Budgetåret 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetåret 2010/2011"

Transkript

1 Budgetåret 2010/2011

2 Forslag til handleplan for Humlevænget 2010/2011 I efteråret 2006 vedtog Humlevænget en handleplan for de fremtidige projekter i afdelingen. Denne handleplan skal årligt revideres, og vedtages af beboerne samtidig med budgettet for det kommende år. Af handleplanen fremgår det klart, at der er en stor gruppe af nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som skal gennemføres inden for den nærmeste årrække. Samtidig fremgår det af langtidsbudgettet, at henlæggelsesniveauet til disse arbejder ikke er tilstrækkeligt, og at arbejderne ikke vil kunne finansieres med henlæggelser alene. Beboerne i Humlevænget besluttede derfor på det årlige budgetmøde i april 2007, at indgå en aftale med en ekstern rådgiver, Tove Lading A/S om, at undersøge behovet for renovering nærmere og fremkomme med forslag til, hvordan man i Humlevænget kunne gennemføre renoveringsopgaverne i en alternativ prioriteret rækkefølge således at renoveringsprojekterne kan gennemføres på den økonomisk mest optimale måde. Tove Lading afleverede i november 2008 sin rapport. En af hovedkonklusionerne i rapporten var, at renoveringen ikke kan gennemføres på traditionel vis samt, at der samlet skal bruges ca. 500 mio. kr. til renoveringen af Humlevænget. Dette svarer til mere end 1 mio. kr. pr. bolig. På baggrund af handleplanen for Humlevænget og Tove Ladings rapport, måtte det derfor konkluderes, at Humlevænget står overfor meget store renoveringsmæssige udfordringer indenfor den nærmeste årrække. Udfordringer som Humlevænget ikke selv vil kunne løfte ved at forøge henlæggelserne, og ej heller gennemføre som almindelige renoveringsprojekter med almindelig lånefinansiering. Der er derfor, efter aftale med afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, udpeget en projektleder fra KAB s Byggeprojektområde, til at undersøge mulighederne for at igangsætte et større helhedsorienterret renoveringsprojekt, herunder mulighederne for en eventuel særlig støttet finansieringsordning for hele det samlede genopretnings- og renoveringsprojekt. Der er derfor ansøgt Landsbyggefonden om støtte til de nødvendige projekter (Klimaskærm, kældertrapper, kloak og dræn, samt til el- og køkkenrenovering) for ca. 360 mio. kr.. Landsbyggefonden har svaret, at de vil se på sagen i 2012, hvilket er positivt, idet vi ikke er blevet afvist. Landsbyggefondens økonomiske status er dog ikke så god, de projekter, som allerede har fået tilsagn om støtte, dræner fonden til tidligst Men vi har store forhåbninger om, at vi kan få del i støtten, når der er penge i fonden. Derfor er en del af projekterne i handleplanen udskudt i forhold til vores plan fra En del af projekterne fra 2006 er dog allerede færdige, medens andre er igangsat. Side 2 /27

3 Er du ny beboer og tænker hvad er en handleplan? En handleplan er en plan for, hvilke nødvendige projekter boligafdelingen skal i gang med samt hvilke idéer, der kan forny og modernisere boligafdelingen i fremtiden. Opbygningen af handleplanen består af en oversigtsfigur over alle projekterne samt en uddybelse af disse projekter. Projekterne i handleplanen er inddelt i tre farvekoder: rød, grøn og gul, hvor rød repræsenterer de nødvendige projekter fra langtidsbudgettet, grøn repræsenterer de igangværende projekter, og gul repræsenterer forslag til projekter. Overbliksfiguren giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hinanden. Endelig er alle projekter uddybet med en kort beskrivelse og en anslået økonomi. Økonomien er i overensstemmelse med langtidsbudgettet. Handleplanen følger regnskabsåret, derfor er der angivet to år for projekternes begyndelse og to år for projekternes afslutning f.eks. faldstammer hovedprojekt 2012/ /2016. I oversigtsfiguren på side 3 er projektperioden angivet fra det første årstal, dvs. i eksemplet 2012, til det sidste årstal, dvs. i eksemplet Forslaget er baseret på det 3-årige bygningseftersyn og langtidsbudgettet samt de ønsker til fremtidige projekter, som beboerne har i afdelingen. Handleplanen er beboernes mulighed for at få indflydelse på afdelingens visionære projekter og dermed på planlægningen af afdelingens fremtidige arbejder. Handleplanen bliver revideret årligt i forbindelse med udarbejdelsen af budgetter og bliver hvert år udsendt til godkendelse sammen med det årlige budget. Vil du læse mere om fremtidssikring eller se hele handleplanen? Du kan se/låne hele handleplanen på ejendomskontoret og hos afdelingsbestyrelsen, og på SAB s hjemmeside kan du læse meget mere om fremtidssikringsprojektet. Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret eller Humlevængets driftschef. Side 3 /27

4 Oversigtsfigur: Betontrapper Nødvendige projekter Igangværende projekter Facader - nødvendige forbedringer Varmeanlæg/varmecentral Faldstammer Sanitet Brandkamme og tagrender El i boliger Grønne områder Skorsten Baderum Kældre Kloakker Rør og stigstrenge Vinduer og døre Facader Forbedring af køkkener Beboerlokale Skatebard-/rulleskøjte- og skøjtebane Tagprojekt/tagterrasser Idéer Træbalkon fra 1. Sal Vinterhave/drivhuse Lejlighedssammenlægninger Solenergi/vindenergi r Nødvendige projekters varighed Igangværende projekters varighed Idéer - projekters varighed Side 4 /27

5 Nødvendige projekter Røde projekter De nødvendige projekter (røde projekter) 116- Betontrapper 2012/2013 Hovedprojekt 2018/ /2020 Baggrund for projektet Flere af betontrapperne til hoved- og kældertrappe i de enkelte boliger er i meget dårlig stand og bør derfor renoveres. Det forventes, at alle trapperne skal skiftes over en periode på 10 år. Der har været foretaget en forbedring af de mest slidte. n I en forundersøgelse skal der udarbejdes en yderligere analyse af omfanget af behovet for en renovering. Hovedprojekt Det anbefales, at betontrapperne udskiftes i hele stokke ad gangen. For at holde udgifterne til projektet nede, forslås det, at der arbejdes på at få præfabrikerede betontrapper. Der vil være en merudgift på fundamentet for den præfabrikerede trappe. Der er i 2001 blevet gennemført en prøverenovering og der er på nuværende tidspunkt blevet prøverenoveret tre trapper, hvoraf to er helt udskiftet mens den tredje er delvis ny og delvis repareret. Det har kostet kr. pr. styk. Renoveringen af kloaknettet i Humlevænget 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt På baggrund af pilotprojektet er det blevet vurderet til 100 mio. kr. Bemærkninger I forundersøgelsen skal der samtidigt udarbejdes udbudsmateriale for projektet. Der er ikke afsat midler i langtidsbudgettet, og det vurderes derfor af erfaringer fra bl.a. Holmehusene, at der er et lånebehov på ca. 100 mio. kr. Humlevænget har fået lovning på 15 mio. kr. i egen trækningsret til projektet, men endeligt tilsagn er ikke givet. Projektet er indeholdt i helhedsplanen. Side 5 /27

6 Nødvendige projekter Røde projekter 116- Kloakker Hovedprojekt 2018/ /2020 Baggrund for projektet Kloakkernes tilstand er dårlig. n Kloakkerne er i sommeren 2005 blevet undersøgt. Der er blevet lavet en tv-inspektion og der er udarbejdet en rapport med anbefalinger. Hovedprojekt Der skal derfor gennemføres en større renovering af hele kloaknettet. Betontrapper 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt 25,245 mio. kr. Bemærkninger kr. til eftersyn kloakkerne afsat i langtidsbudgettet i 2005/ kr. pr./år i langtidsbudgettet til løbende renovering af VVS i terræn. Side 6 /27

7 Nødvendige projekter Røde projekter Baderum 2015/ /2017 Hovedprojekt 2017/ /2020 Baggrund for projektet Baderummene er generelt små og utidssvarende. En væsentlig forbedring af boligen vil derfor være, at der etableres nye og/eller større badeværelser. Dette anbefales også i fremtidssikringsanalysen for Humlevænget. n Der skal foretages en undersøgelse af muligheden med udgangspunkt i forslaget fra fremtidssikringsanalysen. Hovedprojekt Samtidigt skal der indarbejdes mulighed for, at der opføres et baderum i kælderen. Nogle af boligernes faldstammer tillader dog ikke dette. Samtidig skal der laves en ny bund i badeværelserne. Ved nødvendig renovering af badeværelserne udskiftes de, så de overholder nutidens krav til vådrumssikring. Enkelte beboere har allerede i dag opført et badeværelse i kælderen Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt kr. pr. stk. I alt 20 mio. kr. Bemærkninger kr. pr. år. i langtidsbudgettet 2010/2011 i alt 9.8 mio. kr. Side 7 /27

8 Nødvendige projekter Røde projekter 116- Rør og stigstrenge Hovedprojekt 2020/ /2025 Baggrund for projektet n Hovedprojekt Rør og stigstrenge skal udskiftes løbende i alle boligerne som et led i den almindelige vedligeholdelse af afdelingen. Rør og stigstrengene udskiftes over en periode på fem år Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt 4 mio. kr. (ca kr. pr. bolig) Bemærkninger Side 8 /27

9 Nødvendige projekter Røde projekter 116- Vinduer og døre Hovedprojekt 2020/ /2030 Baggrund for projektet Vinduerne er første generation plasticvinduer. Samtlige vinduer og døre gennemgås hvert 5. år af en ekstern snedker. n I en forundersøgelse skal nye løsninger og priser undersøges. Hovedprojekt 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt kr. pr. bolig, kr.7år i alt 402 x kr. I alt 60,3 mio. kr. Bemærkninger Side 9 /27

10 Nødvendige projekter Røde projekter 116- Facader Juli 2005 Hovedprojekt 2020/2021 og frem Baggrund for projektet Facaderne er blevet gennemgået af rådgivende ingeniører fra Danakon forud for projektet. Danakon har konkluderet, at der er mange sætningsrevner, fuger og sten, der er skadet af frost og vejsalt. n Hovedprojekt Der er udarbejdet en rapport. Facader nødvendige forbedringer 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr. Bemærkninger Der er udarbejdet to forslag til udbedring. Den store model vil beløbe sig til kr., og den lille til kr. Ifølge ansøgningen til Landsbyggefonden er nutidsbeløbet af renoveringen af klimaskærmen kr. Alle forslag, der vedrører ændring af facaden, må vi forvente problemer med pga. den facadecensur, der er på vores bevaringsværdige huse. Side 10 /27

11 Nødvendige projekter Røde projekter 116- Kældre Hovedprojekt 2017/ /2024 Baggrund for projektet Der er fugtproblemer i flere af kældrene. Der er stor forskel på, hvor udbredt problemet er fra bolig til bolig. Der har ikke siden opførelsen af Humlevænget været udbedret fugtproblemer i bebyggelsen. Laget af beton svinger fra ca. 3 til 14 cm, hvilket gør, at sandsynligheden for, at der opstår fugtproblemer, er meget forskellig. n Hovedprojekt Det foreslås, at der nedgraves et omfangsdræn og opsættes platonplader på væggene i kældrene. Der skal samtidigt gøres noget ved kældergulvene i de boliger, hvor der er problemer i dag. Der er lavet nogle forsøg i kældre, hvor problemet var særligt iøjenfaldende. Kloakprojekt 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr. pr. bolig I alt mio. kr. Bemærkninger Side 11 /27

12 Igangværende projekter Grønne projekter Igangværende projekter (grønne projekter) 116- Facader nødvendige forbedringer Hovedprojekt 2010/ /2020 Baggrund for projektet Indtil der foreligger en afklaring om helhedsplanen, vil der ske løbende nødvendige renoveringer af facaderne. n Hovedprojekt Facader 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr. i langtidsbudgettet (10-år kr./år) Bemærkninger Alle forslag, der vedrører ændring af facaden, må vi forvente problemer med pga. den facadecensur, der er på vores bevaringsværdige huse. Side 12 /27

13 Igangværende projekter Grønne projekter 116- Varmeanlæg/varmecentral Hovedprojekt 2010/ /2019 Baggrund for projektet Flere af de eksisterende varmeunits i boligerne er i dag forældede. n Hovedprojekt Der er konkrete planer om at udskifte varmeunits, men en udskiftning af units skal ske over de næste 10 år. Der kan på sigt være behov for at forkorte udskiftningsperioden på 10 år. Der har i flere tilfælde været behov for at udskifte flere fjernvarmeunits end der har været budgetteret med, hvilket har medført at vedligeholdelsesbudgettet er overskredet Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt 10 mio. kr. Bemærkninger kr. pr. år samlet 10 mio. kr. Side 13 /27

14 Igangværende projekter Grønne projekter 116- Faldstammer Hovedprojekt 2009/ /2024 Baggrund for projektet n Hovedprojekt Det forventes, at de første skal skiftes i Ved udskiftningen af køkken skal faldstammerne dog besigtiges og eventuelt udskiftes. Alle faldstammer blev renset i 2004/ Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt 8-10 mio. kr. Bemærkninger kr. i langtidsbudgettet for 2010/2024 (i alt 3,5 mio.) Side 14 /27

15 Igangværende projekter Grønne projekter 116- Sanitet Hovedprojekt 2009/2010 og frem Baggrund for projektet Saniteten i boligerne trænger til at blive udskiftet og er i nogle tilfælde på alder med bebyggelsen. Udskiftningen af saniteten sker løbende fra bolig til bolig af vedligeholdelsesbudgettet. n Hovedprojekt 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt 1,5 mio. kr kr. om året. samlet 1,5 mio. kr. Bemærkninger I 2010/ /2012 er afsat yderligere kr. pr. år. Side 15 /27

16 Igangværende projekter Grønne projekter Brandkamme og tagrender Hovedprojekt 2009/2010 og frem Baggrund for projektet Mørtel på brandkamme revner og falder ud. Det anbefales, at mørtel udskiftes til Rufakit. Når arbejdet udføres, skal der rejses stillads. Ved samme lejlighed kan der ske en udbedring af tagrenderne i forbindelse med brandkamme. De er ikke hensigtsmæssigt udført og er stoppet til med blade og andet. En ændring af tagrenderne er nødvendig og bør ske snarest. n Hovedprojekt Der er på nuværende tidspunkt gennemført 15 tagrendeudbedringer Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt Brandkarme: kr./stk. i alt 1,08 mio. kr. for 108 karme. Tagrendeudbedringer: kr./bolig I alt 4.02 mio. kr. for 402 boliger. Der er afsat kr. pr. år til tagrender i langtidsbudgettet for 2010/2011. I 2009/2010 er der afsat kr. Bemærkninger Der skal henlægges penge til brandkamme. Side 16 /27

17 Igangværende projekter Grønne projekter 116- El i boliger 2007/2008 Hovedprojekt 2008/ /2020 Baggrund for projektet El i boligerne skal udskiftes, da ledninger og kontakter er gamle og slidte og kan medføre en brandfare. Installationer er ikke tidssvarende og lever ikke op til den nutidige standard. n I forbindelse med forberedelsen til udskiftningen af elinstallationer i afdelingen, er der udført en undersøgelse med udskiftning af el i 3 stokke ved fraflytninger. Hovedprojekt Der foreligger en plan for hvordan renoveringen af elinstallationerne skal gennemføres. I planen gives der mulighed for, at beboerne kan købe ekstra installationer i form af stikkontakter eller lignende. Beboerne har fået udleveret en liste over mulighederne for tilkøb. Der er blevet prøverenoveret 2 blokke. Udskiftningen foregår løbende stokvis Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr kr. Hovedprojekt 10,2 mio. kr. (ca per husstand) kr. pr. år. via vedligeholdelsen i langtidsbudgettet for 2010/2011 Bemærkninger Side 17 /27

18 Igangværende projekter Grønne projekter Grønne områder Hovedprojekt 2007/ /2011 Baggrund for projektet n Hovedprojekt Med i projektet vedrørende grønne områder er medtaget 2 pladser, nemlig foran vaskeriet og ejendomskontoret. Arealet foran vaskeriet er gennemført ( ), medens arealet foran ejendomskontoret påbegyndes i 2010/ Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt kr kr. Bemærkninger Side 18 /27

19 Igangværende projekter Grønne projekter Skorsten Hovedprojekt 2007/ /2050 Baggrund for projektet Skorstene er generelt i dårlig stand. Der er ca. 400 skorstene i afdelingen, som er lavet af enkeltsten. Skorstene er ekstrem udsat for vejrforhold, hvilket medvirker til at størstedelen af skorstene er i meget dårlig stand. Der foretages løbene reparationer af skorstene. n Det skal undersøges om skorstene kan fjernes, hvilket i givet fald skal ske via en udskiftning af taget. Hovedprojekt Der foretages forsøg med imprægnering af skorstenene ved udskiftning for at forøge deres levetid Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt 8,5 mio. kr kr. i langtidsbudgettet og kr. i 2013/24 i alt 4,5 mio. kr. Bemærkninger Det vil koste ca. 8,5 mio. kr. at udskifte alle skorstene (beløbet er ikke fremskrevet). Det koster ca kr. pr. skorsten. Side 19 /27

20 Igangværende projekter Grønne projekter 116- Forbedring af køkkener 2006/ /2008 Hovedprojekt 2008/ /2018 Baggrund for projektet Køkkenerne i Humlevænget fremstår i dag som utidssvarende. n På baggrund af fremtidssikringsanalysen for Humlevænget skal det i forundersøgelsen undersøges, om der er mulighed for, at gennemføring en renovering, som vil sikre køkkeners standard. Køkkenernes areal kan forøges ved at nedlægge en væg ind til det tilstødende rum/alrummet. Der er forskel på boligerne, og det vil derfor være nødvendigt i nogle af boligerne at udføre et større understøtningsarbejde, da væggen i enkelte boliger er bærende. I forundersøgelsen skal de forskellige boliger gennemgås, og der skal projekteres på bærende vægge. Hovedprojekt I forbindelse med projektet føres der 2,5 kvadrat ledning med 400 volt fra eltavle på 1. sal, hvorved der samtidigt kan tilføres jord til de eksisterende stikkontakter. Beboerne har i forbindelse med individuel modernisering mulighed for at få et tilskud på kr. Køkkenudskiftningen sker i samråd med ejendomsmesteren. I forbindelse med udskiftningerne etableres der 400 volt til komfurinstallationer. Der kører et løbende køkkenprojekt i afdelingen, hvor der på nuværende tidspunkt er udskiftet ca. 100 køkkener. 25 er udskiftet i forbindelse med fraflytninger. 40 køkkener indgår i forbindelse med individuel modernisering Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt kr. pr. bolig afhængig af hvilke køkkenelementer der vælges. 4 mio. kr. i langtidsbudgettet for 2010/2011 Bemærkninger Der ydes i dag et tilskud på kr. indgår i langtidsbudgettet som en del af vedligeholdelsesbudgettet, så der kan skiftes 20 køkkener pr. år. Projektet er medtaget i helhedsplanen for at få udskiftningen færdig inden for en overskuelig fremtid og forventes at koste kr. Side 20 /27

21 Igangværende projekter Grønne projekter 116- Beboerlokale Hovedprojekt 2009/ /2011 Baggrund for projektet Beboerlokalet i Humlevænget er i dag ikke stort nok. Samtidigt er det ikke handicapvenligt, og indgangsforholdende for dårligt gående er ikke optimale. Med et større beboerlokale vil det være muligt, at kunne afholde flere typer af arrangementer. n Det skal i en forundersøgelse undersøges, om der er mulighed for at udvide det eksisterende beboerlokale med flere kvadratmeter ind over butikkerne, således at de nuværende boliger over butiksarealerne i dag blev inddraget. Samtidigt skal muligheden for etablering af elevator eller lignende samt et handicapvenligt toilet undersøges. Hovedprojekt Projektet blev besluttet i 2008 på afdelingsmødet og er påbegyndt. Det er blevet besluttet, at nabolokalet til selskabslokalet oven på den tilstødende butik ikke genudlejes, når lejemålet opsiges. Byggestart forventes i foråret 2010 med færdiggørelse i juni Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt kr. Bemærkninger Afdelingen har fået kr. til indretning af lokalet fra Københavns Kommune. Side 21 /27

22 Idéer Gule projekter Idéer til projekter (gule projekter) 116- Skateboard/rulleskøjtebane Hovedprojekt 2022/2023 Baggrund for projektet Muligheden for at etablere en skateboard- /rulleskøjtebane til de større børn/ unge på fællesarealerne skal undersøges. Banen vil være et godt tilbud til de større børn/unge i Humlevænget og vil give mulighed for at slå festtelte op og lignende ved jubilæer. Der er i dag mulighed for at etablere banen på festpladsen. n Hovedprojekt Banen skal konstrueres således at det er muligt at etablere en skøjtebane på den om vinteren. Projektet er midlertidigt sat i bero. Set i lyset af de protester der har været i forbindelse med Kommunens forslag om at lave skateboardbane i Husumparken og klagerne over vores egne legepladser, kan det overvejes, om projektet skal droppes Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt mellem og kr. Bemærkninger Prisen afhænger af udformningen af projektet. Side 22 /27

23 Idéer Gule projekter 116- Tagterrasser 2020/2021 Hovedprojekt 2020/ /2025 Baggrund for projektet n Muligheden for at etablere en tagterrasse i forbindelse med udskiftning af taget skal undersøges i en forundersøgelse. Hovedprojekt Tagterrasser er midlertidigt sat i bero og kan tages op, når en renovering af tagene bliver aktuel Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Hovedprojekt Bemærkninger Side 23 /27

24 Idéer Gule projekter 116- Træbalkon fra første sal 2021/2022 Hovedprojekt 2021/2022 og frem Baggrund for projektet Det foreslås, at muligheden for en træbalkon ud fra boligerne i 1. sals højde ud mod haverne undersøges. Det vil i enkelte boliger give mulighed for at kunne gå direkte fra køkkenet og ud i haven. n I forundersøgelsen skal mulighederne i de forskellige boligtyper undersøges, og erfaringer fra lignende terrasser undersøges. Det foreslås, at det er den enkelte beboer, der finansierer terrasserne, men at der i forundersøgelse udarbejdes en fast arkitektur for hvordan, træbalkonen skal se ud. Hovedprojekt Projektet er midlertidigt sat i bero Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt Uvist - beror på forundersøgelsen Bemærkninger Det forslås at projektet finansieres via den individuelle kollektive modernisering. Side 24 /27

25 Idéer Gule projekter 116- Vinterhave/drivhuse 2020/2021 Hovedprojekt 2022/ /2025 Baggrund for projektet En beboergruppe skal undersøge, hvordan der kan gives mulighed for at opføre en vinterhave/ drivhus efter bestemte arkitektoniske retningslinjer. n I forundersøgelsen skal der først og fremmest fremsendes en forespørgsel til kommunen, hvori det forespørges, om der er mulighed for at få tilladelse til at opføre en vinterhave/drivhus i forhold til bebyggelsesprocenten i Humlevænget. Hvis der ligger en forhåndsgodkendelse fra kommunen kan der efterfølgende blive igangsat et mindre projekt, hvor der købes arkitektbistand udefra. Hovedprojekt På baggrund af de retningslinjer, der er blevet udarbejdet i forundersøgelsen, gennemfører de enkelte beboere opførelse af de mindre drivhuse. Opførelsen er ikke et krav, men en mulighed for den enkelte beboer. Efter en femårs periode opgøres, hvor mange boliger, der har opstillet et mindre drivhus, og der tages på et afdelingsmøde stilling til, om projektet skal forsætte eller ej. Som følge af kloakprojektet, hvor det må forventes, at haverne skal graves op, afventer dette projekt færdiggørelsen af kloakprojektet. (Tidligst 2020) 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt Uvist - beror på resultatet af forundersøgelsen Bemærkninger Projektet gennemføres for beboernes egne midler, via individuel kollektiv modernisering. Side 25 /27

26 Idéer Gule projekter 116- Lejlighedssammenlægning af de mindre boliger 2020/ /2022 Hovedprojekt 2022/2023 og frem Baggrund for projektet Flere af de mindre boliger i Humlevænget lever ikke op til nutidens boligstandard med hensyn til størrelse. I fremtidsanalysen løses dette problem, hvor der lægges 3 boliger sammen til 2 boliger. Dette kan ske ved, at det midterste lejemål nedlægges, og arealet inddrages med halvdelen til hver af de to naboboliger, der herefter vil være på ca. 120 m² med ca. 60 m² kælder (se fremtidssikringsanalyse for Humlevænget). n I forundersøgelsen undersøges hvilke muligheder, der er for sammenlægning af boliger. Der nedsættes en beboergruppe, hvor driftschefen også indgår, som undersøger økonomien for sammenlægning af boliger. Gruppen udarbejder også forslag til eventuelle retningslinjer for prioriteringer af udlejninger til naboer. Hovedprojekt Pt. er der ingen planer om at lave sammenlægninger, da det vil ende med en husleje, som ikke kan betales. I 2020 kan det ud fra beboersammensætningens udvikling vurderes, om dette projekt skal fremmes eller skrottes Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt Uvist - beror på resultatet af forundersøgelsen Bemærkninger Side 26 /27

27 Idéer Gule projekter 116- Solenergi 2020/2021 Hovedprojekt 2020/2021 og frem Baggrund for projektet n Muligheden for indlægningen/opsætning af solenergi i de enkelte boliger skal undersøges i en forundersøgelse. Det skal undersøges, om solenergien skal være et supplement, eller om det skal være 100 %. Det skal undersøges om det kan betale sig at indføre solenergi. Muligheden for jordvarme skal også undersøges. I forundersøgelsen skal der inddrages erfaringer fra lignende projekter, og det skal undersøges, om der kan ansøges økonomiske midler til støtte af projektet. Der skal tages hensyn til de nyinstallerede varmeunits, således at de kan fungere med den eventuelle solenergi eller/og jordvarme. Da udskiftningen af varmeanlæg, ikke af økonomiske grunde kan gennemføres som et samlet projekt, men ved at der sker en løbende udskiftning af fyr om året og det faktum, at vi allerede har udskiftet en del fyr, vil jordvarme ikke kunne komme i betragtning i denne omgang. Derimod skal udnyttelsen af solceller undersøges i forbindelse med en fremtidig tagrenovation. Hovedprojekt Det skal undersøges, om det er muligt at opsætte byvindmøller. Projektet skal koordineres med udskiftningen af det eksisterende varmeanlæg i Humlevænget, så det bliver indarbejdet ved en evt. udskiftning. Projektet er midlertidigt sat i bero Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Hovedprojekt kr. pr. bolig. I alt 40,4 mio. kr. Bemærkninger Det foreslås, at der ansøges om fondsmidler til projektet. Side 27 /27

Budgetåret 2011/2012

Budgetåret 2011/2012 Budgetåret 2011/2012 Forslag til handleplan for Humlevænget 2011/2012 I efteråret 2006 vedtog Humlevænget en handleplan for de fremtidige projekter i afdelingen. Denne handleplan skal årligt revideres,

Læs mere

Budgetåret 2013/2014

Budgetåret 2013/2014 Budgetåret 2013/2014 Forslag til handleplan for Humlevænget 2013/2014 I efteråret 2006 vedtog Humlevænget den første handleplan for de fremtidige projekter i afdelingen. Denne handleplan skal årligt revideres,

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

Budgetåret 2012/2013

Budgetåret 2012/2013 Budgetåret 2012/2013 Handleplan for Askholm 2012/2013 Baggrund I nybyggede afdelinger står afdelingerne over for særlige udfordringer i forhold til at sikre, at afdelingerne forbliver attraktive at bo

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Tilstandsrapport 2010

Tilstandsrapport 2010 Org.nr. 211, Halsnæs. Afd. 025-0, "Kregme" 2010 Afdeling 025-0, "Kregme", Frederiksværk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR DAMBAKKEN 7-63

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR DAMBAKKEN 7-63 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR DAMBAKKEN 7-63 Kundenavn: Coller Capital Ejendomsnavn og nummer: Dambakken - 140949 Adresse og postnummer: Dambakken 7-63 3460 Birkerød I forbindelse med den nye lejelov, som trådte

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Råderetsregler 2013 Afd. 6 Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Hejrevej 2-10 Afdeling 6 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt Til beboerne Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Horsens, den 18. august 2015 Helhedsplan Beringsvænget Notat om projektet og forudsætninger for ny huslejeberegning 1: Projektet Projektet

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 05

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 05 15. september 2016 Dato: 17. maj 2016, kl. 16.30-18.30 Sted: AKB Bellahøjs bestyrelseslokale, Ved Bellahøj Nord 7, kld. 2700 Brønshøj KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 3 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 726 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 62,07

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Råderetsregler 2012. Afd. 10. Ørstedsgade Havre- og Rugtoften, Porsgrunngade

Råderetsregler 2012. Afd. 10. Ørstedsgade Havre- og Rugtoften, Porsgrunngade Råderetsregler 2012 Afd. 10 Ørstedsgade Havre- og Rugtoften, Porsgrunngade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige

Læs mere

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Råderetsregler 2012 Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Råderetsregler 2012. Afd. 5. Ringgade 71-87

Råderetsregler 2012. Afd. 5. Ringgade 71-87 Råderetsregler 2012 Afd. 5 Ringgade 71-87 Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke

Læs mere