Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, /2 i Bodin, 1015 i beretning indløben) og hummerfisket Tysfjord og l E) i Ofoten for garn silden, ved landets sydkyst skal falde rent mens notsilden i Folden er 10 og i Meløy smaat til en begyndslse. 15 kr. maalet. Der er et betydelig antal garnfiskere og notbruk fordelt paa de. L1ErSILDFISKET har sidste uke forskjellige fangstpladse, flest i Tys Veiret. Meteorologiske Obser Il tat sig op igjen hurtigere end de fjorden, dernæst i l\!jeløy, Herøy og va to l' i nm beretter: fleste tænkte. I uken til 1 okto lofoten. Sydkysten hadde rolige veirforholc1 bel' er der optat maal, derav Av Nordsjøsild er intetilldbragt den første halvdel av uken; vinden\'ar i søndre Trondhjems amt, 3550 i sidste uke. av vekslende retning og av ringe styrke. i N amc1alens fogderi og maal i Av I s l and s s i l d er der tilført vore I den sid ste halvpart har der blæst Nordland, mens alt det optagne i uken havne i sidste uke 9591 tønder, hvor friske vestlige vinde. rrorsdag hadde før kun var 6650 maa1. For hele sæ ved sæsonens hele import til 1 okto man regn og taake; men ellers har sonen har man til l oktober optat ber blir tønder mot i veiret været halvklal't eller letskyet maal, derav er eks 1909 og i tønder Paa Vestkysten har sydlige vinde portert fersk i is, 2515 maal solgt til er kommet til Haugesund, 3402 til været fremherskende. For det meste fabrikkerne, og saltet tønder Bergen og ganske litt til Stavanger og har de været av ringe styrke; onsdag i fiskepakning, mens der ifjor til samme Aalesund i sidste uke. blæste dog søndenvinden temmelig tid var saltet tønder og i D o l' g e m akr elfi s k e t i Nor d sterk, og fredag gik den først vestlig sjøen har fremdeles slaat godt til, og og derefter nordvestlig til nordlig og I søndre Trondhjems amt er det de mange fartøier, som kom til vore optraadte med sterke eller stormende især i Bjørnør at fisket hal' tat størst havner i sid ste uke ialt 163 stkr. byger. Veiret har holdt sig overskyet opsving, idet der i ukens løp er sat hadde jevnt gode fangster. Der og med normale temperaturforhold. ikke mindre end 46 notstæng, hvorav kom derfor i det hele tillands Der er flere dage falch regn; især kom 21 større og ~5 mindre; der er des tell'. flækket makrel, hvorved sæsonens der _adskillig torsdag og fredag, og nat uten noget garnfiske, mange folk eritithytte til 1 oktober blev tdr. til torsdag var neclbørmængden endog der i virksomhet og prisen var fra 4 saltet makrei, hvorav var flæk meget stor. til 9 kr. maalet for notsild og litt ket for Amerika. Ialt har fartøierne Nordenfor Stat har man hele uken mere for garnsild. Størrelsen angives losset fangst fra 682 ture. I 1909 hat sydvestlig til vestlig vind med overfra 2 streks til 5 streks sild. Dern;:est hadde man til samme tid tdr. skyet veil' og regn. :l\iandag var vinden er der flere notstæng i Valsfjorden og og i De fleste fartøier frisk og fredag samt tildels lørdag sterk, Bjugnfjorden og garnfiske l Skjørn er nu indkommet fra sin sidste tur, og men ellers av mindre styrke. fjorden. Prisen her fra 3 til g kr. for prisen var i Kristiansand, som hadde I Nordland blæste der sydvestlig notsild og 6 til 9 kr. for garnsilden. den største tilførsel, 60, 40, 28 og 18 storm mandag, mens vinden forøvrig Antagelig vil der væl~e stængt sild nok øre pr. kg. for flækket makrei nr. 1; har vekslet fra syd til vest med laber i disse fjorde til saltning i flere uker 2, 3 og 4. styrke. Den sidste del av uken har ved siden av garnfisket. I Namdalens Langs landets sydkyst fiskes frem man i motsætning til forholdene lamherreder falder notfisket paa N ærø og deles her og der ganske bra med gere sydpaa hat rolig veil'. garnfisket paa denne bygd og paa makrei med not og snøre, især smaa Paa kysten av 0stfimnarken op Kolvereid, men alt i mindre maalestok. makrel. I traadte sterk nordvestlig vind søndag I Nordland er det væsentligst garn N oget b l' is ling fiskes hist og her, og tirsdag, sidstnævnte dag ledsaget fisket som har gjort mon, i Herøy, men det blir kun smaaslumper, derfor av snefajd. Forøvrig har veirforholdene Sjonen, Meløy, hvor det er rikt søn har Stavanger i uken til 1/10 kun mot paa kysterne nordenfor Lofoten været c1enfor Støtt, paa Salten, i Tysfjord tat 5140 skj. brisling til middelspris noksaa roege. Temperaturen har især og Ofoten. Nogen stæng er gjort i kr Det er meget sjelden, at en i Finmarken holdt sig meget lav. Herøy paa Dønna, i Rødøy, Meløy og ukes indførsel der er saa ringe. Senest Folden. Priserne er fremdeles høie skal være betalt 4 kr. skj. der 1013 kl'. maalet i Herøy, 811 Om bankfisket fra Aalesund er

2 268 UKENTLIGE lvledde1lelser FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERlDIREKT0REN f) oktor Fetsildfisket. Beretninger. :Fra lensmanden i Bjørnør, dat. 28 septbr.: Tilstede ved ukens slutning 605 garn baatel' med 1300 mand, 39 notbruk med 624 mand ol?: 48 kjøpefartøier, hvorav 16 dampskibe med 192 mand, tilsammen 2116 mand. Forøvrig henvises til opslag 44. Telegrammer. Opslag 9. 3/ 10 : Til 1 oktober meldt optat blir, men 'a.tde fof!11ækker til Yannouth maal fetsild, derav iset 39935, solgt sildoljefabrikker 2515 maal, S'lltet og Lowest~ft,;f1ti~ den store sæson fiskepakkede tønder mot tønrler i 1909, nu er inde. ", i Indføl't islandssild tønder mot i 1909, i Peterhead. En flaate av 140 baater, mest dampdrivere, med et blandet Ingen Nordsjøsild ilandbragt sid ste uke. og tilfældig leiet mandskap stak tilsjøs Makrelfisket. paa mandag. Opmuntret av den he1 Opslag 7. 29/ 9 : Siden 24 ds. anmeldt 109 dige fangst paft tirsdag paagik fisket fartøier med tønder dorgernakrel, derav 6616 til Kri8tians~md, 1547 til Haugesund. hele uken med eksellent resultat. Det Sidste priser Kristiansand 60, 40, 28/26, 18. syntes som om fisket vilde komme i Fetsildfisket. Opslag 7. 3/]0: Dorgernakrel fra Nordsjøen Opslag 44. Trondhjem 1/10: Aafjorrlen meldt ialt tjl1 oktober 082 fartøiel' med fuld sving igjen, men de lave priser, sidste uke sat 8 mindre notstæng, gal nfiske tør,der fiskepakket, hvorav fiækket mot grundet sildens daarlige kvalitet, sti 1/~4, middel fangst 2 maal. I uken opfisket i Hl09, maal, hvorav garnsild 500, notsi!d i Sidste priser Kristiansand mulerer ikke fiskerne til at forlænge maal. Herav iset 300 maal, solgt sildoljefa 60, 40, 28, 18, Egersund 65, 42, 28, 18. sæsonen. brik 130 maal, saltet handelsvare 400 tdr. Der er liten forandring paa silde markedet, naar undtages et prisfald av Kvalitet 25, pris 69. Totalkvantum 7120, herav iset 2200, solgt sildoljefabrik 270 maal, saltet handelsvare 6570 tdr. Bjørnor sat 46 Utenlandske ft skerier notstæng, hvorav 21 større og 25 milldre. '2/ til 3/ paa spentsild. Garnfiske 15, middelfangst 2 1 / 2 maal. I uken Uken 20 september 1 oktober. For tiden noteres largeflllls 37/, fulls ant"ges opfisket maal, hvorav med garn 4000 med not 8000 maal. Heravantages 32/, matflllls 27/, matties 25/, stor spent iset 5200 maal, saltet handelsvare 8600 telr'l Det irske makrelfiske. Ifølge 19/ og smaa do. 15/ pr. tønde fob. Merker 25 og endel utkast. Pris garnsild til 9.50, notsild 49. Totalkvantum fiskenagent J 01msens telegram, som Avskibningen til kontinentet paagaar maal, hvo~av is:t maal, saltet findes trykt andensteds i bladet skal ustanselig. Der er skibet til dato handelsvare BJugn lensmand ineloeretter Valsfjorden : I uken sat 5 mindre not. ' der til utgangen av september være tønder mot til samme stæng, garn~ske 14, 1~1iddf:'.lfangst 2. Kvali saltet ca tønder høstmakrel. dato ifjor. Restbeholdningen er omtet 35, p1'1s 39. BJugnfjorden sat 1 stort, 2 større og 4 mindre notstæng. Kvalitet 3 Dette er ganske betydelig mer end kring tønder ialt. 6, pris 23. Skjørnfjorden: Garnfiske 14, ifjor, idet der da til 12 oktober kun Shetland (Lerwick). Trods stormiddelfangst 2 maal. Kvalitet 36. Pris notsild 34, garnsild 69. I distriktet er i var saltet 6122 tønder ifølge fiskeri mende veil' hadde lokalbaatene godt uken opfisket 3000 maal, hvorav notsild 2500, agentens beretning. fiske i forrige uke paa dage det val' garnsild 500 maa1. Heravantages iset 1500, solgt sildoljefabrik 700 maal, saltet handels Det hollandske sildefiske. Isjøveir. Paa onsdag gjorde 55 baater vare 700 tdr. Totalkvantum maal, uken, som endte 28 f. m., ilandbragtes en gjennemsnit pr. 20 crans, og 3 dri II vora v iset maal, solgt sildolj efa brik 1100 maal, saltet handelsvare 5400 tdr. Opfi.:sket tønder mot og vere over 70 crans hver, som er meget ialt inden amtet n aal, iset i de to foregaaende uker. Det sam tilfredsstillende for de smaa og delvis maal, solgt sildoljefabrik 1370 maa1, saltet handelsvare tdl'. Stiftamtmanden. lede kvantum utgiør tønder utrangerte farkoster. rrorsdag gjorde Opslag 47. Namsos 1/10: Kolvereid: De mot ifjor og i drivere en gjennemsnitsfangst av 15 to forf'gaaende uker ganske bra garnfiske paa Folden.116maalpr.baat,234strek D et tys k e sileefiske. l h' t f t 35 S t luken, crans, ølese angs.. tørse f angs t pris Opfisket 1600 maal, saltet som endte l ds., ilandbragtes tdr. paa fredag var 70 crans, og paa lørhandelsvare 2200 tønder. Nærø: Denne uke saltet 800 tønder, iset 1000 maal. Pris garn mot og i de to fored. f ag var gjennemsnits angsten 21 crans, sild 79, notsild 14. Stængt ca n aal, gaaende uker. Det samlede kvantum høieste 40 crans. Da kun nogen lokale størsteparten solgt ising. Garnfisket ujevnt u, tgj' ør, tønder mot sa It ere l lar aapen, t er k on k urransen middeltal 2 maa1. Alt fin kvalitet. Ialt opfisket maal, derav iset 4710 maal, saltet ifjor. I limitert, og priserne har desaarsftk kun handelsvare 9600 tønder, resten hjemmefor Telegrammet om det skotske fiske været fra 13/ til 16/6, naar undtages bruk. Fogden. Opslag 48. Bodø 1/10: Herøy: 3 mindre er ikke indløpet, idet bladet gaar i lørdag, da prisen kom op i 18/. stæng Nordvik, Sørvik. Garnfisket Nordvik pressen, hvorfor den sedvanlige over rrotalfangsten for det hele skotske fjord 112, almindelig 3 maal. Pris notsild 6, garnsijd Tilstede 12 notbruk, ca. si gt over det samlede saltede kvantum fiske utgjør nu saltede tdr. mot 200 garnbaater, 28 kjøpere. Nesna: Intet ikke kan leveres i dette nr. l ifjor. Hermed menes tønder steng. Drivgarn Sjonen lai!gt, ute optil 10 maa!, sættegarn optil 2 stamper. Pris færdigpakket for eksport. Benævuelser notbruk, 50 garnbaater, 10 kjøpefartøit'r. Fra Norges fiskeriagent i England, som fiskepakket og halvpakket sjøsaltet Rødøy: Sidste uke et mindre stæng Tjongs" fillcles l' klre herovel'. fjord. Meløy: 2 større stæng Reipaaen. dat. Hull 26 soptember: ~ Garnfisket smaat overalt undtagen mellem Det sko t ske sil de fi ske i uke n Det eksporterte antal utgjør AasværStøtt, hvor rikt. Pris notsild 15, garnsild notbruk, ca. 250 garn endt 26 september. Endskjøndt tønder. Der gjenstaar saaledes til haater, 80 kjøpefaltøier. Bodin: Drivgai'n fisket nominelt var slut for 10 dage skibning ca tønder som ~ll Salten 06 maall4 streks. Pris garnbaater, 6 kjøpefartøier. Folden: 1 siden, fisker dog fremdeles endel damp være ekspedert i løpet av de næste større, 1 mindre stæng Sagfjord. Pris 10. drivere fra nogen av de største vær par uker. Steigen: Ingen nye stæng, ubetydelig garnfiske. Pris notbruk, 10 kjøpefartøier. og har møtt adskillig suksess. Ved Tysfjord: Garnfisket ujevnt optil 20 maal Peterhead landedes i forrige uke streks. Pris notbruk, 210 garnbaater, 16 kjøpere. Ofoten: Garnfisket crans og ved Frazerburgh 8000 crans. ujevnt, mest smaat. Pris notbruk, Silden var imidlertid spent, og lave 60 garnbaater, 8 kjøpefartøier. Ialt illden amtet optat maal, hvorav iset 2350 priser hørte til dagens orden, hvorfor til fabrikker 1145 maal, saltet handelsvare fisket allikevel ikke blev lønsomt, og tønder. Resten hjemmeforbruk. Amtmanden. det er ikke sandsynlig at driverne ved Fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull, 29 september. D et engelske sildefiske i uken endt 29 september. Grimsby. En av de travleste 'dage i denne sæsol1 var paa mandag, da det forme

3 ;) oktbr UKE~TLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT ]'RA FISKERIDIREKTØREN 269 Opgave over det store sommer sildefiske paa østkysten av Skotland, ved Orknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og Irland.) Sted fra 1 mai til 24 september 1910 og for den samme tid Total fangst Saltet ganet Vraket Total Eksportert I I I I Crans I Crans Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Østkysten Orknøerne Shetlandsøerne [) Northumberland Ialt l l l l lig myldret av engelske og skotske fulls; den sidste solgtes tidlig paa dagen sild mot i 1909, i Priser drivere til stor gene for den almin til 36/, blandet og døgngammel vare 143/4~15, 11 1 / 4 gylden tønden. delige skibstrafik i dokken, men efter 25/, og sjøsaltet 21/, 24/. spørselen var allikevel stor, trods at Idag er fisket hindret av taake og I Det tyske sildefiske. silden var meget blandet og svært disig luft, og utsigterne mindre gode. Opshg 4. 4/ : Tyske sildefiske iland. 10 litet av fulls. Fullsilden betaltes med 120 drivere er ankommet, hvorav en bragt til 2/ tønder saltet mot i h dd 1909, i Priser superior 32/ til 38/, blandet 20/ til 28/ og. a e 100 og nogen f aa 60 erans hvel'. 4041, Sortierte 3335, Prima 3031, sjøsaltet 20/ til 23/ pr. eran. Man'ge Fersksild begyndte med 28/ til 31/, Kleine 28 1 / 230, lhlen av driverne hadde op til 120 erans hver. faldende til 23/25/, døgngammel 20/ Det er merkelig at norske drivere og sjøsaltet 23/. Med benævnelsen ikke tar mot til sig og fisker paa " sjøsaltet " vil forstaaes, at silden er Doggerbank og andre felter i N ord let strøet med salt i rummet av farsjøen, hvor silden regelmæssig indtræf' kosten og egner sig ikke for almindefei' Markedsberetninger m. v. Uken 25 september1 oktober. hvert aar; thi ved at bringe hjem lig spekesild. memarkedet paa høide med utlandet Y a l' m o ut h. Paa mandag var til Fra Norges fiskeriagent i England, vil der kunne skapes større utvikling for førslerne svært smaa, men adskillig dat. Hull. l oktober. Hull fiskemarked i uken endt 30 september. Leveringerne i uken bestod hovedsagelig av islandsk fisk, idet 21 trawlere var godt fisket og gjorde for kortere ture fra,g 270 ti,g 400. Fra Lapphavet indtraf 5 trawlere som indbragte fra Æ 170 til,g 400 hvilket delvis. bringer tap; fangsten bestod hovedsagelig av jumbohyse og smaatorsk, hvorimot der var mindre salgsvilkaarene og omsætningen; men sild torvførtes paa tirsdag av hjemmeder er" jo heller intet tilhinder for at flaaten, som nu ogsaa er forøket med avsætte fangsten herovel'. Nordsjøfisket drivere fra Hull, Shields og Skotlanc1. er det stabileste av alle silc1efiskerier, Der var fremlleies ingen bedring i thi det maa være bevis nok, naar det kvaliteten, og daarlig som den er benu har bestaat i 500 aar. taltes dog villig 25/ pr. eran. For Paa tirsdag syntes det som om de fin røkesildvare var der stor konkuuhyre sildestimer, hvorfra markedet til ranse op til Æ 16 pr. last. dato saa rikelig har været forsynet var Paa onsdag bestod leveringerne "brudt op" og draget sydover, idet der udelukkende av sjøsaltet, som Middelav de 100 drivere som ankom, var havsrøkerne betalte med,g 15. Smaamange uten en sild, mens enkelte baa slumper av fersksild snappedes op til fisket vestom Skotland og i den irske av flyndre. 27 Nordsjøtrawlere hadde ter landet fra 120 til 140 erans. Pri 45/ pr. eran. 100 skotske damp og kanal med variabelt resultat, men kvali sen tidlig paa dagen gik op i 50/ for seiljrivere ankom til byen idag, men teten av flyndren, som nu el' paa si fuils, blandet 25/, 28/, døgngammel 20/ der var fremdeles smaatom fersksild, bedste, opnaadde gode priser. Kveite og saltet 23/ kasser ekspedel' hvilken stod i 38/ og nedover; for er det svært smaat om og betales mec tes alene med ruteskibet til Ham strøsaltet var der stor efterspørsel til fra 8/ til 12/ pr. stone for nyfisket burg, men sildens kvalitet vil forment,g 14 a,g 16 pr. last. islandsk vare, med simplere kvalite lig betydelig redueeres ved fremkomsten derved, at skibet blev paaseilet i lunde bra, gaar til 4/ a 5/, Illen den til 6/. Norskfisket, naar den er nogen Telegrammer. Elben og maatte løpe paa land forat fremkommer forøvrig nu for tiden reddes fra at synke. A v de 1:d0 drivere som torvførte fangsten paa onsdag, Opslag 6. 3/ 10 : Fiskeriagent Johnsen tele kjøpernes opmerksomhet mot før. Makrelfiskerierne. saa ringe kvanta, at den ikke vækkel' graferer: A v irsk høstmakrei anslaaes srltet var der enkelte større fangster, fra 140 til utgangen september tønder. Torvpriserne idag er som følger: til 90 erans, mens en større del av Flyndre, engelsk, stor 6/, middels 5/6 flaaten hadde delvis liten og ujevn Det hollandske sildefiske. smaa 3/ pr. stone. fangst. Kvaliteten var gjennemgaaende Flyndre, islandsk, stor 3/6, middels 4/6 Opslag 4. 3/ 10 : Hollandske sildefiske i Nordsjøen til 28/ 9 ilandbragt tønder saltet smaa 1/9 pr.' blandet og kun en liten portion av stone.

4 270 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERlBEDRIFT FRA FISKERLDIREKTØREN 5 oktb!'. 1!)1O Flyndre, Lapphavet, stor 1/6, middels Konsulatberetninger. Conearneau fremdeles ret godt, men 2/ pr. stone. de sidste dage meget avtagende fiske. Kveite, islandsk 7/ pr. stone. Norges oplysningskontor for nærings Sardinen er paa den kant av meget Kulmule, stor 36/, middels 28/, smaa veiene meddeler 30 septbr fø1 blandet størrelse 6 a 8 til 16 pr. 17/ pr. stamp. gende om ldipfiskmarkedet i Rio de 1/4 daase, og priserne for tusenet 15) rrorsk, engelsk 24/, islandsk 15/, lappisk Janeiro fra den 15 til den 31 august 8 og 3 fres. I Conearneau med ca. 12/ pr. stamp. d, a. i henhold til beretning fra gene 600 baater og i Audierne med 250 Lange, engelsk 12/, islandsk 10/ pr. ralkonsulatet, datert den 5 ds. baater intetsigende eller intet fiske. stamp. I dette tidsrum ankom følgende kva.nta Sidste pris for tusenet i Concarneau Smaatorsk, engelsk 10/, islandsk 7/ pr. klipfisk til Rio de J ane1ro: 35 fres. stamp. Via Hamburg: Detaljpriserne for rogn vikende; 2den Hyse, engelsk, stor og middels 17/, 10 kasser med dampsk. "Santos", sort, som længe søktes holdt i 80 fres., smaa 12/ pr. stamp kasser med dampsk. "Belgrano" utbydes nu til fres. 76 a 74. Tilførsel Hyse, islandsk, stor 13/, middels 10/, og 700 kasser med dampsk. "Cap Roca". siden 17 ds. fra Bergen galeas "Stansmaa 8/ pr. stamp. Via Bremen: leyu 613 tdr., fra Hamburg over Havre Sei, engelsk 8/, islandsk 6/ pr. stamp. 840 kasser med dampsk.,,"\viirzburg". og Brest ca. 250 tdr. og fra franske Rækel', engelske 3/9, store norske 5/6 Via Glasgow: havner ca. 200 tdr. I det hele er iaar pr. stone. 502 kasser med dampsk. "Camoens" tilført fra Bergen 4854 tdr. imot 9720 Blaaskjæl, hollandske 3/ fl 4/ pr. sæk. og 750 fater med dampsk. "Belgrano". tdr. forrige aar. Bohun, 4/ til 9/ pr. sæle ~t l ewt.. Via New York: I østers, engelske 7/, hollandske 8/, 950 fater og 250 kasser med damp I Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. amerikanske plantet herovel' 5/ pr. skibet "rrennyson". 26/9 : Import og omsætning av klipfisk 120 stykker. 400 halve fater fra andre brasilianske fra 18/9_.24/9, alt pr. kvintal fl 50 kg., Telegrammer. Saltsildmarkedet. Opslag 1. 4/ 10 : Fiskeriagent Westergaal'd telegraferer: Kjøbenhavn 6400 tønder fetsilc1 KKKK 31/32, KKK 30/31, KK 29/30, K 25/26, MK 22/23, M 18/20 kroner, garnsild forsømt. Kønigsbel'g KK 32, 29, 24, 21 Jf,;. rømmet. Yarmouthsild matties 23/626/, matfulls 28/. Stettin 6491 tønder fetshd KKKK 33/34, 32/33, B1/33, 29/31, 23/25 1 / 2, 20/23. Garnsild etpar Jf' lavere. Markedet fast, skotsk uforandret, vaarsild fremdeles forsømt, skjæl'esild eftel' spnrgt, 30/35 stk. pr. kilo 27, 60/ Hollandsk offereres 12 J/6. billigere. Hamburg KKKK 32/33, 30/31, 28/29, 25/26, skjæresild efterspnrgt 20/95 eif. Brisling yderst knap havner. Omsætningen av norsk fisk og Nova Seotiafisk var regulær. Omsætningen av skotsk fisk i kasser var betydelig. Detaljpl'iserne kan noteres med: 45 a 46 milreis pr. fat merket C.R.C. 40 a for andre merker fra Gaspe. 34 fl 36 " for "Peixling". 40 fl 41 kasse for norsk fisk. Beholdningel'ne kan?nsættes til 7000 kolli. Kursen er steget til 17 1 /2 d pr. milreis Fra legationen i Havana, dat. 12/9 : Fersksildmarkedet. Angaaenc1e klipfiskmarkedet i Havana I i tidsrummet 29/ 8 _9/ 9 meddeles føl Op:slag 2. 3/ 10 : Fiskel'iagent Westergaard gende: telegraferer: HamburgAltona : Uketilførsel kasser engelsk sild 1619 mark kassen.. Inc1førselen androg til 2105 kasser og 50 tabaler. Priserne var ifølge Fersktiskmarkedet. Revista Oficial for norsk fisk $ 9.25 Opslag J. 28/ g : Fiskedagent Westergaard 9, for kanadisk $ 6 i tabaler og for te'egl'aferer: HamburgAltona: "Nidelven" skotsk $ Der noteres for 72 kasser fisk, hyse / 2, kveite / 2, flyndre 3038, ørret 6;') 144, aal skotsk $ 8.25 og for norsk $ ps];,\g 3. 30/ g : Fiskeriagent Wes'ergaard Kurser: telegraferer: HambnrgAltona: "Pollnx" 30 kasser fisk, hyse / 2, kveite 3550, London 60 d/v / /2 % P. flyndre 3137, ørret 75170, aa! Paris 3 d/v.... Opslag 3. 4/10 : Fiskel'iagent Westergaard, H am b urg. 3 d/ v... telegraferer: HamburgAltona: "Gudrød ' 33 kasserfisk, hyse 17 1 / 2, 18 1 / 4, kveite 3665, flyndre 3244, enet 591M), aal Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 4/ 10 : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Solgt 1930 kvilltal norsk, 220 islandsk, 490 fæl'øisk, beholdning 2070, 1400, HiOO, pri8er uforandret. Santander : Solgt 830, ljeholdning 2440, priser 5000 til Avista kurser: Paris 107, London / h % P / 8 % P. Fra vicekonsulen i Douarnenez, dat. 24/9: I fiskeriets gang siden ærbødige av 17 ds, er forbedring her indtraadt, idet fangsten hele uken har været meget god for ca. 300 baater av ualmindelig store sardiner 3 a 5 pr. 1/4. Prisen for tusenet av disse er siden mandag gaat ned fra 24 til 15 fres. Syd for androg til: Bilbao. Import pr. dampsk. "Sevilla" 5280 norsk, 210 islandsk og 800 færøisk. Pr. dampskibet "Oddfrid" ) islandsk. Samlet import 5280 norsk, 1980 islandsk og 800 færøisk. Salg 2480 norsk, 430 islandsk og 390 færøisk. Beholdning pr. 24/ norsk, 1620 islandsk og 2090 færøisk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 53 for norsk og islandsk og ptas. 60 til 67 for færøisk. Santander. Import pr. dampskibet "Sevilla~' 2570 norsk. Salg 500 norsk. Beholdning pr. 24/ norsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 51 til 53 for norsk. Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas pr. 100 fre. a/v I/ Paris l f; a/v I/ Lond. Sardinfisket var under forrige uke slet i Galicien og Santander, men rikelig i Asturias. Vicekonsulen i Vigo meddeler, at rognmarkedet dersteds var fuldstændig lammet, da efterspørselen efter rogn fra de mindre steder provinserne Vigo og Pontevidea efter i længere tid at ha været livlig ophørte i den forløpne uke. 1) Dette parti skulc1e egentlig 11('1 været incltat i rapporten for den 12 d:;., men val' ved en feil ikke indtat i den fra impodørcrne mottagne opgave'.

5 UKBKTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKBRIBEDRIFT FRA FISIO~RIDIRI<}KTØR8N 271 ~:;~ Fiskeriraadet. I l' o g n har været omsat mindre partier til priser Run d fi s k har været handlet til kr a for samfængt, kr a for almindelig hollænder, kr a for fyldig vestrefisk og kr a 17 for tynd vestre. Finmarksfisk har været omsat til kr, 9.75 a kr to 75 efter partiernes sortement. Paa s i Ide m a l' k e det hal' garnfisket Fiskeriraadet trær sammen idag, onsdag 5 (18. lyiøterne avholdes paa Børsen. Av me(uemmerne er de fleste ankommet. rril behandling foreligger følgende saker: 1. Spørsmaalet om en omorganisation av vrakervæsenet. 2. Forestilling angaaende utfærdigelse av nye lovbestemmelser ved Il for de resp. merker. Notsild i de fetsild opna~dd kr. 17~ kommende torskefiskerierne i Stavanger, Søndre og Nordre Bergen Iøvrig ingen omsætning. større merker holdes nogen kr. høiere. hus amter samt i forbindelse dermed spørsmaalet om en omordning av opsynet under vaarsild fisket og torskefisket i samme Opgave amter. over fersk sild avsendt fra Trondhjem Sæltran : England..... tunr Andre lande.. " Torsketran : England... Andre lande.. Hvaltran " Dampmedicintran " Sælskind: England... stk. De foron. stater " : fi ] ) fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 3 oktober Forslag om tillæg til lov om fiske station i tiden 22/f) til 28/f). Tilførselen av ferskfisk har været rier i Nordlands og rrromsø amter Til norske stationer kg. bl'. meget lmap de sidste dage, hvorfor av 3 august utenlandske do IJriserne atter har steget ganske be 4. Forslag om tillæg til lov om fiske " D "" tragte l' 19. rier i Søndre og Nordre TrondI rril_s_. _9_5_9_70_0_1~q~.,J'._b_r_ 1 For de idag pr. "Erling Jarl" anbjems amter av 3 juli Forestilling angaaende utfærdigelse av lovbestemmelser om forbud mot salg av undermaalsfisk og fast sætteise av et mindstemaal for fisk paa Skagerakkysten. 6. Spørsmaalet om oprettelse av et særskilt laanefond for Skagerakkysten. 7. Spørsmaalet om foranstaltninger til bevarelse av hummerbestanden og forslag til forandring i hummerloven. 8. Spøl'smaalet om Englandsruternes ordning. 9. Spørsmaalet om flytning av Fiskeridirektørens kontor til Kristiania. 10. Det av den departementale medicinallovkomite utarbeidede fors1ag til lov om medicinalfond. Il. Den av mønstringskomiteen utarheidede indstilling til lov om sjømænd. ] 2. Forslag om forandring i navigationsloven av 7 april Beretning fra Riksforsikringsanstalten om ulykkesforsikring for fiskere i Andre saker, som maatte forebringes av Fiskeridirektøren eller Fiskeriraadets medlemmer. 15. Fiskeridirektørens budgetforslag terminen ] Bergens markedspriser for fiskevarer. lvha ikke opfattes som frit ombord noteringer. (l\leddplt av handelsforeningens sekretær). Bergen, l oktbr Paa t l' anm ark e cl eter stemningen for koll1klal'et clamptran flau. Den senest betalte pris av kr. 95 kan ikke længel' opnaaes. Haa medicin betales fremdeles med kr. 86 og bruntran med kr. 30. komne partier opnaadde jeg følgende priser: Markedsberetning om tran. Øre pr. kilo Fersk kveite, stor, hodeløs (Ved W. Theodor Reincke). " do., midd., do " do., stor, m. hode Hamburg, 30 septbr " do., midd., do lvledicinale sorter rolig men fast. " do., smaa (under 5 kg.)" 2530 Industrielle sorter fast med livlig omsætning. )) flyndre " rødfisk (uer) Jeg noterer: " hyse... " 1720 Bruttosalgspriser. Nysaltet torsk, letsaltet brosme 1821 Damptran, koldkl. Lofots Jf1rJ. 106/1 07 rødfisk kr. 17] 9 pr. tønde Raamedicintran " incl " træ (ca. 80 kilos pa l nlmg. ). Blank torsketran " Nysaltet torsk og brosme er meget Bl'unblank do. " efterspurt i denne tid og vil finde Blank industriel.... " 39/42 hurtig avsætning til høie priser. Sæltran, efter farve og lugt " 43/45 Utsigterne er i det hele tat meget Do., brun.... " 33/34 gode saavel for ferskfisk som saltfisk, Brun levertran.... " 34/35 ~la tilførselen fra herværende distrikter Sildetran, lys.... " 39/40 er ganske ubetydelig. Do., brunblank.... " 37/38 Do., brun.... " 33/34 Hvaltran, uraffinert nr, l 48 '5 Do., " 2 " 44 Do., " 3 " 40 Opgave Do., " 4 " 38 over brisling og smaasild tilført Stavanger i tic1srummet 25/9,1/10' Nyfundlands eksport. l august15 septbr. The Trade Review. Klipfisk: Portugal.... Spanien.... Italien.... Britisk Vestinc1ien.. Brasilien.... Kanada.... England.,.... De forenede stater. Andre lande.... rrilsammen 1909 kvintal ] kvintal t2372 Hvorfra Bris t Pris ling t pr. skj. skj. S. B.hus amt I Stavanger amt _.~ Tils Røkt Krydret ~ Torvført... [ 1 smaal Pris sild ])1". I skj. s kj l I O O Værdi brisling... kr ' smaasild... ' " kr. 22 i ~ T

6 272 UKENTI..JIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBl<JDRU'T FR.\. FISKERIDIREKTøRE]~ 5 oktbr HamburgAltona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 142 kasser norsk fisk. "Sirius" 27/9 "Nidelven" 28/ 9,~Argo" 29/9 "Pollux" 30/ 9 Laks I pr. rji Do. sekunda... Tert... ørret, stor... Do. middels... Do. smaa a I Kveite, stor 30 CfF opover Do. stor midd. 2230rJi Do. middels 1022 % Kveitebarn 8 ri; nedover Hyse, stor... Do. smaa...,... Do. sekunda... Flyndre, stor It I Do. middels... Do. smaamiddels... Do. smaa o Il Rødtullger... Pigvar... Storsei... Aal... Torsk... Hummer... Makrel! pr. styk Storsild... pr. kasse Vaarsild... Fetsild... Smaasild... 0stlandssild... Svensksild... Skotsksild I. Engelsksild ~Fh / h 38 1 / h 3 {1/ /z 32 1 h J~ /z19 1 / 4 1 J J~ / h441 /z 19, Jfb h42 _ h / / 4 18 } ;1&. Hamburg, 1 oktober 'Vestergaard. 6eneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cad Fishery), januarjuni... min. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)..,..,..., hl. R. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli desember]) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (BarreIs, salted, seapackec1) 3. Storsildfisket (Large RetTing), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast)... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, jmn desember 1 ), tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne.., tdr., saltet, fiskepakket (Herring from Icelanc1 landed in Norway) (BarreIs, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2) tønder i fiskepalming (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) Kvantum Totalfor uken til kvantum til 1/]0. l/jo O 55.7 O O O G37 O O O l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fl'esh i s not illcluded.) 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, 'er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh Ol' exp. in ice or salted for the Scandinavian mal'ket, is not includecl) Ved eftertryk av disse meddelelser maa "Fi:,;ket::; Gang" angives som kilde.

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift I. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 7 september 1910 Nr. 36 gjort et mindre stæng i Kolvereid, og til samme tidspunkt 180 anløp og Norske fiskerier. ialt

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Onsdag 18 august Nr. 33

Onsdag 18 august Nr. 33 ang Ukentlige_meddelelser for norsk fiskeribed-rift, i _f:ra tlskeridirektoren Onsdag 18 august 1915. Nr. 33 maal mot 1820 i 1914, 13 368 i 1913, hvorav 10 200 kg. torsk, 7000 'brosme, Norske' fiskerier'-.

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere