Rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium"

Transkript

1 v/anders Kau Petersen Birketinget Århus C Tlf.: Hjemmeside: Marselis.net blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Fremsendes som til Kære modtager! ANG: HØRINGSSVAR VEDR. LOKALPLANFORSLAG NR. 942: MARSELISBORG GYMNASIUM fremsender hermed sit høringssvar vedrørende lokalplanforslag 942: Marselisborg Gymnasium. Vores overordnede konklusioner er: A B C D E Forud for en gennemførelse af lokalplanforslaget bør der foretages en grundig vurdering af den mest hensigtmæssige placering og finansiering af en ny multihal på Frederiksbjerg. De hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, bør også være gældende ved gennemførelse af lokalplanforslaget. Det skal sikres, at Marselisborg Gymnasium tilskyndes til at genoprette og anvende den gamle bygning. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen skal derfor sættes til 55 procent subsidiært 45 procent, hvis multihallen flyttes. Der bør etableres mindst 84 parkeringspladser på lokalplanområdet svarende til kommu nens gældende parkeringsnorm Adgang til lokalplanområdet for al trafik, biler, cykler og gående bør ske fra Marselis Tværvej. Stien fra Skovbrynet, der fører til den oprindelige hovedindgang, kan stadig benyttes af gående, cyklister og trafikanter, der vælger at benytte Skovbrynets skråpar keringspladser. OM MARSELIS-KVARTERET repræsenterer ca. 110 grundejere i Marselis-kvarteret afgrænset af vejene Marselisvej, Marselis Boulevard, Stadion Allé og Skovbrynet. Det afgrænsede område omfatter 3 rammeområder: Rammeområde OF: Forældreskolen Rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium Rammeområde BO: Villa-kvarter

2 Forældreskolen er opført i 1935 og fik tilført en tagetage i Efterfølgende har skolen købt villaerne Rungstedvej 4, 6 og 8 og indrettet disse til skoleformål. Mod Rungstedvej er villa-stilen opretholdt i skolens bygninger, også i forbindelse med en udbygning af Rungstedvej 4. Al adgang til Forældreskolen sker fra Marselis Boulevard. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Marselisborg Gymnasium er opført i perioden Gymnasiet er på alle sider omgivet af villa-kvarteret og adgang til gymnasiet sker fra Birketinget, Marselis Tværvej og Skovbrynet, der alle ligger i villa-kvarteret. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Villa-kvarteret er opført i perioden Efter besættelsen er der kun nyopført villaer i 1953 på Gentoftevej 19, der blev schalburgteret under krigen, i 1965 på Marselisvej 16 og i 2010 på Birketinget 15. Der er kun én ubebygget grund tilbage i kvarteret på Skovbrynet 8. Villaerne har gennemgående en høj vedligeholdelsesstandard, og tilbygninger er foretaget under respekt for den hidtidige stil som f.eks. Gentoftevej 12 og Rungstedvej 18. Adgang til villa-kvarteret sker fra Marselis Boulevard og Skovbrynet, idet den tidligere adgang fra Stadion Allé er spærret. Området er i kommuneplanen udlagt til lav bolig. A FORUD FOR EN GENNEMFØRELSE AF LOKALPLANFORSLAGET FORETAGES EN ANALYSE AF DEN MEST HENSIGTMÆSSIGE PLACERING OG FINANSIERING AF EN NY MULTIHAL PÅ FREDERIKSBJERG I et læserbrev i Aarhus Stiftstiden den 4. Marts 2013 bakker Idrætssamvirkets formand Søren Skou og sekretariatschef Henrik Stampe op om initiativer, der kan medvirke til at få flere idrætsfaciliteter i Århus. De glæder sig samtidig over initiativet fra Marselisborg Gymnasium, der med planerne om en ny multihal kan være med til at dække en del af det behov, idrætsforeningerne i Aarhus Midtby har. Denne udmelding fra kommunens idrætsliv er således i fuld overensstemmelse med de bemærkninger, som lokalforslaget har fået ved de to behandlinger i byrådet den 28. november 2012 og den 16. januar Lokalplanforslag 942 drejer sig således ikke om at give Marselisborg Gymnasium mulighed for at udvide sine bygninger på det historiske sted, hvor gymnasiet nu har ligget i 117 år. Det drejer sig i idrætslivets og politikernes øjne om at bygge endnu en multihal på Frederiksbjerg. Lokalforslaget bør derfor behandles udfra denne virkelige dagsorden: Er det hensigtsmæssigt at etablere et tredje idrætscenter, når der allerede findes Atletion og Frederiksbjerg-Centret? Er det hensigtsmæssigt at etablere et tredje idrætscenter på et sted, hvor der er begrænsede udenomsfaciliteter og ingen udvidelsesmuligheder? Hvordan opnås den størst mulige synergi til kommunens øvrige idrætsliv sportsligt som økonomisk? Hvor kan en ny multihal bygges med den bedste arkitektoniske og landskabsmæssige indplacering i forhold til omgivelserne? Vi ved, at kun Marselisborg Gymnasium i øjeblikket kan tilbyde finansiering af en multihal, og det synes ikke i øjeblikket at ville ændre på kravet om en placering ved gymnasiets nuværende bygninger. Det vil være ulykkeligt, ikke mindst for kommunens idrætsudøvere, hvis politikerne i et ønske om at tilfredsstille krav fra kommunens idrætsliv, imødekommer et krav fra en sponsor, der slet ikke lever op til kommunens langsigtede behov for udvikling af idrætsfaciliteter. Side 2 af 13 sider

3 Hovedformanden for AGF Erik Meineche Schmidt beskriver i AGF-bladets årsskrift udgave 2010 behovet for flere idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune således: Det er på sin vis tilfredsstillende, at Århus Kommune har været imødekommende over for Århus Elite med hensyn til mulighederne for i større omfang at kunne anvende faciliteterne på Stadion til kommercielle formål. Omkostningen er imidlertid, at vilkårene for daglig træning bliver uacceptable p.gr.a. de evindelige aflysninger, og her må vi konstatere, at kommunen har overladt problemerne til klubberne, herunder ikke mindst AGF. Vi arbejder naturligvis på en løsning, men da byggerier jo ikke opstår fra dag til dag, bliver de næste par år vanskelige at komme helskindet igennem". Som bekendt er Erik Meineche Schmidt formand for bestyrelsen for Marselisborg Gymnasium, og næstformanden for gymnasiets bestyrelse, Lars Fournais, er bestyrelsesformand i Aarhus Elite A/S. Det må således konkluderes, at der indgår både politiske, idrætsmæssige, udannelsesmæssige og økonomiske interesser i placeringen og finansieringen af en ny multihal på Frederiksbjerg, og at flere af de involverede personer vil optræde som både udbydere og efterspørgere af halkapacitet. Grundejerforeningen foreslår derfor, at der forud for en gennemførelse af lokalplanforslaget foretages en analyse af den mest hensigtmæssige placering og finansiering af en ny multihal på Frederiksbjerg, og hvor placeringen af denne indtænkes i kommunens overordnede planer for udvikling af idrætsfaciliteter. Vi vil gerne bemærke, at hvis det f.eks. vælges at flytte multihallen til Frederiksbjerg-Centret, vil der ikke være noget til hinder for, at Marselisborg Gymnasium fortsat kan være bygherre og også opnå en lejeindtægt ved fremleje af hallen med det beløb gymnasiet allerede budgetterer. Endvidere har gymnasiets rektor Arvid Bech ved mail af 27. september 2012 oplyst: Team Danmark eleverne (som vi i øvrigt har 140 af) har også almindelig idrætsunder visning lig de øvrige elever, men har som du også nævner morgentræning i Atletion/Team Danmark Hallen, men ikke i Center Nord, og det vil de fortsætte med. Bygning af en multihal vil altså ikke give gymnasiet mulighed for at tilbyde dets mange Team Danmark elever træningsfaciliteter på gymnasiets grund. De vil fortsat være henvist til en frisk løbe- eller cykeltur gennem Havreballe skoven. B DE HENSYN, SOM KOMMUNEN FREMHÆVEDE I SIT AFSLAG VEDRØRENDE MARSELIS TVÆRVEJ 4, BØR OGSÅ VÆRE GÆLDENDE VED UDARBEJDELSEN AF EN LOKALPLAN FOR MARSELISBORG GYMNASIUM Aarhus Kommune meddelte den 12. november 2009 afslag på arkitektfirmaet Arkitema s ansøgning om tilladelse til opførelse af en kontortilbygning til ejendommen Marselis Tværvej 4. Ejendommen, der ligger i villaområdet og er genbo til Marselisborg Gymnasium på Marselis Tværvej, blev opført i 1914 af øjenlæge E. Lindgren, der havde klinik i stueetagen og bolig på førstesalen. Efter øjenlægens død i 1928 blev ejendommen overtaget af Universitets-Samvirket, der under betegnelsen Marselisborg Studentergård anvendte denne som kvindekollegium for det nyoprettede Aarhus Universitet. I 1946 blev ejendommen overtaget af Forsvaret, der anvendte den som hovedsæde for Vestre Landsdelskommando. I 1996 blev ejendommen overtaget af Aarhus Statsamt, og i 2006 overgik den til privat eje og bliver i dag anvendt til kontorformål. Side 3 af 13 sider

4 I sit brev til arkitektfirmaet anfører kommunen bl.a. følgende årsager til sit afslag: Der er i forvejen kaotiske parkerings- og færdselsforhold i området. Det skyldes bl.a. Marselisborg Gymnasium og Forældreskolen. Ifl. Kommuneplanen må belastningen af det lokale vejnet ikke forøges nævneværdigt ved udvidelse af erhverv Der kan ikke anlægges nok parkeringspladser på Marselis Tværvej 4 til at dække ejendommens eget parkeringsbehov Efter en samlet vurdering af indsigelserne og jeres kommentarer til indsigelserne og efter flere besigtigelser i området er vi enige med indsigerne i, at opførelsen af yderligere erhvervsbyggeri i området vil være til væsentlig gene for beboerne i området, først og fremmest fordi forøgelsen af erhvervsareal ikke kan undgå at belaste området med mere trafik. Kommunens argumenter for afslaget er således af generel karakter og bør derfor også indgå ved behandlingen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium. Som vi tidligere har redegjort for, er gymnasiet på alle sider omgivet af villa-området, og al adgang til gymnasiet sker ad veje, der ligger i villa-området. Belastningen på det omgivende villa-område vil derfor ikke være mindre ved en udvidelse af gymnasiet end ved en tilbygning på Marselis Tværvej 4. Nogen vil måske fremføre, at der ved lokalplanlægning bør udvises større hensyn til en uddannelsesinstitution end til en erhvervsvirksomhed, men som landets andre offentlige gymnasier overgik gymnasiet til selveje fra 1. januar 2007 og er underlagt Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Af denne lov s paragraf 1, stk. 4 fremgår: Institutionerne er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning. Institutio nernes styrelse reguleres i en vedtægt, der er godkendt eller fastsat af undervisnings ministeren. På Ministeriet for Børn og Uddannelse s hjemmeside findes Notat om det overordnede regelgrundlag for for de statslig selvejende institutioner samt bestyrelsens opgaver og ansvar udarbejdet af Kammeradvokaten den 20. december Af dette notat fremgår bl.a. følgende: Det kan derimod ikke tillægges betydning for ansvarsbedømmelsen, om den selvejende institution leverer uddannelse eller andre tjenesteydelser. Det må hermed tages i betragtning, at uddannelsesinstitutioner ofte indebærer udøvelse af økonomisk virksomhed af en betydelig størrelse, der fuldt ud kan sidestilles med private erhvervsvirksomheder, hvad enten disse er organiseret som selvejende institutioner eller aktieselskaber. Det forhold, at ydelsen leveres til opfyldelse af almenhedens behov for uddannelse, og at vederlaget betales af staten, ændrer ikke ved karakteren af den udøvede virksomhed og kravene til bestyrelsen og den øvrige ledelse Statens egen advokat sidestiller således gymnasievirksomhed efter overgangen til selveje med privat erhvervsvirksomhed. Der er dermed ikke nogen anledning til, at der skal vises større hensyn overfor gymnasiet end overfor ejerne af Marselis Tværvej 4, da begge parter reelt driver en privat erhvervsvirksomhed. Forud for behandlingen i Aarhus Byråd den 16. januar 2013 havde fået professor, dr. jur. Søren Mørup til at udarbejde et juridisk notat, der bl.a. omhandlede ovenstående problemstilling. I sit svar samme dato skriver chef for byrådsservice Frederik Gammelgaard: Side 4 af 13 sider

5 Anvendelse af ejendommen Marselis Tværvej 4 til erhverv har fundet sted i mange år. En tilladelse til væsentlig udvidelse af Marselis Tværvej 4 til erhverv i boligområdet kunne som følge af lighedsgrundsætningen (præcedens) ved fremtidige byggesager i boligområdet generere en uønsket vækst af erhverv i området med deraf følgende mere trafik. Angående forskelsbehandling mener Planlægning og Byggeri, at de 2 sager ikke kan sammenlignes, idet kommuneplanens anvendelsesbestemmelser for de 2 områder er forskellige. Rammebestemmelserne for boligområder skal som hovedregel sikre, at boligområdet ikke ændrer karakter fra boligområde til f.eks. erhvervsområde. Der er derfor normalt meget snævre rammer for, hvor meget erhverv, der tillades i boligområ der. Kommunen skal i sagsbehandling af ansøgninger om erhverv sikre, at erhverv, som tillades, ikke giver anledning til gener for beboerne i området. En sådan forsigtighed er i relation til kommuneplanen ikke umiddelbart påkrævet for gymnasiets område (selv om dette er omkranset af boliger). Frederik Gammelgaard har åbenbart den opfattelse, at vi ønsker at bruge udbygningen af Marselisborg Gymnasium til at opnå mulighed for udbygning af Marselis Tværvej 4. Dette er ikke tilfældet, da grundejerforeningen var enig i kommunen afgørelse vedrørende denne ejendom. Det, vi ønsker er det omvendte nemlig, at kommunens afgørelse vedrørende Marselis Tværvej 4, der var baseret på tungtvejende argumenter, skaber præcedens for kommunens afgørelse vedrørende Marselisborg Gymnasium. Frederik Gammelgaard argumenterer så ud fra, at der et tale om to forskellige rammeområder (selvom han godt kan se, at det er lidt problematisk, da det ene rammeområde er fuldt omsluttet af det andet), og at sagerne derfor ikke kan sammenlignes. Eller sagt på en anden måde, den belastning, som brugerne af en given matrikel udøver på deres omgivelser, afhænger ikke af f.eks. antallet af brugere, den virksomhed, de udøver, de transportmidler, de anvender, eller hvilke veje de færdes på, men alene af det kommunale gummistempel, som matriklen har fået presset ned over sig en gang i tidernes morgen. mener derfor fortsat, at de hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, også bør indgå ved udarbejdelsen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium Professor Søren H. Mørups Notat, der indholder en nærmere gennemgang af de juridiske aspekter ved lokalplanforslaget er vedlagt. Det kan supplerende oplyses, at Søren H. Mørup efter gennemlæsningen af Frederik Gammelgaards argumenter fastholder sin vurdering med disse ord: "Det er rigtigt, at rammerne er forskellige for de to områder, men det gælder, at man ved såvel fastlæggelse som administration af rammer i en kommuneplan er underlagt et saglighedskrav. Hvis forøget trafik i området som sådan er et problem, der kan begrunde, at man ikke vil tillade et byggeri på den ene side af vejen, kan man naturligvis ikke give tilladelse til at bygge på den anden side af vejen. Man kan ikke komme uden om, at der er tale om forskelsbehandling, som kræver en selvstændig saglig begrundelse, blot ved at udlægge arealerne på den ene side af vejen i en ramme og arealerne på den anden side af vejen i en anden ramme. Man kan med andre ord ikke nøjes med at henvise til, at rammerne er forskelligt udformede. Det vil være en alvorlig mangel ved lokalplanen, hvis den hviler på en sådan urigtig forudsætning. En sådan såkaldt retsvildfarelse kan betyde, at lokalplanen kan tænkes underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet." Side 5 af 13 sider

6 C DET SKAL SIKRES, AT MARSELISBORG GYMNASIUM TILSKYNDES TIL AT GENOPRETTE OG ANVENDE DEN GAMLE BYGNING. BEBYGGELSESPROCENTEN I LOKALPLANEN SKAL DERFOR SÆTTES TIL 55 PROCENT Folketingets Finansudvalg har ved aktstykke nr. 131 af 26. maj 2011 givet sin tilslutning til, at Marselisborg Gymnasium opfører en tilbygning og renoverer resten af den originale bygningsmasse på baggrund af arbejdstilsynspåbud. Af aktstykket fremgår det bl.a., at: Gymnasiet i dag ejer bygninger på kvm Gymnasiet har besluttet sig for at nedrive en undervisningsbygning med 7 klasselokaler, der ligger uhensigtsmæssigt og har små undervisningsrum. Bygningen er endvidere i en byggeteknisk ringe tilstand og har fået bygningsmæssige påbud fra Arbejdstilsynet, der vil være vanskelige at opfylde Den samlede bygningsmasse efter byggeprojektets gennemførelse bliver på ca kvm Den undervisningsbygning, der omtales i aktstykket, er den såkaldte gamle bygning, der er gymnasiets oprindelige bygning fra Da den anførte bygningsmasse afviger væsentligt fra det bygningsareal på kvm, der fremgår af kommunens folder fra foråret 2012, har vi hos Ministeriet for Børn og Undervisning søgt aktindsigt i ministeriets korrespondence med gymnasiet i byggesagen. Vores forespøgsel har foranlediget ministeriet til at rette henvendelse til gymnasiet om forskellen i kvadratmeterangivelser. Gymnasiet har svaret på ministeriet henvendelse den Af svaret fremgår bl.a.: I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget nøjagtige opmålinger af skolens bygninger, og det fører til væsentlige opdateringer i forhold til BBR-Meddelelsens tal. Skolen ønsker at nedrive den gamle skole, fordi den ikke er tidssvarende og ikke på rimelig vis vil kunne bringes i en brugbar stand. Uheldigvis (for gymnasiet) er bygningen bevaringsværdig, og Aarhus Kommune har ikke imødekommet skolens ønske om nedrivning. Den afholdte arkitektkonkurrence var en omvendt licitation, og det vindende projekt gav mere værdi for de samme penge (i forhold til de forventede 3600 m2). Tagetagen i hovedbygningen er ikke udnyttet, og dens udnyttelse er ikke en del af det aktuelle projekt. Som en fremtidssikring er en eventuel udnyttelse indarbejdet i lokalplanen. Det er således det i folderen anførte bygningsareal på kvm, der er det korrekte bygningsareal for det projekt, der vandt den afholdte arkitektkonkurrence. Vi stiller os uforstående overfor, at gymnasiets ikke vil gennemføre den nødvendige renovering af den gamle bygning efter Arbejdstilsynets påbud af 11.december Vi har hos Arbejdstilsynet søgt om aktinsigt i tilsynets påbud overfor gymnasiet, og heraf fremgår det, at påbudet ikke alene vedrører den gamle bygning, men også gymnasiets andre bygninger. Side 6 af 13 sider

7 Ved sit første besøg inspicerede tilsynet lokalerne 2.12., 2.22, 2.47 og 3.30, hvoraf kun lokale 2.47 er beliggende i den gule bygning. I sit bilag 3 konkluderer tilsynet: I alle lokaler kunne Arbejdstilsynet konstatere, at luften forekom tung, varm og brugt, samt at temperaturen var for høj. Problemerne i alle gymnasiets bygninger har således været de samme, og vi kan ikke umiddelbart se nogen forskel mellem at skulle føre den gamle bygning fra 1896 eller den hvide bygning fra 1904 op til nutidens krav. Vi er bekendt med, at loftshøjden i den gamle bygning er lavere end i den hvide bygning, hvilket kræver en anden teknisk løsning end i den hvide bygning. I deres vurdering af mulige løsninger fra november 2009 har Årstiderne Arkitekter A/S og Rambøll A/S derfor anbefalet mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning samt varmegenvinding via decentrale ventilationsanlæg i hvert undervisningslokale. I deres kalkulation af 08.december 2009 har Årstiderne Arkitekter A/S anslået et samlet beløb på tkr. som nødvendigt for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud vedrørende den gamle bygning. Det svarer til kr. pr. etagekvadratmeter. Det tilsvarende beløb for den hvide og gule bygning er tkr. Det svarer til kr. pr. etagekvadratmeter. Det synes således ikke at være noget reelt argument for, at det er dyrere at imødekomme Arbejdstilsynets påbud for den gamle bygning end for den hvide bygning. Vi anser det for meget betænkeligt, hvis gymnasiet ikke selv ønsker at anvende den gamle bygning: Hvis gymnasiet ønsker at udleje denne til anden side, er det kun muligt, hvis det er til anden offentlig institution. Bygningen vil således kunne anvendes til børnehave, musikskole, alkoholbehandling eller værested for psykisk syge eller narkotika misbrugere. Dette betyder, at Marselis-kvarteret pludselig skal rumme endnu en offentlig institution med de belastninger, der vil følge heraf som f.eks. trafikbelastning, støjforurening eller uhensigtsmæssigt adfærd fra brugerne af institutionen. Gymnasiet kan også vælge at lade bygningen stå tom og forfalde med henblik på en dag at få lov til at rive den ned. En bygning i forfald kan tiltrække personer uden fast bopæl, der ofte er ramte af psykiske eller sociale problemer, og dermed kan være en belastning for omgivelserne, indtil de får den rette hjælp. Bygningen vil også kunne være hjemsted for personer eller grupper med kriminel aktivitet. Endelig vil en bygning i forfald kunne være en direkte fare for omgivelserne med nedfaldende bygningsdele. Hvis gymnasiet ikke ønsker at anvende den gamle bygning til undervisningsformål, kan den indrettes til kontorer, lærerværelse og lærerforberedelse. Det område, der i dag anvendes til disse formål i gymnasiet hovedbygning, kan så indrettes til undervisningslokaler. I forbindelse med diskussionen om den gamle bygning og om alternative placeringer af den planlagte multihal har gymnasiet flere gange fremsat det synspunkt, at det er uhensigtsmæssigt at skulle bevæge sig i det fri for at komme fra en undervisningsbygning til en anden. Vi opfatter dette synspunkt som udtryk for en uforståelig angst for at få lidt frisk luft og bevæge kroppen mellem undervisningslektionerne. I bygningsarealet på kvm indgår den gamle bygning, som gymnasiet oprindeligt havde tænkt at nedrive, med 800 kvm og tagetagen i hovedbygningen, som gymnasiet ikke for øjeblikket ønsker at udnytte, med 380 kvm. Vi mener således at kunne regne os frem til, at gymnasiets behov for etageareal udgør kvm. Bebyggelsesprocenten bør derfor fastsættes på grundlag af dette behov. Side 7 af 13 sider

8 Vi mener ikke, at gymnasiet skal have nogen reserve i den fastlagte bebyggelsesprocent til fremtidige udvidelser. Fremtidige udvidelser i etageareal bør være baseret på en ny lokal planudarbejdelse for at sikre den bedst mulige overensstemmelse med de forhold, der vil være gældende til den tid. Vi vil i den forbindelse gerne fremføre følgende forhold, der taler imod, at gymnasiet i overskuelig fremtid skulle have behov for yderligere etageareal: Gymnasiet har sin mail af 29. oktober 2012 til ministeriet oplyst, at den overfor omtalte omvendte licitation har givet gymnasiet ekstra 480 kvm etageareal til rådighed i forhold til de planlagte kvm. Vi går ud fra, at de kvm er resultatet af en omhyggelig behovsvurdering fra gymnasiets side. Gymnasiet har i øjeblikket en kapacitet på 9 klasser pr. årgang. Af referatet fra gymnasiets bestyrelsesmøde den 19. september 2012 fremgår: Skolens kapacitet i skoleåret 2013/14: Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende kapacitet på 9 klasser. Af Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning af 24. oktober 2012 fremgår det, at antallet af indbyggere i aldersintervallet år, der udgør gymnasiets målgruppe, vil falde svagt fra i 2012 til i Vi ønsker derfor, at bebyggelsesprocenten fastsættes udfra de kvm, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 55. Dette vil samtidig tilskynde gymnasiet til at anvende og vedligeholde den bestående bygnings masse bedst muligt. I fortsættelse heraf gør vi opmærksom på, at da den gamle bygning skal anvendes, kan gymnasiet reducere sit nybyggeri med 800 kvm. Den planlagte multihal udgør kvm. Hvis denne flyttes til en anden beliggenhed, vil gymnasiets behov være kvm svarende til en bebyggelsesprocent på 44 procent, hvilket vil kunne holdes indenfor den gældende kommuneplan. D DER BØR ETABLERES MINDST 84 PARKERINGSPLADSER PÅ LOKALPLANOMRÅDET SVARENDE TIL KOMMUNENS GÆLDENDE PARKERINGSNORM Da gymnasier ikke er nævnt i Aarhus Kommune s Retningslinier for anlæg af parkeringspladser 2005, har vi forespurgt hos kommunen, der oplyser, at i zone 2, hvor Marselisborg Gymnasium ligger, er parkeringsnormen 1 p-plads pr. 50 kvm etageareal for voksen og videregående uddannelser, hvortil gymnasier i dette tilfælde henregnes. Aarhus Kommune har selv i sit afslag vedrørende ejendommen Marselis Tværvej 4 erkendt, at der hersker kaotiske parkerings- og færdselsforhold i Marselis-kvarteret, og at dette bl.a. skyldes gymnasiet og Forældreskolen, og med et planlagt nybyggeri på kvm. svarer det til anlæg af 84 parkeringspladser. Det vil derfor forekomme oplagt, hvis kommunen i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, satte som mål at få en effektiv løsning på parkeringsproblemerne og derfor stillede krav om, at der på gymnasiets grund blev indrettet et antal p-pladser svarende til den gældende parkerings norm. Kommunen synes i stedet at tage det modsatte standpunkt og argumentere for, at der er behov for færre parkeringspladser, hvilket fremgår af svar fra Kenneth Jensen, Aarhus Kommune af 7. januar 2013: Side 8 af 13 sider

9 De opstillede retningslinjer for parkering er kun vejledende, og der kan derfor i hvert tilfælde være afvigelser fra retningslinjerne. Dette understreges i formålsparagraffen hvor der står følgende: 1, formål, stk. 2: Disse bestemmelser er retningsgivende i forhold til fastsættelse af parkeringskrav i bygge- og lokalplansager. Trafik og Veje er blevet oplyst at gymnasiet ikke udvider i forhold til antal elever eller flere ansatte. Tilbygningen skaber dermed ikke et øget behov for parkering, hvorfor anvendelsesparagraffen i retningslinjerne har haft væsentlig indflydelse på de stillede krav til parkering. I 2 stk. 2 står følgende: Ved ændret anvendelse af og tilbygning til eksisterende bebyggelse stilles kun krav om anlæg af parkeringsarealer i tilfælde af, at der er et øget behov for parkering i forhold til den eksisterende anvendelse. Parkeringskravet udgør - uanset et eventuelt eksisterende underskud af parkeringsarealer - forskellen mellem det hidtidige og det fremtidige behov (opgjort efter de til enhver tid gældende retningslinjer). Idet der ikke er eksisterende parkeringspladser på gymnasiets arealer, og en del af tilbygningen er en mulithal, er det valgt at stille krav om etablering af parkeringspladser alligevel. Det er dog valgt at kræve 1 plads pr. 100 m2 i stedet for 1 plads pr. 50 m2, som der normalt kræves ved gymnasier i zone 2. Trafik og Veje har noteret, at der er 4090 m2 tilbygning, hvorfor der er krævet minimum 41 p-pladser. Parkeringskravet til gymnasiets tilbygning er altså baseret på følgende ting: Retningslinjerne for parkering er vejledende, og der tages af Trafik og Veje stilling til parkeringen i hver enkelt sag Idet en del af tilbygningen er mulithal stilles der krav om parkering på trods af at tilbygningen ikke genererer øget parkeringsbehov. Kravet sættes til 1 plads pr. 100 m2 Det vurderes, at parkeringskravet er tilstrækkeligt, også hvis multihallen ender med at blive brugt af andre end gymnasiet selv. I sådanne tilfælde vil det foregå udenfor gymnasiets åbningstid, og dermed vil der være stor grad af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne. Dertil er gymnasiet omkranset af offentlig vej med mulighed for parkering, hvis der forekommer arrangementer i mulithallen som kræver ekstra mulighed for parkering. Trafik og Veje kan supplere med, at hvis vi ser isoleret på hallen og et parkeringskrav til en sådan, hvis den ikke var en del af gymnasiet ville de 40 parkeringspladser, der med dobbeltudnyttelse vil være til rådighed, fint opfylde vores krav. Dette da hallen ikke udstyres med mange tilskuerpladser. Et væsentlig argument i Kenneth Jensen s svar er, at Trafik og Veje er blevet oplyst at gymnasiet ikke udvider i forhold til antal elever eller flere ansatte. Jamen, hvorfor skal gymnasiet så udvide, hvis det ikke skal have flere elever eller ansatte? Det skal det, fordi det har et stort akkumuleret efterslæb på lokaler, da elevtallet har udviklet sig således: ÅR Elever Side 9 af 13 sider

10 Der er altså tale om en forøgelse i antallet af elever på over 30% gennem de seneste 20 år og en tilsvarende forøgelse i antal ansatte, der i dag udgør ca Vi ser kun en mulighed for at anlægge det nødvendige antal parkeringspladser gennem etable ring af en parkeringskælder, som det sker ved alle andre større byggerier, f.eks. ved Hotel Scandic Aarhus City og School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Vi skal under det sidste punkt henlede kommunens opmærksomhed på, at det af referatet fra gymnasiets bestyrelsesmøde den 19. september 2012 fremgår, at gymnasiet allerede arbejder med en kælder under den nye undervisningsfløj: Erik Meineche Schmidt (EMS) orienterede om renoveringen af hovedbygningen og om status og tidsplan for lokalplansarbejdet ifm nybyggeriet. EMS gennemgik en oversigt over byggeøkonomi med de gennemførte og godkendte faser samt de allerede afholdte udgifter. Efter oplæg fra EMS vedr eventuelle bygherreleverancer fulgte en diskussion, og det besluttedes, at der skal laves kælder under undervisningsfløjen og kantine til værksted og depot. Den endelige størrelse af kælderen skal fastlægges efter en nærmere undersøgelse af behovet for kælder samt de økonomiske konsekvenser. Desuden besluttede bestyrelsen at gennemføre en ombygning af det eksisterende kantinekøkken. En parkeringskælder vil således passende kunne etableres under den nye undervisningsfløj. E ADGANG TIL LOKALPLANOMRÅDET FOR AL TRAFIK, BILER, CYKLER OG GÅENDE BØR SKE FRA MARSELIS TVÆRVEJ. ADGANG KAN OGSÅ SKE FOR CYKLISTER OG GÅENDE FRA SKOVBRYNET har med undren fulgt forløbet om etablering af en ny hovedind gang for gymnasiet mod Birketinget. Ved bygning af den hvide bygning i 1904 blev hovedindgangen placeret ind mod skolegården, altså på bygningens østside. Ved bygning af den gule undervisningsfløj i 1958 blev der etableret en enkelt dør mod Birketinget til venstre i den hvide bygning set fra Birketinget. Denne dør, der ikke havde status af hovedindgang blev blændet igen ved en ombygning i Af byggesagen fremgår det, at den 3. maj 2011 fremsender Henrik Rasmussen, Sahl Arkitekter under overskriften Vedr. Marselisborg Gymnasium Renovering efter AT-påbud tegninger til etablering af en ny hovedindgang for Marselisborg Gymnasium ud mod Birketinget. Af byggesagen fremgår det også, at Kim Fjeld Andersen, Aarhus Kommune den 9. maj 2011 fremsender et brev til Bevaringsudvalget til udtalelse / afgørelse med følgende bemærkninger: I forlængelse af et påbud fra AT, ønskes der etableret en ny hovedindgang og en ny udvendig trappe på Marselisborg Gymnasium. Bemærkningerne ovenfor var af en sådan karakter, at vi måtte spørge kommunen, om etableringen af en ny hoveddør er en del af påbudet fra Arbejdstilsynet. Dette har kommunen dog oplyst ikke er tilfældet. Bevaringsudvalget havde nogle kommentarer til forslaget, bl.a. vedrørende symmetri, og den 12. september 2011 udsteder Aarhus Kommune byggetilladelse. Der udstedes ibrugtagnings tilladelse den 12. november Den 10. januar 2013 fremsender rektor Arvid Bech, Marselisborg Gymnasium et brev til rådmand Laura Hay, Aarhus Kommune, hvor han bl.a. skriver: Side 10 af 13 sider

der alle beredvilligt har svaret på vores spørgsmål.

der alle beredvilligt har svaret på vores spørgsmål. Bestyrelsen: Finn Trunk Black Inge Fangel Jan Steen Jacobsen (sekr) Niels Munk (kasserer) Anders Petersen (fmd) Rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay Uggla 5. november 2012 Rådhuset 8000 Aarhus Fremsendes

Læs mere

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034 Bestyrelsen: Anders Petersen (fmd) Finn Trunk Black (næstfmd) Birgit Gregersen (kasserer) Jan Steen Jacobsen (sekr) Inge Fangel Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 13. marts

Læs mere

Referat af Borgermøde vedr Marselisborg Gymnasiums udvidelse

Referat af Borgermøde vedr Marselisborg Gymnasiums udvidelse Bestyrelsen: Finn Trunk Black (næstfmd) Inge Fangel Jan Steen Jacobsen (sekr) Niels Munk (kasserer) Anders Petersen (fmd) Referat af Borgermøde vedr Marselisborg Gymnasiums udvidelse Afholdt i Forældreskolens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. april 2014 J.nr.: NMK-33-02293 Ref.: SSC-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Notat vedrørende udvidelse af Marselisborg Gymnasium

Notat vedrørende udvidelse af Marselisborg Gymnasium Notat vedrørende udvidelse af Marselisborg Gymnasium Efter aftale med Grundejerforeningen Marselis (herefter Grundejerforeningen) har jeg vurderet, om de planer for udvidelse af Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Indstilling. Marselis Boulevard 17, Århus C Forældreskolen - opførelse af tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Marselis Boulevard 17, Århus C Forældreskolen - opførelse af tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Marselis Boulevard 17, Århus C Forældreskolen - opførelse af tilbygning

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Lokalplan nr. 5.1 Udbygning af Hornbæk skole

Lokalplan nr. 5.1 Udbygning af Hornbæk skole Lokalplan nr. 5.1 Udbygning af Hornbæk skole INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold og realisering...3 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 -

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune

Afgørelse i sagen om anvendelsen af ejendommen Vojensvej 11 i Hvidovre Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. februar 2005 J.nr.: 03-33/150-0266 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

INDSIGELSER OG KOMMENTARER TIL LOKALPLAN CAMPUS BISPEGADE

INDSIGELSER OG KOMMENTARER TIL LOKALPLAN CAMPUS BISPEGADE ang. 6.1: "Tage på nye bygninger skal udformes som flade grønne tage stenurt eller anden vandabsorberende vegetation". Ændringsforslag: ordet "skal" ændres til "kan". ang. 6.2: "Ny bebyggelse skal fremstå

Læs mere

Indstilling. Nye værksteder til DSB Togvedligeholdelse i Sonnesgade. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Nye værksteder til DSB Togvedligeholdelse i Sonnesgade. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. september 2010 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om principiel tilladelse til at opføre nye

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere