33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter"

Transkript

1 Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public Omsætning 2011/12 DKK Top Tier mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt Mid Tier Andre Omsætningsvækst 2011/12 11 % Markedsandele Top Tier 33 % Mid Tier 28 % SMV 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) ( virksomheder i Danmark) ( små og mellemstore virksomheder i Danmark)

2 Succes i samarbejdet Den professionelle relation mellem Thomas Ryttersgaard fra Chr. Hansen og Mads Melgaard fra PwC går halvandet år tilbage. Omdrejningspunktet er faglig sparring, tillid og effektiv planlægning. 12 Jan Petersen, Group VH, har samarbejdet med revisor Henning Tønder Olesen fra PwC siden Claus Hildebrandt, direktør for Ascot Hotel, har i samarbejde med René Poulsen og Karina Hejlesen Jensen fra PwC gennemført et succesfuldt generationsskifte. 18 Maria Friis Larsen, der er fungerende afdelingschef hos Statens Serum Institut, har i ti år været fast sparringspartner med Christian Harbo Madsen fra PwC. 28

3 Indhold Ledelsesberetningen Executive summary: En enestående indsats 04 Hoved- og nøgletal 07 Værdiskabelse i forandring 08 Markedsmæssigt styrket 10 Udvikling i hverdagen 36 Grundlaget for succes 40 Visionen og værdierne 42 Fremtidens PwC 44 Mod, åbenhed og fællesskab 46 Regnskabsberetning 51 Årets resultater Årsregnskab Totalindkomstopgørelse 1. juli juni 54 Balance 30. juni 55 Egenkapitalopgørelse 1. juli juni 56 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni 57 Noter 58 Ledelsespåtegning 80 Den uafhængige revisors erklæringer 81 Selskabsoplysninger 82 Aktive kapitalejere 83 Medarbejder- og partneroversigt PwC. Med forbehold af alle rettigheder. PwC betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Foto: Per Morten Abrahamsen og Lars Wittrock Design: Antistandard Tekst til kundecases: Nana Toft Tryk: Cool Gray

4 Executive summary En enestående indsats Det er PwC s fornemste opgave at fastholde et stærkt fokus på vores kunder, deres udfordringer og behov. Vores kunder skal opleve, at vi er til for dem, og at vi ser det som vores opgave at være parate til at følge med i deres udvikling og være en værdifuld sparringspartner, samtidig med at vi opfylder vores samfundsmæssige opgave som revisorer. Vi har erobret markedsandele i et stærkt konkurrencepræget marked. Vi har i løbet af året leveret høj kvalitet og service samt bidraget med løsninger og kompetencer, som styrker vores kunders beslutningsgrundlag, og som har udviklet deres forretning. Vi er lykkedes med at skabe flere loyale kunder, og vi er stolte over den gode udvikling ikke mindst i det aktuelle erhvervsklima med økonomiske udfordringer og udsigt til lav vækst. Danmarks største revisionsforretning At flere og flere kunder vælger at udvide deres forretningsomfang med PwC betyder, at vi som virksomhed har formået at komme styrket ud af året. Vi har således erobret markedsandele i et stærkt konkurrencepræget marked, og PwC har nu en førende position i alle vores markedssegmenter fra de allerstørste selskaber i Top Tier (top 100 virksomheder) over Mid Tier ( virksomheder) til de små og mellemstore virksomheder i SMV. PwC rundede derfor på flere måder en afgørende milepæl i år, da vi kunne konstatere, at vi er det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, som betjener flest revisionskunder målt på antal selskaber*. Ikke mindst har sammenlægningen med Grant Thornton været med til at styrke denne position gennem en succesfuld integration. Vores styrkede position giver os det bedste udgangspunkt for at kunne fortsætte den gode udvikling, hvor vi er i stand til at tiltrække kunder med høj kompleksitet i deres forretningsmæssige behov og derfor også kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere og partnere i branchen. Det er en position, som forpligter og inspirerer til at yde vores bedste. Økonomisk rådgivning er kernen PwC s forretningsgrundlag bygger på, at revision og økonomisk rådgivning 4 Årsrapport 2011/12 *Markedsandele i A/S og ApS med over 10 ansatte. Data er opgjort af PwC pr. 30. juni Kilde: KOB

5 er vores kerneydelse. Det er med afsæt i dette, at vi fortsætter udviklingen af PwC og bidrager til de økonomiske beslutninger, som hver dag træffes i erhvervslivet. Med Danmarks største revisionsforretning som fundament har vi et unikt udgangspunkt for at levere økonomisk rådgivning af høj kvalitet og relevans til vores kunder. En rådgivning, hvor vi altid har stærke kompetencer og høj kvalitet som forudsætning for den tillid, der skal til, for at kunderne betror os deres forretningsmæssige udfordringer. Dette gælder alle vores markedssegmenter og også i relation til den offentlige sektor, hvor PwC gennem de seneste år har opnået en størrelse, som gør os til en betydelig samarbejdspartner. Høj kvalitet er omdrejningspunktet Vores rolle som revisorer og rådgivere betyder, at vi skal leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant og på et uafhængigt grundlag levere revisions-, skatte- og rådgivningsydelser af høj kvalitet. Kvalitet og uafhængighed er dermed omdrejningspunktet for vores forretning og altafgørende for værdien af PwC s brand. Vi er derfor også som firma altid villig til at indgå i en dialog om, hvorledes vores stand og PwC kan øge kvaliteten af vores arbejde og rapportering. Derfor ser vi også med stor skepsis på Europa- Kommissionens forslag til en revisionsreform, i den form det er fremsat, da det er vores klare holdning, at vedtagelsen af lovforslaget vil mindske kvaliteten i revisionen og påføre virksomhederne øgede omkostninger. Dette i en tid, hvor de danske og europæiske virksomheder allerede er trængt på verdensmarkedet. Vi arbejder dog konstruktivt på at fremkomme med forslag, som efter vores mening kan imødekomme de ønsker, som ligger bag Europa-Kommissionens forslag. En stærk og sund organisation Året har ikke overraskende været præget af et fortsat presset erhvervsklima. Det har påvirket både vores kunder og os. Det er i forlængelse heraf naturligt, at vores kunder ser mere bevidst på prissætningen af vores ydelser, og derfor har vi haft fokus på at sikre, at PwC effektivt leverer værdi, i de relationer vi indgår i. Internt har vi haft fokus på at justere forretningen og opbygge en stærk konkurrencedygtig organisation, som kan reagere hurtigt på nødvendige tilpasninger og justeringer. Vi har foretaget strategiske investeringer samt økonomiske optimeringer, men også skærpet vores fokus på omkostningssiden og kvaliteten af vores arbejde. Vi har effektiviseret processer og gennemført tilpasninger i vores betjeningsmodeller og supportfunktioner for fortsat at være en attraktiv og profitabel virksomhed for vores kunder, medarbejdere og partnere. En enestående indsats Vi stiller store krav til vores medarbejdere og partnere. Det hører med til at ville være de bedste i branchen, og vores medarbejdere udvikler sig bedst og har det sjovest, når de gennem kundebetjeningen bliver mødt med store udfordringer, som skal løftes og løses i fællesskab med andre. Derfor er vi ikke bange for at sige, at det Årsrapport 2011/12 5

6 PwC's direktion (Management Board), fra venstre mod højre: Michael Eriksen (leder af Advisory), Mogens Nørgaard Mogensen (adm. direktør og Senior Partner), Lars Baungaard (markedsleder), Mikael Sørensen (leder af Assurance), Kim Füchsel (Managing Partner), Jan Huusmann Christensen (leder af Tax). kræver både skarphed og lyst til at skabe succes sammen med andre, når man vælger at gøre karriere i PwC. Den succes, vi har opnået i året, havde ikke været mulig uden vores dygtige og dedikerede medarbejdere og partnere, som er forudsætningen for den værdiskabende kundeoplevelse. De har i år leveret en enestående indsats. Det er ikke nyt for os, at vi vil være et attraktivt sted at gøre karriere, men vores talentstrategi rummer nye tiltag. Et centralt område heri er, at udvikling først og fremmest sker i dagligdagen, og det kræver udvikling af ledelsesmæssige kompetencer. Derfor har vi i år bl.a. opgraderet vores ledelseskurser, styrket vores performance management-system og iværksat et nyt talentkoncept, hvor sparring sker i hverdagen. Succes i samarbejdet Det er en spændende tid at få lov til at stå i spidsen for PwC. Markedet ændrer sig, kundernes kompleksitet øges, og nye generationer af medarbejdere inspirerer og udfordrer os som ledere. Jeg vil gøre mit til, at PwC fortsat er en førende revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed i Danmark, og med en samlet partnerkreds, en stærk direktion og dedikerede medarbejdere ved jeg, vi sammen vil lykkes. Tak til alle vores kunder for samarbejdet i året og tak til alle medarbejdere og partnere i PwC for den store indsats. Mogens Nørgaard Mogensen, Adm. direktør og Senior Partner Tak til alle vores kunder for samarbejdet i året og tak til alle medarbejdere og partnere i PwC for den store indsats. 6 Årsrapport 2011/12

7 Hoved- og nøgletal Hovedtal i DKK / / / / /08 Resultat Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster netto Årets resultat Årets totalindkomst Resultat til fordeling Balance Balancesum Egenkapital, inkl. ansvarlige lån Investeret kapital, inkl. goodwill netto Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investeringer i materielle aktiver finansieringsaktivitet Nøgletal Omsætningsvækst 11,1 % 11,2 % -6,9 % 2,8 % 11,3 % Gennemsnitligt vederlag pr. partner Soliditetsgrad, inkl. ansvarlige lån 23,7 % 18,7 % 24,9 % 24,0 % 23,9 % Markedsandel Top Tier-segmentet (top 100) 33 % 31 % 31 % - - Markedsandel Mid Tier-segmentet ( ) 28 % 24 % 23 % - - Markedsandel SMV-segmentet (1.001-) 12 % 11 % 7 % - - Samlet kundetilfredshed (score 1-10, hvor 10 er bedst) 8, Antal fuldtidsansatte medarbejdere og partnere ultimo Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte, inkl. partnere Personaleomsætning 19,6 % 18,8 % 23,7 % 14,5 % 18,7 % Gennemsnitlig alder 37 år 38 år 37 år 37 år 37 år Kønsfordeling M/K 56/44 55/45 55/45 55/45 54/46 Antal partnere ultimo Antal statsautoriserede revisorer ultimo Der henvises til definitioner i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Der er ikke givet oplysninger om kundetilfredshed for 2010/11 og tidligere år, da undersøgelsen først er påbegyndt fra regnskabsåret 2011/12. Omsætning 2011/12 DKK mio. Årsrapport 2011/12 7

8 Værdisk i forand 8 Årsrapport 2011/12

9 abelse ring Årsrapport 2011/12 9

10 Værdiskabelse i forandring Udviklingen i markedssegmenter Markedsmæssigt styrket DKK mio. 2011/12 I alt /11 I alt Public 177 Public 170 SMV 978 SMV 843 Andre 4 Top Tier 373 Andre 53 Top Tier 322 Mid Tier 328 Mid Tier 287 Fire markedssegmenter PwC s revisionskunder er danske virksomheder og organisationer samt internationale koncerner med aktiviteter i Danmark. Vi har inddelt kunderne i fire markedssegmenter: Top Tier (100 største virksomheder i Danmark) Mid Tier (følgende virksomheder i Danmark) SMV ( små og mellemstore virksomheder i Danmark) Public (offentlige virksomheder og organisationer i Danmark). Vi er kommet styrket ud af året og har øget vores markedsandel i et stærkt konkurrencepræget marked, der fortsat har været påvirket af den finansielle krise. Vi har generelt oplevet en stor efterspørgsel på vores ydelser inden for alle områder. I revisionsforretningen er vi blevet markedsledende i segmenterne Top Tier (top 100 virksomheder), Mid Tier ( virksomheder) og SMV (små og mellemstore virksomheder), og vi er pr. 30. juni 2012 det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, som betjener flest revisionskunder, målt på antal selskaber*. Det pressede erhvervsklima har samtidig været med til at skabe en øget efterspørgsel efter mange af vores rådgivningsydelser, og der er flere områder, hvor vi fremadrettet vil udvikle ydelser, som ligger i naturlig forlængelse af vores kompetenceområder inden for økonomisk rådgivning. Flere og flere kunder vælger PwC som rådgiver, og vi ser bl.a. her en stor fremgang inden for vores fjerde markedssegment Public. Flere ydelser til vores kunder Sammenlægningen med Grant Thornton har ikke blot øget antallet af kunder og gode relationer, men har også betydet, at vi sammen har kunnet tilbyde disse nye kunder en større ydelsespalette. Dette er blevet taget godt imod og har medført, at vi i 2011/12 har oplevet en vækst i vores Lars Baungaard, markedsleder omsætning, hvilket også er forstærket af en organisk vækst. Gode relationer og tilfredse kunder Vi vil være kendt i markedet som det revisions-, skatte- og rådgivningshus, som kunderne oplever bedst forstår deres forretning og leverer værdiskabende løsninger. Det sker ved altid at tage udgangspunkt i den enkelte kundes udfordringer og behov, uanset hvor i verden og hvornår det er nødvendigt. Vores stærke fokus på kunderne er afgørende for at skabe succes, og derfor arbejder vi målrettet med vores kundetilfredshed. Vi investerer i opfølgning på kundetilfredsheden og tager action, hvis en kunde har oplevet, at vores service ikke lever op til forventningerne. Vores kundetilfredshed viser, at vi er lykkedes med at skabe tilfredse og loyale kunder. Det er en positiv udvikling, som vi har ambitioner om at styrke yderligere. Det er første gang, PwC konsekvent har målt på kundetilfredsheden for hele året**. Vores målsætning er en score på minimum 8 på en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste, og vi har i år opnået en overordnet kundetilfredshed på 8,2. *Markedsandele i A/S og ApS med over 10 ansatte. Data er opgjort af PwC pr. 30. juni Kilde: KOB **Kundetilfredsheden er målt fra 30. juni juni Årsrapport 2011/12

11 Værdiskabelse i forandring Markedsledende i Top Tier Virksomhederne i Top Tier-segmentet har søgt efter vækst uden for eurozonen og har bl.a. haft talentagendaen og innovation højt på dagsordenen. Vi har rådgivet med fokus på den enkelte kundes særlige udfordringer og behov. Vi kommer ud af året i Top Tiersegmentet som markedsledende med en markedsandel på 33 %. 2010/11 31 % Vores kunder i Top Tier-segmentet har været påvirket af, at markedsbetingelserne fortsat har været svære i det forgangne år. Mange danske virksomheder har Europa som deres primære marked, og disse har afhængig af den enkelte virksomheds industri oplevet manglende vækst i år. Især er der konstateret vanskelige markedsbetingelser i Sydeuropa med deraf følgende spekulationer om betydningen for eurozonen. Værdiskabende fokusering, investering og optimering De store virksomheder har derfor søgt efter vækst i USA, BRIK-landene og andre nye vækstmarkeder. Dette har medført en række udfordringer for virksomhederne, idet flere af disse markeder er kendetegnet ved ustabile valutaer, handelshindringer, særlige skatte- og afgiftsforhold, korruption, kompleks lokal særregulering mv. Derfor har vi hjulpet vores kunder med rådgivning inden for f.eks. enterprise risk management, etablering af business ethics-setup, transfer pricing, internt kontrol-setup mv. Investering i innovation Top Tier-virksomhederne har været opmærksomme på nødvendigheden af at investere i innovation til trods for den finansielle krise, der bl.a. har medført, at pris og vilkår for finansiering er skærpet på globalt plan. Virksomhederne har også haft fokus på at optimere produktionen af deres produkter og ydelser for at kunne konkurrere på priser og skabe vækst. Talentjagten fortsætter Kampen om de bedste talenter fortsætter og har ligget højt på CEO ernes agenda såvel i Danmark som i udlandet. Dette gælder også i forhold til rekruttering af de bedst kvalificerede bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Her er der blevet anvendt mange ressourcer på at sikre, at de rette kompetencer er til stede til at udvikle virksomhederne, herunder på selvevaluering af ledelseskompetencer og sammensætning af den rette ledelsesaflønning bl.a. for bedre at tiltrække kompetencer fra udlandet. Vi har i år etableret et nyt ydelsesområde Executive Education, der netop har til formål at understøtte udviklingen af ledelseskompetencer på topniveau. Inden for dette område har vi oplevet en stor efterspørgsel i 2011/12. Tilpasset rådgivning Med udgangspunkt i kundernes udfordringer har vi rådgivet disse og understøttet deres udvikling. Vi har samtidig fortsat indsatsen for at forbedre vores service og betjeningsmodel til Top Tier markedsandel 33 % 2011/12 Danmarks største virksomheder, med fokus på hvad der gør hver enkelt kunde unik. I denne forbindelse er den dybe indsigt, vi har i kundens virksomhed og særkender, den relevante og anvendte industrividen og ikke mindst den proaktive og værdiskabende involvering af vores teams overalt i verden afgørende for, at vi hele tiden kan tilpasse og optimere vores ydelser til kundens behov. Årets udvikling og indsats har resulteret i, at vi er blevet markedsledende med en andel på 33 %. Det er en position, som vi forventer at styrke yderligere det kommende år. Årsrapport 2011/12 11

12 Værdiskabelse i forandring 12 Årsrapport 2011/12

13 Kundecase Den professionelle relation mellem Thomas Ryttersgaard fra Chr. Hansen og Mads Melgaard fra PwC går halvandet år tilbage. Omdrejningspunktet er faglig sparring, tillid og effektiv planlægning. Årsrapport 2011/12 13

14 Værdiskabelse i forandring Planlægning gør det ikke alene Som revisor for et globalt, børsnoteret selskab skal det gå stærkt. Dialog og planlægning er centralt for en koncern som vores. Samtidig er der ikke noget, der er sort og hvidt inden for regnskab, siger Thomas Ryttersgaard, Manager of Group Reporting i Chr. Hansen. 31. august 2012 er der regnskabsafslutning i Chr. Hansen i Hørsholm. Så går det løs: Revisorteamet fra PwC rykker ind og arbejder stort set nonstop i små tre uger. For når man er revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed for en børsnoteret, verdensomspændende virksomhed med over medarbejdere på verdensplan, så skal det gå stærkt. Vi har begrænset tid. Så her ruger vi ikke på tingene. Men det kræver en tillidsfuld relation. En tillid, der frem for alt er afhængig af god planlægning og en god dialog, siger Thomas Ryttersgaard, Manager of Group Reporting i Chr. Hansen. Snor i kollegerne Statsautoriseret revisor Mads Melgaard fra PwC og Thomas Ryttersgaard fra Chr. Hansen har været samarbejdspartnere i halvandet år og sidder desuden i den samme erfagruppe, hvor medlemmerne typisk er folk fra C20-selskaberne. Mads er i denne gruppe repræsentant for PwC. Thomas indtryk af Mads er, at han først og fremmest er fagligt stærk og serviceminded, hvilket er helt afgørende for Chr. Hansen. Mads er meget opmærksom på, hvad der skal til, for at revisionen glider så let som muligt, uden at kvaliteten mindskes. Det kan selvfølgelig være ganske hyggeligt at mødes tre uger om året, men hvis vi kan korte det af, er det naturligvis en fordel for os alle, som Thomas udtrykker det. Thomas sætter pris på effektiviteten og den faglige sparring: Vores relation er ikke præget af, at vi mødes privat og har alenlange mailudvekslinger. Vi stoler så meget på hinanden og hinandens faglige troværdighed, at det ofte kan gøres ret kort og kontant, fortæller Thomas. Planlægning og et fleksibelt mindset Tilliden og den effektive form kræver dog planlægning. Det er ikke nok at rykke ind tre uger om året. Det kræver en god kontakt til kollegerne i PwC i udlandet, så man ikke, som Mads formulerer det, sidder overrasket tilbage i sidste sekund og finder, at enkelte ikke er enige med de lokale ledelser. Jeg sørger for at være tidligt ude og holde snor i alle afdelinger i løbet af året. Hvis man tæller op, er der jo hurtigt op mod 100 mennesker involveret i at aflægge årsrapporten, forklarer Mads. Vores relation er ikke præget af, at vi mødes privat og har alenlange mailudvekslinger. Vi stoler så meget på hinanden og hinandens faglige troværdighed, at det ofte kan gøres ret kort og kontant. Thomas Ryttersgaard, Manager of Group Reporting, Chr. Hansen Planlægning gør det dog ikke alene. Spørger man Thomas Ryttersgaard, hvad han sætter størst pris på i sin relation til Mads Melgaard ud over evnen til at planlægge nævner han en konstruktiv dialog på et højt fagligt niveau, præget af et fleksibelt mindset. Jeg sidder tilbage med en oplevelse af, at Mads og jeg diskuterer på et højt fagligt niveau. Men det væsentligste er egentlig, at samtalen er fornuftig og fleksibel. Der er ikke noget, der er sort og hvidt inden for regnskab, forklarer Thomas. 14 Årsrapport 2011/12

15 Kundecase Mads supplerer: Vi reviderer op mod de internationale standarder, men har ofte diskussioner om, hvordan reglerne skal fortolkes. Men bliver vi enige om en fortolkning, Mads og jeg, så holder vi os til den, og så er den gældende i hele koncernen, understreger Thomas, der i øvrigt sætter stor pris på en revisor, der gør mere end dét, han skal. Mads leverer mere end dét at følge loven. Han har altid ideer til, hvordan vi forbedrer processen. Han stiller krav til os. Udgangspunktet er ikke nødvendigvis, at kunden altid har ret. Det er fedt, siger Thomas. Årsrapport 2011/12 15

16 Værdiskabelse i forandring Styrket position i Mid Tier Vi har i år styrket vores position i Mid Tier-segmentet, hvilket har resulteret i, at vi er den foretrukne revisor og rådgiver for virksomhederne i segmentet. 2010/11 24 % Mid Tier markedsandel 28 % 2011/12 Vi havde en ambition om i 2016 at være den foretrukne revisor og rådgiver for virksomhederne i Mid Tier-segmentet. Det mål har vi indfriet allerede i år, hvor vi nu er blevet den førende revisor og rådgiver blandt landets 900 Mid Tier-virksomheder med en markedsandel på hele 28 %. Dette er bl.a. lykkedes gennem et helhedsblik på kundernes forretningsmæssige udfordringer og muligheder via et effektivt samarbejde på tværs af vores revisions-, skatteog rådgivningsforretning. Langvarige relationer Vi mener, at langvarige relationer skaber værdi, idet dybdegående indsigt i vores kunders forretning og markeder skaber basis for proaktiv rådgivning og sparring. Som et led i at styrke og udvikle de langvarige relationer til vores kunder har vi derfor holdt en række faglige, relationsskabende aktiviteter. Vi har bl.a. afholdt morgenmøder om revision, regnskab og skat for at opdatere vores kunder på de nyeste regler og indgå i en dialog med dem om, hvad det betyder for deres virksomheder. Global rådgivning, mødemoms og succesfulde rekonstruktioner Udfordringerne for de større kunder i Mid Tier-segmentet har mange lighedspunkter med Top Tier-virksomhederne. Det betyder bl.a., at virksomhederne har oplevet udfordringer, i forhold til hvordan man bedst agerer på et globalt marked for at være konkurrencedygtig. Derfor har vi bl.a. hjulpet vores kunder med etablering af aktiviteter i udlandet, outsourcing og etablering af shared service-centre. Kunderne i Mid Tier har også haft et øget fokus på kerneforretningen, og vi har hjulpet dem med professionalisering af bestyrelsesarbejdet. På skatteområdet har vores kunder i takt med en øget kompleksitet i de skatte- og afgiftsmæssige regler haft behov for rådgivning og sparring. Her har mødemoms og transfer pricing været væsentlige rådgivningsområder. Herudover har vi hjulpet enkelte kunder med rekonstruktioner. Vi har fungeret som facilitator for at få en samlet plan for rekonstruktionen og få alle interessenter til at blive enige om, hvordan kunden og de involverede parter kommer videre. Rekonstruktionerne har været succesfulde. Styrket kundeposition Vores ambition for 2011/12 var at skabe vækst. Det er vi lykkedes med, og vi er gået fra en markedsandel på 24 % til 28 %. I 2012/13 vil vi styrke vores position og vækst i Mid Tier yderligere gennem revision, skat og rådgivning. 16 Årsrapport 2011/12

17 Værdiskabelse i forandring Tæt på SMV ernes agenda SMV markedsandel 12 % 2011/ /11 11 % Jagten på vækst og finansiering har i 2011/12 optaget mange af vores kunder i SMV-segmentet. Samtidig har rådgivning om professionalisering af bestyrelsesstrukturer været efterspurgt. Derfor har vi i tæt dialog med virksomhedsejerne skabt de bedst mulige løsninger, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov og situation. Vi kommer flot ud af året i SMV-segmentet med en øget markedsandel, der nu ligger på 12 %. Orientering mod vækst og finansieringsmuligheder SMV erne har været optaget af at skabe vækst i et presset marked. Virksomhedernes nuværende kunder og marked har været omdrejningspunktet, men vi har også set en tendens til, at virksomhederne orienterer sig mod nye eksportmarkeder. Vi har hjulpet virksomhederne med at kortlægge, hvor det største vækstpotentiale er, samt deres muligheder for finansiering. Ud over rådgivning om de traditionelle finansieringskilder har vi hjulpet virksomhederne med identifikation og fremskaffelse af andre former for finansiering f.eks. ved indskuds- og lånekapital fra ejerkredsen, frasalg af aktiver mv. Vi har endvidere rådgivet om mulighederne for udenlandsk finansiering i forbindelse med international vækst. Professionalisering af bestyrelsen Med virksomhedernes ambitioner om at skabe vækst har et stigende antal ejerledere professionaliseret deres overordnede governancestrukturer herunder deres bestyrelsessammensætning så de får de rigtige kompetencer ind i bestyrelsen. For at imødekomme SMV ernes behov for at styrke bestyrelsesarbejdet har vi iværksat en række landsdækkende Board Forum -morgenmøder. Morgenmøderne har fokuseret på bestyrelsesagendaen og de emner, man bør forholde sig til i bestyrelsen. Møderne har været en stor succes og er et initiativ, vi fortsætter med i det kommende år. Vi har også afholdt særskilte seminarer med fokus på bl.a. Kina. Virksomhedernes kerneforretning i centrum Som følge af den finansielle krise har SMV erne også været meget optaget af, hvor værdiskabelsen sker i deres virksomhed. Dette har tydeligt afspejlet sig i den rådgivning, vores kunder har efterspurgt. Derfor har vi hjulpet kunderne med at finde ind til kernen i deres forretning og sikre deres faste ståsted. Dette har indebåret en gennemgang af kundernes processer, aktiviteter og rapportering med det formål at optimere forløbet i deres kerneprocesser. Inspiration fra årets bedste ejerledere Igen i år har vi kåret Årets Ejerleder blandt flere end ejerledere. Kåringerne fandt sted over hele landet med stor deltagelse fra en lang række virksomheder, der kom for at netværke og få inspiration fra de ejerledere, som har fundet deres åbning til succes og vækst. Forbedret rådgivning af SMV er Som et svar på SMV ernes behov for rådgivning inden for køb og salg af virksomheder har vi i år etableret afdelingen SMV Deals. Her hjælper vores specialister virksomhederne med generationsskifte, salgsprocesser og relaterede strategiprocesser, så virksomhederne kommer godt igennem en transaktionsproces. Som et andet nyt initiativ har vi indledt et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet og Nykredit om forretningsudvikling. Formålet er at undersøge, hvordan rådgivning om forretningsudvikling bedst kan styrke væksten i SMV er. Fremgang gennem tæt dialog med kunderne Vi har i året fortsat arbejdet med at komme tættere på kunderne, og vi er det revisionshus, der har været bedst til at fastholde vores eksisterende kunder. Dette er medvirkende til, at vi også i SMV er kommet ud af året med et flot resultat og en styrket markedsandel på 12 %. Fremadrettet er det vores ambition at fastholde vores nuværende position i et nedadgående marked og komme tættere på kunderne og den branche, de er en del af. Et stort fokusområde i 2012/13 bliver yderligere at optimere vores betjeningsmodel til gavn for kunderne i SMVsegmentet. Derudover vil vi skabe de bedste rammer for rådgivning af de SMV-kunder, der fravælger revisionen og tilvælger en udvidet gennemgang i tilfælde af at et endeligt lovforslag på området vedtages. Årsrapport 2011/12 17

18 Værdiskabelse i forandring 18 Årsrapport 2011/12

19 Kundecase Claus Hildebrandt, direktør for Ascot Hotel, har i samarbejde med René Poulsen og Karina Hejlesen Jensen fra PwC gennemført et succesfuldt generationsskifte. Årsrapport 2011/12 19

20 Værdiskabelse i forandring Vi nåede det, inden vinduet lukkede Et succesfuldt generationsskifte i det familieejede Ascot Hotel sikrede, at virksomheden blev i familiens hænder. 1. januar 2012 var en skæringsdato for familien bag Ascot Hotel* i København. Her ville generationsskiftereglerne ændre sig, og hvis der ikke blev rykket hurtigt, kunne familien risikere, at virksomheden ikke kunne forblive i familien. Der var dog lagt en plan forinden. Vi vidste, at der var lovændringer undervejs. Men lige præcis hvad regeringen arbejdede med, vidste vi ikke, så da lovforslaget kom en gang i slutningen af november 2011, skulle vi rykke hurtigt. Heldigvis var vi forberedt, fortæller partner Karina Hejlesen Jensen fra PwC, der sammen med sin kollega, partner René Poulsen, var den, der hjalp familien Hildebrandt gennem generationsskiftet. René tog fat i Claus (Hildebrandt, direktør for Ascot Hotel, red.), og sammen lavede vi en plan, siger Karina. Vi tænker i næste generation Det er familien, der er i centrum i Ascot Hotel, og som rådgivere og revisorer er det forståelsen af netop dét aspekt, der er det afgørende. Hvor andre virksomhedstyper måske også kan tænke i hurtige handler eller i nye partnerskaber, tænkes der i generationer, når man er en del af en virksomhed, der er ejet af en familie. Vi sætter derfor pris på, at vores revisorer og rådgivere forstår, hvem vi er som familie: Hvem er vi som mennesker, og hvorfor og hvordan gør vi ting, siger Claus Hildebrandt. Hvis vi ikke havde foretaget et generationsskifte nu, havde vi ødelagt familiestrukturen. Så skulle vi betale penge, vi ikke havde, eller alternativt hive en partner ind. Det var ikke en mulighed for os, fortæller han. Fokus på familien For René og Karina er der også stor forskel på at rådgive familiedrevne virksomheder og andre virksomhedstyper. Vi ved godt, at det væsentligste er at holde sammen på familien. Så da de nye regler kom, var vi klare på prioriteringerne, fortæller René, og Karina supplerer: Der er simpelthen et andet udgangspunkt i den her type virksomhed. Her skal du som god rådgiver have det brede, generelle vidensfelt fra persontil selskabsskat. Vi sætter pris på, at vores revisorer og rådgivere forstår, hvem vi er som familie. Claus Hildebrandt, direktør, Ascot Hotel 20 Årsrapport 2011/12

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Kend din revisor Vi har et udbredt lokalt og internationalt kendskab. Og vi har indsigt i de erhvervspolitiske forhold og problemstillinger, som

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Topagenda: CXO Survey 2014

Topagenda: CXO Survey 2014 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling 10 11 Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere