Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse."

Transkript

1 N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som er aftalt mellem regeringen og KL i ØA17. I notatet, som er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), gennemgås de vigtigste regler om virksomhedspraktik fra LAB og fra bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB). Der er særligt fokus på regler, som varierer på tværs af eller indenfor målgrupper og en kort opsummering af kommunale erfaringer hermed. Notatet bygger bl.a. på foranalysen af forenkling af LAB, som er udført af Deloitte i Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. Opsummering: Analysen viser, at: Formålet med virksomhedspraktik er at afdække eller optræne kompetencer eller afklare beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Der er ikke nærmere krav til indholdet af praktikken, heller ikke krav om at det skal tænkes ind, om praktikken kan kombineres med ordinære løntimer eller efterfølgende ansættelse, hvis muligt. Der gælder mange forskellige varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik, som strækker sig fra 4 til 26 uger med eller uden mulighed for forlængelse Rimelighedskravet (forholdstalskravet) medvirker til, at deltagerne får bedst muligt udbytte af opholdet, og er et værn mod fortrængning. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte i forhold til rimelighedskravet medregnes ikke personer, der er ansat med offentligt tilskud eller for en tidsbegrænset periode eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Dette kan være svært at opgøre for virksomhederne og gøre det samtidig sværere at digitalisere opgørelsen. En medarbejderrepræsentant skal skriftligt tilkendegive, hvorvidt rimelighedsog merbeskæftigelseskravet er overholdt for almindelig virksomhedspraktik. For nytteindsats skal det være tillidsrepræsentanten, der underskriver. Der er alene for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som har ret til selvfunden virksomhedspraktik. Dermed varierer reglerne på tværs målgrupper. Det er ikke muligt at få virksomhedspraktik på den virksomhed, hvor man senest har været ansat, bortset fra for sygedagpengemodtagere. Reglen om seneste ansættelsessted hindrer ikke, at praktik og ordinære løntimer kan kombine-

2 res på den virksomhed, hvor personen samtidig er ansat. Der skal i så fald være tale om forskellige arbejdsfunktioner. Dette har hidtidigt ikke været en del af praksis i de fleste kommuner. Der findes en samlet oversigt over reglerne i bilag 1. Boks 1: Evidens for effekt af virksomhedsrettede indsatser Virksomhedsrettede indsatser dækker over en række af tilbud, der har som fællesnævner, at de foregår på ordinære arbejdspladser. For jobparate ledige er der evidens for positive effekter af virksomhedsrettede indsatser i den private sektor (Rosholm & Svarer, 2011). Da virksomhedsrettede tilbud typisk er forbundet med fastholdelseseffekter, har timingen og længden af tilbuddene væsentlig betydning. For jobparate bør det således undgås at give virksomhedsrettede tilbud meget tidligt i ledighedsforløbet, hvor afgangsraten generelt er høj, da det ellers kan føre til unødig fastholdelse af de ledige. 1 En virksomhedsrettet indsats, ofte i kombination med andre tilbud, har som det eneste redskab i beskæftigelsessystemet vist sig i gennemsnit at have positive beskæftigelseseffekter på tværs af forskellige grupper af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet og sygemeldte (CKll, 2015). For udsatte ledige er der evidens for, at virksomhedsrettede indsatser under ét har positive effekter (SFI, 2012). Gældende regler Virksomhedspraktik består af et praktikophold på en private eller offentlige virksomheder, hvor borgeren ikke er ansat og derfor ikke modtager løn. For sygedagpengemodtagere, der er i et ansættelsesforhold, gives virksomhedspraktik dog som udgangspunkt på den virksomhed, hvor borgeren er ansat. Langt de fleste målgrupper modtager deres hidtidige ydelse under virksomhedspraktik (fx kontanthjælp eller dagpenge). I det følgende gennemgås reglerne om virksomhedspraktik for så vidt angår formålet, varigheden, rimelighedskrav, opgørelsen af ordinært ansatte, skriftlige tilkendegivelser fra medarbejderrepræsentanter, selvfunden praktik, og reglen om forbud mod praktik på det seneste ansættelsessted. Formålet med virksomhedspraktik (LAB 42) Virksomhedspraktik gives til personer, som enten har behov for afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. 1 Det skal bemærkes, at der særskilt for offentligt løntilskud er fundet negative effekter for jobparate ledige. I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev den maksimale varighed af offentligt løntilskud dog reduceret. Det kan potentielt reducere fastholdelseseffekten og dermed muligvis øge nettoeffekten fremadrettet.

3 Praktikken gives for de fleste målgrupper med henblik på at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. For uddannelseshjælpsmodtagere er formålet, at personen skal bringes tættere på at kunne starte uddannelse på ordinære vilkår. For sygedagpengemodtagere i et ansættelsesforhold gives virksomhedspraktik som led i at fastholde medarbejdere. Under virksomhedspraktik kan der udføres arbejde, som også udføres af ordinært ansatte. Det fremgår dog ikke direkte af reglerne, hvorvidt det er et krav, at der skal udføres egentlige arbejdsopgaver. Et praktikforløb kan resultere i, at personen fortsætter i et løntilskudsjob eller i ordinær ansættelse, men der er ikke krav om, at praktikken skal indrettes, så den særligt tager sigte på dette. For sygedagpengemodtagere i ansættelsesforhold kan virksomhedspraktikken etableres forud for en gradvis tilbagevenden i arbejde. Varighedsbegrænsningerne (LAB 44, 75 b, stk. 2, og 75 c, stk. 1, 2. pkt.) Der findes forskellige varighedsbegrænsninger for de enkelte målgrupper og desuden findes der undergrupper for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere: For dagpengemodtagere findes en undergruppe af dimittender med mindst en kort videregående uddannelse, som ikke har været i efterfølgende beskæftigelse. For disse er varighedsgrænsen 8 uger. For jobparate og uddannelsesparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere findes der undergrupper i form af personer, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. For disse er varighedsgrænsen 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse efter en konkret vurdering. Varighedsbegrænsningen for især jobparate målgrupper skal ses i sammenhæng med virksomhedspraktikkens formål for disse grupper og det særlige hensyn til, at der ikke sker fortrængning eller konkurrenceforvridning. Det skal også ses i lyset af EU's regler om statsstøtte. Længerevarende praktikforløb for jobparate målgrupper kan i højere grad være i strid med disse hensyn. Nedenfor ses en oversigt over varighedsgrænserne for de forskellige målgrupper, der kan få virksomhedspraktik.

4 Tabel 1. De gældende varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik Målgrupper/undermålgrupper Maksimale varighed Dagpengemodtagere En delmængde af jobparate kontanthjælpsmodtagere En delmængde af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Dagpengemodtagere på dimittendvilkår, der mindst har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har haft ordinær beskæftigelse efter uddannelsen. Jobparate kontanthjælpsmodtagere som ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister Fleksjobvisiterede Personer i ressourceforløb Personer i jobafklaringsforløb Unge mellem 15 og 18 år uden ydelse, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats Særligt udsatte unge under 18 år uden ydelse, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats Revalidender, bortset fra forrevalidender 4 uger 8 uger 13 uger, dog med mulighed for forlængelse op til 26 uger, og herefter mulighed for yderligere forlængelse, hvis der er særlige behov herfor. 26 uger, dog med mulighed for yderligere forlængelse. Uden krav om maksimal varighed. Rimelighedskravet (LAB 48 og BAB 65) Rimelighedskravet skal bidrage til, at der ikke opstår fortrængning, og at den ledige primært arbejder sammen med ordinært ansatte. Den nuværende evidens på området peger på, at de mest virkningsfulde forløb for at få personer tættere på arbejdsmarkedet i job er på almindelige arbejdspladser, hvor der er kontakt til kollegaer mv. Rimelighedskravet vurderes ud fra antallet af ordinært ansatte, hvor der gælder følgende regler: I virksomheder med 0 til 50 ansatte må der være 1 person i praktik eller i løntilskud for hver 5 ordinært ansatte. I virksomheder med over 50 ansatte må der derudover være 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Det har ingen betydning for opgørelsen, hvor få eller mange timer om ugen den ledige er i tilbuddet, jf. nedenfor.

5 Når forholdstalskravet vurderes afgrænses virksomheden som en arbejdsplads med selvstændigt p-nr., men arbejdsgiveren og de ansatte har mulighed for at aftale en anden afgrænsning. Opgørelsen af rimelighedskravet sker på baggrund af gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de senest 3 måneder før etableringen (4 måneder for sæsonarbejde). I praksis sker dette ved, at virksomhederne selv indberetter antallet af ordinært ansatte de seneste 3 måneder. Rimelighedskravet gælder ikke for sygedagpengemodtagere, der skal i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er ansat. Opgørelse af antallet af ordinært ansatte ved rimelighedskravet og skriftlig tilkendegivelse ved etablering af praktik (BAB 72 og 73) Når antallet af ordinært ansatte skal gøres op, medregnes alle beskæftigede uanset arbejdstidens længde. Der medregnes dog ikke: personer, som er ansat med offentligt tilskud (fx løntilskud, fleksjob, voksenlærlinge, seniorjob), eller personer, som er ansat efter en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. For at sikre en hensigtsmæssig brug af virksomhedspraktik, skal der foreligge skriftlige tilkendegivelser fra både arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant af, hvorvidt reglerne er opfyldt. Medarbejderrepræsentanten skal være fra det p- nummer, hvor praktikken skal etableres. Der skal foreligge skriftlige tilkendegivelser om: hvorvidt der er enighed om, at forholdstalskravet er opfyldt, at der er enighed om en anden afgrænsning af virksomheden end p-nummeret, såfremt forholdstalskravet vurderes ud fra en sådan anden afgræsning. Den anden afgrænsning gælder kun for den eller de konkrete praktikpladser, der indgår i aftalen, hvorvidt etablering af praktik på mere end 13 uger har været drøftet mellem arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant. Kun for nytteindsats er der krav om, at det er tillidsrepræsentanten, der skal underskrive på medarbejdernes vegne, såfremt der findes en tillidsrepræsentant. Selvfunden virksomhedspraktik (LAB 42 b) Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har som de eneste målgrupper ret til et tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, som de selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Jobcenteret kan afvise det selvfundne tilbud, hvis det vurderes, at formålet med etablering af tilbuddet ikke kan opfyldes. Ikke mulighed for virksomhedspraktik der hvor man senest har været ansat (BAB 69) For at sikre, at borgere ikke kan afskediges for efterfølgende at få praktik eller løntilskud på samme arbejdssted, er der i bekendtgørelsen regler om, at man ikke kan få virksomhedspraktik (eller løntilskudsjob) det sted, hvor man senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været fx i et løntilskudsjob. Forbuddet

6 gælder ikke for sygedagpengemodtagere uden ansættelsesforhold, som gerne vil i praktik i den virksomhed, hvor de senest har været ansat. Bestemmelsen gælder alene den virksomhed, hvor man senest har været og ikke længere er ansat. Reglen hindrer således ikke, at der kan gives virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor man i forvejen er ansat. Det kan fx være tilfældet for en ydelsesmodtager, som har nogle få timers ordinært arbejde i en virksomhed og en praktik inden for et andet af virksomhedens områder kan give forbedre personens muligheder for at opnå fuld selvforsørgelse. Det kan også være tilfældet, hvor en person, der er startet med et virksomhedspraktikforløb af nogle få timers varighed, ved siden af får mulighed for at få nogle ordinære løntimer i en anden arbejdsfunktion. Boks 2: Kommunale erfaringer Kommunerne har særligt vedrørende virksomhedspraktik et stort ønske om mulighed for behovsbestemt indsats. Dette skal blandt andet ses i lyset af meget forskellige muligheder for varighed på tværs af målgrupper. Derudover oplever kommunerne, at formålsbestemmelsen kan være svær at rumme for særligt de stærkeste ledige. Anvendelse af virksomhedspraktik Der har i de seneste år været stigende antal aktiverede i virksomhedspraktik, når der ses på tværs af alle grupper, jf. figur 1. Figur 1 Virksomhedspraktik, alle ydelser under et, , antal aktiverede, sæsonkorrigeret. Anm.: Antal aktiverede er summet på tværs af målgrupper. Der kan således være personer, som optræder i to målgrupper samtidig, fx ved skift mellem ydelser. Kilde: Jobindsats.dk, sæsonkorrigeret

7 Der er relativt flest jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik målt på antallet af fuldtidspersoner, idet knap en sjettedel af kontanthjælpsmodtagerne var i virksomhedspraktik i 2016, jf. tabel 2. Da virksomhedspraktikker typisk er af kortere varighed for grupperne tættest på arbejdsmarkedet i forhold til de øvrige målgrupper, så har der været flest dagpengemodtagere, som på et tidspunkt har været i virksomhedspraktik i samme periode. For revalidender og personer i jobafklaringsforløb er virksomhedspraktik også et relativt udbredt redskab, og i 2016 var var ca. 10 pct. af denne gruppe i virksomhedspraktik. Tabel 2 Virksomhedspraktik, 2016 Antal aktiverede Fuldtidspersoner Aktiveringsberørte Aktiverings-grad Dagpengemodtagere ,2 5,2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere ,6 11,4 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ,0 5,9 Revalidering* ,4 10,5 Sygedagpengemodtagere ,8 3,6 Jobafklaringsforløb ,9 9,0 Ressourceforløb ,4 4,6 Ledighedsydelse ,4 4,5 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere ,8 8,3 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere ,9 5,6 Anm.: Tallene er ekskl. personer i nytteindsats. Der mangler specifikke data for førtidspensionister, selvforsørgende, unge under 18 år og dimittender med handicap (som kan indgå i den kategori, som den ydelse de modtagere). Aktiveringsberørte er udregnet som antal af personer i tilbuddet i forhold til antallet af personer på ydelsen i samme periode. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidspersoner i tilbuddet i forhold til antallet af fuldtidspersoner på ydelsen i perioden. * inklusiv forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk Udviklingen i andelen af borgere, som deltager i virksomhedspraktik, har generelt været stigende i de seneste år. For de ledige, som er nærmest arbejdsmarkedet, har brugen været stigende for dagpengemodtagere siden ikrafttrædelsen af beskæftigelsesreformen i 2014, mens der for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere har været en mere jævn udvikling, jf. figur 2. For målgrupper længere fra arbejdsmarkedet har brugen af virksomhedspraktik særligt været stigende for personer i ressourceforløb, jobafklaringsforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jf. figur 3. For modtagere af ledighedsydelse, sygedagpenge og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har andelen været mere stabil, mens der har været et fald i de seneste år for revalidender. Den samlede gruppe af revalidender har i samme periode været faldende.

8 Figur 2 Virksomhedspraktik, aktiveringsberørte, januar december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Figur 3 Virksomhedspraktik, aktiveringsberørte, januar 2010-december 2016, målgrupper nærmest arbejdsmarkedet Anm.: Aktivitetsberørte er udregnet som antallet af personer i tilbuddet i forhold til antallet af personer på ydelsen i perioden. Tallene adskiller sig fra tabel 2, da der her er beregnet på månedsbasis, mens der i tabel 2 er beregnet på årsbasis. I A-dagpenge indgår personer på arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og særlig uddannelsesydelse. Ressourceforløb indgår i data fra Uddannelseshjælp indgår i data fra 2014 inden da har målgruppen indgået i kontanthjælp. Jobafklaringsforløb indgår i data fra For kontanthjælpsmodtagere, særligt aktivitetsparate, er der et databrud, da personer under integrationsprogrammet fra juli 2016 overgik til integrationsydelse. Kilde: Jobindsats.dk

9 Bilag 1. Oversigt over reglerne for virksomhedspraktik Målgruppe (Betegnelse) Ret til selvfunden virksomhedspraktik Dagpengemodtagere Jobparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Mulighed for indsats Kriterier for vurdering af mulighed for indsatsen Behov for afklaring af beskæftigelsesmål eller pga. mangelfulde kompetencer kun vanskeligt kan opnå normal beskæftigelse eller løntilskud. Samme som ovenfor Maksimal varighed 4 uger. Dog 8 uger for dimittender m. minimum en KVU, som ikke har haft beskæftigelse. 4 uger. Dog 13 uger, hvis ingen erhvervserfaring, lang ledighed, eller svært ved at opnå løntilskud. Mulighed for forlængelse af perioden De 13 uger kan forlænges op til 26 uger. Ud fra en individuel vurdering kan perioden herudover forlænges yderligere. Samme som ovenfor 13 uger Samme som ovenfor Ret til selvfunden praktik såfremt betingelserne er opfyldt Samme som ovenfor Samme som ovenfor Revalidender Samme som ovenfor 13 uger for forrevalidender. Revalidender: Uden begrænsning Forrevalidender: Som ovenfor. Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister Afdække eller optræne kompetencer samt afklare beskæftigelsesmål. Fleksjobvisiterede Jobafklaringsforløb Unge mellem 15 og 18 år Selvforsørgende Samme som ovenfor. gives som led i fastholdelse af medarbejdere, der endnu ikke kan vende gradvist tilbage til deres almindelige arbejdsfunktioner. 13 uger Samme som ovenfor 13 uger Samme som ovenfor Samme som ovenfor 13 uger Samme som ovenfor Behov for afklaring af beskæftigelsesmål eller som pga. mangelfulde kompetencer kun vanskeligt kan opnå normal beskæftigelse eller løntilskud. gives som led i fastholdelse. Unge med behov for en uddannelses- eller beskæftigelsesrettet indsats, herunder særligt udsatte unge. Behov for afklaring af beskæftigelsesmål eller pga. mangelfulde kompetencer kun vanskeligt kan opnå normal beskæftigelse eller løntilskud. 13 uger Samme som ovenfor Særligt udsatte unge: Ingen varighedsgrænse Andre unge: 26 uger Forlængelsesmulighed efter individuel vurdering. Som kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Samme som ovenfor 13 uger Som kontanthjælpsmodtagere Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Gives som led i uddannelsesrettede aktiviteter, hvis endemål er uddannelse på ordinære vilkår. Op til 4 uger. Dog 13 uger, hvis ingen erhvervserfaring, lang ledighed, eller svært ved at opnå løntilskud. forlænges op til 26 uger. Ud fra en individuel vurdering kan perioden forlænges yderligere. De 13 uger kan forlænges op til 26 uger. Ud fra en individuel vurdering kan perioden forlænges yderligere, hvis personen har særligt behov. Samme som ovenfor 13 uger Samme som ovenfor Antal variationer Note: I skemaet indgår ikke reglerne for nytteindsats. Derudover indgår målgruppen af dimittender med handicap ikke, da de alene er relevant i forhold til løntilskudsreglerne.

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017 .KVARTAL 7 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D..DECEMBER 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere