CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ"

Transkript

1 Billund Kommune Filskov Juni 2015 CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ UKP Udbudskontrolplan

2 PROJEKT Cykelsti langs Omme Landevej Udbudskontrolplan Billund Kommune Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af LASS Kontrolleret af THG Godkendt af CWI NIRAS A/S CVR-nr T: M: Bavnehøjvej 12 Tilsluttet FRI F: E: Postboks E: 6700 Esbjerg

3 INDHOLD 1 Styring og samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvandingsarbejder Bundsikringsarbejder Stabilt grus Varmblandet asfalt Overfladebehandling Kørebaneafmærkning Brolægning Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold Kontrolplan, Vejledning. Billund Kommune Cykelsti langs Omme Landevej

4 Strækning: Omme Landvej Entreprenør: Udgave: A Entreprise: STYRING OG SAMARBEJDE : Arbejdsplan mv. 1. SAB 3.1 Arbejdsplan Senest ved igangsætningsfrist SAB 3.1 SB ad 2 stk. 3 SB ad 9 SB ad 10 Arbejdsplan 4. Kontrol 5. Dokumentation AAB 4 AAB 5 SAB 4 SAB 5 AAB 6.1 AAB 6.2 SAB 6.2 Entreprenørens egenkontrol og dokumentation 6. Kvalitets- og miljøledelse Kvalitets- og miljøplan med hørende procedurer mv. **) I henhold kontrolplaner og krav i udbudsmaterialet under arbejdets udførelse Umiddelbart efter kontraktindgåelse SAB 4.1 AAB 4.1 SAB 5 Kontrolplaner AAB 6.1 AAB 6.2 SAB 6.2 AAB 5 Kvalitets- og miljøplan med hørende procedurer mv. **) **) Ekskl. arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer 4. AAB 6.1 SAB 6.1 AAB 6.2 SAB AAB AAB 7.2 SAB 7.2 Arbejdsprocedurer, kontrolplaner, kontrolskemaer 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Særlige risici og problemer i relation sikkerhed og sundhed Kvalifikationskrav for arbejdsmiljøkoordinatorer 5 arbejdsdage før igangsættelse af aktiviteter, hvor de skal anvendes Umiddelbart efter arbejdets overdragelse Inden arbejdets overdragelse AAB 6.1 SAB 6.1 AAB 6.2 SAB 6.2 AAB 7.1 AAB 7.2 Arbejdsprocedurer, kontrolplaner, kontrolskemaer Dokumentation for kortlægning af særlige risici og problemer i relation sikkerhed og sundhed Dokumentation for kursus, CV mv. (Arbejdsprocedurer anføres her eller i de respektive fagspecifikke UKP) Side 4 af 23

5 Strækning: Omme Landvej Entreprenør: Udgave: A Entreprise: STYRING OG SAMARBEJDE : AAB 7.2 SAB 7.2 AAB 7.3 SAB 7.3 AAB 8.2 SAB 8.2 SAB 8.2 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Beredskabsplan er en del af PSS 8. Trafiksikkerhed og -afvikling Afmærkningsplaner Uddannelseskrav Frist iht. AAB samt ved ændringer Frist senest 10 arbejdsdage efter arbejdets overdragelse samt ved ændringer Senest 3 arbejdsdage inden afmærkning og afspærring på en given strækning samt ved ændringer af planerne Ved arbejdets start samt ved udskiftning og gang af medarbejdere SAB 7.2 AAB 7.2 SAB 7.3 AAB 7.3 SAB 8.2 AAB 8.2 SAB Plan for sikkerhed og sundhed Beredskabsplan Afmærkningsplaner Dokumentation for kursus Vejen som arbejdsplads Er gældende såfremt bygherren har overdraget opgaven entreprenøren, alternativt afleveres bidrag planen. Godkendelse fra vejmyndighed skal foreligge inden arbejdets start samt inden iværksættelse af ændringer Side 5 af 23

6 Entreprise: ARBEJDSPLADS : Afsætning Afsætning Længdemåling og vinkelmåling vha. landmålingsudstyr 2..3 Fikspunkter Visuel Dagligt SAB AAB 3.2 SAB AAB SAB Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Information bygherren om anvendelse af arealer, der ikke er slet rådighed af bygherren Orden og renhold, håndtering af affald Tilladelser fra vejmyndigheder anvendelse af vejarealer Afmærkning og indhegning af arbejdsområde Redegørelse for gennemførelse af arbejdet inden for givne tidsmæssige og pladsmæssige rammer Indretning af arbejdsplads, indhegning, oprydning, affaldshåndtering mv. Plan for indretning af arbejdsplads Inden ibrugtagning Visuel Dagligt Inden ibrugtagning af arealerne Overensstemmelse med tegninger.2 SAB 3.1 Visuel Dagligt Visuel Ved arbejdets start / Dagligt AAB 3.2 SAB 3.2 Visuel Dagligt AAB 3.2 Straks efter entreprisens overdragelse AAB Registrering ved afvigelser/beskadigelse Registrering i byggemødereferat. Tilfredshedserklæring Registrering ved afvigelser Tilladelse fra myndighed (rådighedsladelse) Registrering ved afvigelser Registrering ved afvigelser / Redegørelse Registrering ved afvigelser Plan Tilsynet skal have lejlighed at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbejdets start. Entreprenøren skal aflevere fredshedserklæring synet fra samtlige berørte lodsejere Typisk ved ikke stationære arbejder uden fast arbejdsplads Stationære arbejdspladser Side 6 af 23

7 Entreprise: ARBEJDSPLADS : AAB AAB SAB AAB 4 AAB 5 SAB 5 Orden og renholdelse af adgangsveje Tilladelser fra vejmyndighed etablering af midlertidig overkørsel Vægtbegrænsning for entreprenørens køretøjer 4. Færdselsregulerende foranstaltninger Færdselsregulerende foranstaltninger 5. Ledninger Indhentning af oplysninger om beliggenhed af ledninger Visuel Dagligt AAB 3.3 Inden etablering af overkørsel Visuel Dagligt SAB 3.3 Visuel Visuel Prøvegravning Oplysninger fra ledningsejere Ledningsejerregisteret Efter etablering og derefter 2 gange dagligt på hverdage og 1 gang dagligt på lør-, søn-, og helligdage samt eventuelle opståede fejl Inden arbejdet påbegyndes AAB 4 SAB 4 Vejregler for afmærkning AAB 5 SAB 5 Registrering ved afvigelser Tilladelse fra vejmyndighed Registrering ved afvigelser Logbog Godkendelse fra relevante myndigheder. Orientering af politi, Falck, brandvæsen og berørte busselskaber Registrering Tilsynets bemærkninger skal foreligge, før arbejdet må igangsættes. skal have gennemført godkendt kursus i Vejen som Arbejdsplads 15. AAB 5 SAB 5 Syn af ledninger Inden dækning AAB 5 SAB SAB Miljøforhold Arbejdsprocedure vedr. forebyggelse af støjgener Ved arbejdets start SAB 7.2 AAB Styring og samarbejde Arbejdsprocedure Side 7 af 23

8 Entreprise: ARBEJDSPLADS : AAB 7.2 SAB 7.2 AAB 7.3 SAB 7.3 AAB 7.4 SAB 7.4 AAB 7.5 SAB 7.5 Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af støjgener Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af vibrationsskader og vibrationsgener Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af støvgener Foranstaltninger forebyggelse og imødegåelse af lugtgener Visuel Visuel Visuel Visuel Inden arbejdets start Inden arbejdets start Inden arbejdets start Inden arbejdets start AAB 7.2 SAB 7.2 AAB 7.3 SAB 7.3 AAB 7.4 SAB 7.4 AAB 7.5 SAB 7.5 Registrering ved afvigelser Beskrivelse af foranstaltninger Registrering ved afvigelser Registrering ved afvigelser Såfremt støjberegningerne eller støjmålingerne viser, at slede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren iværksætte nødvendige foranstaltninger imødegåelse heraf Side 8 af 23

9 Entreprise: JORDARBEJDER : SAB 3.1 SAB 3.2 AAB 3.2 SAB 5.3 AAB 5.3 SAB 3.1 SAB 4 AAB 4 2. Forberedende arbejde Rydning, fjernelse af materialer Opbrydning og optagning af belægninger 3. Muldjords og blødbundsarbejder Muld Blødbund opgravning og udsætning Opfyldning under vandspejl Udlægning af muldjord Geometri af færdige overflader 4. Tørholdelse Tørholdelse 5. Råjordsarbejder Visuel Forudgående godkendt omfang. Lokalisering af forurenede materialer Dokumentation for lovlig bortskaffelse Opmåling (areal / tykkelse) Visuel Opmåling Sigteanalyse Visuelt Opmåling Komprimeringsprøver Før og efter udførelse Før og efter udførelse 1 sigteanalyse pr m 3 Før og efter udførelse Vandmængde Udtagelse af vandprøver Godkendt modtageplads Kontrolsedler SAB 3.1 SAB 3.2 AAB 3.2 SAB 5.3 AAB 5.3 SAB 3.1 Vejesedler Lossepladskvitteringer Vejesedler Lossepladskvitteringer o.l. Opmåling Udledningsladelse SAB 4 AAB 4 Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet, og synet kaldes. Kontrolomfang og metode kan eventuelt fastsættes ud fra entreprenørens beskrivelse af fremgangsmåde. Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet og syn kaldes. Dagsrapporter Side 9 af 23

10 Entreprise: JORDARBEJDER : Afgravning og indbygning af råjord 6. SAB 5.1 AAB 5.1 SAB 5.2 AAB AAB 5 8. SAB 5.1 AAB 5.1 SAB 5.4 AAB SAB AAB 5.2 SAB 5.2 SAB 5.5 AAB 5.5 Materiale Geometri af færdige overflader Afgravning og udsætning af råjord Materiale Geometri af færdige overflader Levering og indbygning Materialekvalitet Geometri af færdige overflader Stabiliserende foranstaltninger 6. Græssåning Komprimeringsprøver Visuelt Nivellement Visuelt Vandindholdsbestemmelse Visuelt Nivellement Visuelt Leverandøroplysninger/varedeklaration Opmåling på indbygningsstedet og/eller efter køresedler Visuel Opmåling Prøveudtagning Komprimering Minifaldlod 5 tæthedsbestemmelser og 1 referenceværdi pr m 3, dog max. 0,5 m indbygget råjord Efter udførelse Varierende afhængigt af geologiske forhold Efter udførelse, inden muldudlægning 5 tæthedsbestemmelser og 1 referenceværdi pr m 3, dog pr. max. 0,5 m indbygget jord Efter indbygning SAB AAB SAB AAB 5.6 AAB SAB 5.1 AAB 5.1 SAB 5.4 AAB 5.4 SAB 5.4 SAB AAB SAB AAB Nivellering Visuelt Måling med minifaldlod SAB AAB Dagsrapporter Køresedler Produktblad Vejesedler Opmåling Træffes forurenede ikke-registrerede materialer, standses arbejdet og syn kaldes. Prøvningsmetode aftales med bygherrens syn Side 10 af 23

11 Entreprise: JORDARBEJDER : SAB 6 AAB 6 Græssåning Visuel prøver (frøblandingen) Modtagekontrol Før såning Ved levering AAB 6 SAB 6 prøvning samt deklaration. Følgesedler med angivelse af blandingsforhold. Frøblandingen skal forelægges bygherrens syn før anvendelse 7. Håndtering af forurenet jord 14. SAB 7 Vejjord Vejkassematerialer Rabatjord Særlig rabatjord Områdemuld Områdegrus Områdejord Jord fra punktkilder Anden forurenet jord Forhåndsudtagning samt visuel kontrol. Tilladelse fra regioner og kommuner. I henhold procedure for afhændelse af vejarealer. I henhold procedure for afhændelse af vejarealer. Tilladelse fra regioner og kommuner. Indbygningsladelse Dagsrapporter Side 11 af 23

12 Entreprise: AFVANDINGSARBEJDER : Materialer 2.2 Dræn Afvandingsrør Plastdrænrør 2.3 Tætte ledninger Plastrør Leverandøroplysninger Leverandøroplysninger Inden udførelse Inden udførelse.3.3 Andre materialer Materialeanalyse Inden udførelse.4 SAB Brønde Dæksler/riste/brøndstiger m.m. Leverandøroplysninger Inden udførelse DS DS DS DS DS DS DS 1401 DS 1852 DS/EN DS/EN DS/EN 1456 DS/EN DS/EN DS/EN DS SAB DS/EN 1917 DS/EN DS Fabrikatspecifikation Fabrikatspecifikation Materialespecifikation Fabrikatspecifikation Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted Side 12 af 23

13 Entreprise: AFVANDINGSARBEJDER : SAB 3.4 Brønde i plast Leverandøroplysninger Inden udførelse DS/EN 124 DS/EN ISO SAB DS 2379 DS/EN DS/EN Fabrikatspecifikation Dokumentation skal forelægges bygherrens syn før anvendelse må finde sted 3. Udførelse 3.1 Generelt 6. SAB 3.1 AAB 4.1 AAB 1.1 Eksisterende slutningssteder Indmåling /visuel Inden udførelsen Indmålinger AAB 1.1 AAB 4.1 Indmålingsdata / Skitser Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter opmåling 3.3 Tætte ledninger 7. AAB 1.1 AAB 3.3 SAB 3.3 AAB 4.1 AAB 4.3 SAB 4.3 Placering af eksisterende og nye tætte ledninger Indmåling ved slutningspunkter og knækpunkter i landskoordinater vha. landmålings-udstyr, nivellement, bundløbskoter og i øvrigt i henhold AAB og SAB Inden fyldning af ledningsgrav Indmålinger/nivellement DS475 AAB AAB DS 437 AAB AAB DS 430 AAB SAB SAB AAB 4.1 AAB SAB SAB SAB SAB SAB Koordinater og koter for alle indmålte tætte ledninger. Borerapporter Supplerende skitser hvor bygherren ikke har slet krav om inddatering i webvand. Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter opmåling og inden fyldning. Side 13 af 23

14 Entreprise: AFVANDINGSARBEJDER : AAB 1.1 AAB 3.3 SAB 3.3 AAB 4.3 SAB 4.3 AAB 3.3 SAB 3.3 SAB 4.3 Renholdelse og rengøring Komprimering i ledningsgrav Annullering af ledninger Visuelt og evt. via Tvinspektion samt inden aflevering AAB SAB Visuelt/metode AAB Jordarbejder 5.2 SAB AAB AAB AAB AAB SAB AAB SAB SAB TV-inspektion på synets forlangende Afleveres/inddateres iht. Projektets/ synets anvisninger Indmåling af ninger/opgørelse/skitser Dokumentation sles bygherrens syn straks efter udførelse. Dokumentation sles bygherrens syn straks efter udførelse AAB 1.1 AAB 3.4 SAB 3.4 SAB 4.3 AAB 1.1 AAB 3.4 AAB 3.3 SAB 4.3 AAB 3.7 SAB Brønde Placering af eksisterende og nye brønde, samt dæksler, brøndstiger Renholdelse og rengøring Komprimering omkring brønde 3.7 Jordkonstruktioner Vejgrøfter og vandløbsarbejder Indmåling af brøndenes placering samt dækselkote i landskoordinater vha. landmålingsudstyr AAB 1.1 AAB DS/EN DS 437 DS 455 AAB SAB 3.4 SAB SAB EN 124 Visuel Komprimeringsprøver Visuelt/Indmåling 1 stk. komprineringskontrol i fyldning/råjordsplanum SAB AAB AAB SAB AAB Jordarbejder 5.2 AAB AAB AAB Krav i vandsynsprotokol Koordinater og koter for alle indmålte brønde. Supplerende skitser hvor bygherren ikke har slet krav om inddatering i webvand Afleveres/inddateres iht. Projektets/ synets anvisninger Indmåling og nivellement af forlagte vandløb Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter indmåling Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter komprimering Dokumentationen sles bygherrens syn straks efter indmåling Side 14 af 23

15 Entreprise: AFVANDINGSARBEJDER : Typetegninger SAB Vandlænsning 15. AAB 3.8 SAB 3.8 Vandlænsning Opmåling / registrering / dagsrapport AAB 3.8 SAB 3.8 Skitser / opmåling / dagsrapport Dokumentation sles bygherrens syn løbende, men efter aftale med synet. 4.4 Kontrol af det færdige anlæg 16. Rengøring af ledninger, brønde dæksler m.v. Visuelt Umiddelbart inden aflevering Side 15 af 23

16 Entreprise: BUNDSIKRINGSARBEJDER : Materialer 1. Materialekvalitet Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Inden udførelse Deklarationsblade mv. eller anden kontroldokumentation Dokumentationen skal forelægges bygherrens syn godkendelse, inden anvendelse må finde sted 4. Kontrol AAB 3.3 AAB 4.3 SAB 4.3 AAB 4.4 SAB 4.4 Materialer leveret udefra - ikke deklarerede materialer Materialer leveret udefra - deklarerede materialer Komprimering Geometri, overflader Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Komprimeringsforsøg Nivellement visuelt Pr m 3 ved levering, inden indbygning Pr m 3 ved levering, inden indbygning AAB 3.3 SAB 4.3, per max m 2 AAB 4.3 SAB 4.3 AAB 3.4 Før og efter udførelse AAB 4.4 SAB 4.4 Deklarationsblade mv. Kontroldokumentation iht. deklarationsordning, tabeller Side 16 af 23

17 Entreprise: STABILT GRUS : Materialer 1. Materialekvalitet Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent, knusningsgrad, lersten) Inden udførelse Materialespecifikation Deklarationsblade Dokumentationen skal forelægges bygherrens syn godkendelse, inden anvendelse må finde sted 4. Kontrol AAB 3.3 AAB 4.3 SAB 4.3 AAB 3.4 AAB 4.4 SAB 4.4 Materialeleverance - ikke deklarerede materialer Materialeleverance - deklarerede materialer Komprimering Geometri, overflade Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Laboratoriekontrol (kornkurve, sandækvivalent) Komprimeringsprøver Nivellement Visuelt Pr. påbegyndt 500 m 3, dog minimum 1 pr. dag Før indbygning Pr. påbegyndt 2500 m 3 Før indbygning Pr. påbegyndt 1500 m 2, dog minimum 1 pr. dag Efter indbygning Efter udførelse AAB 3.3 AAB 4.3 AAB 3.4 AAB 4.4 SAB 4.4 Deklarationsblade, tabeller Side 17 af 23

18 Entreprise: VARMBLANDET ASFALT : Alment 1. Materialekvalitet Polymermodificeret bitumen / specialbindemiddel Leverandøroplysninger Leverandøroplysninger Inden udførelse Inden udførelse Materialespecifikation DS/EN Skal forelægges bygherrens syn, før anvendelse må finde sted 3. Udførelse, generelt AAB 3 AAB 4 SAB 3 SAB 4 AAB AAB AAB AAB og AAB AAB Tilførsel og udlægning 3. Udførelse, startkontrol Registreringer af arbejdets forløb (mængder, tidsforløb, asfalttemperaturer, vejrforhold ol.) Bitumenprocent Laboratoriekontrol 2 gange dagligt Sigtekurve Laboratorieprøvning 2 gange dagligt Stendensitet Laboratorieprøvning 2 gange dagligt Marshallprøvning Laboratorieprøvning 2 gange dagligt Komprimeringsgrad af belægninger Hulrum i belægning Laboratorieprøvning Laboratorieprøvning 12 borekerner Ved GAB II: 9 borekerner Øvrige typer: 12 borekerner AAB 3 SAB Dagsrapport Mængdeskema Vejesedler Tilsynshåndbogen for varmblandet asfalt Gælder ikke PA og GAB II Gælder ikke PA og GAB II Gælder ikke PA Borekerner 9. AAB Reflektionsfaktor Laboratorieprøvning Prøvning foretages 1 gang på ovennævnte borekerner.2.1 Gælder kun slidlag Side 18 af 23

19 Entreprise: VARMBLANDET ASFALT : AAB Blødbundspunkt K& R Laboratorieprøvning 1 prøve dagligt AAB Udførelse, fortløbende 11. AAB Bitumenprocent Laboratoriekontrol 12. AAB Sigtekurve Laboratoriekontrol 1 for hver påbegyndt 500 t pr. døgn 1 for hver påbegyndt 500 t pr. døgn 13. AAB Stendensitet Laboratoriekontrol 2 gange ugentligt 14. AAB Marshallprøvning Laboratoriekontrol 15. AAB AAB SAB AAB SAB SAB 3.4 Komprimeringsgrad af belægning Hulrum i belægning 4. Funktionskrav Profil Tværfald og længdefald 18. AAB Sporkøring 1 pr t 1 pr t 1 pr. 500 t Laboratoriekontrol 1 pr. 800 m.1.2 Laboratoriekontrol Nivellement Retskede (2 m) eller nivellement 3 gange dagligt 1 pr m² 1 pr. 800 m² Nivellement af hvert asfaltlag for alle 20 m- stationer Efter aftale med synet Kun når sporkøring er konstateret AAB SAB AAB Nivellement Nivellement eller visuelt Gælder for GAB I Gælder for ABB og GAB 0 Gælder for AB, SMA og DA Gælder for AB og SMA Gælder for GAB II Gælder for GAB 0 og ABB Gælder for AB og SMA Nivellement forelægges synet senest 3 arbejdsdage efter udlægning og godkendes inden udlægning af næste asfaltlag. Gælder for slidlag Side 19 af 23

20 Entreprise: OVERFLADEBEHANDLING : Materialer AAB 3 AAB 5 AAB 3.2 AAB 4 AAB 3.2 AAB 4 AAB 3.2 SAB 3.2 AAB 4 SAB 4 Stenmaterialer 3. Udførelse/kontrol Tilførsel og udlægning afdækningsmateriale Bindemidler og klæbeforbedrer Leverandøroplysninger (specifikationer) Specifikationer for art og mængde Registrering af arbejdets forløb (mængder, overflade (våd/tør), temperatur) Ved kontraktindgåelse Ved kontraktindgåelse Bindemiddel Laboratorieprøvning Ved start Stenmaterialer Laboratorieprøvning Ved start Overfladen Stenafspring Visuel + opmåling Ved udløb af afhjælpningsperiode AAB 3.2 SAB 3.2 AAB SAB 5 AB AAB 5.2 SAB 5 SAB 5 AAB 5.2 Del af kontrakt Del af kontrakt Dagrapport + forbrugsregistreringsskema + skema for tværfordeling + skema for tværfordeling Rapport/kontrolskema Prøve af materiale fremvises synet for farvegodkendelse Afleveres løbende bygherrens syn senest dagen efter udførelse Skal forelægges bygherrens syn Skal forelægges bygherrens syn Kontrollen foretages sammen med bygherrens syn Side 20 af 23

21 Entreprise: KØREBANEAFMÆRKNING : Materialer AAB,.1 AAB,.1 Termoplast Fabrikationskontrol Ved bud AAB, SAB Fabrikationstest Reflektion Fabrikationskontrol Ved bud AAB, SAB Fabrikationstest 3. Udførelse 3. AAB 3. Geometri Visuelt Efter udførelse AAB 3 Klarmelding 4. Kontrol 4. SAB 4.3 Bortslidning Visuel og opmåling Ved udløb af afhjælpningsperiode SAB 4.3 Rapport/kontrolskema Side 21 af 23

22 Entreprise: BROLÆGNING : Materialer SAB.2 SAB SAB.10 SAB Materialer - Type/farve m.m. - Helhed Lægge- og sættemateriale - Kornkurve (grus) og sandækvivalent - Renhed og knusning (grus) - Styrke (beton) Betonvarer - CE-mærkning - Frost/tø - Slidstyrke - Friktionskoefficient Fugefyldningsmateriale - Kornkurve (grus) - Renhed og knusning (grus) - Styrke (beton) Underlag Visuel 100 % Visuel 1 prøve Sigteprøve DS/EN Visuel 100% Følgeseddel 100% Modtagekontrol Stikprøve Følgeseddel Følgeseddel Sigteprøve DS/EN Visuel 100% Følgeseddel 100% Visuel 100 % Måling (omfang) Krav fra SAB Spec. jf. Krav fra SAB 3.1 DS/EN DS/EN 1338, 1339, 1340 DS/INF 156, anneks D DS/INF 156, anneks G DS/EN 1338, 1339, 1340, anneks I DS/EN Krav fra SAB 3.1 ± 10 mm Foto/logbog Kornkurve Logbog el. lign. Følgeseddel Følgeseddel Kornkurve Logbog el. lign. Følgeseddel Logbog el.lign. Før og ved levering Efter levering Pr. påbeg. lev. 100 m 3 Pr. leverance Pr. leverance Ved levering Per påbegyndt lev. 100 m 3 Pr. leverance Pr. leverance Før brolægning Side 22 af 23

23 Entreprise: BROLÆGNING : SAB AAB 3.3 AAB 3.4 AAB 3.5 AAB 3.6 AAB 3.7 AAB 3.8 AAB 3.9 Belægningsgrus - Højde - Flugter - Jævnhed - Oprunding/fald - Forbandt/mønster - Buer/pilhøjde/ensartethed - Fuger (bredde) - Fuger (fyldning) - Bankefasthed (grus) Måling (omfang) Visuel 100 % Nedstik fra retholt Visuel 100 % Visuel 100 % Visuel 100 % Visuel 100 % Destruktiv kontrol Visuel 100 % Jf. AAB Helt fyldt Jf. DS 1136 Logbog el. lign. Ved færdigt kontrolafsnit Før vibrering Side 23 af 23

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE DH60.04.20 Krydsombygning DH60 ØSTJYLLAND MOTORVEJ E45 DH60.04 OMBYGNING AF KRYDS VED FRAKØRSEL 47 JUNI 2012 Km. : 9.800-10.100 SIDE 1 af 28 UKP Indhold DH60.04 Udbudskontrolplaner

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.04 Parker og samkør v. Rødekro AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.04 Parker og samkør v. Rødekro AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H50.04.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.04 Parker og samkør v. Rødekro AUGUST 2012 UKP Udbudskontrolplaner Indhold H50.04.20 Entreprenøren

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Entreprise h

Entreprise h Udbudskontrolplaner Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå UKP Udbudskontrolplaner

Læs mere

GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING

GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING MARTS 2014 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ - JORD OG BELÆGNING UDBUDSKONTROLPLANER - UKP ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 ODDER

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Udbudskontrolplaner. Entreprise Vej og broer, Fordelerring. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord. Maj 2013

Udbudskontrolplaner. Entreprise Vej og broer, Fordelerring. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord. Maj 2013 Udbudskontrolplaner Entreprise 12810.200 Vej og broer, Fordelerring Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord Maj 2013 UKP Indhold 12810.200 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

Udbudskontrolplaner. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012

Udbudskontrolplaner. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012 Udbudskontrolplaner Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej Juni 2012 UKP Indhold 6751.200 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Udbudskontrolplaner ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: Udbudskontrolplan Indholdsfortegnelse Styring og

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) April 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB.

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB. Ek se m pe l 2 af 7 1. Orientering KRA indledte mødet med at orientere om projektet i hovedtræk. Entreprisen Omfatter ca. 12,6 km motorvej + 12 ramper, 2 rastepladsanlæg, 1 rundkørsel + skærende veje.

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November 1994 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE AAB, Overfladebehandling 1. ALMENT... 3 1.1 Entreprenørens

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBETINGELSER (SAB) PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-0.11

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6063.321 Vind- og støjskærm på Vejlefjordbroen 60 Østjyske motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JUNI 2012 Revision 1 UKP Indhold 6063.321 13.08.2012 Rev. 1.0 Udbudskontrolplaner

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013 ... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE...... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013 2 Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 MATERIALER 5 2.1 Kalk 5 2.2 Cement 5 2.3 Andre bindemidler 5 2.4 Råjord 6 2.5

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT - AAB UDBUD FEBRUAR 2012

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT - AAB UDBUD FEBRUAR 2012 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT AAB UDBUD FEBRUAR 2012 VARMBLANDET ASFALT AAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 1.1 Entreprenørens ydelser 4 1.2 Underlag 4 1.3 Krav til specifikationer og

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSER FOR ANLÆGSARBEJDER

ARBEJDSBESKRIVELSER FOR ANLÆGSARBEJDER ARBEJDSBESKRIVELSER FOR ANLÆGSARBEJDER I SKIVE KOMMUNE UDGAVE DECEMBER 2010 1 Indholdsfortegnelse. SB Betingelser.... 8 A. Aftalegrundlaget... 8 Almindelige bestemmelser... 8 Bygherrens udbud.... 8 Entreprenørens

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

for retablering af veje og belægninger

for retablering af veje og belægninger for retablering af veje og belægninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Vejopbygning 5 2.1.1 Vejopbygning tabel 6 2.1.2 Asfalt retableringer 7 2.1.3 Vejopbygning tegninger 8 2.2 FORTOVE 9 2.2.2 Tilgængelighed

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) April 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) April 2013 Ref R:\2012\12411002\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser\Vejentreprise Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Delentreprise vej Projektnummer 2014-185810

Læs mere

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Januar 2006 1. Generelt 1.1 Formål Nærværende bestemmelser er grundlaget for de retableringsarbejder,

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Ikast-Brande Kommune Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2. UDBUDSKONTROLPLANER. Entreprise

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2. UDBUDSKONTROLPLANER. Entreprise Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Entreprise 1150.06 Forord til udbudskontrolplaner (UKP) Indholdsfortegnelse 1. FORORD 1.1 Bygherrens udbudskontrolplaner 2 1.1.1 Alment 2 1.1.2 Fokuspunkter 2 1.1.3

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 særlige arbejdsbeskrivelser samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 PJA SAB-TEKNIK BELÆGNINGER Asfaltarbejder Kørebaneafmærkning

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STYRING OG SAMARBEJDE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STYRING OG SAMARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

BRO 14-0-071, OF AF STI

BRO 14-0-071, OF AF STI SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BRO 14-0-071, OF AF STI Udskiftning af stibro ved Jægersborg Station NOVEMBER 2012 Dato November 2012 Vejdirektoratet Bro 14-0-071, OF af Sti BRO 14-0-071, OF AF STI UDSKIFTNING

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) EJENDOMSSELSKABET X APS Grøftevej 4, Grøfte 4180 Sorø Tlf. 58 54 31 05 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) BYGGEMODNING AF JONSGÅRDEN Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Læs mere