Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union COM(2016) 754 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport for om den finansielle situation under arbejdsløshedsforsikringsordningen for tidligere midlertidigt ansatte, kontraktansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter i en af Den Europæiske Unions institutioner, som efter ansættelsesforholdets ophør er uden beskæftigelse Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 754 final. Bilag: COM(2016) 754 final 15357/16 bh DGA 1 DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 754 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport for om den finansielle situation under arbejdsløshedsforsikringsordningen for tidligere midlertidigt ansatte, kontraktansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter i en af Den Europæiske Unions institutioner, som efter ansættelsesforholdets ophør er uden beskæftigelse DA DA

3 KOMMISSIONENS RAPPORT TIL RÅDET OG PARLAMENTET Rapport for om den finansielle situation under arbejdsløshedsforsikringsordningen for tidligere midlertidigt ansatte, kontraktansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter i en af Den Europæiske Unions institutioner, som efter ansættelsesforholdets ophør er uden beskæftigelse RESUMÉ I henhold til forordningerne om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union er EU-arbejdsløshedsunderstøttelsen tiltænkt tidligere kontraktansatte, parlamentariske assistenter og midlertidigt ansatte, som er arbejdsløse mod deres vilje (dette udelukker f.eks. fratrådte medarbejdere). Den er et supplement til en eventuel national arbejdsløshedsydelse. EU-arbejdsløshedsunderstøttelsen udbetales af den særlige arbejdsløshedskasse. Den finansieres dels af bidrag fra ansatte, som potentielt er ydelsesberettigede, og dels af arbejdsgiverbidrag. Betingelserne for adgang til denne arbejdsløshedsunderstøttelse samt kategorierne af ydelsesberettigede og bidragssatserne har undergået betydelige ændringer, som har vendt op og ned på den oprindelige ordning og især arbejdsløshedskassens midler. Reformen i 2004: Reformen af tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, som trådte i kraft den 1. maj 2004, indførte i disse vilkår en ny personalekategori, nemlig kontraktansatte, samt nye regler for bidrag til arbejdsløshedskassen (bl.a. en forhøjelse af arbejdstagerbidraget fra 0,4 % til 0,81 %). Perioden : I medfør af Rådets forordning nr. 160/2009 af 23. februar 2009 (EUT L 55 af ) er akkrediterede parlamentariske assistenter nu dækket af arbejdsløshedskassen. I den forbindelse er vilkårene for arbejdsløshedskassen, herunder bidragets størrelse, ikke blevet ændret. Arbejdsløshedskassen havde i 2009 et underskud på 4,3 mio. EUR, før det faldt igen til 2,6 mio. EUR i Fra faldt underskuddet betydeligt og var ved udgangen af 2013 på 1 mio. EUR. I denne periode blev arbejdsløshedskassens kumulerede reserve øget fra 16,1 mio. EUR i begyndelsen af 2009 til 2 mio. EUR ved udgangen af Der er flere grunde til disse forandringer, og navnlig: Antallet af forsikrede er steget (+ 42 %). De månedlige udbetalinger af arbejdsløshedsydelser er steget (+ 9 %). Antallet af ydelsesberettigede midlertidigt ansatte er steget i forhold til antallet af midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste (fra 2,56 % i 2009 til 2,90 % i 2015). Antallet af ydelsesberettigede kontraktansatte er faldet i forhold til antallet af kontraktansatte i aktiv tjeneste (fra 5,86 % i 2009 til 1,83 % i 2015). 2

4 Indførelsen af kategorien akkrediterede parlamentariske assistenter (de ydelsesberettigede akkrediterede parlamentariske assistenter udgjorde i ,4 %). Den gennemsnitlige månedlige ydelse steg fra EUR i 2009 til EUR i Tendensen til stigning vendte i 2011 og 2012, hvor beløbet faldt til EUR. Fra 2013 vendte tendensen på ny, og beløbet steg i 2015 til EUR med det højeste beløb i 2014 på EUR. Den gennemsnitlige ydelse til akkrediterede parlamentariske assistenter er let stigende fra Den stiger fra EUR til EUR i 2014 og falder igen til EUR i Den gennemsnitlige varighed i måneder af retten til ydelser steg fra 6,9 måneder i 2009 til 10 måneder i 2015, hvilket medførte en forøgelse af godtgørelsesperioden på 45 %. Underskuddet faldt betydeligt i 2012 på grund af en ekstraordinær indtægt fra agenturet EUIPO, der godtgjorde et beløb på 1,2 mio. EUR som følge af ca. 20 medarbejderes genindtrædelse i medfør af en retsafgørelse. Reformen fra 2014 og perspektiver: Reformen af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. januar 2014, ændrede ansættelseskontraktens maksimale varighed for kontraktansatte, som nu er 6 år i stedet for 3 år. Denne ændring af kontraktens maksimale varighed har betydet et fald i antallet af ydelsesberettigede i arbejdsløshedskassen fra Dens afbødende virkning vil dog blive udvisket fra Denne positive virkning har dog ikke kompenseret for den store stigning i antallet af ydelsesberettigede fra Europa-Parlamentet som følge af fornyelsen af dette i De ydelsesberettigede under arbejdsløshedsforsikringen blev forøget med mere end 600 parlamentariske assistenter og 200 midlertidigt ansatte i juli I henhold til artikel 28a, stk. 11, og artikel 96, stk. 11, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som ændret i 2013, skal Kommissionen hvert andet år fremlægge en rapport om den finansielle situation under arbejdsløshedsforsikringsordningen. Desuden kan Kommissionen, uafhængigt af denne rapport, ved delegerede retsakter i henhold til artikel 111 og 112 i tjenestemandsvedtægten tilpasse de bidrag, der er fastsat i artikel 28a, stk. 7, og artikel 96, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, hvis det er nødvendigt af hensyn til balancen i ordningen. 3

5 1 LOVRAMMEN 1.1 Beskrivelse af ordningen Reformen af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. maj 2004, ændrede retsakterne om berettigelse til ydelser fra arbejdsløshedskassen samt reglerne om bidrag til denne fra Ændringerne kan sammenfattes således: Før maj 2004 Efter maj 2004 dækning mod risikoen for arbejdsløshed udelukkende for midlertidigt ansatte, når deres ansættelsesforhold ophørte et arbejdstagerbidrag på 0,4 % og et arbejdsgiverbidrag på 0,8 % ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i højst 24 måneder en ny personalekategori, nemlig kontraktansatte, som er omfattet af dækningen mod risikoen for arbejdsløshed nye regler for bidrag til arbejdsløshedskassen (dvs. et arbejdstagerbidrag på 0,81 % og et arbejdsgiverbidrag på 1,62 % og et fast fradrag på 919,02 EUR for midlertidigt kontraktansatte og på 1.254,77 EUR for midlertidigt ansatte) retten til arbejdsløshedsunderstøttelse er begrænset til en tredjedel af den periode, hvor den pågældende reelt har været midlertidigt ansat, kontraktansat eller parlamentarisk assistent, dog højst 36 måneder. Maksimumsbeløbene ydes kun fra den syvende måneds ledighed, og minimumsbeløbene er blevet forhøjet. Nedenstående tabel indeholder maksimums- og minimumsbeløbene fordelt på de forskellige personalekategorier: Midlertidigt ansatte beløb i EUR pr. 1. januar 2016 Kontraktansatte Parlamentariske assistenter Maksimumsbeløb (fra den syvende måned) 2.760, , ,90 Minimumsbeløb 1.380, ,18 910,74 Beløbene for fradragene og maksimums- og minimumsbeløbene justeres på samme måde som lønningerne. Der tillægges eventuelle familietillæg til arbejdsløshedsunderstøttelsen. Bidraget til Den Europæiske Unions fælles sygesikringsordning (5,1 % af den ydelsesberettigedes grundløn) dækkes af arbejdsløshedskassen. 4

6 1.2 Retsgrundlag - Artikel 28a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1023/2013 af 22. oktober Artikel 96 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og artikel 5 i bilaget til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets forordning nr. 1023/2013 af 22. oktober Artikel 135 og 136 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1239/2010 af 20. december 2010 (EUT L 338 af ). - Artikel 65, stk. 1, i vedtægten om tilpasning af lønninger og andre beløb. - Kommissionens forordning nr. 91/88 af 13. januar 1988 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til artikel 28a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 11 af ). - Kommissionens bestemmelser af 14. juli 1988 vedtaget ved fælles overenskomst, som konstateredes af præsidenten for De Europæiske Fællesskabers Domstol den 4. juli 1989, om gennemførelsesbestemmelserne for tildeling af arbejdsløshedsunderstøttelse til midlertidigt ansatte i medfør af artikel 28a, stk. 10, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. 2 KASSEBEHOLDNINGEN OG DEN REGNSKABSMÆSSIGE SITUATION I ARBEJDSLØSHEDSKASSEN De følgende to afsnit beskriver udviklingen i arbejdsløshedskassen og nærmere bestemt udgifterne og indtægterne. Beløbene under "Arbejdsløshedsydelser" omfatter overalt grundydelsen, alle familietillæg og justeringskoefficientens virkninger (kun for den gamle ordning). Alle sociale ydelser udbetalt på nationalt plan (arbejdsløshedsydelser, familietillæg, ydelser i tilfælde af sygdom og graviditet osv.) er fratrukket. Da bidraget til den fælles sygesikringsordning, som angivet i punkt 1.1 Beskrivelse af ordningen, ikke dækkes af den ydelsesberettigede, finansieres det af arbejdsløshedskassen (5,1 % af den arbejdsløses grundløn). Arbejdsløshedskassen bruger to instrumenter til forvaltning af sine indtægter og udgifter: en løbende konto, hvorpå indtægterne indgår og ydelserne udbetales, samt en række rentebærende indlånskonti, hvor overskuddet på den løbende konto indsættes. 2.1 Kassebeholdningen: driftsresultater og kumulerede saldi i I forbindelse med et kasseregnskab bogføres indtægterne og udgifterne, når de indkasseres eller betales. Tabel 1 giver en samlet oversigt over indtægter og udgifter, således som de er bogført, samt den deraf følgende driftssaldo. Der er for 2014 foretaget en regulering af de skyldige bidrag til den fælles sygesikringsordning for perioden

7 TABEL 1: ARBEJDSLØSHEDSKASSEN - KASSEBEHOLDNINGEN - Driftsresultat ( ) Beskrivelse EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Udgifter 1. Arbejdsløshedsydelser a 15,629,061,27 16,499,622,63 17,466,957,65 16,896,895,27 19,614,428,00 21,183,395,85 21,473,325,97 2. Bidrag til den fælles sygesikringsordning b 1,541,084,22 1,336,619,52 1,356,564,94 1,418,251,42 1,188,130,27 1,643,029,41 2,494,181,69 3. Bidr. til den fælles sygesikringsord. (rettelse) 1,309,731,17 Udgifter i alt d=σa-c 17,170,145,49 17,836,242,15 18,823,522,59 18,315,146,69 20,802,558,27 24,136,156,43 23,967,507,66 B. Indtægter 1. Kommissionen e 4,894,546,00 4,953,443,30 4,648,897,19 4,463,116,26 4,448,373,71 4,863,000,31 5,204,181,70 2. Europa-Parlamentet f 1,741,579,77 2,511,804,83 2,784,745,51 3,092,314,83 2,736,327,57 3,270,057,75 3,194,779,46 3. Den Europæiske Ombudsmand g 60,521,73 58,519,49 62,495,13 55,338,31 61,723,90 34,872,11 37,817,22 4. Rådet h 229,123,40 250,806,29 179,454,64 178,247,69 180,942,91 209,423,05 193,271,85 5. EU-Domstolen i 827,511,91 795,251,30 842,379,04 809,053,42 854,184,06 937,889,43 938,951,69 6. Revisionsretten j 189,400,97 181,846,42 194,205,38 185,868,42 186,096,75 207,492,41 223,336,76 7. Det Økonomiske og Sociale Udvalg k 131,985,15 103,775,29 115,657,48 104,375,79 89,708,18 101,240,26 97,441,41 8. Regionsudvalget l 112,958,60 101,690,63 91,786,29 108,683,90 121,672,46 85,259,11 102,521,15 9. EU-Udenrigstjenesten m 444,530,96 725,028,72 878,512,10 962,514,31 980,177, Agenturer n 5,172,825,66 5,937,274,11 9,012,247,93 8,567,450,59 9,581,489,40 9,945,646,15 10,749,215,74 Indtægter i alt o=σe-n 13,360,453,19 14,894,411,66 18,376,399,55 18,289,477,93 19,139,031,04 20,617,394,89 21,721,694,90 C. Rettelser i regnskabet p 378,95 210,47 141,34-555,82 615,99 D. Driftsresultat q=o-d+p -3,809,313,35-2,941,620,02-446,981,70-26,224,58-1,662,911,24-3,518,761,54-2,245,812,76 Tabel 2 viser udviklingen i arbejdsløshedskassens indeståender både på den løbende konto, der er integreret i Kommissionens regnskab (del I), og på de indlånskonti, der forvaltes af GD ECFIN (del II). Tredje del viser de konsoliderede kumulerede overskud på disse to konti (del III). 6

8 TABEL 2: ARBEJDSLØSHEDSKASSEN - KASSEBEHOLDNINGEN - Udviklingen i den kumulerede saldo ( ) Beskrivelse EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR I. Løbende konto A. Driftsresultat a -875,375,30-3,809,313,35-2,941,620,02-446,981,70-26,224,58-1,662,911,24-3,518,761,54-2,245,812,76 B. Saldo på løbende konto pr. 01/01 b 1,997,614,25 1,122,238,95 1,362,925,60 2,421,305,58 1,974,323,88 1,946,920,46 2,284,009,22 1,765,247,68 C. Langsigtet invest. af overskud (-) c 0,00 Udnyttelse af investerede midler (+) c 0,00 4,050,000,00 4,000,000,00 0,00 0,00 2,000,000,00 3,000,000,00 2,500,000,00 D. Saldo på den løbende konto pr.31/12 d=a+b+c 1,122,238,95 1,362,925,60 2,421,305,58 1,974,323,88 1,948,099,30 2,284,009,22 1,765,247,68 2,019,434,92 II. Langsigtede anbringelser E. Finansielle investeringsakt. pr. 01/0 e 14,361,095,20 15,040,742,29 11,254,377,44 7,341,814,97 7,444,297,52 7,498,474,35 5,510,176,41 2,510,176,41 F. Udbetalinger fra (+) og 0,00 til (-) den løbende konto f -4,050,000,00-4,000,000,00 0,00 0,00-2,000,000,00-3,000,000,00-2,500,000,00 G. Bankrenter g 679,276,42 263,584,56 87,462,53 102,508,97 54,211,83 11,702,06 H. Banktransaktioner h 370,67 50,59-25,00-26,42-35,00 I. Finansielle inv.aktiver pr. 31/12 i= 15,040,742,29 11,254,377,44 7,341,814,97 7,444,297,52 7,498,474,35 5,510,176,41 2,510,176,41 10,176,41 III. Kumuleret overskud j=d+i 16,162,981,24 12,617,303,04 9,763,120,55 9,418,621,40 9,446,573,65 7,794,185,63 4,275,424,09 2,029,611,33 I forhold til referenceåret (2009) kan det konstateres, at det kumulerede overskud er faldet fra år til år. Arbejdsløshedskassens relative stabilitet i 2012 skyldes EUIPO's godtgørelse af arbejdsløshedsydelser, der var udbetalt til det genindtrådte personale. Fra 2009 til 2015 faldt det kumulerede overskud med 87 %. Tabel 3 indeholder en oversigt over den kumulerede saldo fra TABEL 3 ARBEJDSLØSHEDSKASSEN - KUMULERET SALDO ( ) BESKRIVELSE EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Løbende konto Investeringer I alt Den regnskabsmæssige situation: Driftsresultater i Ved anvendelse af periodiseringsprincippet bogføres transaktionerne, så de kan knyttes til det år, de vedrører. Derfor er nogle af de indtægter, der bogføres i begyndelsen af år N, indeholdelser i løn fra udgangen af år N-1, og nogle udbetalinger af arbejdsløshedsydelser bogført i begyndelsen af år N dækker arbejdsløshedsperioder i slutningen af år N-1. I regnskabet skal disse transaktioner henføres til regnskabsår N-1. Tabel 4 angiver indtægter og udgifter efter dette princip og viser altså den årlige "regnskabsmæssige" udgifts- og indtægtssituation i arbejdsløshedskassen. 7

9 TABEL 4 ARBEJDSLØSHEDSKASSEN - REGNSKABSMÆSSIG SITUATION Driftsresultat ( ) Beskrivelse EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Udgifter 1. Arbejdsløshedsydelser a 16,253,795,50 16,841,534,08 16,972,413,16 17,686,201,21 18,387,449,16 23,261,989,94 22,824,467,87 2. Bidrag til den fælles sygesikringsordn. b 1,288,799,91 1,336,619,52 1,356,564,94 1,418,251,42 1,501,348,68 1,959,101,85 1,858,385,28 3. Bidr. til den fæl. sygesikr.ordn. (rettelse b 186,567,72 242,345,40 300,575,63 323,306,13 256,936,29 Udgifter i alt d=a+b 17,729,163,13 18,420,499,00 18,629,553,73 19,427,758,76 20,145,734,13 25,221,091,79 24,682,853,15 B. Indtægter 1. Kommissionen e 4,894,546,00 5,020,949,26 4,581,391,23 4,463,116,26 4,448,373,71 4,863,000,32 5,204,181,70 2. Europa-Parlamentet f 1,828,328,71 2,586,058,14 2,717,646,11 3,092,314,83 2,992,169,14 3,014,216,18 3,194,779,46 3. Den Europæiske Ombudsmand g 56,190,84 59,537,98 60,904,33 55,338,31 61,723,90 34,872,11 34,603,31 4. Rådet h 210,910,63 255,327,32 173,009,84 178,247,69 180,942,91 209,423,05 193,271,85 5. EU-Domstolen i 764,240,92 808,497,25 820,954,60 809,053,42 854,184,06 937,889,43 938,951,69 6. Revisionsretten j 173,638,05 185,118,55 189,349,22 185,868,42 186,096,75 207,492,41 223,336,76 7. Det Økonomiske og Sociale Udvalg k 120,979,35 113,612,89 104,585,11 104,375,79 89,708,18 101,240,26 97,441,41 8. Regionsudvalget l 104,013,85 103,430,10 97,102,43 108,683,90 121,672,46 85,259,11 102,521,15 9. EU-Udenrigstjenesten m 442,882,65 725,028,72 860,027,72 962,514,31 980,177, Agenturer n 5,302,246,64 6,701,759,40 7,898,427,25 8,468,954,35 9,325,699,93 9,968,578,23 10,709,568,57 Indtægter i alt o=σe-n 13,455,094,99 15,834,290,89 17,086,252,77 18,190,981,69 19,120,598,76 20,384,485,41 21,678,833,82 C. Rettelser i regnskabet p 378,95 210,47 141,34 555,82 615,99 D. Driftssaldo q=o-d+p -4,273,689,19-2,585,997,64-1,543,159,62-1,236,221,25-1,024,519,38-4,836,606,38-3,004,019,33 Indtægterne og udgifterne er steget betydeligt siden Denne udvikling i indtægter og udgifter skyldes hovedsagelig: oprettelsen af nye agenturer og forøgelsen af agenturernes samlede personale indførelsen af en ny personalekategori i 2004, nemlig de kontraktansatte integrationen i 2009 af parlamentariske assistenter. Dette fik først betydelige virkninger på udgifterne i 2007, hvor de kontraktansattes kontrakter første gang udløb, og der dermed blev åbnet for retten til understøttelse. Denne stigning i udgifterne fortsatte indtil 2014 og faldt derefter en smule i Den negative saldo i arbejdsløshedskassen var på 4,3 mio. EUR i 2009 og faldt derefter gradvist i de følgende år: til 2,6 mio. EUR i 2010, 1,5 mio. EUR i 2011, 1,2 mio. EUR i 2012 og 1 mio. EUR i I 2014 blev underskuddet forøget og nåede op på 4,8 mio. EUR. Dette skyldes stigningen i antallet af parlamentariske assistenter, der har ret til understøttelse. Den ovennævnte virkning blev mindsket i 2015, hvor underskuddet var på 3 mio. EUR. Nedenstående graf viser den ovennævnte situation. 8

10 Driftsresultat Den regnskabsmæssige situation: fordeling af udgifterne og indtægterne på de enkelte institutioner og samtlige agenturer under ét i Tabel 5 viser, hvordan udgifterne og indtægterne fordelte sig på de enkelte institutioner og samtlige agenturer og kontorer under ét. Første del angiver de absolutte tal, og anden del angiver, hvilken procentdel den enkelte institution og agenturerne tegner sig for af de samlede udgifter og indtægter. Virkningen af afslutningen af Europa-Parlamentets valgperiode er særlig synlig i tabellen med en pludselig stigning i udgifterne med hensyn til Parlamentet på mere end 8 mio. EUR fra I 2015 var udgifterne stadig høje, men dog lavere end i Med forbehold af EU-Udenrigstjenesten, for hvilken det stadig er vanskeligt at foretage en detaljeret analyse, da man ikke kan gå ret langt tilbage, har kun agenturerne i dag et bidragsniveau, der er højere end udgifterne. Dette skyldes bl.a., at størstedelen af deres personale er ansat på tidsubegrænsede kontrakter. Det skal dog bemærkes, at udgifterne til agenturernes personale steg kraftigt i perioden

11 TABEL 5 ARBEJDSLØSHEDSKASSEN - REGNSKABSMÆSSIG SITUATION Fordeling af udgifterne og indtægterne på de enkelte institutioner ( ) År Tekst INSTITUTION Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter I. I EUR A. Kommissionen 11,863,983,91 4,894,546,00 11,142,342,22 5,020,949,26 10,806,515,42 4,581,391,23 12,154,161,41 4,463,116,26 11,025,462,68 4,448,373,71 7,912,554,03 4,863,000,32 6,317,342,24 5,204,181,70 B. Europa-Parlamentet 1,312,738,04 1,828,328,71 2,614,866,94 2,586,058,14 2,583,108,49 2,717,646,11 2,683,317,89 3,092,314,83 2,707,564,65 2,992,169,14 11,176,441,26 3,014,216,18 10,066,513,69 3,194,779,46 C. Den Europæiske Ombudsmand 42,279,94 56,190,84 26,028,66 59,537,98 42,307,89 60,904,33 95,186,61 55,338,31 58,244,43 61,723,90 45,314,41 34,872,11 24,903,50 34,603,31 D. Rådet 169,606,77 210,910,63 199,892,92 255,327,32 592,446,61 173,009,84 525,534,04 178,247,69 430,602,68 180,942,91 318,316,29 209,423,05 791,534,13 193,271,85 E. EU-Domstolen 432,355,61 764,240,92 488,752,73 808,497,25 635,982,57 820,954,60 645,820,69 809,053,42 538,838,02 854,184,06 643,691,04 937,889,43 641,978,12 938,951,69 F. Revisionsretten 123,276,21 173,638,05 193,515,90 185,118,55 242,101,36 189,349,22 111,561,15 185,868,42 195,126,60 186,096,75 222,919,97 207,492,41 106,630,04 223,336,76 G. Det Økonomiske og Sociale Ud 424,185,79 120,979,35 473,652,85 113,612,89 323,723,76 104,585,11 312,283,48 104,375,79 391,877,27 89,708,18 290,180,89 101,240,26 320,095,64 97,441,41 H. Regionsudvalget 294,914,93 104,013,85 442,657,53 103,430,10 414,915,22 97,102,43 304,938,42 108,683,90 382,701,48 121,672,46 191,629,93 85,259,11 140,871,50 102,521,15 I. EU-Udenrigstjenesten 11,833,96 442,882,65 76,809,55 725,028,72 112,904,98 860,027,72 177,772,20 962,514,31 251,692,16 980,177,92 J. Agenturer 2,879,254,23 5,302,246,64 2,596,443,85 6,701,759,40 2,676,042,82 7,898,427,25 2,194,839,39 8,468,954,35 4,045,475,05 9,325,699,93 5,552,002,93 9,968,578,23 6,021,292,13 10,709,568, I alt 17,542,595,41 13,455,094,99 18,178,153,60 15,834,290,89 18,328,978,10 17,086,252,77 19,104,452,63 18,190,981,69 19,888,797,84 19,120,598,76 26,530,822,96 20,384,485,41 24,682,853,15 21,678,833,82 II. I % af den samlede sum A. Kommissionen 67,63% 36,38% 61,30% 31,71% 58,96% 26,81% 63,62% 24,53% 55,44% 23,26% 29,82% 23,86% 25,59% 24,01% B. Europa-Parlamentet 7,48% 13,59% 14,38% 16,33% 14,09% 15,91% 14,05% 17,00% 13,61% 15,65% 42,13% 14,79% 40,78% 14,74% C. Den Europæiske Ombudsmand 0,24% 0,42% 0,14% 0,38% 0,23% 0,36% 0,50% 0,30% 0,29% 0,32% 0,17% 0,17% 0,10% 0,16% D. Rådet 0,97% 1,57% 1,10% 1,61% 3,23% 1,01% 2,75% 0,98% 2,17% 0,95% 1,20% 1,03% 3,21% 0,89% E. EU-Domstolen 2,46% 5,68% 2,69% 5,11% 3,47% 4,80% 3,38% 4,45% 2,71% 4,47% 2,43% 4,60% 2,60% 4,33% F. Revisionsretten 0,70% 1,29% 1,06% 1,17% 1,32% 1,11% 0,58% 1,02% 0,98% 0,97% 0,84% 1,02% 0,43% 1,03% G. Det Økonomiske og Sociale Ud 2,42% 0,90% 2,61% 0,72% 1,77% 0,61% 1,63% 0,57% 1,97% 0,47% 1,09% 0,50% 1,30% 0,45% H. Regionsudvalget 1,68% 0,77% 2,44% 0,65% 2,26% 0,57% 1,60% 0,60% 1,92% 0,64% 0,72% 0,42% 0,57% 0,47% I. EU-Udenrigstjenesten 0,06% 2,59% 0,40% 3,99% 0,57% 4,50% 0,67% 4,72% 1,02% 4,52% J. Agenturer 16,41% 39,41% 14,28% 42,32% 14,60% 46,23% 11,49% 46,56% 20,34% 48,77% 20,93% 48,90% 24,39% 49,40% I alt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10

12 3 ANALYSE AF FORSIKREDE, YDELSESBERETTIGEDE OG TILDELTE YDELSER 3.1 Antal forsikrede og gennemsnitsbidrag Tabel 6 viser antallet af midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der bidrager til arbejdsløshedskassen, og som er ansat pr. 31. december i det givne år. Antallet af kontraktansatte og midlertidigt ansatte er forøget fra med henholdsvis 40 % og 23 %. For de parlamentariske assistenters vedkommende forekommer de første ydelsesberettigede i I alle kategorier er antallet af ydelsesberettigede steget med 43 % fra Tabel 6 II. Andre institutioner C. Rådet INSTITUTION I. Kommissionen A. Europa-Parlamentet B. Den Europæiske Ombudsmand D. EU-Domstolen E. Revisionsretten F. Det Økonomiske og Sociale Udvalg G. Regionsudvalget H. EU-Udenrigstjenesten Alle andre institutioner III. Agenturer Totalsum ANTAL FORSIKREDE I ARBEJDSLØSHEDSKASSEN Midlertidigt ansatte (AT), parlamentariske assistenter (APA) og kontraktansatte (AC), der er ansat pr. 31. december i det givne år År År Type Type AT AC I ALT AT AC I ALT AT AC APA I ALT AT AC APA I ALT AT AC APA I ALT AT AC APA I ALT AT AC APA I ALT Lønkl. Gruppe F AT AC AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt AD IV AST III AST-C II I I alt I alt

13 3.2 Antal ydelsesberettigede til arbejdsløshedsunderstøttelse i absolutte tal og i forhold til antal forsikrede: arbejdsløshedsprocent pr. 31. december i det givne år Tabel 7 viser antallet af arbejdsløse, der har fået udbetalt fuld eller supplerende understøttelse i det nationale system for december måned i det givne år. Ved at kombinere oplysningerne om midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der var ansat pr. 31. december, i tabel 6 og antallet af ydelsesberettigede, der har fået udbetalt understøttelse, i tabel 7, er det muligt at beregne forholdet mellem antal ydelsesberettigede og antal forsikrede i arbejdsløshedskassen. Resultatet fremgår af tabel 8. TABEL 7 ANTAL YDELSESBERETTIGEDE I ARBEJDSLØSHEDSKASSEN, der har fået udbetalt en EU-arbejdsløshedsydelse i december i det givne år ( ) INSTITUTION I. Kommissionen II. Andre institutioner A. Europa-Parlamentet B. Den Europæiske Ombudsmand C. Rådet D. EU-Domstolen E. Revisionsretten F. Det Økonomiske og Sociale Udvalg G. Regionsudvalget H. EU-Udenrigstjenesten I alt andre institutioner III. Agenturer Totalsum År År År Type Type Type AT AC I ALT AT AC I ALT AT AC APA I ALT AT AC APA I ALT AT AC APA I ALT AT AC APA I ALT AT AC APAI ALTT Lønkl. Gruppe F AP AT AC AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II II I I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt AD IV AST III II I I alt

14 TABEL 8 EU-ARBEJDSLØSHEDSPROCENT procent ydelsesberettigede til arbejdsløshedsunderstøttelse i forhold til bidragydere i december i det givne år ( ) INSTITUTION AT AC AT AC AT AC AT AC AT AC AT AC AP AT AC AP % % % % % % % % % % % % % % % % Kommissionen 3,3 7,0 7,4 5,4 10,9 6,2 13,5 5,6 14,9 5,2 8,2 2,0 0,0 6,6 2,0 0,0 Europa-Parlamentet 4,0 8,2 7,0 7,1 3,7 6,2 2,6 3,7 1,6 5,7 3,8 3,8 22,6 5,4 1,9 8,4 Den Europæiske Ombudsmand 2,1 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 4,5 0,0 3,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rådet 1,2 2,3 7,1 0,8 11,5 2,1 15,0 1,7 5,0 5,3 7,0 3,4 0,0 12,7 2,9 0,0 EU-Domstolen 2,4 2,9 3,7 2,7 3,8 3,5 3,3 5,1 2,7 2,3 5,4 0,7 0,0 2,6 3,2 0,0 Revisionsretten 4,3 8,2 3,8 8,2 2,7 3,5 0,0 0,0 2,7 6,8 2,5 1,6 0,0 0,8 0,0 0,0 Det Økonomiske og Sociale Udval 14,6 2,0 22,1 7,1 9,5 1,9 11,3 7,5 15,0 7,1 6,8 7,1 0,0 8,3 9,1 0,0 Regionsudvalget 13,8 2,2 21,6 2,0 19,4 8,9 11,1 13,3 15,3 8,8 1,8 2,3 0,0 3,4 4,4 0,0 EU-Udenrigstjenesten 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 1,5 0,3 2,3 0,0 0,9 1,7 0,0 Agenturer 1,3 1,6 1,1 1,2 1,0 0,7 0,9 0,5 1,6 1,3 2,0 1,0 0,0 1,8 1,3 0,0 I ALT 2,56 5,86 3,78 4,48 3,37 4,57 3,08 3,97 3,32 4,12 3,17 1,93 22,55 2,90 1,83 8,44 13

15 MIDLERTIDIGT ANSATTE/KONTRAKTANSATTE/PARLAMENTARISKE ASSISTENTER SAMMENLIGNING AKTIV POPULATION - ARBEJDSLØS POPULATION (pr. 31/12 i det givne år) INSTITUTION Midlertidigt ansatte Kontraktansatte Midlertidigt ansatte Kontraktansatte Midlertidigt ansatte Kontraktansatte Midlertidigt ansatte Kontraktansatte Midlertidigt ansatte Kontraktansatte Midlertidigt ansatte Kontraktansatte Parlamentar. assistenter Midlertidigt ansatte Kontraktansatte Parlamentar. assistenter Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Akt. Arb.løsArb.løs Akt. Arb.løs Arb.løs Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Kommissionen , , , , , , , , , , , ,95 0, , ,98 0,00 Europa-Parlamentet , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Den Europæiske Ombudsmand , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Rådet , , , , , , , , , , , ,37 0, , ,88 0,00 EU-Domstolen , , , , , , , , , , , ,73 0, , ,25 0,00 Revisionsretten , , , , , , , , , , , ,61 0, , ,00 0,00 Det Økonomiske og Sociale Udval , , , , , , , , , , , ,14 0, , ,09 0,00 Regionsudvalget , , , , , , , , , , , ,27 0, , ,44 0,00 EU-Udenrigstjenesten , , , , , , , ,32 0, , ,71 0,00 Agenturer , , , , , , , , , , , ,96 0, , ,27 0,00 TOTALSUM , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Antallet af midlertidigt ansatte er forøget en smule, men er dog faldet betydeligt for Kommissionens vedkommende. Virkningen af dette fald opvejes af en kraftig stigning i antallet af midlertidigt ansatte i agenturerne. Andelen af ydelsesberettigede i forhold til forsikrede er uforandret. Antallet af kontraktansatte stiger regelmæssigt, især i agenturerne og i Parlamentet. Andelen af ydelsesberettigede i forhold til forsikrede falder kraftigt. Dette fald skyldes den mulige forlængelse fra tre til seks år af kontrakter, der er indgået mellem 2010 og I 2014 var der også flere tidligere parlamentariske assistenter, der fik ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, da Europa-Parlamentets valgperiode udløb i Antal månedlige udbetalinger af arbejdsløshedsydelser, gennemsnitsbeløb, ydelsesberettigede og de sidstnævntes bopælsland En arbejdsløshedsydelse kan udbetales i flere måneder. Tabel 9 viser antallet af månedlige arbejdsløshedsydelser, der er udbetalt pr. år. TABEL 9 ANTAL MÅNEDLIGE UDBETALINGER AF ARBEJDSLØSHEDSYDELSER ( ) A. Antal beregnede ydelser (= månedlige udbetalinger) År Institution Antal AT Antal AC I alt % Antal AT Antal AC Antal APA I alt % Antal AT Antal AC Antal APA I alt % Antal AT Antal AC Antal APA I alt % Antal AT Antal AC Antal APA I alt % Antal AT Antal AC Antal APA I alt % Ordning Ny Ny Ny Kommissionen , , , , , ,25 2. Europa-Parlamentet , , , , , ,65 3. Den Europæiske Ombudsman , , , , , ,09 4. Rådet , , , , , ,86 5. EU-Domstolen , , , , , ,48 6. Revisionsretten , , , , , ,43 7. Det Økonomiske og Sociale U , , , , , ,58 8. Regionsudvalet , , , , , ,61 9. EU-Udenrigsudvalget , , , , Agenturer , , , , , ,70 I alt , , , , , ,00 14

16 De samlede årlige udgifter for hver type ydelsesberettiget (midlertidigt ansat under den tidligere ordning, midlertidigt ansat under den nye ordning og kontraktansat) divideret med antal månedlige udbetalinger giver det gennemsnitlige understøttelsesbeløb for hver kategori ydelsesberettiget. Dette resultat fremgår af tabel 10. Det skal bemærkes, at en ydelse, der er forbundet med en bestemt måned, kan suppleres eller kun udgøre en brøkdel i forhold til det antal dage, hvor den pågældende reelt har været arbejdsløs. TABEL 10 GENNEMSNITSBELØB FOR DE UDBETALTE MÅNEDLIGE YDELSER ( ) ORDNING Midl. ansat Gammel ordning Samlede månedlige udbetalinger Samlede udgifter , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gns.beløb for en mdl. udb , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Midl. Ansat Ny ordning Samlede månedlige udbetalinger Samlede udgifter , , , , , , ,45 Gns.beløb for en mdl. udb , , , , , , ,60 Kontraktansat Samlede månedlige udbetalinger Samlede udgifter , , , , , , ,68 Gns.beløb for en mdl. udb , , , , , , ,75 I alt midl. ansatte og kontraktans. Samlede månedlige udbetalinger Samlede udgifter Gns.beløb for en mdl. udb , , , , , , ,30 Parlamentariske assistenter Samlede månedlige udbetalinger Samlede udgifter 0,00 0, , , , , ,02 Gns.beløb for en mdl. udb. 0,00 0, , , , , ,16 I alt midl. ansatte, kontraktans. og parlamentariske assistenter Samlede månedlige udbetalinger Samlede udgifter Gns.beløb for en mdl. udb , , , , , , ,67 Den månedlige gennemsnitsydelse steg mellem 2009 og 2010 fra EUR til EUR. Tendensen til stigning vendte i 2011 og fortsatte i 2012, hvor beløbet faldt til EUR. Fra 2013 vendte tendensen på ny, og beløbet steg i 2015 til EUR med det højeste beløb i

17 på EUR. Hvis man kun ser på kontraktansatte og midlertidigt ansatte, udgør den månedlige gennemsnitsydelse 2 562,30 EUR i De gennemsnitsbeløb, der blev udbetalt til parlamentariske assistenter, steg ligeledes kraftigt i 2014 med næsten 50 % i forhold til 2013 med 2 897,99 EUR. Den månedlige gennemsnitsydelse faldt betydeligt i 2015 og var på 2 550,67 EUR. De fire vigtigste elementer i denne tabel er: stigningen i det månedlige beløb, der blev udbetalt til midlertidigt ansatte og kontraktansatte fra : + 31 % stigningen i det månedlige beløb, der blev udbetalt til parlamentariske assistenter fra : + 28 % stigningen i de månedlige udbetalinger til parlamentariske assistenter fra : % vægten af udgifterne til parlamentariske assistenter i de samlede udgifter fra : fra 6 % til 31 %. Tabel 11 viser den gennemsnitlige godtgørelsesperiode i måneder. Denne varighed er beregnet ved at kumulere det samlede antal dage, hvor der er udbetalt understøttelse indtil den 31. december i det givne år, og dividere totalsummen med antallet af ydelsesberettigede. Den således beregnede sum divideres med 30 for at regne ud, hvor mange måneder der i gennemsnit er udbetalt arbejdsløshedsydelser. TABEL 11 GODTGØRELSESPERIODENS VARIGHED I MÅNEDER: KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE OG PARLAMENTARISKE ASSISTENTER Institution År Kommissionen 7,0 7,4 6,9 7,0 7,5 9,5 8,6 2. Europa-Parlamentet 5,4 7,0 7,4 6,7 6,7 5,3 10,5 3. Den Europæiske Ombudsmand 6,9 7,5 5,6 9,5 30,0 20,0 4,2 4. Rådet 7,2 5,2 8,8 10,7 9,0 8,6 6,8 5. EU-Domstolen 7,7 7,6 7,5 6,9 8,7 8,9 9,2 6. Revisionsretten 5,1 8,6 11,5 10,3 7,2 9,3 9,4 7. Det Økonomiske og Sociale Udv 7,0 7,1 10,6 8,0 8,2 9,2 7,1 8. Regionsudvalet 4,7 6,8 8,2 6,9 9,9 9,5 10,2 9. EU-Udenrigsudvalget 2,6 4,4 7,5 7,0 11,3 10. Agenturer 8,2 9,4 10,7 8,4 8,7 10,8 12,3 11. Gennemsnit 6,9 7,6 7,5 7,2 7,7 7,8 10,0 Det kan konstateres, at den gennemsnitlige godtgørelsesperiode i måneder stiger fra 6,9 måneder i 2009 til 10 måneder i Dette udgør en forøgelse af godtgørelsesperioden på 45 %. Denne stigning skyldes primært virkningen af parlamentariske assistenter. Antallet af ydelsesberettigede, der har fået udbetalt en ydelse i mindst en måned i det givne år, er imidlertid faldet en anelse fra 7,6 % mellem 2009 og 2015 (fra 701 til 648, jf. tabel 7). 16

18 Følgende tabeller viser godtgørelsesperiodens varighed pr. kategori (kontraktansatte/midlertidigt ansatte og parlamentarisk assistenter). Kontraktansatte/midlertidigt ansatte: TABEL 11 GODTGØRELSESPERIODENS VARIGHED FRA 2011 I MÅNEDER: KONTRAKTANSATTE OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Institution År Kommissionen 6,9 7,0 7,5 9,5 8,6 2. Europa-Parlamentet 8,8 8,0 7,1 6,7 8,7 3. Den Europæiske Ombudsm 5,6 9,5 30,0 20,0 4,2 4. Rådet 8,8 10,7 9,0 8,6 6,8 5. EU-Domstolen 7,5 6,9 8,7 8,9 9,2 6. Revisionsretten 11,5 10,3 7,2 9,3 9,4 7. Det Økonomiske og Sociale 10,6 8,0 8,2 9,2 7,1 8. Regionsudvalet 8,2 6,9 9,9 9,5 10,2 9. EU-Udenrigsudvalget 2,6 4,5 7,5 7,0 11,3 10. Agenturer 10,6 8,4 8,6 10,8 12,3 11. Gennemsnit 7,6 7,3 7,8 9,2 9,5 Parlamentariske assistenter: TABEL 11 GODTGØRELSESPERIODENS VARIGHED FRA 2011 I MÅNEDER: PARLAMENTARISKE ASSISTENTER Institution År Europa-Parlamentet 4,0 4,8 6,0 4,9 11,1 Selv om den del, der vedrører udgifter som følge af parlamentariske assistenter i forhold til de samlede udgifter, er øget i 2015 (31 %), skyldes dette dels virkningen af antallet og dels det høje gennemsnitlige beløb for den månedlige udbetaling af ydelser til denne kategori. Den gennemsnitlige godtgørelsesperiode for parlamentariske assistenter øges betydeligt i 2015 og er længere end den gennemsnitlige godtgørelsesperiode for kontraktansatte og midlertidigt ansatte. Dette en direkte følge af den betydelige forøgelse af antallet af parlamentariske assistenter, der har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, og som skyldes fornyelsen af Europa-Parlamentet ved udgangen af

19 Henset til princippet om komplementaritet i arbejdsløshedsforsikringsordningen er den ydelsesberettigedes bopælsland af betydning, især på grund af kriterierne for berettigelse til en national ydelse, som er meget forskellige i de enkelte medlemsstater. Tabel 12 viser antallet af ydelsesberettigede, som har fået udbetalt mindst én månedlig ydelse i årets løb, pr. bopælsland. TABEL 12 BOPÆLSLAND FOR YDELSESBERETTIGEDE TIL EN EU- ARBEJDSLØSHEDSYDELSE LAND Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % BE , , , , , , ,04 LU 66 4, , , , , , ,64 IT , , , , , , ,77 FR 124 7, , , , , , ,58 ES 73 4, , , , , , ,20 DE 41 2, , , , , , ,02 UK 19 1, , , , , , ,70 NL 26 1, , , , , , ,26 BG 15 0, , , , , , ,57 HU 11 0, , , , , , ,13 RO 20 1, , , , , , ,88 SL 28 1, , , , , , ,13 LV 13 0, , , , , , ,57 LT 21 1, , , , , , ,51 FI 7 0, ,58 9 0, , , , ,69 EE 7 0, , , , , , ,75 PL 16 0, , , , , , ,76 PT 13 0, , , , , , ,38 CZ 14 0, , , , , , ,94 SK 10 0, , , , , , ,32 SE 9 0,55 5 0,29 3 0,17 9 0, , , ,76 IE 6 0, ,58 9 0,50 5 0, , , ,75 AT 11 0,67 6 0, ,56 9 0,45 8 0, , ,69 EL 47 2, , , , , , ,76 MT 3 0,18 4 0,23 1 0,06 3 0,15 6 0,31 7 0,36 6 0,38 CY 5 0, ,58 7 0,39 8 0,40 5 0,26 5 0,26 8 0,50 HR 3 0, , ,63 DK 4 0,24 8 0,47 5 0,28 2 0,10 2 0, ,51 5 0,31 CH 1 0,05 5 0,26 2 0,10 5 0,31 UkR 1 0,06 I ALT , , , , , , ,00 Denne tabel vedrørende ydelsesmodtagernes bopælsland viser, at i 2015 var mere end 44 % af dem registreret som arbejdssøgende i Belgien. 18

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DELACT 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14509/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 952 CLIMA 313 ENER 454 BUDGET 33 CADREFIN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2013 COM(2013) 617 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FORLØBET AF AFKOBLINGSPROCESSEN DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 10 PVD 1 WTO 27 UD 23 Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) C7-0026/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 11. december 2013 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 28. november

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2010 KOM(2010) 285 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Rapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere