KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF"

Transkript

1 KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1

2 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2

3 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder vi med en fælles kvalitetsordning, fordi vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi hjælper hinanden, med at udvikle tilbud af høj kvalitet, til gavn for borgerne. Kvalitetsbeskrivelsen danner, sammen med andre tilgængelige informationer om tilbuddet, grundlag for dialogen under besøget og den feedback tilbuddet får på deres arbejde med temaerne. Ordningens processer og redskaber har alle til formål at understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling ved: At skabe tydelighed om, hvad der forventes af tilbuddene via kvalitetsmodellens formidling af overblik og sammenhæng mellem formål, rammer organisatoriske mål og forventninger. At sætte fokus på og kvalificere valget af hvordan vi arbejder, for at indsatser virker i forhold til mål og hensigt. Kvalitetsbeskrivelsen sætter fokus på de udfordringer og dilemmaer, som ledere og medarbejdere møder i det daglige samarbejde med borgerne, da erfaringer fra tidligere år viser, at det er her udviklingsmulighederne findes. Feedback, bedømmelse og akkreditering De tilbud som får Socialt tilsyn vil modtage en konkret mundtlig og skriftlig feedback på deres arbejde med kvalitetsmodellens temaer. Grundlaget vil være de samtaler med medarbejdere, ledere og borgere, som finder sted under besøget. At tilbyde et nuanceret grundlag for ledelsens beslutninger i arbejdet med kvalitet. At fremme og understøtte videndeling i og mellem tilbud på tværs af målgruppeområder, så vi kan udvikle de bedst mulige tilbud til borgerne. Kvalitetmodel 3.0 Socialforvaltningens Kvalitetsmodel 3.0 har til formål at give overblik over de krav og forventninger der er til arbejdet på bo- og dagtilbud for voksne samt børn med handicap. Kvalitetsmodellen formidler sammenhængen og relationen til de politiske strategier, organisatoriske planer og tilgange, samt nationale krav, som kommer til udtryk i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel. De tilbud, som ikke får Socialt tilsyn, vil ud over den konkrete feedback på temaerne også få en samlet bedømmelse på, hvordan deres praksis lever op til Kvalitetsmodellen. Bedømmelsen kan have tre udfald: Akkrediteret Akkrediteret med forbehold Ikke akkrediteret Bedømmelsen vil altid være begrundet og pege på hvad der skal arbejdes med, i fald man ikke bliver akkrediteret eller akkrediteret med forbehold. Kvalitetsmodel 3.0 består at otte temaer, som hver består af fire elementer: Socialforvaltningens formål med temaet. Sammenhængen til Den røde tråd (den politisk og organisatoriske strategi og styring). Arbejdet med temaet og forbindelsen til de obligatoriske arbejdsområder. Spørgsmål som tilbuddet skal besvare i deres kvalitetsbeskrivelse. 3

4 KVALITETSMODEL 3.0 Opbygning TEMAER Kvalitetsmodel 3.0 har 7 temaer. Tema 1-6 deler overskrift med temaerne i Socialtilsynets model. Socialforvaltningen har derudover valgt at tilføje tema 7 om sundhed. Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Tema 2: Selvstændighed og relationer Tema 3a: Målgruppe, metoder og resultater Fælles fagligt fundament Tema 3b: Målgruppe, metoder og resultater Inddragelse og indflydelse Tema 4: Organisation og ledelse Tema 5: Kompetencer Tema 6: Fysiske rammer Tema 7: Sundhed sundhedsfremme, behandling og pleje FORMÅL Formålet beskriver, hvorfor vi har fokus på temaet i Socialforvaltningen. DEN RØDE TRÅD Den Røde Tråd viser, hvordan temaet knytter sig til det aktuelle politiske og organisatoriske fokus i Socialforvaltningen. På handicapområdet omsættes målgruppeplanerne via centerplanerne til konkrete aktiviteter. På voksenområdet er aktiviteterne indeholdt i målgruppeplanerne. Den Røde Tråd består af Socialstrategien, Vision 2017, Tillidsreformen, Ledelsesgrundlaget og Målgruppeplanerne. Her fremhæves udvalgte dele af Den Røde Tråd med særlig relevans temaet. Her kan du læse om de kriterier som lægger sig op ad KVALITETSMODEL 3.0 i Socialtilsynets kvalitetsmodel. 4

5 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE Den Røde Tråd viser, hvordan temaet knytter sig til det aktuelle politiske og organisatoriske fokus i Socialforvaltningen. Den Røde Tråd består af Socialstrategien, Vision 2017, Tillidsreformen, Ledelsesgrundlaget og Målgruppeplanerne. Her fremhæves udvalgte dele af Den Røde Tråd med særlig relevans temaet. På handicapområdet omsættes målgruppeplanerne via centerplanerne til konkrete aktiviteter. På voksenområdet er aktiviteterne indeholdt i målgruppeplanerne. Emnerne er ikke formuleret som spørgsmål, og skal ikke besvares i kvalitetsbeskrivelsen. Da arbejdsområderne er gennemgående, vil det ofte være oplagt at arbejde med dem på tværs af temaer. KVALITETSBESKRIVELSE Tilbuddene skal lave en kort beskrivelse indenfor hvert tema med fokus på to punkter: 1. Det I aktuelt er optaget af i arbejdet med temaet. Hvad er det, som fylder? Hvad fungerer godt? Hvad er svært? 2. De udfordringer og/eller dilemmaer*, I møder i forhold til temaet, og hvordan I arbejder med dem. *Med dilemma forstås en situation, hvor man skal træffe et valg, hvor intet valg eller fravalg, er det optimale. O 5

6 TEMA 1 Uddannelse & beskæftigelse FORMÅL I Socialforvaltning arbejder vi for, at borgerne kan leve et så værdigt og selvstændigt liv som muligt på egne præmisser. Arbejdet med uddannelse, beskæftigelse, aktiviteter og samvær skal bidrage til, at alle borgere har en meningsfuld hverdag, som hjælper dem til at opretholde eller udvikle deres kompetencer. Samtidig skal deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller aktiviteter give borgerne mulighed for at danne relationer og indgå i samfundets fællesskaber på en måde, som kan bidrage til inklusion og livskvalitet DEN RØDE TRÅD Socialstrategien peger på, at uddannelse og beskæftigelse er væsentlige indsatser for at kunne støtte borgerne i social mobilitet. Principperne om at aktivere borgernes ressourcer og netværk, og om samskabelse, sætter fokus på at samarbejde med borgerne selv og med civilsamfundet, om at skabe de aktiviteter, beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, som kan bidrage til et aktivt, meningsfuldt og inkluderende liv for borgerne. Pejlemærket om at flere københavnere med særlige behov, kommer i uddannelse og beskæftigelse, bruger vi til at følge udviklingen af indsatsen. Vision 2017 sætter fokus på, at vi baserer vores indsatser på dokumenteret viden om, hvad der virker. I Målgruppeplan for Københavnere med handicap omsætter ovenstående hovedsageligt i Indsatsområde 3. En hverdag med mening: uddannelse, beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. I Målgruppeplan For udsatte københavnere omsætter ovenstående bl.a. i Indsats 5. Åbne, fleksible beskæftigelsestilbud, i udviklingproces for aktivitets- og samværstilbuddene til borgere med sindslidelse. KRITERIUM 1 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 1.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå. Indikator 1.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitetsog samværstilbud. 6

7 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE I Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed obligatoriske arbejdsområder. Når I arbejder med Uddannelse og beskæftigelse, skal I forholde jer til: Hvordan værdier er retningsgivende, når I møder dilemmaer og udfordringer i samarbejdet med borgerne om uddannelse, beskæftigelse, aktiviteter og samvær. Hvordan I anvender borgernes planer og dokumentation som redskab til at kvalificere og styrke samarbejdet med borgerne, om deres mål for uddannelse, beskæftigelse, aktiviteter og samvær. Hvordan I understøtter, at borgerne kan danne relationer og netværk, og opleve sig som en del af fællesskaber på en måde, der bidrager til fysisk og psykisk sundhed og livskvalitet. KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad I aktuelt er optaget af i arbejdet med Uddannelse og beskæftigelse. 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer I møder i forhold til Uddannelse og beskæftigelse, og hvordan I arbejder med dem. GÆLDER KUN BØRN OG UNGE Indikator 1. c: Børnene/ de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 1.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud. 7

8 TEMA 2 Selvstændighed og relationer FORMÅL I Socialforvaltningen arbejder vi med at fremme borgernes handle- og mestringskompetencer, så borgerne i højere grad får mulighed for leve et socialt, aktivt og selvstændigt liv. Arbejdet med selvstændighed og relationer giver borgerne mulighed for at styrke deres livskvalitet og mindske oplevelsen af ensomhed. DEN RØDE TRÅD Socialstrategiens princip om at aktivere borgernes ressourcer og netværk sætter fokus på at styrke borgernes selvværd og selvtillid. Ved at fremhæve og videreudvikle det, der fungerer godt, støttes borgerne i at leve et liv uden hjælp. I Målgruppeplan for Københavnere med handicap omsætter ovenstående bl.a. i Indsatsområde 4: Et godt liv sammen med andre københavnere og ndsatsområde 5: Nye boformer, nye livsmuligheder. Pejlemærkerne om at flere københavnere i højere grad mestrer deres eget liv, og om at flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet bruger vi til at følge udviklingen af indsatsen. I Målgruppeplan For udsatte københavnere omsætter ovenstående bl.a. i Indsats 2: Borgeren som aktiv aktør i eget liv og i omlægningsprojektet Omlægning af indsatsen på botilbudsområdet for sindslidende. Vision 2017 lægger vægt på, at borgerne støttes i at udnytte egne ressourcer til at forbedre deres livssituation. KRITERIUM 2: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 2.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå. Indikator 2.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. 8

9 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE I Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed obligatoriske arbejdsområder. Når I arbejder med Selvstændighed og Relationer, skal I forholde jer til: Hvordan I arbejder med at bringe værdier i spil, når I møder dilemmaer i samarbejdet med borgerne om selvstændighed og relationer. Hvordan I bruger planer og dokumentation til at understøtte og styrke borgernes selvstændighed, relationsdannelse og netværk. Hvordan jeres arbejde med selvstændighed og relationer bidrager til borgernes sundhed og oplevelse af fællesskab og livskvalitet. Hvordan I anvender viden fra Brugertilfredshedsundersøgelsen til at understøtte den faglige indsats samt borgernes trivsel og behov. Hvordan I samarbejder med borgerne om at styrke deres sociale kompetencer og selvstændighed? KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad I aktuelt er optaget af i arbejdet med Selvstændighed og Relationer. 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer I møder i forhold til Selvstændighed og Relationer, og hvordan I arbejder med dem. Indikator 2.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 9

10 TEMA 3A Målgrupppe, metoder & resultater Fælles fagligt fundament FORMÅL I Socialforvaltningen arbejder vi for at styrke sammenhængen mellem borgernes behov og vores valg af videnbaserede faglige metoder og tilgange. Det skal bidrage til, at vi når de mål, vi opstiller sammen med borgerne. Det skal desuden bidrage til, at medarbejderne oplever at arbejde stående på et fælles fagligt fundament. For at kvalificere indsatsen og samarbejdet med borgerne arbejder vi med planer og dokumentation. Dette skal bidrage til at kvalificere arbejdet så borgerne oplever sammenhæng, helhed og koordination i indsatsen. Det fælles faglige fundament skal bidrage til at fremme forebyggelse og håndtering af vold, konflikter, magtanvendelser og nødværge. DEN RØDE TRÅD I Socialforvaltningen arbejder vi for at styrke sammenhængen mellem borgernes behov og vores valg af videnbaserede faglige metoder og tilgange. Det skal bidrage til, at vi når de mål, vi opstiller sammen med borgerne. Det skal desuden bidrage til, at medarbejderne oplever at arbejde stående på et fælles fagligt fundament. Det fælles faglige fundament skal bidrage til at fremme forebyggelse og håndtering af vold, konflikter, magtanvendelser og nødværge. For at kvalificere indsatsen og samarbejdet med borgerne arbejder vi med planer og dokumentation. Dette skal bidrage til at kvalificere arbejdet så borgerne oplever sammenhæng, helhed og koordination i indsatsen. KRITERIUM 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Indikator 3.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Indikator 3.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Indikator 3.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. TILBUDDET UNDERSTØTTER BORGERNES FYSISKE OG MENTALE SUNDHED OG TRIVSEL. Indikator 5 a: Borgerne trives i tilbuddet. Indikator 5.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevantesundhedsydelser. Indikator 5.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. 10

11 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE I Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed obligatoriske arbejdsområder. Når I arbejder med Målgruppe, metoder og resultater - Fælles fagligt fundament, skal I forholde jer til: Hvordan I konkretiserer værdier i det daglige arbejde og kobler dem til de faglige tilgange og metoder, I anvender. Hvordan ledelsen skaber rum til faglige drøftelser, der understøtter medarbejdernes oplevelse af at arbejde på et fælles fagligt fundament. Hvordan I arbejder med dokumentation på en måde, som understøtter det faglige formål, og bidrager til videndeling og koordinerede indsatser. Hvordan I integrerer sundhedsfaglige og socialfaglige metoder og tilgange i sundhedsfremmende indsatser for borgerne. Hvordan I identificerer, forebygger og håndterer henholdsvis vold, konflikter, magtanvendelser og nødværge med afsæt i værdier og i samarbejde med borgerne. KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad I aktuelt er optaget af i arbejdet med Målgruppe, metoder og resultater - Fælles fagligt fundament. 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer I møder i forhold til Målgruppe, metoder og resultater - Fælles fagligt fundament, og hvordan I arbejder med dem. TILBUDDET FOREBYGGER OG HÅNDTERER MAGTAN- VENDELSER. Indikator 6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. TILBUDDET FOREBYGGER OVERGREB. Indikator 7.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Indikator 7.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. 11

12 TEMA 3B Målgrupppe, metoder & resultater Inddragelse og indflydelse FORMÅL I Socialforvaltningen arbejder vi for et godt samarbejde med borgere og pårørende. deres tilbud, og vi arbejder for, at borgerne er tilfredse med den støtte, de modtager. Vi har fokus på at skabe løsninger sammen med borgerne, som gør at de oplever medinddragelse og indflydelse på DEN RØDE TRÅD Socialstrategiens principper om mere samskabelse og god dialog med københavnerne sætter fokus på, at vi skal blive bedre til at inddrage brugernes viden og perspektiver i udviklingen af de sociale indsatser og tilbud. Dette underbygges af visionen om at vi sammen med borgeren tilrettelægger indsatser, som tager afsæt i borgerens livssituation, og hvor borgerens ret til selvbestemmelse har betydning for valget af løsninger og veje til at nå målet med indsatsen. I Målgruppeplan for Københavnere med handicap omsættes ovenstående bl.a. i Indsatsområde 1: åbenhed, lydhørhed og kommunikation. Konkrete indsatser er f. eks. brug af systematisk feedback fra borgerne, opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelser og brug af det ungeekspertpanel, der er nedsat. På handicapområdet udfoldes temaet yderligere i centerplanerne. I Målgruppeplan for udsatte københavnere omsættes ovenstående bl.a. i Indsats 2. Borgeren som aktiv aktør i eget liv. Konkrete indsatser handler bl.a. om at borgeren selv skal være med til at definere egen plan/behandlingsplan, kursusforløb omkring borgerens aktive deltagelse for både medarbejdere og borgere KRITERIUM 4 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator 4.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Indikator 4.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov 12

13 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE I Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed (herunder sundhedsfremme) obligatoriske arbejdsområder. Derfor skal de så vidt mulig inddrages i jeres arbejde med temaerne. Når I arbejder med medinddragelse og indflydelse er det relevant at tale om: Hvordan jeres værdier og etik konkret bringes i spil, når I møder udfordringer eller dilemmaer i samarbejdet med borgeren. Hvordan ledelsen skaber rammer, som understøtter samarbejde med borgerne om løsninger og anvendelse af viden om borgernes tilfredshed med tilbuddet. Hvordan borgeren har indflydelse på planer og dokumentation, der vedrører borgeren selv. Hvordan I bruger viden fra f. eks. Brugertilfredshedsundersøgelsen til at undersøge borgerens oplevelse af inddragelse og samarbejde. KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad er I aktuelt optaget af i arbejdet med medinddragelse og indflydelse? 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer møder I i arbejdet med medinddragelse og indflydelse? 13

14 TEMA 4 Organisation & ledelse FORMÅL I Socialforvaltningen skal tilbuddene ledes på en måde, der gør, at medarbejdere og borgerne oplever tydelig mål og retning for samarbejdet og den daglige praksis. Arbejdet med organisation og ledelse skal styrke en åben, tillidsfuld og inddragende kultur, hvor der er fælles fokus på at opnå udvikling og skabe resultater sammen med borgerne. Samtidig skal ledelsen formidle tydelige forventninger til medarbejderne og fremme sammenhængen mellem tilbuddet, centerfællesskabet og den øvrige Socialforvaltning. DEN RØDE TRÅD Tillidsreformens princip om mere hvad, mindre hvordan stiller forventninger til lederne om, at de gennem faglig støtte og sparring giver medarbejderne det faglige råderum, som understøtter, at de sammen med borgerne opnår resultater. Ledelsesgrundlaget stiller forventninger til en ledelsespraksis, der er anerkendende, motiverende og inddragende, så der skabes rum og rammer for selvledelse og for, at medarbejderne kan realisere deres potentiale. Ledelsesgrundlaget stiller også forventninger til, at lederne ser ud over egen enhed og er ambitiøse på organisationens og borgernes vegne. Vision 17 om viden og ambition har fokus på ledernes ansvar for at skabe rum for refleksion og videndeling, der muliggør, at vi kan sætte de mange ressourcer og kompetencer i spil, som vi råder over som landets største socialforvaltning KRITERIUM 8 og 9: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 8.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. GÆLDER KUN FOR TILBUD MED EN BESTYRELSE: Indikator 8.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Kriterium 9: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 8.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 14

15 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE I Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed obligatoriske arbejdsområder. Når I arbejder med Organisation og ledelse skal I forholde jer til: Hvordan I med værdibaseret ledelse fremmer et arbejdsmiljø, der understøtter medarbejderne i at være ansvarstagende i eget arbejde. Hvordan ledelsen omsætter ledelsesgrundlaget til handlinger, der skaber sammenhæng mellem politik og arbejdet med borgerne. Hvordan I bringer viden fra planer og dokumentation i spil i ledelsen af den faglige udvikling. Hvordan ledelsen understøtter helhed og sammenhæng mellem sundhedsfaglige og socialfaglige opgaver, samt sikrer, at medarbejdere med sundhedsfaglige opgaver har de fornødne kompetencer. KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad I aktuelt er optaget af i arbejdet med Organisation og ledelse. 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer I møder i forhold til Organisation og ledelse, og hvordan I arbejder med dem. Indikator 9.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Indikator 9.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.xx Indikator 9.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 15

16 TEMA 5 Kompetence FORMÅL I Socialforvaltning arbejder vi for, at borgerne støttes af kompetente medarbejdere, som har den nødvendige og relevante viden til at kunne møde deres aktuelle og fremtidige behov. Det skal bidrage til, at medarbejderne oplever sig kompetente og bringer viden i spil både i udviklingen af indsatser og i samarbejdet med borgerne. Arbejdet med medarbejdernes kompetencer skal fremme positive læringsmiljøer i og på tværs af tilbud og centre, som understøtter, at viden opsøges, udvikles, deles og forankres. DEN RØDE TRÅD Tillidsreformens princip om feedback og læring handler om at skabe positive læringsmiljøer, hvor vi lærer af erfaringer og deler viden på tværs af organisationen. Vision 2017 sætter med Viden fokus på at skabe rum til refleksion og systematisk videndeling, hvor medarbejdernes kompetencer bringes i spil, og hvor vi i høj grad baserer indsatser på viden om, hvad der virker. Ledelsesgrundlagets lægger vægt på ledelsens ansvar for at fremme medarbejdernes kompetencer til at arbejde videnbaseret gennem reflekteret metodevalg, dialog om effekter af indsatserne, og en kultur præget af nysgerrighed. KRITERIUM 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 16

17 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE I Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed obligatoriske arbejdsområder. Når I arbejder med Kompetencer, skal I forholde jer til Hvordan I bringer værdier, etik og faglighed i spil i valget af metoder og tilgange i indsatsen for borgerne. Hvordan ledelsen styrker et læringsmiljø, hvor medarbejderne opsøger og deler viden og bringer deres kompetencer i spil i samarbejdet med borgerne. Hvordan ledelsen styrker samspillet mellem forskellige fagligheder og sektorer, så det fremmer borgernes fysiske og psykiske sundhed og livskvalitet. KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad I aktuelt er optaget af i arbejdet med Kompetencer. 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer I møder i forhold til Kompetencer, og hvordan I arbejder med dem. 17

18 TEMA 6 Fysiske rammer FORMÅL I Socialforvaltningen arbejder vi med at skabe fysiske rammer, der understøtter den faglige indsats samt borgernes trivsel og behov. Arbejdet med fysiske rammer skal også bidrage til vedligeholdelse samt miljø- og energirigtige løsninger i tilbuddene. DEN RØDE TRÅD Vision 2017 og Ledelsesgrundlaget sætter fokus på at sætte borgerne i centrum, og at vi skaber gode løsninger sammen med borgeren. I arbejdet med de fysiske rammer betyder det f. eks., at vi lytter til borgerne og tager udgangspunkt i deres ret til selvbestemmelse. For nogle borgere understøtter anvendelsen af de fysiske rammer den faglige indsats. Derfor skal brugen af de fysiske rammer understøtte borgernes ønsker, behov og trivsel. Målgruppeplan for københavnere med handicap omsætter ovenstående bl.a. i Indsatsområde 5: Nye boformer, nye livsmuligheder. Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerens udvikling og trivsel. Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer. Gælder ikke stofmisbrugsbehandlingstilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem: Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgerens hjem. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 18

19 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE I Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed obligatoriske arbejdsområder. Når I arbejder med Fysiske rammer, skal I forholde jer til: Hvordan I bringer værdier i spil, når I møder udfordringer og/eller dilemmaer i arbejdet med fysiske rammer. Hvordan ledelsen skaber mulighed for, at de fysiske rammer understøtter den faglige indsats samtidig med, at der er fokus på energiforbruget og miljørigtige løsninger. Hvordan I samarbejder med borgerne om at skabe fysiske rammer, der understøtter den faglige indsats samt borgernes sundhed, trivsel og behov. KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad I aktuelt er optaget af i arbejdet med Fysiske rammer. 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer I møder i forhold til Fysiske rammer, og hvordan I arbejder med dem. 19

20 TEMA 7 Sundhed, behandling & pleje FORMÅL I Socialforvaltningen arbejder vi for at fremme borgernes adgang til sundhed, så de får den pleje og behandling, som de har behov for og krav på. Arbejdet skal styrke borgernes fysiske og psykiske sundhed, så de oplever at kunne leve et selvstændigt og aktivt liv der bidrager til en god livskvalitet. DEN RØDE TRÅD Socialstrategien har fokus på at fremme borgernes fysiske og psykisk sundhed som en væsentlig indsats for at støtte borgernes livskvalitet. Den fælles Sundhedsfaglige ramme i SOF beskriver på tværs af målgruppeområder de krav, der er til de sundhedsfaglige opgaver. Socialstrategiens princip om forebyggelse og tidlig indsats sætter fokus på, at borgerne i højere grad oplever lighed i sundhed. Der er fokus på forebyggelse i forhold til livsstilsbetingede sygdomme, og på at sætte tidligt ind med opsporing og behandling af fysiske og psykiske sygdomme hos de borgere, som modtager støtte fra Socialforvaltningen. Målgruppeplan for københavnere med handicap omsætter bl.a. ovenstående i Indsatsområde 2: Sundhedsfremme og forebyggelse. Målgruppeplan for udsatte københavnere omsætter bl.a. ovenstående i det faglige udviklingsprojekt Sundhedsfremme. KRITERIUM 5: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator 5 a: Borgerne trives i tilbuddet. Indikator 5.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Indikator 5.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. 20

21 ARBEJDET MED ORGANISATION OG LEDELSE Socialforvaltningen er Værdier, Ledelse, Dokumentation og Sundhed obligatoriske arbejdsområder. Når I arbejder med Sundhed sundhedsfremme, behandling og pleje, skal I forholde jer til: Hvordan I bringer værdier og etik i spil i valg af indsatser og tilgange, som støtter borgerne i at leve et liv med fysisk og psykisk sundhed på egne præmisser. Hvordan I bruger borgernes planer og dokumentation som redskaber i samarbejdet med borgerne om deres sundhedsfremme, behandling og pleje. Hvordan ledelsen sikrer arbejdet med og læring af Utilsigtede hændelser og egenkontrol af medicinhåndtering, samt andre krav til de sundhedsfaglige opgaver. Hvordan I bringer sundhedsfaglig og socialfaglig viden og kompetencer sammen i arbejdet med at fremme borgernes fysiske og psykiske sundhed og livskvalitet KVALITETSBESKRIVELSE Beskriv kort: 1. Hvad I aktuelt er optaget af i arbejdet med Sundhed sundhedsfremme, behandling og pleje. 2. Hvilke udfordringer og/eller dilemmaer I møder i forhold til sundhed sundhedsfremme, behandling og pleje, og hvordan I arbejder med dem. 21

22

23

24 STABSCENTER SOF Kvalitetsudvikling og Resulater

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

AKKREDITERING Kvalitetsmodel 2.0 Akkreditering. Kvalitetsmodel 2.0

AKKREDITERING Kvalitetsmodel 2.0 Akkreditering. Kvalitetsmodel 2.0 AKKREDITERING Kvalitetsmodel 2.0 Akkreditering Kvalitetsmodel 2.0 Københavns Kommunes Socialforvaltning Kontoret for Resultater Akkrediteringssekretariatet Kvalitetsmodel 2.0 - Oktober 2014 Indhold Forord

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Hvorfor kommunal akkreditering Pilotprojekt Beslutning om akkreditering i Socialforvaltningen i KK Formålet med akkreditering i Socialforvaltningen

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Akkreditering i SOF 2015

Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF - formål Vi arbejder med akkreditering i SOF, fordi vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi sammen udvikler tilbud af høj kvalitet. Kvalitetsmodellen

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

AKKREDITERINGSSEKRETARIATET Årsrapport 2014-15 April 2016 2

AKKREDITERINGSSEKRETARIATET Årsrapport 2014-15 April 2016 2 1 KØBENHAVNS KOMMUNES SOCIALFORVALTNING Stabscenter SOF - Kvalitetsudvikling og Resultater AKKREDITERINGSSEKRETARIATET Årsrapport 2014-15 April 2016 2 Indhold Akkreditering et redskab til kvalitetsudvikling

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn Midt Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn hvad vil vi? Vi vil sikre trygge rammer for borgere, som har brug for sociale tilbud og vi vil løfte fagligheden og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen

Socialtilsyn Midt. Dokumentationskonferencen 27. Maj v. Ulla B. Andersen Socialtilsyn Midt Dokumentationskonferencen 27. Maj 2015 v. Ulla B. Andersen Hvorfor resultatdokumentation på det specialiserede område? For at sikre, at tilbuddene og plejefamilierne skaber udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Akkreditering i SOF

Akkreditering i SOF Akkreditering i SOF 2014-2015 Hvorfor Akkreditering i SOF? IDÉ OG BESLUTNING I 2010 fik vores Socialudvalg den idé, at vi skal arbejde med akkreditering i Socialforvaltningen. Det blev besluttet, at Socialforvaltningen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside:

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside: OM CSP INDLEDNING Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) er et centerfællesskab under Københavns Kommunes Socialforvaltning (SOF). Centret rummer Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Tilbud Eksempler Særlige situationer

Tilbud Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Særlige situationer A. Sikrede afdelinger B. Spædbørn C. Aflastningstilbud D. Krisecenter 1 A. SIKREDE AFDELINGER TEMA 2 Selvstændighed & Relationer

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Organisatoriske standarder 1 Standardbetegnelse 2.1 Kompetenceudvikling 2 Standard Der arbejdes systematisk med at sikre sammenhæng

Læs mere

årsrapport 2014 Sundhedsfagligt læringsbesøg

årsrapport 2014 Sundhedsfagligt læringsbesøg Københavns kommune årsrapport 2014 Sundhedsfagligt læringsbesøg Stabscenter SOF - Kvalitetsudvikling og resultater Udarbejdet i april 2015 af Stabscenter SOF- Kvalitetsudvikling og Resultater Socialforvaltningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer A. Plejefamilier med aflastningsopgave B. Plejefamilier uden børn C. Plejefamilier med spædbørn 1 A Plejefamilie

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og 23, stk. 5, i lov om socialtilsyn samt 14, stk. 5, 66 a, stk. 7, 123, stk. 4,

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere