Rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium"

Transkript

1 v/anders Kau Petersen Birketinget Århus C Tlf.: Hjemmeside: Marselis.net blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Fremsendes som til Kære modtager! ANG: HØRINGSSVAR VEDR. LOKALPLANFORSLAG NR. 942: MARSELISBORG GYMNASIUM fremsender hermed sit høringssvar vedrørende lokalplanforslag 942: Marselisborg Gymnasium. Vores overordnede konklusioner er: A B C D E Forud for en gennemførelse af lokalplanforslaget bør der foretages en grundig vurdering af den mest hensigtmæssige placering og finansiering af en ny multihal på Frederiksbjerg. De hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, bør også være gældende ved gennemførelse af lokalplanforslaget. Det skal sikres, at Marselisborg Gymnasium tilskyndes til at genoprette og anvende den gamle bygning. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen skal derfor sættes til 55 procent subsidiært 45 procent, hvis multihallen flyttes. Der bør etableres mindst 84 parkeringspladser på lokalplanområdet svarende til kommu nens gældende parkeringsnorm Adgang til lokalplanområdet for al trafik, biler, cykler og gående bør ske fra Marselis Tværvej. Stien fra Skovbrynet, der fører til den oprindelige hovedindgang, kan stadig benyttes af gående, cyklister og trafikanter, der vælger at benytte Skovbrynets skråpar keringspladser. OM MARSELIS-KVARTERET repræsenterer ca. 110 grundejere i Marselis-kvarteret afgrænset af vejene Marselisvej, Marselis Boulevard, Stadion Allé og Skovbrynet. Det afgrænsede område omfatter 3 rammeområder: Rammeområde OF: Forældreskolen Rammeområde OF: Marselisborg Gymnasium Rammeområde BO: Villa-kvarter

2 Forældreskolen er opført i 1935 og fik tilført en tagetage i Efterfølgende har skolen købt villaerne Rungstedvej 4, 6 og 8 og indrettet disse til skoleformål. Mod Rungstedvej er villa-stilen opretholdt i skolens bygninger, også i forbindelse med en udbygning af Rungstedvej 4. Al adgang til Forældreskolen sker fra Marselis Boulevard. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Marselisborg Gymnasium er opført i perioden Gymnasiet er på alle sider omgivet af villa-kvarteret og adgang til gymnasiet sker fra Birketinget, Marselis Tværvej og Skovbrynet, der alle ligger i villa-kvarteret. Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Villa-kvarteret er opført i perioden Efter besættelsen er der kun nyopført villaer i 1953 på Gentoftevej 19, der blev schalburgteret under krigen, i 1965 på Marselisvej 16 og i 2010 på Birketinget 15. Der er kun én ubebygget grund tilbage i kvarteret på Skovbrynet 8. Villaerne har gennemgående en høj vedligeholdelsesstandard, og tilbygninger er foretaget under respekt for den hidtidige stil som f.eks. Gentoftevej 12 og Rungstedvej 18. Adgang til villa-kvarteret sker fra Marselis Boulevard og Skovbrynet, idet den tidligere adgang fra Stadion Allé er spærret. Området er i kommuneplanen udlagt til lav bolig. A FORUD FOR EN GENNEMFØRELSE AF LOKALPLANFORSLAGET FORETAGES EN ANALYSE AF DEN MEST HENSIGTMÆSSIGE PLACERING OG FINANSIERING AF EN NY MULTIHAL PÅ FREDERIKSBJERG I et læserbrev i Aarhus Stiftstiden den 4. Marts 2013 bakker Idrætssamvirkets formand Søren Skou og sekretariatschef Henrik Stampe op om initiativer, der kan medvirke til at få flere idrætsfaciliteter i Århus. De glæder sig samtidig over initiativet fra Marselisborg Gymnasium, der med planerne om en ny multihal kan være med til at dække en del af det behov, idrætsforeningerne i Aarhus Midtby har. Denne udmelding fra kommunens idrætsliv er således i fuld overensstemmelse med de bemærkninger, som lokalforslaget har fået ved de to behandlinger i byrådet den 28. november 2012 og den 16. januar Lokalplanforslag 942 drejer sig således ikke om at give Marselisborg Gymnasium mulighed for at udvide sine bygninger på det historiske sted, hvor gymnasiet nu har ligget i 117 år. Det drejer sig i idrætslivets og politikernes øjne om at bygge endnu en multihal på Frederiksbjerg. Lokalforslaget bør derfor behandles udfra denne virkelige dagsorden: Er det hensigtsmæssigt at etablere et tredje idrætscenter, når der allerede findes Atletion og Frederiksbjerg-Centret? Er det hensigtsmæssigt at etablere et tredje idrætscenter på et sted, hvor der er begrænsede udenomsfaciliteter og ingen udvidelsesmuligheder? Hvordan opnås den størst mulige synergi til kommunens øvrige idrætsliv sportsligt som økonomisk? Hvor kan en ny multihal bygges med den bedste arkitektoniske og landskabsmæssige indplacering i forhold til omgivelserne? Vi ved, at kun Marselisborg Gymnasium i øjeblikket kan tilbyde finansiering af en multihal, og det synes ikke i øjeblikket at ville ændre på kravet om en placering ved gymnasiets nuværende bygninger. Det vil være ulykkeligt, ikke mindst for kommunens idrætsudøvere, hvis politikerne i et ønske om at tilfredsstille krav fra kommunens idrætsliv, imødekommer et krav fra en sponsor, der slet ikke lever op til kommunens langsigtede behov for udvikling af idrætsfaciliteter. Side 2 af 13 sider

3 Hovedformanden for AGF Erik Meineche Schmidt beskriver i AGF-bladets årsskrift udgave 2010 behovet for flere idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune således: Det er på sin vis tilfredsstillende, at Århus Kommune har været imødekommende over for Århus Elite med hensyn til mulighederne for i større omfang at kunne anvende faciliteterne på Stadion til kommercielle formål. Omkostningen er imidlertid, at vilkårene for daglig træning bliver uacceptable p.gr.a. de evindelige aflysninger, og her må vi konstatere, at kommunen har overladt problemerne til klubberne, herunder ikke mindst AGF. Vi arbejder naturligvis på en løsning, men da byggerier jo ikke opstår fra dag til dag, bliver de næste par år vanskelige at komme helskindet igennem". Som bekendt er Erik Meineche Schmidt formand for bestyrelsen for Marselisborg Gymnasium, og næstformanden for gymnasiets bestyrelse, Lars Fournais, er bestyrelsesformand i Aarhus Elite A/S. Det må således konkluderes, at der indgår både politiske, idrætsmæssige, udannelsesmæssige og økonomiske interesser i placeringen og finansieringen af en ny multihal på Frederiksbjerg, og at flere af de involverede personer vil optræde som både udbydere og efterspørgere af halkapacitet. Grundejerforeningen foreslår derfor, at der forud for en gennemførelse af lokalplanforslaget foretages en analyse af den mest hensigtmæssige placering og finansiering af en ny multihal på Frederiksbjerg, og hvor placeringen af denne indtænkes i kommunens overordnede planer for udvikling af idrætsfaciliteter. Vi vil gerne bemærke, at hvis det f.eks. vælges at flytte multihallen til Frederiksbjerg-Centret, vil der ikke være noget til hinder for, at Marselisborg Gymnasium fortsat kan være bygherre og også opnå en lejeindtægt ved fremleje af hallen med det beløb gymnasiet allerede budgetterer. Endvidere har gymnasiets rektor Arvid Bech ved mail af 27. september 2012 oplyst: Team Danmark eleverne (som vi i øvrigt har 140 af) har også almindelig idrætsunder visning lig de øvrige elever, men har som du også nævner morgentræning i Atletion/Team Danmark Hallen, men ikke i Center Nord, og det vil de fortsætte med. Bygning af en multihal vil altså ikke give gymnasiet mulighed for at tilbyde dets mange Team Danmark elever træningsfaciliteter på gymnasiets grund. De vil fortsat være henvist til en frisk løbe- eller cykeltur gennem Havreballe skoven. B DE HENSYN, SOM KOMMUNEN FREMHÆVEDE I SIT AFSLAG VEDRØRENDE MARSELIS TVÆRVEJ 4, BØR OGSÅ VÆRE GÆLDENDE VED UDARBEJDELSEN AF EN LOKALPLAN FOR MARSELISBORG GYMNASIUM Aarhus Kommune meddelte den 12. november 2009 afslag på arkitektfirmaet Arkitema s ansøgning om tilladelse til opførelse af en kontortilbygning til ejendommen Marselis Tværvej 4. Ejendommen, der ligger i villaområdet og er genbo til Marselisborg Gymnasium på Marselis Tværvej, blev opført i 1914 af øjenlæge E. Lindgren, der havde klinik i stueetagen og bolig på førstesalen. Efter øjenlægens død i 1928 blev ejendommen overtaget af Universitets-Samvirket, der under betegnelsen Marselisborg Studentergård anvendte denne som kvindekollegium for det nyoprettede Aarhus Universitet. I 1946 blev ejendommen overtaget af Forsvaret, der anvendte den som hovedsæde for Vestre Landsdelskommando. I 1996 blev ejendommen overtaget af Aarhus Statsamt, og i 2006 overgik den til privat eje og bliver i dag anvendt til kontorformål. Side 3 af 13 sider

4 I sit brev til arkitektfirmaet anfører kommunen bl.a. følgende årsager til sit afslag: Der er i forvejen kaotiske parkerings- og færdselsforhold i området. Det skyldes bl.a. Marselisborg Gymnasium og Forældreskolen. Ifl. Kommuneplanen må belastningen af det lokale vejnet ikke forøges nævneværdigt ved udvidelse af erhverv Der kan ikke anlægges nok parkeringspladser på Marselis Tværvej 4 til at dække ejendommens eget parkeringsbehov Efter en samlet vurdering af indsigelserne og jeres kommentarer til indsigelserne og efter flere besigtigelser i området er vi enige med indsigerne i, at opførelsen af yderligere erhvervsbyggeri i området vil være til væsentlig gene for beboerne i området, først og fremmest fordi forøgelsen af erhvervsareal ikke kan undgå at belaste området med mere trafik. Kommunens argumenter for afslaget er således af generel karakter og bør derfor også indgå ved behandlingen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium. Som vi tidligere har redegjort for, er gymnasiet på alle sider omgivet af villa-området, og al adgang til gymnasiet sker ad veje, der ligger i villa-området. Belastningen på det omgivende villa-område vil derfor ikke være mindre ved en udvidelse af gymnasiet end ved en tilbygning på Marselis Tværvej 4. Nogen vil måske fremføre, at der ved lokalplanlægning bør udvises større hensyn til en uddannelsesinstitution end til en erhvervsvirksomhed, men som landets andre offentlige gymnasier overgik gymnasiet til selveje fra 1. januar 2007 og er underlagt Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Af denne lov s paragraf 1, stk. 4 fremgår: Institutionerne er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning. Institutio nernes styrelse reguleres i en vedtægt, der er godkendt eller fastsat af undervisnings ministeren. På Ministeriet for Børn og Uddannelse s hjemmeside findes Notat om det overordnede regelgrundlag for for de statslig selvejende institutioner samt bestyrelsens opgaver og ansvar udarbejdet af Kammeradvokaten den 20. december Af dette notat fremgår bl.a. følgende: Det kan derimod ikke tillægges betydning for ansvarsbedømmelsen, om den selvejende institution leverer uddannelse eller andre tjenesteydelser. Det må hermed tages i betragtning, at uddannelsesinstitutioner ofte indebærer udøvelse af økonomisk virksomhed af en betydelig størrelse, der fuldt ud kan sidestilles med private erhvervsvirksomheder, hvad enten disse er organiseret som selvejende institutioner eller aktieselskaber. Det forhold, at ydelsen leveres til opfyldelse af almenhedens behov for uddannelse, og at vederlaget betales af staten, ændrer ikke ved karakteren af den udøvede virksomhed og kravene til bestyrelsen og den øvrige ledelse Statens egen advokat sidestiller således gymnasievirksomhed efter overgangen til selveje med privat erhvervsvirksomhed. Der er dermed ikke nogen anledning til, at der skal vises større hensyn overfor gymnasiet end overfor ejerne af Marselis Tværvej 4, da begge parter reelt driver en privat erhvervsvirksomhed. Forud for behandlingen i Aarhus Byråd den 16. januar 2013 havde fået professor, dr. jur. Søren Mørup til at udarbejde et juridisk notat, der bl.a. omhandlede ovenstående problemstilling. I sit svar samme dato skriver chef for byrådsservice Frederik Gammelgaard: Side 4 af 13 sider

5 Anvendelse af ejendommen Marselis Tværvej 4 til erhverv har fundet sted i mange år. En tilladelse til væsentlig udvidelse af Marselis Tværvej 4 til erhverv i boligområdet kunne som følge af lighedsgrundsætningen (præcedens) ved fremtidige byggesager i boligområdet generere en uønsket vækst af erhverv i området med deraf følgende mere trafik. Angående forskelsbehandling mener Planlægning og Byggeri, at de 2 sager ikke kan sammenlignes, idet kommuneplanens anvendelsesbestemmelser for de 2 områder er forskellige. Rammebestemmelserne for boligområder skal som hovedregel sikre, at boligområdet ikke ændrer karakter fra boligområde til f.eks. erhvervsområde. Der er derfor normalt meget snævre rammer for, hvor meget erhverv, der tillades i boligområ der. Kommunen skal i sagsbehandling af ansøgninger om erhverv sikre, at erhverv, som tillades, ikke giver anledning til gener for beboerne i området. En sådan forsigtighed er i relation til kommuneplanen ikke umiddelbart påkrævet for gymnasiets område (selv om dette er omkranset af boliger). Frederik Gammelgaard har åbenbart den opfattelse, at vi ønsker at bruge udbygningen af Marselisborg Gymnasium til at opnå mulighed for udbygning af Marselis Tværvej 4. Dette er ikke tilfældet, da grundejerforeningen var enig i kommunen afgørelse vedrørende denne ejendom. Det, vi ønsker er det omvendte nemlig, at kommunens afgørelse vedrørende Marselis Tværvej 4, der var baseret på tungtvejende argumenter, skaber præcedens for kommunens afgørelse vedrørende Marselisborg Gymnasium. Frederik Gammelgaard argumenterer så ud fra, at der et tale om to forskellige rammeområder (selvom han godt kan se, at det er lidt problematisk, da det ene rammeområde er fuldt omsluttet af det andet), og at sagerne derfor ikke kan sammenlignes. Eller sagt på en anden måde, den belastning, som brugerne af en given matrikel udøver på deres omgivelser, afhænger ikke af f.eks. antallet af brugere, den virksomhed, de udøver, de transportmidler, de anvender, eller hvilke veje de færdes på, men alene af det kommunale gummistempel, som matriklen har fået presset ned over sig en gang i tidernes morgen. mener derfor fortsat, at de hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, også bør indgå ved udarbejdelsen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium Professor Søren H. Mørups Notat, der indholder en nærmere gennemgang af de juridiske aspekter ved lokalplanforslaget er vedlagt. Det kan supplerende oplyses, at Søren H. Mørup efter gennemlæsningen af Frederik Gammelgaards argumenter fastholder sin vurdering med disse ord: "Det er rigtigt, at rammerne er forskellige for de to områder, men det gælder, at man ved såvel fastlæggelse som administration af rammer i en kommuneplan er underlagt et saglighedskrav. Hvis forøget trafik i området som sådan er et problem, der kan begrunde, at man ikke vil tillade et byggeri på den ene side af vejen, kan man naturligvis ikke give tilladelse til at bygge på den anden side af vejen. Man kan ikke komme uden om, at der er tale om forskelsbehandling, som kræver en selvstændig saglig begrundelse, blot ved at udlægge arealerne på den ene side af vejen i en ramme og arealerne på den anden side af vejen i en anden ramme. Man kan med andre ord ikke nøjes med at henvise til, at rammerne er forskelligt udformede. Det vil være en alvorlig mangel ved lokalplanen, hvis den hviler på en sådan urigtig forudsætning. En sådan såkaldt retsvildfarelse kan betyde, at lokalplanen kan tænkes underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet." Side 5 af 13 sider

6 C DET SKAL SIKRES, AT MARSELISBORG GYMNASIUM TILSKYNDES TIL AT GENOPRETTE OG ANVENDE DEN GAMLE BYGNING. BEBYGGELSESPROCENTEN I LOKALPLANEN SKAL DERFOR SÆTTES TIL 55 PROCENT Folketingets Finansudvalg har ved aktstykke nr. 131 af 26. maj 2011 givet sin tilslutning til, at Marselisborg Gymnasium opfører en tilbygning og renoverer resten af den originale bygningsmasse på baggrund af arbejdstilsynspåbud. Af aktstykket fremgår det bl.a., at: Gymnasiet i dag ejer bygninger på kvm Gymnasiet har besluttet sig for at nedrive en undervisningsbygning med 7 klasselokaler, der ligger uhensigtsmæssigt og har små undervisningsrum. Bygningen er endvidere i en byggeteknisk ringe tilstand og har fået bygningsmæssige påbud fra Arbejdstilsynet, der vil være vanskelige at opfylde Den samlede bygningsmasse efter byggeprojektets gennemførelse bliver på ca kvm Den undervisningsbygning, der omtales i aktstykket, er den såkaldte gamle bygning, der er gymnasiets oprindelige bygning fra Da den anførte bygningsmasse afviger væsentligt fra det bygningsareal på kvm, der fremgår af kommunens folder fra foråret 2012, har vi hos Ministeriet for Børn og Undervisning søgt aktindsigt i ministeriets korrespondence med gymnasiet i byggesagen. Vores forespøgsel har foranlediget ministeriet til at rette henvendelse til gymnasiet om forskellen i kvadratmeterangivelser. Gymnasiet har svaret på ministeriet henvendelse den Af svaret fremgår bl.a.: I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget nøjagtige opmålinger af skolens bygninger, og det fører til væsentlige opdateringer i forhold til BBR-Meddelelsens tal. Skolen ønsker at nedrive den gamle skole, fordi den ikke er tidssvarende og ikke på rimelig vis vil kunne bringes i en brugbar stand. Uheldigvis (for gymnasiet) er bygningen bevaringsværdig, og Aarhus Kommune har ikke imødekommet skolens ønske om nedrivning. Den afholdte arkitektkonkurrence var en omvendt licitation, og det vindende projekt gav mere værdi for de samme penge (i forhold til de forventede 3600 m2). Tagetagen i hovedbygningen er ikke udnyttet, og dens udnyttelse er ikke en del af det aktuelle projekt. Som en fremtidssikring er en eventuel udnyttelse indarbejdet i lokalplanen. Det er således det i folderen anførte bygningsareal på kvm, der er det korrekte bygningsareal for det projekt, der vandt den afholdte arkitektkonkurrence. Vi stiller os uforstående overfor, at gymnasiets ikke vil gennemføre den nødvendige renovering af den gamle bygning efter Arbejdstilsynets påbud af 11.december Vi har hos Arbejdstilsynet søgt om aktinsigt i tilsynets påbud overfor gymnasiet, og heraf fremgår det, at påbudet ikke alene vedrører den gamle bygning, men også gymnasiets andre bygninger. Side 6 af 13 sider

7 Ved sit første besøg inspicerede tilsynet lokalerne 2.12., 2.22, 2.47 og 3.30, hvoraf kun lokale 2.47 er beliggende i den gule bygning. I sit bilag 3 konkluderer tilsynet: I alle lokaler kunne Arbejdstilsynet konstatere, at luften forekom tung, varm og brugt, samt at temperaturen var for høj. Problemerne i alle gymnasiets bygninger har således været de samme, og vi kan ikke umiddelbart se nogen forskel mellem at skulle føre den gamle bygning fra 1896 eller den hvide bygning fra 1904 op til nutidens krav. Vi er bekendt med, at loftshøjden i den gamle bygning er lavere end i den hvide bygning, hvilket kræver en anden teknisk løsning end i den hvide bygning. I deres vurdering af mulige løsninger fra november 2009 har Årstiderne Arkitekter A/S og Rambøll A/S derfor anbefalet mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning samt varmegenvinding via decentrale ventilationsanlæg i hvert undervisningslokale. I deres kalkulation af 08.december 2009 har Årstiderne Arkitekter A/S anslået et samlet beløb på tkr. som nødvendigt for at imødekomme Arbejdstilsynets påbud vedrørende den gamle bygning. Det svarer til kr. pr. etagekvadratmeter. Det tilsvarende beløb for den hvide og gule bygning er tkr. Det svarer til kr. pr. etagekvadratmeter. Det synes således ikke at være noget reelt argument for, at det er dyrere at imødekomme Arbejdstilsynets påbud for den gamle bygning end for den hvide bygning. Vi anser det for meget betænkeligt, hvis gymnasiet ikke selv ønsker at anvende den gamle bygning: Hvis gymnasiet ønsker at udleje denne til anden side, er det kun muligt, hvis det er til anden offentlig institution. Bygningen vil således kunne anvendes til børnehave, musikskole, alkoholbehandling eller værested for psykisk syge eller narkotika misbrugere. Dette betyder, at Marselis-kvarteret pludselig skal rumme endnu en offentlig institution med de belastninger, der vil følge heraf som f.eks. trafikbelastning, støjforurening eller uhensigtsmæssigt adfærd fra brugerne af institutionen. Gymnasiet kan også vælge at lade bygningen stå tom og forfalde med henblik på en dag at få lov til at rive den ned. En bygning i forfald kan tiltrække personer uden fast bopæl, der ofte er ramte af psykiske eller sociale problemer, og dermed kan være en belastning for omgivelserne, indtil de får den rette hjælp. Bygningen vil også kunne være hjemsted for personer eller grupper med kriminel aktivitet. Endelig vil en bygning i forfald kunne være en direkte fare for omgivelserne med nedfaldende bygningsdele. Hvis gymnasiet ikke ønsker at anvende den gamle bygning til undervisningsformål, kan den indrettes til kontorer, lærerværelse og lærerforberedelse. Det område, der i dag anvendes til disse formål i gymnasiet hovedbygning, kan så indrettes til undervisningslokaler. I forbindelse med diskussionen om den gamle bygning og om alternative placeringer af den planlagte multihal har gymnasiet flere gange fremsat det synspunkt, at det er uhensigtsmæssigt at skulle bevæge sig i det fri for at komme fra en undervisningsbygning til en anden. Vi opfatter dette synspunkt som udtryk for en uforståelig angst for at få lidt frisk luft og bevæge kroppen mellem undervisningslektionerne. I bygningsarealet på kvm indgår den gamle bygning, som gymnasiet oprindeligt havde tænkt at nedrive, med 800 kvm og tagetagen i hovedbygningen, som gymnasiet ikke for øjeblikket ønsker at udnytte, med 380 kvm. Vi mener således at kunne regne os frem til, at gymnasiets behov for etageareal udgør kvm. Bebyggelsesprocenten bør derfor fastsættes på grundlag af dette behov. Side 7 af 13 sider

8 Vi mener ikke, at gymnasiet skal have nogen reserve i den fastlagte bebyggelsesprocent til fremtidige udvidelser. Fremtidige udvidelser i etageareal bør være baseret på en ny lokal planudarbejdelse for at sikre den bedst mulige overensstemmelse med de forhold, der vil være gældende til den tid. Vi vil i den forbindelse gerne fremføre følgende forhold, der taler imod, at gymnasiet i overskuelig fremtid skulle have behov for yderligere etageareal: Gymnasiet har sin mail af 29. oktober 2012 til ministeriet oplyst, at den overfor omtalte omvendte licitation har givet gymnasiet ekstra 480 kvm etageareal til rådighed i forhold til de planlagte kvm. Vi går ud fra, at de kvm er resultatet af en omhyggelig behovsvurdering fra gymnasiets side. Gymnasiet har i øjeblikket en kapacitet på 9 klasser pr. årgang. Af referatet fra gymnasiets bestyrelsesmøde den 19. september 2012 fremgår: Skolens kapacitet i skoleåret 2013/14: Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende kapacitet på 9 klasser. Af Aarhus Kommunes befolkningsfremskrivning af 24. oktober 2012 fremgår det, at antallet af indbyggere i aldersintervallet år, der udgør gymnasiets målgruppe, vil falde svagt fra i 2012 til i Vi ønsker derfor, at bebyggelsesprocenten fastsættes udfra de kvm, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 55. Dette vil samtidig tilskynde gymnasiet til at anvende og vedligeholde den bestående bygnings masse bedst muligt. I fortsættelse heraf gør vi opmærksom på, at da den gamle bygning skal anvendes, kan gymnasiet reducere sit nybyggeri med 800 kvm. Den planlagte multihal udgør kvm. Hvis denne flyttes til en anden beliggenhed, vil gymnasiets behov være kvm svarende til en bebyggelsesprocent på 44 procent, hvilket vil kunne holdes indenfor den gældende kommuneplan. D DER BØR ETABLERES MINDST 84 PARKERINGSPLADSER PÅ LOKALPLANOMRÅDET SVARENDE TIL KOMMUNENS GÆLDENDE PARKERINGSNORM Da gymnasier ikke er nævnt i Aarhus Kommune s Retningslinier for anlæg af parkeringspladser 2005, har vi forespurgt hos kommunen, der oplyser, at i zone 2, hvor Marselisborg Gymnasium ligger, er parkeringsnormen 1 p-plads pr. 50 kvm etageareal for voksen og videregående uddannelser, hvortil gymnasier i dette tilfælde henregnes. Aarhus Kommune har selv i sit afslag vedrørende ejendommen Marselis Tværvej 4 erkendt, at der hersker kaotiske parkerings- og færdselsforhold i Marselis-kvarteret, og at dette bl.a. skyldes gymnasiet og Forældreskolen, og med et planlagt nybyggeri på kvm. svarer det til anlæg af 84 parkeringspladser. Det vil derfor forekomme oplagt, hvis kommunen i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, satte som mål at få en effektiv løsning på parkeringsproblemerne og derfor stillede krav om, at der på gymnasiets grund blev indrettet et antal p-pladser svarende til den gældende parkerings norm. Kommunen synes i stedet at tage det modsatte standpunkt og argumentere for, at der er behov for færre parkeringspladser, hvilket fremgår af svar fra Kenneth Jensen, Aarhus Kommune af 7. januar 2013: Side 8 af 13 sider

9 De opstillede retningslinjer for parkering er kun vejledende, og der kan derfor i hvert tilfælde være afvigelser fra retningslinjerne. Dette understreges i formålsparagraffen hvor der står følgende: 1, formål, stk. 2: Disse bestemmelser er retningsgivende i forhold til fastsættelse af parkeringskrav i bygge- og lokalplansager. Trafik og Veje er blevet oplyst at gymnasiet ikke udvider i forhold til antal elever eller flere ansatte. Tilbygningen skaber dermed ikke et øget behov for parkering, hvorfor anvendelsesparagraffen i retningslinjerne har haft væsentlig indflydelse på de stillede krav til parkering. I 2 stk. 2 står følgende: Ved ændret anvendelse af og tilbygning til eksisterende bebyggelse stilles kun krav om anlæg af parkeringsarealer i tilfælde af, at der er et øget behov for parkering i forhold til den eksisterende anvendelse. Parkeringskravet udgør - uanset et eventuelt eksisterende underskud af parkeringsarealer - forskellen mellem det hidtidige og det fremtidige behov (opgjort efter de til enhver tid gældende retningslinjer). Idet der ikke er eksisterende parkeringspladser på gymnasiets arealer, og en del af tilbygningen er en mulithal, er det valgt at stille krav om etablering af parkeringspladser alligevel. Det er dog valgt at kræve 1 plads pr. 100 m2 i stedet for 1 plads pr. 50 m2, som der normalt kræves ved gymnasier i zone 2. Trafik og Veje har noteret, at der er 4090 m2 tilbygning, hvorfor der er krævet minimum 41 p-pladser. Parkeringskravet til gymnasiets tilbygning er altså baseret på følgende ting: Retningslinjerne for parkering er vejledende, og der tages af Trafik og Veje stilling til parkeringen i hver enkelt sag Idet en del af tilbygningen er mulithal stilles der krav om parkering på trods af at tilbygningen ikke genererer øget parkeringsbehov. Kravet sættes til 1 plads pr. 100 m2 Det vurderes, at parkeringskravet er tilstrækkeligt, også hvis multihallen ender med at blive brugt af andre end gymnasiet selv. I sådanne tilfælde vil det foregå udenfor gymnasiets åbningstid, og dermed vil der være stor grad af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne. Dertil er gymnasiet omkranset af offentlig vej med mulighed for parkering, hvis der forekommer arrangementer i mulithallen som kræver ekstra mulighed for parkering. Trafik og Veje kan supplere med, at hvis vi ser isoleret på hallen og et parkeringskrav til en sådan, hvis den ikke var en del af gymnasiet ville de 40 parkeringspladser, der med dobbeltudnyttelse vil være til rådighed, fint opfylde vores krav. Dette da hallen ikke udstyres med mange tilskuerpladser. Et væsentlig argument i Kenneth Jensen s svar er, at Trafik og Veje er blevet oplyst at gymnasiet ikke udvider i forhold til antal elever eller flere ansatte. Jamen, hvorfor skal gymnasiet så udvide, hvis det ikke skal have flere elever eller ansatte? Det skal det, fordi det har et stort akkumuleret efterslæb på lokaler, da elevtallet har udviklet sig således: ÅR Elever Side 9 af 13 sider

10 Der er altså tale om en forøgelse i antallet af elever på over 30% gennem de seneste 20 år og en tilsvarende forøgelse i antal ansatte, der i dag udgør ca Vi ser kun en mulighed for at anlægge det nødvendige antal parkeringspladser gennem etable ring af en parkeringskælder, som det sker ved alle andre større byggerier, f.eks. ved Hotel Scandic Aarhus City og School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Vi skal under det sidste punkt henlede kommunens opmærksomhed på, at det af referatet fra gymnasiets bestyrelsesmøde den 19. september 2012 fremgår, at gymnasiet allerede arbejder med en kælder under den nye undervisningsfløj: Erik Meineche Schmidt (EMS) orienterede om renoveringen af hovedbygningen og om status og tidsplan for lokalplansarbejdet ifm nybyggeriet. EMS gennemgik en oversigt over byggeøkonomi med de gennemførte og godkendte faser samt de allerede afholdte udgifter. Efter oplæg fra EMS vedr eventuelle bygherreleverancer fulgte en diskussion, og det besluttedes, at der skal laves kælder under undervisningsfløjen og kantine til værksted og depot. Den endelige størrelse af kælderen skal fastlægges efter en nærmere undersøgelse af behovet for kælder samt de økonomiske konsekvenser. Desuden besluttede bestyrelsen at gennemføre en ombygning af det eksisterende kantinekøkken. En parkeringskælder vil således passende kunne etableres under den nye undervisningsfløj. E ADGANG TIL LOKALPLANOMRÅDET FOR AL TRAFIK, BILER, CYKLER OG GÅENDE BØR SKE FRA MARSELIS TVÆRVEJ. ADGANG KAN OGSÅ SKE FOR CYKLISTER OG GÅENDE FRA SKOVBRYNET har med undren fulgt forløbet om etablering af en ny hovedind gang for gymnasiet mod Birketinget. Ved bygning af den hvide bygning i 1904 blev hovedindgangen placeret ind mod skolegården, altså på bygningens østside. Ved bygning af den gule undervisningsfløj i 1958 blev der etableret en enkelt dør mod Birketinget til venstre i den hvide bygning set fra Birketinget. Denne dør, der ikke havde status af hovedindgang blev blændet igen ved en ombygning i Af byggesagen fremgår det, at den 3. maj 2011 fremsender Henrik Rasmussen, Sahl Arkitekter under overskriften Vedr. Marselisborg Gymnasium Renovering efter AT-påbud tegninger til etablering af en ny hovedindgang for Marselisborg Gymnasium ud mod Birketinget. Af byggesagen fremgår det også, at Kim Fjeld Andersen, Aarhus Kommune den 9. maj 2011 fremsender et brev til Bevaringsudvalget til udtalelse / afgørelse med følgende bemærkninger: I forlængelse af et påbud fra AT, ønskes der etableret en ny hovedindgang og en ny udvendig trappe på Marselisborg Gymnasium. Bemærkningerne ovenfor var af en sådan karakter, at vi måtte spørge kommunen, om etableringen af en ny hoveddør er en del af påbudet fra Arbejdstilsynet. Dette har kommunen dog oplyst ikke er tilfældet. Bevaringsudvalget havde nogle kommentarer til forslaget, bl.a. vedrørende symmetri, og den 12. september 2011 udsteder Aarhus Kommune byggetilladelse. Der udstedes ibrugtagnings tilladelse den 12. november Den 10. januar 2013 fremsender rektor Arvid Bech, Marselisborg Gymnasium et brev til rådmand Laura Hay, Aarhus Kommune, hvor han bl.a. skriver: Side 10 af 13 sider

der alle beredvilligt har svaret på vores spørgsmål.

der alle beredvilligt har svaret på vores spørgsmål. Bestyrelsen: Finn Trunk Black Inge Fangel Jan Steen Jacobsen (sekr) Niels Munk (kasserer) Anders Petersen (fmd) Rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay Uggla 5. november 2012 Rådhuset 8000 Aarhus Fremsendes

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012 Notat Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. juni 2012 Vedrørende salg af Louisevej 100, Skovridervej 22 og Eugen Warmings Vej 10 Der vedlægges

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 7. juli 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Marianne Møllebro v/peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

c arkitektfirma claus Aarhus Byråd Til medlemmerne af Teknisk Udvalg og til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget Århus, d. 28.09.

c arkitektfirma claus Aarhus Byråd Til medlemmerne af Teknisk Udvalg og til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget Århus, d. 28.09. Aarhus Byråd Arkitektfirma Claus Jensen ApS Vestergade 48 G 8000 Århus C telefon 87 30 02 40 telefax 87 30 02 41 mail post@j-arkitekter.dk CVR/SE 29 54 07 72 web www.j-arkitekter.dk laus Til medlemmerne

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi plan til: Ricco Bødker Andersen 10-03-2014 10:03 Besvar venligst plan ----- Videresendt af plan@viborg.dk den 10-03-2014 10:00 -----

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere