11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA"

Transkript

1 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

2 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT. DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA. Afdelingsleder: Lisbeth Pedersen Afdelingen for beskæftigelse og integration Undersøgelsens følgegruppe: Berit Toft Fihl, DA Dorte Bukdahl, Københavns Kommune Helle Aaen, Integrationsministeriet Henning Gade, DA Jens Frank, FTF Nana Wesley Hansen, FAOS Niels Højensgaard, Beskæftigelsesministeriet Niels Lykke Jensen, AC Thomas Qvortrup Christensen, DI ISSN: ISBN: e-isbn: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: istockphoto Oplag: 500 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 2011 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

3 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 15 Baggrund 16 Best practice-analyse 17 Kortlægning af praksis for rekruttering og fastholdelse 18 Udvælgelse af lande 20 Rapportens opbygning 23 Sammenfatning vedrørende lande 24 Best practice vedrørende rekruttering 28 Best practice vedrørende fastholdelse 31 2 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE GENERELT 35 Rekruttering af højtuddannede arbejdsmigranter 36 Fastholdelse og integration 41

4 Opsummering 44 3 DANMARK 45 Udenlandske højtuddannede og det danske arbejdsmarked 46 Det danske immigrationssystem og de højtuddannede 47 Tal for indvandring af højtuddannede udlændinge 52 Administrativ praksis 56 Markedsføring og information 59 Ankomst og myndighedskontakt 64 Fastholdelse og integration 68 Opsummering 75 4 NORGE 77 Arbejdsmarkedsforhold/rammebetingelser 78 Immigration til Norge 79 Systemets opbygning 80 Rekruttering og markedsføring 84 Administrativ praksis 90 Ankomst og myndighedskontakt 92 Fastholdelse og integration 94 Samfund og integration 98 Opsummering HOLLAND 103 Rammebetingelser 104 Immigration til Holland 106 Systemets opbygning 109 På vej mod modern migration policy 112 Rekruttering, markedsføring og information 119 Ankomst og myndighedskontakt 122 Fastholdelse og integration 124 Opsummering 128

5 6 STORBRITANNIEN 131 Storbritannien: Indvandring til debat 132 Systemets opbygning 136 Markedsføring og information 143 Administrativ praksis 145 Ankomst og myndighedskontakt 147 Fastholdelse og integration 147 Opsummering CANADA 153 Canada et immigrantsamfund 154 Det canadiske immigrationssystem 156 Nyere ændringer af lovgivning og administrativ praksis 161 Fra human kapital til arbejdsmarkedsstyring 164 En kort ekskurs om Australien 166 Nogle kritiske perspektiver på de administrative ændringer 167 Rekruttering, markedsføring og information 169 Ankomst og myndighedskontakt 173 Integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet 177 Fastholdelse og integration socialt 182 Opsummering BEST PRACTICE VEDRØRENDE REKRUTTERING 187 Rammebetingelser og politiske prioriteringer 188 Opbygning af systemer: Ordninger 189 Internationale studerende 191 Markedsføring 194 Information 196 Administrativ praksis 198

6 9 BEST PRACTICE VEDRØRENDE FASTHOLDELSE OG INTEGRATION 201 Ankomst 201 Myndighedskontakt 203 Sprog- og kulturtilegnelse 205 Arbejdsmarkedsintegration 207 Familiens trivsel 210 Socialintegration 212 BILAG 215 Bilag 1: Metode 215 Bilag 2: Anvendte forkortelser 222 LITTERATUR 225 SFI-RAPPORTER SIDEN

7 FORORD Denne rapport handler om rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft fra tredjelande. Rapporten sammenligner immigrationsordninger og tiltag i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada. Rapporten er baseret på et omfattende litteraturstudie af forskningslitteratur på området, udredninger, rapporter samt 49 interview med i alt 68 embedsmænd, organisationsrepræsentanter og eksperter fra de fem nævnte lande. Baggrunden for rapporten er udsigten til mangel på arbejdskraft, specielt højtuddannet arbejdskraft, i løbet af de kommende år, specifikt som følge af, at store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at forskningens udvikling og den teknologiske udvikling generelt i et land som Danmark kan skabe mangel på forskellige typer velkvalificeret arbejdskraft. Begge udfordringer skaber behov for at kunne rekruttere og fastholde højtuddannet arbejdskraft fra udlandet. Samtidig knytter der sig en række udfordringer til at hente denne type arbejdskraft fra udlandet. Hvad angår rekruttering, handler disse udfordringer bl.a. om at kunne tiltrække dygtige og velkvalificerede medarbejdere til virksomhederne, at sikre en tilgang af arbejdskraft, som svarer til behovet på arbejdsmarkedet, og at sikre, at myndighedernes sagsbehandling af immigrationsansøgninger er effektiv. 7

8 Hvad angår fastholdelse, handler udfordringerne bl.a. om at sikre, at der bliver taget ordentligt imod disse arbejdsimmigranter i lokalsamfundet, at deres familie trives, herunder fx at de højtuddannedes ægtefæller kan finde relevant arbejde, og at deres børn kan komme i en international skole, hvis dette er forældrenes ønske. Det er disse typer af problemstillinger, som beskrives og analyseres i denne rapport med udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort sig i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada. I forbindelse med dataindsamlingen vil vi gerne takke Jakob Henningsen fra den danske ambassade i Ottawa og Nauja Kleist, DIIS, for hjælp til at komme i kontakt med relevante interviewpersoner i Canada. Vi vil også gerne takke Frazer Thomas fra den britiske ambassade i København for samme type hjælp i relation til Storbritannien. Vi vil også gerne takke rapportens lektør, centerleder ved FAOS (Sociologisk Institut, KU), lektor, ph.d. Søren Kaj Andersen for værdifulde kommentarer til et tidligere manuskriptudkast. Undersøgelsen er gennemført af forsker Frederik Thuesen, der har været projektleder, i samarbejde med forskningsassistent Mette Tørslev og seniorforsker Tina G. Jensen. Rapporten er finansieret af den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats under det centrale beskæftigelsesråd efter indstilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. København, november 2011 JØRGEN SØNDERGAARD 8

9 RESUMÉ REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE I FEM LANDE Denne undersøgelse tilvejebringer komparativ viden om en række udvalgte landes erfaringer med rekruttering af højtuddannede arbejdsmigranter fra tredjelande. Undersøgelsen afdækker danske erfaringer på området samt erfaringer fra Norge, Holland, Storbritannien og Canada med henblik på at indkredse gode erfaringer best practice inden for rekruttering og fastholdelse af højtuddannede arbejdsimmigranter. De fem lande er udvalgt ud fra, at de repræsenterer både ligheder og forskelle med hensyn til immigrationspolitik vedrørende arbejdsimmigranter. Arbejdsimmigranter definerer vi som personer, der søger opholdstilladelse i et andet land med henblik på at arbejde. Højtuddannede forstår vi som personer med en længere videregående uddannelse, dvs. personer på bachelorniveau (herunder professionsbachelorer) eller derover. Undersøgelsen fokuserer på de erfaringer, man har gjort sig i de fem udvalgte lande vedrørende rekruttering, med fokus på konkrete immigrationsordninger, markedsføring og information om landet og dets arbejdsmarked, administrativ praksis vedrørende immigrationsansøgninger samt rekruttering af udenlandske studerende. Hvad angår fastholdelse og integration, fokuserer undersøgelsen på, hvad man i de fem lande gør vedrørende ankomst og myndighedskontakt, sprog- og kulturtilegnelse, 9

10 familiens trivsel samt integration i lokalsamfundet og i samfundet generelt. BEST PRACTICE OG METODE I undersøgelsen forstår vi best practice som det, de enkelte lande selv definerer som gode erfaringer med rekruttering og fastholdelse, givet disse landes forskellige politiske udgangspunkter og behov på arbejdsmarkedet. I vores sammenlignende analyse fokuserer vi på de elementer af best practice, hvor de respektive landeerfaringer meningsfyldt kan sammenlignes. Vores redegørelse for best practice udgør på den baggrund et erfaringsbaseret idékatalog, der kan tjene som inspiration i forhold til fremtidige tiltag på området. Empirisk baserer undersøgelsen sig på et litteraturstudie, på rapporter og udredninger samt på interview med embedsmænd, forskere og organisationsrepræsentanter. Vi har i alt gennemført 49 interview med 68 interviewpersoner i de fem udvalgte lande. REKRUTTERINGSSTRATEGIER Best practice i relation til konkrete ordninger handler om at finde en hensigtsmæssig kombination af efterspørgselsstyrede (fx pointbaserede greencard-ordninger uden krav om forudgående jobtilbud) og udbudsstyrede rekrutteringsstrategier (typisk opholdstilladelse baseret på et krav om forudgående jobtilbud). Flere af landene i undersøgelsen har både udbudsorienterede og efterspørgselsstyrede ordninger (en hybridtilgang). Dette kan være hensigtsmæssigt, idet en sådan hybridtilgang giver mulighed for at tilpasse rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft efter konjunkturer, strukturelle (teknologiske) behov mv. Efterspørgselsstyret rekruttering giver virksomhederne et særligt ansvar og særlige muligheder for at rekruttere den efterspurgte arbejdskraft. Holland er her en interessant case, idet virksomhederne her er ansvarlige for rekruttering og efterfølgende fastholdelse og integration af højtuddannede. Virksomhederne får en status som såkaldt sponsor, hvilket vil sige, at de får en forhåndsgodkendelse til at rekruttere arbejdskraft i udlandet. De hollandske ordninger har nogle administrative fordele for staten og virksomhederne, men kan dog også rejse problemer i forhold til retssikkerhed og arbejdsimmigranternes rettigheder. 10

11 Udbudsstyret rekruttering giver staten en mere styrende rolle. Udbudsstyret rekruttering kan også bidrage til, at små og mellemstore virksomheder, som ikke har ressourcer til selv at rekruttere i udlandet, lettere kan finde den nødvendige arbejdskraft. Erfaringer fra Canada viser dog, at de udbudsstyrede ordninger stiller store krav i forhold til at sikre, at immigrationssystemets selektionskriterier matcher de faktiske selektionskriterier på arbejdsmarkedet. Ellers risikerer mange højtuddannede at ende som ledige eller i ufaglærte stillinger. Rekrutteringsstrategierne kan med stor fordel fokusere på at tiltrække internationale studerende og at fastholde dem efter studierne. Det er hensigtsmæssigt, at disse har en rimelig periode (6-12 måneder) til at søge job efter studierne. MARKEDSFØRING OG INFORMATION Best practice i relation til markedsføring er i høj grad afhængig af de enkelte landes globale brand og deres virksomheders globale brands. En markedsføringsindsats for at promovere et land i forhold til internationale arbejdsmigranter må både henvise til vilkårene på landets arbejdsmarked og til samfundsmæssige goder i landet (livskvalitet) fx kvalitet af uddannelsesinstitutioner, om der er offentligt tilgængeligt sundhedsvæsen mv. Indsatsen kan også med fordel trække på nationale virksomheders internationale brands. Endvidere er det hensigtsmæssigt at gennemføre strategisk markedsføring rettet mod fx specifikke universitetsmiljøer eller regioner i udlandet kendetegnet ved innovation og vækst. God, opdateret information, primært via internettet, er endvidere vigtig for at give højtuddannede et troværdigt billede af et land og dets arbejdsmarked. ADMINISTRATION, MYNDIGHEDSKONTAKT OG ANKOMST En effektiv administrativ praksis i forhold til immigrationsansøgninger kræver enkle og overskuelige ordninger samt tilstrækkelige ressourcer til en effektiv sagsbehandling. Det er også en fordel, at myndighederne samarbejder med specialiserede regionale centre, som de fx kendes fra de danske Work in Denmark-centre, der kan assistere virksomheder på lokalt plan og hjælpe til at skabe kontakt til højtuddannede i udlandet. I forhold til myndighedskontakt er det en fordel, hvis der findes one-stop-shops regionalt (og eventuelt lokalt), som det kendes fra de danske International Citizen Servicecentre og de norske Servicecentre, hvor nyankomne 11

12 immigranter kan få kontakt til en række myndigheder på én gang. Assistance til nyankomne kan med fordel kombinere private og offentlige tilbud service fra relocation-bureauer til ansatte i firmaer, der kan finansiere dette, og basal vejledning fra offentlige myndigheder eller private ngo er til andre nyankomne arbejdsimmigranter. ARBEJDSMARKEDSINTEGRATION Best practice vedrørende arbejdsmarkedsintegration handler om at have god information om jobåbninger og om at have gode brobygningsinstitutioner, som det kendes fra Canada, som kan skabe forbindelse mellem de udenlandske højtuddannede og virksomhederne. Det gælder særligt i relation til udbudsstyrende immigrationsordninger, hvor immigranten ikke på forhånd har et job. Det drejer sig også om, at de krav til uddannelse og kvalifikationer, som man stiller for at udøve forskellige brancheeller lovregulerede erhverv, er saglige, fair og transparente. Endvidere er gode data og god forskning vigtig i forhold til at analysere arbejdsmarkedseffekterne af de forskellige immigrationsordninger og i forhold til at levere løbende inputs til beslutningstagere og offentligheden. SPROG- OG KULTURTILEGNELSE Højtuddannede, uanset om de kommer til lande med små eller store sprog, kan have behov for sprogkurser for at lære et specialiseret professionelt vokabularium eller deltage i samtalen over frokostbordet i kantinen. I Danmark findes allerede offentligt finansierede sprogkurser for højtuddannede. Kurserne er vigtige, da udenlandske højtuddannede kan have ringe incitament til at lære sproget fra et lille sprogområde. Et godt sprogkendskab er vigtigt for at fremme den højtuddannedes sociale integration og muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet. FAMILIENS TRIVSEL OG INTEGRATION I SAMFUNDET Ægtefæller har typisk også behov for adgang til sprogkurser. De har meget ofte også behov for assistance fra myndigheder, private virksomheder eller ngo er for at finde ind på arbejdsmarkedet, hvilket kan være vigtigt for hele familiens trivsel. Lige så vigtigt er det, at der findes pladser på internationale skoler til børnene. Det er også vigtigt, at de udenlandske højtuddannede og deres familie føler sig velkomne i lokalsam- 12

13 fundet og her har mulighed for at skabe sociale netværk til kolleger, andre expats 1 eller landets øvrige borgere. Dette er et ansvar for deres arbejdsplads, kommunen og det lokale foreningsliv. 1. Expatriate: udvandre, udstationeret medarbejder. 13

14

15 KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Formålet med denne undersøgelse er at tilvejebringe komparativ viden om en række udvalgte landes erfaringer med rekruttering af højtuddannede arbejdsimmigranter fra tredjelande. Undersøgelsen sigter også mod at kortlægge, hvad disse lande gør, med henblik på at fastholde og integrere denne højtuddannede arbejdskraft efter ankomst. Undersøgelsen afdækker danske erfaringer på området samt erfaringer fra Norge, Holland, Storbritannien og Canada med henblik på at indkredse gode erfaringer best practice inden for rekruttering og fastholdelse af højtuddannede arbejdsimmigranter. Arbejdsimmigranter er personer, der kommer til ovennævnte lande med henblik på at arbejde. Højtuddannede forstår vi som personer med en længere videregående uddannelse, dvs. personer på bachelorniveau (herunder professionsbachelorer) eller derover. 2 Tredjelande er lande uden for EU/EØS. Inden for EU/EØS gælder princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed. Højtuddannede fra et EU/EØS-land kan altså frit slå sig ned for at arbejde i et andet EU/EØS-land. Rapporten fokuserer på højtuddannede fra tredjelande, 2. I det følgende bruger vi begrebet arbejdsmigrant om personer, som (potentielt) rejser på tværs af landegrænser med henblik på at arbejde. Arbejdsimmigranter og arbejdsindvandrere bruger vi om personer, der er indvandret til et andet land end deres oprindelsesland for at arbejde. 15

16 men berører i relation til nogle af de fire EU-lande, som indgår i rapporten (særligt Danmark og Norge), visse tiltag til rekruttering og fastholdelse af højtuddannede fra EU/EØS. Det skyldes, at nogle offentlige tiltag i flere af de udvalgte EU-lande, fx sprogkurser eller andre tiltag til fastholdelse og integration af højtuddannede og deres familier, både henvender sig til personer fra EU/EØS og til personer fra tredjelande. BAGGRUND Den demografiske udvikling, hvor store årgange over de næste 4-6 år går på pension, betyder, at det over de kommende år bliver en udfordring for virksomhederne at tiltrække og fastholde højtuddannet og velkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Danmarks Ingeniørforening (IDA) vurderede eksempelvis i en analyse fra juni 2009, at Danmark i 2015 vil mangle ingeniører (IDA, 2009). I en analyse fra 2008 vurderede Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE), at der i 2018 vil mangle personer med en videregående uddannelse i den offentlige sektor (Madsen, 2008). Sådanne fremskrivninger skal tages med store forbehold, da det er meget vanskeligt at spå om fremtidige behov for arbejdskraft. Ikke desto mindre kan sådanne fremskrivninger give en indikation af et fremtidigt behov for kvalificeret arbejdskraft. Dette behov kan også opstå som følge af den teknologiske udvikling i et videnssamfund, der kan gøre det nødvendigt at rekruttere højtuddannede specialister i udlandet. Samtidig tyder undersøgelser på, at selv når det lykkes at rekruttere højtuddannede i udlandet, kan der være problemer med at fastholde og integrere disse personer og deres familier i det danske samfund. Dårlig integration af fx en medfølgende ægtefælle, der ikke kan finde job, kan få det resultat, at den højtuddannede forlader landet igen efter en kortere periode. En række danske rapporter har gennem de senere år analyseret barrierer for rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft i Danmark (Deloitte, 2008; Rambøll, 2009; ØEM & INM, 2008). En rapport fra Nordisk Råd fra maj 2010 sammenligner de nordiske landes indsats for rekruttering af højtuddannet arbejdskraft uden for EU/EØSområdet (Hansen, Seip & Eldring, 2010). Der findes imidlertid endnu ingen undersøgelser, der afdækker danske erfaringer vedrørende rekrut- 16

17 tering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft samt erfaringer fra lande uden for Norden, der har succes med rekruttering og fastholdelse af disse arbejdstagere, med henblik på en analyse af best practice. Problemstillingen er endvidere relevant, da forskellige lande har ret forskellige regler og procedurer for, hvordan højtuddannet arbejdskraft rekrutteres og fastholdes. BEST PRACTICE-ANALYSE Denne undersøgelse er et komparativt studie af rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft med henblik på at identificere gode erfaringer fra forskellige lande. Undersøgelsen tilvejebringer et overblik over, hvad forskellige udvalgte lande gør for at rekruttere, fastholde og integrere højtuddannet arbejdskraft, og i forlængelse af denne kortlægning identificerer vi gode erfaringer best practice. I undersøgelsen ser vi på best practice på både et deskriptivt og et analytisk niveau. På det deskriptive niveau forstår vi best practice som det, de enkelte lande selv definerer som gode og hensigtsmæssige erfaringer med rekruttering og fastholdelse, givet deres forskellige udgangspunkt og behov. På det analytiske niveau fokuserer vi på de elementer af best practice, hvor de respektive landeerfaringer meningsfyldt kan sammenlignes. Disse sammenligninger kræver fx, at de problemer, som landene søger at løse gennem forskellige tiltag, har nogle fælles træk, der gør en sammenligning meningsfuld. Analysen tager altså højde for, at de enkelte lande har forskellige udgangspunkter, og at de ordninger, som de forskellige lande vælger, kan afhænge af forskelle i rekrutterings- og fastholdelsesbehov, herunder fx behovet for arbejdsindvandring givet arbejdsstyrkens omfang, struktur mv. De konklusioner, vi uddrager af vores best practice-analyse, repræsenterer et erfaringsbaseret idékatalog, der kan inspirere fremtidige tiltag på området. METODE Undersøgelsen og analysen baserer sig på et litteraturstudie, et studie af policy-dokumenter og udredninger vedrørende højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i de udvalgte lande samt ekspertinterview med bl.a. embedsmænd, forskere og repræsentanter fra arbejdsgiverforeninger samt fagforeninger. I alt har vi gennemført 49 interview med 68 interviewper- 17

18 soner i de fem udvalgte lande. Analysen er gennemført ved at identificere og sammenligne, hvilke tiltag og initiativer der skaber gode resultater. Det skal præciseres, at nærværende projekt ikke inkluderer egentlige effektundersøgelser med henblik på at fastslå effekterne af forskellige regler, procedurer etc. KORTLÆGNING AF PRAKSIS FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Med udgangspunkt i et statsligt policy-niveau sigter undersøgelsen mod at kortlægge praksis både for rekruttering og for fastholdelse og integration af højtuddannede arbejdsimmigranter. I undersøgelsen adskiller vi de to områder for at kunne fokusere på de enkelte elementer, selvom rekruttering og fastholdelse i praksis er forbundet i mange sammenhænge. Højtuddannede arbejdsimmigranter er ikke en entydigt defineret migrantkategori, hverken inden for litteraturen eller i forskellige landes konkrete praksis på området. Typisk defineres de på baggrund af ét eller flere af disse forhold (Cerna, 2010; Iredale, 2001; Salt, 1997): Universitetsuddannelse (evt. anden videregående uddannelse) Særlig erfaring/ekspertise inden for et felt Lønniveau. Højtuddannede arbejdsimmigranter ansættes i mange forskellige typer stillinger; både i den private og i den offentlige sektor i stillinger inden for fx sundhed, uddannelse, grundforskning eller R&D (research and development) (Cerna, 2010). I denne undersøgelse forstår vi som udgangspunkt højtuddannede arbejdsimmigranter som personer med en længere videregående uddannelse; dvs. på bachelorniveau eller derover. I de enkelte landestudier er det dog nødvendigt at tage højde for landenes definition og brug af kategorien højtuddannet arbejdsmigrant. I undersøgelsen skelner vi mellem to grupper af højtuddannede arbejdsimmigranter: arbejdsimmigranter fra tredjelande (lande uden for EU/EØS) og arbejdsimmigranter fra EU/EØS-lande. Da Danmark, Norge, Holland og Storbritannien er del af den europæiske aftale om fri bevægelighed, refererer ordninger 18

19 omkring opholds- og arbejdstilladelse til personer fra tredjelande, medmindre andet nævnes. KOMPARATIV KORTLÆGNING AF PRAKSIS FOR REKRUTTERING I kortlægningen af landenes praksis for og erfaringer med rekruttering af højtuddannet arbejdskraft fokuserer vi på følgende specifikke områder: Markedsføring og information: Hvordan markedsfører et land dets arbejdsmarked samt job- og karrieremuligheder i udlandet? Hvordan formidles god og troværdig information med henblik på at tiltrække højtuddannede arbejdsmigranter? Konkrete ordninger og regler på området: Hvilken tilgang har de enkelte lande til rekruttering af højtuddannet arbejdskraft, og hvilke strategier benytter de? Herunder en kortlægning af de konkrete ordninger og regler inden for rekruttering af højtuddannede arbejdsimmigranter. Administrativ praksis: Hvordan søger landene at skabe en overskuelig og effektiv sagsgang i forbindelse med ansøgninger fra højtuddannede om arbejds- og opholdstilladelse? Rekruttering af udenlandske studerende: Hvilke initiativer tager forskellige lande for at rekruttere udlændinge, der har fuldført en længerevarende videregående uddannelse i det pågældende land? KOMPARATIV KORTLÆGNING AF PRAKSIS FOR FASTHOLDELSE OG INTEGRATION I kortlægningen af landenes praksis for og erfaringer med fastholdelse og integration af højtuddannet arbejdskraft fokuserer vi på følgende specifikke områder: Ankomst og myndighedskontakt: Hvilke initiativer tager man for at lette myndighedskontakten i forbindelse med ankomst til landet? Hvordan hjælper myndighederne og/eller andre aktører den nyansatte i forbindelse med ankomsten til landet og opstarten på den nye arbejdsplads? 19

20 Sprog- og kulturtilegnelse: Hvad gør man for at lette sprog- og kulturtilegnelse for den nyankomne og dennes families? Familiens trivsel: Hvad gør man for at fremme familiens trivsel? Hvad gør man for at fremme, at ægtefællen kan finde et arbejde og falde til? Og hvad gør man for at introducere til og lette den nye medarbejders og dennes eventuelle families integration i lokalsamfundet? Integration og samfund: I hvilken grad er modtagerlandene åbne eller lukkede over for kulturel diversitet, dvs. hvilke uformelle integrationskrav mødes den nyankomne med, og hvilken betydning har det for fastholdelse og integration? UDVÆLGELSE AF LANDE Undersøgelsen er baseret på landestudier, dvs. studier af, hvordan udvalgte lande tiltrækker og fastholder arbejdskraft blandt højtuddannede udlændinge. Landene, der indgår i studiet, er valgt på baggrund af landenes forskelligartede erfaring med at tiltrække arbejdskraft blandt højtuddannede udlændinge. Derfor har vi valgt lande, der både har ligheder og forskelle med hensyn til, hvordan de historisk og lovgivningsmæssigt har forholdt sig til indvandring, integration og kulturel diversitet. Derved har vi haft mulighed for at undersøge betydningsfulde faktorer for rekruttering og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Endelig har vi lagt vægt på, at der blandt landene skulle være lande, der er kendt for god praksis for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Indledningsvis beskriver vi Danmark, der udgør en reference for analysens sammenligninger med landene Norge, Holland, Storbritannien og Canada. Vi har udvalgt Norge og Holland, fordi landene har en del ligheder med Danmark, bl.a. på det integrationspolitiske område. Derudover står begge lande med en sproglig udfordring i lighed med Danmark. Dertil kommer, at Norge i en komparativ undersøgelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i OECD-lande fremhæves som et land i vækst med hensyn til højtuddannet udenlandsk arbejdskraft (Chaloff & Lemaitre, 2009). I Holland er der inden for de seneste 10 år gennemført markante reformer af arbejdsindvandringspolitikken, og mange nye initiati- 20

21 ver for at lette adgangen for højtuddannet arbejdskraft er iværksat og under udvikling. Vi har endvidere udvalgt Storbritannien og Canada. Canada er historisk set et immigrationsland og har siden 1967 haft fokus på rekruttering af højtuddannet arbejdskraft. Grunden til, at vi har valgt Canada frem for USA, der har en lignende immigrationshistorie, er, at Canada som velfærdsstat mere ligner europæiske lande, særligt Danmark. Ligeledes har vi medtaget Storbritannien, fordi dette land ikke blot fremhæves i forbindelse med rekruttering, men også har en længere tradition for immigration og integration. Landenes forskellighed både i forhold til indvandringshistorie og praksis og i forhold til samfundsmæssige rammebetingelser udgør en styrke, fordi forskelligheden fremmer et blik for mulighederne i forhold til rekruttering og fastholdelse af højtuddannede arbejdsmigranter. Forskelligheden betyder dog også, at det ene lands praksis ikke nødvendigvis kan oversættes direkte til praksis i et andet land. For at kunne bruge erfaringer på tværs af landene lægges der derfor i hvert landestudie vægt på, at deres rekrutterings- og fastholdelsespraksis ses i lyset af det pågældende lands rammebetingelser. TABEL 1.1 Andel og antal immigranter fra tredjelande i de fem lande Samlet andel indvandrere af samlet befolkning, pct. Tilgang af nye indvandrere (2009) Antal arbejdsindvandrede af nye indvandrere (2009) 1 Arbejdsindvandrede af nye indvandrere (2009), pct. Danmark 7, ,2 Norge 10, ,2 Holland 11, ,9 Storbritannien 11, ,8 Canada 19, ,4 OECD Anm.: Mere detaljeret information findes i de enkelte landekapitler. 1. Baseret på antallet af udstedte opholdstilladelser. Der er ikke skelnet mellem uddannelsesniveauer. 2. De canadiske tal refererer til permanente immigranter, hertil kommer et stort antal personer på midlertidigt arbejdsophold. Kilde: OECD International Migration Outlook: SOPEMI

22 I tabel 1.1 er de fem lande sammenlignet i forhold til, hvor stor en andel af de enkelte landes befolkning der udgøres af indvandrere, og hvor mange der i 2009 er indvandret (i alt og for at arbejde). Det fremgår af tabel 1.1, at andelen af indvandrere i de fire europæiske lande er nogenlunde ens, dog er andelen af indvandrere som en del af den samlede befolkning lidt lavere i Danmark end i de øvrige lande. Som det også fremgår af tabellen, skiller Canada sig ud som et land med markant flere indvandrere som andel af den samlede befolkning. Hvad angår andelen af personer, der er indvandret til de respektive lande i 2009 med henblik på at arbejde som del af det samlede antal indvandrere det år, er der til gengæld stor forskel. Ud af de nye indvandrere til Danmark i 2009 er der 17,2 pct., der har fået opholdstilladelse på grundlag af arbejde, mens ca. en tredjedel 35,8 pct. af alle indvandrede til Storbritannien i 2009 kom for at arbejde. Norge er det land, hvor der ifølge OECD er relativt færrest arbejdsindvandrere set i forhold til det samlede antal indvandrere i Der skal tages højde for, at en stor andel af det samlede antal indvandrere i de fire europæiske lande udgøres af indvandrere fra EU/EØS-landene. En stor del af disse indvandrere migrerer på baggrund af arbejde; evt. som højtuddannede. I Danmark er 57 pct. af de indvandrede i 2009 omfattet af den europæiske aftale om fri bevægelighed, mens denne andel er 50 pct. i Norge og 60 pct. i Holland. Andelen af indvandrede fra EU/EØS-lande til Storbritannien er væsentlig lavere: 19 pct. I tabel 1.2 ser vi på de seneste års migrationsbevægelser i de fem lande ved at sammenligne netto-migrationsfrekvensen; dvs. hvor mange der er indvandrede i forhold til, hvor mange der er udvandrede. TABEL 1.2 Nettomigrationsfrekvensen i de fem lande for udvalgte år Canada 6,5 5,5 6,5 7 6,9 7,3. Danmark 1,6 5,5 1,7 1,2 1,8 4,2 5,3 Holland 4 0,9 3,4-1,7-1,9-0,4 1,6 Norge 0,5 1,4 2 3,9 5,1 8,5 9 Storbritannien 1, Antal af immigranter minus antal af emigranter pr indbyggere. Kilde: OECD Factbook: 22

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

EN KVALITATIV UNDERSØGELSE. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^

EN KVALITATIV UNDERSØGELSE. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^ Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^ SF EN KVALITATIV UNDERSØGELSE DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD usmuei&mnbb.:^^^^:.-w>..:..::;^.^;. BØRN I DELEO

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 234 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK : SSfe.v ' y / iahfe' 11:21 JENS KOFOD THERESA FRØKJÆR DYRVIG KRISTOFFER

Læs mere

Mange på kanten af arbejdsmarkedet & mangel på arbejdskraft ER DER ET PARADOKS?

Mange på kanten af arbejdsmarkedet & mangel på arbejdskraft ER DER ET PARADOKS? Mange på kanten af arbejdsmarkedet & mangel på arbejdskraft ER DER ET PARADOKS? Lisbeth Pedersen Forskningschef SFI Det nationale Forskningscenter for Velfærd Beskæftigelsen i Danmark er høj eller rettere

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

m IKK MEN JEG F DFTI" SFl INTERVIEWUNDERSØGELSE MED ETNISKE MINORITETSKVINDER OM UDDANNELSE Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 161 Offentligt

m IKK MEN JEG F DFTI SFl INTERVIEWUNDERSØGELSE MED ETNISKE MINORITETSKVINDER OM UDDANNELSE Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 161 Offentligt Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 161 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD m IKK MEN JEG F DFTI" INTERVIEWUNDERSØGELSE MED ETNISKE MINORITETSKVINDER OM UDDANNELSE 1] ANIKA

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK >-r:- - - P R O S T I T U I O N I DANMARK Afdelingsleder; Lars Pico Geerdsen

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 231 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MED X..J HEIDE OT

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Sammendrag på dansk Migration til OECD-lande er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere