EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/142/EF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/142/EF"

Transkript

1 L 330/10 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 (3) Visse medlemsstater har ufravigelige bestemmelser om navnlig det sikkerhedsniveau, som gasapparater skal overholde, idet der er fastlagt nærmere regler for konstruktion, funktion og kontrolprocedurer. Disse bestemmelser medfører ikke nødvendigvis forskellige sikkerhedsniveauer i de forskellige medlemsstater, men de indbyrdes uoverensstemmelser medfører hindringer for samhandelen i Fællesskabet. under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ), efter proceduren i traktatens artikel 251 ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater ( 3 ) er blevet ændret væsentligt ( 4 ). Direktivet bør af klarhedsog rationaliseringshensyn kodificeres. (2) Det påhviler medlemsstaterne at sørge for deres borgeres og i givet fald også husdyrs og goders sikkerhed og sundhed på deres område i forbindelse med de risici, der opstår ved anvendelse af gasapparater. ( 1 ) EUT C 151 af , s. 12. ( 2 ) Europa-Parlamentets udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ( 3 ) EFT L 196 af , s. 15. ( 4 ) Jf. bilag VI, del A. (4) Der er forskellige betingelser for gaskategorier og ledningstryk i medlemsstaterne. Disse betingelser er ikke harmoniseret, fordi der i hver medlemsstat hersker særlige forhold med hensyn til energiforsyning og -distribution. (5) Fællesskabsretten bestemmer som en undtagelse fra en af de grundlæggende regler for Fællesskabet, nemlig de frie varebevægelser, at hindringer for samhandelen mellem medlemsstaterne, der skyldes forskelle i de nationale lovgivninger vedrørende markedsføring af produkter, må accepteres, såfremt sådanne hindringer kan betragtes som nødvendige for at opfylde ufravigelige krav. Harmonisering af lovgivningerne i det foreliggende tilfælde bør derfor begrænses til de forskrifter, der er nødvendige for at opfylde ufravigelige og væsentlige krav med hensyn til sikkerhed, sundhed og energibesparelse i forbindelse med gasapparater. Da disse krav er væsentlige, bør de erstatte nationale forskrifter på dette område. (6) Opretholdelse eller forbedring af sikkerhedsniveauet i medlemsstaterne er et væsentligt mål for dette direktiv og for sikkerheden som defineret under de væsentlige krav. (7) De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav bør være opfyldt for at sikre at gasapparaterne er sikre. Energibesparelse anses for at være af væsentlig betydning. Disse krav bør gennemføres på en hensigtsmæssig måde, så der tages hensyn til det teknologiske stade på fabrikationstidspunktet.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 330/11 (8) Dette direktiv bør derfor kun indeholde de væsentlige krav. For at lette bevisførelsen for overensstemmelse med de væsentlige krav er det nødvendigt at have harmoniserede fællesskabsstandarder for bl.a. gasapparaters konstruktion, funktion og installering, således at produkter, som opfylder disse harmoniserede standarder, må antages at være i overensstemmelse med de væsentlige krav. Sådanne harmoniserede fællesskabsstandarder udarbejdes af private organer og bør bevare deres ikkebindende status I dette øjemed anerkendes Den Europæiske Standardiseringsorganisationen (CEN), Den Europæiske Komité for Elektronisk Standardisering (Cenelec) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) som organer med kompetence til at vedtage harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejde mellem Kommissionen, Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) og de tre organer, som blev underskrevet den 28. marts 2003 ( 1 ).»Harmoniseret standard«betyder en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), som er vedtaget af CEN, Cenelec eller ETSI eller af to eller tre af disse organer efter henstilling fra Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester ( 2 ), og de ovennævnte generelle retningslinjer for samarbejde. godkendelsesprocedurer. For at lette denne gensidige anerkendelse af godkendelsesprocedurerne bør der fastsættes harmoniserede fællesskabsprocedurer og kriterier, som benyttes ved udpegning af de organer, der skal gennemføre disse procedurer. (11) Medlemsstaternes ansvar på deres område for sikkerhed, sundhed og energibesparelse, der omfattes af de væsentlige krav, bør anerkendes i en beskyttelsesklausul, som indeholder bestemmelser om en passende fællesskabsprocedure. (12) Modtagere af enhver beslutning, der træffes inden for rammerne af dette direktiv, bør oplyses om begrundelsen for den pågældende beslutning samt om de retsmidler, der er til rådighed. (13) Nærværende direktiv berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: KAPITEL 1 (9) Rådet har udstedt en række direktiver med sigte på fjernelse af tekniske handelshindringer, baseret på principperne i Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder ( 3 ); hvert enkelt af disse direktiver indeholder bestemmelser om anbringelse af CE-mærkning. Kommissionen har i sin meddelelse af 15. juni 1989 om en global metode i forbindelse med certificering og prøvning ( 4 ) foreslået indført en fælles ordning med en CEmærkning i én enkelt grafisk udformning. Rådet har i sin resolution af 21. december 1989 om en global metode for overensstemmelsesvurdering ( 5 ), godkendt som ledende princip, at der anvendes en sådan sammenhængende metode for anvendelsen af CE-mærkningen. De to grundlæggende elementer i den nye metode, som bør finde anvendelse, er de væsentlige krav og procedurerne for overensstemmelsesvurdering. (10) Det er nødvendigt at kontrollere overholdelsen af disse tekniske forskrifter for at beskytte brugere og tredjemand effektivt De nuværende godkendelsesprocedurer er ikke de samme i de forskellige medlemsstater For at undgå flerdobbelt kontrol, der samtidig er til hinder for disse gasapparaters frie bevægelighed, bør der træffes bestemmelse om, at medlemsstaterne anerkender hinandens ( 1 ) EUT C 91 af , s. 7. ( 2 ) EFT L 204 af , s. 37. ( 3 ) EFT C 136 af , s. 1. ( 4 ) EFT C 231 af , s. 3 og EFT C 267 af , s. 3. ( 5 ) EFT C 10 af , s. 1. ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER, MARKEDSFØRINGOG FRI BEVÆGELIGHED Artikel 1 1. Dette direktiv finder anvendelse på apparater og udstyr. Apparater specielt konstrueret til brug i industrielle processer i industrielle anlæg omfattes ikke af direktivets anvendelsesområde. 2. Med henblik på dette direktiv finder følgende definitioner anvendelse: a)»apparater«: apparater, der anvendes til madlavning, opvarmning, produktion af varmt vand, køling, belysning eller vask, som forbrænder gasformigt brændstof, og som i givet fald har en vandtemperatur, der normalt ikke overstiger 105 C. Gasblæseluftbrændere og varmegeneratorer, der udstyres med sådanne brændere, anses også for at være apparater, b)»udstyr«: sikkerheds-, kontrol- og justeringsanordninger samt delmontager - bortset fra gasblæseluftbrændere og varmegeneratorer, der skal udstyres med sådanne brændere, der markedsføres særskilt til brug for fagfolk og til indbygning i et gasapparat eller til montering med henblik på at udgøre et gasapparat, c)»gasformigt brændstof«: enhver form for brændstof, som er gasformigt ved en temperatur på 15 C under et tryk på 1 bar.

3 L 330/12 Den Europæiske Unions Tidende I dette direktiv forstås ved»normal anvendelse«af apparatet, at det: b) de relevante nationale standarder, når der ikke findes harmoniserede standarder på de områder, disse omfatter. a) er korrekt installeret og regelmæssigt vedligeholdt i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger; 2. Medlemsstaterne offentliggør referencerne for de nationale standarder, jf. stk. 1, litra a). b) anvendes under de normale udsving i gaskvalitet og ledningstryk, og c) anvendes i overensstemmelse med sit formål eller på en måde, der med rimelighed kan forventes. Artikel 2 1. Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at apparater kun kan markedsføres og tages i brug, hvis de ved normal anvendelse ikke frembyder nogen risiko for mennesker, husdyr og ejendom. 2. Medlemsstaterne underretter i god tid de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle ændringer vedrørende de typer gas og de dertil svarende ledningstryk, der anvendes på deres område, og som der er givet underretning om i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 90/396/EØF. De meddeler Kommissionen teksterne til de af deres nationale standarder, jf. stk. 1, litra b), som de anser for at være i overensstemmelse med de i bilag I anførte væsentlige krav. Kommissionen fremsender de nationale standarder til de øvrige medlemsstater. Efter den i artikel 6, stk. 2, fastsatte fremgangsmåde underretter den medlemsstaterne om de nationale standarder, som formodes at være i overensstemmelse med de i bilag I anførte væsentlige krav. Artikel 6 1. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 1, nævnte standarder ikke fuldt ud opfylder de i bilag I anførte væsentlige krav, indbringer Kommissionen eller den pågældende medlemsstat sagen for det stående udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 5 i direktiv 98/34/EF, herefter benævnt»udvalget«, og anfører begrundelsen herfor. Kommissionen sørger for, at disse oplysninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udvalget afgiver straks udtalelse. Artikel 3 Apparater og udstyr skal opfylde de relevante væsentlige krav, som er anført i bilag I. Efter at have modtaget udvalgets udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, om det er nødvendigt at trække de pågældende standarder tilbage i de i artikel 5, stk. 2, første afsnit, nævnte publikationer. Artikel 4 1. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre, at apparater, som opfylder bestemmelserne i dette direktiv, og som er forsynet med den i artikel 10 fastsatte CE-mærkning. 2. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af udstyr, der er ledsaget af en attest som nævnt i artikel 8, stk. 4. Artikel 5 1. Medlemsstaterne antager, at apparater og udstyr er i overensstemmelse med de i bilag I anførte væsentlige krav, når de er i overensstemmelse med: a) de relevante nationale standarder, der gennemfører de harmoniserede standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Efter at have modtaget den i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, nævnte meddelelse, hører Kommissionen udvalget. Inden en måned efter at have modtaget udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt de pågældende nationale standarder skal formodes at være i overensstemmelse med de harmoniserede standarder. I bekræftende fald offentliggør medlemsstaterne referencerne for disse standarder. Kommissionen offentliggør dem ligeledes i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 7 1. Konstaterer en medlemsstat, at apparater, som er forsynet med CE-mærkning, ved normal anvendelse frembyder en risiko for mennesker, husdyr eller ejendom, træffer den alle fornødne foranstaltninger til at trække disse apparater tilbage fra markedet eller forbyde eller begrænse deres markedsføring.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 330/13 Den pågældende medlemsstat underretter omgående Kommissionen om foranstaltningen og anfører begrundelsen for sin afgørelse, herunder om den manglende overensstemmelse skyldes: a) at apparatet, når det ikke overholder de i artikel 5, stk. 1, nævnte standarder, ikke opfylder de i bilag I anførte væsentlige krav, b) at de i artikel 5, stk. 1, nævnte standarder ikke er blevet korrekt anvendt, iv) ved den i bilag II, punkt 5, omhandlede EF-verifikation. 2. Fremstilles et apparat som en enkelt enhed eller i et mindre antal, kan fabrikanten vælge den i bilag II, punkt 6, omhandlede EF-enhedsverifikation. 3. Når de i stk. 1, litra b), og stk. 2, nævnte procedurer er afsluttet, anbringes CE-mærkningen på de godkendte apparater i overensstemmelse med artikel 10. c) at der er mangler ved de i artikel 5, stk. 1, nævnte standarder. 2. Kommissionen hører de berørte parter snarest muligt. Konstaterer den efter at have hørt parterne, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er begrundede, underretter den omgående den initiativtagende medlemsstat samt de øvrige medlemsstater. Er den i stk. 1 nævnte afgørelse begrundet i mangler i standarderne, forelægger Kommissionen, efter at have hørt de berørte parter, sagen for udvalget inden to måneder, hvis den medlemsstat, der har truffet de pågældende foranstaltninger, agter at opretholde dem, og indleder derefter proceduren i artikel Er et apparat, der ikke opfylder kravene, forsynet med CEmærkning, træffer den pågældende medlemsstat passende foranstaltninger mod den, der har anbragt CE-mærkningen, og underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. 4. Kommissionen sikrer, at medlemsstaterne holdes underrettet om udviklingen i og resultatet af denne procedure. 4. Med undtagelse af anbringelsen af CE-mærkningen på udstyret og den eventuelle udarbejdelse af en overensstemmelseserklæring, finder de i stk. 1 nævnte måder, hvorpå overensstemmelse attesteres, anvendelse på det i artikel 1 nævnte udstyr. Der udstedes en attest på, at udstyret er i overensstemmelse med de bestemmelser i nærværende direktiv, der finder anvendelse på det, og udstyrets karakteristika anføres sammen med de betingelser for indbygning i et apparat eller for montage, som bidrager til overholdelsen af de væsentlige krav anført i bilag I, der gælder for færdige apparater. Attesten skal ledsage udstyret. 5. Når apparaterne også er omfattet af andre direktiver, der vedrører andre aspekter, og som indeholder bestemmelser om anbringelse af CE-mærkningen, angiver denne mærkning, at apparaterne ligeledes formodes at opfylde bestemmelserne i disse direktiver. KAPITEL 2 OVERENSSTEMMELSESATTESTERING Artikel 8 1. Attestering af seriefremstillede apparaters overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet sker: a) ved EF-typeafprøvning, jf. bilag II, punkt 1, og Hvis fabrikanten i henhold til et eller flere af disse direktiver kan vælge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser CE-mærkningen imidlertid kun, at gasapparaterne opfylder bestemmelserne i de direktiver, som fabrikanten anvender. I så fald skal referencerne vedrørende disse direktiver, som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til disse direktiver, og som ledsager de pågældende gasapparater. b) inden markedsføringen, efter fabrikantens eget valg, i) ved den i bilag II, punkt 2, omhandlede EF-erklæring om typeoverensstemmelse, eller ii) ved den i bilag II, punkt 3, omhandlede EF-erklæring om typeoverensstemmelse (sikkerhed for produktionskvaliteten), eller iii) ved den i bilag II, punkt 4, omhandlede EF-erklæring om typeoverensstemmelse (sikkerhed for produktkvaliteten), eller 6. Dokumenter og korrespondance vedrørende overensstemmelsesattesteringen udfærdiges på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det organ, som det påhviler at gennemføre procedurerne, er etableret, eller på et sprog der er accepteret af dette organ. Artikel 9 1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer de har udpeget til at udføre de i artikel 8 nævnte procedurer, samt hvilke specifikke opgaver disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen har tildelt dem.

5 L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende Kommissionen offentliggør en liste over de bemyndigede organer samt deres identifikationsnumre og de opgaver, de er udpeget til at varetage, i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for, at listen ajourføres. 2. Medlemsstaterne anvender de i bilag V omhandlede kriterier ved vurdering af, hvilke organer der skal udpeges. De organer, som opfylder vurderingskriterierne i de relevante harmoniserede standarder, antages at opfylde kriterierne i nævnte bilag. 3. En medlemsstat, som har udpeget et organ, skal trække godkendelsen tilbage, hvis den skønner, at organet ikke længere opfylder de i bilag V anførte kriterier. Den underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom. KAPITEL 3 CE-MÆRKNING Artikel CE-mærkningen og de i bilag III anførte påskrifter skal anbringes synligt, letlæseligt og således, at de ikke kan slettes, på apparatet eller på en mærkeplade, som er fastgjort til apparatet. Mærkepladen skal være således udformet, at den kun kan bruges én gang. 2. Det er forbudt at anbringe mærkning på apparaterne, som kan vildlede tredjemand med hensyn til CE-mærkningens betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på apparatet eller på mærkepladen, forudsat at dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig. Artikel 11 Med forbehold af artikel 7: a) er fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant - hvis en medlemsstat konstaterer, at CE-mærkningen er blevet anbragt uberettiget - forpligtet til at sørge for, at produktet bringes til at opfylde bestemmelserne om CEmærkning, og at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten har fastsat; KAPITEL 4 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 12 Enhver afgørelse, som træffes i medfør af dette direktiv, og som fører til begrænsninger i markedsføringen og/eller ibrugtagningen af et apparat, skal indeholde den nøjagtige begrundelse herfor. Afgørelsen meddeles straks den berørte part, som samtidig skal underrettes om de retsmidler, der står til hans rådighed i medfør af gældende lov i den pågældende medlemsstat, og om tidsfristerne for anvendelsen af sådanne midler. Artikel 13 Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 14 Direktiv 90/396/EØF, som ændret ved det direktiv, der er nævnt i bilag VI, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII. Artikel 15 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 16 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november b) skal medlemsstaten, såfremt apparatet forsat ikke opfylder kravene, træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde markedsføring af det pågældende apparat eller sikre, at det trækkes tilbage fra markedet efter fremgangsmåden i artikel 7. På Europa-Parlamentets vegne Formand J. BUZEK På Rådets vegne Formand B. ASK

6 Den Europæiske Unions Tidende L 330/15 BILAG I VÆSENTLIGE KRAV INDLEDENDE BEMÆRKNINGER De forpligtelser, der følger af dette bilags væsentlige krav til apparaterne, finder ligeledes anvendelse på udstyr, når der foreligger en tilsvarende risiko. 1. GENERELLE BETINGELSER 1.1. Et apparat skal være konstrueret og fremstillet således, at det kan anvendes sikkert og ved normal anvendelse, jf. artikel 1, stk. 3, i dette direktiv, ikke frembyder fare for mennesker, husdyr og ejendom Ved markedsføring af apparatet skal det ledsages af en teknisk anvisning til installatøren, ledsages af en brugs- og vedligeholdelsesanvisning til brugeren, være mærket med relevante advarsler, som også skal være mærket på emballagen. Anvisningerne og advarslerne skal udfærdiges på bestemmelsesmedlemsstatens officielle sprog Den tekniske anvisning til installatøren skal indeholde alle de installations-, justerings- og vedligeholdelsesanvisninger, der er nødvendige for korrekt udførelse af disse opgaver og for en sikker anvendelse af apparatet. Anvisningen skal bl.a. præcisere den gastype, der anvendes; det ledningstryk, der anvendes; den udluftning, der er nødvendig for at tilføre forbrændningsluft til lokalerne, for at undgå, at der opstår blandinger med farligt indhold af ikke-forbrændt gas i forbindelse med apparater, der ikke er forsynet med den i punkt nævnte anordning; betingelserne for udledning af forbrændingsprodukterne; for gasblæseluftbrændere og varmegeneratorer, der er bestemt til at blive udstyret med sådanne brændere, deres karakteristika, monteringsanvisning med henblik på overholdelse af de væsentlige krav, der gælder for brugsklare apparater, og i givet fald listen over de af fabrikanten anbefalede kombinationer Brugs- og vedligeholdelsesanvisningen til brugeren skal indeholde alle de nødvendige oplysninger for en sikker anvendelse og skal især gøre brugeren opmærksom på eventuelle indskrænkninger i anvendelsen Advarslerne på apparatet og emballagen skal på utvetydig måde angive gastype, ledningstryk og eventuelle indskrænkninger i anvendelsen, bl.a. angivelse af, at apparatet kun må installeres i tilstrækkeligt udluftede lokaler Et udstyr bestemt til anvendelse i et apparat skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at det fungerer korrekt ved den tilsigtede brug, når det er monteret i overensstemmelse med den tekniske installationsanvisning. Installations-, justerings-, drifts- og vedligeholdelsesanvisningerne skal leveres sammen med udstyret. 2. MATERIALER 2.1. Materialer skal være egnede til formålet og skal kunne modstå de mekaniske, kemiske og termiske påvirkninger, de normalt vil blive udsat for De materialeegenskaber, som har betydning for sikkerheden, skal garanteres af fabrikanten eller leverandøren.

7 L 330/16 Den Europæiske Unions Tidende KONSTRUKTION OG FREMSTILLING 3.1. Generelt Apparatet skal være fremstillet således, at der ved normal anvendelse ikke opstår ustabilitet, formforandringer, brud eller slid, der formindsker sikkerheden Kondensering under opstart og/eller drift må ikke formindske sikkerheden ved anvendelse Apparatet skal være konstrueret og fremstillet således, at risikoen for eksplosion ved ydre brandpåvirkninger reduceres mest muligt Apparatet skal være fremstillet således, at indtrængning af vand og utilsigtet indtrængning af luft i de gasførende dele ikke finder sted I tilfælde af normal variation i tilførslen af hjælpeenergi skal apparatet fortsat fungere sikkert Unormale variationer eller afbrydelser i tilførslen af hjælpeenergi eller genetablering af denne tilførsel må ikke kunne udgøre en risiko Apparatet skal være konstrueret og fremstillet således, at elektriske risici forebygges. Dette krav opfyldes, hvis sikkerhedskravene i forbindelse med elektriske risici i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF ( 1 ) opfyldes Samtlige dele af et apparat, som er under tryk, skal uden deformationer, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kunne modstå de mekaniske og termiske påvirkninger, de udsættes for Et apparat skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at en fejl i en sikkerheds-, kontrol- og justeringsanordning ikke kan udgøre en sikkerhedsrisiko Når et apparat er udstyret med sikkerheds- og justeringsanordninger, må sikkerhedsanordningernes funktion ikke besværliggøres af justeringsanordningerne Alle dele af en apparat, som monteres eller justeres ved fabrikationen, og som ikke skal kunne betjenes af brugeren og installatøren, skal være passende beskyttet Håndtag eller betjenings- eller justeringsanordninger skal være tydeligt afmærkede og give sådanne oplysninger, som er nødvendige for at undgå forkerte manøvrer. De skal udformes således, at de forhindrer utilsigtet betjening Udslip af uforbrændt gas Et apparat skal være fremstillet således, at udsivning af gas er begrænset til en mængde, der ikke medfører nogen risiko Apparaterne skal være fremstillet således, at gasudstrømningen under tænding og gentænding samt efter slukning af flammen er af så begrænset omfang, at en farlig ansamling af uforbrændt gas i apparaterne undgås Apparater, der er bestemt til anvendelse i lokaler, skal være udstyret med en særlig anordning, som hindrer en farlig ansamling af ikke-forbrændt gas i lokalerne. Apparater, der ikke er udstyret med en sådan anordning, må kun anvendes i lokaler med tilstrækkelig udluftning, således at en farlig ansamling af ikke-forbrændt gas hindres. Medlemsstaterne kan på deres område fastlægge betingelserne vedrørende tilstrækkelig udluftning af lokaler med henblik på installering af apparater under hensyn til apparaternes karakteristika. Apparater til storkøkkener og apparater, der anvender gas med indhold af giftige stoffer, skal være forsynet med den nævnte anordning Tænding Et apparat skal være fremstillet således, at der ved normal anvendelse sker en jævn tænding og gentænding; sker overtænding. ( 1 ) EUT L 374 af , s. 10.

8 Den Europæiske Unions Tidende L 330/ Forbrænding Et apparat skal være fremstillet således, at flammen ved normal anvendelse er stabil, og at forbrændingsprodukterne ikke indeholder uacceptable koncentrationer af sundhedsskadelige stoffer Et apparat skal være fremstillet således, at et uforudset udslip af forbrændingsprodukter ikke vil forekomme ved normal anvendelse Et apparat, der er forbundet med en trækkanal for forbrændingsprodukter, skal være fremstillet således, at der under unormale trækforhold ikke sker en udstrømning af forbrændingsprodukter i farlige mængder i det pågældende lokale Uafhængige varmeapparater til anvendelse i boliger og hurtigvandvarmere, der ikke er forbundet med en trækkanal til udledning af forbrændingsprodukter, må ikke forårsage en kuliltekoncentration i det pågældende rum, som kan medføre sundhedsrisiko for personer, der udsættes herfor, under hensyn til den påregnede varighed af udsættelsen Rationel energiudnyttelse Et apparat skal være fremstillet således, at energien udnyttes rationelt, på en måde der svarer til det aktuelle videnskabelige og tekniske niveau og under hensyn til de sikkerhedsmæssige aspekter Temperaturer Dele af et apparat, som er bestemt til at blive anbragt nær ved gulvet eller andre overflader, må ikke nå temperaturer, som udgør en fare for omgivelserne Betjeningsknapper og -håndtag på apparaterne må ikke blive så varme, at de udgør en fare for brugeren Bortset fra overflader eller dele, som skal overføre varme, må overfladetemperaturen på udvendige dele af et apparat, som er beregnet til anvendelse i boliger, under driften ikke udgøre en fare for brugeren, og især for børn, hvis reaktionstid der må tages passende hensyn til Fødevarer og vand til sanitære formål Uden at tilsidesætte EF-forskrifterne på området må materialer og komponenter, som er anvendt til fremstilling af et apparat, og som kan komme i berøring med fødevarer eller vand til sanitære formål, ikke forringe kvaliteten af disse fødevarer eller dette vand.

9 L 330/18 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II PROCEDURER FOR OVERENSSTEMMELSESATTESTERING 1. EF-TYPEAFPRØVNING 1.1. Ved EF-typeafprøvning forstås den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et apparat, som er repræsentativt for den planlagte produktion, opfylder forskrifterne i dette direktiv Anmodning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede til ét enkelt bemyndiget organ Anmodningen skal omfatte fabrikantens navn og adresse og, såfremt anmodningen indgives af en befuldmægtiget, desuden dennes navn og adresse, en skriftlig erklæring om, at der ikke er indgivet anmodning til andre bemyndigede organer, konstruktionsbeskrivelse, jf. bilag IV Ansøgeren stiller for det bemyndigede organ et apparat til rådighed, som er repræsentativt for den planlagte produktion, i det følgende benævnt»type«. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere eksemplarer af typen, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til afprøvningsprogrammet. Typen kan også dække produktvarianter, når blot varianternes karakteristika ikke adskiller sig fra typens med hensyn til risikotype Det bemyndigede organ skal undersøge konstruktionsbeskrivelsen og kontrollere, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, samt fastslå, hvilke elementer der er blevet konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 5 omhandlede standarder og de væsentlige krav i dette direktiv, gennemføre eller lade gennemføre undersøgelser og/eller afprøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav, når de standarder, der omhandles i artikel 5, ikke er blevet anvendt, gennemføre undersøgelser og/eller afprøvninger til kontrol af, om de relevante standarder rent faktisk er blevet anvendt, når fabrikanten har valgt at bruge disse, således at det sikres, at de væsentlige krav er opfyldt Konstateres det, at typen opfylder direktivets bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde undersøgelsens resultater, eventuelle betingelser for dens gyldighed, samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type og om nødvendigt en beskrivelse af dens funktion. Attesten vedlægges relevant teknisk materiale, såsom tegninger og skemaer Det bemyndigede organ underretter straks de øvrige bemyndigede organer om udstedelsen af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tilføjelser hertil, som omhandlet i punkt 1.7. De kan få en kopi af EF-typeafprøvningsattesten og/eller tillægget til attesten og kan efter begrundet anmodning få en kopi af bilagene til attesten samt rapporterne over de undersøgelser og afprøvninger, der er gennemført Såfremt et bemyndiget organ nægter at udstede eller tilbagetrækker en EF-typeafprøvningsattest, skal det underrette den medlemsstat, som udpegede det, samt de øvrige bemyndigede organer og angive begrundelsen for denne beslutning Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som har udstedt EF-typeafprøvningsattesten om enhver ændring af den godkendte type, der berører de væsentlige krav. Såfremt den godkendte type ændres, skal også dette godkendes af det udpegede organ, som har udstedt EFtypeafprøvningsattesten, hvis sådanne ændringer berører de væsentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af apparatet. Denne ny godkendelse gives i form af en tilføjelse til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

10 Den Europæiske Unions Tidende L 330/19 2. EF-ERKLÆRING OM TYPEOVERENSSTEMMELSE 2.1. Ved EF-erklæring om typeoverensstemmelse forstås den del af proceduren, hvorved fabrikanten erklærer, at de pågældende apparater er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og opfylder de væsentlige krav i dette direktiv. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen omfatter et eller flere apparater og opbevares af fabrikanten. Efter CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som har foretaget de i punkt 2. 3 omhandlede stikprøver Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, således at fremstillingsprocessen, herunder også kontrollen og afprøvningen af det færdige apparat, sikrer en homogen produktion og apparaternes overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten samt de væsentlige krav i dette direktiv. Et af fabrikanten valgt udpeget organ foretager stikprøvekontrol af apparatet, jf. punkt Stikprøvekontrol af apparater på virksomheden foretages med højst et års mellemrum af det bemyndigede organ. Der undersøges et tilstrækkeligt stort antal apparater, og de afprøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende afprøvninger gennemføres for at sikre, at apparaterne opfylder de væsentlige krav i dette direktiv. Det bemyndigede organ skal i hvert tilfælde afgøre, om disse afprøvninger skal udføres helt eller delvist. Hvis et eller flere apparater findes ikke at opfylde kravene, skal det bemyndigede organ træffe passende foranstaltninger til at hindre markedsføringen heraf. 3. EF-ERKLÆRING OM TYPEOVERENSSTEMMELSE (sikkerhed for produktionskvaliteten) 3.1. Ved EF-erklæring om typeoverensstemmelse (sikkerhed for produktionskvaliteten) forstås den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder betingelserne i punkt 3.2, erklærer, at de pågældende apparater er i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og opfylder de væsentlige krav i dette direktiv. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Denne erklæring omfatter et eller flere apparater og opbevares af fabrikanten. Efter CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for EF-kontrollen Fabrikanten skal indføre et produktionskvalitetssystem til sikring af, at apparaterne er i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og opfylder de væsentlige krav i dette direktiv. Fabrikanten er underlagt den i punkt 3.4 omhandlede EF-kontrol Kvalitetssystem Fabrikanten indsender for de pågældende apparaters vedkommende en ansøgning om godkendelse af kvalitetssystemet til et af ham valgt bemyndiget organ. Ansøgningen skal omfatte: en beskrivelse af kvalitetssystemet, et tilsagn om at opfylde forpligtelserne i forbindelse med det godkendte kvalitetssystem, et tilsagn om at vedligeholde det godkendte kvalitetssystem, således at det fortsat fungerer hensigtsmæssigt og effektivt, en beskrivelse af den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres systematisk og overskueligt i form af en redegørelse for foranstaltninger, procedurer og skriftlige instruktioner. Kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøger og -registre skal tillade en ensartet fortolkning af beskrivelsen af kvalitetssystemet. Beskrivelsen skal bl.a. indeholde en tilfredsstillende beskrivelse af kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt lederes og mellemlederes ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten af apparaterne, produktionsprocesser, kvalitetskontrol og sikring samt systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt, de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker, hvordan det kontrolleres, at de kvalitetskrav, der stilles til apparatet, er opfyldt, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

11 L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende Det bemyndigede organ undersøger og vurderer kvalitetssystemet for at afgøre, om det opfylder kravene i punkt Organet formoder, at disse krav er opfyldt, for så vidt angår kvalitetssystemer, som bygger på den harmoniserede standard på området. Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen og underretter de øvrige bemyndigede organer. Meddelelsen til fabrikanten skal indeholde resultaterne af undersøgelsen, det bemyndigede organs navn og adresse samt en begrundet afgørelse vedrørende de pågældende apparater Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, hvis systemet ændres f.eks. som følge af ny konstruktionsteknologi eller nye kvalitetsprincipper. Det bemyndigede organ undersøger de foreslåede ændringer og tager stilling til, om det ændrede kvalitetssystem overholder de relevante bestemmelser, eller om det er nødvendigt at foretage en ny vurdering. Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Denne meddelelse indeholder resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse Såfremt et bemyndiget organ tilbagetrækker en godkendelse af et kvalitetssystem, skal det give de øvrige bemyndigede organer meddelelse herom og anføre begrundelsen herfor EF-kontrol Formålet med EF-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem Fabrikanten giver med henblik på inspektion det bemyndigede organ adgang til produktions-, kontrol-, afprøvnings- og oplagringsstedet og giver det alle nødvendige oplysninger, herunder en beskrivelse af kvalitetssystemet, dokumentation vedrørende kvaliteten, såsom inspektionsrapporter og afprøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter over det pågældende personales kvalifikationer Det bemyndigede organ kontrollerer mindst hvert andet år, at fabrikanten vedligeholder og anvender det godkendte kvalitetssystem, og det udarbejder en kontrolrapport til fabrikanten Det bemyndigede organ kan desuden aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan organet foretage eller lade foretage afprøvning af apparaterne. Det giver fabrikanten en besøgsrapport og i givet fald en afprøvningsrapport Fabrikanten skal efter anmodning kunne fremlægge det udpegede organs rapport. 4. EF-ERKLÆRING OM TYPE-OVERENSSTEMMELSE (sikkerhed for produktkvalitet) 4.1. Ved en EF-erklæring om typeoverensstemmelse (sikkerhed for produktkvalitet) forstås den del af proceduren, hvorved fabrikanten, som opfylder forpligtelserne i punkt 4.2, erklærer, at de pågældende apparater er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og opfylder de væsentlige krav i dette direktiv. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabets etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Denne erklæring omfatter et eller flere apparater og opbevares af fabrikanten. Efter CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for EF-kontrollen Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetssystem, som omhandlet i punkt 4.3, i forbindelse med den endelige inspektion af apparaterne og afprøvningerne, og er underlagt den i punkt 4.4 omhandlede EF-kontrol Kvalitetssystem Som led i denne procedure indgiver fabrikanten en ansøgning om godkendelse af sit kvalitetssystem til det bemyndigede organ, som han selv har valgt for de omhandlede apparater. Ansøgningen skal omfatte: en beskrivelse af kvalitetssystemet, et tilsagn om at opfylde forpligtelserne i forbindelse med kvalitetssystemet, således som det er godkendt, et tilsagn om at vedligeholde kvalitetssystemet, så det fungerer og er effektivt, en beskrivelse af den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

12 Den Europæiske Unions Tidende L 330/ Som led i kvalitetssystemet undersøges hvert enkelt apparat, og de relevante afprøvninger, der er fastlagt i de i artikel 5 omhandlede eller tilsvarende afprøvninger, udføres med henblik på at afgøre, om de er i overensstemmelse med de væsentlige krav i dette direktiv. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanter har taget hensyn til, skal dokumenteres systematisk og overskueligt i form af en redegørelse for foranstaltninger, procedurer og skriftlige instruktioner. Kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøger og -registre skal fremgå alment forståeligt af beskrivelsen af kvalitetssystemet. Beskrivelsen af kvalitetssystemet skal bl.a. indeholde en tilfredsstillende beskrivelse af: kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt lederes og mellemlederes ansvar og beføjelser i forbindelse med produktkvalitet, kontrol og afprøvninger, som skal udføres efter produktionen, hvordan det undersøges, om kvalitetssystemet fungerer effektivt Det bemyndigede organ foretager en vurdering af kvalitetssystemet for at afgøre, om det opfylder kravene i punkt Organet formoder, at disse krav er opfyldt for så vidt angår kvalitetssystemer, som bygger på den harmoniserede standard på området. Det meddeler fabrikanten afgørelsen og underretter de øvrige udpegede organer herom. Meddelelsen til fabrikanten indeholder resultaterne af afprøvningen, det bemyndigede organs navn og adresse og den begrundede vurderingsafgørelse for de pågældende apparater Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, hvis systemet ændres f.eks. som følge af ny konstruktionsteknologi eller nye kvalitetsprincipper. Det bemyndigede organ undersøger de foreslåede ændringer og tager stilling til, om det ændrede kvalitetssystem overholder de relevante bestemmelser, eller om det er nødvendigt at foretage en ny vurdering. Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Denne meddelelse indeholder resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse Såfremt et bemyndiget organ tilbagetrækker en godkendelse af et kvalitetssystem, skal det give de øvrige bemyndigede organer meddelelse herom og anføre begrundelsen herfor EF-kontrol Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem Fabrikanten giver med henblik på inspektion det bemyndigede organ adgang til produktions-, kontrol-, afprøvnings- og oplagringsstederne og giver det alle nødvendige oplysninger, herunder en beskrivelse af kvalitetssystemet, dokumentation vedrørende kvaliteten, såsom inspektionsrapporter og afprøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter over det pågældende personales kvalifikationer Det bemyndigede organ kontrollerer mindst hvert andet år, at fabrikanten vedligeholder og anvender det godkendte kvalitetssystem, og det udarbejder en kontrolrapport til fabrikanten Det bemyndigede organ kan desuden aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan organet foretage eller lade foretage afprøvning af apparaterne. Det giver fabrikanten en besøgsrapport og i givet fald en afprøvningsrapport Fabrikanten skal efter anmodning kunne fremlægge det bemyndigede organs rapport. 5. EF-VERIFIKATION 5.1. EF-verifikationen er den procedure, hvorved fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at de apparater, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt på, er i overensstemmelse med den type, som er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og opfylder de relevante krav i dette direktiv.

13 L 330/22 Den Europæiske Unions Tidende Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at apparaterne efter fremstillingsprocessen er i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt apparat og udfærdiger en skriftlig overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen kan dække et eller flere apparater og opbevares af fabrikanten eller hans i Fællesskabet etablerede repræsentant Det bemyndigede organ foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at verificere, at apparatet er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv, enten ved kontrol og prøvning af hvert apparat, som nærmere anført i punkt 5.4, eller ved kontrol og prøvning af apparaterne på et statistisk grundlag som nærmere anført i punkt 5.5, efter fabrikantens eget valg Verifikation ved kontrol og prøvning af hvert enkelt apparat Alle apparater undersøges enkeltvis, og der foretages de nødvendige prøvninger, som defineret i den eller de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i dette direktiv Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på hvert godkendt apparat og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger. Overensstemmelsesattesten kan omfatte et eller flere apparater Fabrikanten eller hans repræsentant skal på opfordring kunne forevise den overensstemmelsesattest, som det bemyndigede organ har udstedt Statistisk verifikation Fabrikanten fremlægger sine apparater i ensartede partier og træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på, at fabrikationsprocessen skal give sikkerhed for, at de fremstillede partier er ensartede Den statistiske procedure omfatter følgende kriterier: Apparaterne underkastes en statistisk kontrol i form af inspektion ved alternativ måling. De grupperes i identificerbare partier, som omfatter apparater af en enkelt model, der er fremstillet under samme vilkår. Der foretages med vilkårlige intervaller en undersøgelse af et parti. De apparater, der indgår i stikprøven, undersøges enkeltvis, og der gennemføres de prøvninger, som er omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. artikel 5, eller tilsvarende prøvninger for at afgøre, om partiet kan godkendes eller ej. Der anvendes en stikprøveplan, som har følgende funktionskendetegn: et standardkvalitetsniveau, der svarer til en godkendelsesprobabilitet på 95 %, med en procentdel af manglende overensstemmelse på mellem 0,5 og 1,5 %, en grænsekvalitet svarende til en godkendelsesprobabilitet på 5 %, med en procentdel af manglende overensstemmelse på mellem 5 og 10 % Godkendes et parti, skal det bemyndigede organ anbringe eller lade anbringe sit identifikationsnummer på hvert enkelt apparat og udfærdige en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende prøvningerne. Alle partiets apparater kan herefter markedsføres, med undtagelse af de apparater i stikprøven, hvor man har konstateret, at de ikke opfylder overensstemmelseskriterierne. Afvises et parti, træffer det kompetente bemyndigede organ passende foranstaltninger for at hindre, at partiet markedsføres. Afvises partier ofte, kan det bemyndigede organ stille den statistiske verifikation i bero. Fabrikanten kan under fremstillingsprocessen på det bemyndigede organs ansvar anbringe dettes identifikationsnummer på produktet Fabrikanten eller dennes repræsentant skal på opfordring kunne forevise de overensstemmelsesattester, som det bemyndigede organ har udstedt.

14 Den Europæiske Unions Tidende L 330/23 6. EF-ENHEDSVERIFIKATION 6.1. EF-enhedsverifikationen er den procedure, hvorved fabrikanten eller hans i Fællesskabet etablerede repræsentant garanterer og erklærer, at det pågældende apparat, for hvilket der er udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten eller hans i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på apparatet og udfærdiger en skriftlig overensstemmelseserklæring, som han opbevarer Det bemyndigede organ undersøger apparatet og gennemfører de relevante prøvninger, under hensyntagen til konstruktionsbeskrivelsen, for at sikre, at det er i overensstemmelse med de væsentlige krav i dette direktiv. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på det godkendte apparat og udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger Konstruktionsbeskrivelsen, jf. bilag IV, har til formål at gøre det muligt at vurdere, om kravene i dette direktiv er opfyldt, samt at lette forståelsen af apparatets konstruktion, fremstilling og funktion. Konstruktionsbeskrivelsen, jf. bilag IV, stilles til rådighed for det bemyndigede organ Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan de relevante undersøgelser og prøvninger foretages, efter at apparatet er installeret Fabrikanten eller hans repræsentant skal på opfordring kunne forevise de overensstemmelsesattester, som det bemyndigede organ har udstedt.

15 L 330/24 Den Europæiske Unions Tidende BILAG III CE-MÆRKNING OG PÅSKRIFTER 1. CE-mærkningen består af bogstaverne»ce«i følgende udformning: CE-mærkningen skal efterfølges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, som er involveret i produktionskontrolfasen. 2. Apparatet eller mærkepladen skal være forsynet med CE-mærkningen samt følgende påskrifter: fabrikantens navn eller identifikationssymbol, apparatets handelsbetegnelse, om nødvendigt den type strøm, der skal anvendes, apparatets kategori, de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærkningen blev anbragt. Alt efter apparatets type tilføjes de for installationen nødvendige oplysninger. 3. Hvis CE-mærkningen mindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes. De forskellige dele, der indgår i CE-mærkningen, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm.

16 Den Europæiske Unions Tidende L 330/25 BILAG IV KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE Konstruktionsbeskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger, i det omfang de er nødvendige for, at det bemyndigede organ kan foretage sin vurdering: en generel beskrivelse af apparatet, konstruktionsprincipper og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv., de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovenstående, herunder apparaternes funktion, en liste over de standarder, der er anført i artikel 5, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav, når de i artikel 5 nævnte standarder ikke er anvendt, forsøgsrapporter, installations- og brugervejledninger. Eventuelt kan konstruktionsbeskrivelsen indeholde følgende: attester vedrørende udstyr, der er indbygget i apparatet, attester og certifikater vedrørende fabrikations- og/eller inspektions- og/eller kontrolmetoderne i forbindelse med apparatet, alle andre dokumenter, der gør det muligt for det bemyndigede organ at forbedre vurderingen. BILAG V MINIMUMSKRITERIER FOR VURDERINGEN AF ORGANER, SOM SKAL UDPEGES De organer, som medlemsstaterne udpeger, skal opfylde følgende mindstekrav: de skal råde over det nødvendige personale og apparatur; personalet skal have teknisk kompetence og faglig integritet; ledere, mellemledere og det tekniske personale skal i forbindelse med gennemførelsen af afprøvninger, udarbejdelse af rapporter, udstedelse af attester og gennemførelse af kontrol i henhold til dette direktiv være uafhængige af alle kredse, grupper eller enkeltpersoner, der direkte eller indirekte har interesser på det område, som apparaterne falder inden for; personalet skal have tavshedspligt; der skal være tegnet en ansvarsforsikring, medmindre staten på grundlag af national ret har påtaget sig erstatningsansvaret. Medlemsstaternes kompetente myndigheder eller organer bemyndiget af medlemsstaterne kontrollerer regelmæssigt, at kravene i første og andet led er opfyldt.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om gasapparater. (Kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om gasapparater. (Kodificeret udgave) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.10.2007 KOM(2007) 633 endelig 2007/0225 (COD) C6-0393/07 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om gasapparater (Kodificeret udgave)

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Side 1 af 8 Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Januar 1996 FORORD Gasreglementets afsnit C-8 er fastsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel 1

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel 1 Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 3, 5, stk. 2 og 4, 8, stk. 3, 26-28 og 31, stk. 2, i lov nr. 73 af den 21. april 2018 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973 26. 3. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 77/29 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R1207 DA 18.02.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M1 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 4.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 319/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R2023 DA 17.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV. af 20. juni om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger

RÅDETS DIREKTIV. af 20. juni om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger 20. 7. 90 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 189/ 17 RÅDETS DIREKTIV af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger (90/ 385

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel 1992L0042 DA 21.03.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004 Gasreglementets afsnit C-1 November 2004 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-1 er fastsat i henhold til 15, stk. 1 og 2 og 25, stk. 2 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 185/6 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Læs mere

BILAG RÅDETS DIREKTIV 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden

BILAG RÅDETS DIREKTIV 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden Den fulde tekst Bekendtgørelse om ikrafttræden af EFdirektiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som ændret ved

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU 10.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 275/27 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU af 9. oktober 2012 om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU 10.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 329/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2012 af

Læs mere