Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Udarbejdet: august 2014 Revideret sidst: april 2017 Termin August 2014 juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Teknologi A Mette Lolk 8HX114g1g Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Teknologihistorie og introduktion til rapportskrivning (1. semester) Intro til værksteder, værkstedskørekort (1. semester) Introduktion til kreative teknikker (1. semester) PPPP&T, tema Hjælpemidler (2. semester) Materialelære (2. semester) SO projekt med titlen Bæredygtig udvikling (tværfagligt, flere fag) (3. semester) Miljøvurdering, teknologi- og samfundsvurdering i projekt Bæredygtig udvikling (3.semester) SO Projekt, Design et siddemøbel (tværfagligt teknologi og design) (4. semester) Årsprøve, eksamensprojekt fra 2015 teknologi B (4. semester) Titel 10 SR2 (4. semester) Titel 11 Innovation og iværksætteri, Ressourcer (5.-6. semester) Side 1 af 12

2 Beskrivelse af titel 1: Teknologihistorie Titel 1 Særlige fokuspunkter Faglige mål og kernestof Projekt Teknologihistorie Introduktion til teknologifaget og til teknologibegrebet. Eleverne vælger en teknologi, som dokumenteres i en skriftlig rapport. Kernestof der indgår i forløbet: - Grundlæggende tidsplanlægning - Introduktion til gruppearbejde (roller, spilleregler mm.) - Introduktion til rapportskrivning (formalia: overskrifter, sidetal, figurtekster osv.) - Håndtering af kilder (kildehenvisninger, litteraturliste, kildesøgning) I alt 20 lektioner fordelt på ugerne Eleverne lærer grundlæggende discipliner vedr. rapportskrivning og kildehåndtering Teorigennemgang og gruppearbejde Arbejdsformer og gruppesammensætning samt evaluering af eget arbejde Side 2 af 12

3 Beskrivelse af titel 2: Værkstedskørekort Titel 2 Særlige fokuspunkter Faglige mål og kernestof Eleven vælger to værksteder og dermed temaer: Bygge: Ting til hus og have, Maskin: Brugskunst, Proces: Iscreme, El: Styring af f.eks lys og temperatur Fokus ved introduktionen er på udstyr og maskiner i de forskellige værksteder, sikkerhedsforhold ved brug af maskiner, værktøjer udstyr og materialer, kendskab til nogle af de materialer der anvendes i værkstederne. For alle værksteder gælder, at eleven introduceres til, hvordan produktudvikling og produkt dokumenteres i det pågældende værksted (fx arbejdstegninger, skitser, diagrammer, tabeller, flowdiagram), så eleven har kendskab til hvordan produkter i de forskellige værksteder dokumenteres forskelligt. Uge 37 til og med uge 49, i alt ca. 40 lektioner, altså ca. 20 lektioner i hvert værksted. Arbejdsformer og sikkerhed i de forskellige værksteder. Grundlæggende rapportskrivning: Dokumentation af produktudvikling og produkt med arbejdstegninger, diagrammer osv. Klasseundervisning (teori), instruktion, praktisk arbejde i værksteder og laboratorier samt gruppearbejde Kendskab til produktudvikling og tilhørende discipliner, fremstilling af arbejdstegninger og flowdiagrammer. Gruppearbejde og individuelt arbejde. Fremstilling af produkter af god kvalitet - anvende professionelle værktøjer og metoder ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier - teorien bag forskellige enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer - kendskab til udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge - Kendskab til udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse Side 3 af 12

4 Beskrivelse af titel 3: Kreative teknikker Titel 3 Særlige fokuspunkter Faglige mål og kernestof Kreative teknikker Eleven præsenteres for 3-5 forskellige kreative teknikker. Arbejder i grupper med idéudvikling under anvendelse af de forskellige teknikker Uge 50, i alt 5 lektioner Eleven skal opnå forståelse for at de forskellige teknikker kan anvendes på forskellige stadier i et projektforløb og at teknikkerne kan bidrage til løsninger på forskellige typer problemer Teori samt gruppearbejde Ideudvikling, herunder brainstorm, mind-map og associationsteknik Beskrivelse af titel 4: Produktudvikling, tema hjælpemidler Titel 4 Produktudvikling, tema hjælpemidler Projektet tager udgangspunkt i at fremstille et hjælpemiddel i bred forstand. Både til personer med et handicap, men også til personer med et almindeligt behov Anvendt litteratur: Problemer og Teknologi af Peter Larsen med bidrag af Morten H. Grove, Systime, 1. udgave, 1. oplag., s og , samt lærerens kompendie Introduktion til gruppearbejde Opbygning af en Teknologirapport Anvendelse af erhvervede kompetencer i forbindelse med værkstedsundervisning. Anvendelse af IT i forbindelse med fremlæggelse (PPT) og kildesøgning. Eleven lærer at analysere og dokumentere en teknologisk, naturvidenskabelig eller samfundsmæssig problemstilling Eleven arbejder med kildehenvisning. Opstilling af problemformulering og projektafgrænsning samt tidsplan Eleven introduceres til en systematisk metode til produktudvikling. Side 4 af 12

5 Eleven arbejder med et produktudviklingsforløb, samt dokumentation af dette. Eleven arbejder med fremstilling af produkter i skolens værksteder. Aflevere del-rapporter: 1) 4xP&T, 2) dokumentation af PU, 3) samlet rapport Særlige fokuspunkter Faglige mål og kernestof ca. 96 lektioner Fokus på kravspecifikation som det centrale i et PU-forløb Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde og praktisk arbejde i værksteder 4xP&T: problemformulering problemanalyseværktøjer dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse, bearbejdning af information projektplanlægning i form af aktivitets-/tidsplan analysere en teknologisk, naturvidenskabelig, samfundsmæssig problemstilling PU og konstruktion udarbejde et løsningsforslag til en teknologisk, samfundsmæssig problemstilling teknisk tegning (i hånden) arbejdstegninger, diagrammer, flow-diagrammer, samlingstegninger og stykliste systematisk produktudvikling med faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning, vurdering fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet anvende professionelle værktøjer og metoder ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier Dokumentation anvende systematisk metode til at dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt opbygning af en teknologirapport anvendelse og angivelse af kilder dokumentere en teknologisk, naturvidenskabelig, samfundsmæssig problemstilling Samarbejde Side 5 af 12

6 arbejde selvstændigt og sammen med andre i større projektorganiserede forløb samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere Fremlæggelse af projektresultat Beskrivelse af titel 5: Materialelære, projektet er et SO projekt Titel 5 Materialelære Eleverne søger informationer om de materialer som indgik i deres produkt (eller et andet selvvalgt produkt) i Titel 4, samt om de processer der er knyttet til bearbejdningen af disse materialer i skolens værksteder og Produkters livscyklus, herunder ressourceforbrug og affaldsproblematik. Arbejdet fremlægges i klassen Temaet suppleres med et besøg på AAUE, hvor vi hører et teorioplæg om materialer og materialeegenskaber. På baggrund af dette udarbejder eleverne en teknologianalyse med fokus på VIDEN og TEKNIK af deres produkt fra projekt Hjælpemidler. Studieområdet (SO): Arbejde med kildeanvendelse, informationssøgning udvælgelse og anvendelse. Arbejde med kommunikative færdigheder: Formidling af teknisk viden. Samarbejde i grupper Uge Særlige fokuspunkter Faglige mål og kernestof Eleven opnår kendskab til udvalgte materialer og deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge. Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, præsentation - udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge - teorien bag forskellige enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer. Side 6 af 12

7 Beskrivelse af titel 6: Bæredygtig udvikling SO-del Titel 6 Særlige fokuspunkter SO projekt med temaet Bæredygtig udvikling Dansk, engelsk, matematik og teknologi indgår SO-kernestof og overfaglige mål: - Kildesøgning, kildevalg, kildevurdering, kildebearbejdning - Anvende forskellige og sam - Anvendelse af modeller (matematik) - Anvende forskellige formidlingsformer (mundtlig fremlæggelse, paneldiskussion, videnskabelig artikel, teknologirapport) - Producere viden om problemstillinger i samspillet mellem fag (problemanalysen i teknologiprojektet udarbejdes på baggrund af artikler læst i engelsk) - Kombinere fagenes metoder - Udvikle kommunikative færdigheder - Planlægningsværktøjer (tidsplan i teknologi), forskellige, teori vedr. informationssøgning, argumentationsanalyse, præsentationsformer og teknikker Detaljer fremgår af særskilt SO-oplæg. Særfaglige mål: Fremgår af Projektoplægget hvor målene for de deltagende fag er anført Et underemne til projektet er deltagelse i Trafikprojektet i samarbejde med Esbjerg Gymnasium og Esbjerg kommune for de elever som vælger det. Uge 34, én uges undervisning hvor alle fag indgår (fysik, matematik, kemi, biologi, engelsk, teknologi, teknologihistorie), i alt 34 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven arbejder med både overfaglige og særfaglige mål og indser betydningen af samspillet. Særligt de overfaglige mål vil i dette projekt blive prioriteret højt Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, kommunikation/ præsentation i et større forum og argumentation. Side 7 af 12

8 Beskrivelse af titel 7: Bæredygtig udvikling Titel 7 Miljøvurdering /livscyklusvurdering, teknologi- og samfundsvurdering, projekt med temaet Bæredygtig udvikling Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Problemer og teknologi side miljøvurdering og dets anvendelsesperspektiver - globale, regionale og lokale miljøeffekters årsager og virkninger - produkters miljøbelastning baseret på tabelopslag om energiforbrug til fremstilling af materialer, anbefalet bortskaffelsesmetode, materialers brændværdi og materialers forsyningshorisont, herunder enkle overslagsberegninger for produkters samfundsmæssige konsekvenser - Produktudvikling og problemanalyse - Teknologianalyse og teknologivurdering - Naturvidenskabelig viden - Evt. Forskellige produktionsmetoder (enkeltstyks- serieog masseproduktion), herunder valg af konkurrencestrategi - Samarbejdsrelationer (elev-elev, elev-lærer) - Deltagelse i Award-konkurrencen science and technology Uge Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleven kan udføre en miljøvurdering på et meget simpelt plan, herunder redegøre for forskellige miljøeffekter Eleven får kendskab til begrebet teknologianalyse og han prøver at analysere den teknologi han anvender ved fremstilling af produktet og vurderer dens samspil med det omgivende samfund. Han analyserer fremstillingsprocessens elementer: teknik, viden og organisation Eleven får grundlæggende forståelse for forskellen på forskellige produktionsformer (enkeltstyks- serie- og masseproduktion), på baggrund af dette skal eleven kunne vælge egnet produktionsform ved evt. produktion af hans produkt. Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, værkstedsarbejde, præsentation Side 8 af 12

9 Beskrivelse af titel 8: Projekt design et siddemøbel eller en lampe, tværfagligt projekt mellem teknologi A og design, SO emner indgår Titel 8 Særlige fokuspunkter Design et siddemøbel eller en lampe Eleven skal designe et siddemøbel eller en lampe, udarbejde skitsemateriale, udarbejde en model i værkstedet, og præsentere sit produkt samt arbejdsproces ved en portfoliopræsentation. I design arbejdes med inspirationssøgning, designbrief og skitsering. I teknologi arbejdes med målgruppevalg, DPU, skitsering, arbejdstegninger, modelfremstilling. Præsentationen til slut sker i et samarbejde med design og teknologi. Anvendt uddannelsestid: Uge 2-14 (ca. 60 lektioner) Arbejdet med designfasen, betydningen af dette i et teknologiprojekt, eleven opnår uddybende forståelse for dette ved at designfaget inddrages i et tværfagligt samspil. Begge fag fokuserer på designprocessen, med det formål at eleven senere kan have tilsvarende fokus i sine teknologiprojekter. Klasseundervisning, skriftligt arbejde, værkstedsarbejde, præsentation. Projektet er individuelt. Beskrivelse af titel 9: Årsprøve, eksamensprojektet for teknologi B Titel 9 Projekttemaet er den udsendte opgave fra ministeriet (Eksamen 2015) Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Problemer og teknologi, anvendes som opslagsbog for eleven Alle de elementer som eleven er blevet undervist i skal indgå i projektet, dog ikke teknologihistorie. Projektet skal indeholde følgende: Side 9 af 12

10 - Problemanalyse og projektbeskrivelse (problemtræ, problemdokumentation og -analyse, problemformulering, projektafgrænsning og tidsplan) - Forundersøgelser (behov, marked, opstilling af begrundede krav) - Løsningsforslag og valg af endelig løsning (herunder DPU, fokus på designprocessen) - Konstruktion (arbejdstegninger, materiale- og prisliste) - Fremstilling af produktet (herunder naturvidenskabelig viden og viden om maskiner og udstyr) - Test og evaluering af produktet - Teknologianalyse - Perspektivering (miljøvurdering, teknologi- og samfundsvurdering) Projektet afsluttes med en mundtlig årsprøve Særlige fokuspunkter Anvendt uddannelsestid: Uge14-21, i alt 60 lektioner + elevtid hjemme Eleven arbejder selvstændigt og søger vejledning hos læreren. Fokus på at eleven anvender de kompetencer han har opnået i titel 8. Eleven dokumenterer den naturvidenskabelige viden eller teori der indgår i hans produkt. Målet er, at eleven skal opnå teoretisk, naturvidenskabelig eller teknisk viden om produktet, så denne viden kan anvendes til at redegøre for produktets funktion. Beskrivelse af titel 10: SR2 Titel 10 Særlige fokuspunkter SR2, projektet er et SO-projekt. Projektet er to-fagligt i teknologi og design Eleverne skriver en opgave ud fra en problemformulering udarbejdet af læreren. På baggrund af problemformuleringen vælger eleven selv opgavens indhold. Opgaven dækkes af fagene teknologi og design Opgaven udarbejdes i to-mandsgrupper. Der er vejledning i forum på Fronter. Eleverne har en uge til skrivning i eksamensperioden. 1 uge, 37 timers elevtid. Kildesøgning, kildeanvendelse, kildeangivelse Side 10 af 12

11 Faglige mål og kernestof Besvarelsen bedømmes i forhold til elevens evne til at disponere opgaven så der er en god balance mellem redegørende, analyserende og vurderende afsnit. Par- arbejde Anvendelse og angivelse af kilder. Disponering af et SRP, evne til både at kunne redegøre, analysere og vurdere. Div. Formalia vedr et SRP: abstract, indledning, kerneområder, konklusion, besvarelse af en problemformulering. Beskrivelse af titel 11: Iværksætteri Titel 11 Iværksætteri Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Problemer og teknologi af Peter Larsen, 2. udgave: kapitel Iværksætterbogen af: Flemming Ettrup og Peter Tretow-Loof, Erhvervsskolernes Forlag, 1. udgave kapitel Logistik for teknikere kapitel ligger på fronter i mappen logistik i mappen 3.år Innovationscamp som opstart på skoleåret (fokus på idégenerering) Anvendt uddannelsestid: Uge 32-20, i alt ca. 160 lektioner + elevtid hjemme Særlige fokuspunkter Etablering og drift af virksomhed, iværksætteri: Generering af produktidé (til forskel fra øvrige projekter, behøver produktet i dette projekt ikke løse en samfundsmæssig problemstilling), der er frit slag i forhold til tema, lærerne præsenterer temaet RESSOURCER, men eleverne behøver ikke udarbejde projekt inden for dette tema, såfremt de har en god idé uden for temaet. Tidsplanlægning Undersøgelse af marked og behov Evt. patentundersøgelse Integreret produktudvikling, herunder teori om organisation samt faserne i IPU Produktionsformer, herunder laver vi en masseproduktion af et papirfoldeprodukt, eleverne laver derfor ikke masseproduktion af deres eget produkt! Logistik i fm. Produktion Side 11 af 12

12 Markedsføring og kundesegmentering, design og fremstilling af markedsføringsmateriale og visitkort Virksomhedens produktionsforhold: regionalt, nationalt og internationalt Økonomi Samspil mellem teknologi, dansk og design i et tværfagligt forløb vedr. markedsføring Afslutte forløbet med at se filmen LEGO megafactory. Mål og progression: Introduktion og bearbejdning af IPU, forskellige produktionsformer, forhold og aktiviteter i en virksomhed, konkurrencestrategi, nationalt og internationalt samspil med virksomheden, logistik i virksomheden samt kvalitets- og miljøledelse Eksamen: dokumentation af arbejdet med projektet på 3.år. Eleven arbejder i grupper, gruppen laver fællesrapport. Gruppen skal som helhed dokumentere hele forløbet, og hvert gruppemedlem er ansvarlig for hele forløbet også de dele han ikke har dokumenteret. Eleverne udarbejder udkast til dokumentationer for hele forløbet, læreren kommenterer enkelte af disse udkast. Til sidst i forløbet, uge 13, 14, 17 og 18 arbejder eleverne med den endelige rapport. Campmetoden, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, arbejde i værksteder, klasseundervisning, individuelt arbejde Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2016 til forår 2017 Termin August 2016 Juni 2017 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærere HTX Teknologi B Thomas Nygaard Hold 1.A Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017

Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Undervisningsbeskrivelse teknologi A, efterår 2014 til forår 2017 Termin August 2014 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi A Peter Iversen Hold 2.C Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Udarbejdet: august 2015 Revideret sidst: April. 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for C klassen, teknologi A, efterår 2016-forår 2019 Revideret sidst: januar 2017 af NG

Undervisningsbeskrivelse for C klassen, teknologi A, efterår 2016-forår 2019 Revideret sidst: januar 2017 af NG Undervisningsbeskrivelse for C klassen, teknologi A, efterår 2016-forår 2019 Revideret sidst: januar 2017 af NG Termin Forår 2017 Institution Rybners, HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi A Lærer(e) Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for G klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016

Undervisningsbeskrivelse for G klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Undervisningsbeskrivelse for G klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Revideret: August 2015 af HSH og 4. måned 2016 af samme underviser Termin August 2013 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi B Lærere Jane Harbo,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for E klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016

Undervisningsbeskrivelse for E klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Undervisningsbeskrivelse for E klassen, teknologi A, efterår 2013-forår 2016 Revideret sidst: April 2016 af NG Termin August 2013 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Rybners, HTX HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-2 2012-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2011 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Teknologi B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution Uddannelse HTX Vibenhus - Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 BEG. HTX Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Faglig Udvikling i Praksis Teknologi. Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition..

Faglig Udvikling i Praksis Teknologi. Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition.. Faglig Udvikling i Praksis Teknologi Fagets vidensgrundlag - På vej mod en tradition.. Hvad bygger faget på? Faget teknologi er et engineering -fag Produktudvikling Samspillet mellem teknologiudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj, 2016 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj/juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted Htx Teknologi A Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-september, 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX - GameIT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juli 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa, viden djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2015 Institution Viden Djurs GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Teknologi B. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Teknologi B Svend Hansen og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Teknologi august 2009- maj 2011 Institution HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi B Astrid Olldag Hold 209 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z.

Af pædagogiske, tværfaglige og praktiske årsager er herværende studieplan derfor udarbejdet som en fælles plan for klasserne 2Y og 2Z. STUDIEPLAN Teknologi B, 2. htx 2Y og 2Z 2006 2007 (3. og 4. semester) Undervisere: Lene Gregersen, Anne Kirstine Friis Teknologi B, 2. htx, inddrager, udvikler og bygger videre på de særfaglige og overfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 HTX Sukkertoppen, Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 Jul. 2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi A+B Jørgen

Læs mere

Teknologi B htx, august 2017

Teknologi B htx, august 2017 Bilag 81 Teknologi B htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2018 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Teknologi A htx, august 2017

Teknologi A htx, august 2017 Bilag 80 Teknologi A htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Udarbejdet august 2015 Termin August 2015 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Rybners Htx Teknologi B Carsten Sørensen 1.A 8HX115g1a Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 11 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2016.09.05 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 December 2016 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 Institution HTX Vibenhus - Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Januar 2016 Institution HANSENBEG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 Januar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 Jul. 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HRS Hotel og restaurantskolen, HTX Gasto-science Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium; HTX - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj - 2015 Grenå Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2010 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A?

Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Teknologi A HVAD SKAL VI MED TEKNOLOGI A? Produktudvikling i teknologi A Produktudvikling som en systematisk og iterativ proces danner rammen om hovedparten af kernestoffet i fagets projektforløb: Problemidentifikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

UDKAST AF 13. JUNI 2013. Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser

UDKAST AF 13. JUNI 2013. Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser UDKAST AF 13. JUNI 2013 Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser I medfør af 4, 6, stk. 2, og 7, stk. 3, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- juni 2016 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 HTX-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010 - revision 15. februar 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse 2016.09.09 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016- juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2012 HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe

SO2 Portfolio/Præsentationsmappe SO2 Portfolio/Præsentationsmappe Af Navn: Safa Sarac Fødselsdato: 05.06.1993 Klasse: 3.4 Skole: Htx Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 31. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1) Studiekompetenceliste...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - maj 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Htx Fag og niveau Teknologi B Lærer(e) Brian Boyum

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser BEK nr 880 af 02/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 086.41L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere