Fuglene på Filsø. Årsrapport til Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen"

Transkript

1 Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport til Filsøgruppen

2 Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto (Skestorke over Storeholm): Eva Foss Henriksen Øvrige fotos: Henning Simonsen (side 14, 17 og 18) 2

3 Indledning Denne årsrapport er den anden, siden Aage V. Jensen Naturfond overtog Filsø. Rapporten omhandler perioden fra til Aage V. Jensen Naturfond overtog ejendommen Filsø den 1. oktober 2011 med henblik på at genskabe naturen i området herunder en ny sø på de tidligere kornmarker, således at det samlede søareal nu er på ca ha. Den 2. juli 2012 blev der lukket op for vandet til Søndersø og 7. oktober 2012 blev søen indviet med åbning for vandet til Mellemsø. Dog var vandet allerede inden da begyndt at løbe ind i denne del af søen. Takket være et usædvanligt vådt efterår 2012 var søen allerede fyldt op i begyndelsen af november. I forbindelse med etableringen af søen samt implementering af plejeplaner for de omkringliggende arealer foregår der et omfattende overvågningsprogram, som koordineres og kvalitetsovervåges af Københavns Universitet ved Anders Tøttrup, som også har deltaget aktivt i den mere detaljerede tilrettelæggelse af fugleovervågningen. Stort set alle moniteringer er foretaget af professionelle konsulentfirmaer, mens fugleovervågningen gennemføres af Filsøgruppen, en frivillig caretakergruppe under DOF Sydvestjylland. Filsøgruppen Følgende har deltaget i de månedlige tællinger i perioden: Bjarne Holm, Erik Mørk Nielsen, Hans Staal, Harry Jensen, Henning Simonsen, Jens Rye Larsen (koordinator), Jens Ole Byskov, Jørgen Hjorth Jensen, Karin Gustausen, Keld Bakken, Ole Amstrup, Ole Hansen, Peter Rasmussen, Peter Tougaard, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen, Willy Schrøder Andersen, Åge Gejl Hansen. Følgende har optalt transekter: Karin Gustausen og Sven Bødker, Harry Jensen og Søren Peder Nielsen, Jens Ole Byskov og Jørgen Hjorth Jensen, Ole Hansen og Svend Aage Clausen, Jens Rye Larsen. Metode Overvågningsprogrammet for fugle er udarbejdet i et samarbejde mellem biologerne I DOFs Naturvidenskabelige Afdeling (DNA) og koordinator for Filsøgruppen. Senere er programmet justeret sammen med Anders Tøttrup (KU), Det er formålet at skabe et program, som dels kan producere data af god kvalitet og dels vil kunne gennemføres af frivillige både nu og i årene fremover. Endelig er det hensigten, at programmet skal være kompatibelt med andre overvågningsprojekter - især Atlas III projektet. Søfladerne optælles som totaltællinger den første lørdag i hver måned. De terrestriske lokaliteter tælles ved hjælp af transekter, som observatørerne gennemgår med en hastighed på 1 km/t. Undervejs noteres alle arter, som ses eller høres i fire bånd: 0-25 meter, meter, meter og > 100 meter samt overflyvende fugle. 3

4 Transekter tælles 2 gange i yngleperioden: 1) to sidste uger af april første uge af maj og 2) sidste uge af maj to første uger af juni. Ud fra disse data vil det være muligt at beregne absolutte værdier for tætheden af de almindelige fuglearter. Fokusarter eftersøges og overvåges særskilt efter en nærmere fastlagt metode for de enkelte arter. De månedlige tællinger i perioden har været gennemført planmæssigt. Antallet af tællere har varieret fra 6 til 15 med et gennemsnit på 12. Der tælles den første lørdag i måneden. I vinterhalvåret tælles fra kl i sommerhalvåret fra kl Transekterne blev forsinkede, så det kun var muligt at gennemføre 2. tælling, som finder inden for sidste uge af maj og de to første uger af juni. Overvågning af fokusarter samt systematisk optælling af ynglepar er endnu ikke implementeret. Årsrapporten er ligesom tællingerne under udvikling. Tæthedsberegningerne er elementære og behæftet med usikkerhed, da metoden til nøjagtig beregning endnu ikke er indfaset. Beregningen er foretaget alene ud fra første bånd (25 meter til hver side fra tællerens rute) idet man forudsætter, at alle fugle i dette bånd registreres. Det betyder til gengæld, at antallet af observationer bliver (for) lille. Dette tal oplyses i hvert enkelt tilfælde (N = ). Arternes beskyttelsesstatus I artsbeskrivelserne er det anført om en art er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets liste (F56), på udpegningsgrundlaget for IBA Filsø (IBA). Disse arter kan enten være beskyttet som ynglefugle (Y) eller rastefugle (R) F56 benytter ikke termen rastefugle, men i stedet trækfugle. Arter i EU fuglebeskyttelsesdirektivet (F56) beskyttelsen er juridisk bindende. Ynglefugle: Rørdrum, Rørhøg, Hedehøg, Plettet Rørvagtel, Trane, Tinksmed, Natravn Trækfugle: Pibesvane, Sangsvane, Pomeransfugl, Kortnæbbet Gås, Grågås. IBA 1 -arter udpeget efter BirdLife Internationals kriterier (ikke juridisk bindende) alle arter på F56 er også på IBA-listen. Men dertil kommer: Bramgås (Y), Spidsand (R), Hjejle (R) Filsø er som lokalitet endvidere beskyttet efter EU Habitatbeskyttelsesdirektiv; efter Ramsarkonventionen, og flere områder er omfattet af fredninger og 3 beskyttelse. 1 IBA betyder Important Bird Area 4

5 Arternes overvågningsstatus Det noteres, om en art er opført på en af listerne omfattet af Ministeraftalen mellem Miljøministeriet og DOF (Intensiv 1, Intensiv 2 eller Ekstensiv). Aftalen gælder alene ynglefugle. Dette noteres som sidste linje i kommentarafsnittet. Intensiv 1 arter: Fjordterne, Havterne, Hedehøg, Klyde, Rørdrum, Tinksmed, Trane. Intensiv 2 arter: Bramgås (uden for Saltholm), Havørn, Nordisk Lappedykker, Plettet Rørvagtel, Sandterne, Sangsvane, Skestork, Ekstensiv arter: Blåhals, Engsnarre, Hedelærke, Isfugl, Natravn, Rødrygget Tornskade, Rørhøg Ejendommen Naturfondens ejendom omfatter følgende DOFbaselokaliteter: Fidde Sø Under Holmbanken Filsø Hede og Porsmose Bjerge Petersholm Langodde Filsø, Søndersø Filsø, Mellemsø Filsø ( samlelokalitet, som omfatter hele Naturfondens ejendom) De overordnede naturtyper 2 : Skov - både nåleskov og løvskov (170 ha) Agerland (130 ha) Mose/kær (en stor del tilgroet med pilekrat) (300 ha) Hede (550 ha) Sø (herunder rørskov) (1000 ha) Eng (150 ha) 2 Inddelingen af naturtyperne svarer til den, som anvendes i Punkttællingsprojektet og Atlas III. 5

6 Vejret i perioden Efteråret 2012 var mere vådt og gråt end gennemsnittet. Middeltemperaturen lå på 10 grader mod normalen på 9,7 grader (dekadenormalen ). Der faldt 400 mm nedbør. Det er markant over landsgennemsnittet på 255 mm desuden langt over dekadenormalen for hele landet, som er 219 mm. Den store nedbør medførte også en høj vandstand i den nye sø. Antallet af solskinstimer var 225 mod landsgennemsnittet på 252 timer og dekadenormalen på 331 timer. Vinteren var lang, kølig og på landsplan med et lille underskud af nedbør. Middeltemperaturen var 0,5 grader mod landsgennemsnittet på 0,0 grader og normalt 1,9 grader. Nedbøren var lidt over 150 mm, landsgennemsnittet var 157 mm og normalt 180 mm. Antal solskinstimer 175, landsgennemsnit 144 og normalen 159 timer. Foråret 2013 var det koldeste siden Mange frostdøgn og mere tørt end normalt. Temperaturen var 5 grader mod landsgennemsnit 5,6 grader og normalt 7,3 grader. Nedbør under 50 mm, landsgennemsnit 102 mm og normalt 133 mm. Der var omkring 600 solskinstimer. Landsgennemsnittet var 623 og normalen 578. Sommeren 2013 karakteriseres som helhed som tør, solrig men lidt køligere end normalt. Temperaturen lå på 16 grader det samme som landstallet. Normalen er 16,4 grader. Nedbør 100 mm mod 136 mm for hele landet og normalt 236 mm. Der var 650 solskinstimer. Landsgennemsnittet var 716 timer og 667 timer som dekadenormalt. (Kilde: dmi.dk) Artsgennemgang Redaktion er afsluttet pr Indtastninger efter denne dato er ikke medtaget i denne gennemgang. Ej heller er SU-arter, som afventer godkendelse af SU medtaget. Bemærk i øvrigt, at fænologien for de almindelige ynglefugle er uhensigtsmæssig, idet seneste og tidligste observation er angivet for forskellige år og altså ikke for de samme fugle. Dette vil blive ændret i fremtidige rapporter, som vil følge kalenderåret. Største observation refererer til største enkeltobservation i DOFbasen, mens største forekomst er en sammentælling af flere observationer på samme dag. Tallene er ikke nødvendigvis udtryk for det samlede antal fugle på hele Filsø. Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis 37 observationer. Største observation (45). Ingen tegn på ynglen (en angivelse af 2 som ynglefugle giver ingen detaljer). Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation (1) Toppet Lappedykker Podiceps cristatus 139 observationer. Største observation (115). Ynglefugl. Måske op mod 20 par (45 angivet som ynglefugle ). 2-3 overvintrende fugle mellem og

7 Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena 69 observationer. Største observation (12) og (12). Ynglefugl. 2-4 par. Seneste efterårsobservation (2), tidligste forårsobservation Nordisk Lappedykker Podiceps auritus 37 observationer. 1 fugl (1 observation). 1 fugl stationær og yngleperioden ud. Mulig ynglefugl. Intensiv 2 art Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis 156 observationer. Største observation (88). Ynglefugl par i par unger Seneste efterårsobservation (5). Tidligste forårsobservation (2). Skarv Phalacrocorax carbo 76 observationer. Største observation (88). Rørdrum Botaurus stellaris F56 (Y), IBA (Y) 11 observationer alle af 1 fugl. Ynglefugl 1-2 par. Ingen observationer fra den behandlede del af vinterobservation øvrige mellem og Pauken hørt fra Fidde Sø og Under Holmbanken, Intensiv 1 art. Silkehejre 16 observationer og (1), og Sølvhejre 8 observationer. Fra til (1); (1); (1) og (1). Fiskehejre Ardea cinerea 150 observationer. Største forekomst (49). Skestork Platalea leucorodia 131 observationer. Største observation (200). Seneste efterårsobservation (15). Tidligste forårsobservation

8 Knopsvane Cygnus olor 130 observationer. Største observation (70). Ynglefugl. 2-2 par. Pibesvane Cygnus columbianus F(56) (T), IBA (R) 68 observationer. Største observation (70). Tidligste efterårsobservation (8). Seneste forårsobservation (6). Sangsvane Cygnus cygnus F(56) (T), IBA (R) 173 observationer. Største observation (1.497). Tidligste efterårsobservation (2). Seneste forårsobservation (5) 1-2 oversomrende fugle i både 2012 og Sædgås,Tundrasædgås Anser fabalis rossicus 6 observationer alle fra oktober Største observation (3). Sjælden trækgæst. Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus F(56) (T), IBA (R) 154 observationer. Største observation (13.000). Tidligste efterårsobservation (2). Seneste forårsobservation (75). Ankommer i stort antal (>6.000) Blisgås Anser albifrons 59 observationer. Største forekomst (425). Tidligste efterårsobservation (1). Seneste forårsobservation (14). Grågås Anser anser F(56) (T), IBA (R) 211 observationer. Største observation (3.950). Formentlig 2-3 ynglepar. Indisk Gås Anser indicus 6 observationer. 1-2 fugle i perioden til Nilgås Alopochen aegyptiaca 31 observationer. Største observation (5). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Canadagås Branta canadensis 37 observationer. Største observation (28). Ses spredt over det meste af året. 8

9 Bramgås Branta leucopsis IBA (Y) 105 observationer. Største observation (5.500). Tidligste efterårsobservation (2). Seneste forårsobservation Knortegås, Mørkbuget Branta bernicla bernicla 19 observationer. Største observation (7). Set i perioden (1) til (2). Rødhalset Gås Branta ruficollis 29 observationer af samme fugl. Set i perioden til Rustand Tadorna ferruginea 30 observationer. 4 fugle set i perioden til fugl set frem til Gravand Tadorna tadorna 81 observationer. Største observation (56). 1 par med 9 unger. Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation (6). Pibeand Anas penelope 101 observationer. Største forekomst (6.170). Største forekomster i efteråret 2012 i takt med vandets indstrømning i den nye sø. Knarand Anas strepera 52 observationer. Største observation (150). 0-3 ynglepar. Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation (3). Krikand Anas crecca 148 observationer. Største forekomst (17.573). Største forekomster i efteråret 2012 i takt med vandets indstrømning i den nye sø. Gråand Anas platyrhynchos 154 observationer. Største observation (1.480). Ynglefugl. Ikke optalt. 2 par dokumenteret, men sandsynligvis mange flere. 9

10 Spidsand Anas acuta IBA (R) 81 observationer. Største observation (2.000) og (2.000). Seneste efterårsobservation (4). Tidligste forårsobservation (108). Atlingand Anas querquedula 51 observationer. Største observation (12). Ynglefugl 0-2 par. Ikke set i Tidligste forårsobservation (6). Skeand Anas clypeata 98 observationer. Største observation (270). Ynglestatus ukendt. Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation (2). Taffeland Aythya ferina 78 observationer. Største observation (420). Troldand Aythya fuligula 111 observationer. Største observation (650). Ynglefugl. Minimum 4 par. Bjergand Aythya marila 13 observationer. Største observation (5). Set i perioden til (1-5 fugle) samt én fugl Hvinand Bucephala clangula 131 observationer. Største observation (806). Lille Skallesluger Mergellus albellus 29 observationer. Største forekomst (14). Set i perioden til (1-14). Toppet Skallesluger Mergus serrator 8 observationer af 1 2 fugle. Ses spredt over året. Stor Skallesluger Mergus merganser 36 observationer. Største observation (68). Tidligste efterårsobservation (3). Seneste forårsobservation Hvepsevåge Pernis apivorus 7 observationer alle af 1 fugl. Trækgæst i maj og august-september. 10

11 Rød Glente Milvus milvus 9 observationer alle af 1 fugl. 4 vinterobservationer og 5 i trækperioderne forår og efterår. Rørhøg Circus aeruginosus F56(Y), IBA (Y), 44 observationer. Største observation (9). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Ynglefugl. 1-2 par. Ekstensiv art. Blå Kærhøg Circus cyaneus 166 observationer. Største observationer (4), (4), (4) Tidligste efterårsobservation (1). Seneste forårsobservation (2). Hedehøg Circus pygargus 2 observationer og begge af 2 fugle. Duehøg Accipiter gentilis 36 observationer af fra 1 3 fugle. Ynglefugl. 1 par med minimum 2 udfløjne unger i Ses året rundt. Spurvehøg Accipiter nisus 59 observationer af fra 1 4 fugle. Ynglefugl. Sandsynligvis 2-3 par ynglende, men ikke optalt. Ses året rundt. Musvåge Buteo buteo 245 observationer. Største forekomst (14). Mulig ynglefugl. Kun 1 observation angiver ynglefugl ( ), men uden nærmere oplysninger. Forekommer året rundt, men talrigst i vinterhalvåret. 3 territoriehævdende fugle set Filsø Hede / Porsmose Bjerge Fjeldvåge Buteo lagopus 12 observationer. Største observation (3). Første efterårsobservation (3), sidste forårsobservation (1). 11

12 Havørn Haliaeetus albicilla 310 observationer. Største forekomst (5). Ynglefugl. 1-1 ynglepar. Yngleparret har fået 1 unge på vingerne i Redestedet ligger uden for AVJNF ejendom og uden for IBA Filsø, men parret bruger Filsø som primært fourageringsområde. Ud over yngleparret gæstes området ofte af andre havørne, især i vinterhalvåret. Havørn er Intensiv 2 art. Ynglerapport kan findes på AVJNF hjemmeside under Filsø. Fiskeørn Pandion haliaetus 24 observationer. Største observation (2) og (2). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Allerede sås en fugl æde af en større fisk i Søndersø, der på det tidspunkt endnu var under opfyldning. Tårnfalk Falco tinnunculus 125 observationer. Største observation (5) og (5). Mulig ynglefugl. Kun 1 observation angiver ynglefugl ( ), men uden nærmere oplysninger. Forekommer året rundt. Dværgfalk Falco columbarius 19 observationer alle af en enkelt fugl. Første observation (1), sidste Lærkefalk Falco subbuteo 2 observationer (1) og Vandrefalk Falco peregrinus 142 observationer. Største observation (3) og (3). Ses alle måneder bortset fra et hul på 2 måneder fra til Agerhøne Perdix perdix 3 observationer: (7), (5) og (2) Sandsynlig ynglefugl på Langodde og Filsø Hede / Porsmose Bjerge. 2 af observationerne formentlig familieflokke. Vagtel Coturnix coturnix 3 observationer: (2), (1) og (1). Fasan Phasianus colchicus 10 observationer af 1 2 fugle. 2 observationer af territoriehævdende fugle og tyder på ynglen på Kirkeodde og Under Holmbanken. 12

13 Vandrikse Rallus aquaticus 9 observationer. Største forekomst (4). Sandsynlig ynglefugl. Høres året rundt. Grønbenet Rørhøne Gallinula chloropus 18 observationer. Største forekomst (9). Forekommer året rundt. Arten er fundet på følgende naturtyper: Eng. Gennemsnitlig tæthed: 0,15/ha (N=1) Ynglen usikker. 1 juvenil noteret angivet som ynglefugle uden detaljer. Blishøne Fulica atra 105 observationer. Største forekomst (3.391). Forekommer året rundt. Ingen tegn på ynglen. Trane Grus grus F56 (Y), IBA (Y) 68 observationer. Største forekomst (6). Ynglefugl. Seneste efterårsobservation (4). Tidligste forårsobservation (6). 1 ynglepar fik 2 unger på vingerne I 2013 er 2 adulte fugle (territoriepar) set hele sommeren uden tegn på ynglesucces. Intensiv 1 art. Strandskade Haematopus ostralegus 42 observationer. Største forekomst (10). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation (5). Ingen tegn på ynglen (en angivelse af 2 ynglefugle giver ingen detaljer). Klyde Recurvirostra avosetta 159 observationer. Største forekomst (120). Ynglefugl. Ingen observationer fra Første observation (2). Klyderne slog sig i foråret 2013 ned på flere holme i både Søndersø og Mellemsø. Der er ikke foretaget egentlige optællinger af ynglepar (det ville kræve landgang på holmene i yngletiden). Det anslås at omkring par har ynglet blev der talt 43 dununger, det størst registrerede antal. Der er kun observeret 3 udfløjne unger (oplysning fra Jens Rye Larsen). Fuglene er sandsynligvis flyttet til Filsø fra Ringkøbing Fjord, da antallet af ynglepar der er faldet (oplysning fra Ole Thorup via Jens Rye Larsen). Intensiv 1 art. 13

14 Lille Præstekrave Charadrius dubius 52 observationer. Største observation (4) og (4). Mulig ynglefugl 1-2 par. Tidligste forårsobservation (2). 1 observation fra (1) de øvrige fra Flere observationer af op til 4 territoriehævdende fugle (herunder sangflugt) kunne tyde på ynglen, men ingen rugende fugle eller unger observeret. Foto: Henning Simonsen Stor Præstekrave Charadrius hiaticula 65 observationer. Største observation (36). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation En enkelt observation af en flok med flere territoriekampe kunne tyde på yngletendenser, men hverken rugende fugle eller unger observeret. Hvidbrystet Præstekrave Charadrius alexandrinus 2 observationer, begge af 1 fugl (vel den samme). Pomeransfugl Charadrius morinellus F56 (R), IBA (R) 24 observationer. Største forekomst (16). Konstant rastende fugle på Petersholm til En meget tidlig outsider observeret på Langodde (1). Eneste efterårsobservation (1). 14

15 Hjejle Pluvialis apricaria IBA (R) 91 observationer. Største observationer (3.500) og (3.500). Ingen observationer mellem og og mellem og Et noteret antal på angives som anslået. Strandhjejle Pluvialis squatarola 18 observationer. Største forekomst (7). Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation Vibe Vanellus vanellus 195 observationer. Største forekomst (2.200). Ynglefugl. Antallet af ynglepar er ukendt. Arten er fundet på følgende naturtyper: Eng, Ager. Gennemsnitlig tæthed: 0,60/ha (N=13) Der er enkelte observationer af dununger. Islandsk Ryle Calidris canutus 15 observationer. Største forekomst (55). Seneste efterårsobservation (5). Tidligste forårsobservation (55). Dværgryle Calidris minuta 14 observationer. Største forekomst (11). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Temmincksryle Calidris temminckii 14 observationer. Største forekomst (5). Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation (4). Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea 7 observationer alle af 1 fugl. Seneste efterårsobservation (1). Kun 2 observationer fra 2013, begge 13-05, måske samme fugl. Almindelig Ryle Calidris alpina 45 observationer. Største forekomst (50). Seneste efterårsobservation (3). Tidligste forårsobservation (15). Brushane Calidris pugnax 70 observationer. Største forekomst (220). Seneste efterårsobservation (3). Tidligste forårsobservation (4). 15

16 Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 64 observationer. Største forekomst (300). Mulig ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Seneste efterårsobservation (3). Tidligste forårsobservation Arten er fundet på følgende naturtyper: Hede, Eng. Gennemsnitlig tæthed: 0,13/ha (N=2) 2 observationer af territoriehævdende fugle ( syngende hanner) kunne tyde på ynglen. Ingen redefund eller dununger observeret. Skovsneppe Scolopax rusticola 3 observationer: (1) (to obs. af samme fugl) og (2). Sandsynligvis almindelig trækgæst i skovområderne omkring søen, men den skjulte levevis betyder, at den ikke normalt ses af ornitologer eller på tællingerne. Stor Kobbersneppe Limosa limosa 9 observationer. Største forekomst (4). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Lille Kobbersneppe Limosa lapponica 8 observationer. Største forekomst (6). Seneste efterårsobservation (4). Ingen observationer fra Småspove Numenius phaeopus 12 observationer. Største forekomst (17). Seneste efterårsobservation (8). Tidligste forårsobservation Storspove Numenius arquata 64 observationer. Største forekomster (35) og (35). Yngler med 1-2 par på Filsø Hede / Porsmose Bjerge (baseret på territoriehævdende fugle, ingen fund af rede eller unger). Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation Sortklire Tringa erythropus 30 observationer. Største forekomst (25). Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation Rødben Tringa totanus 86 observationer. Største forekomst (40). Yngler sandsynligvis med 3-4 par. Antagelsen baseret på territoriehævdende fugle. Der er ikke observeret reder eller unger. Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation (8). 16

17 Hvidklire Tringa nebularia 82 observationer. Største forekomst (55). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Svaleklire Tringa ochropus 43 observationer. Største forekomst (23). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Tinksmed Tringa glareola F56 (Y), IBA (Y) 47 observationer. Største forekomst (25). Seneste efterårsobservation (3). Tidligste forårsobservation (2). Intensiv 1 art. Foto Henning Simonsen Mudderklire Actitis hypoleucos 89 observationer. Største forekomst (32). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation En observation af parringsadfærd lagde op til ynglen, men det blev ved denne ene observation trods eftersøgning. 17

18 Lille Kjove Stercorarius longicaudus 1 ungfugl set 27-29/ Hættemåge Chroicocephalus ridibundus 92 observationer. Største observation (2000) Ynglefugl. Anslået 500 par. Ses det meste af året. Stormmåge Larus canus 39 observationer. Største observation (255). Sølvmåge Larus argentatus 49 observationer. Største observation (127). Ynglefugl. Svartbag Larus marinus 19 observationer. Største observation (7). Sildemåge Larus fuscus 21 observationer. Største observation (55). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Dværgmåge Hydrocoloeus minutus 85 observationer. Største observation (67). Seneste efterårsobservation (15). Tidligste forårsobservation (4). Foto: Henning Simonsen 18

19 Dværgterne Sternula albifrons En fugl og to Splitterne Sterna sandvicensis 5 observationer. Største observation og (8). Seneste efterårsobservation (8). Tidligste forårsobservation (2). Sandterne Gelochelidon nilotica 175 observationer. Største observation og flere gange derefter (5). Første observation (2), seneste observation Ynglefugl: 1-1 par. Yngleparret fik 3 unger på vingerne. Ynglerapport kan findes på AVJNF hjemmeside under Filsø. Parret er sandsynligvis Danmarks første med udfløjne unger siden Sandterne er Intensiv 2 art. Fjordterne Sterna hirundo 85 observationer. Største observation (25). Ynglefugl, 2-3 par. Seneste efterårsobservation (11). Tidligste forårsobservation (2). Intensiv 1 art Havterne Sterna paradisaea 20 observationer. Største observation (ca. 50). Tidligste forårsobservation (2), seneste efterårsobservation (3). Intensiv 1 art Sortterne Chlidonias niger 35 observationer. Største observation (7). Seneste efterårsobservation (4). Tidligste forårsobservation (2). Hvidvinget terne Chlidonias leucopterus En overflyvende Huldue Columba oenas 19 observationer. Største observation (3). Ringdue Columba palumbus 59 observationer. Største observation (85). Sandsynlig ynglefugl. Tyrkerdue Streptopelia decaocto 2 observationer. 2 fugle og

20 Turteldue Streptopelia turtur 1 observation. 1 set kortvarigt ved Fidde Sø Gøg Cuculuc canorus 70 observationer. Største observation (6). Fåtallig ynglefugl. 4-8 ynglefugle observationer. Tidligste forårsobservation Seneste efterårsobservation Skovhornugle Asio otus 1 observation.1 fugl observeret Natravn Caprimulgus europaeus F56 (Y), IBA (Y) 3 observationer (1), (1) og Ekstensiv art. Mursejler Apus apus 9 observationer. Største forekomst (56). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation (56). Isfugl Alcedo atthis 13 observationer. Største observation 1 fugl. Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Måske sjælden ynglefugl. Ses flere gange i ynglesæsonen i Henne Mølleå. Ekstensiv art. Vendehals Jynx torquilla 1 set ved Storeholmtårnet. Stor flagspætte Dendrocopos major 38 observationer. Største observation , og (3). Sandsynlig ynglefugl, men ingen yngleobservationer. Hedelærke Lullula Arborea 3 set Ekstensiv art Sanglærke Alauda arvensis 107 observationer. Største observation (230). Ynglefugl. Antal par ukendt. Gennemsnitlig tæthed 2,28/ha. Træffes på hede, eng, ager og i mose. (N=75). 20

21 Bjerglærke Eremophila alpestris 5 observationer i oktober Største observation (13). Efterårsgæst. Tidligere set både forår og efterår. Digesvale Riparia riparia 33 observationer. Største observation (50). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation (2). Gennemsnitlig tæthed 0,15/ha. Træffes på eng. (N=1). Landsvale Hirondo rustica 107 observationer. Største observation (5.000) Fåtallig ynglefugl, mindst 2 par. Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,69/ha. Træffes på hede, eng og i mose. (N=12). Bysvale Delichon urbicum 64 observationer. Største observation (500). Ynglefugl. Mindst 25 par på Møllers hus. Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,46/ha. Træffes på eng. (N=3). Storpiber Anthus richardi En fugl set Engpiber Anthus pratensis 70 observationer. Største observation (70). Fåtallig ynglefugl. 3-4 ynglepar. Træffes hele året. Gennemsnitlig tæthed 0,54/ha. Træffes på hede, eng og ager. (N=11). Skærpiber Anthus petrosus 22 observationer. Største observation (8) Set efterår fra til (1). Set forår fra til (2). Skovpiber Anthus trivialis 53 observationer. Største observation (50) Seneste efterårsobservation (1), tidligste forårsobservation (8) Hvid vipstjert Motacilla alba 112 observationer. Største observation (60). Formentlig fåtalligt ynglende ved bygninger. 1 par ved pumpetårn Pedersholm. Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,15/ha. Træffes på eng. (N=1). 21

22 Sortrygget hvid vipstjert Motacilla alba yarrellii En fugl set Gul vipstjert Motacilla flava 22 observationer. Største observation (9). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,15/ha. Træffes på eng. (N=1). Gulhovedet gul vipstjert Motacilla flava flavissima En fugl set den Nordlig gul vipstjert Motacilla flava thunbergi 7 observationer. Største observation (2). Set forår i perioden til Bjergvipstjert Motacilla cinerea 3 observationer. 1 fugl set , og Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 38 observationer. Største observation , og (4). Sandsynligvis mindst 9 par (9 syngende). Gennemsnitlig tæthed 0,16/ha. Træffes i mose. (N=2). Jernspurv Prunella modularis 12 observationer. Største observation (8). Sandsynligvis mindst 8 par (8 syngende). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,2/ha. Træffes i mose. (N=1). Rødhals Erithacus rubecula 20 observationer. Største observation (4). Blåhals Luscinia scecica 20 observationer. Største observation (2) Ynglefugl 2-4 par Ikke set efterår Tidligste forårsobservation (4). Gennemsnitlig tæthed 0,11/ha. Træffes på hede. (N=1). Ekstensiv art Husrødstjert Phoenicurus ochruros 1 set ved Søndersø

23 Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 37 observationer. Største observation (4). Ynglefugl. Sandsynligvis mindst 5 par (5 syngende). Seneste efterårsobservation (3). Tidligste forårsobservation (4). Bynkefugl Saxicola rubetra 50 observationer. Største observation og (7). Ynglefugl. Sandsynligvis mindst 5 par (5 fugle med yngleadfærd). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,51/ha. Træffes på hede og eng. (N=8). Sortstrubet bynkefugl Saxicola torquatus 15 observationer Største observation (4). Ynglefugl. 3-3 par. Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Stenpikker Oenanthe oenanthe 51 observationer. Største observation (30). Tidligste forårsobservation Seneste efterårsobservation (1). Ringdrossel Turdus torquatus 2 observationer. Største observation (6). Desuden Observationer vedrører fugle der raster på græsmarker syd for Søndersø. Solsort Turdus merula 45 observationer. Største observation (21). Gennemsnitlig tæthed 0,16/ha. Træffes i mose. (N=2). Sjagger Turdus pilaris 23 observationer. Største observation (500). Tidligste efterårsobservation (15). Seneste forårsobservation observation Sangdrossel Turdus philomelos 28 observationer. Største observation (35). Seneste efterårsobservation (35). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,20/ha. Træffes i mose. (N=1) 23

24 Vindrossel Turdus iliacus 9 observationer. Største observation (40). Tidligste efterårsobservation (10). Seneste forårsobservation Misteldrossel Turdus viscivorus 17 observationer. Største observation (3). Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter, men ifølge DOFbasen 1 syngende fugl og 1 ynglefugl m. føde i næbbet Græshoppesanger Locustela naevia 4 observationer. Alle observationer består af 1 syngende fugl (fra forskellige dellokaliteter). Tidligste forårsobservation Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Der er registreret 1 syngende fugl på 3-4 dellokaliteter i DOF-basen. Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 11 observationer. Største forekomst (5). Tidligste forårsobservation Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Største antal syngende fugle i DOF-basen (3) Kærsanger Acrocephalus palustris 30 observationer. Største forekomst (10). Tidligste forårsobservation (2). Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Største antal syngende fugle i DOF-basen (10). Rørsanger Acrocephalus scirpaceus 57 observationer. Største forekomst (11) og (11). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,15/ha. Træffes i eng. (N=1). Gulbug Hippolais icterina 35 observationer. Største observation (6). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,30/ha. Træffes i løvskov og mose. (N=3). 24

25 Gærdesanger Sylvia curruca 26 observationer. Største observation (8). Tidligste forårsobservation (4). Gennemsnitlig tæthed 0,30/ha. Træffes i løvskov og mose. (N=3). Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Største antal syngende fugle i DOF-basen (8). Tornsanger Sylvia communis 63 observationer. Største forekomst (27). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,70/ha. Træffes på hede, ager og i løvskov og mose. (N=23). Havesanger Sylvia borin 23 observationer. Største observation (8). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,30/ha. Træffes på hede og i løvskov og mose. (N=5). Munk Sylvia atricapilla 52 observationer. Største observation (12). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,58/ha. Træffes i løvskov og mose. (N=7). Gransanger Phylloscopus collybita 69 observationer. Største forekomst (10). Seneste efterårsobservation (1). Tidligste forårsobservation Gennemsnitlig tæthed 0,40/ha. Træffes i løvskov og mose. (N=4). Løvsanger Phylloscopus trochilus 75 observationer. Største forekomst (26). Tidligste forårsobservation (6). Gennemsnitlig tæthed 0,94/ha. Træffes i løvskov og mose. (N=13). Fuglekonge Regulus regulus 11 observationer. Største observation (16). Sandsynlig ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Set i perioden til og til Gennemsnitlig tæthed 0,94/ha. Træffes i løvskov og mose. (N=13). Eneste registrering af yngleadfærd er syngende fugle (2). 25

26 Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapilla 1 observation af 1 syngende fugl Ikke andre indikationer på ynglen end denne observation af en syngende fugl. Der er ingen nærmere detaljer eksempelvis om dellokalitet. Grå Fluesnapper Muscicapa striata 4 observationer. Største observation (2). Seneste efterårsobservation (2). Tidligste forårsobservation Ingen tegn på ynglen registreret. Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca 1 observation af 1 fouragerende fugl Skægmejse Panurus biarmicus 3 observationer. Største observation (3). De 3 observationer er fra henholdsvis oktober 2012, april 2013 og juni Halemejse Aegithalos caudatus 17 observationer. Største observation (20). Tidligste efterårsobservation (8). Seneste forårsobservation (1). Sumpmejse Poecile palustris 2 observationer. Største observation (2). Desuden Fyrremejse Poecile montana 65 observationer. Største observation (10). Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Største antal syngende fugle i DOF-basen og (2). Topmejse Lophophanes cristatus 18 observationer. Største observation (4). Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Største antal syngende fugle i DOF-basen (3). Sortmejse Periparus ater 9 observationer. Største observation (5). Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Største antal syngende fugle i DOF-basen ,

27 Blåmejse Cyanistes caeruleus 41 observationer. Største observation (26). Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Største antal syngende fugle i DOF-basen (2). Musvit Parus major 45 observationer. Største observation (16). Ses hele året Gennemsnitlig tæthed 0,20/ha. Træffes i mose. (N=1). Pungmejse Remiz pendulinus 1 observation af 1 syngende fugl Ikke andre indikationer på ynglen end denne observation af en syngende fugl ved Fidde Sø. Rødrygget Tornskade Lanius collurio 124 observationer. Største forekomst (7). Seneste efterårsobservation (3). Første forårsobservation (2). Ynglefugl ynglepar. Alle kendte ynglelokaliteter fra 2012 er genbesat i Unger set på alle disse lokaliteter. Antal unger ukendt. Ekstensiv art. Stor Tornskade Lanius excubitor 13 observationer. Største observation (2). Tidligste efterårsobservation (1). Seneste forårsobservation (2). Skovskade Garrulus glandarius 39 observationer. Største observation (24). Formodet ynglefugl men ingen tegn på ynglen registreret. Husskade Pica pica 5 observationer. Største forekomst (6). Allike Corvus monedula 24 observationer. Største forekomst (76). Yngler ikke i området men yngler ved Henne Kirke. Råge Corvus frugilegus 2 observationer. Begge af i alt 12 rastende fugle. 27

28 Sortkrage Corvus corone 46 observationer. Største observation (19). Ingen tegn på ynglen registreret. Gråkrage Corvus cornix 97 observationer. Største observation (166). Ingen tegn på ynglen registreret. Ravn Corvus corax 65 observationer. Største forekomst (9). Ynglefugl. Sandsynligvis 1 par. Stær Sturnus vulgaris 102 observationer. Største observation , og (20.000) Ingen tegn på ynglen registreret. Overnatter om efteråret i store antal. Gråspurv Passer domesticus 15 observationer. Største observation (40). Skovspurv Passer montanus 19 observationer. Største observation (23). Anses for sikker ynglende, men yngleaktivitet er ikke registreret i DOF-basen. Bogfinke Fringila coelebs 74 observationer. Største observation og (75). Gennemsnitlig tæthed 0,50/ha. Træffes i mose og løvskov. (N=4). Kvækerfinke Fringila montifringilla 27 observationer. Største observation (500). Tidligste efterårsobservation (10). Seneste forårsobservation (40). Grønirisk Chloris chloris 31 observationer. Største observation (120). Gennemsnitlig tæthed 0,20/ha. Træffes i løvskov. (N=1). 28

29 Stillits Carduelis carduelis 68 observationer. Største forekomst (128). Ingen tegn på ynglen registreret i Grønsisken Spinus spinus 8 observationer. Største observation (150). Ses næsten hele året. Tornirisk Linaria cannabina 68 observationer. Største forekomst (280). Ses næsten hele året. Bjergirisk Linaria flavirostris 15 observationer. Største observation (110). Tidligste efterårsobservation (46). Seneste forårsobservation (17). Stor Gråsisken Acanthis flammea 1 observation af 4 fouragerende fugle Der er 5 observationer af Stor / Lille Gråsisken. Den største observation er (30). Lille Gråsisken Acanthis cabaret 20 observationer. Største observation (12). Tidligste forårsobservation (5). Gennemsnitlig tæthed 0,20/ha. Træffes i mose. (N=1). Lille Korsnæb Loxia curvirostra 15 observationer. Største observation (10). Sandsynlig ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Ses det meste af året. Ikke registreret i forbindelse med gennemgang af transekter. Eneste tegn på ynglen er 1 syngende fugl i DOF-basen Karmindompap Erythrina erythrina 4 observationer alle af 1 og sandsynligvis samme syngende fugle Ikke andre indikationer på ynglen end denne observation af en syngende fugl. Dompap Pyrrhula pyrrhula 34 observationer. Største forekomst (14). Anses for sikker ynglende, men egentlig yngleaktivitet er ikke registreret i DOFbasen. Lapværling Calcarius lapponicus 1 observation af 1 fugl

30 Snespurv Plectrophenax nivalis 8 observationer. Største observation , og (7). Tidligste efterårsobservation (1), seneste forårsobservation (7). Gulspurv Emberezia citrinella 140 observationer. Største observation (235). Gennemsnitlig tæthed 0,28/ha. Træffes på ager samt i løvskov og mose. (N=7). Rørspurv Emberezia schoeniclus 76 observationer. Største observation (21). Gennemsnitlig tæthed 0,62/ha. Træffes på ager og i mose. (N=9).. Bomlærke Emberezia calandra 44 observationer. Største observation (400). Gennemsnitlig tæthed 0,27/ha. Træffes på ager. (N=2). 30

31 Bilag Bilag 1 For Pibesvane, Sangsvane, Grågås, Kortnæbbet gås og desuden Bramgås er der for vinterhalvåret udregnet antal fugledage. Beregningen er foretaget på grundlag af maximumtallene i tre 10-dagesperioder i hver måned. Første tal er altid Filsøgruppens tal for de ordinære tællinger, mens de to øvrige tal er taget fra DOFbasen. Fugledage er udtryk for den økologiske betydning, som Filsø har for en art eller om man vil for artens brug af lokaliteten. Tallet fremkommer ved, at man udregner gennemsnittet af de tre ti-dagesperioder (se tabel 1b) og herefter ganger dette tal med antallet af dage i måneden. 1a. Fugledage Pibesvane OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / Sangsvane OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / ,

32 Grågås OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / Kortnæbbet gås OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / Bramgås OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ /

33 1b. Det gennemsnitlige antal fugle pr. dag Efterfølgende tabeller er tilføjet af hensyn til læsere, som ikke er fortrolige med begrebet fugledage. Pibesvane OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / Sangsvane OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / Grågås OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / Kortnæbbet gås OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ / Bramgås OKT NOV DEC JAN FEB MAR 2011/ /

34 Bilag 1c Fugledage, grafisk 34

35 35

36 36

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

IRLAND 26. august - 2. september 2012.

IRLAND 26. august - 2. september 2012. IRLAND 26. august - 2. september 2012. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou og John Speich Forord Fra den 26/8-2/9 2012 afholdt DOF Travel sin fjerde tur til Kerry og Cork

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 19 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015 Titel: Overvågning af de

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen

Lokalrapport Lolland Falster. Udarbejdet af Rene Christensen Lokalrapport Lolland Falster 2001 Udarbejdet af Rene Christensen 1 Indledning Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 2 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Titel: Overvågning af de almindelige

Læs mere