Landsmødereferat 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmødereferat 2014"

Transkript

1 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer er vedlagt som bilag C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om virksomheden 3. Forslag fra siddende Landsstyrelse a. Forslag 1 (v. Landsstyrelsen) b. Forslag 2 (v. Landsstyrelsen) c. Forslag 3 (v. Landsstyrelsen) d. Forslag 4 (v. Formand) 4. Forslag fra Foreningens NORDENs Ungdoms medlemmer - Ingen indkomne 5. Forslag fra de lokale ungdomsafdelinger - Ingen indkomne 6. Godkendelse af regnskabet (v. Kasserer) 7. Godkendelse af justeret budget for det løbende år (v. Kasserer) 8. Valg af Forretningsudvalg (iht. 7, stk. 2) - Formand - Kasserer - Næstformand - Sekretær 9. Præsentation af ungdomsafdelingsrepræsentanter 10. Valg af to kritiske revisorer 11. Eventuelt 1. Valg af dirigent Landsformanden, Jon Toivo Hansen, åbnede Landsmødet og foreslog Susanne Prip Madsen til dirigent. Susanne Prip Madsen valgtes til dirigent. Landsformanden overlod herefter ledelsen af mødet til dirigenten. Dirigenten konstaterede at Landsmødet var rettidigt indkaldt. Dirigenten opgjorde antallet af stemmeberettigede, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Følgende antal stemmeberettigede konstateredes på baggrund af udtræk fra medlemskartoteket: FNU København havde 397 medlemmer, og således op til 16 (1+15) delegerede. FNU Aarhus havde 112 medlemmer, og således op til 5 (1+4) delegerede. FNU Roskilde havde 48 medlemmer og således op til 2 (1+1) delegerede. FNU Odense havde 15 medlemmer, og således op til 1 (1+0) delegeret. FNU Nordjylland havde 7 medlemmer, og således op til 1 (1+0) delegeret. 1 af 12

2 Landsformanden var til stede som (1) stemmeberettiget. Kassereren var til stede som (1) stemmeberettiget. Næstformanden og sekretæren var fraværende. Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom 2. Beretning om virksomheden Landsformanden afgav en mundtlig beretning på baggrund af ledelsesberetningen i årsregnskabet. Foreningens hovedaktiviteter omfattede: - Polarekspedition 2013 til Jokkmokk var en stor succes med deltagere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. FNU er blevet en del af Northern Network on Climate Change. Projektet var støttet af NORDBUK. - Landsmøde 2013 foregik på Nørrebro. - Mikkel Kristian Østman og Jon Toivo Hansen deltog i Foreningen NORDENs repræsentantsskabsmøde. Samarbejdet med Foreningen NORDEN foregår ad hoc og for nuværende primært ved gensidige observatørposter i de respektive landsstyrelser. - FNU afholdt sammen med Nordjobb en ungdomsarbejdsløshedskonference. Det er positivt at FNU er med til at skabe rammer til debat om unges vilkår i Norden. - Fællesmøde med FNUF Sverige i august var en god måde at aktivere den internationale dimension af foreningens arbejde. - FNU var flot repræsenteret ved FNUFs høstmøde og seminar i september. Arrangementet gav mange gode input. - Café Norden 2013 i Danmark var foreningsårets største aktivitet både på økonomi, deltagere og synlighed med over 70 deltagere og flere før- og efterevents. Arrangementet resulterede i et konkret produkt, nemlig køkkenmanifestet Ung Nordisk Mad, der vil blive vist på film og debatteret efter Landsmødet. Arrangementet var støttet af NORDBUK, FNUF Norden og en række virksomheder. - Jon Toivo Hansen deltog i Ungdommens Nordiske Råds session i Oslo og fik gode input til foreningens idepolitiske arbejde. - Landsstyrelsen har haft fokus på at sætte sig ind i arbejdet og på at skabe rare sociale rammer, og dette er også anbefalingen til den nye Landsstyrelse. - På sekretariatet har der været stor udskiftning af studentermedhjælpere, hvilket har givet udfordringer med kontinuiteten, f.eks. ift. inddrivelse af kontigentrestancer. - DUF har tidligere finansieret FNUs drift, men gør det ikke længere, og den faste finansiering af driften er en udfordring der skal arbejdes med. Debat: - Et tættere samarbejde med Foreningen NORDEN kan give flere aktiviteter lokalt. - En løsning til opkrævning af foreningskontingent foreslås: På Færøerne bruger NUF en betalingsservice til at opkræve 10 kr./md. - Søren Würtz og Jon Toivo Hansen har i året skrevet de fleste tilskudsansøgninger og modtaget projektstøtte. Deres viden bør formidles, så flere medlemmer kan stå for store projekter, der med NORDBUKs særlige tilskudskriterier, bl.a. krav om at tre lande er involveret, fortrinsvis kan afholdes på landsplan. 2 af 12

3 - Susanne Prip Madsen gav Foreningen NORDENs hilsen til Landsmødet. - FNUs lokalafdelinger kan med fordel deltage i arrangementet Skumringstid, som er en del af Nordisk Biblioteksuge i november. 3. Forslag fra den siddende Landsstyrelse Forslag 1 (v. Landsstyrelsen) om afskaffelse af parmedlemskaber samt fokusering på personlige medlemskaber Ny 3 Foreningen NORDENs Ungdom omfatter landsforeningen og lokalafdelingerne og udgøres af medlemmerne. Ny 4 Medlemskab Stk. 1 Som medlem kan optages enhver enkeltperson, som vedkender sig foreningens formål, jf. 1, og ønsker at støtte dens virke. Medlemmet optages i den nærmeste lokalafdeling, medmindre en anden ønskes, og kan ikke være medlem af mere end en lokalafdeling på samme tid. Stk. 2 Som støttemedlem kan optages foreninger, virksomheder e.a. juridiske personer samt grupper og privatpersoner, der ønsker at støtte foreningens virke. Støttens form aftales med Landsstyrelsens udpegede. Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat. Stk. 4 Medlemmer der skader foreningens virke, kan ekskluderes ved ¾ flertal i Landsstyrelsen. Eksklusionen kan påklages til Landsmødet, hvor den skal bekræftes ved ¾ flertal. Et ekskluderet medlem har taleret, men ikke stemmeret, til Landsmødet. Tiden er løbet fra parmedlemskaberne, der ikke længere medfører besparelser på administrationen, og FNU bør principielt have enkeltpersoner som medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 (v. Landsstyrelsen) om forhøjet kontingent for medlemmer over 30 år. Ny 5 Kontingent Stk. 1 Kontingentbeløbet for enkeltpersoners medlemskab fastsættes på Landsmødet for det efterfølgende regnskabsår. Stk. 2 Medlemmer der er fyldt 30 år ved indgangen til et regnskabsår, betaler et kontingent svarende til det dobbelte beløb fastsat af Landsmødet, jf. stk. 1. Stk. 3 Medlemskaber, hvis kontingentindbetaling er i restance, kan slettes ved mindst en måneds varsel efter godkendelse af Landsstyrelsen. Stk. 4 Tvister vedrørende medlemmers kontingentforhold afgøres af Landsstyrelsen. 4, stk. 4, 2. pkt. slettes som konsekvens. Det noteredes at medlemmer over 30 år, der udelukkende er medlemmer for at støtte foreningen kan genoptages som støttemedlemmer, hvis de ikke ønsker at betale dobbelt sats. Landsformanden stillede et ændringsforslag om udskudt ikrafttrædelse for at lette administrationen og gøre kontingentsatsen uafhængig af om man indmeldte sig før eller efter Landsmødets afslutning. Forslaget tilføjes Vedtægtsændringen træder i kraft d. 1. januar af 12

4 Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget i sin helhed blev enstemmigt vedtaget. Forslag 3 (v. Landsstyrelsen) om udvidelse af Landsstyrelsen og fordeling af ansvarsområder Ny 6 Landsmødet Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er Landsmødet. Stk. 2 Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 6 ugers varsel af Landsstyrelsen. Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være Landsstyrelsen i hænde senest 22 dage før Landsmødets begyndelse. Stk. 4 Dagsorden for ordinært Landsmøde skal mindst indholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Landsformandens beretning 3. Forslag fra Landsstyrelsen 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer 5. Godkendelse af regnskabet 6. Godkendelse af justeret budget for det løbende år 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer 8. Valg af styrelsesmedlemmer 9. Valg af to kritiske revisorer 10. Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter 11. Eventuelt Stk. 5 De stemmeberettigede til Landsmødet er: a. Landsformanden b. Næstformanden c. Kassereren d. Styrelsesmedlemmerne e. Lokalafdelingernes formænd eller disses stedfortrædere f. Én delegeret fra hver lokalafdeling for hver hele 25 medlemmer i afdelingen pr. d. 31. december året før Stk. 6 Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde. Stk. 7 I tilfælde af stemmelighed i valg til samme hverv foretages omvalg blandt de kandidater der har fået lige stemmer. Ved stemmelighed hos de samme kandidater i to på hinanden følgende omvalg foretages én lodtrækning. Stk. 8 Foreningens medlemmer har taleret. Landsmødet er åbent for offentligheden. Stk. 9 Landsmøde kan afholdes ekstraordinært ved Landsstyrelsens beslutning. Landsstyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært Landsmøde, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden. Ny 7 Landsstyrelsen Landsstyrelsen varetager foreningens virke og træffer de fornødne beslutninger mellem hvert Landsmøde. Landsstyrelsen er ansvarlig over for Landsmødet. Indsat 8 Landsstyrelsens sammensætning Stk. 1 Landsstyrelsen udgøres af forretningsudvalgets medlemmer, styrelsesmedlemmer og lokalafdelingsrepræsentanterne. Stk. 2 Landsformanden, næstformanden og kassereren vælges individuelt på Landsmødet Stk. 3 Ind til fire styrelsesmedlemmer vælges kollektivt på Landsmødet. Stk. 4 En repræsentant fra hver lokalafdeling vælges af lokalafdelingen. Et landsmødevalgt medlem kan ikke samtidigt være lokalafdelingsrepræsentant. 4 af 12

5 Stk. 5 Foreningen NORDEN har ret til en observatør i Landsstyrelsen. Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom Stk. 6 Landsstyrelsen kan tildele andre foreninger en observatør i Landsstyrelsen. Stk. 7 Hvis Landsstyrelsen ved forfald ikke kan konstituere sig selv, skal den indkalde til Landsmøde. Indsat 9 Landsstyrelsens arbejde Stk. 1 Landsstyrelsen fastsætter sin forretningsorden, nedsætter sit forretningsudvalg og øvrige udvalg samt fordeler ansvarsområder på sit konstituerende møde. Landsstyrelsen nedsætter udvalg og fastlægger retningslinjer efter behov. Stk. 2 Ved stemmelighed i Landsstyrelsens afstemninger er landsformandens stemme afgørende. Stk. 3 Landsstyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer, der kan få referat af landsstyrelsesmøder ved henvendelse til foreningens sekretariat. Indsat 10 Forretningsudvalget Stk. 1 Landsstyrelsens forretningsudvalg udgøres af landsformanden, næstformanden, kassereren og ét øvrigt styrelsesmedlem eller lokalrepræsentant. Stk. 2 Forretningsudvalget varetager foreningens daglige forretninger og forbereder Landsstyrelsens møder. Forretningsudvalget er ansvarligt over for Landsstyrelsen. Indsat 11 Tegningsret Foreningen tegnes af landsformanden, og i dennes forfald af næstformanden. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog af Landsmødet på baggrund af indstilling fra Landsstyrelsen. Nuværende 8-12 omnummereres tilsvarende. Forslaget omfatter både en sløjfning af sekretærposten og indførelse af nul til fire menige landsstyrelsesmedlemmer. Endvidere indebærer det at Landsstyrelsen pålægges at konstitutere sig selv med fordeling af ansvarsområder og nedsættelse af et forretningsudvalg. Landsstyrelsens kompetence til at tildele observatørposter udvides fra søsterforeningerne til andre foreninger generelt. Landsformanden stillede et ændringsforslag om fremskudt ikrafttrædelse for at gøre det muligt at besætte eventuelle nye landsstyrelsesposter på indeværende Landsmøde. Forslaget tilføjes Vedtægtsændringen træder i kraft med det samme. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget i sin helhed blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten opdaterede herefter dagsordenen som konsekvens og foreslog at flytte behandlingen af Forslag 4 til dagsordenspunkt 4., hvor det retteligt skulle behandles, hvilket ingen modsatte sig. Ny dagsorden var herefter: 1. Valg af dirigent 2. Landsformandens beretning 3. Forslag fra Landsstyrelsen a. Forslag 1 b. Forslag 2 c. Forslag 3 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer d. Forslag 4 6. Godkendelse af regnskabet 7. Godkendelse af justeret budget for det løbende år 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer 8. Valg af styrelsesmedlemmer 9. Valg af to kritiske revisorer 10. Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter 11. Eventuelt 5 af 12

6 4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer Forslag 4 (v. Landsformanden) om opdatering af vedtægterne. Vedtægterne er mest brugbare, hvis de er korrekte og lettere tilgængelige. På nuværende tidspunkt bærer de præg af foreningens forskellige historiske strukturer og udspring fra Foreningen NORDEN. Vedtægterne opdateres og ændres redaktionelt med gængse og konsistente betegnelser, paragrafreferencer, korrekt retskrivning og moderne komma. Laust Sinding Amelung stillede et præciserende ændringsforslag om at det er Landsstyrelsen der foretager ændringerne. Landsstyrelsen opdaterer og ændrer vedtægterne redaktionelt med gængse og konsistente betegnelser, paragrafreferencer, korrekt retskrivning og moderne komma. Forslagsstiller accepterede præciseringen. Forslaget blev herefter i sin helhed enstemmigt vedtaget. 5. Godkendelse af regnskabet Kassereren fremlagde årsregnskabet. Der var i 2013 flere indtægter end ventet. Dette skyldtes store tilskud til specifikke arrangementer. Et driftstilskud fra DUF vil være velkomment, da økonomien kører på pumperne, dvs. at egenkapitalen anvendes til at finansiere foreningens drift. Udviklingspuljen til opbygning af lokalafdelinger, såfremt disse ikke selv kan stille midler, var ikke blevet anvendt, og det budgetterede beløb til aflønning var ikke blevet opbrugt. Blandt andet af disse grunde var der i 2013 ikke det underskud som der var budgetteret med. Landsmødet godkendte årsregnskabet. (Udtalelser fra de kritiske revisorer, der ikke kunne være til stede, er vedlagt som bilag C.) 6. Godkendelse af justeret budget for det løbende år Kasseren fremlagde budget for I budgettet for 2014 er der udelukkende budgetteret med de konkrete tilskud der allerede er givet. Udgifterne til landsmødet er større, da der er tale om en hel weekend. Landsstyrelsen vurderede at et mere omfattende landsmøde afholdt ude i landet kunne opveje lidt af den manglende støtte til lokalafdelingernes udvikling. Der fastsættes en lokalaktivitetspulje på kr., som især de små lokalafdelinger opfordres til at søge. Idet arrangementerne gerne skal gerne gå i nul, kan man ikke regne med at de kan finansiere foreningens løbende udgifter. Budgettet for 2014 forventer således et årsresultat på kr. 6 af 12

7 Det foreslåede budget for 2014 omfatter en budgetplan for I indtægterne fra kontingenter er der efter den vedtagne kontingentstigning og afskaffelse af parmedlemskaber indregnet en medlemstilbagegang på 10 % af medlemmer under 30 år og 20 % af medlemmer over 30 år. Landsformanden opfordrede til at der fremover lægges budgetplaner for det efterfølgende år, så den siddende Landsstyrelse har en retningslinje for anvendelsen af foreningens midler. Budgetplanen er ikke bindende. Budget for 2014 og budgetplan for 2015 blev vedtaget (vedlagt som bilag B). 7. Valg af landsformand, næstformand og kasserer Til landsformand genopstillede Jon Toivo Hansen. Han valgtes enstemmigt. Til næstformand opstillede Maria Mæchel Fritzen. Hun valgtes enstemmigt. Til kasserer opstillede Rasmus Gregers Madsen. Han valgtes enstemmigt. 8. Valg af styrelsesmedlemmer Til styrelsesmedlemmer opstillede Sara Corneliussen og Niels Sunddal Bugge. Begge valgtes enstemmigt. 9. Valg af to kritiske revisorer Som kritiske revisorer udpegede Landsmødet Søren Würtz og Jens Koch på betingelse af at de modtager hvervet, idet de begge var fraværende til mødet Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter Der er pt. aktive lokalafdelinger i København, Roskilde, Odense og Aarhus. For FNU København er Laust Sinding Amelung repræsentant i Landsstyrelsen. Anders Theet meddelte at for FNU Roskilde er Marie-Louise Falsing valgt som repræsentant i den nye Landsstyrelse. Laust Sinding Amelung pointerede at der er mange fine arrangementer lige fra ture i kurbad til madarrangementer i lokalafdelingerne, og det det er vigtigt at sende invitationer rundt til de andre lokalafdelinger. 11. Eventuelt Norrøna Ungmannafelag Føroyas observatører hilste Landsmødet. 1 Begge udpegede har meddelt at de modtager hvervet som kritiske revisorer. - Jon Toivo Hansen (lfm.), 8. april af 12

8 Foreningen blev stiftet 7. februar medlemmer er indmeldt, og tilskud til at rejse ud er opnået. Interessen for det nordiske samarbejde er størst i Thorshavn. Foreningen har fortsat begrænset økonomi, men planer om at tage til UNR, FNUF, Grønland, nationaldage mv. Foreningen NORDENs observatør takkede Landsmødet og anbefalede FNU at se nærmere på aktiviteterne i Østersørådet, der mødes i Finland i år. I den sammenhæng afholdes et ngo-forum, der har en ungdomsgruppe hvori FNU opfordres til at deltage. Skåne-Sjælland-samarbejdet er også et oplagt indsatsområde. Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds observatør hilste Landsmødet og fortalte om Saunaekspressen, der er forbundets årligt tilbagevendende fællesnordiske arrangement. Föreningen Nordens Ungdomsförbunds observatører hilste Landsmødet og takkede for invitationen. Søsterforeningerne bør gøre udveksling af invitationer til hinandens lands- og årsmøder til en fast tradition. Laust Sinding Amelung takkede Søren Würtz, Jon Toivo Hansen og Sara Corneliussen for deres store indsatser i årets løb. Sara Corneliussen bad landsmødedeltagerne se frem til forevisningen af køkkenmanifestvideoen fra Café Norden, Ung Nordisk Mad, der vil blive vist og debatteret under middagen. Jon Toivo Hansen bemærkede at landsstyrelsesåret i høj grad et var et genopfindelsens år, og gav en stor tak til den afgående Landsstyrelse. Til slut takkede han Susanne Prip Madsen for hendes støtte til FNU og beredvillighed til at dirigere FNUs Landsmøde. Landsmødet hævedes med visen Jeg vælger mig april. Påtegning Lilian Rasmussen, referent Susanne Prip Madsen, dirigent Rasmus Gregers Madsen, referentsuppleant 8 af 12

9 Bilag A Deltagere til Landsmøde 2014 Delegerede Christian Nilsson FNU København Jette Nielsen FNU København Kalle Heikkinen FNU København Laust Sinding Amelung FNU København Lok.afd.rep. Sandra Svensson FNU København Sara Corneliussen FNU København Kasserer Maria Mæchel Fritzen FNU Odense Niels Sunddal Bugge FNU Odense Anders Theet FNU Roskilde Lok.afd.rep. Jon Toivo Hansen FNU Roskilde Landsformand Lars Sørensen FNU Roskilde Thomas Ivan Meersohn Stauning FNU Roskilde Lilian Rasmussen FNU Aarhus Rasmus Gregers Madsen FNU Aarhus Lok.afd.rep. Observatører Susanne Prip Madsen Maxwell Mandela Thorgny Arwidson Bjarni Kárason Petersen Jonathan Jakobsen Siiri Simola Øvrige Maria Meiner Christensen Foreningen NORDEN (medlem af FNU) Föreningen Nordens Ungdomsförbund Föreningen Nordens Ungdomsförbund Norrøna Ungmannafelag Føroya Norrøna Ungmannafelag Føroya Pohjola-Nordens Ungdomsförbund Frivillig medhjælper 9 af 12

10 Bilag B Vedtaget budget for 2014 og budgetplan for 2015 Budget 2014 Indtægter Kontingenter Deltagerbetaling Diverse tilskud Indtægter Udgifter Landsstyrelse Udlandsrejse- og mødeomkostninger Landsmøde Lokalaktivitetspulje Rejseaktiviteter Jokkmokk Lofoten Løn Administration Anskaffelser Revision Udgifter Forventet resultat Egenkapital Ved årets udgang af 12

11 Budgetplan 2015 Indtægter Kontingenter Deltagerbetaling Diverse tilskud Indtægter Udgifter Landsstyrelse Udlandsrejse- og mødeomkostninger Landsmøde Lokalaktivitetspulje Rejseaktiviteter Jokkmokk Lofoten Løn Administration Anskaffelser Revision Udgifter Forventet resultat Egenkapital Ved årets udgang af 12

12 Bilag C Udtalelser fra de kritiske revisorer Søren Würtz, 1. april 2014 Landsmøde i Foreningen NORDENs Ungdom Jeg kan konstatere, at pengene er anvendt til foreningens formål. Jeg vil yderligere knytte følgende kommentarer til økonomien i foreningen. For det første er det meget flot at det lykkes at gå i nul på året! Det er opløftende. For det andet så har revisors bemærkning i protokollatet om at det er samme person der står for bogføring og økonomi stået der i flere år og vi har ikke andre end Maj-Britt. For det tredje bemærker revisor igen at der ikke er eget CVR-nummer. Det bør kunne bringes i orden ret hurtigt. Jens Koch, 3. april 2014 Regnskabet ser fint ud, og der er ikke umiddelbart noget, der giver anledning til yderligere bemærkninger fra mig. Regnskabsposterne er velkendte og genkendelige. Det er flot, at regnskabet udviser et lille overskud i betragtning af, at foreningen p.t. ikke modtager tilskud fra DUF. Som Søren også påpeger, bemærkes det, at det er den samme person, der står for både bogføring og økonomi, men vi har nu kun Maj-Britt, og såvidt jeg er orienteret, er hun og Peter Jon Larsen efterhånden de eneste, der arbejder fuld tid inde på Landskontoret. Eneste måde delvist at løse dette problem skulle være, at foreningens kasserer en gang imellem kommer ind på Landskontoret og kaster et blik på regnskabet. 12 af 12

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere