Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende"

Transkript

1 Mellem og A/S.. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Direktørens beføjelser og pligter 1.1 Tiltræden Direktøren vil med virkning fra den... tiltræde som direktør i Selskabet Direktørers anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 1.2 Ansvarsområde Direktøren har under ansvar over for bestyrelsen den daglige ledelse af Selskabets samlede virksomhed Bestyrelsen fastsætter de forskrifter, der til enhver tid skal gælde for Selskabets virksomhed, og Direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at Selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse med disse forskrifter og i øvrigt i overensstemmelse med Selskabets vedtægter og lovgivningen. Alle spørgsmål af usædvanlig art eller stor betydning skal af Direktøren forelægges for bestyrelsen. 1.3 Hverv under ansættelsen Direktøren er uberettiget til, så længe han beklæder stillingen som direktør i Selskabet, uden skriftligt samtykke fra bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, at være aktiv eller passiv deltager i nogen anden virksomhed eller at have anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse eller at påtage sig lønnede hverv. Tilsvarende gælder ulønnede hverv, der i større grad lægger beslag på hans arbejdskraft Direktøren er berettiget til at foretage formueanbringelse i aktiver, der normalt er genstand for sådan pengeanbringelse, og som ikke medfører bestemmende indflydelse. Formueanbringelse må ikke medføre hæftelse, der overstiger det investerede beløb Direktøren skal efter bestyrelsens anvisning indtræde i bestyrelsen for Selskabets datterselskaber Direktørens vederlag i henhold til 2.1 nedsættes med et beløb svarende til de honorarer, der er knyttet til hverv, Direktøren påtager sig efter aftale med bestyrelsen, medmindre anden aftale indgås i det enkelte tilfælde. 1

2 1.4 Tavshedspligt, tilbagelevering af materiale og inhabilitet Direktøren har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad han erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde som Direktør, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter Direktørens fratræden i Selskabet Når Direktøren faktisk fratræder sin stilling - uanset af hvilken årsag - skal alt materiale m.v., der tilhører Selskabet, og som er i Direktørens besiddelse, herunder udstyr i henhold til 2.3.3, på begæring afleveres til Selskabet. Der kan ikke udøves tilbageholdsret i noget materiale m.v., der tilhører Selskabet En direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem Selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod- den pågældende. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis Direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets. Opstår et sådant spørgsmål, kan Direktøren aflevere et notat om sagen til bestyrelsen, men forlader i øvrigt mødet, indtil bestyrelsen har taget stilling til spørgsmålet. 1.5 Opfindelser Med hensyn til opfindelser som Direktøren måtte gøre, skal der i forhold til Selskabet forholdes i overensstemmelse med lov om arbejdstageres opfindelser. 1.6 Konkurrenceklausul Direktøren er uberettiget til, under ansættelsen samt ved ansættelsens ophør - i en periode på.. år efter fratræden - direkte eller indirekte at påbegynde eller blive økonomisk interesseret i nogen virksomhed, der helt eller delvis konkurrerer med den virksomhed, Selskabet driver på det pågældende tidspunkt inden for det geografiske område, hvor Selskabets aktiviteter foregår, medmindre bestyrelsen meddeler skriftligt samtykke. Tilsvarende er Direktøren uberettiget til at tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed, herunder som bestyrelsesmedlem, kommitteret eller konsulent På Direktørens skriftlige forespørgsel - indeholdende nødvendige oplysninger om påtænkt ny virksomhed - skal Selskabet inden.. dage skriftligt oplyse, hvorvidt aktiviteten anses at være omfattet af 1.6.1, og hvorvidt samtykke i så fald kan meddeles Konkurrenceklausulen finder ikke anvendelse, hvis Direktøren opsiges uden at have givet rimelig anledning dertil, eller hvis Direktøren fratræder sin stilling som følge af Selskabets misligholdelse Som vederlag for konkurrenceklausulen for tiden efter fratræden betaler Selskabet et beløb svarende til.. % af Direktørens seneste årlige vederlag i henhold til kontraktens 2.1, 2.2 og 2.6 i følgende tilfælde: Der betales vederlag, når Selskabet opsiger Direktøren, og dennes forhold har givet rimelig anledning dertil. Skyldes Direktørens fratræden sygdom eller svagelighed, jf , alder, jf , eller misligholdelse fra Direktørens side, jf. 3.5, ydes der ikke vederlag Der betales vederlag, når Direktøren opsiger sin stilling, og Selskabets forhold har givet rimelig anledning dertil. Skyldes Direktørens fratræden Selskabets misligholdelse, bortfalder konkurrenceklausulen, jf Efter Direktørens valg betales vederlaget i henhold til månedsvis bagud med lige store beløb i den periode, konkurrenceklausulen er gældende, eller som et samlet beløb pr. datoen for konkurrenceklausulens udløb. 2

3 1.6.5 Overtrædelse af konkurrenceklausulen kan imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, og overtrædelse forpligter til betaling af en konventionalbod på kr.... for hver gang, overtrædelse måtte finde sted. Består overtrædelsen af opretholdelsen af en tilstand, der er i strid med konkurrenceklausulen, foreligger der én overtrædelse pr. påbegyndt kalendermåned, hvori overtrædelse finder sted. Betaling af konventionalbod bringer ikke konkurrenceklausulen til ophør. Er vederlag i henhold til betalt løbende, er Direktøren pligtig at tilbagebetale beløb, der er betalt forud for en konstateret overtrædelse af konkurrenceklausulen. Såfremt Selskabets tab overstiger konventionalboden, er Direktøren forpligtet til at erstatte tabet Ved fratræden forstås i henhold til denne konkurrenceklausul udløbet af det for ansættelsen gældende opsigelsesvarsel, uanset om Direktøren ophører med at fungere på et tidligere tidspunkt Selskabet kan bringe denne konkurrenceklausul, og dermed pligten til at betale vederlag i henhold til , til ophør ved skriftlig meddelelse til Direktøren. Meddelelsen skal gives senest 30 dage efter, at Selskabets opsigelse er afgivet, eller Direktørens opsigelse er modtaget. Er fratræden baseret på Direktørens opsigelse, er Direktøren - til brug for Selskabets stillingtagen til, om konkurrenceklausulen skal ophøre - forpligtet til at oplyse Selskabet om eventuelle forhandlinger om Direktørens tilknytning, direkte eller indirekte, til andre virksomheder. 1.7 Kundeklausul m.v Direktøren forpligter sig til i.. år efter fratræden hverken direkte eller indirekte at have forretningsmæssig forbindelse med Selskabets kunder, agenter, forhandlere, agenturgivere, leverandører og andre samhandelspartnere; heller ikke for så vidt angår ikke-konkurrerende virksomhed Forbuddet gælder, både hvor Direktøren retter henvendelse til kunden m.v., og hvor kunden m.v. retter henvendelse til Direktøren Selskabets kunder m.v. afgrænses som fysiske og juridiske personer, som Selskabet har haft samhandel med inden for et år at regne forinden Direktørens faktiske fratræden, uanset om dette sker forinden opsigelsesperiodens udløb og finder tilsvarende anvendelse i relation til kundeklausulen. 1.8 Medarbejderklausul Direktøren forpligter sig til i.: år efter fratræden hverken direkte eller indirekte at udvirke, at Selskabets nøglemedarbejdere, jf. bilag [ ], fratræder, eller at lade Selskabets nøglemedarbejdere tage ansættelse i eller i øvrigt blive tilknyttet en virksomhed, hvor Direktøren direkte eller indirekte gennem ansættelse, ejerskab eller på anden måde kan øve indflydelse på virksomhedens ansættelse af medarbejdere (for så vidt angår konventionalbod) og finder tilsvarende anvendelse i relation til medarbejderklausulen 2. Direktørens Økonomiske rettigheder under ansættelsen 2.1 Vederlag 2.1 Direktøren aflønnes med kr. årligt, der betales månedsvis bagud med 1/12 fra den at regne. Hvert års 1...., første gang den..., tages spørgsmålet om regulering af årslønnen op til drøftelse med bestyrelsens formand, og eventuel regulering sker med virkning fra den samme år. 2.2 Tantieme Ud over det i 2.1 fastsatte årlige vederlag oppebærer Direktøren en årlig tantieme på.. % af årets nettooverskud før fradrag af tantieme ifølge Selskabets årsregnskab. Hvis 3

4 kontraktens ophør det være sig ved opsigelse eller Direktørens død - ikke er sammen faldende med regnskabsårets udløb, tilkommer der Direktøren eller dennes bo en tidsmæssigt proportional tantieme for den forløbne del af regnskabsåret. Fritstilles Direktøren i forbindelse med opsigelse, ophører Direktørens ret til tantieme for perioden efter fritstillelsen Tantiemen kan ikke overstige.. % af det i 2.1 fastsatte vederlag Tantiemen forfalder til betaling 8 dage efter, at årsregnskabet er godkendt på Selskabets årlige generalforsamling. 2.3 Aktieløn 2.3 Direktøren er omfattet af Selskabets ordning med»aktieløn til ledelsen«, der er baseret på [aktietegningsoptioner/warrants/konvertible lån]. Ordningen er nærmere beskrevet i Notat af.., som Direktøren har tiltrådt. 2.4 Bil, pc, telefax, mobiltelefon, telefon, kontingenter, aviser og tidsskrifter Selskabet stiller en bil i prisklasse kr. til rådighed for Direktøren og afholder alle udgifter i forbindelse med bilens drift. Ved privat kørsel uden for Danmark afholder Direktøren dog selv alle kørselsomkostninger På Selskabets begæring er Direktøren forpligtet til ved sin fratræden - også hvor faktisk fratræden sker før udløbet af det aftalte opsigelsesvarsel - at tilbagelevere bilen til Selskabet mod til gengæld at modtage en månedlig godtgørelse på kr...., der udbetales månedsvis bagud indtil udløbet af den periode, hvor Direktøren har krav på opsigelsesløn. Beløbet ajourføres hvert tredje år. Direktøren kan ikke udøve tilbageholdsret i bilen for noget krav, han måtte have mod Selskabet Selskabet stiller en pc, telefax og mobiltelefon til Direktørens fri rådighed og betaler alle hermed forbundne udgifter. Endvidere betaler Selskabet alle udgifter ved den hos Direktøren privat installerede telefon samt udgifter til kontingenter, aviser og tidsskrifter i et med bestyrelsesformanden aftalt omfang De skattemæssige konsekvenser for Direktøren af den private rådighed over nævnte faciliteter er Selskabet uvedkommende. 2.5 Rejser, repræsentation og uddannelse Direktørens udgifter i forbindelse med rejser og repræsentation i Selskabets interesse refunderes af Selskabet efter regning. Hvis Direktørens ægtefælle efter bestyrelsens anmodning deltager i rejser, refunderes også udgifter herved Direktøren er berettiget til en i forhold til sin stilling passende efteruddannelse, der betales af Selskabet. Direktøren planlægger selv sin efteruddannelse og underretter bestyrelsens formand herom. 2.6 Pension 2.6 Ud over det i kontraktens 2.1 fastsatte vederlag yder Selskabet, længe ansættelsesforholdet består, et årligt beløb på.. % af nævnte vederlag til pensionsformål. Direktøren træffer selv bestemmelse om placering og anvendelse af pensionsbidraget. 2.7 Ulykkes-, helbreds- og nøglepersonforsikring Selskabet betaler den årlige præmie for en heltidsulykkesforsikring for Direktøren på normale forsikrings- og præmiebetingelser. Forsikringen skal dække for kr.... ved død og fuldstændig invaliditet. I tilfælde af død skal forsikringssummen tilfalde Direktørens nærmeste pårørende eller, hvis Direktøren ikke efterlader sådanne, Direktø- 4

5 rens bo. Forsikringssummen pristalsreguleres hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks Selskabet betaler den årlige præmie for en helbredsforsikring for Direktøren på normale forsikrings- og præmiebetingelser. Forsikringen skal dække 100 % af alle udgifter til lægeordineret behandling, uanset hvor i Danmark behandlingen foretages. Forsikringssummen udgør kr.... pr. sygdomsperiode eller pr. år. Forsikringssummen og præmien reguleres hvert år i overensstemmelse med forsikringsselskabets betingelser herom Selskabet betaler den årlige præmie for en nøglepersonforsikring for Direktøren på normale forsikrings- og præmiebetingelser. Forsikringssummen skal udgøre kr...., der hvert år pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Direktøren er den forsikrede, og Selskabet er forsikringstager. I tilfælde af Direktørens død og/eller invaliditet udbetales forsikringssummen direkte til Selskabet. Ved Direktørens alderspensionering eller fratræden forinden ophører forsikringsdækningen. 2.8 Ferie Direktøren har i hvert hele kalenderår ret til ferie af samme længde, som følger af den til enhver tid gældende ferielov. Direktøren er ikke omfattet af ferieloven Direktøren bestemmer tidspunktet for feriens afholdelse under hensyntagen til Selskabets interesser og underretter bestyrelsens formand herom. 3. Ophør 3.1 Ordinær opsigelse I tilfælde af ansættelsesforholdets opsigelse er varslet fra Selskabets side.. måneder og fra Direktørens side.. måneder. Opsigelse skal meddeles skriftligt til udgangen af en måned Har Direktøren ved sygdom i længere tid end.. måneder uafbrudt været forhindret i at udføre den virksomhed, hans stilling kræver, eller rammes Direktøren af en varig svaghed, der gør ham uegnet til at udføre den virksomhed, hans stilling kræver, kan Selskabet opsige ansættelsesforholdet med.. måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Det er uden betydning, om opsigelsen meddeles, medens Direktøren endnu er syg, og om Direktøren er raskmeldt, efter at opsigelse er sket. Selskabet. har ret til at indhente erklæring fra en af Selskabet udpeget læge eller speciallæge. Udgiften hertil betales af Selskabet Standser Direktøren betalingerne, eller tages Direktørens bo under konkursbehandling, kan ansættelsesforholdet bringes til ophør af Selskabet uden varsel Ansættelsesforholdet ophører uden opsigelse med udgangen af den måned, i hvilken Direktøren opnår.. års alderen. 3.2 Opsigelse ved ejerskifte Såfremt stemmemajoriteten i Selskabet skifter ejer, eller Selskabet opløses ved fusion, forlænges Selskabets opsigelsesvarsel over for Direktøren i de følgende.. år til.. måneder til udgangen af en måned, og Direktørens opsigelsesvarsel forkortes over for Selskabet i de følgende.. år til.. måneder til udgangen af en måned Såfremt Selskabets virksomhed overdrages til ny ejer, forlænges Selskabets opsigelsesvarsel over for Direktøren til.. måneder til udgangen af en måned, og Direktørens opsigelsesvarsel over for Selskabet forkortes til.. måneder til udgangen af en måned Opsiger Selskabet Direktøren i henhold til eller 3.2.2, har Direktøren krav på at blive fritstillet senest.. måneder efter opsigelsen, og vederlag i henhold til afsnit 2 betales i så fald, uanset om Direktøren opnår anden erhvervsindtægt i opsigelses- 5

6 perioden. Den nye ejer vil være påtaleberettiget, såfremt 1.6, 1.7 eller 1.8 misligholdes Opsiger Direktøren ansættelsesforholdet i henhold til eller 3.2.2, bortfalder konkurrence-, kunde- og medarbejderklausulerne, jf. 1.6, 1.7 og 1.8, medmindre Selskabet senest.. dage efter opsigelsen skriftligt meddeler Direktøren, at bestemmelserne fastholdes i overensstemmelse med deres indhold mod betaling af et beløb svarende til, at Selskabet havde opsagt Direktøren i henhold til så fald er den nye ejer påtaleberettiget som anført i Fratrædelsesgodtgørelse 3.3 Såfremt Direktøren opsiges af Selskabet, uden at dette skyldes Direktørens misligholdelse, har Direktøren eller den i 3.4 nævnte personkreds ret til en kontant fratrædelsesgodtgørelse svarende til.. måneders vederlag i henhold til kontraktens 2.1, 2.2 og 2.6, der udbetales ved opsigelsesperiodens udløb med den tidsmæssige modifikation, der følger af Efterløn 3.4 Afgår Direktøren ved døden under ansættelsen som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, udbetaler Selskabet løn for den løbende måned samt... måneders efterløn svarende til vederlaget i henhold til kontraktens 2.1, 2.2 og 2.6 til Direktørens samlevende ægtefælle/samlever subsidiært børn under.. år. Efterløn betales dog længst til det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet i øvrigt ville ophøre som følge af Direktørens fratræden i henhold til eller som følge af opsigelse afgivet af Selskabet eller Direktøren inden dødsfaldet. 3.5 Misligholdelse 3.5 Skulle Selskabet eller Direktøren gøre sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine pligter efter denne kontrakt eller de relevante forudsætninger, hvorunder den er indgået, kan den anden part ophæve kontrakten uden varsel eller opsige den til et vilkår ligt fastsat tidspunkt. Direktøren har, hvis ophævelsen eller opsigelsen skyldes hans misligholdelse, kun krav på vederlag indtil fratrædelsestidspunktet. Den part, der har misligholdt sine forpligtelser, er pligtig at erstatte tab, som den anden part måtte lide ved misligholdelsen. 4. Afgørelse af tvister 4.1 Domstolene 4.1 Enhver tvist mellem Selskabet og Direktøren i anledning af det ved denne kontrakt etablerede ansættelsesforhold skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, og aftaler parterne ikke voldgift i henhold til 4.2.1, skal tvisten af gøres af domstolene. 4.2 Voldgift Er Selskabet og Direktøren enige om, at tvisten skal afgøres ved voldgift, finder og anvendelse Parterne retter i forening henvendelse til præsidenten for... /Det Danske Voldgiftsinstitut med anmodning om, at denne/dette efter forudgående drøftelse med parterne udpeger tre voldgiftsmænd, herunder formanden for voldgiftsretten. Hvis parterne er enige herom, udpeges der kun én voldgiftsmand Voldgiftsbehandlingen og -kendelsen er både fra Selskabets og Direktørens side undergivet tavshedspligt. 6

7 4.2.4 Voldgiftsretten træffer afgørelse i tvisten efter gældende ret og fastsætter selv reglerne for sin behandling i overensstemmelse med retsplejelovens principper. Voldgiftsretten bestemmer, hvorledes der skal forholdes med omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagens gennemførelse. Voldgiftsretten fastsætter, hvornår kendelsen skal opfyldes, hvilket almindeligvis bør ske senest 14 dage efter, kendelsen er afsagt. 5. Underskrifter 5. Direktørkontrakten underskrives i to eksemplarer, hvoraf Selskabet og Direktøren hver modtager ét. Den / (Selskabet) (Direktøren) 7

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Mellem undertegnede (selskabets navn og registreringsnummer) herefter kaldet selskabet

Mellem undertegnede (selskabets navn og registreringsnummer) herefter kaldet selskabet Direktørkontrakt Mellem undertegnede (selskabets navn og registreringsnummer) herefter kaldet selskabet og medundertegnede herefter kaldet direktøren er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Ansættelses-

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet)

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet) Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet selskabet) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Side 1 Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Vejledningen er udsendt af sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn til de fem regioner den 22. december

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Vejledning til ansættelseskontrakt for forretningsfører/direktør Indledning: Ansættelseskontrakten og vejledningen skal anvendes samlet som et vejledende værktøj for den enkelte bestyrelse, og skal betragtes

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ansættelseskontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Juli 2012 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Lønnet virke som træner/-instruktør

Lønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI STANDARDKONTRAKT

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere