Landsmødereferat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmødereferat 2014"

Transkript

1 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer er vedlagt som bilag C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om virksomheden 3. Forslag fra siddende Landsstyrelse a. Forslag 1 (v. Landsstyrelsen) b. Forslag 2 (v. Landsstyrelsen) c. Forslag 3 (v. Landsstyrelsen) d. Forslag 4 (v. Formand) 4. Forslag fra Foreningens NORDENs Ungdoms medlemmer - Ingen indkomne 5. Forslag fra de lokale ungdomsafdelinger - Ingen indkomne 6. Godkendelse af regnskabet (v. Kasserer) 7. Godkendelse af justeret budget for det løbende år (v. Kasserer) 8. Valg af Forretningsudvalg (iht. 7, stk. 2) - Formand - Kasserer - Næstformand - Sekretær 9. Præsentation af ungdomsafdelingsrepræsentanter 10. Valg af to kritiske revisorer 11. Eventuelt 1. Valg af dirigent Landsformanden, Jon Toivo Hansen, åbnede Landsmødet og foreslog Susanne Prip Madsen til dirigent. Susanne Prip Madsen valgtes til dirigent. Landsformanden overlod herefter ledelsen af mødet til dirigenten. Dirigenten konstaterede at Landsmødet var rettidigt indkaldt. Dirigenten opgjorde antallet af stemmeberettigede, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Følgende antal stemmeberettigede konstateredes på baggrund af udtræk fra medlemskartoteket: FNU København havde 397 medlemmer, og således op til 16 (1+15) delegerede. FNU Aarhus havde 112 medlemmer, og således op til 5 (1+4) delegerede. FNU Roskilde havde 48 medlemmer og således op til 2 (1+1) delegerede. FNU Odense havde 15 medlemmer, og således op til 1 (1+0) delegeret. FNU Nordjylland havde 7 medlemmer, og således op til 1 (1+0) delegeret. 1 af 12

2 Landsformanden var til stede som (1) stemmeberettiget. Kassereren var til stede som (1) stemmeberettiget. Næstformanden og sekretæren var fraværende. Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom 2. Beretning om virksomheden Landsformanden afgav en mundtlig beretning på baggrund af ledelsesberetningen i årsregnskabet. Foreningens hovedaktiviteter omfattede: - Polarekspedition 2013 til Jokkmokk var en stor succes med deltagere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. FNU er blevet en del af Northern Network on Climate Change. Projektet var støttet af NORDBUK. - Landsmøde 2013 foregik på Nørrebro. - Mikkel Kristian Østman og Jon Toivo Hansen deltog i Foreningen NORDENs repræsentantsskabsmøde. Samarbejdet med Foreningen NORDEN foregår ad hoc og for nuværende primært ved gensidige observatørposter i de respektive landsstyrelser. - FNU afholdt sammen med Nordjobb en ungdomsarbejdsløshedskonference. Det er positivt at FNU er med til at skabe rammer til debat om unges vilkår i Norden. - Fællesmøde med FNUF Sverige i august var en god måde at aktivere den internationale dimension af foreningens arbejde. - FNU var flot repræsenteret ved FNUFs høstmøde og seminar i september. Arrangementet gav mange gode input. - Café Norden 2013 i Danmark var foreningsårets største aktivitet både på økonomi, deltagere og synlighed med over 70 deltagere og flere før- og efterevents. Arrangementet resulterede i et konkret produkt, nemlig køkkenmanifestet Ung Nordisk Mad, der vil blive vist på film og debatteret efter Landsmødet. Arrangementet var støttet af NORDBUK, FNUF Norden og en række virksomheder. - Jon Toivo Hansen deltog i Ungdommens Nordiske Råds session i Oslo og fik gode input til foreningens idepolitiske arbejde. - Landsstyrelsen har haft fokus på at sætte sig ind i arbejdet og på at skabe rare sociale rammer, og dette er også anbefalingen til den nye Landsstyrelse. - På sekretariatet har der været stor udskiftning af studentermedhjælpere, hvilket har givet udfordringer med kontinuiteten, f.eks. ift. inddrivelse af kontigentrestancer. - DUF har tidligere finansieret FNUs drift, men gør det ikke længere, og den faste finansiering af driften er en udfordring der skal arbejdes med. Debat: - Et tættere samarbejde med Foreningen NORDEN kan give flere aktiviteter lokalt. - En løsning til opkrævning af foreningskontingent foreslås: På Færøerne bruger NUF en betalingsservice til at opkræve 10 kr./md. - Søren Würtz og Jon Toivo Hansen har i året skrevet de fleste tilskudsansøgninger og modtaget projektstøtte. Deres viden bør formidles, så flere medlemmer kan stå for store projekter, der med NORDBUKs særlige tilskudskriterier, bl.a. krav om at tre lande er involveret, fortrinsvis kan afholdes på landsplan. 2 af 12

3 - Susanne Prip Madsen gav Foreningen NORDENs hilsen til Landsmødet. - FNUs lokalafdelinger kan med fordel deltage i arrangementet Skumringstid, som er en del af Nordisk Biblioteksuge i november. 3. Forslag fra den siddende Landsstyrelse Forslag 1 (v. Landsstyrelsen) om afskaffelse af parmedlemskaber samt fokusering på personlige medlemskaber Ny 3 Foreningen NORDENs Ungdom omfatter landsforeningen og lokalafdelingerne og udgøres af medlemmerne. Ny 4 Medlemskab Stk. 1 Som medlem kan optages enhver enkeltperson, som vedkender sig foreningens formål, jf. 1, og ønsker at støtte dens virke. Medlemmet optages i den nærmeste lokalafdeling, medmindre en anden ønskes, og kan ikke være medlem af mere end en lokalafdeling på samme tid. Stk. 2 Som støttemedlem kan optages foreninger, virksomheder e.a. juridiske personer samt grupper og privatpersoner, der ønsker at støtte foreningens virke. Støttens form aftales med Landsstyrelsens udpegede. Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat. Stk. 4 Medlemmer der skader foreningens virke, kan ekskluderes ved ¾ flertal i Landsstyrelsen. Eksklusionen kan påklages til Landsmødet, hvor den skal bekræftes ved ¾ flertal. Et ekskluderet medlem har taleret, men ikke stemmeret, til Landsmødet. Tiden er løbet fra parmedlemskaberne, der ikke længere medfører besparelser på administrationen, og FNU bør principielt have enkeltpersoner som medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 (v. Landsstyrelsen) om forhøjet kontingent for medlemmer over 30 år. Ny 5 Kontingent Stk. 1 Kontingentbeløbet for enkeltpersoners medlemskab fastsættes på Landsmødet for det efterfølgende regnskabsår. Stk. 2 Medlemmer der er fyldt 30 år ved indgangen til et regnskabsår, betaler et kontingent svarende til det dobbelte beløb fastsat af Landsmødet, jf. stk. 1. Stk. 3 Medlemskaber, hvis kontingentindbetaling er i restance, kan slettes ved mindst en måneds varsel efter godkendelse af Landsstyrelsen. Stk. 4 Tvister vedrørende medlemmers kontingentforhold afgøres af Landsstyrelsen. 4, stk. 4, 2. pkt. slettes som konsekvens. Det noteredes at medlemmer over 30 år, der udelukkende er medlemmer for at støtte foreningen kan genoptages som støttemedlemmer, hvis de ikke ønsker at betale dobbelt sats. Landsformanden stillede et ændringsforslag om udskudt ikrafttrædelse for at lette administrationen og gøre kontingentsatsen uafhængig af om man indmeldte sig før eller efter Landsmødets afslutning. Forslaget tilføjes Vedtægtsændringen træder i kraft d. 1. januar af 12

4 Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget i sin helhed blev enstemmigt vedtaget. Forslag 3 (v. Landsstyrelsen) om udvidelse af Landsstyrelsen og fordeling af ansvarsområder Ny 6 Landsmødet Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er Landsmødet. Stk. 2 Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 6 ugers varsel af Landsstyrelsen. Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være Landsstyrelsen i hænde senest 22 dage før Landsmødets begyndelse. Stk. 4 Dagsorden for ordinært Landsmøde skal mindst indholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Landsformandens beretning 3. Forslag fra Landsstyrelsen 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer 5. Godkendelse af regnskabet 6. Godkendelse af justeret budget for det løbende år 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer 8. Valg af styrelsesmedlemmer 9. Valg af to kritiske revisorer 10. Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter 11. Eventuelt Stk. 5 De stemmeberettigede til Landsmødet er: a. Landsformanden b. Næstformanden c. Kassereren d. Styrelsesmedlemmerne e. Lokalafdelingernes formænd eller disses stedfortrædere f. Én delegeret fra hver lokalafdeling for hver hele 25 medlemmer i afdelingen pr. d. 31. december året før Stk. 6 Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde. Stk. 7 I tilfælde af stemmelighed i valg til samme hverv foretages omvalg blandt de kandidater der har fået lige stemmer. Ved stemmelighed hos de samme kandidater i to på hinanden følgende omvalg foretages én lodtrækning. Stk. 8 Foreningens medlemmer har taleret. Landsmødet er åbent for offentligheden. Stk. 9 Landsmøde kan afholdes ekstraordinært ved Landsstyrelsens beslutning. Landsstyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært Landsmøde, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden. Ny 7 Landsstyrelsen Landsstyrelsen varetager foreningens virke og træffer de fornødne beslutninger mellem hvert Landsmøde. Landsstyrelsen er ansvarlig over for Landsmødet. Indsat 8 Landsstyrelsens sammensætning Stk. 1 Landsstyrelsen udgøres af forretningsudvalgets medlemmer, styrelsesmedlemmer og lokalafdelingsrepræsentanterne. Stk. 2 Landsformanden, næstformanden og kassereren vælges individuelt på Landsmødet Stk. 3 Ind til fire styrelsesmedlemmer vælges kollektivt på Landsmødet. Stk. 4 En repræsentant fra hver lokalafdeling vælges af lokalafdelingen. Et landsmødevalgt medlem kan ikke samtidigt være lokalafdelingsrepræsentant. 4 af 12

5 Stk. 5 Foreningen NORDEN har ret til en observatør i Landsstyrelsen. Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom Stk. 6 Landsstyrelsen kan tildele andre foreninger en observatør i Landsstyrelsen. Stk. 7 Hvis Landsstyrelsen ved forfald ikke kan konstituere sig selv, skal den indkalde til Landsmøde. Indsat 9 Landsstyrelsens arbejde Stk. 1 Landsstyrelsen fastsætter sin forretningsorden, nedsætter sit forretningsudvalg og øvrige udvalg samt fordeler ansvarsområder på sit konstituerende møde. Landsstyrelsen nedsætter udvalg og fastlægger retningslinjer efter behov. Stk. 2 Ved stemmelighed i Landsstyrelsens afstemninger er landsformandens stemme afgørende. Stk. 3 Landsstyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer, der kan få referat af landsstyrelsesmøder ved henvendelse til foreningens sekretariat. Indsat 10 Forretningsudvalget Stk. 1 Landsstyrelsens forretningsudvalg udgøres af landsformanden, næstformanden, kassereren og ét øvrigt styrelsesmedlem eller lokalrepræsentant. Stk. 2 Forretningsudvalget varetager foreningens daglige forretninger og forbereder Landsstyrelsens møder. Forretningsudvalget er ansvarligt over for Landsstyrelsen. Indsat 11 Tegningsret Foreningen tegnes af landsformanden, og i dennes forfald af næstformanden. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog af Landsmødet på baggrund af indstilling fra Landsstyrelsen. Nuværende 8-12 omnummereres tilsvarende. Forslaget omfatter både en sløjfning af sekretærposten og indførelse af nul til fire menige landsstyrelsesmedlemmer. Endvidere indebærer det at Landsstyrelsen pålægges at konstitutere sig selv med fordeling af ansvarsområder og nedsættelse af et forretningsudvalg. Landsstyrelsens kompetence til at tildele observatørposter udvides fra søsterforeningerne til andre foreninger generelt. Landsformanden stillede et ændringsforslag om fremskudt ikrafttrædelse for at gøre det muligt at besætte eventuelle nye landsstyrelsesposter på indeværende Landsmøde. Forslaget tilføjes Vedtægtsændringen træder i kraft med det samme. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget i sin helhed blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten opdaterede herefter dagsordenen som konsekvens og foreslog at flytte behandlingen af Forslag 4 til dagsordenspunkt 4., hvor det retteligt skulle behandles, hvilket ingen modsatte sig. Ny dagsorden var herefter: 1. Valg af dirigent 2. Landsformandens beretning 3. Forslag fra Landsstyrelsen a. Forslag 1 b. Forslag 2 c. Forslag 3 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer d. Forslag 4 6. Godkendelse af regnskabet 7. Godkendelse af justeret budget for det løbende år 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer 8. Valg af styrelsesmedlemmer 9. Valg af to kritiske revisorer 10. Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter 11. Eventuelt 5 af 12

6 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer Forslag 4 (v. Landsformanden) om opdatering af vedtægterne. Vedtægterne er mest brugbare, hvis de er korrekte og lettere tilgængelige. På nuværende tidspunkt bærer de præg af foreningens forskellige historiske strukturer og udspring fra Foreningen NORDEN. Vedtægterne opdateres og ændres redaktionelt med gængse og konsistente betegnelser, paragrafreferencer, korrekt retskrivning og moderne komma. Laust Sinding Amelung stillede et præciserende ændringsforslag om at det er Landsstyrelsen der foretager ændringerne. Landsstyrelsen opdaterer og ændrer vedtægterne redaktionelt med gængse og konsistente betegnelser, paragrafreferencer, korrekt retskrivning og moderne komma. Forslagsstiller accepterede præciseringen. Forslaget blev herefter i sin helhed enstemmigt vedtaget. 5. Godkendelse af regnskabet Kassereren fremlagde årsregnskabet. Der var i 2013 flere indtægter end ventet. Dette skyldtes store tilskud til specifikke arrangementer. Et driftstilskud fra DUF vil være velkomment, da økonomien kører på pumperne, dvs. at egenkapitalen anvendes til at finansiere foreningens drift. Udviklingspuljen til opbygning af lokalafdelinger, såfremt disse ikke selv kan stille midler, var ikke blevet anvendt, og det budgetterede beløb til aflønning var ikke blevet opbrugt. Blandt andet af disse grunde var der i 2013 ikke det underskud som der var budgetteret med. Landsmødet godkendte årsregnskabet. (Udtalelser fra de kritiske revisorer, der ikke kunne være til stede, er vedlagt som bilag C.) 6. Godkendelse af justeret budget for det løbende år Kasseren fremlagde budget for I budgettet for 2014 er der udelukkende budgetteret med de konkrete tilskud der allerede er givet. Udgifterne til landsmødet er større, da der er tale om en hel weekend. Landsstyrelsen vurderede at et mere omfattende landsmøde afholdt ude i landet kunne opveje lidt af den manglende støtte til lokalafdelingernes udvikling. Der fastsættes en lokalaktivitetspulje på kr., som især de små lokalafdelinger opfordres til at søge. Idet arrangementerne gerne skal gerne gå i nul, kan man ikke regne med at de kan finansiere foreningens løbende udgifter. Budgettet for 2014 forventer således et årsresultat på kr. 6 af 12

7 Det foreslåede budget for 2014 omfatter en budgetplan for I indtægterne fra kontingenter er der efter den vedtagne kontingentstigning og afskaffelse af parmedlemskaber indregnet en medlemstilbagegang på 10 % af medlemmer under 30 år og 20 % af medlemmer over 30 år. Landsformanden opfordrede til at der fremover lægges budgetplaner for det efterfølgende år, så den siddende Landsstyrelse har en retningslinje for anvendelsen af foreningens midler. Budgetplanen er ikke bindende. Budget for 2014 og budgetplan for 2015 blev vedtaget (vedlagt som bilag B). 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer Til landsformand genopstillede Jon Toivo Hansen. Han valgtes enstemmigt. Til næstformand opstillede Maria Mæchel Fritzen. Hun valgtes enstemmigt. Til kasserer opstillede Rasmus Gregers Madsen. Han valgtes enstemmigt. 8. Valg af styrelsesmedlemmer Til styrelsesmedlemmer opstillede Sara Corneliussen og Niels Sunddal Bugge. Begge valgtes enstemmigt. 9. Valg af to kritiske revisorer Som kritiske revisorer udpegede Landsmødet Søren Würtz og Jens Koch på betingelse af at de modtager hvervet, idet de begge var fraværende til mødet Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter Der er pt. aktive lokalafdelinger i København, Roskilde, Odense og Aarhus. For FNU København er Laust Sinding Amelung repræsentant i Landsstyrelsen. Anders Theet meddelte at for FNU Roskilde er Marie-Louise Falsing valgt som repræsentant i den nye Landsstyrelse. Laust Sinding Amelung pointerede at der er mange fine arrangementer lige fra ture i kurbad til madarrangementer i lokalafdelingerne, og det det er vigtigt at sende invitationer rundt til de andre lokalafdelinger. 11. Eventuelt Norrøna Ungmannafelag Føroyas observatører hilste Landsmødet. 1 Begge udpegede har meddelt at de modtager hvervet som kritiske revisorer. - Jon Toivo Hansen (lfm.), 8. april af 12

8 Foreningen blev stiftet 7. februar medlemmer er indmeldt, og tilskud til at rejse ud er opnået. Interessen for det nordiske samarbejde er størst i Thorshavn. Foreningen har fortsat begrænset økonomi, men planer om at tage til UNR, FNUF, Grønland, nationaldage mv. Foreningen NORDENs observatør takkede Landsmødet og anbefalede FNU at se nærmere på aktiviteterne i Østersørådet, der mødes i Finland i år. I den sammenhæng afholdes et ngo-forum, der har en ungdomsgruppe hvori FNU opfordres til at deltage. Skåne-Sjælland-samarbejdet er også et oplagt indsatsområde. Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds observatør hilste Landsmødet og fortalte om Saunaekspressen, der er forbundets årligt tilbagevendende fællesnordiske arrangement. Föreningen Nordens Ungdomsförbunds observatører hilste Landsmødet og takkede for invitationen. Søsterforeningerne bør gøre udveksling af invitationer til hinandens lands- og årsmøder til en fast tradition. Laust Sinding Amelung takkede Søren Würtz, Jon Toivo Hansen og Sara Corneliussen for deres store indsatser i årets løb. Sara Corneliussen bad landsmødedeltagerne se frem til forevisningen af køkkenmanifestvideoen fra Café Norden, Ung Nordisk Mad, der vil blive vist og debatteret under middagen. Jon Toivo Hansen bemærkede at landsstyrelsesåret i høj grad et var et genopfindelsens år, og gav en stor tak til den afgående Landsstyrelse. Til slut takkede han Susanne Prip Madsen for hendes støtte til FNU og beredvillighed til at dirigere FNUs Landsmøde. Landsmødet hævedes med visen Jeg vælger mig april. Påtegning Lilian Rasmussen, referent Susanne Prip Madsen, dirigent Rasmus Gregers Madsen, referentsuppleant 8 af 12

9 Bilag A Deltagere til Landsmøde 2014 Delegerede Christian Nilsson FNU København Jette Nielsen FNU København Kalle Heikkinen FNU København Laust Sinding Amelung FNU København Lok.afd.rep. Sandra Svensson FNU København Sara Corneliussen FNU København Kasserer Maria Mæchel Fritzen FNU Odense Niels Sunddal Bugge FNU Odense Anders Theet FNU Roskilde Lok.afd.rep. Jon Toivo Hansen FNU Roskilde Landsformand Lars Sørensen FNU Roskilde Thomas Ivan Meersohn Stauning FNU Roskilde Lilian Rasmussen FNU Aarhus Rasmus Gregers Madsen FNU Aarhus Lok.afd.rep. Observatører Susanne Prip Madsen Maxwell Mandela Thorgny Arwidson Bjarni Kárason Petersen Jonathan Jakobsen Siiri Simola Øvrige Maria Meiner Christensen Foreningen NORDEN (medlem af FNU) Föreningen Nordens Ungdomsförbund Föreningen Nordens Ungdomsförbund Norrøna Ungmannafelag Føroya Norrøna Ungmannafelag Føroya Pohjola-Nordens Ungdomsförbund Frivillig medhjælper 9 af 12

10 Bilag B Vedtaget budget for 2014 og budgetplan for 2015 Budget 2014 Indtægter Kontingenter Deltagerbetaling Diverse tilskud Indtægter Udgifter Landsstyrelse Udlandsrejse- og mødeomkostninger Landsmøde Lokalaktivitetspulje Rejseaktiviteter Jokkmokk Lofoten Løn Administration Anskaffelser Revision Udgifter Forventet resultat Egenkapital Ved årets udgang af 12

11 Budgetplan 2015 Indtægter Kontingenter Deltagerbetaling Diverse tilskud Indtægter Udgifter Landsstyrelse Udlandsrejse- og mødeomkostninger Landsmøde Lokalaktivitetspulje Rejseaktiviteter Jokkmokk Lofoten Løn Administration Anskaffelser Revision Udgifter Forventet resultat Egenkapital Ved årets udgang af 12

12 Bilag C Udtalelser fra de kritiske revisorer Søren Würtz, 1. april 2014 Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom Jeg kan konstatere, at pengene er anvendt til foreningens formål. Jeg vil yderligere knytte følgende kommentarer til økonomien i foreningen. For det første er det meget flot at det lykkes at gå i nul på året! Det er opløftende. For det andet så har revisors bemærkning i protokollatet om at det er samme person der står for bogføring og økonomi stået der i flere år og vi har ikke andre end Maj-Britt. For det tredje bemærker revisor igen at der ikke er eget CVR-nummer. Det bør kunne bringes i orden ret hurtigt. Jens Koch, 3. april 2014 Regnskabet ser fint ud, og der er ikke umiddelbart noget, der giver anledning til yderligere bemærkninger fra mig. Regnskabsposterne er velkendte og genkendelige. Det er flot, at regnskabet udviser et lille overskud i betragtning af, at foreningen p.t. ikke modtager tilskud fra DUF. Som Søren også påpeger, bemærkes det, at det er den samme person, der står for både bogføring og økonomi, men vi har nu kun Maj-Britt, og såvidt jeg er orienteret, er hun og Peter Jon Larsen efterhånden de eneste, der arbejder fuld tid inde på Landskontoret. Eneste måde delvist at løse dette problem skulle være, at foreningens kasserer en gang imellem kommer ind på Landskontoret og kaster et blik på regnskabet. 12 af 12

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens adresse er foreningens kontor.

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere