Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag"

Transkript

1 Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune Projektgrundlag Marts 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Projektindhold og struktur Projekt 1 Drift og support Projekt 2 Skole-it Projekt 3 edag Projekt 4 Kontaktcenterløsning Projekt 5 It-styring Projektforløb Programopstart Opstart af projekter Gennemførelse af projekter Tværgående program- og projektstyring Programafslutning Projektorganisation Priser og betaling marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 2 af 14

3 1. Indledning Dette projektgrundlag er udarbejdet på grundlag af direktionens strateginotat vedr. digitalisering fra august Efterfølgende er der afholdt en række møder mellem Svendborg Kommune og KMD. Gevinster med it er en udmøntning af direktionens strategiske overvejelser i et konkret strategisk it- og digitaliseringsprogram, som består af 5 koordinerede projekter. Den overordnede fælles målsætning er at skabe forbedringer og effektiviseringer af Svendborg Kommunes opgavevaretagelse ved hjælp af it. De konkrete målsætninger med programmet er: Opnåelse af stabil it-drift og god support på tværs af hele organisationen. Udvikling af it-anvendelsen på skoleområdet - fra strategi til realisering af gevinster. At Svendborg Kommune lever op til kravene ifm. edag3 pr. 1/11-10 og i forlængelse heraf realiserer nærmere definerede gevinster. Implementering af kontaktcenterløsning i Borgerservice - og successivt mere tværgående i Svendborg Kommune. Der er særligt fokus på realisering af tilhørende gevinster. I tilknytning hertil er der følgende generelle målsætninger: Etablering af ledelsesmæssige retningslinier og værktøjer i forhold til at styre den løbende drift og udvikling af it- og digitaliseringsområdet i Svendborg Kommune. Dette område benævnes herefter it-styring 1. Etablering af en erfaringsbase og en kultur vedr. det at arbejde strategisk og målrettet med digitalisering. Gevinster med it skal således skabe en væsentlig udvikling på it- og digitaliseringsområdet i Svendborg Kommune både anvendelsesmæssigt, ledelsesmæssigt og organisatorisk. Projektet er forankret hos kommunaldirektøren, som også aktivt er involveret i projektet på styregruppeniveau. ¹ Betegnelsen it-styring anvendes i stedet for IT Governance, som er den internationale betegnelse for en samlet styring af it- og digitaliseringsområdet på tværs af hele organisationen. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 3 af 14

4 2. Projektindhold og struktur Der etableres et strategisk it- og digitaliseringsprogram, Gevinster med it. Programmet består af 5 projekter med følgende overordnede indhold og målsætninger: 2.1 Delprojekt 1 Drift og support Stabil it-drift og god support er basale målsætninger, som skal realiseres snarest muligt. Dette betyder bl.a.: Stabil it-drift - dvs. kun få driftsforstyrrelser, planlagte såvel som ikke planlagte. God performance - herunder opstartstider og svartider. God support dvs. at it-brugerne oplever hurtig og effektiv assistance samt god og dækkende information om it-relaterede forhold. God kommunikation og forventningsafstemning mellem it og den øvrige organisation. Opnåelse af ovenstående vil give effektiviseringsgevinster i den daglige opgavevaretagelse hos den enkelte medarbejder i Svendborg Kommune, hvilket successivt også vil kunne forbedre serviceniveauet over for borgere og virksomheder. Desuden er stabil it-drift og god support basale forudsætninger for den mere strategiske udvikling af it-anvendelsen i Svendborg Kommune. 2.2 Delprojekt 2 Skole-it Svendborg Kommune har i 2010 en større økonomisk pulje reserveret til it i folkeskolen. Samtidig er det et særligt prioriteret udviklingsområde i Svendborg Kommune såvel som på nationalt niveau. I relation til skole-it er der bl.a. følgende overordnede målsætninger: Forbedring af læreres og elevers driftsoplevelse, således at it-udstyr og systemer opleves som stabile og driftssikre med tilfredsstillende hastigheder for opstart hhv. svartider. Mere og bedre inddragelse af it i undervisning og didaktik. Kommunikation og forventningsafstemning i relation til de it-mæssige og tekniske vilkår og muligheder. Herved kan Svendborg Kommune tilbyde en moderne undervisning, hvor velfungerende it naturligt indgår i og understøtter undervisningen. Samtidig tilgodeses forventninger fra elever, lærere og forældre samt forventninger og krav fra Undervisningsministeriet. Arbejdet med ovenstående indbefatter etablering af en strategi, en handlingsplan samt realisering af denne handlingsplan og dermed opnåelse af de ønskede gevinster. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 4 af 14

5 2.3 Delprojekt 3 edag3 Svendborg Kommune ønsker, i lighed med de øvrige kommuner i Danmark, at leve op til kravene vedr. edag3 pr. 1/ edag3 har overskriften Nem adgang til det offentlige på nettet og indeholder følgende målsætninger: Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder. Ved at leve op til målsætningerne i edag3 vil Svendborg Kommune kunne realisere et højere serviceniveau, ligesom der vil kunne hentes omkostningsbesparelser og effektiviseringsgevinster. 2.4 Delprojekt 4 Kontaktcenterløsning Svendborg Kommune har deltaget i et udviklingssamarbejde vedr. en kontaktcenterløsning (Talisma) til Borgerservice. Løsningen vil være klar til implementering i løbet af 1. halvår Der er bl.a. følgende overordnede målsætninger for implementeringen af kontaktcenterløsningen: Afslutning af udviklingssamarbejde om kontaktcenterløsningen Talisma. Implementering af kontaktcenterløsning i Borgerservice. Successivt bredere implementering i Svendborg Kommune. Ved anvendelse af kontaktcenterløsningen skal der opnås forbedret kapacitetsudnyttelse og højere kvalitet i borgerservice. Samtidig er det målet, at løsningen skal resultere i større organisatorisk omstillingsevne, forbedret arbejdsmiljø og højere medarbejdertilfredshed. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 5 af 14

6 2.5 Delprojekt 5 It-styring Svendborg Kommune ønsker at udbygge og styrke de styringsmæssige strukturer og processer på it- og digitaliseringsområdet. Dette skal sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcer og it-investeringer på tværs af hele organisationen. Der bl.a. følgende målsætninger vedr. it-styring i Svendborg Kommune: Etablering af en klar organisering, herunder roller og ansvar, og en effektiv beslutningsstruktur i relation til it og digitalisering. Anvendelse af business cases som prioriterings- og styringsgrundlag. Indkøring af en effektive projekt- og porteføljestyringsmodel. Etablering af en praktisk model for strategisk udvikling af digitaliseringen i Svendborg Kommune (bl.a. med afsæt i erfaringerne fra de øvrige projekter). Udvikling af en kommunikationsstrategi og plan, som dels sikrer generel forståelse for potentialet i digitalisering blandt ledere og medarbejdere, dels sætter Svendborg Kommune i stand til at bruge kommunikation som et strategisk værktøj i relation til digitaliseringsindsatsen. Det bemærkes, at dette projekt, herunder ovenstående målsætninger, skal ses som understøttende i forhold til de øvrige fire projekter samt den fremtidige udvikling på it- og digitaliseringsområdet generelt. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 6 af 14

7 3. Projektforløb Nedenstående figur illustrerer overordnet det samlede projektforløb. Ovenstående tidsangivelser er vejledende. Nedenfor beskrives de enkelte hovedaktiviteter. 3.1 Programopstart Som det første afholdes et informationsmøde (halvdagsmøde) for samtlige primære interessenter, herunder programmets styregruppe og sekretariatschefgruppen. Målsætningen med informationsmødet, er: Sikre forståelse, motivation og opbakning i relation til det samlede projekt, herunder struktur og indhold i projektet Efterfølgende afholdes et opstartsmøde (halvdagsmøde) for det samlede program for styregruppen. Målsætningen med mødet er: Fastlæggelse af overordnet formål og rammer for de enkelte projekter. Fastlæggelse af overordnet forløb, projektstyring-/koordinering samt projektorganisation for de enkelte projekter. Efter mødet udarbejdes og godkendes en programbeskrivelse i overensstemmelse med Svendborg Kommunes projekthåndbog. Svendborg Kommunes indsats Deltagelse i informationsmøde og opstartsmøde. Godkendelse af programbeskrivelse. Information af interessenter og organisation. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 7 af 14

8 KMD s indsats Planlægning og gennemførelse af informationsmøde og opstartsmøde. Udarbejdelse af programbeskrivelse. Resultat Beskrivelse af det samlede program er fastlagt og godkendt. Alle relevante interessenter er informeret. 3.2 Opstart af projekter Projektopstarten for det enkelte projekt afholdes som et hel- eller halvdagsmøde for den målgruppe, som blev fastlagt i forbindelse med projektopstarten for det samlede projekt. Programleder, projektleder samt projektansvarlig fra KMD er blandt deltagerne. Målsætningen med mødet er: Sikre forståelse, motivation og opbakning i relation til projektet og det samlede program Gevinster med it. Sikre ledelsesmæssig forankring og prioritering af projektet. Identifikation af projektets resultatmål hhv. succeskriterier (gevinster). Disse resultatmål og succeskriterier skal være målbare (eller minimum vurderbare ) og styrende for projektet. Der er i denne forbindelse særligt fokus på quick wins dvs. hurtige synlige resultater. Fastlæggelse af rammer og omfang for projektet. Planlægning af projektforløbet, allokering af projektressourcer samt præcisering af projektorganiseringen. Fastlæggelse af retningslinier for en effektiv og understøttende kommunikation i relation til projektet. Afklaring af øvrige forhold jf. Svendborg Kommunes projekthåndbog, herunder projektbeskrivelse. Efter mødet udarbejdes en projektbeskrivelse i henhold Svendborg Kommunes projekthåndbog. Denne skal efterfølgende godkendes af projektgruppen for projektet samt styregruppen for Gevinster med it. Svendborg Kommunes indsats Deltagelse i projektopstartsmøder. Godkendelse af projektbeskrivelser for projekterne. Information af interessenter og organisation. KMD s indsats Planlægning og gennemførelse af projektopstartsmøderne. Udarbejdelse af projektbeskrivelser. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 8 af 14

9 Resultat Projektbeskrivelse for de enkelte projekter er fastlagt og godkendt. Alle relevante interessenter er informeret. 3.3 Gennemførelse af projekter De enkelte projekter gennemføres i henhold til de godkendte projektbeskrivelser jf. afsnit 3.2. De enkelte projekter er kendetegnet ved at resultatmål og succeskriterier er i fokus og at disse vil være styrende for projektgennemførelsen. Dette betyder at det specifikke projektindhold og forløb vil være fleksibelt og dynamisk i forhold til opnåelsen af disse resultatmål og succeskriterier. Mhp. at understøtte opnåelse af projekternes resultatmål og succeskriterier er der opmærksomhed på både den formelle del af organisationen det som kan ses, som fx it-systemer, teknologi, retningslinier, processer og planer, såvel som den uformelle del af organisationen det som ikke kan ses, som fx motivation, styrker, engagement, sprog og kultur. Projekt 1-4 Da disse projekter ikke er endelig defineret og beskrevet på nuværende tidspunkt, kan assistancen fra KMD pt. ikke defineres. KMD s assistance kan være generel projektstøtte i form af projektgruppedeltagelse, facilitering, sparring, review, dokumentation, evaluering, sikring af fremdrift mv. Assistancen kan også være relevant faglig ekspertise vedr. it-løsninger, teknologi, ITIL, skole-it, edag3, borgerservice mv. Projekt 5 It-styring Projekt 5 gennemføres indenfor de overordnede rammer, som fremgår af afsnit 2.5. Svendborg Kommunes indsats Deltagelse diverse møder og workshops. Godkendelse af dokumenter og modeller. Kommunikation og uddannelse vedr. it-styring. KMD s indsats Planlægning og gennemførelse diverse møder og workshop. Udarbejdelse af dokumentation og modeller i relation til it-styring. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 9 af 14

10 Resultat Dækkende og konsistent dokumentation, for den it-styring, som Svendborg Kommune ønsker. Alle relevante interessenter er informeret og uddannet. Svendborg Kommunes model for it-styring er implementeret og velfungerende. 3.4 Tværgående program- og projektstyring Der sker en løbende koordinering, prioritering og styring på tværs af projekterne. Dette varetages af den overordnede styregruppe for Gevinster med it. Styregruppen følger løbende op på fremdrift samt styrer og prioriterer løbende programmet og de indgående projekter iht. de strategiske målsætninger og de specifikke mål for projekterne. Styringen indbefatter også disponering af KMDtimepuljen og interne ressourcer. Styregruppen har desuden ansvar for løbende kommunikation om Gevinster med it til den øvrige organisation. Fokus er på de gode historier. De præcise rammer for den tværgående projektstyring fastlægges i forbindelse med projektopstart jf. afsnit 3.1. Styregruppen mødes fast minimum hver 4. uge (møde på 2 timer). Svendborg Kommunes indsats Planlægning og gennemførelse af styregruppemøder. Gennemførelse af tiltag besluttet på styregruppemøderne. Udarbejdelse og godkendelse af referater. Kommunikation til relevante interessenter. KMD s indsats Forberedelse af og deltagelse i styregruppemøder. Supplerende opgaver, som måtte blive fastlagt løbende. Resultat Det samlede program og de enkelte projekter bliver løbende monitoreret, styret og koordineret i henhold til de respektive resultatmål og succeskriterier. Alle relevante interessenter informeres løbende. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 10 af 14

11 3.5 Programafslutning Det samlede program afsluttes i løbet af marts 2011 via bl.a. følgende aktiviteter: Evaluering af projektforløb. Evaluering vedr. opnåelse af strategiske mål, herunder specifikke resultatmål og succeskriterier for de enkelte projekter. Det videre forløb. Målopfyldelsen evalueres igen i andet halvår Svendborg Kommunes indsats Planlægning og gennemførelse af projektevaluering. Udarbejdelse og godkendelse af referater. Kommunikation til relevante interessenter. KMD s indsats Deltagelse i projektevaluering. Resultat Projektperformance er foreløbigt evalueret og dokumenteret. Det videre forløb er fastlagt. Alle relevante interessenter er informeret. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 11 af 14

12 4. Projektorganisation Projektets organisering er illustreret i nedenstående figur. Styregruppens ansvar og arbejde fremgår af afsnit 3.4. Projektgrupperne er ansvarlige for gennemførelse af de respektive projekter i henhold til projektbeskrivelserne. Desuden kan der nedsættes arbejdsgrupper under projekterne. Der anvendes følgende roller i forbindelse med programmets organisering: Programejer o Øverst ansvarlig for programmet o Formand for styregruppen o Godkender alle ændringer vedr. programmet o Ambassadør for programmer o Sparringspartner for programleder Programleder o Ansvarlig for programmets samlede leverancer o Leder og styrer det samlede program iht. Programbeskrivelsen o Leder og sparringspartner for projektlederne o Løbende kontakt med programejeren og rapportering til styregruppen o Håndtering af interessenter samt synliggørelse og promovering af programmet Projektleder o Ansvarlig for projektets leverancer o Leder og styrer projektet iht. projektbeskrivelsen for projektet o Leder og sparringspartner for projektgruppen o Løbende kontakt med den overordnede programleder og rapportering til denne o Håndtering af interessenter samt synliggørelse og promovering af projektet Det bemærkes, at programleder såvel som projektledere kan delegere visse opgaver til øvrige medlemmer af styre- hhv. projektgruppe. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 12 af 14

13 Styregruppe Erik Meldgaard (programejer) Torben Jørgensen (programleder) Niels Tovgaard Søren Bach-Hansen Kommunikationschef Kim Barren John Harding (kundechef, KMD) Sune Dybdal (projektansvarlig fra KMD) Niels Tovgaard varetager, med støtte fra Sune Dybdal, sekretariatsfunktion for projektleder og styregruppen. Projektgruppe for projekt 1 - Drift og support Søren Bach-Hansen (projektleder) Erik Bartholdy (konsulent fra KMD) Bred deltagelse som sikrer involvering og forankring hos alle vigtige interessenter Projektgruppe for projekt 2 - Skole-it Steen Tryde (projektleder) Helle Hansen Søren Bach-Hansen Evt. Sune Dybdal (konsulent fra KMD) Bred deltagelse som sikrer involvering og forankring hos alle vigtige interessenter Projektgruppe for projekt 3 - edag3 Niels Tovgaard (projektleder) Bjarne Pedersen Søs Grützmeier Sune Dybdal (konsulent fra KMD) Bred deltagelse som sikrer involvering og forankring hos alle vigtige interessenter Projektgruppe for projekt 4 - Kontaktcenter Bjørn Pedersen (projektleder) Sune Dybdal/NN (konsulent fra KMD) Bred deltagelse som sikrer involvering og forankring hos alle vigtige interessenter Projektgruppe for projekt 5 - It-styring Torben Jørgensen (projektleder) Niels Tovgaard Søren Bach-Hansen Sekretariatschefgruppen samt afd.chef for økonomi (6 personer i alt) Kommunikationschef Kim Barren Sune Dybdal (konsulent fra KMD) 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 13 af 14

14 5. Priser og betaling KMD s assistance jf. dette projektgrundlag afholdes via puljetimer fra partnerskabsaftalen mellem Svendborg Kommune og KMD. Der allokeres som udgangspunkt 500 timer inden for projektets rammer. Timerne faktureres månedsvis på basis af en aktivitetsopdelt timeopgørelse fra KMD. Hertil kommer omkostninger til transport og ophold. Eventuelle omkostninger til ekstern assistance dækkes af Svendborg Kommune. 23. marts 2010 Gevinster med it Svendborg Kommune Side 14 af 14

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel. Projektgrundlag

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel. Projektgrundlag Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi, Beslutningsstruktur & It-styringsmodel Projektgrundlag April 2010 1. INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2. OPGAVETILGANG... 4 3. PROJEKTFORLØB... 5 3.1 OVERORDNET FORLØB...

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne

Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne Posters Michael Ehlers 29. november 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Syddansk Universitet HR-service, Arbejdsmiljøkontoret, revideret november på baggrund af beslutning i styregruppen oktober

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

SAPA projektorganisering - kom godt i gang

SAPA projektorganisering - kom godt i gang SAPA projektorganisering - kom godt i gang Fem gode råd Fem første steps 1. Skab overblik over alle projekter og få skabt ledelsesmæssig bevågenhed, synlighed og forankring 2. Informér om forandringer

Læs mere

Programorganisering for IT-strategi 0-18

Programorganisering for IT-strategi 0-18 Programorganisering for IT-strategi 0-18 Indhold Baggrund og formål... 1 Organisation... 2 Styring af programmet... 2 Programstyregruppen... 2 Ledelse og forankring i organisationen... 3 IT-strategi gruppen...

Læs mere

UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016

UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016 UCC Digitaliseringsstrategi 2013 2016 Indhold Indledning... 3 1 Indsatsområder... 4 2 Principper for udmøntning... 6 Bilag... 7 Digitaliseringsprogrammet Organisering og styring af UCC digitaliseringsindsatser...

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Playbook om programledelse i den offentlige sektor. Version 2

Playbook om programledelse i den offentlige sektor. Version 2 Playbook om programledelse i den offentlige sektor Version 2 2016 Introduktion til playbooken AFGRÆNSNING: Playbooken beskæftiger sig med den professionelle disciplin det er at gennemføre et program. Et

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Gevinstrealisering metodevejledning. 01 Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Gevinstrealisering metodevejledning. 01 Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter 2 01 Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter 3 Indhold 1 / Indledning hvorfor er arbejdet med roller og ansvar vigtigt? Fem gode råd og fem risici 2 / Etableringen af det grundlæggende organisatoriske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Baggrund for ændring af projektsetup

Baggrund for ændring af projektsetup Baggrund for ændring af projektsetup Generelt et behov for at løfte projekter til strategisk niveau / fælles ejerskab Specifikke krav til afrapportering af midlerne Sikring de nødvendige ressourcer til

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Referat fra styregruppemøde 6

Referat fra styregruppemøde 6 Projekt Den administrative forandringsproces Emne Styregruppemøde Dato og sted Aarhus Universitet, bygning 1430 lokale 231 Tidspunkt Onsdag den 5. november 2008, kl. 10.00 til 12.00 Møde nr. 6 Referent

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Workshop om den fællesstatslige programmodel

Workshop om den fællesstatslige programmodel Workshop om den fællesstatslige programmodel 1 Agenda 10.45 10.50 Velkommen 10.50 11.15 Præsentation af den fællesstatslige programodel 11.15 11.30 Afklarende spørgsmål (Ultra kort) 11.30 12.00 Debat:

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Projektgruppemøde 28. maj

Projektgruppemøde 28. maj Projektgruppemøde 28. maj Velkommen - milepæle Midtvejsevaluering - projektet er godt på vej og Den fortsatte politiske forankring Supercykelstipuljen - hvad nu? Eventuelt Lancering af Farumruten 2 Mediegennemslag

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Programledelse. Digitalisering og monopolbrud. Kim Nielsen Ranch Programleder. 13. januar 2014

Programledelse. Digitalisering og monopolbrud. Kim Nielsen Ranch Programleder. 13. januar 2014 Programledelse Digitalisering og monopolbrud.. Kim Nielsen Ranch Programleder 13. januar 2014 Hvem er jeg? Digitalisering og monopolbrud Dagsorden Kort om Herning Kommune Baggrunden for porteføljestyring

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere