Til Socialudvalget. Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Socialudvalget. Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budget 2018: Beskrivelse af aktiviteter uden genfinansieringsbehov, hvor bevillingen udløber med udgangen af 2017 Sagsnr Dokumentnr Tabel 1 viser en oversigt over bevillingsudløb uden behov for genfinansiering. Tabel 1: Bevillingsudløb uden genfinansieringsbehov Bevillingsudløb uden genfinansieringsbehov 2017 behov 2018 behov Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens psykiatri 1 0 FIT-forskningsprojekt 1,2 0 Forebyggelse af magtanvendelse, Eksternt finansieret projekt 0,3 0 Projekt Terapeutisk Bistand til Forældre til Børn med Handicap 0,9 0 Projekt Stepping Stones Triple P 0,6 0 Afprøvning af ACT-metoden overfor borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug 1,5 0 Tidlig opsporing af alkoholproblemer i familier, eksternt finansieret projekt. 0,9 0 Bevillingsudløb uden finansieringsbehov i alt 6,4 0

2 Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens psykiatri - VB2016. Udløb 1,0 mio. kr., behov ved videreførelse fra mio. kr. December 2016 åbnede Huset for Psykisk Sundhed i lokalerne i Griffenfeldsgade. Huset for Psykisk Sundhed skal bygge bro mellem de kommunale og regionale indsatser for borgere med psykisk sygdom. Med Huset for Psykisk Sundhed får borgerne en indgang til den hjælp, de har brug for. Mange borgere har ofte brug for hjælp fra både region og kommune, og ved at samle indsatserne i et fysisk hus er ambitionen, at borgerne vil opleve en lettere og mere smidig indgang til det offentlige og dermed få en bedre hjælp, så de kan få livet tilbage på rette spor. Ideen til et fælles regionalt/kommunalt hus udsprang bl.a. fra sundhedsaftalen for , hvor der lægges op til, at der udvikles og udbredes nye samarbejdsformer mellem region og kommune. De midler der blev sat af i 2016 og 2017, var til etablering af et pilotprojekt i Griffenfeldsgade 44. Baseret på erfaringerne her, skal der arbejdes videre med etablering af flere Huse for Psykisk Sundhed. Formålet med etablering af Huse for Psykisk Sundhed er, at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering af de kommunale og regionale indsatser, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling. Husene skal også ses i sammenhæng med udviklingen på psykiatriområdet mod en mere recoveryorientet indsats, som også understøttes i regeringens handleplan for fremtidens indsats for mennesker med psykiske lidelser. Udviklingen i de regionale og kommunale indsatser, gør det i stigende grad muligt for mennesker med psykiske lidelser at komme sig og have et aktivt og deltagende liv. Der er ikke behov for genbevilling, da bevillingen skulle bruges til at igangsætte Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade og samle erfaringer fra denne proces, hvorefter huset vil overgå til drift fra 1. januar Socialforvaltningen vil vende tilbage med et særskilt budgetforslag ifm. den videre etablering af Huse for Psykisk Sundhed i København. De foreløbige erfaringer er ved at blive evalueret af Implement. Evalueringen forlægger i foråret

3 Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere Projektmedarbejdere er projektansat, og stillingerne ophører derfor som forventet med projektets udløb. 3

4 FIT forskningsprojekt eksternt finansieres projekt. Udløb 1,2 mio. kr., behov for videreførelse fra mio. kr. Socialforvaltningen har modtaget midler fra Trygfonden til et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med SFI. Projektet undersøger effekten af at implementere metoden Feedback Informed Treatment (FIT) i bostøtteindsatsen. Projektet løber fra 2015 til FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til at forbedre relationsarbejdet mellem medarbejderen og borgeren. Formålet er, at borgerens feedback anvendes til en løbende dialog om, hvordan samarbejdet kan forbedres og justeres, således at borgeren opnår en højere trivsel og et større udbytte af forløbet. Metoden bliver afprøvet blandt udgående medarbejdere, der yder støtte til udsatte, sindslidende og misbrugende borgere i eget hjem. Ca. 70 bostøttemedarbejdere og ledere er blevet uddannet, har modtaget supervision i brugen af FIT, og har modtaget støtte til at IT-understøtte arbejdet. Der er ikke behov for genbevilling. Effekterne af projektet er ikke evalueret endnu. Det forventes at SFI kan fremlægge resultat af effektstudiet medio Implementeringserfaringer og anbefalinger fra projektet bliver formidlet i foråret Det forventes at FIT projektet bidrager til: at forbedre borgernes trivsel og udvikling, at forebygge og reducere frafald i støtteforløbet, at afklare og reducere de lange støtteforløb, og at gøre borgerne mere selvhjulpne og bedre i stand til at opretholde egen bolig Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere Det forventes, at den videre drift af FIT kan dækkes indenfor enhedernes eksisterende ramme. Ophør af bevillingen vil ikke have nogen konsekvenser for almindelig drift, og der skal ikke opsiges nogen medarbejdere. 4

5 Forebyggelse af magtanvendelse, delvist eksternt finansieret projekt. Udløb 0,3 mio. kr., behov for videreførelse fra kr. Socialforvaltningen deltager i satspuljeprojekt vedr. forebyggelse af magtanvendelse på botilbud. Projektet kører i perioden 1. januar 2015 til 30. september Gennem projektet afprøves om en kombination af elementer fra de to tilgange Low Arousal og FIT kan reducere omfanget af truende og voldelig adfærd samt mindske omfanget af magtanvendelser. Udgangspunktet er at understøtte en praksis bestående af en mere kommunikerende og løsningsfokuseret ramme, som kan bidrage til at styrke den enkelte borgers mestring og dermed reducere risiko for trusler, vold og magtanvendelse. Målgruppen for projektet er 27 beboere på to enheder på Lindegårdshusene fra 18 år og op med svære psykiske lidelser. Udgangspunktet er at understøtte en praksis bestående af en mere kommunikerende og løsningsfokuseret ramme, som kan bidrage til at styrke den enkelte borgers mestring og dermed reducerer risikoen for trusler, vold og magtanvendelse. Samlet har projektet modtaget 0,4 mio. kr. i projektperioden. Heri ligger et krav om, at Socialforvaltningen selv finansierer andele af lønudgifter, lokaler og aktiviteter i udgangspunktet svarende til min. 50 pct. Den kommunale medfinansiering har været afholdt inden for rammen. Erfaringerne fra projektet implementeres i driften og holdes inden for den eksisterende ramme. Der er således ikke noget genfinansieringsbehov. Kombinationen af Low Arousal og FIT har blandt medarbejderne givet en større refleksion over, hvad der forårsager en problemskabende adfærd hos beboerne og har samtidigt øget de kommunikative kompetencer, som har en afsmittende effekt på beboerne. Projektet har således givet en mere forebyggende adfærd blandt medarbejderne. Evaluering af de tværgående projekter varetages af Socialstyrelsen. Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er et fremtidigt behov for finansiering, idet projektet nu er implementeret i driften og holdes inden for den eksisterende ramme. 5

6 Projekt Terapeutisk Bistand til forældre til børn med handicap, Eksternt finansieret projekt. Udløb 0,9 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2018 og frem 0 kr. Projektet udspringer af en puljeudmøntning fra Socialstyrelsen. Formålet med projektet er, at forældre til børn med handicap får: - En tidlig og forebyggende indsats der kan øge familiens trivsel - Nye redskaber til at skabe et godt samarbejde omkring barnets udvikling - Mulighed for at møde andre familier i samme situation samt erfaringsudveksling Projektet løber fra 2016 til udgangen af 2017 og er samlet bevilget 1,7 mio. kr. Målgruppe Tilbuddet om terapeutisk bistand er målrettet forældre med børn, der for nyligt har fået konstateret en betydelig og varig funktionsnedsættelse og/eller kronisk sygdom. Forældre til børn med handicap tilbydes ét af tre forskellige terapeutiske forløb, som skal understøtte den proces, den pågældende familie er i. Tilbuddet gives hurtigt, efter at barnets diagnose er stillet for at bidrage med korrekte værktøjer så tidligt som muligt. Formålet er at give familien de bedste betingelser i en ellers kompliceret hverdag for at understøtte den samlede families trivsel. De familieterapeutiske forløb tilbydes i Familiehuset under Borgercenter Handicap. Her kan familierne tilbydes: a) PREP - forløb for forældre som bor sammen b) KIFF - forløb for forældre som er skilt c) Individuelle forløb som varetages af en psykolog Familiekonsulenter er i løbet af 2016 blevet certificeret med hhv. PREP eller KIFF, og forløbene afholdes derfor i Familiehusets eget regi. Da kompetenceudviklingen er gennemført af diverse medarbejdere, er der i dag mulighed for, at fortsætte med at afholde PREP og KIFF forløb i Familiehuset med de medarbejdere som er certificeret. Eventuelle udgifter afholdes inden for Socialforvaltningens ramme. Projektet bliver evalueret af Socialforskningsinstituttet, og den forventede effekt af en tidlig og forebyggende indsats med terapeutisk bistand er, at forældre til børn med handicap oplever en større 6

7 trivsel i form af et bedre fysisk og psykisk helbred, samt at de kan håndtere og mestre hverdagens udfordringer så hele familiens trivsel øges. Konsekvenser ved ophør af bevilling Videreførelsen af principperne og erfaringerne fra projektet vil kunne ske indenfor Socialforvaltningens eksisterende ramme. 7

8 Projekt Stepping Stone Triple P i Familiehuset BCH, Eksternt finansieret projekt. Udløb 0,6 mio. kr., behov ved videreførelse fra 2018 og frem 0 kr. Projektet er implementeret med tilskud fra Socialstyrelsen og ophører med udgangen af Projektet er samlet bevilget 0,6 mio. kr. årligt. Stepping Stones Triple P er en evidensbaseret metode, som er udviklet til forældre til et barn med handicap. Metoden giver forældre værktøjer til at vælge de strategier, som de har brug for og bruge dem, som det passer til netop deres familie. Fokus er at få hverdagen til at fungere for den enkelte familie. Stepping Stones Triple P arbejder på at øge forældrenes mestringsevne ved at give dem strategier, der støtter barnets udvikling i en positiv retning. Metoden har vist sig at kunne forebygge og reducere både adfærdsmæssige, følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer ved at give forældrene øget viden, færdigheder og selvtillid i rollen som forældre. Da Stepping Stones Triple P er en evidensbaseret metode, som i dag allerede er implementeret i Familiehuset med støtte fra Socialstyrelsen, er det også vurderingen, at man relativt simpelt vil kunne etablere metoden som et fast tilbud i regi af Familiehuset, inden for den givne ramme. Projektet bliver evalueret af Socialforskningsinstituttet, og den forventede effekt af det modulbaserede program er, at familier med børn med handicap oplever en større trivsel i form af et bedre fysisk og psykisk helbred, samt at forældrene kan håndtere og mestre hverdagens udfordringer så hele familiens trivsel øges. Konsekvenser ved ophør af bevilling Videreførelsen af principperne og erfaringerne fra projektet vil kunne ske indenfor Socialforvaltningens eksisterende ramme. 8

9 Afprøvning af ACT-metoden overfor borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Delvis eksternt finansieret projekt. Udløb 1,5 mio. kr., behov ved videreførelse fra kr. Socialforvaltningen er med i et satspuljeprojekt vedr. afprøvning af ACT-metoden overfor borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Projektet kører i perioden januar 2015 til december Gennem projektet afprøves det, hvorvidt en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte samt behandlingsindsats, som ACT-indsatsen, kan skabe bedring i forhold til psykisk trivsel og misbrug. Herunder særligt at undersøge om indsatsen kan være gavnlig i forhold til at støtte målgruppen i at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Derudover forventes ACT-indsatsen at kunne støtte målgruppen i forhold til evt. fysiske og sociale problemer. Målgruppen for ACT-indsatsen i socialpsykiatrien er udsatte borgere over 18 år med svære og komplekse sociale problemer i form at misbrug og psykiske lidelser, og som er aktivitetsparate eller i målgruppen for ressourceforløb. I visitation til ACT-støtten sættes særligt fokus på at tilbyde ACT-forløb til borgere i egen bolig, som vurderes at få behov for mere indgribende hjælp i form af en plads på et botilbud (jf. servicelovens 107 el. 108) uden ACT-indsatsen. ACT-teamet består af sagsbehandlere fra Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, ACT-bostøtter (som er hjemmevejledere, der yder 85-indsats), misbrugsbehandlere og en tilknyttet privatpraktiserende psykiater. Den koordinerende rolle varetages af ACT-bostøtten. Minimum 25 borgere afprøver indsatsen gennem projektperioden og bliver tilbudt forskellige former for pædagogiske, behandlings- og beskæftigelses-/aktivitetsmæssige indsatser, som samlet udgør en helhedsorienteret indsats, der kommer rundt om alle borgerens problemstillinger. Samlet har projektet i projektperioden modtaget i alt 4,4 mio. kr. (statslig finansiering) med krav om tilsvarende 50 pct. medfinansiering. Bevillingsudløbet er den statslige finansiering på 1,5 mio. kr./årligt (2018-pl). Den kommunale medfinansiering er blevet dækket inden for Socialudvalgets 85-budgetrammen. I forbindelse med Socialudvalgets godkendelse af projektet er det besluttet, at en evt. videreførelse skal ske inden for egen ramme. Erfaringerne fra projektet implementeres i driften i tilknytning til den intensive og fleksible bostøtte, hvor ACT-metoden forventes at bidrage til, at flere borgere kan fastholdes i egen bolig. Det er Socialforvaltningens vurdering, at det gennem indsatsen er lykkedes at skabe stabil kontakt til borgerne, at øge sammenhænget mellem indsatserne og understøtte borgerne i at ændre deres 9

10 livssituation. Det er lykkedes at fastholde flere borgere i egen bolig og at styrke fokus på borgernes økonomi så flere fastholder deres forsørgelsesgrundlag uden afbrud. Flere borgere er tilknyttet psykiater, kommer til læge og er i misbrugsbehandling. Endelig har omkring 1/3 af borgerne haft tilknytning til beskæftigelsesfremmende aktiviteter i regi af Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Evaluering af de tværgående projekter varetages af Socialstyrelsen. Konsekvenser ved ophør af bevilling Der er ingen konsekvenser ved ophør af bevillingen. 10

11 Tidlig opsporing af alkoholproblemer i familier, finansieret af Sundhedsstyrelsen. Udløb 0,9 mio. kr. i 2017, behov ved videreførelse fra kr. årligt. Socialforvaltningen har sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søgt og fået bevilget 2,75 mio. kr. i forbindelse med Sundhedsstyrelsens projektpulje om at styrke den kommunale indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling med særligt fokus på den familieorienterede alkoholbehandling. Projektet er forankret i Socialforvaltningen og løber i perioden fra d til d Udløbet med udgangen af 2017 er 900 t.kr. årligt. en for projektet er et ønske om at kvalificere alkoholbehandlingen i Danmark, herunder at styrke den familieorienterede alkoholbehandling. En nylig undersøgelse fra SFI om barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier i Københavns Kommune viser, at de såkaldte frontmedarbejdere (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv.) ikke føler sig fagligt rustet til at opdage alkoholproblemer. De er usikre på, hvornår forældres alkoholforbrug er problematisk og føler det ikke naturligt at spørge ind til, da det hører under privatlivets fred. Med udgangspunkt i undersøgelsen har projektet handlet om at opkvalificere frontpersonale i udvalgte københavnske bydele gennem uddannelse af nøglepersoner, der kan forestå undervisningen og varetage familieperspektivet. Målet har været at nå ud til ca. 500 medarbejdere på tværs af forvaltninger og arbejdsområder, som efter deltagelse i undervisning skulle være klædt bedre på til at tage den svære samtale med borgeren, inddrage familien samt kende til de tilbud, hvor hjælpen kan fås i København Kommunes alkoholbehandling. I perioden har der været ansat en tværgående koordinator til planlægning af kompetenceudvikling for frontmedarbejdere ift. tidlig opsporing af børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer samt voksne med alkoholproblemer. Koordinatoren har etableret samarbejdet på tværs af forvaltninger, primært med BIF og BUF (City- Østerbro) herunder udarbejdet frikøb af undervisere til kompetenceudvikling. Helt konkret har der været frikøb af medarbejdere fra de tidligere Forebyggelsescentrene (SUF), DeDrikkerDerhjemme (SOF) og Alkoholenheden (SOF). Målgruppen for undervisning og opkvalificering har bl.a. været: Sundhedsplejersker, skolepsykologer, Skole/dagsinstitutionssocialrådgivere, medarbejdere i job- og beskæftigelsescentre, socialrådgivere fra Borgercenter Børn og Unge. 11

12 Konkrete aktiviteter: Undervisningsdage for frontmedarbejdere, primært i BUF, men også i BIF. Temadage med Frid Hansen, Chefpsykolog for Borgestadklinikken i Norge Uddannelse for udvalgte nøglepersoner: grunduddannelse for alkoholbehandlere samt kursus i familieorienteret alkoholbehandling. Opstart af nøglepersoner fra BUF, som selv kan varetage undervisning af frontpersonale. I forbindelse med Socialudvalgets godkendelse af projektet er det besluttet at en evt. videreførelse sker inden for egen ramme. Erfaringerne fra projektet implementeres i driften. Projektet har sikret en indsats fokuseret på at opkvalificere frontmedarbejdere i tidlig opsporing af børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer samt voksne med alkoholproblemer. Den endelige evaluering af projektet udarbejdes i efteråret I projektperioden er målet om undervisning af 500 medarbejdere opfyldt, og de deltagende medarbejdere har i evalueringssvar tilkendegivet, at de føler sig bedre rustet til at varetage den tidligere opsporing, herunder at tage den vanskelige samtale med forældre der har et alkoholproblem. Konsekvenser af ophør af bevilling for brugerne, samt hvorvidt der skal opsiges medarbejdere Videreførelsen af principperne og erfaringerne fra projektet vil kunne ske indenfor Socialforvaltningens eksisterende ramme. 12

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri

Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri Socialforvaltningen Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri Budgettema: Forebyggende og sammenhængende sundhed Budgetnotatet er et fællesnotat med Region Hovedstadens Psykiatri Baggrund

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri

Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri Aktuelle initiativer 19M og satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 v/ kontorchef Britt Bergstedt, kontor for socialpsykiatri 19M puljen 19 M Fremrykningspuljen Kvalitet i den kommunale indsats

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Stepping Stones programmet

Stepping Stones programmet Stepping Stones programmet Et tilbud til forældre til et barn med handicap Hvem og hvad er Stepping Stones for? Hvis I er forældre til et barn med et handicap i alderen 2-12 år, så kan Stepping Stones

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

KL s strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om psykiatri Vi ved efterhånden, at det er muligt at komme sig fra selv svær psykisk sygdom. Man bliver ikke nødvendigvis helbredt i klinisk forstand,

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Baggrundsnotat om indsats for borgere med spiseforstyrrelser

Baggrundsnotat om indsats for borgere med spiseforstyrrelser NOTAT Bilag 1 Baggrundsnotat om indsats for borgere med spiseforstyrrelser Baggrundsnotatet beskriver den samlede indsats for borgere med spiseforstyrrelser i Københavns Kommune og beskriver: 23-07-2014

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Titel på projektet Stepping Stones Triple P i Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune

Titel på projektet Stepping Stones Triple P i Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Ansøgning Stepping Stones Triple P i Familiehuset BCH Titel på projektet Stepping Stones Triple P i Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune Navn og e-mail på tilskudsansvarlig

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

foregribende sigte, samt rådgivning og konsulentbistand efter Servicelovens 11, som er forankret i andet led (forvaltningen).

foregribende sigte, samt rådgivning og konsulentbistand efter Servicelovens 11, som er forankret i andet led (forvaltningen). Notat om Rudersdal Familiehus 1. Indledning Rudersdal Kommunes indsats til børn, unge med særlige behov er forankret i Skole og Familie samt Børneområdet. 25. februar 2014 Skole og Familie Forebyggelse

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag.

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag. Iben Wiene Rathje, MB 7. marts 2013 Sagsnr. 2013-41118 Dokumentnr. 2013-200933 Kære Iben Wiene Rathje Tak for din henvendelse af 23. februar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2013-2014 Evaluering af sidste års mål (2013) Mål A Vi vil gennem 2013 arbejde med at få yderligere narrative metoder implementeret i vores praksis. Handleplan

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Grundlagspapir for SUD

Grundlagspapir for SUD KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Grundlagspapir for SUD 2014-2017 Øget social mobilitet Socialforvaltningens kerneopgave er at hjælpe og understøtte udsatte københavnere og københavnere

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere