Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over dobbeltdiagnoseområdet"

Transkript

1 Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri

2 Formål med oplægget For 10 år siden var der kun ganske få tilbud til mennesker med en dobbeltdiagnose, og langt hovedparten af målgruppen fik ikke behandlingsog rehabiliteringstilbud, der var målrettet deres særlige problemstillinger Dette billede er ved at ændre sig, og vi ser efterhånden en række projekter og tiltag, hvor forskellige måder at organisere samtidig behandling af både psykisk sygdom og misbrug prøves af

3 Formål med oplægget Med udgangspunkt i situationen i det geografiske område Region Hovedstaden vil dette oplæg præsentere en række af de forskellige projekter og tiltag, der har været gennemført de senere år og undersøge, hvad det er for nogle aktiviteter og samarbejdsmodeller, som vi nu ser på dobbeltdiagnoseområdet

4 Program Hvad findes der nu på området? Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Formelle aftaler Etablerede tilbud Projekter over de sidste år Typer af tiltag Centrale diskussionsspørgsmål, som gennemgangen rejser

5 Dobbeltdiagnose Den samtidige forekomst af psykisk lidelse og misbrug af alkohol og/eller stoffer Bred definition, indeholder også dobbeltbelastede, komorbiditet m.fl. Behandlingsanbefalingerne peger på, at der bør foregå samtidig behandling af psykisk lidelse og misbrug, også kaldet integreret behandling

6 Min baggrund Dobbelt diagnose Dobbelt behandling. Hvordan behandler man mennesker med samtidig stofmisbrug og psykisk sygdom (forskningsprojekt , forankret i og finansieret af KABS) Evalueringer af forskellige samarbejdsprojekter omkring samarbejde mellem kommune og region på psykiatriområdet og omkring dobbeltdiagnose ( ) Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri (2014-)

7 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, RHP I Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) varetager Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M specialefunktionen for dobbeltdiagnose I tilknytning til specialområdet er der etableret et Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose Oprindeligt en del af Afdeling M, nu reetableret som en selvstændig enhed under centerledelsen

8 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, RHP Funktioner Rådgivning Forskning Udvikling og koordinering Formidling Samarbejde I krydsfeltet mellem region og kommune; mellem behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og misbrugsbehandling

9 Program Hvad findes der nu på området? Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Formelle aftaler Etablerede tilbud Projekter over de sidste år Typer af tiltag Centrale diskussionsspørgsmål, som gennemgangen rejser

10 Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Rapporten fra Regeringens Psykiatriudvalg, oktober 2013 Regeringens Psykiatriplan, maj 2014, for eksempel: Bedre opsporing af psykisk lidelse hos mennesker med misbrug. Stofmisbrug optræder ofte sammen med psykiske vanskeligheder. Derfor er det vigtigt, at de fagfolk, der behandler og støtter borgeren, kender og forhold sig til både den psykiske lidelse og stofmisbruget (s. 27) Behandlingen af mennesker med en psykisk lidelse og et samtidig misbrug er delt mellem to myndigheder. Den psykiatriske behandling er regional, og misbrugsbehandlingen er kommunal undtagen for patienter, der er indlagt i den regionale psykiatri (s. 42)

11 Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Sundhedsstyrelsens placering af behandlingsansvar i Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling fra 2008

12

13 Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Sundhedsstyrelsens placering af behandlingsansvar, bl.a. i Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling fra 2008 Sundhedsstyrelsen: Nationale Kliniske Retningslinjer (2014 og frem): Nationale kliniske regningslinjer for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede), 2015 Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen: Koordinerende Indsatsplaner (2014)

14 Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i 2014 De individuelle koordinerende indsatsplaner skal skabe overblik over borgerens aktuelle udfordringer og koordinere de indsatser, der skal sættes i værk i det psykiatriske ambulatorium og den kommunale stof og alkoholbehandling. Øvrige indsatser på det somatiske-, social og/eller beskæftigelsesområdet mv. kan inddrages, hvis det vurderes relevant

15 Koordinerende indsatsplaner Målgruppen er borgere med svære psykiske lidelser og samtidig misbrug, som behandles ambulant i psykiatrien og/eller borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som har meget komplekse sociale problemstillinger Borgerne skal tillige have kontakt med den kommunale stof-/alkoholbehandling og/eller den regionale ambulante psykiatri og samtidig vurderes at have gavn af indsatser begge steder De psykiske lidelser kan være konstateret i behandlingspsykiatrien eller vurderet at kunne være tilstede i den kommunale stof- og alkoholbehandling eller konstateret af den praktiserende læge

16 Koordinerende indsatsplaner Hvorvidt der skal udarbejdes en koordinerende indsatsplan, er de professionelles faglige vurdering af behovet herfor i hvert enkelt tilfælde. Det er således ikke afgørende, at borgeren har en specifik diagnose, men derimod at borgerens psykiske lidelse, stofmisbrug, alkoholafhængighed og sociale problemstillinger udgør en barriere for, at borgeren kan deltage i parallelle (samtidige) eller sekventielle (på hinanden følgende) indsatser i kommunalt og regionalt regi

17 Koordinerende indsatsplaner En central aktør i forbindelse med de koordinerende indsatsplaner er koordinatoren, som er ansvarlig for, at der udarbejdes en koordinerende indsatsplan Det anbefales, at placeringen af koordinatorfunktionen aftales mellem kommuner og region, således af der er klarhed over ansvarsplaceringen

18 Koordinerende indsatsplaner Et bud på en løsning af samarbejds- og koordinationsproblemerne i en erkendelse af, at der ikke kommer til at være nogen grundlæggende ændring i organiseringen på dette område Del af sundhedsaftalerne, at de koordinerende indsatsplaner implementeres

19 Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Puljer og projekter: Socialministeriet: Projekt Bedre Udredning i Århus Satspuljen , bl.a.: Projekt Socialsygepleje det gode patientforløb Satspuljen , bl.a.: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne Projekt Integreret Indsats Integration af behandling og social indsats overfor personer med sindslidelse Nye satspuljeprojekter om bl.a. socialpsykiatri

20 KL Strategier, projekter m.m. på nationalt plan En styrket misbrugsbehandling (2012) Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen (2012)

21 Program Hvad findes der nu på området? Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Formelle aftaler Etablerede tilbud Projekter over de sidste år Typer af tiltag Centrale diskussionsspørgsmål, som gennemgangen rejser

22 Formelle aftaler, der regulerer området på regionalt-kommunalt plan (Region H som eksempel) Sundhedsaftalen Lokale samarbejdsaftaler Fremadrettet: Koordinerende Indsatsplaner

23 Sundhedsaftalen Lighed i sundhed Målsætninger: At borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig og koordineret indsats Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at sikre borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrugsproblematik en effektiv, koordineret udredning og behandling af både psykisk sygdom og misbrug vil vi udvikle og udbrede nye organisatoriske modeller for dette samarbejde mellem region og kommuner

24 En kommentar til sundhedsaftalerne I virkeligheden kan man diskutere, om sundhedsaftalerne har været med til at understøtte det sammenhængende forløb. De har handlet om, hvad hospitalet skulle gøre, og hvad kommunen skulle ikke hvad vi skulle sammen (Kommunal chef citeret i Ledelse over grænser, Væksthus for ledelse 2014: 26)

25 Lokale samarbejdsaftaler Sundhedsaftalen udmøntes i en række lokale samarbejdsaftaler

26

27 Lokale samarbejdsaftaler Bornholm som eksempel Udredning og behandling: Overordnet fordeling af behandlingsansvar efter SST principper I det omfang et menneske med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) bliver behandlet ambulant, og der er tvivl om, hvilken myndighed, der har behandlingsansvaret skal Bornholms Regionskommune og Psykiatrisk Center Bornholm afholde et møde, hvor det konkrete samarbejde aftales. Koordinator i Bornholms Regionskommune og koordinator i Psykiatrisk Center Bornholm har gensidigt ansvar for at indkalde eventuelt andre relevante parter til mødet.

28 Lokale samarbejdsaftaler Bornholm Udskrivning: som eksempel Psykiatrisk Center Bornholm har ansvaret for at kontakte Bornholms Regionskommune, hvis det skønnes at der er behov for kommunale støttetilbud til et menneske med sindslidelse og misbrug, der har været indlagt til afrusning. Bornholms Regionskommune vurderer støttebehovet og træffer afgørelse om eventuel iværksættelse af konkrete støttetilbud.

29 Koordinerende indsatsplaner Implementeres i løbet af 2015 I Region H laves et modelprojekt med Københavns Kommune med henblik på erfaringsopsamling

30 Program Hvad findes der nu på området? Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Formelle aftaler Etablerede tilbud Projekter over de sidste år Typer af tiltag Centrale diskussionsspørgsmål, som gennemgangen rejser

31 Etablerede tilbud Region H som eksempel Afdeling M (region) Afdeling Ms rådgivningstelefon (region) Specialambulatoriet (region) R3 Integreret specialafsnit til patienter med et misbrug, psykisk lidelse og retslig foranstaltning Patientforløbsbeskrivelse tillæg for patienter med psykoser og misbrug (gældende fra november 2014) (region) Klinisk vejledning: Behandling af akutte tilstande hos patienter med dobbeltdiagnose (gældende fra 27/6 2014) (region)

32

33 Patientforløbsbeskrivelse tillæg for patienter med psykoser og misbrug Målgruppe: Psykose med komorbidt misbrug Patientens psykiske sygdom er så svær, at misbrugscentrene ikke kan behandle misbruget, og misbruget er så svært, at den psykiske lidelse ikke kan behandles uden samtidig indsats for at nedtrappe og stabilisere misbruget

34 Patientforløbsbeskrivelse tillæg for patienter med psykoser og misbrug Eksempelvis: Behandling stabil fase (6 mdr. 3 år) Samtaler med kontaktperson 1-3 timer pr. uge Kontakt til kommune og misbrugscenter 0,5-2 timer pr. gang Misbrugsgruppe (KAT) 40 timer Individuelt misbrugsforløb 25 timer Primært i distriktspsykiatrien

35 Etablerede tilbud Region H som eksempel KASA (kommunalt) Stjernevang (kommunalt) Blå Kors (kommunalt) Tilknytning af psykiater i den kommunale misbrugsbehandling diagnostik og/eller behandling: KABS, Frederiksberg, København, Blå Kors, Lænken.. (kommunalt) Screening for psykiske lidelser i misbrugsbehandling (KL-screener) (kommunalt) Behandling for psykisk sygdom i misbrugsbehandling: f.eks. angstgruppe i KABS (kommunalt)

36 KASA misbrugspsykiatrisk dagtilbud Specialambulatoriet KASA udbyder et særligt integreret behandlingstilbud til borgere med psykiatrisk lidelse og omfattende misbrug De psykiatriske lidelser er hyppigst ADHD, skizofreni, personlighedsforstyrrelse, angstproblematikker m.m. Misbrug er overvejende kendetegnet ved opioider, centralstimulerende rusmidler og cannabis

37 KASA misbrugspsykiatrisk dagtilbud: Psykiatrisk udredning og diagnostik Afdækning af omfang af stofmisbrug Medicinsk behandling af psykisk lidelse og misbrug Sygepleje Miljøterapi Kognitiv adfærdsterapi Individuelle psykologsamtaler Motivationssamtaler Kerneydelser Hashgruppe Mindfullnessgruppe Socialrådgiverbistand Temabaserede samtaler med behandler Udegående og opsøgende behandling Ledsagelse Pårørendearbejde Tidlig familieudredning Koordination

38 Program Hvad findes der nu på området? Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Formelle aftaler Etablerede tilbud Projekter over de sidste år Typer af tiltag Centrale diskussionsspørgsmål, som gennemgangen rejser

39 Projekter over de senere år Region H som eksempel Projekt Socialsygepleje i psykiatrien (satspuljen) PC Glostrup og PC Nordsjælland, Hillerød. Afsluttet Projekt Integreret Indsats (satspuljen) Ballerup Kommune, Egedal Kommune og PC Ballerup. Afsluttet Klinik for misbrug og ikke-psykotiske sindslidelser (Region H) PC Glostrup, KABS, Blå Kors, Lænken og kommuner. Afsluttet Psykiatrisk Gadeplansteam (Region H) PC Hvidovre og Københavns Kommune Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne (satspuljen) Region Hovedstadens Psykiatri Fælles tværsektorielt team for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug på socialpsykiatriske botilbud PC Amager og Københavns Kommune

40 Socialsygepleje i psykiatrien Udviklingsprojekt - ansættelse af socialsygeplejersker i somatik og psykiatri Succes og permanentliggjort i somatikken Udfordringer i psykiatrien Stofferne i sig selv: Den psykiatriske udredning og diagnostik sløredes af stofindtag Socialsygeplejerskernes metode blandede sig i den psykiatriske behandling Psykiatrien har (nogle steder) stadig socialrådgivere ansat der varetager patienternes sociale problematikker og samarbejdet med kommunerne Hvor somatikken ønskede at fastholde patienterne ønskede psykiatrien at sende dem videre

41 Projekt Integreret Indsats Satspuljeprojekt I Region H et samarbejde mellem Ballerup Kommune, Egedal Kommune og PC Ballerup Og mellem behandlingspsykiatri, socialpsykiatri og misbrugsbehandling Hver 14. dag fælles faglige teammøder mellem alle parter Stort fokus på at lære hinanden at kende, nedbryde negative forestillinger om hinanden og etablere en fælles kultur

42 Projekt Integreret Indsats Kultursporet en møderække om tværsektorielt samarbejde Tilegnelse af ny viden via udveksling i teamet, besøgsordning og oplægsholdere Oplæg og procesøvelser omkring kultur og praksis Opbygning af en fælles kultur i teamet, herunder fælles tilgange til behandlingen af mennesker med både sindslidelse og misbrug

43 Klinik for misbrug og ikke-psykotiske sindslidelser Evaluering af samarbejdet: Der har på tværs af parterne været uenighed omkring projektets udformning formål i forhold til hvor integreret samarbejdet mellem misbrugsbehandling og PC Glostrup skulle være Det har været mere kompliceret end først antaget at forankre en opmærksomhed på projektet i kommunerne Det er vanskeligt at forankre en bevidsthed om projektet hos almen praksis Klinikkens samarbejdspartnere oplever at mange af de patienter de er i kontakt med ikke matcher de opstillede visitationskriterier Kommuner og misbrugsbehandling anser den valgte procedure for henvisning som en barriere for deres tiltænkte opgave med at opspore og henvise patienter Misbrugsbehandlingsinstitutionerne oplever at der har været et uhensigtsmæssigt overlap imellem klinikkens målgruppe og målgruppen for institutionernes egne forløb for borgere med en dobbeltdiagnose

44 Program Hvad findes der nu på området? Strategier, projekter m.m. på nationalt plan Formelle aftaler Etablerede tilbud Projekter over de sidste år Typer af tiltag Centrale diskussionsspørgsmål, som gennemgangen rejser

45 Typer af tiltag Etablering af egentlige behandlingsenheder for integreret behandling (f.eks. Afd. M, KASA m.fl.) Udvidelse af eksisterende behandlingstilbud til også at inkludere misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling (f.eks. Forløbsbeskrivelser) Etablering af formelle og forpligtende samarbejdsfora (f.eks. Projekt Integreret Indsats) Ansættelse/udstationering af ressourcepersoner fra anden enhed/faglighed/institution (f.eks. Projekt Social Sygepleje) Et tiltagende supplerende eller konkurrerende? Følger de nogen form for logik i udformning og placering?

46 Forskellige rationaler Misbrugsbehandlingen: Sikring af adgang til psykiatrisk faglighed, herunder diagnosticeringskompetencer; sikre mulighed for diagnosticering og på sigt også adgang til behandling i behandlingspsykiatrien Oplevelse af at mangle psykiatrien Behandlingspsykiatrien: Identificere konkrete behandlingstiltag, hvor der eksisterer evidens for effekt til udbredelse i psykiatrien og sikre forankringen af disse behandlingstiltag Oplevelse af at det kan man godt selv

47 Centrale spørgsmål og refleksioner Manglende systematik i planlægning og udformning af tilbud Typisk er borgernes behandling i forskellige behandlingstilbud ikke afgjort af velbegrundede valg på baggrund af diagnosticering og anden screening i forhold til psykisk lidelse og misbrug, men af borgernes (tilfældige) tilstedeværelse på et behandlingstilbud (eller botilbud) Manglende systematiske opsamlinger på erfaringer fra projekter og indsatser og på tværs af disse

48 Centrale spørgsmål og refleksioner Hvad er integreret behandling? Hvad er evidensbaseret behandling for sameksisterende misbrug og psykisk sygdom? Skal integreret behandling være den samme i region og kommune/i psykiatri og misbrugsbehandling? Hvad skal socialpsykiatrien rolle være?

49 Centrale spørgsmål og refleksioner Dur Sundhedsstyrelsens opdeling i praksis? Er det klart, hvem der har behandlingsansvaret? Hvordan koordinere vi behandlingstilbuddene? Vil de koordinerende indsatsplaner kunne løfte opgaven? Hvordan kan stepped care på dobbeltdiagnoseområdet se ud?

50

51 Tak for opmærksomheden!! Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose Psykiatrisk Center Sct. Hans Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere