og administrativ støtte, som er altafgørende for socialt udsattes muligheder for adgang til tandbehandling. En forebyggende tandplejeindsats, som kan modvirke tandproblemer for de udsatte og i det hele taget udgøre en del af arbejdet med social rehabilitering for den enkelte. Dette tiltag ønskes iværksat i et samarbejde mellem Socialmedicinsk klinik og medarbejderne på være - og kontaktsteder. SF foreslår, at der afsættes 1,5 mio. årligt til ovenstående indsatser for fremadrettet at mindske uligheden i tandsundheden i Aarhus Kommune. 9

10 FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING Byrådet gav i perioden 2008 til 2011 en fireårig bevilling til familieorienteret alkoholbehandling på 1,4 mio. kr. årligt. I årene 2012 og 2013 lykkedes det at frigøre indefrosne statsmidler tildelt Center for Alkoholbehandling til midlertidigt at drive dele af den familieorienterede alkoholbehandling videre med et niveau på årligt. I 2014 kom tildelingen med Sundhedspuljemidler med På nuværende tidspunkt tilbydes familieorienteret alkoholbehandling ikke til alle børnefamilier, grundet manglende ressourcer i familieteamet i Center for alkoholbehandling. Familieorienteret alkoholbehandling består af såvel familiesamtaler som gruppesamtaler specifikt for børn og unge. På nuværende tidspunkt er børne- og ungegrupperne nedprioriteret, ligeledes grundet manglende ressourcer. Med de ønsker vi at fremme den rette behandling til børnefamilier med alkoholproblemer samt øge adgangen til børne- og unge grupperne. SF foreslår, at budgettet til familieorienteret alkoholbehandling ønskes udvidet med 0,5 mio. kr., med henblik på at imødekomme behandlingsbehovet hos de familier med børn under 18 år, der kommer i behandling på Center for alkoholbehandling. HUSPSYKIATER Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har etableret et samarbejde med en psykiater i form af frikøb af psykiater ved Sociallægeinstitutionen. Samarbejdet giver mulighed for at tilbyde psykiatrisk udredning til socialpsykiatriske brugere, der har vanskeligt ved at finde vej til udredning ved egen læge eller hospitalspsykiatrien. Udredningen vil afdække eventuelle behov for behandling og efterfølgende iværksættelse af medicinsk behandling vil betyde, at misbrugsbehandlingen får en større effekt i forhold til behandling af dobbeltdiagnosticerede. Der er fra national side stor opmærksomhed på behovet for en integreret medicinsk og misbrugsbehandlingsmæssig indsats til borgere med dobbeltdiagnose, og denne lokale model er et forsøg på at imødekomme de udfordringer, dobbeltdiagnosticerede møder i forlængelse af sektoropdelingen i henholdsvis regionale og kommunale ansvarsområder. Såvel Center for Misbrugsbehandling som Center for Alkoholbehandling har gode erfaringer med at have et tæt samarbejde med en psykiater om udredningsopgaven, og effekten heraf er dokumenteret og velbeskrevet i afrapporteringen af Projekt Bedre Udredning. SF foreslår, at huspsykiater-ordningen gøres permanent. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til formålet. BØRN, UNGE OG SORG Foreningen Børn, Unge og Sorg laver et kæmpe arbejde til gavn for børn og unge, der er udsat for sorg enten i forbindelse med alvorlig sygdom hos forældre eller forældre der er døde. Børn, Unge og Sorg har behov for en ekstra bevilling på kr. for at kunne fastholde deres nuværende indsats på børneområdet for 0-15 årige. Børn, Unge og Sorg løfter en opgave af stor samfundsmæssig værdi, som Aarhus Kommune langtfra ville kunne løse selv for de samme ressourcer. SF foreslår, at Børn, Unge og Sorg tildeles yderligere kr. i årlig støtte. 10

11 INGEN VENTELISTE FOR VOKSNE MED HANDICAP Som besluttet ved sidste budgetforlig har MSB udarbejdet en analyse til Byrådet af behovet for nye botilbudspladser. Baggrunden er Statsforvaltningen udtalelse om at der ikke må være venteliste til botilbud til voksne på det sociale område. Analysen viser, at der i de kommende år er behov for en udbygning for at undgå, at der opstår en ny venteliste. Den udbygning der er behov for er indarbejdet i MSB s anlægsplan. Anlægsplanen lægger samtidig op til, at der sikres en større grad af egenforsyning, således at Aarhus Kommune ikke fortsat skal være afhængig af at købe dyrere eksterne pladser. Det vil være kommunaløkonomisk fornuftigt for Aarhus at konvertere dyre eksterne pladser til billigere interne pladser. I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. i til at imødegå ny venteliste i disse år til bo og dagtilbud til voksne med handicap. Afklaringen af, hvorledes 9 mio. kr. af de 34 mio. kr. skal finansieres, blev udsat til afklaring i forbindelse med budget I henhold til behovsopgørelsen og MSB s anlægsplan vil der i årene frem til 2024 være behov for at afsætte anlægsmidler som følge af den demografiske udvikling og for at øge den for kommunen billigere egenforsyning. MSB har fra august 2014 deltaget i drøftelser med MSO og MBU vedr. eventuel deltagelse i etablering af Generationernes Hus på Aarhus Ø. MSB s deltagelse omfatter opførelse af 24 plejeboliger med servicearealer. Netto anlægsudgiften vil for MSB s vedkommende beløbe sig til 15 mio. kr. SF foreslår, at de resterende 9 mio. kr. til botilbud finansieres ved fremrykning af anlægsmidler fra 2018 til Herudover besluttes det, at der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2017 indenfor MSB's eksisterende anlægsbudget. SF foreslår, at der i afsættes rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr. til MSB s deltagelse i Generationernes Hus, og at rådighedsbeløbet finansieres via fremrykning af anlægsmidler fra VETERANHJEM I AARHUS - EN FÆLLES OPGAVE En af de centrale opgaver for Aarhus Kommune i den kommende tid bliver at sikre en vellykket etablering af et veteranhjem i Aarhus Etableringen af et veteranhjem for tidligere udsendte soldater sker i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem, Danske Soldater- og Marineforeninger, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland. Processen omkring etablering forankres i Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse, som undersøger mulige placeringer i Aarhus-området og i samarbejde med alle interessenter finder den mest hensigtsmæssige placering. I tæt samspil med behandlingseksperter fra Aarhus Universitetshospital og frivillige fra soldater-foreninger i Aarhus-området tilstræbes det, at veteranhjemmet drives så brugerstyret som muligt og på veteranernes præmisser med fokus på veteranernes rehabilitering. I den forbindelse er det vigtigt at Aarhus Kommune bredt set bakker op om Veteranhjemmet. SF foreslår, at ovenstående tekst indgår som erklæring i budgetforliget, og at der findes den nødvendige finansiering til driften. 11

12 KULTUR OG BORGERSERVICE KVINDEMUSEET ÅRS VALGRET OG SKOLETJENESTE Kvindemuseet har rettet henvendelse til Byrådet med en ansøgning, der bl.a. omhandler etablering af en skoletjeneste med fokus på seksualundervisning, samt et ønske om at sikre midler til til fejring af 100-året for kvinders valgret i Etableringen af en skoletjeneste vil bidrage til at øge fokus på åbne skoler i tråd med folkeskolereformen, og vil kvalitativt kunne løfte såvel historieundervisning som seksualundervisning. SF foreslår, at der årligt afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en skoletjeneste. AKTIVE UNGE Den selvejende virksomhed Aktive Unge har præsenteret et forslag, hvor man i samarbejde med Aarhus Kommune vil styrke børn og unges fritidsaktiviteter. Med forslaget etableres der faciliteter til street basket og en skoletjeneste, ligesåvel som der prioriteres midler til en lang række arrangementer bredt rundt i kommunen. SF foreslår, at Aarhus Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. årligt frem til og med SAMLING AF SYMFONIORKESTRE Aarhus Symfoniorkester har længe været langt fra at være fuldtalligt. Hertil kommer at den symfoniske musik er kraftigt opprioriteret økonomisk sammenlignet med den rytmiske musik. Udover Aarhus Symfoniorkester eksisterer der i Jylland et symfoniorkester i Sønderjylland og i Aalborg, lige så vel som der er et mindre kammerorkester i Randers. SF foreslår, at der indlededes dialog med et eller flere af de øvrige symfoniorkestre i Jylland med henblik på at afklare muligheder og potentialer i en samling. Samt at der allerede nu reduceres i tilskuddet til Aarhus Symfoniorkester med 0,8 mio., kr. årligt. OPPRIORITERING AF DEN RYTMISKE MUSIK Den rytmiske musik har længe været økonomisk nedprioriteret på bekostning af den symfoniske musik i Aarhus. Der er behov for at sikre ordentlige økonomiske vilkår for MONO og med et mindre kommunalt tilskud er der gode muligheder for at Aarhus Jazz Orchester kan oppebære et fornuftigt statstilskud til gavn for byens borgere og besøgende. SF foreslår, at der afsættes 0,5 mio. kr. til MONO og kr. til Aarhus Jazz Orchester fra 2015 og frem. 12

13 SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg har fremsendt en række indstillinger, hvor særligt forslaget omkring lokal madlavning i de enkelte plejeboligeheder har SF's støtte. Hertil kommer at ældreområdet er blevet højt prioriteret landspolitisk i forbindelse med udmøntningen af ældremilliarden i foråret TILLID OG FASTE BUDGETTER SF har tidligere stillet et byrådsforslag om at gå over til faste budgetter i kommunens plejeboligenheder. Tidligere forsøg i Aarhus Kommune har dokumenteret at der er store gevinster ved en ændret budgettildelingsmetode. Både for de ældre og for personalet, ligesom det giver nogle mere fornuftige økonomiske incitamenter til at arbejde grundigt med de rehabiliterende arbejde. SF foreslår, at der indføres en ny budgettildelingsmodel til plejeboligerne i Aarhus Kommune, der baserer sig på fast budgettildeling til de enkelte enheder. 13

14 TVÆRGÅENDE FORSLAG UNDERSTØTTELSE AF HUSLEJENÆVN Der gives for nuværende honorar på omtrent for at sidde i Husleje- eller Beboerklagenævnet i Århus Kommune, men der gives ikke redskaber til arbejdet. Hvis vi mener det er væsentlig at en by som Aarhus giver sine nævnsmedlemmer optimale arbejdsbetingelser skal der først og fremmest tænkes i redskaber til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen fremfor honorarer. På trods af at repræsentanterne er udpeget som fagpersoner, ændrer og udvikler lejeretten sig hele tiden. Derfor bør Aarhus Kommune oprette en litteraturkonto til sine nævnsmedlemmer og lade kommunen indkøbe centrale værker og abonnementer, f.eks. Karnovs Tidskrift for Bolig og Byggeret. Derudover ville det være relevant med midler til at sende medlemmerne på efteruddannelse hos eks. DJØF eller andre som udbyder specialiserede kurser inden for lejeret. SF foreslår, at der oprettes en årlig pulje på 0,05 mio. kr. til understøttelse af Beboer- og Huslejenævnenes opgaver. FOKUS PÅ ADMINISTRATIVE UDGIFTER Udviklingen i de administrative udgifter har generelt været positiv i Aarhus Kommune de seneste år. Men der er behov for et fortsat politisk fokus på området, hvis vi ikke skal risikere, at udviklingen igen løber løbsk. SF foreslår, at der i forbindelse med fremtidige effektiviseringer er et særligt fokus på effektiviseringer inden for det administrative område. 14

15 FINANSIERING HØJERE SKATTER SKAL SIKRE BEDRE VELFÆRD SF vil hæve skatterne bredt, så alle kommer til at bidrage til et løft for velfærden, men også så de bredeste skuldre kommer til at bære den største byrde. Kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften for forretningsejendomme skal hver hæves med 1 promillepoint. Populært sagt bliver til 145 mio. kr. Skatteniveauet i Aarhus er i dag lavt. Vi ligger væsentligt under gennemsnittet for såvel København, Odense og Aalborg hvad angår kommuneskatten, dækningsafgiften for forretningsejendomme og grundskylden. SF foreslår dermed, at Aarhus Kommune søger puljen til skattestigninger, som er en del af kommuneaftalerne. OPEN SOURCE TASK FORCE Blandt andet med henblik på at opprioritere anvendelsen af Open Source er der nedsat en tværmagistratslig arbejdsgruppe - Styrgruppen for IT og Digitalisering, der blandt sine opgaver arbejder med at finde effektiviseringspotentialer ved skifte til at anvende Open Source software frem for licensbetalt software. Der er et stort potentiale i brug af digital kommunikation med borgerne. At udvikle og implementere en velfungerende kanalstrategi forudsætter en betydelig investering. Open Source er ikke løsningen på alt, men vi skal arbejde grundigt på området for at mindske udgifterne til licenser, hvor det vil være muligt og effektivt i respekt for opgaveløsningen. Erfaringerne fra biblioteksområdet i Aarhus er særligt positive, men der er også positive erfaringer fra andre forvaltninger i Aarhus Kommune. SF forslår, at der oprettes en puljes på 1 mio. til målrettede udviklingsprojekter, der kan udvide brugen af Open Source. På sigt vil dette spare kommunen for yderligere licensudgifter. Forud for forhandlingerne om budget vurderes de videre perspektiver. SF foreslår videre, at Styregruppen for IT og Digitalisering, får til opgave at finde effektiviseringspotentialer ved skifte til at anvende Open Source Software frem for licensbetalt software. Arbejdsgruppen forpligtes til at finde alternativer der over budgetperioden kan spare 6 mio. kr. (1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018) INDFØRELSE AF ROTTEBEKÆMPELSESGEBYR Aarhus Kommune har som en af meget få kommuner ikke et gebyr for rottebekæmpelse. I stedet afholder kommunen hele udgiften via kommunens øvrige økonomi. SF foreslår, at der indføres et gebyr, hvilket vil give 2,3 mio. kr. i årlige ekstraindtægter. 15

16 EFFEKTIV PARKERINGSKONTROL Det er centralt for en effektiv udnyttelse af parkeringspladserne i Aarhus, at der ikke parkeres ulovligt. Hertil kommer at afgifterne fra ulovlig parkering kan medvirke til at styrke investeringerne i den trafikale infrastruktur. SF foreslår, at det vurderes om parkeringskontrollen med fordel kan øges for at styrke målsætningerne i parkeringspolitikken samt bidrage til finansiering af eksempelvis parker-og-rejs anlæg. INDREGNING AF GEVINST VED SELVBUDGETTERING I budgetforslaget foreslås det at Aarhus Kommune vedtager at anvende selvbudgettering i Og at det pt. vurderes, at det vil medføre en ekstraindtægt på omkring 80 mio. kr. i SF foreslår, at de forventede indtægter der måtte være ved selvbudgettering indgår i budgetlægningen. GARANTIPROVISION FRA HALMFYRET KRAFTVARMEVÆRK I forbindelse med låntagningen fra AffaldVarme til et nyt halmkraftfyret kraftvarmeværk, er Aarhus Kommune retligt forpligtet til at opkræve garantiprovision. SF foreslår, at garantiprovisionen på anslået 5-8 mio. kr. indgår i budgetlægningen. GENINDFØRELSE AF STILLADSAFGIFT Aarhus Kommune har tidligere haft en stilladsafgift, der sikrede, at man ved renoveringer havde et incitament til hurtigt at blive færdige med opgaverne. SF foreslår, at stilladsafgiften genindføres, hvilket vil give et provenu på anslået 1 mio. kr. årligt TILBAGEFØRSEL AF EGENKAPITAL FRA AARHUS SPORVEJE Midttrafik har valgt at tilbageføre et engangsbeløb fra Aarhus Sporveje på lidt over 70 mio. kr. til Aarhus Kommune. Pengene stammer fra indtægter ved udbud som som selskabet har vundet i Aarhus Kommune. Hertil kommer evt. yderligere fremadrettede gevinster. SF foreslår, at beløbet anvendes som foreslået i ovenstående forslag om "Bedre kollektiv trafik". REDUCERET VEJVEDLIGEHOLD I FHT. BUDGETFORSLAGET I analysen vedrørende vejvedligehold fremgår det, at der er en række uklarheder vedr. det mest rationelle fremtidige niveau for vejvedligehold. Hertil kommer, at vi ved investeringer på en lang række andre områder også vil kunne høste såvel økonomiske som menneskelige gevinster. 16

17 SF foreslår, at de foreslåede afsatte midler til øget vejvedligehold reduceret med 5 mio. kr. årligt. ÆNDRET MÅLTAL FOR DEN FINANSIELLE EGENKAPITAL I dag opgøres Aarhus Kommunes måltal for den finansielle egenkapital i faste priser. Den nuværende måde at opgøre måltallet på, svarer reelt til en løbende gældsafdragelse udover den gældsafvikling som Byrådet vedtog i Budget SF foreslår, at måltallet fremadrettet reguleres i forhold til prisudviklingen. En ændring svarer til et øget råderum på 62,5 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode. INGEN EFTERREGULERING AF OVERFØRSELSUDGIFTER I forbindelse med aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015 blev det aftalt at overførselsområdet ikke skulle efterreguleres i Med forventning om en modsatrettet regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 forventes et samlet nettoprovenu i Aarhus Kommune på 25 mio. kr. SF foreslår, at engangsbeløbet på 25 mio. kr. indgår i den politiske prioritering. REDUKTION AF UDGIFTER TIL AFLØFTNING AF MOMS I budgetforslaget foreslås der udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en medarbejder i Borgmesterens Afdeling, der skal stå for afløftning af moms. Da der allerede er medarbejdere i Borgmesterens Afdeling, der varetager opgaven, virker det underligt at afsætte yderligere midler til opgaven. SF foreslår, at der frigives 0,5 mio. kr. årligt til politisk prioritering. 17

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere