Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre"

Transkript

1 Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre Betænkning 1544 Folkekirkens styre fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken blev sendt i høring den 2. april Betænkningen blev samtidig offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse, en sammenfatning af betænkningen, jf. betæninkningens kap. 2, i et særskilt dokument og et resumé af betænkningens forslag. Høringsfristen blev fastsat til ultimo maj Betænkningen indeholder forslag om folkekirkens styre, som kan inddeles i følgende 3 hovedafsnit: Forslag om bloktilskud Forslag om fælles økonomi og fælles anliggender Forslag om indre anliggender Det fremgår af betækningen, at statens tre repræsentanter i udvalget ikke har tilkendegivet holdninger til forslagene. Det fremgår endvidere, at Jesper Langballe, der afgik ved døden den 15. marts 2014, ved udvalgsmøder i januar og februar klart havde tilkendegivet, at han ønskede den nuværende ordning videreført uændret. I det følgende er der først en samlet oversigt over høringssvarene. Derefter beskrives antallet og fordelingen af høringssvar for hvert af betænkningens forslag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at også forslag om at bevare den nuværende ordning og om en lovregulering af den nuværende ordning er medtaget som særskilte punkter. Til sidst beskrives høringssvarenes bemærkninger til andre emner, heriblandt sammensætning af organ(er) og spørgsmålet om et fælles organ for indre anliggender samt økonomi og fælles anliggender m.v. Dato: 6. juni høringssvar og deres fordeling Der er modtaget 534 høringssvar. Nogle svar er fælles for flere folkekirkelige myndigheder, organisationer eller privat personer, hvilket betyder, at i alt 697 har kommenteret betænkningen. Svarene fordeler sig på følgende måde: Biskopper: 10 svar. Stiftsråd: 7 svar. Da 2 stiftsråd har afgivet svar sammen med stiftets biskop, betyder det, at i alt 9 stiftsråd har kommenteret betænkningen.

2 Præster og provster: 27 svar fra i alt 38 præster og provster. 1 Provstiudvalg: 39 svar. Et enkelt provstiudvalg har svaret sammen med domsognets menighedsråd, hvilket betyder, at i alt 40 provstiudvalg har kommenteret betænkningen. 2 Der er p.t. 103 provstiudvalg. Side 2 Menighedsråd: 376 svar fra i alt 399 menighedsråd - der er p.t menighedsråd. Organisationer: 37 svar fra i alt 38 organisationer. Valgmenigheder: 7 svar fra i alt 14 valgmenigheder. Øvrige svar 3 : 31 svar fra i alt 149 personer. Spørgsmålet om høringsperiodens længde indgår også i nogle høringssvar. Uanset dette, er det dog kun et fåtal af høringssvarene, som undlader at forholde sig konkret til betænkningen med en henvisning til høringsperiodens længde. Nogle anfører dog, at de gerne havde set mere tid, så de kunne være gået længere ned i betænkningens indhold og forholdt sig mere detaljeret til de fremlagte forslag. Høringssvar om bloktilskud I betænkning 1544 har 11 medlemmer af Styringsudvalget anbefalet, at statens tilskud til folkekirken omlægges til et ikke-øremærket bloktilskud, der udbetales til fællesfonden. Bloktilskuddet bliver dermed en indtægt for fællesfonden på lige fod med landskirkeskatten. 4 medlemmer har anbefalet, at statens støtte til folkekirken videreføres uændret som et tilskud, der først og fremmest er øremærket til løn og pension til præster og provster. 1 medlem forholder sig neutralt, men hvis der sker en omlægning, forudsætter dette medlem, at der etableres et demokratisk valgt organ i folkekirken til at modtage bloktilskuddet. I nedenstående skematiske oversigt er de høringssvar registreret, som forholder sig direkte til spørgsmålet om bloktilskud. I den forbindelse skal det bemærkes, at hvor det i et høringssvar er anført, at man tilslutter sig flertallets forslag, er det registreret som en tilslutning til omlægning af statens tilskud til et bloktilskud. 1 Der er tale om svar fra præster, som er indsendt særskilt, eller som udgør mindretalsudtalelser i udtalelser fra menighedsråd/provstiudvalg/stiftsråd. 2 Provstiudvalget for Roskilde Domprovsti har svaret sammen med domsognets menighedsråd, og svaret er registret både som et svar fra provstiudvalget og et svar fra menighedsrådet. 3 Øvrige svar omfatter svar fra privatpersoner og mindretalsudtalelser, der er indeholdt i svar fra stiftsråd, provstiudvalg eller menighedsråd.

3 Navn Antal svar Antal mr/personer For omlægning til bloktilskud Imod omlægning til bloktilskud Side 3 Biskopper Stiftsråd Præster Provstiudvalg Menighedsråd I alt kirkelige råd og embeder Organisationer Valgmenigheder Øvrige / private I alt inkl org., valgm. og øvrige Som det fremgår af oversigten, er fordelingen for og imod omlægning af statens tilskud til et bloktilskud overordnet set 18,8 pct. for en omlægning og 36,3 pct. imod en omlægning. 44,9 pct. har ikke kommenteret spørgsmålet. Fordelingen af høringssvar fra de kirkelige råd og embeder kan også beskrives således: 18,3 pct. anbefaler, at der indføres et bloktilskud. 42,9 pct. anbefaler, at der ikke indføres et blotkilskud. 38,7 pct. har ikke kommenteret spørgsmålet. Om fordelingen af høringssvarene fra grupperne organisationer og øvrige kan bl.a. siges: Danmark Provsteforening anbefaler, at statens tilskud omlægges til et bloktilskud. Landsforeningen af Menighedsråd og Den Danske Præsteforening kan ikke anbefale omlæging af statens tilskud til et bloktilskud. Grundtvigsk Forum kan ikke anbefale en omlægning til et bloktilskud, mens en omlægning anbefales af Kirkeligt Centrum, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Menighedsfakultetet og Dansk Oase. De 7 svar fra frie kirkelige organisationer anbefaler en omlægning til et bloktilskud. Høringssvarene til fordel for en omlægning til et bloktilskud begrundes bl.a. med: At statens tilskud ikke bør gå til forkyndelsen.

4 At det er naturligt, at statens tilskud ydes i forbindelse med, at folkekirken varetager samfundsrelaterede opgaver som civilregistrering, bevarelse af kulturarven og driften af kirkegårde. At en omlægning giver folkekirken en øget mulighed for at prioritere økonomisk på nationalt niveau. Side 4 Høringssvarene imod en omlægning til et bloktilskud begrundes bl.a. med: At statens tilskud til forkyndelsen er en anerkendelse af det nære forhold mellem staten og folkekirken. At tilskuddet til forkyndelsen er med til at sikre folkekirkens tilstedeværelse overalt. At en omlægning vil medføre en større risiko for, at staten ved de årlige finanslovsforhandlinger skærer i tilskuddet til folkekirken. At spørgsmålet om en omlægning ikke har været tilstrækkeligt debatteret i forbindelse med debatoplægget. Høringssvar om fælles økonomi og fælles anliggender I betænkningen er der 3 lovudkast vedr. folkekirkens fælles økonomi og fælles anliggender. Folkekirkens Fællesudvalg Et flertal, der omfatter 13 medlemmer, har i betænkningen foreslået, at der skal oprettes et demokratisk baseret folkekirkeligt organ, Folkekirkens Fællesudvalg. Folkekirkens Fællesudvalg skal have kompetencen til at fastlægge fællesfondens budget og landskirkeskattens størrelse efter de af ministeren fastsatte retningslinjer. Fællesudvalget skal desuden inddrages i proceduren ved regulering af folkekirkens indre anliggende. Det foreslås, at Folkekirkens Fællesudvalg skal have 26 medlemmer heraf 19 læge medlemmer og syv gejstlige (biskopper, præster og provster). I dag er det kirkeministeren, som har kompetence til at fastlægge fællesfondens budget og landskirkeskatten. Ministeren skal efter forslaget alene fastsætte nogle retningslinjer, som udvalget skal tage hensyn til i deres forvaltning af fællesfonden, mens fællesudvalget får ansvaret for den løbende prioritering og budgetlægningen. Fællesudvalgets kompetence bliver klart afgrænset i lov. Et mindretal i udvalget har i betænkningen fremlagt to forslag vedrørende den fælles økonomi og de fælles anliggender; en udvidelse af budgetfølgegruppen

5 og en lovfæstelse af dens kompetencer og et forslag om Folkekirkens Økonomiudvalg. Side 5 Udvidelse af budgetfølgegruppen og lovfæstelse af dens kompetencer Det ene medlem af mindretallet foreslår i betænkningen, at den nuværende rådgivende budgetfølgegruppe lovfæstes, men med en ændret sammensætning. Budgetfølgegruppen kommer til at bestå af 13 medlemmer, heraf 10 læge, der vælges. Den nuværende budgetfølgegruppe består i høj grad af medlemmer, der repræsenterer organisationer og embeder i folkekirken. Folkekirkens Økonomiudvalg Det andet medlem af mindretallet foreslår, at der oprettes et demokratisk baseret folkekirkeligt organ, Folkekirkens Økonomiudvalg med 13 medlemmer, heraf 10 læge, der vælges. Kompetencen afgrænses til at fastsætte fællesfondens budget og landskirkeskattens størrelse efter de af ministeren fastsatte retningslinjer samt aflægge regnskab for fællesfonden. Kompetencen er således den samme som i forslaget fra udvalgets flertal. Økonomiudvalget skal dog ikke have en rolle i forhold til regulering af indre anliggender. Herudover er det i betænkningen af et andet mindretal foreslået, at der skal igangsættes et lovgivningsarbejde for fælles økonomi og fælles anliggender med udgangspunkt i flertallets udkast til lovforslag. Folkekirkens Fællesudvalg bør alene have den kompetence, der tillægges udvalget ved lov. Udvalgets sammensætning bør afspejle såvel virksomheden med gudstjenester og kirkelige handlinger som arbejdet med børn og unge, mission og diakoni, ligesom stifternes og de forskellige teologiske retningers opfattelser bør kunne afspejles. Der bør kunne opstilles lister på landsplan. Nogle høringssvar har peget på, at den nuværende ordning bør opretholdes uden ændringer, eller at den bør lovfæstes. Disse to varianter indgår derfor også i oversigtsskemaet.

6 Navn Antal svar Antal mr/per -soner Nuv. ordning Lovfæstelse af nuv. ordn. Folkekirkens Fællesudvalg Lovfæst else og udv.af budgetfølgegruppen Folkekirkens Økonomiudvalg Side Stiftsråd Præster Biskopper Provstiudvalg Menigh edsråd I alt Org Valgm Øvrige / private I alt Det bemærkes, at nogle svar har peget på flere modeller. Der er også svar, hvor der ikke peges på nogle af de foreslåede modeller. Disse svar omfatter både svar, hvor man tilslutter sig intentionerne i betænkningen, men ikke peger på et specifikt forslag, og svar, hvor man anfører, at man havde ønsket mere vidtgående forslag. Det drejer sig om ca. 10 pct. af samtligt svar. Herudover er der et antal svar, hvor man har afvist flertallets forslag uden at pege på andre modeller heller ikke den nuværende ordning. Dette drejer sig om ca. 10 pct. af samtlige svar. 59,1 pct. af samtlige svar peger på, at der bør lovgives i en eller anden form. Af samtlige svar peger 38,2 pct., at dette bør ske på den af flertallet forslåede måde. Blandt dem, der ønsker lovgivning, mener 64,6 pct., at dette skal ske på den af flertallet i udvalget foreslåede måde.

7 Fordelingen af høringssvar fra de kirkelige råd og embeder kan også beskrives således: Uændret videreførelse af den nuværende ordning anbefales af 20,8 pct. af svarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er det 22,1 pct., der anbefaler dette. En ren lovfæstelse af den nuværende ordning anbefales af 8,1 pct. af svarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er der 9 pct., der anbefaler dette. Folkekirkens Fællesudvalg anbefales af 37,5 pct. af høringssvarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er det 35,8 pct., der anbefaler dette. En udvidelse af budgetfølgegruppen og en lovfæstelse af dens kompetencer m.v. anbefales af 9,3 pct. af høringssvarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er det 8,3 pct., der anbefaler dette. Folkekirkens Økonomiudvalg anbefales af 6 pct. af høringssvarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsråd er det 6,3 pct., der anbefaler dette. Sammenfattende kan det siges: 60,9 pct. af svarene fra kirkelige embeder og råd anbefaler, at der sker en eller anden form for lovregulering, og 37,5 pct. anbefaler dette i form af Folkekirkens Fællesudvalg. Blandt menighedsrådene er det 59,4 pct., der anbefaler, at der sker en lovregulering. 35,8 pct. af menighedsrådene anbefaler dette i form af Folkekirkens Fællesudvalg. Blandt provstiudvalgene anbefaler 87,5 pct., at der sker en lovregulering. 52,5 pct. anbefaler, at dette sker i form af Folkekirkens Fællesudvalg. Blandt biskopperne anbefaler 90 pct. en lovregulering, og 70 pct. anbefaler, at dette sker i form af Folkekirkens Fællesudvalg. Side 7 Om fordelingen af høringssvarene fra grupperne organisationer og øvrige kan bl.a. siges: Landsforeningen af Menighedsråd, Den Danske Præsteforening og Danmarks Provsteforening anbefaler Folkekirkens Fællesudvalg. Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Centrum, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Menighedsfakultetet og Dansk Oase anbefaler Folkekirkens Fællesudvalg, mens Tidehverv anbefaler den nuværende ordning. De 7 svar fra frie kirkelige organisationer anbefaler Folkekirkens Fællesudvalg. Høringssvarene til fordel for den nuværende ordning begrundes bl.a. med: At den nuværende ordning fungerer godt som et velordnet anarki.

8 At indførelsen af et folkekirkeråd eller et Folkekirkens Fællesudvalg vil medføre en risiko for, at rådet eller udvalget udtaler sig om ting, som de ikke har kompetence til og bliver politiserende, hvilket vil virke ødelæggende for folkekirken. At et folkekirkeligt organ på nationalt niveua vil virke centraliserende og begrænsende på det lokale demokrati, hvilket vil betyde en uønsket distance til det kirkelige arbejde. Side 8 Høringssvarene til fordel for en lovregulering af den nuværende ordning begrundes bl.a. med: At der bør være en øget gennemsigtighed i forhold til de procedurer, som i dag hviler på en sædvane. At det vil være en demokratisk forbedring at få lovfæstet reglerne omkring budgetfølgegruppen og budgetsamrådet. Høringssvarene til fordel for Folkekirkens Fællesudvalg begrundes bl.a. med: At et folkekirkeligt organ på nationalt niveau er et naturligt led i den demokratiske proces, der har været i folkekirken. At det er naturligt, at et folkekirkeligt organ på nationalt niveau får en øget indflydelse på prioriteringerne af den fælles økonomi og de fælles anliggender ved fastlæggelsen af fællesfondens budget og landskirkeskattens størrelse. At et nationalt organ vil styrke folkekirkens indflydelse på bl.a. lovgivningen. At det er ikke tidssvarende, at kirkeministeren har enekompetencen i forhold til prioriteringen og fastsættelsen af fællesfondens budget og landskirkeskatten. Høringssvarene til fordel for en udvidelse af budgetfølgegruppen og en lovfæstelse af dens kompetencer m.v. begrundes bl.a. med: At der skabes en større klarhed over beslutningsgrundlaget for fællesfonden. At den nuværende ordning fungerer godt, men budgetfølgegruppen bør have en øget demokratisk legitimitet, således at dens medlemmer vælges. At der bør lovgives om både budgetfølgegruppen, dens kompetencer og dens sammensætning for at skabe en større gennemsigtighed. Høringssvarene til fordel for Folkekirkens Økonomiudvalg begrundes bl.a. med: At der skabes større klarhed over beslutningsgrundlaget for fællesfonden.

9 At Folkekirkens Økonomiudvalg skaber en øget demokratisk legitimitet. At folkekirken får frihed til at prioritere inden for de af ministeren fastsatte retningslinjer. Side 9 Høringssvar om indre anliggender I betænkningen er der to lovudkast vedr. indre anliggender. Forslag fra et flertal I betænkningen har et flertal, der omfatter 13 medlemmer, foreslået, at bispekollegiet lovfæstes, og at bispekollegiet og Folkekirkens Fællesudvalg indgår som led i proceduren og dermed får del i kompetencen vedrørende indre anliggender. Kirkeministeren skal fortsat have den endelige beslutningskompetence i forhold til regulering af indre anliggender, men der forslaget indebærer, at der sker en formalisering af beslutningsproceduren kombinet med, at både den læge og den gejstlige indflydelse øges ved, at Bispekollegiet og fællesudvalget deltager i beslutningsprocessen. Kirkeministeren er ikke forpligtet til at følge forslag fra Bispekollegiet eller fællesudvalget. Proceduren indebærer: at Bispekollegiet og fællesudvalget skal være enige ved afgivelse af indstillinger m.v. til kirkeministeren, at der ved alle spørgsmål af indgribende eller omfattende karakter skal nedsættes udvalg, som skal udrede og komme med anbefalinger, før Bispekollegiet og fællesudvalget tager stilling. Udvalgs sammensætning skal tilgodese en række nærmere bestemte hensyn, og at der normalt skal foretages brede høringer, der blandt andet indbefatter alle valgte folkekirkelige organer. Beslutninger i Bispekollegiet træffes ved kvalificeret flertal på 2/3, mens beslutninger i fællesudvalget træffes ved simpelt flertal. Forslag fra mindretal Et mindretal, der omfatter to medlemmer, foreslår i betænkningen, at der lovfæstes retningslinjer for, hvordan kirkeministeren skal inddrage folkekirken i hele sin bredde i eventuelle ændringer i kirkens indre anliggender. Biskopperne skal spille en central rolle i reguleringen af de indre anliggender. Kirkeministeren har fortsat kompetencen til at træffe beslutning om ændret eller ny regulering og er ikke forpligtet til at følge en indstilling fra biskopperne. Kirkeministeren kan dog ikke fremme en sag uden opbakning fra 8/10 af biskopperne.

10 Alle ændringer eller ny regulering af indre anliggender skal forberedes i bredt sammensatte udvalg. Det forudsættes, at udvalgsarbejdet først igangsættes efter forhandling med biskopperne. Udvalgsarbejdet skal sikre, at både den teologiske faglighed og sagkundskab samt bredden i folkekirken inddrages i det forberedende arbejde. Side 10 Kirkeministeren forpligtes til at sende forslag til høring i brede folkelige og folkekirkelige kredse. Høringen sker efter forhandling med biskopperne og skal foregå mellem udvalgsarbejdet og ministerens beslutning om ændret eller ny regulering. Et andet mindretal, der omfatter et medlem, foreslår i betænkningen, at et lovgivningsarbejde bør tage udgangspunkt i en kombination af lovudkast fra både flertal og mindretal vedrørende indre anliggender. Bispekollegiet lovfæstes, og kirkeministeren kan ikke fremme en sag uden opbakning fra et kvalificeret flertal af biskopperne og brede kredse af folkekirken i øvrigt. Biskoppernes forpligtes til at følge, understøtte og bidrage til videreudvikling af de indre anliggender og til at sikre, at hele den folkekirkelige, faglige og folkelige bredde og dybde, inkl. de folkekirkelige valgmenigheder, involveres i arbejdet med udvikling af indre anliggender. Et folkekirkeligt fællesudvalg skal ikke have anden egentlig kompetence på dette område end den indirekte, der ligger i at bevilge penge til arbejdet. Fællesudvalget skal dog have forelagt eventuelle konklusioner og forslag til regulering af indre anliggender til evt. samtykke forud for en indstilling til ministeren om at udarbejde den nødvendige regulering. Nogle høringssvar har peget på, at den nuværende ordning bør opretholdes uden ændringer, eller at den bør lovfæstes. Disse to varianter indgår derfor også i oversigtsskemaet.

11 Navn Antal svar Den nuv. ordning Den nuv. ordning lovfæstes Antal mr/personer Lovforslag fra flertal Lovforslag fra et mindretal Side 11 Biskopper Stiftsråd Præster Provstiudvalg Menighedsråd I alt kirkelige råd og embeder Organisationer Valgmenigheder Øvrige / private I alt inkl org., valgm. og øvrige ,9 pct. af samtlige svar peger på, at der bør foretages en lovregulering. 33,7 pct. af samtlige svar anbefaler, at dette sker gennem en lovfæstelse af bispekollegiet, der sammen med Folkekirkens Fællesudvalg får del i kompetencen vedr. indre anliggender (= forslaget fra udvalgets flertal). Blandt de svar, der anbefaler en lovregulering, anbefaler 63,7 pct., at dette sker i overensstemmelse med forslaget fra udvalgets flertal. Fordelingen af høringssvar fra de kirkelige råd og embeder kan også beskrives således: Uændret videreførelse af den nuværende ordning anbefales af 22,4 pct. af svarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er det 24,1 pct., der anbefaler dette. En ren lovfæstelse af den nuværende ordning anbefales, af 8,7 pct. af svarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er der 8,3 pct., der anbefaler dette. Flertallets forslag vedr. indre anliggender anbefales af 31,3 pct. af høringssvarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er det 28,8 pct., der anbefaler dette.

12 Lovforslaget fra et mindretal anbefales af 13,5 pct. af høringssvarene fra kirkelige råd og embeder blandt menighedsrådene er det 13,5 pct., der anbefaler dette. Sammenfattende kan det siges: 53,4 pct. af svarene fra kirkelige embeder og råd anbefaler, at der sker en eller anden form for lovregulering, og 31,3 pct. anbefaler dette i form af en lovfæstelse af bispekollegiet, som sammen med Folkekirkens Fællesudvalg får del i kompetencen vedr. indre anliggender. Blandt menighedsrådene er det 50,6 pct., der anbefaler, at der sker en lovregulering. 28,8 pct. af menighedsrådene anbefaler dette i form af en lovfæstelse af bispekollegiet, som sammen medfolkekirkens Fællesudvalg får del i kompetencen vedr. indre anliggender. Blandt provstiudvalgene anbefaler 72,5 pct., at der sker en lovregulering. 47,5 pct. anbefaler, at dette sker i form af en lovfæstelse af bispekollegiet, som sammen med Folkekirkens Fællesudvalg får del i kompetencen vedr. indre anliggender. Blandt biskopperne anbefaler 80 pct. en lovregulering, og 60 pct. anbefaler, at dette sker i form af en lovfæstelse af bispekollegiet, som sammen med Folkekirkens Fællesudvalg får del i kompetencen vedr. indre anliggender. Om fordelingen af høringssvarene fra grupperne organisationer og øvrige kan bl.a. siges: Landsforeningen af Menighedsråd, Den Danske Præsteforening og Danmarks Provsteforening anbefaler lovforslaget fra udvalgets flertal. Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Centrum, Evangelisk Luthersk Netværk, Menighedsfakultetet og Dansk Oase anbefaler lovforslaget fra udvalgets flertal, mens Indre Mission anbefaler mindretallets lovforslag. Tidehverv anbefaler den nuværende ordning. De 7 svar fra frie kirkelige organisationer anbefaler flertallets lovforslag. Side 12 Høringssvarene til fordel for den nuværende ordning for indre anliggender begrundes bl.a. med: At den nuværende ordning fungerer godt som et velordnet anarki i et godt samspil mellem aktørerne. At en regulering vil få en negativ indvirkning på den balance og den skønsomhed, der er i den nuværende ordning. At en udvikling skal komme fra menighederne ikke fra et nationalt organ. At der ikke er behov for stående udvalg, da der sjældent sker ændringer af indre anliggender. Høringssvarene til fordel for en lovregulering af den nuværende ordning begrundes bl.a. med:

13 At der bør være en øget gennemskuelig i forhold til de procedurer, som i dag hviler på en sædvane. Derfor bør sædvanen lovfæstes. En lovfæstelse af den nuværende sædvane vil beskytte folkekirken mod en ministers evt. mangel på skønsomhed. Side 13 Høringssvarene til fordel for flertallets lovforslag om indre anliggender begrundes bl.a. med: At der skabes klarhed og gennemsigtighed omkring proceduren. At bispekollegiet bør lovfæstes. At samvirket mellem læge og gejstlige sikres gennem Fællesudvalgets deltagelse i processen. At det er vigtigt med bredt sammensatte forberedende udvalg samt brede høringer. Høringssvarene til fordel for mindretallets lovforslag om indre anliggender begrundes bl.a. med: At der skabes klarhed og gennemsigtighed omkring proceduren. At bispekollegiet ikke bør lovfæstes, men at biskopperne skal have en central placering i proceduren. At ministeren kun kan fremme forslag, som har opbakning fra et kvalificeret antal biskopper. At det er vigtigt med bredt sammensatte forberedende udvalg samt brede høringer. At der ikke skal være et stående udvalg med del i kompetencen. At der ikke skal være tale om samme organ med indflydelse på fælles økonomi og indre anliggender. Høringssvar om sammensætning af organ(er) Høringssvarende vedr. et organs sammensætning har været så varierende, at der ikke er grundlag for at udarbejde en statisk opgørelse over dette. Der har dog været en række emner, som har været gennemgående. Det drejer sig blandt andet om spørgsmålet om de frie folkekirkelige organisationers medvirken. I den forbindelse har nogle anført følgende: De frie folkekirkelige organisationer har en uvurderlig viden og sagkundskab, som gør, at de skal være repræsenteret som medlemmer af et organ. At de frie folkekirkelige organisationer udfører et stor diakonalt arbejde, som påvirker og bør ske i samspil med folkekirken. Andre har anført: At de frie folkekirkelige organisationer ikke betaler til folkekirken og derfor ikke skal have en plads i et nationalt organ for folkekirken.

14 At de frie folkekirkelige organisationer ikke skal have en særskilte pladser, men kan opstille på landsplan ligesom andre interesseorganisationer. At de frie folkekirkelige organisationer ikke skal være medlemmer, men have en observatørpost. At der er brug for de frie folkekirkelige organisationer, som en stemme uden for et udvalg eller et organ. Endvidere har spørgsmålet om valgmenighedernes deltagelse været nævnt. Her peger nogle på, at valgmenighederne som en del af folkekirken bør være repræsenteret i et nationalt organ, mens andre har den holdning, at valgmenighederne i økonomisk henseende ikke bidrager til folkekirken, hvorfor de ikke skal være repræsenteret i et organ. Endvidere er bl.a. følgende blevet nævnt vedr. sammensætningen af organet: Andelen af medlemmer valgt på landsplan ved forholdstal bør være større for at sikre mindretallene bedre. Medarbejderrepræsentanterne bør være medlemmer ikke observatører. Folkekirkens Fællesudvalg bliver for stort antallet af medlemmer bør reduceres. Det bliver et meget tungt organ med medlemmer fra den store midte. Indirekte valg er udemokratiske. De læge medlemmer bør udpeges stiftsvis af stifsrådene, så der kommer et fra hvert stift. Dette vil give en god forankring i det lokale. Side 14 Høringssvar om et eller to organer Hovedparten af høringssvarene tager ikke direkte stilling til, om der bør være et eller to organer, men forholder sig derimod til de foreslåede modeller. Blandt de høringssvar, der omtaler, om der skal være et eller to organer, nævner nogle, at det er afgørende, at der kun oprettes et organ, som har kompetence i forhold til folkekirkens fælles økonomi og de fælles anliggender. Dette begrundes bl.a. med hensynet til magtspredningen i folkekirken. Endvidere henviser nogle til, at at der ikke er behov for et stående udvalg for indre anliggender, idet det er relativt sjældent, at der sker nye tiltag på dette område. For andre er det afgørende, at der kommer et fælles organ både for den fælles økonomi og de fælles anliggender samt for de indre anliggender. I den forbindelse henvises der bl.a. til, at økonomi og indre anliggender hænger sammen, samt at der er behov for, at der løbende foretages overvejelser om evt. behov for ændringer på området for de indre anliggender. Andre elementer i høringssvarene Af andre elementer i høringssvarene kan bl.a. nævnes:

15 Nogle taler for, at der lovfæstes et årligt kirkemøde, hvor et nationalt organ kan aflægge beretning, og folkekirken kan debatteres. Nogle efterspørger, at man går endnu videre i et forslag om folkekirkens styre, således at et organ på nationalt niveau får større selvstændighed. Side 15

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende:

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende: Kirke Saaby - Kisserup Menighedsråd v/ Henry Petersen Fanøvej 2 4060 Kirke Saaby Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Høringssvar vedrørende Folkekirkens

Læs mere

Folkekirkens styre. Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni

Folkekirkens styre. Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni Folkekirkens styre Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni 2014 11-06-2014 lic@ruc.dk 1 Oversigt over formiddagen 1. Hvem er I og hvem er jeg

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen

Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Forholdet mellem kirke og stat. De kirkepolitiske perspektiver. Af Jens Rasmussen Jens Rasmussen Side 1 Status: Folkekirken en statsanstalt Folkekirken er forblevet en almindelig forgrening af den offentlige

Læs mere

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud

Claus Helsbøl Sendt: 5. februar :19. Tønder Provsti; Ribe Stift (Hast) Høringssvar. Kirkeministeriet. Bloktilskud Fra: Claus Helsbøl Sendt: 5. februar 2010 08:19 Til: Kirkeministeriet Cc: Tønder Provsti; Ribe Stift Emne: (Hast) Høringssvar Kirkeministeriet Bloktilskud Jeg henvise til Finn Riber Jensen -tidligere provst

Læs mere

Notat. Høringsnotat om udvalgsrapporten "Folkekirken og registreret partnerskab"

Notat. Høringsnotat om udvalgsrapporten Folkekirken og registreret partnerskab Dato: 18. januar 2011 Høringsnotat om udvalgsrapporten "Folkekirken registreret partnerskab" Kirkeministeriet KM-2 Sagsbehandler Jørgen Engmark Den 17. september 2010 sendte Kirkeministeriet udvalgsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Præsteforeningens ønsker til en styringsreform af folkekirken

Præsteforeningens ønsker til en styringsreform af folkekirken 1 Konference 16. april Christiansborg: Præsteforeningens ønsker til en styringsreform af folkekirken Først en tak til ministeren for invitationen til denne konference og muligheden for som Præsteforening

Læs mere

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v.

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Dato: 15. januar 2007 Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Indledning Ved brev af 9. november 2006 (dokumentnr. 293631) udsendte Kirkeministeriet

Læs mere

Betænkning Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 2 Sammenfatning Udvalget har haft til opgave

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Sabro, den 22. februar 2010 Vor ref.: 28.10/03243 ILP/SMR Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Frederikssund den 23. februar 2010 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Betænkning fra Udvalg om bloktilskud Kirkeministeriet - Oktober 2009 Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Notat. 1 Høringsprocessen

Notat. 1 Høringsprocessen Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 239 Offentligt Notat Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d.

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Jens Rasmussen I. Del: 1850-1950 II. Del: 1950- Jens Rasmussen Side 1 I. Del:

Læs mere

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård Formandens beretning Søren Kierkegaard fejres dette år i anledning af 200 årsdagen d. 5. maj. Hans store filosofiske,

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

STRATEGI FOLKEKIRKEN.DK

STRATEGI FOLKEKIRKEN.DK STRATEGI 2017-20 FOLKEKIRKEN.DK Folkekirken.dk Johannes Ewaldsvej 42 8230 Åbyhøj Redaktør Ellen Aagaard Petersen Tlf. 2037 6095 Mail: eap@km.dk www.folkekirken.dk INDLEDNING Folkekirkens mission er at

Læs mere

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion v/ Inge Lise Pedersen 1 Hvad handlede det om? Ansættelse af provster Provstens kompetence, specielt ledelseskompetence Provstiudvalgets kompetence

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Det velordnede anarki

Det velordnede anarki Det velordnede anarki ORDBOGSOPSLAG: VELORDNET: præg af orden, systematik og overskuelighed ANARKI: tilstand præget af manglende styring, kontrol eller orden fx i et samfund eller en mindre gruppe Det

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Den 23. februar 2010 Løbenr. 16430/10. Kirkeministeriet (e-post: km@km.dk) Høringssvar vedrørende Betænkning 1511

Den 23. februar 2010 Løbenr. 16430/10. Kirkeministeriet (e-post: km@km.dk) Høringssvar vedrørende Betænkning 1511 Den 23. februar 2010 Løbenr. 16430/10 Kirkeministeriet (e-post: km@km.dk) Høringssvar vedrørende Betænkning 1511 Under henvisning til ministeriets høringsbrev af 12. november 2009, fremsender jeg hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Oplæg til høring på Christiansborg den 16. april 2012

Oplæg til høring på Christiansborg den 16. april 2012 Oplæg til høring på Christiansborg den 16. april 2012 Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd Tak for lejligheden til at formulere nogle ønsker til arbejdet med modernisering af

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Debatoplæg. fra. Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Debatoplæg. fra. Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken April 2013 Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken April

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk. Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag.

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens tale ved konferencen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Dato: 22. april 2013 Nationalmuseet den 22. april 2012 Først tak til jer

Læs mere

for præster, kirkemusikskolerne, Kommunernes Landsforening,

for præster, kirkemusikskolerne, Kommunernes Landsforening, Dato: 3. maj 2010 Høringsnotat vedrørende betænkning 1511 om omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Betænkning 1511 vedrørende omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Læs mere

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Lørdag den 7. september 2013 i Sct. Hans Kirke, Odense DSUKs bestyrelse havde inviteret medlemmer af stiftsbestyrelser, repræsentanter for menighedsråd/kirkeråd

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Følgende bestemmelser regulerer strukturen for Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab samt valg

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Provstens ansættelsesforhold

Provstens ansættelsesforhold Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Dato: 3. januar 2006 Provstens ansættelsesforhold Dok. nr.: 269251 Provsteembedet er et gejstligt embede, hvilket indebærer, at det også i fremtiden

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Side 1 af 13 VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Danske Sømands- og Udlandskirker er etableret den 1. januar 2004 ved en sammenlægning

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

+ 5,1*6127$7 RP K ULQJVVYDUHQHYHGU UHQGHGHEDWRSO JJHW eqironhnlunh±phqw WSn

+ 5,1*6127$7 RP K ULQJVVYDUHQHYHGU UHQGHGHEDWRSO JJHW eqironhnlunh±phqw WSn Dokid. 215549 + 5,1*6127$7 RP K ULQJVVYDUHQHYHGU UHQGHGHEDWRSO JJHW eqironhnlunh±phqw WSn Debatoplægget Én folkekirke men tæt på blev i juni 2004 sendt til debat hos menighedsråd, provstiudvalg, biskopper/stiftsøvrigheder,

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Forslag. Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Dokument nr.: 85431/10 (Udvidet beskyttelse af teologisk retningsbestemt mindretal samt indførelse af øget mulighed

Læs mere

Notat om Betænkning 1544 om Folkekirkens styre

Notat om Betænkning 1544 om Folkekirkens styre Århus, den 1. maj 2014 Ole Wolf Talsmand Humanistisk Samfund Notat om Betænkning 1544 om Folkekirkens styre Indhold 1) Baggrund og sammenfatning 1 2) Overordnet om betænkningen 2 3) Etablering af Folkekirkens

Læs mere

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. xx af xxxxx 2013 har ministeren for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde UDKAST Dok. nr. 52741 Forslag til Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (Brug af folkekirkens kirker til ikke kirkelige

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 15. september 2016, kl. 10.30-14.00 Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere