Landsmødereferat 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmødereferat 2014"

Transkript

1 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer er vedlagt som bilag C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om virksomheden 3. Forslag fra siddende Landsstyrelse a. Forslag 1 (v. Landsstyrelsen) b. Forslag 2 (v. Landsstyrelsen) c. Forslag 3 (v. Landsstyrelsen) d. Forslag 4 (v. Formand) 4. Forslag fra Foreningens NORDENs Ungdoms medlemmer - Ingen indkomne 5. Forslag fra de lokale ungdomsafdelinger - Ingen indkomne 6. Godkendelse af regnskabet (v. Kasserer) 7. Godkendelse af justeret budget for det løbende år (v. Kasserer) 8. Valg af Forretningsudvalg (iht. 7, stk. 2) - Formand - Kasserer - Næstformand - Sekretær 9. Præsentation af ungdomsafdelingsrepræsentanter 10. Valg af to kritiske revisorer 11. Eventuelt 1. Valg af dirigent Landsformanden, Jon Toivo Hansen, åbnede Landsmødet og foreslog Susanne Prip Madsen til dirigent. Susanne Prip Madsen valgtes til dirigent. Landsformanden overlod herefter ledelsen af mødet til dirigenten. Dirigenten konstaterede at Landsmødet var rettidigt indkaldt. Dirigenten opgjorde antallet af stemmeberettigede, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Følgende antal stemmeberettigede konstateredes på baggrund af udtræk fra medlemskartoteket: FNU København havde 397 medlemmer, og således op til 16 (1+15) delegerede. FNU Aarhus havde 112 medlemmer, og således op til 5 (1+4) delegerede. FNU Roskilde havde 48 medlemmer og således op til 2 (1+1) delegerede. FNU Odense havde 15 medlemmer, og således op til 1 (1+0) delegeret. FNU Nordjylland havde 7 medlemmer, og således op til 1 (1+0) delegeret. 1 af 12

2 Landsformanden var til stede som (1) stemmeberettiget. Kassereren var til stede som (1) stemmeberettiget. Næstformanden og sekretæren var fraværende. Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom 2. Beretning om virksomheden Landsformanden afgav en mundtlig beretning på baggrund af ledelsesberetningen i årsregnskabet. Foreningens hovedaktiviteter omfattede: - Polarekspedition 2013 til Jokkmokk var en stor succes med deltagere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. FNU er blevet en del af Northern Network on Climate Change. Projektet var støttet af NORDBUK. - Landsmøde 2013 foregik på Nørrebro. - Mikkel Kristian Østman og Jon Toivo Hansen deltog i Foreningen NORDENs repræsentantsskabsmøde. Samarbejdet med Foreningen NORDEN foregår ad hoc og for nuværende primært ved gensidige observatørposter i de respektive landsstyrelser. - FNU afholdt sammen med Nordjobb en ungdomsarbejdsløshedskonference. Det er positivt at FNU er med til at skabe rammer til debat om unges vilkår i Norden. - Fællesmøde med FNUF Sverige i august var en god måde at aktivere den internationale dimension af foreningens arbejde. - FNU var flot repræsenteret ved FNUFs høstmøde og seminar i september. Arrangementet gav mange gode input. - Café Norden 2013 i Danmark var foreningsårets største aktivitet både på økonomi, deltagere og synlighed med over 70 deltagere og flere før- og efterevents. Arrangementet resulterede i et konkret produkt, nemlig køkkenmanifestet Ung Nordisk Mad, der vil blive vist på film og debatteret efter Landsmødet. Arrangementet var støttet af NORDBUK, FNUF Norden og en række virksomheder. - Jon Toivo Hansen deltog i Ungdommens Nordiske Råds session i Oslo og fik gode input til foreningens idepolitiske arbejde. - Landsstyrelsen har haft fokus på at sætte sig ind i arbejdet og på at skabe rare sociale rammer, og dette er også anbefalingen til den nye Landsstyrelse. - På sekretariatet har der været stor udskiftning af studentermedhjælpere, hvilket har givet udfordringer med kontinuiteten, f.eks. ift. inddrivelse af kontigentrestancer. - DUF har tidligere finansieret FNUs drift, men gør det ikke længere, og den faste finansiering af driften er en udfordring der skal arbejdes med. Debat: - Et tættere samarbejde med Foreningen NORDEN kan give flere aktiviteter lokalt. - En løsning til opkrævning af foreningskontingent foreslås: På Færøerne bruger NUF en betalingsservice til at opkræve 10 kr./md. - Søren Würtz og Jon Toivo Hansen har i året skrevet de fleste tilskudsansøgninger og modtaget projektstøtte. Deres viden bør formidles, så flere medlemmer kan stå for store projekter, der med NORDBUKs særlige tilskudskriterier, bl.a. krav om at tre lande er involveret, fortrinsvis kan afholdes på landsplan. 2 af 12

3 - Susanne Prip Madsen gav Foreningen NORDENs hilsen til Landsmødet. - FNUs lokalafdelinger kan med fordel deltage i arrangementet Skumringstid, som er en del af Nordisk Biblioteksuge i november. 3. Forslag fra den siddende Landsstyrelse Forslag 1 (v. Landsstyrelsen) om afskaffelse af parmedlemskaber samt fokusering på personlige medlemskaber Ny 3 Foreningen NORDENs Ungdom omfatter landsforeningen og lokalafdelingerne og udgøres af medlemmerne. Ny 4 Medlemskab Stk. 1 Som medlem kan optages enhver enkeltperson, som vedkender sig foreningens formål, jf. 1, og ønsker at støtte dens virke. Medlemmet optages i den nærmeste lokalafdeling, medmindre en anden ønskes, og kan ikke være medlem af mere end en lokalafdeling på samme tid. Stk. 2 Som støttemedlem kan optages foreninger, virksomheder e.a. juridiske personer samt grupper og privatpersoner, der ønsker at støtte foreningens virke. Støttens form aftales med Landsstyrelsens udpegede. Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat. Stk. 4 Medlemmer der skader foreningens virke, kan ekskluderes ved ¾ flertal i Landsstyrelsen. Eksklusionen kan påklages til Landsmødet, hvor den skal bekræftes ved ¾ flertal. Et ekskluderet medlem har taleret, men ikke stemmeret, til Landsmødet. Tiden er løbet fra parmedlemskaberne, der ikke længere medfører besparelser på administrationen, og FNU bør principielt have enkeltpersoner som medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 (v. Landsstyrelsen) om forhøjet kontingent for medlemmer over 30 år. Ny 5 Kontingent Stk. 1 Kontingentbeløbet for enkeltpersoners medlemskab fastsættes på Landsmødet for det efterfølgende regnskabsår. Stk. 2 Medlemmer der er fyldt 30 år ved indgangen til et regnskabsår, betaler et kontingent svarende til det dobbelte beløb fastsat af Landsmødet, jf. stk. 1. Stk. 3 Medlemskaber, hvis kontingentindbetaling er i restance, kan slettes ved mindst en måneds varsel efter godkendelse af Landsstyrelsen. Stk. 4 Tvister vedrørende medlemmers kontingentforhold afgøres af Landsstyrelsen. 4, stk. 4, 2. pkt. slettes som konsekvens. Det noteredes at medlemmer over 30 år, der udelukkende er medlemmer for at støtte foreningen kan genoptages som støttemedlemmer, hvis de ikke ønsker at betale dobbelt sats. Landsformanden stillede et ændringsforslag om udskudt ikrafttrædelse for at lette administrationen og gøre kontingentsatsen uafhængig af om man indmeldte sig før eller efter Landsmødets afslutning. Forslaget tilføjes Vedtægtsændringen træder i kraft d. 1. januar af 12

4 Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget i sin helhed blev enstemmigt vedtaget. Forslag 3 (v. Landsstyrelsen) om udvidelse af Landsstyrelsen og fordeling af ansvarsområder Ny 6 Landsmødet Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er Landsmødet. Stk. 2 Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 6 ugers varsel af Landsstyrelsen. Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være Landsstyrelsen i hænde senest 22 dage før Landsmødets begyndelse. Stk. 4 Dagsorden for ordinært Landsmøde skal mindst indholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Landsformandens beretning 3. Forslag fra Landsstyrelsen 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer 5. Godkendelse af regnskabet 6. Godkendelse af justeret budget for det løbende år 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer 8. Valg af styrelsesmedlemmer 9. Valg af to kritiske revisorer 10. Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter 11. Eventuelt Stk. 5 De stemmeberettigede til Landsmødet er: a. Landsformanden b. Næstformanden c. Kassereren d. Styrelsesmedlemmerne e. Lokalafdelingernes formænd eller disses stedfortrædere f. Én delegeret fra hver lokalafdeling for hver hele 25 medlemmer i afdelingen pr. d. 31. december året før Stk. 6 Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde. Stk. 7 I tilfælde af stemmelighed i valg til samme hverv foretages omvalg blandt de kandidater der har fået lige stemmer. Ved stemmelighed hos de samme kandidater i to på hinanden følgende omvalg foretages én lodtrækning. Stk. 8 Foreningens medlemmer har taleret. Landsmødet er åbent for offentligheden. Stk. 9 Landsmøde kan afholdes ekstraordinært ved Landsstyrelsens beslutning. Landsstyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært Landsmøde, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden. Ny 7 Landsstyrelsen Landsstyrelsen varetager foreningens virke og træffer de fornødne beslutninger mellem hvert Landsmøde. Landsstyrelsen er ansvarlig over for Landsmødet. Indsat 8 Landsstyrelsens sammensætning Stk. 1 Landsstyrelsen udgøres af forretningsudvalgets medlemmer, styrelsesmedlemmer og lokalafdelingsrepræsentanterne. Stk. 2 Landsformanden, næstformanden og kassereren vælges individuelt på Landsmødet Stk. 3 Ind til fire styrelsesmedlemmer vælges kollektivt på Landsmødet. Stk. 4 En repræsentant fra hver lokalafdeling vælges af lokalafdelingen. Et landsmødevalgt medlem kan ikke samtidigt være lokalafdelingsrepræsentant. 4 af 12

5 Stk. 5 Foreningen NORDEN har ret til en observatør i Landsstyrelsen. Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom Stk. 6 Landsstyrelsen kan tildele andre foreninger en observatør i Landsstyrelsen. Stk. 7 Hvis Landsstyrelsen ved forfald ikke kan konstituere sig selv, skal den indkalde til Landsmøde. Indsat 9 Landsstyrelsens arbejde Stk. 1 Landsstyrelsen fastsætter sin forretningsorden, nedsætter sit forretningsudvalg og øvrige udvalg samt fordeler ansvarsområder på sit konstituerende møde. Landsstyrelsen nedsætter udvalg og fastlægger retningslinjer efter behov. Stk. 2 Ved stemmelighed i Landsstyrelsens afstemninger er landsformandens stemme afgørende. Stk. 3 Landsstyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer, der kan få referat af landsstyrelsesmøder ved henvendelse til foreningens sekretariat. Indsat 10 Forretningsudvalget Stk. 1 Landsstyrelsens forretningsudvalg udgøres af landsformanden, næstformanden, kassereren og ét øvrigt styrelsesmedlem eller lokalrepræsentant. Stk. 2 Forretningsudvalget varetager foreningens daglige forretninger og forbereder Landsstyrelsens møder. Forretningsudvalget er ansvarligt over for Landsstyrelsen. Indsat 11 Tegningsret Foreningen tegnes af landsformanden, og i dennes forfald af næstformanden. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog af Landsmødet på baggrund af indstilling fra Landsstyrelsen. Nuværende 8-12 omnummereres tilsvarende. Forslaget omfatter både en sløjfning af sekretærposten og indførelse af nul til fire menige landsstyrelsesmedlemmer. Endvidere indebærer det at Landsstyrelsen pålægges at konstitutere sig selv med fordeling af ansvarsområder og nedsættelse af et forretningsudvalg. Landsstyrelsens kompetence til at tildele observatørposter udvides fra søsterforeningerne til andre foreninger generelt. Landsformanden stillede et ændringsforslag om fremskudt ikrafttrædelse for at gøre det muligt at besætte eventuelle nye landsstyrelsesposter på indeværende Landsmøde. Forslaget tilføjes Vedtægtsændringen træder i kraft med det samme. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget i sin helhed blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten opdaterede herefter dagsordenen som konsekvens og foreslog at flytte behandlingen af Forslag 4 til dagsordenspunkt 4., hvor det retteligt skulle behandles, hvilket ingen modsatte sig. Ny dagsorden var herefter: 1. Valg af dirigent 2. Landsformandens beretning 3. Forslag fra Landsstyrelsen a. Forslag 1 b. Forslag 2 c. Forslag 3 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer d. Forslag 4 6. Godkendelse af regnskabet 7. Godkendelse af justeret budget for det løbende år 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer 8. Valg af styrelsesmedlemmer 9. Valg af to kritiske revisorer 10. Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter 11. Eventuelt 5 af 12

6 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer Forslag 4 (v. Landsformanden) om opdatering af vedtægterne. Vedtægterne er mest brugbare, hvis de er korrekte og lettere tilgængelige. På nuværende tidspunkt bærer de præg af foreningens forskellige historiske strukturer og udspring fra Foreningen NORDEN. Vedtægterne opdateres og ændres redaktionelt med gængse og konsistente betegnelser, paragrafreferencer, korrekt retskrivning og moderne komma. Laust Sinding Amelung stillede et præciserende ændringsforslag om at det er Landsstyrelsen der foretager ændringerne. Landsstyrelsen opdaterer og ændrer vedtægterne redaktionelt med gængse og konsistente betegnelser, paragrafreferencer, korrekt retskrivning og moderne komma. Forslagsstiller accepterede præciseringen. Forslaget blev herefter i sin helhed enstemmigt vedtaget. 5. Godkendelse af regnskabet Kassereren fremlagde årsregnskabet. Der var i 2013 flere indtægter end ventet. Dette skyldtes store tilskud til specifikke arrangementer. Et driftstilskud fra DUF vil være velkomment, da økonomien kører på pumperne, dvs. at egenkapitalen anvendes til at finansiere foreningens drift. Udviklingspuljen til opbygning af lokalafdelinger, såfremt disse ikke selv kan stille midler, var ikke blevet anvendt, og det budgetterede beløb til aflønning var ikke blevet opbrugt. Blandt andet af disse grunde var der i 2013 ikke det underskud som der var budgetteret med. Landsmødet godkendte årsregnskabet. (Udtalelser fra de kritiske revisorer, der ikke kunne være til stede, er vedlagt som bilag C.) 6. Godkendelse af justeret budget for det løbende år Kasseren fremlagde budget for I budgettet for 2014 er der udelukkende budgetteret med de konkrete tilskud der allerede er givet. Udgifterne til landsmødet er større, da der er tale om en hel weekend. Landsstyrelsen vurderede at et mere omfattende landsmøde afholdt ude i landet kunne opveje lidt af den manglende støtte til lokalafdelingernes udvikling. Der fastsættes en lokalaktivitetspulje på kr., som især de små lokalafdelinger opfordres til at søge. Idet arrangementerne gerne skal gerne gå i nul, kan man ikke regne med at de kan finansiere foreningens løbende udgifter. Budgettet for 2014 forventer således et årsresultat på kr. 6 af 12

7 Det foreslåede budget for 2014 omfatter en budgetplan for I indtægterne fra kontingenter er der efter den vedtagne kontingentstigning og afskaffelse af parmedlemskaber indregnet en medlemstilbagegang på 10 % af medlemmer under 30 år og 20 % af medlemmer over 30 år. Landsformanden opfordrede til at der fremover lægges budgetplaner for det efterfølgende år, så den siddende Landsstyrelse har en retningslinje for anvendelsen af foreningens midler. Budgetplanen er ikke bindende. Budget for 2014 og budgetplan for 2015 blev vedtaget (vedlagt som bilag B). 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer Til landsformand genopstillede Jon Toivo Hansen. Han valgtes enstemmigt. Til næstformand opstillede Maria Mæchel Fritzen. Hun valgtes enstemmigt. Til kasserer opstillede Rasmus Gregers Madsen. Han valgtes enstemmigt. 8. Valg af styrelsesmedlemmer Til styrelsesmedlemmer opstillede Sara Corneliussen og Niels Sunddal Bugge. Begge valgtes enstemmigt. 9. Valg af to kritiske revisorer Som kritiske revisorer udpegede Landsmødet Søren Würtz og Jens Koch på betingelse af at de modtager hvervet, idet de begge var fraværende til mødet Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter Der er pt. aktive lokalafdelinger i København, Roskilde, Odense og Aarhus. For FNU København er Laust Sinding Amelung repræsentant i Landsstyrelsen. Anders Theet meddelte at for FNU Roskilde er Marie-Louise Falsing valgt som repræsentant i den nye Landsstyrelse. Laust Sinding Amelung pointerede at der er mange fine arrangementer lige fra ture i kurbad til madarrangementer i lokalafdelingerne, og det det er vigtigt at sende invitationer rundt til de andre lokalafdelinger. 11. Eventuelt Norrøna Ungmannafelag Føroyas observatører hilste Landsmødet. 1 Begge udpegede har meddelt at de modtager hvervet som kritiske revisorer. - Jon Toivo Hansen (lfm.), 8. april af 12

8 Foreningen blev stiftet 7. februar medlemmer er indmeldt, og tilskud til at rejse ud er opnået. Interessen for det nordiske samarbejde er størst i Thorshavn. Foreningen har fortsat begrænset økonomi, men planer om at tage til UNR, FNUF, Grønland, nationaldage mv. Foreningen NORDENs observatør takkede Landsmødet og anbefalede FNU at se nærmere på aktiviteterne i Østersørådet, der mødes i Finland i år. I den sammenhæng afholdes et ngo-forum, der har en ungdomsgruppe hvori FNU opfordres til at deltage. Skåne-Sjælland-samarbejdet er også et oplagt indsatsområde. Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds observatør hilste Landsmødet og fortalte om Saunaekspressen, der er forbundets årligt tilbagevendende fællesnordiske arrangement. Föreningen Nordens Ungdomsförbunds observatører hilste Landsmødet og takkede for invitationen. Søsterforeningerne bør gøre udveksling af invitationer til hinandens lands- og årsmøder til en fast tradition. Laust Sinding Amelung takkede Søren Würtz, Jon Toivo Hansen og Sara Corneliussen for deres store indsatser i årets løb. Sara Corneliussen bad landsmødedeltagerne se frem til forevisningen af køkkenmanifestvideoen fra Café Norden, Ung Nordisk Mad, der vil blive vist og debatteret under middagen. Jon Toivo Hansen bemærkede at landsstyrelsesåret i høj grad et var et genopfindelsens år, og gav en stor tak til den afgående Landsstyrelse. Til slut takkede han Susanne Prip Madsen for hendes støtte til FNU og beredvillighed til at dirigere FNUs Landsmøde. Landsmødet hævedes med visen Jeg vælger mig april. Påtegning Lilian Rasmussen, referent Susanne Prip Madsen, dirigent Rasmus Gregers Madsen, referentsuppleant 8 af 12

9 Bilag A Deltagere til Landsmøde 2014 Delegerede Christian Nilsson FNU København Jette Nielsen FNU København Kalle Heikkinen FNU København Laust Sinding Amelung FNU København Lok.afd.rep. Sandra Svensson FNU København Sara Corneliussen FNU København Kasserer Maria Mæchel Fritzen FNU Odense Niels Sunddal Bugge FNU Odense Anders Theet FNU Roskilde Lok.afd.rep. Jon Toivo Hansen FNU Roskilde Landsformand Lars Sørensen FNU Roskilde Thomas Ivan Meersohn Stauning FNU Roskilde Lilian Rasmussen FNU Aarhus Rasmus Gregers Madsen FNU Aarhus Lok.afd.rep. Observatører Susanne Prip Madsen Maxwell Mandela Thorgny Arwidson Bjarni Kárason Petersen Jonathan Jakobsen Siiri Simola Øvrige Maria Meiner Christensen Foreningen NORDEN (medlem af FNU) Föreningen Nordens Ungdomsförbund Föreningen Nordens Ungdomsförbund Norrøna Ungmannafelag Føroya Norrøna Ungmannafelag Føroya Pohjola-Nordens Ungdomsförbund Frivillig medhjælper 9 af 12

10 Bilag B Vedtaget budget for 2014 og budgetplan for 2015 Budget 2014 Indtægter Kontingenter Deltagerbetaling Diverse tilskud Indtægter Udgifter Landsstyrelse Udlandsrejse- og mødeomkostninger Landsmøde Lokalaktivitetspulje Rejseaktiviteter Jokkmokk Lofoten Løn Administration Anskaffelser Revision Udgifter Forventet resultat Egenkapital Ved årets udgang af 12

11 Budgetplan 2015 Indtægter Kontingenter Deltagerbetaling Diverse tilskud Indtægter Udgifter Landsstyrelse Udlandsrejse- og mødeomkostninger Landsmøde Lokalaktivitetspulje Rejseaktiviteter Jokkmokk Lofoten Løn Administration Anskaffelser Revision Udgifter Forventet resultat Egenkapital Ved årets udgang af 12

12 Bilag C Udtalelser fra de kritiske revisorer Søren Würtz, 1. april 2014 Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom Jeg kan konstatere, at pengene er anvendt til foreningens formål. Jeg vil yderligere knytte følgende kommentarer til økonomien i foreningen. For det første er det meget flot at det lykkes at gå i nul på året! Det er opløftende. For det andet så har revisors bemærkning i protokollatet om at det er samme person der står for bogføring og økonomi stået der i flere år og vi har ikke andre end Maj-Britt. For det tredje bemærker revisor igen at der ikke er eget CVR-nummer. Det bør kunne bringes i orden ret hurtigt. Jens Koch, 3. april 2014 Regnskabet ser fint ud, og der er ikke umiddelbart noget, der giver anledning til yderligere bemærkninger fra mig. Regnskabsposterne er velkendte og genkendelige. Det er flot, at regnskabet udviser et lille overskud i betragtning af, at foreningen p.t. ikke modtager tilskud fra DUF. Som Søren også påpeger, bemærkes det, at det er den samme person, der står for både bogføring og økonomi, men vi har nu kun Maj-Britt, og såvidt jeg er orienteret, er hun og Peter Jon Larsen efterhånden de eneste, der arbejder fuld tid inde på Landskontoret. Eneste måde delvist at løse dette problem skulle være, at foreningens kasserer en gang imellem kommer ind på Landskontoret og kaster et blik på regnskabet. 12 af 12

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere