Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K"

Transkript

1 Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013, hvori du efterspørger input til Produktivitetskommissionens arbejde med at minimere uhensigtsmæssig regulering i servicesektoren - og naturligt nok, hvad der især vedrører revisorbranchen. FSR danske revisorer er brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningens hovedformål er at sikre branchen optimale rammebetingelser og varetage revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser. Foreningen har personlige medlemmer og ca. 700 medlemsvirksomheder. Branchen omsætter årligt for 15 mia. kr. FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr Branchens medlemmer er aktive inden for især revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi i bred forstand. En central opgave for branchen er at revidere virksomhedernes årsregnskaber, hvorved branchen bidrager til at sikre valid finansiel information, som virksomhedernes samarbejdspartnere, kreditorer, banker, investorer, myndigheder kan fæste lid til. Hvert år påtegner revisorerne rundt regnet danske selskaber. Kvalitet og faglighed afgørende faktorer bag reguleringen Revisorbranchen er underlagt en ganske betydelig lovgivningsmæssig regulering og samtidigt en betydelig egen brancheregulering i form af standarder for revisionsarbejdet, et omfattende etisk regelsæt mv. Samtidigt er uddannelsen til revisor ganske krævende og gennemsnitsalderen for en færdiguddannet statsautoriseret revisor er knap 34 år. Dertil kommer en omfattende (kvalitets)kontrol og opfølgning over for revisorer og revisionsfirmaer fra offentlig side, men også fra FSR danske revisorers side. Alle revisorer er også underlagt et krav om minimum 120 timers efteruddannelse inden for en treårig periode. I al væsentlighed tjener disse reguleringer og kontroller til at sikre en høj kvalitet i revisionen og en høj faglighed og uafhængighed hos den enkelte revisor og hos revisionsfirmaet. Disse reguleringer kan og må ikke alene underlægges produktivitetsmæssige hensyn. For FSR danske revisorer er det væsentligt, at der ikke gås på kompromis med fagligheden og uafhængigheden slet ikke i kølvandet på en finanskrise, der på mange måder har sat tilliden mellem virksomheder under pres. Stigende krav giver mere regulering og behov for en bedre vurdering af de påtænkte initiativer Det kan ikke undgås, at kvalitet koster noget. Og kravene og forventninger til revisorerne fra virksomheder, politikere, myndigheder mv. har været og er fortsat stigende. Generelt

2 har revisorbranchen oplevet stigende regulering i de seneste især år. Meget er afstedkommet af branchens egen regulering bl.a. baseret på internationale forhold og tendenser. Men endnu mere er kommet via løbende krav fra politikere og embedsmænd noget krav er delvist drevet af enkeltsager og ofte uden en reel prøvning eller analyse af, om de nye krav og initiativer reelt løser de problemer, som man ønsker at håndtere. Side 2 Der er derfor ingen tvivl om, at der for den fremadrettede lovgivning og nye initiativer bør være langt større fokus på, om nye initiativer rent faktisk understøtter kvaliteten i revisors arbejde. Det analytiske grundlag bør være stærkere, så vi undgår at indføre kontrol for kontrollens skyld og lovgivning, som kun ser ud af noget på papiret. Samtidigt oplever vi en tendens til, at når man nu er i gang med at indføre ny regulering, så skaffer mig sig ved samme lejlighed beføjelser til embedsmandsværket at kunne udvide kravene yderligere uden på ny at skulle gå via Folketinget og politikerne. Den fremgangsmåde kan naturligvis hurtigt udvikle sig til en motorvej for nye reguleringer uden den debat og kontrolvirkning, som Folketinget trods alt har. Finanskrisen og den heraf afledte økonomiske krise har vist, at der skal være et stærkt fokus på de omkostninger, som kontrol og kravene til revisorer, betyder for de virksomheder, der jo i sidste ende skal betale for revisors ydelser. Fra alle sider bør man derfor stræbe efter præcis, målrettet regulering, der effektivt adresserer de problemer, man ønsker at imødegå. FSR danske revisorer har sammen med foreningens medlemmer på flere områder arbejdet målrettet for at se på netop disse forhold. Vi ønsker her specielt at fokusere på tre områder: Ny erklæringsstandard målrettet de mindre virksomheder Moderniseret revisoruddannelse åbner døren for flere og introduktion af efteruddannelse/certificering af revisorer, der reviderer den finansielle sektor 500 mio. kr i ekstraregning fra EU-kommissionen til dansk erhvervsliv uden øget kvalitet i revisionen Ny erklæringsstandard målrettet de mindre virksomheder Revisorbranchen tog allerede for 3 4 år initiativ til at udvikle en helt ny erklæringsstandard målrettet de mindre virksomheder. Ræsonnementet er, at tømrermester Jensen i Ringkøbing ikke behøver at blive revideret efter samme standardsæt som en stor international koncern i København. Alt andet lige betyder den nye standard færre arbejdshandlinger for revisor samtidigt med, at kunden fortsat får en positiv konklusion på sit regnskab til brug over for banken, leverandører mv. Folketinget

3 har den 6. december 2012 vedtaget lovrammen, således at den endelige standard kan anvendes på regnskaber fra 2013 og frem og virksomheder med en omsætning på helt op til 72 mio. kr. Alle virksomheder kan selvfølgelig fortsat vælge at lade deres regnskab revidere, hvis de ønsker dette. Regeringen har beregnet, at erklæringsstandarden giver en samlet lempelse i de administrative byrder på 256 mio. kr. Side 3 Moderniseret revisoruddannelse åbner døren for flere (L126 i indeværende Folketingssamling) FSR danske revisorer har ligeledes taget initiativ til en modernisering af revisoruddannelsen en af de mest krævende og længstvarende uddannelser i Danmark. Hovedformålet med moderniseringen er, at få beståelsesgraden op (efter 8-19 års uddannelse dumper næsten hver anden den skriftlige eksamen), at få alderen for dimittenderne ned (i dag gns. på ca. 34 år), og at få flere til at søge en karriere inden for revisorbranchen. Hovedessensen i moderniseringen er, at eksamen gøres mere fleksibel (3 skriftlige i stedet for kun 1 stor skriftlig eksamen), der eksamineres forstærket inden for kerneområderne revision, regnskab, etik og skat, og at der åbnes op for at andre kandidater med økonomisk baggrund kan blive godkendte revisorer. I dag er kun cand.merc.aud adgangsgivende. Fremadrettet foreslås tillige kun en revisoruddannelse med titlen statsautoriseret revisor, og uddannelsen til registreret revisor udfases. Foruden moderniseringen af selve revisoruddannelsen indeholder det selvsamme lovforslag en skærpelse af efteruddannelseskravene til de revisorer, der reviderer finansielle virksomheder samt en certificeringsordning af de selvsamme revisorer. FSR danske revisorer er enige i tiltaget, og vi har selv tidligere foreslået en lignende ordning, fordi især pengeinstitutområdet er kompliceret. Imidlertid foreslår regeringen, at ikke kun de ca. 100 pengeinstitutter skal være omfattet af den ny regulering, men i stedet de over 1000 virksomheder, som er under Finanstilsynets tilsyn. Imidlertid er de største udfordringer netop begrænset til de 100 pengeinstittutter. Samtidigt åbnes der i lovforslaget op for, at ministeriet uden om Folketinget kan udvide denne ordning, der oprindeligt var tiltænkt pengeinstitutterne, til at omfatte alle danske virksomheder af offentlig interesse, dvs. rederier, industri, byggeri mv. Det er ikke hensigtsmæssig, at sådanne nye reguleringer ikke skal drøftes og besluttes af Folketinget. Forslaget bliver pt. behandlet i Folketinget og forventes vedtaget inden sommerferien. EU-kommissionens forslag til ny revisionspolitik koster dansk erhvervsliv 500 mio. kr i uden øget kvalitet i revisionen I november 2011 offentliggjorde EU-kommissionen et samlet forslag til ny revisionspolitik, som har til formål at undgå situationer, som dem vi oplevede i kølvandet på finanskrisen i 2008, hvor en række finansielle institutioner kom i økonomiske vanskeligheder. FSR

4 danske revisorer er enig i målsætningen og støtter en række af de forslag, som Kommissionen har fremlagt. Side 4 På tre helt centrale områder mener vi imidlertid, at Kommissionen griber ved siden af, fordi forslagene i sig selv betyder nye omkostninger for danske virksomheder i størrelsesordenen 500 mio. kr uden, at de løfter kvaliteten i revisionen. Tværtimod vil vi i visse tilfælde opleve den modsatte effekt. Der mangler sammenhæng mellem de problemer EU-Kommissionen har identificeret og de løsninger man foreslår, hvilket også Europaparlamentets impact assesment af kommissionens forslag viser. EU-kommissionen har samtidigt besluttet sig for, at forslaget skal gælde alle slags virksomheder af offentlig interesse og har fx ikke overvejet, om forslaget kunne målrettes fx finansielle virksomheder. EU-kommissionens forslag indeholder en række forskellige forslag, der vil påvirke virksomhedernes muligheder for frit at vælge revisor og kraftigt vil indskrænke muligheden for, at virksomheden kan få relevante ydelser og rådgivning af det revisionsfirma, aktionærerne har valgt på generalforsamlingen. Det betyder store indgreb i virksomhedernes ret til at vælge og udskifte revisor, og det medfører lange og komplicerede forretningsgange, når der er behov for hjælp. Det gælder følgende forslag: Virksomhedernes tvinges til at skifte revisionsfirma (rotation) hvert sjette år og op til ni år, hvis der er to revisionsfirmaer (joint audit), der reviderer årsregnskabet Virksomhederne får totalforbud mod andre former for rådgivning af deres generalforsamlingsvalgte revisor (et system, der i dag kun gælder i Frankrig) Virksomheden kan kun få erklæringer med høj grad af sikkerhed (fx vedr CSRforhold), hvis omkostningerne til disse opgaver ikke overstiger 10 pct. af det samlede revisionshonorar, fra sin generalforsamlingsvalgte revisor Efter vores mening betyder forslagene ikke bare store og unødvendige omkostninger for erhvervslivet men også, at rådgivningen bliver dyrere, fordi virksomheden nu ikke længere kan henvende sig til sin generalforsamlingsvalgte revisor, som allerede har vundet indsigt i virksomhedens forhold. Den danske regering har indtil nu forholdt sig positivt til Kommissionens forslag, om end den arbejder for udvalgte modificeringer af de ovennævnte forslag. FSR danske revisorer har stillet en række alternative forslag, som vi mener, kan løfte kvaliteten i revisionen uden mange unødige omkostninger. Idet forslaget er udformet som en forordning og har direkte virkning i medlemsstaterne er det særligt vigtigt, at regeringen er aktiv og er opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, forslagene indeholder.

5 I øjeblikket drøftes lovforslaget i Europa-Parlamentet og i Ministerrådet. Forslaget forventes vedtaget i løbet af Side 5 Afrunding Revisorerne er en af de mest regulerede brancher hvis ikke den mest regulerede branche i Danmark. Langt hovedparten af reguleringen er funderet på fornuftige forhold omkring kvalitet, faglighed, uafhængighed mv. For os er det imidlertid væsentligt, at fremtidig og påtænkt regulering af branchen i højere grad bliver testet og analyseret, så vi får målrettet initiativerne, så vi opnår højst mulig kvalitet og løsningsgrad i forhold til de problemer, vi står over for, og så vi samtidigt begrænser uhensigtsmæssigheder og utilsigtede bivirkninger, hvor der ikke er noget problem. Det gør sig især gældende for den lovgivning, der pt. er undervejs fra EU. Generelt er der behov for, at politikere og embedsmænd er væsentligt mere opmærksomme på den ekstra regulering og de byrder, de fremadrettet pålægger erhvervslivet og samfundet. Her tages der alt for lidt hensyn til virksomhederne, og om den ny regulering er til gavn og vil virke. Og når først lovgivningen er vedtaget, er det svært at rulle tilbage igen, uagtet de mange gode initiativer, der efterfølgende tages, for på ny at gøre det lidt mindre bøvlet for virksomhederne. Slutteligt skal jeg gøre opmærksom på, at der i de senere år er sket betydelig lempelser for virksomhederne på revisions- og regnskabsområdet. Tre gange siden 2006 er revisionspligten for virksomhederne fx blevet lempet, og tilsammen har området bidraget med over 1 mia. kr. i såkaldte AMVAB-lempelser. For yderligere spørgsmål og kommentarer skal Produktivitetskommissionen være mere end velkomne til at tage kontakt til FSR danske revisorer. Med venlig hilsen Charlotte Jepsen Adm. direktør Tom Vile Jensen Erhvervspolitisk direktør

6 Side 6

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere