Notat om teknologiomkostninger for havvind, baggrund for opdatering af CAPEX og OPEX i Teknologikatalogets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om teknologiomkostninger for havvind, baggrund for opdatering af CAPEX og OPEX i Teknologikatalogets"

Transkript

1 Notat om teknologiomkostninger for havvind, baggrund for opdatering af CAPEX og OPEX i Teknologikatalogets dataark. Kontor/afdeling Energistyrelsen: Energiressourcer, Systemanalyse Energinet.dk: Forskning og Udvikling Dato 4. maj 2017 /Energistyrelsen: RIN Energinet.dk: LOA De vindende bud for havmølleparker i Danmark er faldet markant fra 2012 til 2016 og der ses også et fald i budpris i bl.a. Holland og Storbritannien. Faldene er meget større end generelt forventet 1 og forudsat i Energistyrelsen og Energinets nuværende Teknologikatalog. Det er derfor vurderet, at der er behov for en opdatering af Teknologikatalogets data for investeringsomkostninger inkl. installation (CAPEX) og omkostninger til drift og vedligehold (OPEX). Der er flere årsager til faldet i budprisen. Omkostningerne til selve havvindmølleteknologien, samt til opstilling, drift og vedligeholdelse er faldet markant de seneste år. Der er generelt opnået mere erfaring på området, hvilket gør at samarbejdet mellem de forskellige aktører er blevet effektiviseret, der er bedre muligheder for at optimere projektplaner og volumenen i markedet for havmølleparker er blevet større. Derudover er renten lav, og teknologiske og økonomiske risici vurderes lavere af investorerne, sådan at lave afkast accepteres og konkurrencen øges i alle led. 2 Forventningen til elprisen efter udløb af støtteperioden og til andre mulige indtægter fra fx oprindelsescertifikater har også betydning for budprisen. Den finansielle del af omkostningen kan altså stige igen i takt med de økonomiske konjunkturer og derved påvirke budprisen. Data i Teknologikataloget vil bl.a. spille en central rolle i de forestående analyser til brug for oplæg til en ny energiaftale, og der er derfor behov for en hurtig opdatering. Energistyrelsen og Energinet har på den baggrund valgt selv at udarbejde et udkast til opdaterede data. Udkastet er udarbejdet bl.a. på baggrund af interview med branchen og eksperter, og det sendes i ekstern kommentering hos en større gruppe af interessenter og eksperter. I opdateringen ses kun på CAPEX og OPEX og ikke på de mere tekniske forudsætninger som møllestørrelse, fuldlasttimer, levetider og lignende, da det vurderes, at de tekniske data i Teknologikatalogets nuværende datablade afspejler den generelle forventning om udviklingen af disse parametre godt. 1 (tilgået 27/3-2017) 2 Kilder: Interview med branchen. Energistyrelsen Amaliegade København K T: E: Side 1/11

2 Elproduktionsomkostningen (LCOE) vurderes ikke eksplicit i Teknologikataloget, men Teknologikatalogets data kan bruges til at udregne LCOE. Derfor indgår sammenligning af udvikling i LCOE med andre kilder i dette notat. Opdaterede finansielle data i teknologikataloget På baggrund af analyse af budpriser, interview med branchen mm. foreslås Teknologikatalogets finansielle data ændret som vist i tabel 1. Priser i dette notat er i faste priser, hvis ikke andet er angivet. Financial data (2015-priser) low High low high Nominal investment (M /MW) excl. grid connection Total operation and Ny Eks. 2,46 2,05 1,92 1,64 1,39 1,73 2,02 1,11 1,53 2,90 2,60 2,20 1,90 Ny 76,5 66,9 59,9 50,4 42, Eks. maintenance (k /MW/year) 96,8 86,3 73,1 63,3 Tabel 1: Forslag til finansielle data i Teknologikataloget. Note 1: Eks. er data fra det eksisterende katalog. Note 2: Der er antaget parkstørrelse på MW. I det eksisterende katalog er parkstørrelsen 400MW. Note 3: OPEX vises her som total, i det eksisterende katalog vises OPEX opdelt på faste omkostninger og med produktionen varierende omkostninger, og det antages, at de faste omkostninger udgør ca. 75 % af totale OPEX. Note 3: Tre betydende cifre vises for forslagets data, fordi det ses som del af en analyse. Note 4: 2017 er ikke med i det officielle Teknologikatalog men vises her som pejlemærke, da det er udgangspunkt for fremskrivningerne. CAPEX (Final Investment Decision) 2015 er Vattenfalls informationer om Horns Rev 3 (HR3) 3. OPEX 2015 er fremkommet ved en vurdering af DONGs oplysninger om gennemsnitlig OPEX for DONGs eksisterende havmølleparker, interview med branchen og vurdering af bud. OPEX og CAPEX for 2017/2018 er fundet primært ud fra vurdering 4 af de vindende bud, der var i udbud i Danmark og Holland i 2016, og som idriftsættes i er bl.a. baseret på vurdering af Borssele 3+4(NL)-buddet. Mellem 2015 og 2020 er anvendelse af Learning Rate (LR) metoden 5 fravalgt, da det vurderes, at der er mindre usikkerhed forbundet med at anvende data udledt af buddene. Værdierne for 2030 er fundet ved anvendelse af LR-metoden med udgangspunkt i tallet for 2020 og en antaget LR på 10 % på CAPEX og OPEX. Ses der på intervallet Vurderingen er baseret på offentliggjorte project costs og vurderinger med anvendelse af intern renteberegninger og beregning af et vægtet gennemsnit for buddene. Vurderingen er beskrevet nærmere senere i notatet. 5 Beskrevet senere i notatet. Side 2/11

3 svarer udviklingen til en LR på 13,8 % for CAPEX og 14 % for OPEX. Det er altså højere end de 10 %, der er antaget for Vurderingen af akkumuleret installeret kapacitet for havvind i 2050 er så usikker, at det er valgt at fastsætte 2050-værdierne for CAPEX og OPEX ved at antage, at de falder med samme procentsats mellem 2030 og 2050 som mellem 2020 og 2030 (15 %). De følgende afsnit forklarer uddybende hvordan forslaget til opdaterede data til Teknologikataloget er fremkommet. Uddybning af fastlæggelse af investeringen (CAPEX) og omkostningen til drift og vedligehold (OPEX) for 2015 og 2020 Fem udbud er afgjort i 2015 og 2016, dels på danske parker og dels på parker i Holland, hvor forholdene vurderes at være sammenlignelige med de danske forhold. Bl.a. data fra disse fem projekter bruges til at bestemme CAPEX og OPEX for perioden 2015 til En oversigt over parker udbudt i 2015 og 2016 ses i tabel 2. Projekt Land Parkstr. År () Vindende bud [MW] Horns Rev 3 (HR3) DK 406, Vattenfall Kriegers Flak (KF) DK Vattenfall Borssele 1+2 (BS1+2) NL Ca DONG Borssele 3+4 (BS3+4) NL Ca Shell Kystnære (Vesterhav Nord og Syd) DK /2018 Vattenfall Tabel 2: Oversigt over vindende bud på havmølleparker i 2015 og 2016 i Danmark og Holland. CAPEX Deadline for at afgive bud til HR3 var i februar Vattenfall har meldt ud offentligt, at de forventer at investere omkring 1 mia. i projektet 6, hvilket svarer til ca. 18,3 mio. kr. pr. MW (2015-priser). Vattenfalls bud på Krigers flak (KF) i november 2016 er det hidtil laveste bud på en havmøllepark 7. Vattenfall har meldt ud offentligt, at de forventer at investere omkring 1,1-1,3 mia. i KF 8 (antaget 2016-priser), hvilket svarer til 13,5-15,9 mio. kr. pr. MW (opgjort i 2015-priser). Der er ikke offentliggjort projektomkostninger for de kystnære parker eller for Borssele-parkerne. I Vattenfalls udmelding er der altså et fald i CAPEX pr. MW på % fra HR3 til KF, mens faldet i budprisen pr. kwh er på ca. 50 %. Der må altså være andre parametre med betydning for budprisen, der også er faldet eller forbedret. En del mulige årsager er 6 (tilgået ) 7 For Anholt 2011 CAPEX er angivet til 23,8 mio. kr. pr. MW, Horns Rev er angivet til 19,6 mio. kr. pr. MW, tilgået d (tilgået ) Side 3/11

4 nævnt tidligere i notatet, f.eks. spiller lave finansielle omkostninger og hård konkurrence formentlig en betydelig rolle. Andre parametre, der kan have bidraget til at billiggøre KF i forhold til HR3, er skalafordelen ved at KF er noget større end HR3 (600 MW i forhold til ca. 400 MW), at der er mange fordele ved at have en række projekter over en kortere årrække [IRENA oktober 2016], og at der findes en del projekter i nærheden, som kan billiggøre brug af f.eks. skibe og andre faciliteter. Vinderbuddet for kystnære møller er også inkluderet i vurderingen. Kystnære parker adskiller sig fra havmølleparker på en række punkter. Kystnære parker er placeret tættere på land og dermed ofte tættere på servicehavnen og havdybden er som regel lavere. Dette er med til at gøre kystnære parker billigere end havmølleparker. Til gengæld er kystnære parker som regel mindre end havmølleparker, og opstilleren finansierer selv net-forbindelsen. Disse to parametre bør gøre kystnære parker dyrere pr. MW sammenlignet med havmølleparker 9. Derudover kan det tilføjes at der ingen offshore transformerplatform er i forbindelse med kystnære parker, men en betydelig onshore kabling. I dette notat anvendes parkerne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd som eksempel på kystnære parker. Havdybden er den samme som for havvindmøller (15-25 m), men parkerne kan ses som et projekt på 350MW, da Vattenfall har vundet begge udbud. Derudover kan der være synergieffekter med HR3, hvilket kan betyde en skalafordel på niveau med havmølleparker. Derfor ses Vesterhav Nord og Vesterhav Syd parkerne, som parker, hvor omkostningerne kan være lavere end for en normal kystnær park. OPEX Ved bestemmelse af OPEX er der bl.a. taget udgangspunkt i tilgængelige data for DONG Energys eksisterende havmølleparker (data er offentliggjort i forbindelse med børsnoteringen 10 ), interview med branchen og analyse af budpriser. Der er ikke offentliggjort forventede OPEX i forbindelse med de vindende bud i 2015 og 2016 på havmølleparker (HR3, KF og Borssele 1-4). Gennemsnitlig OPEX for DONG Energys eksisterende parker er ca. 0,64 mio. kr. pr. MW pr. år. OPEX for 2015 () antages her at ligge på ca. 0,57 mio. kr. pr. MW pr. år, dvs. antages at være ca. 10 % lavere end gennemsnittet for de eksisterende parker. Denne antagelse er bl.a. baseret på indikationer fra interviews med branchen samt på faldet i budpriserne. CAPEX og OPEX vurderet ud fra vindende bud i 2015 og 2016 Udover ovenstående betragtninger, har vi med udgangspunkt i de nævnte projekter forsøgt at vurdere OPEX og CAPEX (CAPEX for de projekter, hvor forventninger til projektomkostninger ikke er offentliggjort). Det er gjort bl.a. ved at beregne intern rente, og 9 Sammenhængen mellem CAPEX og havdybde, afstand til land og parkstørrelse er beskrevet i det eksisterende Teknologikatalog. 10 DONG ENERGY Investor presentation, 12 May 2016, DONG Energy; resentation_may_2016.pdf Side 4/11

5 herefter vurdere den beregnede interne forrentning ud fra en forventning om, at en betydeligt lavere forrentning er accepteret i ultimo 2016 end i primo OPEX og CA- PEX justeres i analysen op og ned indtil den beregnede forrentning vurderes realistisk. I beregningen indgår flere andre parametre, der er behæftet med en betydelig usikkerhed, f.eks. fremskrivning af elprisen og den forventede årlige elproduktion. Hele metoden er altså behæftet med stor usikkerhed, men vi har vurderet, at det er den bedste fremgangsmåde ud fra de oplysninger, der er tilgængelige. I tabel 2 ses data for de nævnte projekter. Horns rev 3 Kystnær Borssele 1+2 Krigers flak Borssele 3+4 Intern rente set relativt til perioden Høj middle middel lav lav Park kapacitet (MW) 406, Forventet møllekapacitet 11 8, (MW) Afstand fra kyst (km) , Havdybde (m) Feed in tarif (DKK/MWh) Estimeret tilskudsperiode (år) ,2 11,1 15,0 11,2 14,7 Første produktionsår Produktion i første år 12 25% 25% 25% 10% 50% Antaget år Forventet elprisfremskrivning 13 EUBF14 minus10 % EUBF14 EUBF14 minus EUBF14 10 % Bud tidspunkt (offentliggørelse) Feb Sept Juli 2016 Nov Dec Vinder af bud Vattenfall DONG Vattenfall Shell CAPEX (MDKK/MW) 18,3 15,4 15,6 13,5-15,9 14,3 +/- 0,5 OPEX(MDKK/MW/år) 0,57 0,48 0,53 0,46 0,44 +/- 0,02 Tabel 3: Data for danske og hollandske projekter, hvor der er afgivet bud i 2015 og 2016 (2015 priser). Note 1: Data med rød skrift er egne vurderinger. Note 2: OPEX er angivet som en total omkostning, hvilket dækker over en antagelse om 75 % faste omkostninger og 25 %, der varierer med produktionen. Note 3: I vurdering af kystnære møller er det antaget at CAPEX for kystnære møller er ca. 10 % lavere end for havvind og at kystnær-buddet inkluderer betaling for net-tilslutning. CAPEX for kystnære møller, som er vist her, er ekskl. nettilslutning Produktion i første år som % del af fuld produktion, da alle møller ikke idriftsættes 1.1. første produktionsår, er der ikke fuld produktion det første år. 13 EUBF14 er en elprisfremskrivning, som Energistyrelsen anvendte på bud tidspunktet, hvor en elpris på 28,7 øre/kwh forventes efter 2024, for EUBF minus 10 % er elprisen 10% lavere. EUBF minus 10 % anvendes for danske parker, fordi den vindvægtede elpris forventes at være lavere end den gennemsnitlige. EUBF14 anvendes for hollandske parker fordi der er en forventning om en lidt højere elspotpris i Holland Side 5/11

6 Metode til fremskrivning af CAPEX (ekskl. nettilslutning) og OPEX Udviklingen i omkostningerne frem mod 2050 fremskrives som i det nuværende Teknologikatalog, dels med udgangspunkt i anerkendte eksperter og kilder, dels anvendes LR metoden for CAPEX og OPEX frem til CAPEX og OPEX for 2050 fastsættes ved at antage, at de falder med samme procentsats mellem 2030 og 2050, som de er faldet med mellem 2020 og 2030, da fremskrivninger af udbygning af havvind frem til 2050 anses for at være for usikre til at basere udviklingen i omkostningerne på. LR metoden er en fremskrivningsmodel 14, som siger at omkostningen ved en teknologi falder med en fast andel (LR) ved hver fordobling af den installerede kapacitet. Dog ses en tendens til, at LR falder, når teknologierne bliver modne 15. I samme artikel refereres til et studie, der forudsiger en LR for havvind på 10 % frem til 2030 og herefter 5 %, samt et andet studie, der forventer en LR på mellem 8 % og 19 %. LR metoden er en fremskrivningsmetode, der ofte anvendes, når mere detaljeret viden ikke er tilgængelig. Der er dog i virkeligheden mange parametre, som ikke harmonerer med denne metode som fx national og global konkurrence, udbudsbetingelser, teknologiske kvantespring og site-specifikke forhold. Derfor vil den virkelige udvikling sjældent følge denne jævne fremskrivning i detaljer. Når tallene for fremtiden fastlægges, er det vigtigt at sikre så stort et datagrundlag som muligt for ikke at risikere, at udgangspunktet er en enkeltstående, ekstrem værdi. Det ville være for usikkert at fremskrive baseret på et enkelt projekt som fx Anholt eller Kriegers Flak. Til fremskrivningen fra 2020 til 2030 anvendes den forventede akkumulerede havvindskapacitet i Europa, som vises i tabel 4, sammen med en antagelse om en LR for både CAPEX og OPEX på 10 % for udviklingen fra 2020 til Akkumuleret kapacitet GW ,0 23,5 66,5 Tabel 4: Forventninger om akkumuleret havvindkapacitet i Europa [EWEA 2016]. Note 1: Forventningen til 2030 er forbundet med stor usikkerhed og er fastlagt før budpriser i 2016 var kendt. En opdateret fremskrivning der tager højde for de lavere priser kan vise en større udbygningsgrad. Se også bilag 1. Det procentvise fald fra 2020 til 2030 bliver dermed ca. 15 %, og faldet i omkostningerne fra 2030 til 2050 antages også at være 15 %. Ses der på hele perioden fra 2015 til 2030 er LR 13,8 % for CAPEX og 14 % for OPEX. 14 Se mere om LR metoden og anvendelsen i teknologikatalogerne i Technology Data for Energy Plants Updated chapters, August 2016, Energinet.dk og Energistyrelsen A review of learning rates for electricity supply technologies, E.S. Rubin et al. / Energy Policy 86 (2015) Side 6/11

7 Alle de i notatet nævnte estimater for CAPEX og OPEX er vist i figur 1 og 2. Figur 1: CAPEX ekskl. net-tilslutning, ( år). Figur 2: OPEX total årlig ved årsproduktion lig forventede fuld last timer, ( år). Note 1: Dongs eksisterende parker er vist ud for 2015, men ligger i virkeligheden tidligere, da det er eksisterende parker. Derfor er Teknologikatalogets fremskrivning lavere i De omkostninger, der forslås som opdaterede værdier i Teknologikataloget 2017, ses i tabel 5 og 6. Investerings omkostninger ekskl. Nettilslutning i mio. /MW i 2015-priser Nuværende Teknologikatalog 2,9 2,6 2,2 1,9 Nyt Teknologikatalog marts ,46 1,92 1,64 1,4 IRENA (2016), Innovation Outlook: Off shore Wind til sammenligning 3,7 2,9 2,6 (2045) Tabel 1: CAPEX ekskl. omkostninger til nettilslutning Side 7/11

8 Totale* årlige drift- og vedligeholdelsesomkostninger i mio. /MW/år i 2015-priser Nuværende Teknologikatalog 96,8 86,3 73,1 63,3 Nyt Teknologikatalog marts ,5 66,9 59,1 50,4 42,8 IRENA (2016), Innovation Outlook: Off shore Wind, til sammenligning (2025) Tabel 2:OPEX. * I Teknologikataloget opdeles den totale drift- og vedligeholdelsesomkostning i en fast omkostning, der udgør 75 % af den totale årlige omkostning, og en omkostning, der varierer med produktionen og udgør 25 % af den totale årlige omkostning. I tabel 4 og 5 er forventninger til CAPEX og OPEX internationalt også indsat. Data er fra IRENAs Innovation Outlook: Off shore Wind 16. Rapporten blev udgivet i 2016 og Horns rev 3 og Borssele 1+2 budene er med i betragtningerne i rapporten Det ses, at internationalt forventes CAPEX og OPEX at være betydeligt højere end for de danske bud. De internationale vurderinger af CAPEX er omkring 50 % højere end CAPEX for det opdaterede Teknologikatalog. Og IRENAS vurderinger af OPEX er % højere end de opdaterede teknologikatalogdata. Sammenligningen med IRENA data underbygger dels, at ingen forudså hurtige fald 17, men siger mest af alt noget om, at havvind er bedst udviklet i (Nordvest) Europa 18 og her anses for at være en relativ moden teknologi med forholdsvis lav investeringsrisiko, mens havvind i 2015 generelt stadig blev set som en teknologi under udvikling. I UK er LCOE ifølge industrien faldet hurtigere end forventet, således at industriens 2020-mål er nået allerede i Som de to væsentligste årsager nævnes forbedring af mølleteknologi og lavere kapitalomkostninger [rapport fra Catapult 19 ] Omkostninger for nettilslutning På baggrund af Energinets omkostninger til at nettilslutte havmølleparkerne HR2, Rødsand 2, Anholt og HR3 anslås, at nettilslutningen koster ca. 0,4 M /MW for havmølleparker, der ligger omkring 30 km fra kysten, og hvor der etableres en transformerstation på en offshore platform. For kystnære parker antages det, at nettilslutningen koster ca. 0,3 M /MW for parker, der ligger 4-10 km fra kysten og som tilsluttes en transformerstation på land. Fordeling af omkostningerne ses i tabel 5. Det antages, at kystnære parker er på op til 200MW, mens havmølleparkerne er på MW. Derfor antages det også, at udgiften til søkabler, landkabler, transformerstation på land og projektledelse er 50 % højere pr. MW for kystnære parker ift. havmølleparker. Vurderingen er et centralt skøn baseret på fire konkrete projekter med størst vægt på de nyeste projekter, men omkostningerne i de fire konkrete projekter varierer meget afhængigt af lokale forhold. 16 IRENA (2016), Innovation Outlook: Off shore Wind, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi 17 IEA(2016) Forecasting wind energy costs & cost drivers, 18 I 2015 var der 12,6 GW havvind i drift, heraf står 11,2 i Europa 19 Cost Reduction Monitoring Framework 2016,Offshore Wind Programme Board, Catapult 2016 Side 8/11

9 Nettilslutningsomkostninger 2015 Havmøller Kystnære Total omkostninger mio. /MW 0,40 0,28 Total omkostninger 20 mio. DKK/MW 3,00 2,10 Platform mio. DKK/MW 1,20 0,00 Projektledelse, VVM mio. DKK/MW 0,20 0,30 Transformerstation på land mio. DKK/MW 0,50 0,75 Søkabel total udg. DKK /MW 0,60 0,30 Landkabel total udg. DKK/ MW 0,50 0,75 Søkabel omk.pr. km DKK/km/MW Landkabel omk.pr. km DKK/km/MW Søkabel længde std km landkabel længde std km Tabel 5:Nettilslutningsomkostninger for havvindmølleparker på MW og kystnære parker på MW Nettilslutningsomkostninger er kun vist for Det foreslås, at der fremskrives ved at antage, at omkostningen falder med 1 % om året frem til 2020, med 0,75 % p.a. mellem 2020 og 2030 og herefter med 0,5 % p.a. Antagelsen er baseret på, at en del af teknologien også anvendes i mange andre steder og derfor er en del af teknologien allerede er moden, men samtidig er det meget svært at vurdere akkumuleringen. Levelized Cost of generating Electricity (LCOE) Omkostningen ved at producere el beregnes ofte som Levelized Cost of generating Electricity (LCOE) og er en udbredt sammenligningsparameter for fremskrivning af energiproduktionsteknologier. I nedenstående figur 3 er fremskrivninger fra forskellige kilder vist. Kilderne er LCOE beregnet med data fra det nuværende Teknologikatalog 2016, det nye Teknologikatalog 2017 og IRENAs rapport, samt MAKEs data for LCOE og Wind Europe s nye industrimål. Ved beregningen for det nuværende og det opdaterede udkast til Teknologikatalog og IRENA data er en WACC (rente) på 4,5 % anvendt. Renten (WACC) har en stor betydning for LCOE, og derfor vises LCOE også beregnet med den WACC, som IRENA anbefaler, hvilket er 9 % i 2015, 7,5 % i 2030 og 6,8 % i MAKEs fremskrivning er taget direkte, og den anvendte rente kendes ikke, men forventes at være 4-5 %. Alle viste LCOE er er inkl. udgifter net-tilslutning. 20 Energinet.dk marts 2017 Side 9/11

10 Figur 3: Egne beregninger af LCOE for Teknologikatalog og IRENA data ved forskellige renter (WACC). Note 1: Det er vurderet, at MAKE og Wind Europa har anvendt en rente på 4-5 % ved beregning af LCOE. Sammenligning af forskellige LCOE i figur 3 viser, at LCOE for havvind i Danmark er lavere end det generelle niveau internationalt. Nogle af parametrene, som fx bedre sites og udbudsbetingelser, vil fortsat give en lavere LCOE i Danmark, mens global konkurrence vil udligne forskellene mellem Danmark og resten af verden. LCOE forventes altså i fremtiden stadig at være lavere i Danmark end internationalt, men forskellen vil være mindre, også procentuelt. Det betyder, at der forventes et større fald i LCOE internationalt end i Danmark, og dermed en højere LR internationalt end i Danmark. I tabel 7 ses LR for LCOE beregnet for Teknologikatalog data. Til sammenligning vises LR fra andre kilder. Det ses, at LR i opdateringen af Teknologikataloget er på niveau med de andre estimater af LR, skønt udgangspunktet for LCOE (altså 2015) beregnet udfra teknologikatalogdata ligger betydelig lavere end de øvrige LCOE. Teknologikatalog 2016 ( ), WACC er 4,5 % Nyt Teknologikatalog 2017 ( ), WACC er 4,5 % LR 13 % 17 % Industriudmelding ( ) 20 % Vindmølleindustrien/DONG Energy 18 % MAKE( ) % Tabel 7: Vurderinger af learning rates for LCOE for det opdaterede Teknologikatalog og bl.a. Vindmølleindustriens oplæg ved møde med Energistyrelsen, oktober Side 10/11

11 Bilag 1. EWEA fremskrivning af installeret kapacitet. Det centrale scenarie (2020 og 2030) er anvendt i Teknologikataloget. I IRENA (2016), Innovation Outlook: Off shore Wind, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi Side 11/11

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER

TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Per Vølund Project and Market Director COWI Vind 27 Maj 2013 1 TILBUDSFORBEREDELSE FOR KYSTNÆRE PROJEKTER Indhold Budget Valg af site blandt 6 Teknik Mølle Fundament

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

1 Transmittal letter. Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. 11. juni 2010

1 Transmittal letter. Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K. 11. juni 2010 Klima- og Energiministeriet Tredjepartsvurdering af Anholt Havvindmøllepark Konklusioner 11. juni 2010 1 Transmittal letter Klima- og energiministeriet Stormgade 2-6 1470 København K 11. juni 2010 Tredjepartsvurdering

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

Notat. Sundhedstegn på markedet for havvind. Af Silas Harbo, Cand. Polit og Energy MBA, konsulent i Dansk Energi.

Notat. Sundhedstegn på markedet for havvind. Af Silas Harbo, Cand. Polit og Energy MBA, konsulent i Dansk Energi. Notat Dok. ansvarlig: SIH Sekretær: ILA Sagsnr.: s2014-377 Doknr: d2014-7308-2.0 10-06-2014 Sundhedstegn på markedet for havvind Af Silas Harbo, Cand. Polit og Energy MBA, konsulent i Dansk Energi. Det

Læs mere

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Vicedirektør, Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen Årsmøde Offshoreenergy.dk 24. oktober 2014 Esbjerg Energiaftalen 2012 initiativer

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen

ANHOLT Havmøllepark. 21. april 2016. Jens Nybo Jensen ANHOLT Havmøllepark 21. april 2016 Jens Nybo Jensen DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark?

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Temadag: Nyt vindmølleprojekt, Fredericia 26. april 2016 Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk Dok. 14-24552-13 26. april 2016 1 Energinet.dk

Læs mere

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller?

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller? Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 69 Offentligt FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi Hvad er Kystnære havvindmøller? Kystnære havvindmøller er som navnet siger

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold:

28. november Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller. Indhold: Dataspecifikation: Arealforvaltning relateret til havvindmøller Indhold: 1. Generelt 2. Overblik 3. Specifikationens omfang 4. Identifikation 5. Dataindhold og struktur 6. Referencesystem 7. Datakvalitet

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 105 Offentligt Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/2049-0001 Side 1/6 Indstilling om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd Retningslinjer for dansk landvind Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Der er behov for en akut overgangsordning med regler for dansk landvind, hvis ikke den danske udbygning med landvind skal gå helt i

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. juni Præsentationen gennemgår følgende 3 emner 1. Kort oversigt over

Læs mere

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Energistyrelsens fremskrivning af elpriser Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvordan beregnes elprisen i basisfremskrivningen?

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Notat om udbygning med havvind

Notat om udbygning med havvind 13. september 2010 Side 1/5 Notat om udbygning med havvind Danmark skal udbygge med havvindmøller i stor skala, hvis Danmark skal opnå uafhængighed af fossile brændsler. Danmark har siden energiaftalen

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K

Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade København K Energistyrelsen Att.: Birgit Gilland Amaliegade 44 1256 København K ens@ens.dk Høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, inkl. kystnære møller Dato: 19-12-2012 Dansk

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Indpasning af solceller i det danske elsystem. Loui Algren Energianalyse loa@energinet.dk

Indpasning af solceller i det danske elsystem. Loui Algren Energianalyse loa@energinet.dk Indpasning af solceller i det danske elsystem Loui Algren Energianalyse loa@energinet.dk Danske energiressourcer Baseret på vindscenariet fra Energiaftalens analyser, 2014 21-04-2016 Klyngemøde - Insero

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013 Vilkår for kystnære havmølleparker Dansk Energi 27. maj 2013 Kystnære områder i udbud I alt 450 MW Vesterhav Nord Sæby Hver park max. 200 MW Vesterhav Syd Sejerøbugten Bornholm Smålandsfarvandet To grundprincipper

Læs mere

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger.

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K E danish@windpower.org I windpower.org T +45 33 73 03 30 F +45 33 73 03 33 12. august 2009 Vester Voldgade 106 DK 1552 København V DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION

Læs mere

Bilag til EnergiØsts høringssvar

Bilag til EnergiØsts høringssvar Virksomheder 1 2 3 Bilag til EnergiØsts høringssvar 4 5 6 7 8 9 20.august 2012. HÅB_Screening_høringssvar.docx Høringssvar fra Havvind Århus Bugt A/S til rapport fra Havmølleudvalget Kystnære havmøller

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10 Notat om opdateret PSO-fremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for klima og energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr. 2016-1792 /IMR

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud for vind og sol i 2018

Udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud for vind og sol i 2018 Udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud for vind og sol i 2018 Dato: 28-01-2018 Dette notat beskriver Vindmølleindustriens bemærkninger og spørgsmål til Energistyrelsens udkast til Udbudsbetingelser

Læs mere

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Store eldrevne varmepumper. ny teknologi, nye afgifter, nye tider. Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet Store eldrevne varmepumper ny teknologi, nye afgifter, nye tider Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet 17. APRIL 2013 50% 45% Decentral kraftvarme giver efter for vind Samlet decentral produktion 46%

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Notat. Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet

Notat. Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet Notat Håndtering af dobbeltkontering i Energi- og CO2-regnskabet Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 13.september 2016 J nr. 2016-6108 BJK-MCB Introduktion til dobbeltkontering Med det nye værktøj

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side.

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Thomas Kvarts Kabelingeniør Energinet.dk Dok. 764/09_v2 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, Energiog Boligministeriet

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Relevant projects FlexPower design af elmarket med udgangspunkt i demand response Ready demand response fra varmepumper.

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING

MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING MARKEDER OG BEHOV FOR LAGRING Korttids- og langtidslagring Loui Algren Forretningsstøtte og -udvikling INDHOLD Behov for lagring i dag Behov for lagring i fremtiden DTI - Avanceret Energilagring 30-11-2017

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering 19. februar 2016 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Solvarme, store anlæg Anlæg fra 1996 Nyt anlæg Anlæggets kapacitet Min. pris Max. pris Min. pris Max. pris Kapacitet (m2) 8038 8038 1) 10.000 10.000 1)

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Etablering af erhvervsnetværk Kriegers Flak. Seminar 1. Hans A Pedersen Grenå 20. april 2016

Etablering af erhvervsnetværk Kriegers Flak. Seminar 1. Hans A Pedersen Grenå 20. april 2016 Etablering af erhvervsnetværk Kriegers Flak Seminar 1 Hans A Pedersen Grenå 20. april 2016 Hvilke muligheder skaber etableringen af Kriegers Flak havvindmølleparken for den lokale erhvervsudvikling?. Hvorledes

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere